WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA (kod: PG/WU/003)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA (kod: PG/WU/003)"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDŁUŻONA GWARANCJA (kod: PG/WU/003) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia, zwane dalej WU, regulują zasady obejmowania przez TU Europa S.A. ochroną ubezpieczeniową zgłaszane do ubezpieczenia przez Klientów Ubezpieczającego. 1 DEFINICJE Na potrzeby WU, poniższe pojęcia pisane z dużej litery mają następujące znaczenie: 1) Administrator podmiot, któremu TU Europa S.A. powierzyło wykonywanie czynności administracyjnych i likwidacji Szkód; 2) Aktywacja ubezpieczenia zgłoszenie Ubezpieczającemu, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, po uprzednim otrzymaniu od Ubezpieczającego pakietu aktywacyjnego; 3) Awaria uniemożliwienie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania będącego przedmiotem ubezpieczenia, wskazanego w Certyfikacie, wywołane nagłym i nieprzewidzianym zaprzestaniem prawidłowej pracy elementów lub zespołów, powodujące przerwanie jego funkcji lub unieruchomienie wynikłe z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego, pneumatycznego lub hydraulicznego, które nie jest spowodowane działaniem człowieka, działaniem czynnika zewnętrznego oraz nie jest skutkiem użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi ; 4) Cena zakupu kwota brutto (wraz z podatkiem VAT) wynikająca z dowodu zakupu ; Cena zakupu nie może być niższa niż 100 zł i nie może być wyższa niż zł; 5) Centrum Pomocy telefoniczne i owe centrum obsługi Ubezpieczonych, prowadzone przez TU Europa S.A. lub inny podmiot na zlecenie i w imieniu TU Europa S.A., udzielające informacji o warunkach ubezpieczenia oraz przyjmujące zgłoszenia roszczeń; 6) Certyfikat dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia oraz przyjęcie wskazanego do ubezpieczenia; 7) Deklaracja przystąpienia oświadczenie woli składane przez Klienta, mocą którego wyraża on zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i objęcie ochroną ubezpieczeniową; 8) Dzień roboczy dzień inny niż: sobota i dzień ustawowo wolny od pracy; 9) Formularz aktywacyjny oświadczenie woli składane przez Klienta podczas Aktywacji ubezpieczenia, mocą którego wyraża on zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i objęcie ochroną ubezpieczeniową; 10) Gwarancja producenta gwarancja udzielona przez producenta lub sprzedawcę, której pierwotny okres (Pierwotny okres Gwarancji producenta) nie jest krótszy niż 12 miesięcy i nie jest dłuższy niż 36 miesięcy od dnia zakupu ; 11) Klient osoba fizyczna, także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która korzysta z usług Ubezpieczającego; 12) Kradzież z włamaniem dokonanie zaboru objętego ochroną ubezpieczeniową z miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (siedziby firmy Ubezpieczonego w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego), po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczeń lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi, pozostawiając widoczne ślady, albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; 13) Osoba trzecia osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczenia, niebędąca Osobą bliską; 14) Osoby bliskie małżonek, dzieci, pasierbowie, dzieci przysposobione albo przyjęte na wychowanie, rodzice, przysposabiający, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie, dziadkowie, wnukowie, zięciowie i synowe Ubezpieczonego, osoby pozostające z Ubezpieczonym w konkubinacie zamieszkałe i prowadzące z Ubezpieczonym wspólnie gospodarstwo domowe oraz pomoc domowa; 15) Pierwotny okres Gwarancji producenta okres Gwarancji producenta bez uwzględnienia zawieszenia biegu Gwarancji producenta na czas trwania napraw w okresie Gwarancji producenta; 16) Przepięcie prądu nagły, krótkotrwały wzrost napięcia prądu, przekraczający napięcie znamionowe dla danego, instalacji, sieci lub linii; 17) Przypadkowe uszkodzenie przypadkowe, nagłe i nieprzewidziane uszkodzenie objętego ochroną ubezpieczeniową, na skutek zewnętrznych czynników, które mają wpływ na jego funkcjonowanie lub na skutek Przepięcia prądu, jeżeli Urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi tego ; 18) Punkt Serwisowy Administrator lub inny mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej punkt obsługi i naprawy Urządzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, wskazany przez Administratora i działający na zlecenie Administratora; 19) Rabunek zabór objętego ochroną ubezpieczeniową przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego (lub Osób bliskich) albo doprowadzeniu Ubezpieczonego (lub Osób bliskich) do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 20) Serwis usługa świadczona przez Administratora w ramach likwidacji Szkody, polegająca na wykonywaniu napraw Urządzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, wyłącznie w zakresie i zgodnie z warunkami ubezpieczenia; 21) Suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności TU Europa S.A. osobno na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci Awarii w okresie odpowiedzialności TU Europa S.A. i osobno na jedno i wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe w postaci Przypadkowego uszkodzenia w okresie odpowiedzialności TU Europa S.A., równa Cenie zakupu; Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o kwotę zrealizowanych świadczeń ubezpieczeniowych, aż do jej całkowitego wyczerpania; 22) Szkoda uszkodzenie w okresie odpowiedzialności TU Europa S.A. objętego ochroną ubezpieczeniową w związku z zajściem Przypadkowego uszkodzenia albo utrata w okresie odpowiedzialności TU Europa S.A. objętego ochroną ubezpieczeniową w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rabunku; 23) Szkoda całkowita uszkodzenie w okresie odpowiedzialności TU Europa S.A. objętego ochroną ubezpieczeniową w wyniku Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia, które nie może z przyczyn technicznych zostać naprawione lub naprawa jest nieekonomiczna, lub nie są dostępne konieczne do naprawy części; 24) Ubezpieczający.. z siedzibą w...., ul.....,...., wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w,.... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS...., REGON....., NIP...., kapitał zakładowy..... zł; 25) Ubezpieczony właściciel będący osobą fizyczną, 1

2 który korzysta z dla celów niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, za wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej, uprawniony do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego w przypadku wystąpienia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 26) Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna (TU Europa S.A.) z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4; wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS , NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i opłacony w całości zł; 27) Umowa Umowa grupowego ubezpieczenia PRZEDŁUŻONA GWARANCJA numer zawarta pomiędzy Ubezpieczającym a TU Europa S.A. dnia... ; 28) Urządzenie sprzęt elektroniczny stanowiący artykuł gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, elektronika użytkowa, sprzęt komputerowy, fotograficzny lub elektronarzędzia, zakupiony w sieci sprzedaży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niewykorzystywany w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, za wyjątkiem jednoosobowej działalności gospodarczej; wykaz Urządzeń, które mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, w podziale na grupy asortymentowe, jest dostępny u Ubezpieczającego oraz na stronie 29) Zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpienie w okresie odpowiedzialności TU Europa S.A. Przypadkowego uszkodzenia, Kradzieży z włamaniem lub Rabunku; Zdarzenie ubezpieczeniowe musi mieć miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2 PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA 1. W zależności od grupy asortymentowej, w jakiej znajduje się Urządzenie, jakie ma być zgłoszone do ubezpieczenia (wykaz Urządzeń, które mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, w podziale na grupy asortymentowe jest dostępny u Ubezpieczającego oraz na stronie i od Ceny zakupu tego, Klient może przystąpić do ubezpieczenia: 1) poprzez złożenie za pośrednictwem Ubezpieczającego pisemnej Deklaracji przystąpienia: a) w pakiecie AWARIA i PRZYPADKOWE USZKODZENIE oraz AWARIA i KRADZIEŻ w dniu zakupu, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, b) w pakiecie AWARIA w dniu zakupu, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową oraz w okresie trwania Pierwotnego okresu Gwarancji producenta, jednak nie później niż na 121 dni przed końcem Pierwotnego okresu Gwarancji producenta, albo 2) poprzez Aktywację ubezpieczenia w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia otrzymania pakietu aktywacyjnego. Klient może otrzymać pakiet aktywacyjny od Ubezpieczającego: a) w pakiecie AWARIA i PRZYPADKOWE USZKODZENIE oraz AWARIA i KRADZIEŻ w dniu zakupu, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową, b) w pakiecie AWARIA w dniu zakupu, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową oraz w okresie trwania Pierwotnego okresu Gwarancji producenta, jednak nie później niż na 121 dni przed końcem Pierwotnego okresu Gwarancji producenta. 2. Klient powinien Aktywować ubezpieczenie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia otrzymania pakietu aktywacyjnego. 3. Klient otrzymując od Ubezpieczającego pakiet aktywacyjny, podaje Ubezpieczającemu numer telefonu i/lub adres , pod którym Ubezpieczający lub inny podmiot na zlecenie Ubezpieczającego będzie mógł skontaktować się z Klientem w celu przypomnienia Klientowi o konieczności Aktywacji ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pakietu aktywacyjnego. 4. Aktywacja ubezpieczenia jest możliwa za pośrednictwem portalu internetowego lub telefonicznie, podczas kontaktu z konsultantem infolinii Administratora pod numerem telefonu (w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do ), lub w punkcie sprzedaży Ubezpieczającego. 5. Za dzień przystąpienia do ubezpieczenia przyjmuje się: 1) dzień, w którym Klient otrzymał od Ubezpieczającego, na wskazany adres , potwierdzenie dokonania Aktywacji ubezpieczenia (potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia), po uprzednim złożeniu Ubezpieczającemu w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu internetowego Formularza aktywacyjnego, 2) dzień złożenia oświadczenia konsultantowi infolinii Administratora, jeżeli Aktywacja ubezpieczenia odbywa się telefonicznie, 3) dzień złożenia Ubezpieczającemu w dwóch egzemplarzach Formularza aktywacyjnego w formie papierowej, 4) dzień złożenia Ubezpieczającemu w dwóch egzemplarzach papierowej Deklaracji przystąpienia. 6. Brak Aktywacji ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania pakietu aktywacyjnego oznacza rezygnację Klienta z przystąpienia do ubezpieczenia. W takim przypadku wniesiona na rzecz Ubezpieczającego opłata na poczet składki zostanie zwrócona zgodnie z 3 ust Klient, który otrzymał od Ubezpieczającego pakiet aktywacyjny, może zrezygnować z przystąpienia do ubezpieczenia. W takim przypadku wniesiona na rzecz Ubezpieczającego opłata na poczet składki zostanie zwrócona zgodnie z 3 ust SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Do zapłaty składki zobowiązany jest Ubezpieczający. Składka płatna jest jednorazowo za cały okres odpowiedzialności. TU Europa S.A. i Ubezpieczający dopuszczają sfinansowanie Ubezpieczającemu składki przez osobę, która przystępuje do ubezpieczenia. 2. Jeżeli składka nie zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego za dany okres odpowiedzialności zgodnie z ust. 1, TU Europa S.A. wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki w terminie wskazanym w wezwaniu. Jeżeli składka nie zostanie zapłacona przez Ubezpieczającego w terminie wskazanym w wezwaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności kończą się z upływem wskazanego w wezwaniu terminu do zapłaty składki, a stosunek ubezpieczenia uznaje się za rozwiązany przez Ubezpieczającego. Ubezpieczający niezwłocznie poinformuje osobę, która przystąpiła do ubezpieczenia o rozwiązaniu stosunku ubezpieczenia. 3. W przypadku, o którym mowa w 7 pkt. 3, gdy stosunek ubezpieczenia wygasł przed końcem okresu ubezpieczenia lub w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z 4, TU Europa S.A. zwróci Ubezpieczającemu składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej, liczony od dnia następnego po dniu rozwiązania stosunku ubezpieczenia. Zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nastąpi przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczającego w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania przez TU Europa S.A. pisemnej prośby o zwrot składki wraz z: - pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego o całkowitym zniszczeniu ubezpieczonego lub jego zajęciu 2

3 w toku postępowania egzekucyjnego lub - pisemnym oświadczeniem osoby, która przystąpiła do ubezpieczenia o rezygnacji z ubezpieczenia. 4. Jeżeli składka została Ubezpieczającemu sfinansowana przez osobę, która przystąpiła do ubezpieczenia, TU Europa S.A., za zgodą Ubezpieczającego wyrażoną w ust. 5, wypłaci osobie, która przystąpiła do ubezpieczenia, składkę za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w przypadku, o którym mowa w 7 pkt. 3, gdy stosunek ubezpieczenia wygasł przed końcem okresu ubezpieczenia lub w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z 4. Wypłata składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nastąpi w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania przez TU Europa S.A. pisemnej prośby osoby, która przystąpiła do ubezpieczenia o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej wraz z: - pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego o całkowitym zniszczeniu ubezpieczonego lub jego zajęciu w toku postępowania egzekucyjnego lub - pisemnym oświadczeniem osoby, która przystąpiła do ubezpieczenia o rezygnacji z ubezpieczenia. Pisemna prośba o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej powinna być dołączona do oświadczenia o całkowitym zniszczeniu lub jego zajęciu w toku postępowania egzekucyjnego lub do oświadczenia o rezygnacji z ubezpieczenia, o którym mowa w 4 ust. 2 i powinna zawierać: numer Certyfikatu (numer karty ucare), imię i nazwisko, adres korespondencyjny osoby, która przystąpiła do ubezpieczenia oraz numer rachunku bankowego do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 5. Ubezpieczający oświadcza, iż w przypadku, gdy stosunek ubezpieczenia wygasł przed końcem okresu ubezpieczenia lub w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z 4, wyraża zgodę na zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej na rachunek bankowy wskazany przez osobę, która przystąpiła do ubezpieczenia i sfinansowała Ubezpieczającemu składkę, co czyni zadość roszczeniom Ubezpieczającego o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 6. W przypadku rezygnacji Klienta z przystąpienia do ubezpieczenia, o której mowa w 2 ust. 5 i 6, TU Europa S.A. zwróci Ubezpieczającemu opłatę wniesioną na poczet składki. Jeżeli opłata na poczet składki została wniesiona na rzecz Ubezpieczającego przez Klienta, który otrzymał pakiet aktywacyjny, TU Europa S.A. za zgodą Ubezpieczającego wyrażoną w ust. 7, zwróci opłatę wniesioną na poczet składki Klientowi, który wniósł na rzecz Ubezpieczającego tę opłatę, po otrzymaniu przez TU Europa S.A. pisemnej prośby Klienta o zwrot wniesionej na rzecz Ubezpieczającego opłaty na poczet składki, zawierającej: numer seryjny z pakietu aktywacyjnego, imię, nazwisko i adres korespondencyjny Klienta oraz numer rachunku bankowego do zwrotu środków. Do pisemnej prośby o zwrot środków konieczne jest dołączenie czytelnego oryginału dowodu wpłaty na rzecz Ubezpieczającego opłaty na poczet składki z podanym numerem seryjnym z pakietu aktywacyjnego. Klient powinien dołączyć do pisma także pakiet aktywacyjny wraz z całą jego zawartością. Zwrot opłaty wniesionej na poczet składki nastąpi przelewem w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania przez TU Europa S.A. pisemnej prośby Klienta o zwrot środków wraz z czytelnym oryginałem dowodu wpłaty na rzecz Ubezpieczającego opłaty na poczet składki, na rachunek bankowy wskazany w piśmie, o którym mowa powyżej. 7. Ubezpieczający oświadcza, iż w przypadku rezygnacji Klienta z przystąpienia do ubezpieczenia wyraża zgodę na zwrot opłaty wniesionej na poczet składki na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, który wniósł na rzecz Ubezpieczającego tę opłatę i otrzymał pakiet aktywacyjny, co czyni zadość roszczeniom Ubezpieczającego o zwrot opłaty wniesionej na poczet składki, w przypadku rezygnacji Klienta z przystąpienia do ubezpieczenia. 4 REZYGNACJA Z UBEZPIECZENIA 1. Osoba, która przystąpiła do ubezpieczenia, może w terminie 30 dni od dnia przystąpienia do ubezpieczenia zrezygnować z ubezpieczenia, dostarczając osobiście lub wysyłając do TU Europa S.A. pisemne oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. 2. Rezygnacja z ubezpieczenia nastąpi z upływem dnia wskazanego w pisemnym oświadczeniu o rezygnacji z ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z upływem dnia wpłynięcia do TU Europa S.A. przedmiotowego oświadczenia. Z zastrzeżeniem ust. 3, przedmiotowe oświadczenie powinno zawierać: oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia, numer Certyfikatu (numer karty ucare), imię i nazwisko, adres korespondencyjny osoby, która przystąpiła do ubezpieczenia i składa oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia. 3. W przypadku rezygnacji z ubezpieczenia składka za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej zostanie rozliczona zgodnie z 3 ust PRZEDMIOT, ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest zgłoszone do ubezpieczenia Urządzenie. 2. Ubezpieczenie jest oferowane w 3 pakietach: AWARIA, AWARIA i PRZYPADKOWE USZKODZENIE oraz AWARIA i KRADZIEŻ. 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) w pakiecie AWARIA : a) pokrycie, do aktualnej wysokości Sumy ubezpieczenia, kosztów naprawy uszkodzonego w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, b) w przypadku Szkody całkowitej w związku z zajściem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Awarii realizację świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości: zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie ryzyka - 60% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie ryzyka - 50% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna Suma ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie ryzyka 2) w pakiecie AWARIA i PRZYPADKOWE USZKODZENIE : a) pokrycie, do aktualnej wysokości Sumy ubezpieczenia, kosztów naprawy uszkodzonego w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, b) w przypadku Szkody całkowitej w związku z zajściem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Awarii realizację świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości: zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie ryzyka 3

4 - 60% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie ryzyka - 50% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna Suma ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie ryzyka c) pokrycie, do aktualnej wysokości Sumy ubezpieczenia, kosztów naprawy uszkodzonego w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Przypadkowego uszkodzenia, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, d) w przypadku Szkody całkowitej w związku z zajściem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Przypadkowego uszkodzenia realizację świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości: - 100% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, - 80% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, - 70% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna Suma ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, 3) w pakiecie AWARIA i KRADZIEŻ : a) pokrycie, do aktualnej wysokości Sumy ubezpieczenia, kosztów naprawy uszkodzonego w związku z wystąpieniem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, b) w przypadku Szkody całkowitej w związku z zajściem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Awarii realizację świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości: zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie ryzyka - 60% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie ryzyka - 50% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna Suma ubezpieczenia w przypadku zajścia zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie ryzyka c) w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Kradzieży z włamaniem lub Rabunku realizację świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości: - 100% Ceny zakupu, w przypadku zajścia zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, - 80% Ceny zakupu, w przypadku zajścia zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, - 70% Ceny zakupu, w przypadku zajścia zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie Kradzieży z włamaniem lub Rabunku. 4. W ramach poszczególnych pakietów: Zakres ubezpieczenia Czas naprawy uszkodzonego w związku z zajściem Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia Cena zakupu, poniżej której Urządzenie uszkodzone w wyniku Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia nie jest naprawiane, ale TU Europa S.A. realizuje świadczenie ubezpieczeniowe zgodnie z 11 ust. 11 AWARIA ryzyko Awarii do 22 dni od dnia dostarczenia do Punktu do naprawy lub umożliwienia przedstawicielowi Punktu naprawy w miejscu, w którym Urządzenie się znajduje Transport z miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego do Punktu i z powrotem nie dotyczy Urządzeń, które będą naprawiane przez przedstawiciela Punktu w miejscu, w którym się znajdują AWARIA i PRZYPADKOWE USZKODZENIE ryzyko Awarii oraz ryzyko Przypadkowego uszkodzenia do 14 dni od dnia dostarczenia do Punktu do naprawy lub umożliwienia przedsawicielowi Punktu naprawy w miejscu, w którym Urządzenie się znajduje 300 zł 6 OKRES UBEZPIECZENIA I OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI AWARIA i KRADZIEŻ ryzyko Awarii oraz ryzyko Kradzieży z włamaniem lub Rabunku do 14 dni od dnia dostarczenia do Punktu do naprawy lub umożliwienia przedstawicielowi Punktu naprawy w miejscu, w którym Urządzenie się znajduje odbiór w celu naprawy i zwrot po naprawie odbywa się za pośrednictwem kuriera; z zastrzeżeniem pozostałych zapisów WU, Ubezpieczony nie ponosi kosztów transportu ; Ubezpieczony powinien przekazać kurierowi Urządzenie do naprawy w opakowaniu fabrycznym lub innym, gwarantującym bezpieczeństwo podczas transportu; decyzję, czy Urządzenie jest wysyłane do naprawy do Punktu czy naprawa nastąpi w miejscu, w którym Urządzenie się znajduje, podejmuje TU Europa S.A. w porozumieniu z Punktem Serwisowym, po przyjęciu przez TU Europa S.A. zgłoszenia roszczenia, o którym mowa w 9 1. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia przystąpienia do ubezpieczenia i trwa nie dłużej niż do upływu 48 miesięcy po upływie Pierwotnego okresu Gwarancji producenta. 2. W przypadku, gdy dane Urządzenie składa się z kilku podzespołów, z których każdy objęty jest osobną Gwarancją producenta, to ilekroć w WU jest mowa o Gwarancji producenta, należy przez to rozumieć najkrótszy z okresów Gwarancji producenta w stosunku do podzespołów danego, objętych osobnymi Gwarancjami producenta. 4

5 3. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) w pakiecie AWARIA rozpoczyna się pierwszego dnia po upływie Pierwotnego okresu Gwarancji producenta i może trwać do wyboru: 12, 24 lub 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) dla grupy asortymentowej Komputery może trwać do wyboru 12 lub 24 miesiące, a dla grupy asortymentowej AGD okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) może trwać do wyboru: 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. 4. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) w pakiecie AWARIA i PRZYPADKOWE USZKODZENIE rozpoczyna się: 1) w zakresie ryzyka Awarii pierwszego dnia po upływie Pierwotnego okresu Gwarancji producenta i może trwać do wyboru: 12, 24 lub 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) dla grup asortymentowych Komputery i Telefony, Smartfony i Tablety może trwać do wyboru 12 lub 24 miesiące, a dla grupy asortymentowej AGD okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) może trwać do wyboru: 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, 2) w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia od dnia przystąpienia do ubezpieczenia i trwa w zależności od okresu odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii: a) 12 miesięcy, jeżeli okres odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii trwa 12 miesięcy, b) 24 miesiące, jeżeli okres odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii trwa 24 miesiące, c) 36 miesięcy, jeżeli okres odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii trwa 36 miesięcy, d) 48 miesięcy, jeżeli okres odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii trwa 48 miesięcy. 5. Okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) w pakiecie AWARIA i KRADZIEŻ rozpoczyna się: 1) w zakresie ryzyka Awarii pierwszego dnia po upływie Pierwotnego okresu Gwarancji producenta i może trwać, do wyboru: 12, 24 lub 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) dla grup asortymentowych Komputery i Telefony, Smartfony i Tablety może trwać do wyboru 12 lub 24 miesiące, a dla grupy asortymentowej AGD okres odpowiedzialności (ochrona ubezpieczeniowa) może trwać do wyboru: 12, 24, 36 lub 48 miesięcy, 2) w zakresie ryzyka Kradzieży z włamaniem lub Rabunku od dnia przystąpienia do ubezpieczenia i trwa w zależności od okresu odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii: a) 12 miesięcy, jeżeli okres odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii trwa 12 miesięcy, b) 24 miesiące, jeżeli okres odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii trwa 24 miesiące, c) 36 miesięcy, jeżeli okres odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii trwa 36 miesięcy, d) 48 miesięcy, jeżeli okres odpowiedzialności w zakresie ryzyka Awarii trwa 48 miesięcy. 6. W przypadku wymiany na nowe w ramach Gwarancji producenta, ubezpieczenie obejmuje tę samą aktualną Sumę ubezpieczenia i Cenę zakupu, określone w Certyfikacie potwierdzającym przyjęcie wymienianego do ubezpieczenia, pod warunkiem powiadomienia pisemnie TU Europa S.A. o dokonaniu wymiany zgodnie z 9 ust. 8, wraz z podaniem danych nowego (nazwa, rodzaj, nazwa producenta, model/typ, numer seryjny) i długości Pierwotnego okresu Gwarancji producenta oraz przesłania do TU Europa S.A. listem poleconym kserokopii decyzji o wymianie na nowe przez producenta. W przypadku wymiany w ramach Gwarancji producenta: 1) w zakresie ryzyka Awarii przyjmuje się, że bieg Pierwotnej Gwarancji producenta rozpoczyna się od dnia wymiany na nowe, a okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności w stosunku do nowego rozpoczynają się zgodnie z zapisami ust. 1-5, 2) w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia oraz Kradzieży z włamaniem lub Rabunku okres ubezpieczenia i okres odpowiedzialności trwają zgodnie z Certyfikatem potwierdzającym przyjęcie wymienianego do ubezpieczenia. 7. W przypadku zbycia objętego ochroną ubezpieczeniową, uprawnienia Ubezpieczonego wynikające z objęcia ochroną ubezpieczeniową przechodzą na nabywcę, jeżeli zbywający Urządzenie przekaże nabywcy Certyfikat, oryginał lub kserokopię dowodu zakupu przez obecnego zbywcę i książkę gwarancyjną, jeżeli producent dołączył książkę gwarancyjną do. 7 Odpowiedzialność TU Europa S.A. w stosunku do objętego ochroną ubezpieczeniową kończy się: 1. z upływem okresu odpowiedzialności dla danego zakresu ubezpieczenia, 2. z dniem wyczerpania Sumy ubezpieczenia, 3. z dniem całkowitego zniszczenia ubezpieczonego lub jego zajęcia w toku postępowania egzekucyjnego, 4. z dniem realizacji przez TU Europa S.A. świadczenia ubezpieczeniowego w związku z zajściem Szkody całkowitej, 5. z dniem zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, 6. z dniem rezygnacji z ubezpieczenia zgodnie z 4, 7. z dniem wypłaty przez TU Europa S.A. świadczenia ubezpieczeniowego w formie pieniężnej, zgodnie z 11 ust. 7 lub 11 ust. 11, 8. z dniem zakończenia odpowiedzialności TU Europa S.A. w przypadku, o którym mowa w 3 ust. 2, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. 8 WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w ch: 1) znajdujących się w okresie obowiązywania Gwarancji producenta w zakresie ryzyka Awarii; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także szkód powstałych w wyniku Awarii w poszczególnych zespołach lub podzespołach, jeżeli są nadal objęte Gwarancją producenta, w przypadku, o którym mowa w 6 ust. 2, 2) wykorzystywanych do testów, prób lub innego rodzaju eksperymentów, 3) zmodyfikowanych w stosunku do oryginalnej specyfikacji producenta. 2. TU Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody w ch: 1) powstałe w wyniku utraty lub uszkodzenia akcesoriów takich jak: zestaw słuchawkowy, modem, antena, kable, ładowarka, baterie, pilot, wtyczki, 2) powstałe w wyniku wandalizmu (przez wandalizm rozumie się umyślne, zamierzone zniszczenie lub uszkodzenie przez Osobę trzecią), 3) powstałe w wyniku działania ognia i innych żywiołów (trzęsienie ziemi, huragan, sztorm, powódź, nagła zmiana temperatury), 4) powstałe w wyniku niewłaściwego podłączenia do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno kanalizacyjnej, 5) powstałe w wyniku zakłóceń w funkcjonowaniu sieci elektrycznej (nie dotyczy Przepięcia prądu), gazowej lub wodno-kanalizacyjnej, 6) powstałe w trakcie instalacji, 7) powstałe w trakcie lub w następstwie naprawy, dokonywanej przez osobę lub punkt naprawczy do tego nieupoważniony, 8) powstałe w wyniku użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, 9) powstałe w wyniku konserwacji przeprowadzonych niezgodnie ze wskazaniami i zaleceniami producenta, 10) powstałe w wyniku używania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, 5

6 11) powstałe w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, wybuchu nuklearnego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania sprzętu przez władzę, 12) powstałe w wyniku działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, 13) powstałe w wyniku zwykłego zużycia, rdzy, korozji, oksydacji, 14) spowodowane przez insekty i gryzonie, 15) powstałe w ch wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej lub związanych z pracą zawodową, chyba że są wykorzystywane przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, 16) za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy (np. gwarancja, rękojmia) odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub punkt naprawczy, inny ubezpieczyciel (z zastrzeżeniem 13 ust. 8) lub inny podmiot w ramach programów przedłużonych gwarancji lub umowy serwisowej. 3. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 1) które nie były objęte zakresem Gwarancji producenta w zakresie ryzyka 2) będące skutkiem zaniechania serwisowania lub nie dokonywania przeglądów okresowych, jeśli były zalecane przez producenta urządzenia, 3) powstałe w wyniku zagubienia, zaginięcia lub kradzieży bez włamania, 4) powstałe w elementach lub zespołach, których naprawa lub wymiana po zakończeniu Gwarancji producenta została wykonana poza Punktem Serwisowym, a także szkody pozostające w związku przyczynowym z taką naprawą lub wymianą, 5) powstałe w wyniku działania wirusa komputerowego lub użytkowania z oprogramowaniem innym niż dostarczone przez producenta lub nieprawidłowo zainstalowanym oprogramowaniem lub systemem operacyjnym, 6) będące następstwem oddziaływania na Urządzenie zewnętrznych czynników termicznych, chemicznych, cieczy, wilgoci, nadmiernego ciśnienia, promieniowania, wibracji, wybuchu lub zewnętrznych sił mechanicznych oraz nieprawidłowej wentylacji, 7) spowodowane transportem a także powstałe w trakcie transportu, 8) stanowiące pośrednie skutki Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia, 9) spowodowane wadami albo usterkami ujawnionymi przed przystąpieniem do ubezpieczenia znanymi osobie, która przystąpiła do ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy o takich wadach wiedziało TU Europa S.A., 10) będące wynikiem defektu produkcyjnego lub wad konstrukcyjnych, których skutkiem jest wycofanie produktu z rynku. 4. Ponadto ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 1) elementy zużywające się lub wymagające okresowej wymiany, takie jak rury i przewody giętkie, lampy, żarówki, bezpieczniki, taśmy uszczelniające, uszczelki, głowice drukujące, tonery, baterie, akumulatory, worki do odkurzaczy, paski, szczotki, szklane elementy, przewody zasilające zewnętrzne, wtyczki, osłony przeciwdeszczowe, filtry, tusze, kasety, taśmy, ładowarki, akumulatory, etui i torby, kable połączeniowe, dodatkowe karty, 2) akcesoria i elementy wyposażenia takie jak: powłoki lakiernicze, zamki, klamki, zawiasy, ograniczniki otwarcia drzwi, wszelkie elementy szklane lub ceramiczne (włącznie z płytą grzewczą), 3) uszkodzenia polegające na utracie danych lub oprogramowania, 4) uszkodzenia spowodowane działaniem oprogramowania komputerowego lub zabezpieczeń antywirusowych. 5. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje pokrycia strat: 1) pośrednich wszelkiego rodzaju powstałych wskutek uszkodzenia lub utraty i braku możliwości użytkowania, 2) wynikających z unieruchomienia w związku z jego konserwacją lub naprawą, 3) związanych z utratą danych lub utratą przenośnych nośników danych. 6. TU Europa S.A. może odpowiednio zmniejszyć świadczenie za szkody powstałe w wyniku Kradzieży z włamaniem lub Rabunku, jeżeli zdarzenie nie zostało zgłoszone na Policję w przeciągu 24 godzin od chwili wystąpienia lub powzięcia wiadomości o jego wystąpieniu, a także w przypadku braku dokumentów potwierdzających to zgłoszenie. TU Europa S.A. może zmniejszyć świadczenie za Szkodę pod warunkiem, że naruszenie nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i przyczyniło się to do zwiększenia Szkody lub uniemożliwiło TU Europa S.A. ustalenie okoliczności i skutków Zdarzenia ubezpieczeniowego. TU Europa S.A. może także odpowiednio zmniejszyć świadczenie ubezpieczeniowe, jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w 10 ust. 1 pkt. 1) i niedopełnienie ww. wymogu miało wpływ na zwiększenie Szkody lub uniemożliwiło TU Europa S.A. ustalenie okoliczności oraz skutków Zdarzenia ubezpieczeniowego. 7. Ubezpieczenie nie obejmuje: 1) kosztów transportu do Punktu i z powrotem z Punktu do Ubezpieczonego w sytuacji, gdy Ubezpieczony, pomimo nie uzyskania potwierdzenia ważności ubezpieczenia, podstaw zasadności zgłaszania roszczenia w związku z warunkami ubezpieczenia, o których mowa w 10 ust. 1 pkt 2) dostarczy Urządzenie do Punktu, 2) kosztów transportu do Punktu i z powrotem z Punktu do Ubezpieczonego w sytuacji, gdy Ubezpieczony, przy wcześniejszej próbie naprawy przez Punkt Serwisowy w ramach ochrony ubezpieczeniowej został poinformowany, że brak jest podstaw zasadności roszczenia w związku z warunkami ubezpieczenia i naprawa może być wyłącznie odpłatna, na co Ubezpieczony nie wyraził zgody, a okaże się, że kolejne zgłoszone roszczenie w stosunku do danego przesłanego do Punktu dotyczy tego samego uszkodzenia, 3) wyłączeń odpowiedzialności, które są wymienione w Gwarancji producenta, 4) kosztów instalacji i konserwacji objętego ochroną ubezpieczeniową, 5) wszelkiego rodzaju uszkodzeń estetycznych, wgnieceń, zadrapań, odbarwień i innych, które nie mają wpływu na funkcjonowanie objętego ochroną ubezpieczeniową, chyba że uszkodzenia te powstały wskutek szkody, za skutki której TU Europa S.A. ponosi odpowiedzialność, 6) usterek wynikających z wadliwych pikseli w liczbie niższej lub równej liczbie dopuszczalnej zgodnie z normą ISO z roku 2001, 7) Awarii wywołanych spaleniem fosforu w monitorach wskutek niezastosowania wygaszacza oszczędzającego energię; 8) wad telewizorów plazmowych wynikających z wypalania luminoforu (tzw. zanikanie obrazu ), 9) odzyskania i ponownej instalacji baz danych, plików, oprogramowania w następstwie szkody, 10) kosztów montażu objętego ochroną ubezpieczeniową za wyjątkiem montażu przez przedstawiciela Punktu w przypadku sprzętu naprawianego w związku ze Szkodą, 11) kosztów transportu objętego ochroną ubezpieczeniową ze sklepu do miejsca zamieszkania/ siedziby Ubezpieczającego/ miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 12) wszelkiego rodzaju uszkodzeń wynikających ze stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub środków konserwacyjnych innych niż zalecane przez producenta lub ich stosowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, 13) wymiany części podlegających zużyciu i okresowej wymianie w związku z eksploatacją objętego ochroną. 8. TU Europa S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby 6

7 pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, w szczególności przez Osoby bliskie oraz za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. 9 PRAWA I OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO 1. Ubezpieczony powinien zgłaszać TU Europa S.A. roszczenia z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych od chwili uzyskania wiadomości o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie z WU: 1) poprzez Centrum Pomocy telefonicznie pod numerem: dla połączeń z telefonów stacjonarnych i dla połączeń z telefonów komórkowych lub 2) poprzez Centrum Pomocy owo na adres: lub 3) poprzez stronę internetową 2. Ubezpieczony może zgłaszać roszczenia z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową zgodnie z WU od dnia wskazanego w Certyfikacie, jako dzień rozpoczęcia okresu odpowiedzialności TU Europa S.A. 3. W czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczony powinien niezwłocznie zgłaszać TU Europa S.A., poprzez kontakt z Centrum Pomocy, wszelkie zmiany okoliczności, które mogą mieć wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego. 4. Ubezpieczony powinien: 1) wykonywać czynności przeglądowe i konserwacyjne, zgodnie z zaleceniami producenta, zawartymi w instrukcji obsługi lub książce gwarancyjnej, 2) zgłaszać TU Europa S.A. poprzez kontakt z Centrum Pomocy istotne objawy nieprawidłowego funkcjonowania oraz postępować zgodnie z zaleceniami udzielonymi przez Centrum Pomocy lub Punkt Serwisowy, 3) natychmiast zatrzymać Urządzenie oraz postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi lub książce gwarancyjnej w przypadku sygnalizowania przez jakikolwiek element ostrzegawczo-sygnalizacyjny lub kontrolno-pomiarowy wystąpienie jakiejkolwiek usterki lub nieprawidłowości. 5. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony obowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia powiększeniu Szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów. 6. Jeżeli Ubezpieczony umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa nie zastosuje się do zapisów ust. 5, TU Europa S.A. będzie wolne od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu. 7. W przypadku zajścia Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia zabrania się Ubezpieczonemu dokonywania jakichkolwiek zmian lub rozpoczynania naprawy bez uzyskania zgody Centrum Pomocy lub bezpośrednio Punktu. 8. W przypadku wymiany na nowe w ramach Gwarancji producenta, Ubezpieczony ma obowiązek powiadomienia TU Europa S.A. o dokonaniu wymiany nie później niż do końca okresu ubezpieczenia wskazanego w Certyfikacie potwierdzającym przyjęcie wymienianego do ubezpieczenia. 9. Dowodami prawidłowo wykonanego przeglądu okresowego Urządzeń są wpisy w książce gwarancyjnej lub książce obsługowej, dokonane przez punkt naprawczy autoryzowany przez producenta lub importera. Ciężar udowodnienia faktu terminowego wykonywania przeglądów okresowych w przypadku utracenia książki gwarancyjnej lub książki obsługowej spoczywa na Ubezpieczonym. 10. Brak wykonywania w punkcie naprawczym przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami w instrukcji obsługi, książce gwarancyjnej lub w książce obsługowej powoduje utratę uprawnień wynikających z ubezpieczenia i brak odpowiedzialności TU Europa S.A. w zakresie ryzyka Awarii i Przypadkowego uszkodzenia. 11. W przypadku pakietu AWARIA i KRADZIEŻ Ubezpieczony zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia mienia przed Kradzieżą z włamaniem i Rabunkiem. Mienie uważa się za należycie zabezpieczone, jeżeli zostały spełnione łącznie niżej wymienione warunki: 1) wszystkie wejścia do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub siedziby firmy Ubezpieczonego w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego, zabezpieczone są prawidłowo osadzonymi pełnymi drzwiami zewnętrznymi, które są zamknięte na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub jeden, mający atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub innej instytucji uprawnionej do jego wydania, 2) drzwi zewnętrzne miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub siedziby firmy Ubezpieczonego w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego zawierające w swojej konstrukcji elementy szklane muszą być zabezpieczone tak, aby wejście do pomieszczeń lub otwarcie w tych drzwiach zamka przez otwór wybity w szybie było niemożliwe, 3) wejście do piwnicy, garażu, budynku gospodarczego lub innego pomieszczenia gospodarczego zabezpieczone jest drzwiami, które są zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, kłódkę wielozastawkową lub inny atestowany system zabezpieczenia, o ile nie są to drzwi zewnętrzne miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub siedziby firmy Ubezpieczonego w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez Ubezpieczonego; w przeciwnym razie stosuje się wymogi zawarte w pkt 1); Elektroniczny system zamykania drzwi garażowych jest uważany za należyte zabezpieczenie także wtedy, gdy drzwi te są jednocześnie wejściem do domu jednorodzinnego, 4) drzwi balkonowe, drzwi tarasowe o konstrukcji drzwi balkonowych oraz okna są prawidłowo osadzone i zamknięte w sposób uniemożliwiający otwarcie ich przez Osoby trzecie bez użycia siły i narzędzi, 5) klucze do zamków i kłódek znajdują się w wyłącznym posiadaniu Ubezpieczonego, Osób bliskich lub osób upoważnionych do ich przechowywania, 6) otwory w ścianach i stropach są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dokonanie Kradzieży bez włamania, z wyjątkiem otworów na kondygnacjach powyżej parteru, jeżeli nie ma do nich dostępu z położonych pod nimi lub obok nich balkonów, dachów, przybudówek, tarasów, schodów lub stałych drabinek i z dachu położonego powyżej w przypadku otworów położonych na najwyższej kondygnacji. 10 POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAJŚCIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO 1. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony chcąc uzyskać świadczenie ubezpieczeniowe powinien: 1) dokonać zgłoszenia roszczenia do TU Europa S.A. w sposób określony w 9 ust. 1, tj.: przedstawienia okoliczności zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego i powstania Szkody, uzyskania potwierdzenia ważności ochrony ubezpieczeniowej oraz zasadności podstaw zgłaszania roszczenia w związku z warunkami ubezpieczenia, 2) w przypadku zajścia Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia, po zgłoszeniu roszczenia w sposób określony w 9 ust. 1, w zależności od uzyskanej informacji od TU Europa S.A. lub bezpośrednio z Punktu : - jeżeli naprawa nastąpi w miejscu, w którym Urządzenie się znajduje udostępnić przedstawicielowi Punktu uszkodzone Urządzenie w uzgodnionym z Punktem Serwisowym terminie w celu naprawy i okazać przedstawicielowi Punktu oryginał lub kserokopię dowodu zakupu, kartę ucare lub Certyfikat (oryginał lub kserokopię, a jeżeli Certyfikat był dostarczony wyłącznie w formie elektronicznej na adres wydruk Certyfikatu) oraz oryginał książki gwarancyjnej, jeżeli producent dołączył książkę gwarancyjną do lub - jeżeli Urządzenie ma być wysłane do naprawy do Punktu, w przypadku uzyskania 7

8 potwierdzenia ważności ubezpieczenia, zasadności podstaw zgłaszania roszczenia w związku z warunkami ubezpieczenia udostępnić kurierowi uszkodzone Urządzenie w uzgodnionym terminie (celem transportu do Punktu ), dołączając do przesyłki oryginał lub kserokopię dowodu zakupu, kartę ucare lub Certyfikat (oryginał lub kserokopię, a jeżeli Certyfikat był dostarczony wyłącznie w formie elektronicznej na adres wydruk Certyfikatu) oraz oryginał książki gwarancyjnej, jeżeli producent dołączył książkę gwarancyjną do, zachowując dla siebie kopie ww. dokumentów, 3) w przypadku zajścia Kradzieży z włamaniem lub Rabunku: - w przeciągu 24 godzin od zajścia zdarzenia bądź powzięcia widomości o zajściu zdarzenia zawiadomić Policję o zdarzeniu, - po zgłoszeniu roszczenia w sposób określony w 9 ust. 1, przesłać do TU Europa S.A. oryginał lub kserokopię dowodu zakupu, kartę ucare lub Certyfikat (oryginał lub kserokopię, a jeżeli Certyfikat był dostarczony wyłącznie w formie elektronicznej na adres wydruk Certyfikatu) i oryginał potwierdzenia zgłoszenia Zdarzenia ubezpieczeniowego na Policji, zachowując dla siebie kopie ww. dokumentów. 2. Podczas zgłoszenia roszczenia następuje identyfikacja Ubezpieczonego, diagnoza i kwalifikacja uszkodzenia. Zgłaszający roszczenie zobowiązany jest przekazać podczas zgłaszania roszczenia następujące informacje: 1) imię i nazwisko, adres korespondencyjny Ubezpieczonego, 2) numer Certyfikatu (numer karty ucare), 3) nazwę, rodzaj, model, numer seryjny objętego ochroną, w stosunku do którego zaszło Zdarzenie ubezpieczeniowe, 4) adres odbioru do naprawy i adres zwrotu po naprawie lub adres, pod którym przedstawiciel Punktu będzie mógł naprawić Urządzenie, jeżeli próba naprawy będzie podjęta w miejscu w którym Urządzenie się znajduje, 5) opis zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego i powstania Szkody, 6) inne informacje, jeżeli będą niezbędne do realizacji świadczenia ubezpieczeniowego. 3. Oryginał lub kserokopia dowodu zakupu oraz książka gwarancyjna, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać czytelne informacje o nazwie sprzedawcy, dacie zakupu, parametrach oraz Pierwotnym okresie Gwarancji producenta. 4. Próba naprawy przez Punkt Serwisowy w związku z zajściem Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia jest możliwa po zgłoszeniu roszczenia w sposób określony w 9 ust. 1 i dopełnieniu obowiązków, o których mowa w ust NAPRAWA URZĄDZENIA 1. Jeżeli Urządzenie ma zostać wysłane do naprawy do Punktu, odbiór do naprawy przez kuriera następuje w godzinach od 8 00 do pierwszego Dnia roboczego następującego po zgłoszeniu roszczenia, jeżeli zgłoszenia dokonano do godziny lub drugiego Dnia roboczego następującego po zgłoszeniu, jeżeli zgłoszenia dokonano po godzinie 15 00, chyba że zostanie ze zgłaszającym roszczenie ustalony inny termin odbioru. 2. Przed udostępnieniem Punktowi Serwisowemu lub przed wydaniem kurierowi, Ubezpieczony zobowiązany jest zabezpieczyć dane zgromadzone na Urządzeniu. 3. W przypadku, gdy naprawa odbywa się w Punkcie Serwisowym, odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia do momentu wydania go Punktowi Serwisowemu ponosi Administrator, chyba że do uszkodzenia dojdzie z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego. Ubezpieczony zobowiązany jest dołączyć do przekazywanego do Punktu dokumenty, o których mowa w 10 ust.1 pkt.2). Z zastrzeżeniem ust. 12, Ubezpieczony nie ponosi kosztów dostarczenia do Punktu, chyba że Ubezpieczony pomimo nie otrzymania potwierdzenia ważności ubezpieczenia, zasadności podstaw zgłoszenia roszczenia w związku z warunkami ubezpieczenia, o których mowa w 10 ust, 1 pkt 2) dostarczy do Punktu Urządzenie na koszt Administratora, w takim przypadku Administrator ma prawo obciążyć Ubezpieczonego kosztami transportu do Punktu. 4. Podczas naprawy w Punkcie Serwisowym, Ubezpieczony ma możliwość sprawdzenia statusu naprawy poprzez stronę internetową lub telefonicznie, podczas kontaktu z konsultantem infolinii Administratora pod numerem telefonu (w Dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 00 do ). 5. Do naprawy Punkt Serwisowy będzie stosował oryginalne części lub części kompatybilne. 6. Zwrot oddanego do Punktu do naprawy następuje na adres wskazany przez Ubezpieczonego w zgłoszeniu roszczenia. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia do momentu wydania go Ubezpieczonemu ponosi Administrator, chyba że do uszkodzenia dojdzie z przyczyn leżących po stronie Ubezpieczonego. Z zastrzeżeniem ust. 12, Ubezpieczony nie ponosi kosztów odesłania z Punktu do Ubezpieczonego, chyba że Ubezpieczony pomimo nie otrzymania potwierdzenia ważności ubezpieczenia, zasadności podstaw zgłoszenia roszczenia w związku z warunkami ubezpieczenia, o których mowa w 10 ust, 1 pkt 2) dostarczy do Punktu Urządzenie, w takim przypadku Administrator obciąży Ubezpieczonego kosztami transportu z Punktu do Ubezpieczonego. 7. W przypadku, gdy czas naprawy okaże się dłuższy niż 22 dni w przypadku pakietu AWARIA, 14 dni w przypadku pakietu AWARIA i PRZYPADKOWE USZKODZENIE lub AWARIA i KRADZIEŻ, TU Europa S.A., w porozumieniu z Punktem Serwisowym, może podjąć decyzję o realizacji świadczenia ubezpieczeniowego: 1) w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Awarii w wysokości: zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie ryzyka - 60% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie ryzyka - 50% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie ryzyka 2) w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Przypadkowego uszkodzenia w wysokości: - 100% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna Suma ubezpieczenia, w przypadku zajścia zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, - 80% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna Suma ubezpieczenia, w przypadku zajścia zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, Suma ubezpieczenia, w przypadku zajścia zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego, chyba że Punkt Serwisowy na 2 dni przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, skontaktuje się z Ubezpieczonym w celu poinformowania o niemożności dochowania terminu naprawy zgodnie z WU, podając przyczyny wydłużenia czasu naprawy, a Ubezpieczony wyrazi zgodę na dłuższy niż wynikający z WU czas naprawy. Z chwilą realizacji przez TU Europa S.A. świadczenia ubezpieczeniowego w formie pieniężnej, własność uszkodzonego przechodzi na TU Europa S.A. 8

9 8. W przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa, nieekonomiczna lub nie będą dostępne konieczne do naprawy części, TU Europa S.A., w porozumieniu z Punktem Serwisowym, może podjąć decyzję o zajściu Szkody całkowitej i realizacji świadczenia zgodnie z 12 ust W przypadku, gdy po diagnozie przeprowadzonej przez Punkt Serwisowy okaże się, że Szkoda nie nastąpiła lub TU Europa S.A. nie jest odpowiedzialne za szkodę, Ubezpieczony może skorzystać z odpłatnej usługi ofertowanej przez Punkt Serwisowy w zakresie naprawy. W tym celu Ubezpieczony powinien skontaktować się z Centrum Pomocy. 10. W przypadku, gdy po diagnozie przeprowadzonej przez Punkt Serwisowy okaże się, że koszt naprawy przekroczy aktualną Sumę ubezpieczenia, Punkt Serwisowy przed podjęciem naprawy skontaktuje się z Ubezpieczonym w celu ustalenia zasad związanych z rozliczeniem finansowym dotyczącym naprawy ponad aktualną wysokość Sumy ubezpieczenia. W przypadku braku zgody Ubezpieczonego na dopłatę brakującej kwoty za naprawę, Punkt Serwisowy może wykonać naprawę tylko do wysokości aktualnej Sumy ubezpieczenia. 11. W przypadku, gdy uszkodzeniu w wyniku Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia ulegnie Urządzenie, którego Cena zakupu nie przekracza 300 zł, TU Europa S.A. realizuje świadczenie ubezpieczeniowe: 1) w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Awarii w wysokości: zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie ryzyka - 60% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie ryzyka - 50% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie ryzyka 2) w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Przypadkowego uszkodzenia w wysokości: - 100% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna Suma ubezpieczenia, w przypadku zajścia zdarzenia w pierwszym roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, - 80% Ceny zakupu, jednak nie więcej niż aktualna Suma ubezpieczenia, w przypadku zajścia zdarzenia w drugim roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, Suma ubezpieczenia, w przypadku zajścia zdarzenia w trzecim lub w czwartym roku ochrony w zakresie ryzyka Przypadkowego uszkodzenia, w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. Z chwilą realizacji przez TU Europa S.A. świadczenia ubezpieczeniowego własność uszkodzonego przechodzi na TU Europa S.A. 12. W sytuacji, gdy Ubezpieczony, przy wcześniejszej próbie naprawy przez Punkt Serwisowy w ramach ochrony ubezpieczeniowej został poinformowany, że brak jest podstaw zasadności roszczenia w związku z warunkami ubezpieczenia i naprawa może być wyłącznie odpłatna, na co Ubezpieczony nie wyraził zgody, a kolejne zgłoszone roszczenie w stosunku do danego przesłanego do Punktu dotyczy tego samego uszkodzenia, Urządzenie zostanie odesłane z Punktu do Ubezpieczonego na koszt Ubezpieczonego, po uiszczeniu przez Ubezpieczonego na rzecz Administratora kosztów transportu zarówno do Punktu, jak i z powrotem do Ubezpieczonego. 12 USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY I ODSZKODOWANIA 1. Wysokość odszkodowania dla kosztów naprawy w związku z zajściem Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia jest ustalana przez TU Europa S.A. na podstawie norm czasowych operacji naprawczych określonych przez Punkt Serwisowy dokonujący naprawy, w szczególności: 1) cen części zamiennych i materiałów, 2) stawki za 1 roboczo-godzinę, 3) kosztów transportu do Punktu i z powrotem, jeżeli naprawa odbywa się w Punkcie Serwisowym, 4) kosztów dojazdu przedstawicieli Punktu w przypadku, jeżeli naprawa odbywa się na miejscu u Ubezpieczonego. 2. Koszty naprawy lub wymiany obudowy są pokrywane wyłącznie wówczas, gdy ich uszkodzenie nastąpiło w wyniku Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia objętego ochroną ubezpieczeniową. 3. Przy ustalaniu rozmiaru szkody w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego w postaci Awarii lub Przypadkowego uszkodzenia, nie uwzględnia się kosztów związanych z dostarczeniem niezbędnych do naprawy elementów lub materiałów w trybie ekspresowym, a także kosztów związanych w wykonaniem naprawy w trybie ekspresowym, w dni wolne od pracy oraz poza normalnymi godzinami pracy Punktu. 4. Punkt Serwisowy na zlecenie TU Europa S.A., z zastrzeżeniem pozostałych postanowień WU, doprowadza Urządzenie do stanu używalności poprzez przywrócenie mu sprawności technicznej. 5. W przypadku, gdy szacowany koszt naprawy przewyższy aktualną na dzień zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego wysokość Sumy ubezpieczenia, Administrator w imieniu TU Europa S.A. uzgodni z Ubezpieczonym dalszy tryb postępowania, zgodnie z 11 ust W przypadku Szkody całkowitej realizacja świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości, o której mowa w 5 ust. 3, nastąpi w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. Z chwilą realizacji przez TU Europa S.A. świadczenia ubezpieczeniowego własność uszkodzonego przechodzi na TU Europa S.A. 7. W przypadku Kradzieży z włamaniem lub Rabunku realizacja świadczenia ubezpieczeniowego w wysokości, o której mowa w 5, nastąpi w formie pieniężnej, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. 13 CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ TU EUROPA S.A. W RAZIE POWSTANIA SZKODY 1. TU Europa S.A. jest zobowiązane zrealizować świadczenie ubezpieczeniowe w terminie do 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o Szkodzie. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie Zdarzenia ubezpieczeniowe mające miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Gdyby wyjaśnienie w terminie określonym w ust. 1 okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności TU Europa S.A. okazało się niemożliwe, realizacja roszczenia następuje w terminie 14 dni od chwili, gdy przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności byłoby możliwe. Jednakże, co do bezspornej części szkody, wypłata odszkodowania powinna nastąpić w terminie, o którym mowa w ust Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Szkody, za skutki której TU Europa S.A. ponosi odpowiedzialność, w terminie 7 Dni roboczych od dnia otrzymania tego zawiadomienia, TU Europa S.A. informuje o tym Ubezpieczającego, jeżeli nie jest on osobą występującą z tym zawiadomieniem oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności TU Europa S.A. lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 5. Jeżeli w terminie określonym w ust 1. TU Europa S.A. nie zrealizuje 9

10 świadczenia ubezpieczeniowego, zawiadamia pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, a także realizuje bezsporną część świadczenia ubezpieczeniowego. 6. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, TU Europa S.A. informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. 7. TU Europa S.A. ma obowiązek udostępniać Ubezpieczonemu informacje i dokumenty gromadzone w celu ustalenia odpowiedzialności TU Europa S.A. lub wysokości odszkodowania. Osoby te mogą żądać pisemnego potwierdzenia przez TU Europa S.A. udostępnionych informacji, a także sporządzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodności z oryginałem przez TU Europa S.A. 8. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają wartość ubezpieczeniową, każdy z ubezpieczycieli odpowiada do wysokości szkody w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. przystąpiła do ubezpieczenia zostanie poinformowany(na) przez Ubezpieczyciela o przyczynie opóźnienia oraz o spodziewanej dacie uzyskania odpowiedzi. 6. Zgłoszenie skargi lub zażalenia, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać: opis zgłaszanego problemu oraz przedmiot i okoliczności uzasadniające zgłoszenie, oczekiwane działania, imię i nazwisko zgłaszającego skargę lub zażalenie, adres korespondencyjny, pod który należy skierować odpowiedź oraz numer Certyfikatu lub numer karty ucare. 7. Ubezpieczający będący konsumentem, Ubezpieczony i/lub osoba, która przystąpiła do ubezpieczenia mają prawo do zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta oraz do Rzecznika Ubezpieczonych. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych WU mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Załączniki: 1. Grupy asortymentowe 14 REGRES UBEZPIECZENIOWY 1. Z dniem pokrycia Szkody na TU Europa S.A. przechodzi roszczenie wobec osoby odpowiedzialnej za Szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania, z zastrzeżeniem ust Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na TU Europa S.A., jeśli sprawcą Szkody jest Osoba bliska. Ubezpieczony powinien dostarczyć do TU Europa S.A. wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonać czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia przez TU Europa S.A. praw określonych w ust W przypadku zrzeczenia się przez Ubezpieczonego bez zgody TU Europa S.A. praw przysługujących mu w stosunku do innych osób z tytułu Szkody, TU Europa S.A. może odmówić wypłaty odszkodowania w całości. 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Strony oraz podmioty stosunku ubezpieczenia mogą wytoczyć przed sąd właściwy według przepisów o właściwości ogólnej bądź sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczającego lub sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Ubezpieczonego lub miejsca zamieszkania lub siedziby uprawnionego z Umowy. 2. Osoba, która przystąpiła do ubezpieczenia powinna poinformować Ubezpieczyciela o każdej zmianie swoich danych podanych w Deklaracji przystąpienia lub w Formularzu aktywacyjnym, w szczególności poprzez złożenie TU Europa S.A. pisemnego oświadczenia o zmianie danych do ubezpieczenia. 3. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane przez Strony i podmioty stosunku ubezpieczenia powstałego na podstawie Umowy zgodnie z WU, powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym. 4. TU Europa S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 5. Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub osoba, która przystąpiła do ubezpieczenia mają prawo do składania zażaleń i skarg w formie pisemnej do TU Europa S.A. Zażalenia oraz skargi rozpatrywane są przez Zarząd Ubezpieczyciela w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Odpowiedź Ubezpieczyciela na skargę zostanie przekazana w formie pisemnej na adres wskazany przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i/lub osobę, która przystąpiła do ubezpieczenia w piśmie do Ubezpieczyciela. W przypadku nie rozpatrzenia skargi w terminie, Ubezpieczający, Ubezpieczony i/lub osoba, która 10

11 Załącznik nr 1 do Warunków ubezpieczenia PRZEDŁUŻONA GWARANCJA Grupy asortymentowe TV i RTV AGD Aparaty i Kamery Komputery Elektronarzędzia Telefony, Smartfony i Tablety TV LCD TV Plasma lodówki zamrażarki zmywarki kamery aparaty laptopy netbooki wiertarki/ wkrętarki akumulatorowe wiertarki/ wkrętarki sieciowe telefony stacjonarne telefony komórkowe TV LED pralko-suszarki ramki na zdjęcia elektroniczne komputery stacjonarne młoty/ młotowiertarki smartfony TV 3D kina domowe suszarki pralki kuchenki elektryczne lampy błyskowe lornetki i lunety dyski twarde zewnętrzne monitory szlifierki wyrzynarki tablety centrale telefoniczne DVD i Blue-ray kuchenki gazowe obiektywy drukarki strugi inne telekomunikacja DVD nagrywarki piekarniki inne foto skanery pilarki tarczowe VCRs grille elektryczne mikrofalówki faxy piły łańcuchowe elektryczne systemy dźwiękowe klimatyzatory urządzenie wielofunkcyjne kosiarki elektryczne do trawy głośniki i subwoofery radia samochodowe grzejniki wiatraki jonizatory projektory konsole kosy elektryczne myjki ciśnieniowe MP3 cyrkulatory przenośne konsole nożyce i sekatory elektryczne stereo nawilżacze ekspresy do kawy inne PC piły spalinowe CB miksery kosiarki spalinowe nawigacje opiekacze kosy spalinowe hi-fi tostery sokowirówki inne elektronarzędzia tunery noże elektryczne audio amplitunery suszarki do owoców inne TV i RTV odkurzacze żelazka maszyny do szycia nianie elektroniczne suszarki do włosów golarki inne AGD Kategorie inne mają zastosowanie dla Urządzeń, których nie można zaklasyfikować do typów Urządzeń ujętych w ramach danych grup asortymentowych. Do kategorii inne nie można zaklasyfikować urządzeń specjalistycznych wykorzystywanych w celach prowadzenia działalności gospodarczej, lub takich, których Cena zakupu przekracza kwotę zł. 11

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu zakupionego w sklepie grupy Megamedia. Postanowienia ogólne 1.

Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu zakupionego w sklepie grupy Megamedia. Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu zakupionego w sklepie grupy Megamedia Postanowienia ogólne 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Mondial Assistance International

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 13/12/13 z dnia r.) I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

(zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 13/12/13 z dnia r.) I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ochrona extra dla klientów sieci sprzedaży X-KOM (kod: OWU/09/66773/2013/M) (zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 13/12/13 z dnia 23.12.2013 r.) (zwane dalej OWU)

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE II. DEFINICJE 2 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE II. DEFINICJE 2 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ochrona extra dla klientów sieci sprzedaży X-KOM (kod: OWU/09/66773/2013/M) (zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 13/12/13 z dnia 23.12.2013 r.) I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Komfort Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Komfort zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU nr 12/04/15 z dnia 30.04.2015 r. kod: OWU/09/88934/2015/M (zwane dalej OWU) I. Postanowienia wstępne 1 1. Na podstawie OWU,, zwane

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62 53-413 Wrocław bok@tueuropa.pl www.tueuropa.pl Informacje dla ubezpieczającego (zgodnie z Art. 39 Ustawy o prawach konsumenta) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twój Komfort (kod: OWU/09/95540/2015/M, zwanych dalej OWU) ubezpieczyciel (TU Europa )

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne:

Postanowienia ogólne: Ogólne Warunki Przedłużenia Gwarancji (w skrócie OWPG) sprzętu IT/Telco/Electro, zakupionego w sklepach Partnerskich Postanowienia ogólne: I. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków przedłużenia gwarancji,

Bardziej szczegółowo

w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie części zamiennych. Gwarancja producenta gwarancja udzielona przez producenta lub importera objętego

w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie części zamiennych. Gwarancja producenta gwarancja udzielona przez producenta lub importera objętego Ogólne warunki ubezpieczenia Przedłużona gwarancja Elvia Travel zatwierdzonych uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Główny Oddział w Polsce U/011/2008 z dnia 9 czerwca 2008 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne:

Postanowienia ogólne: Ogólne Warunki Przedłużenia Gwarancji (w skrócie OWPG) sprzętu IT/Telco/Electro, zakupionego w sklepach Partnerskich Postanowienia ogólne: I. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków przedłużenia gwarancji,

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A., zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

zakupionego w sklepie internetowym agito.pl

zakupionego w sklepie internetowym agito.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w sklepie internetowym agito.pl Postanowienia ogólne 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Oddział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW AWARII POGWARANCYJNYCH URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO, AUDIOWIZUALNYCH ORAZ ELEKTRONIKI UŻYTKOWEJ DOMESTIC & GENERAL INSURANCE PLC. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 1 Definicje 1) Promocja promocja Bezpieczny Samsung Galaxy S5 dla konsumentów dokonujących zakupu produktu Samsung GALAXY S5, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 1 Definicje 1) Promocja promocja Bezpieczny Samsung Galaxy S5 dla konsumentów dokonujących zakupu produktu Samsung GALAXY S5, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

(zwane dalej OWU) I. Postanowienia wstępne

(zwane dalej OWU) I. Postanowienia wstępne Ogólne Warunki Ubezpieczenia ochrona extra dla klientów sieci sprzedaży X-KOM zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 08/05/15 z dnia 26.05.2015 r. kod: OWU/09/91137/2015/M (zwane dalej OWU) I.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DODATKOWA OCHRONA dla klientów sieci sprzedaży Grupy NEONET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia DODATKOWA OCHRONA dla klientów sieci sprzedaży Grupy NEONET Ogólne Warunki Ubezpieczenia DODATKOWA OCHRONA dla klientów sieci sprzedaży Grupy NEONET zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU nr 45/12/15 z dnia 18.12.2015 r. kod: OWU/09/100307/2015/M (zwane dalej OWU) Informacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o.

PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. PROCEDURA REKLAMACYJNA SiDLY Sp. z o.o. 1. Cel procedury 1.1. Celem procedury reklamacyjnej jest zapewnienie, że postępowanie reklamacyjne będzie prowadzone w sposób, który pozwoli na prawidłowe rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Komfort Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twój Komfort zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU nr 07/12/15 z dnia 08.12.2015 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2016 r. kod: OWU/09/99581/2015/M

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja ochrona wyświetlacza

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja ochrona wyświetlacza Ogólne Warunki Ubezpieczenia Moja ochrona wyświetlacza zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 30/12/16 z dnia 22.12.2016 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE OKULARÓW

UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBEZPIECZENIE OKULARÓW UBE 110x205 #10.indd 1 21.10.2014 15:5 Twój dokument ubezpieczenia okularów. UBE 110x205 #10.indd 2 21.10.2014 15:5 Ogólne Warunki Ubezpieczenia okularów/soczewek okularowych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI BEKO S.A. BEKO spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-819), przy ulicy Puławskiej 366, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Nowa Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Nowa Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Nowa Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Niniejsze Warunki grupowego ubezpieczenia Nowa Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TOYOTA BANK MOBILE ASSISTANCE DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ TOYOTA BANK POLSKA S.A. OD 1 LIPCA 2013 R. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona urządzeń NEONET

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona urządzeń NEONET Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona urządzeń NEONET zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 07/06/17 z dnia 27.06.2017, mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.07.2017

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SKLEPIE AGD/RTV/IT

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SKLEPIE AGD/RTV/IT WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SKLEPIE AGD/RTV/IT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Protect +

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Protect + Ogólne Warunki Ubezpieczenia Protect + zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU nr 43/12/15 z dnia 15.12.2015 r., mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2016 r. kod: OWU/09/99603/2015/M

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Przedłużenia Gwarancji (w skrócie OWPG) sprzętu IT/Telco/Electro. Postanowienia ogólne:

Ogólne Warunki Przedłużenia Gwarancji (w skrócie OWPG) sprzętu IT/Telco/Electro. Postanowienia ogólne: Ogólne Warunki Przedłużenia Gwarancji (w skrócie OWPG) sprzętu IT/Telco/Electro Postanowienia ogólne: I. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków przedłużenia gwarancji, zwanych dalej OWPG, Spółka Square

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;...

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;... KSIĄŻKA GWARANCYJNA KSIĄŻKA GWARANCYJNA NA PRODUKTY I URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE FIRMY MITSUBISHI ELECTRIC I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona urządzeń FOTOJOKER OWU/09/108380/2016/M

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona urządzeń FOTOJOKER OWU/09/108380/2016/M Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona urządzeń FOTOJOKER OWU/09/108380/2016/M Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrona urządzeń FOTOJOKER zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń nr 08/04/17 z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK 1. Serwis ABASERWIS jako marka należąca do firmy Aero Bay Art Dominik Baj, Jelna 52, 37-310 Nowa Sarzyna, NIP 8161689637 2. Klient - osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W NEO24.PL

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W NEO24.PL WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W NEO24.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ZAKUPIONEGO W SKLEPACH SIECI CYFROWE.PL

INFORMACJA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ZAKUPIONEGO W SKLEPACH SIECI CYFROWE.PL INFORMACJA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ZAKUPIONEGO W SKLEPACH SIECI CYFROWE.PL zgodnie z art. 17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Rodzaj informacji 1. Przesłanki do wypłaty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Ochrona Wyświetlacza

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Ochrona Wyświetlacza Postanowienia wstępne 1 1. Na podstawie OWU, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A., zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera Umowy Ubezpieczenia z abonentami sieci sprzedaży Orange Polska S.A., zwanymi dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W MEDIA EXPERT

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W MEDIA EXPERT WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W MEDIA EXPERT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SIECI SKLEPÓW DETALICZNYCH AUCHAN LUB AREL.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SIECI SKLEPÓW DETALICZNYCH AUCHAN LUB AREL. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SIECI SKLEPÓW DETALICZNYCH AUCHAN LUB AREL. Informacja dotycząca zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia RODZAJ INFORMACJI NUMER

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Regulamin świadczenia usług serwisowych I. Postanowienia ogólne. 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a inaprawy Michał Januchta w Kielcach, ul.olszewskiego 6/-1.04, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA MERITUM (kod: 2012_MBPLM_v.02) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego POLISOLOKATA MERITUM zwane dalej Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI. 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI. 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia WARUNKI UBEZPIECZENIA GWARANCJE BEZTROSKI RODZAJ INFORMACJI 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W MEDIA EXPERT

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W MEDIA EXPERT WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W MEDIA EXPERT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI

OGÓLNE ZASADY GWARANCJI OGÓLNE ZASADY GWARANCJI Firma Intemo S. A.. z siedzibą w ul. Włocławska, 88-0 Piotrków Kujawski, NIP: 9505496, REGON: 098580 zwana dalej Gwarantem, udziela gwarancji, że produkt wolny jest od wad materiału

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO CAUG00513BWZB/03/0116

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO CAUG00513BWZB/03/0116 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO CAUG00513BWZB/03/0116 RODZAJ INFORMACJI 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń wartości wykupu ubezpieczenia 2) ograniczenia oraz wyłączenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa ochrona wyświetlacza

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa ochrona wyświetlacza Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa ochrona wyświetlacza zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 01/12/15 z dnia 02.12.2015 r. które wchodzą w życie z dniem uchwalenia i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Nowa Ochrona Wyświetlacza. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 30/03/15 z dnia r.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Nowa Ochrona Wyświetlacza. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 30/03/15 z dnia r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Ochrona Wyświetlacza zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU Europa S.A. nr 30/03/15 z dnia 31.03.2015 r. kod: OWU/09/86236/2015/M (zwane dalej OWU) Postanowienia wstępne 1 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU AGD / RTV / IT OD AWARII, PRZYPADKOWEGO USZKODZENIA, KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM LUB RABUNKU Informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy.

KARTA GWARANCYJNA.  w celu uzyskania pełnej informacji o procedurze serwisowej oraz sprawdzenia stanu naprawy. KARTA GWARANCYJNA Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie urządzeń zakupionych w Polsce. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej i obejmuje produkty, do których wydano Kartę Gwarancyjną. Warunkiem

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM OPENMEDIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM OPENMEDIA WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SKLEPIE INTERNETOWYM OPENMEDIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o.

Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. Ogólne warunki gwarancji NEXT BUSINESS DAY dla grupy produktów sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych w Kodeksie Cywilnym, niniejszym firma Konsorcjum FEN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SIECI SKLEPÓW SPRZEDAWCY DETALICZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SIECI SKLEPÓW SPRZEDAWCY DETALICZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ZAKUPIONEGO W SIECI SKLEPÓW SPRZEDAWCY DETALICZNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia London General Insurance

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO CAUG00115BWZB/03/0116

WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO CAUG00115BWZB/03/0116 WARUNKI UBEZPIECZENIA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO CAUG00115BWZB/03/0116 RODZAJ INFORMACJI 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia 2) ograniczenia oraz

Bardziej szczegółowo

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego.

3.1 Treść niniejszego Regulaminu ma zastosowanie do Usługi najmu świadczonej przez Wynajmującego. 1 Informacje o wypożyczalni Wypożyczalnia internetowa działająca pod adresem prowadzona jest przez: ASTAT Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH POBRANYCH Z BANKOMATU DLA KLIENTÓW MBANK S.A. KOD: BRE - 01/17 Poniższa tabela informuje, które z zawartych w niniejszych Warunkach ubezpieczenia utraty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01)

WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) WARUNKI UBEZPIECZENIA WIELKA STOPA 100 (kod: 2009_BIXSAJ_v.01) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Wielka Stopa 100 regulują zasady, na jakich Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa użyczenia laptopa Nr../2015

Umowa użyczenia laptopa Nr../2015 Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Umowa użyczenia laptopa Nr../2015 Zawarta w dniu pomiędzy Samodzielnym Publicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług serwisowych

Regulamin świadczenia usług serwisowych Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług serwisowych 1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują pomiędzy Klientem a Serwisem Komputerowym K4DATA będącym własnością firmy DMK Industry, świadczącym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ispot CARE ustalone uchwałą nr UZ/224/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 6 sierpnia 2014 r. Postanowienia wstępne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Telefonów i Smartfonów DLA ABONENTÓW Polkomtel Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Telefonów i Smartfonów DLA ABONENTÓW Polkomtel Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Ubezpieczenie Telefonów i Smartfonów DLA ABONENTÓW Polkomtel Sp. z o.o. ustalone uchwałą nr UZ/304/2013 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) WARUNKI UBEZPIECZENIA POLISOLOKATA BGŻOptima (kod: 2012_BGZPLBII_v.03) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Klientów Ubezpieczającego Polisolokata BGŻOptima regulują zasady, na

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO R- TWOJA KARTA BEZ RYZYKA DLA KLIENTÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE, ZAWIERANIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo