Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik."

Transkrypt

1 Protokół nr LXXV/2014 z siedemdziesiątej piątej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 6 października 2014r. w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 oraz w siedzibie Portu Lotniczego RADOM SA Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu radny Dariusz Wójcik. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji obecni byli radni oraz goście zaproszeni według listy obecności, która została dołączona do materiałów z sesji. Radni nieobecni: Marek Golka. Na sekretarzy obrad zgłoszono radnych: Kazimierza Staszewskiego i Jana Pszczołę. Radni wyrazili zgodę na pełnienie funkcji sekretarzy. Sekretarze zostali wybrani jednogłośnie (23 za). Zmiany porządku obrad: - wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 731 w sprawie zmiany uchwały Nr 785/2014 z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 23 radnych, 0 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosowania. Projekt został wprowadzony w punkcie wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 732 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy RADOM Spółka Akcyjna w Radomiu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. Radny Zenon Krawczyk poinformował, że radni otrzymali projekty uchwał 5 minut temu. Są to projekty rzędu 70 i 20 mln zł. Uważa, że należy szanować się nawzajem. Komisja Budżetowa tego nie opiniowała. Nie można wprowadzać tych projektów na kolanie. Radny chciałby złożyć wniosek o to, aby na dzisiejszej sesji prezydent wyjaśnił sprawy, które widać w telewizji o CBA i podejrzeniach. Uważa, że te projekty należy przesunąć, bo są to dość duże obciążenia. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że projekty są wprowadzane do porządku obrad. Za chwilę przewidziany jest wyjazd na lotnisko, gdzie odbędzie się cała dyskusja i wszystkie wątpliwości będą wyjaśniane przez zarząd spółki, skarbnika i prezydenta. Jeżeli wtedy będą jakieś niejasności, to wtedy można głosować nad zdjęciem projektów z porządku. Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 15 radnych, 10 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Projekt został wprowadzony w punkcie 4. - wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 733 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Port Lotniczy RA- DOM Spółka Akcyjna w Radomiu. Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 15 radnych, 9 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Projekt został wprowadzony w punkcie 4. 1

2 - wniosek Prezydenta Miasta Radomia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 734 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Radom. Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 21 radnych, 0 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosowania. Projekt został wprowadzony w punkcie wniosek Prezydenta Miasta Radomia o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na druku nr 716 w sprawie przyjęcia Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony obywateli i porządku publicznego na lata Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad, wykreślono punkt i w związku z tym uległa zmianie numeracja podpunktów w punkcie 6. porządku obrad. Porządek sesji: 1. Przyjęcie protokołów z 73. i 74. Sesji Rady Miejskiej w Radomiu. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. 4. Informacja na temat funkcjonowania spółki Port Lotniczy Radom SA oraz rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 732, Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r. oraz informacja z realizacji budżetu miasta Radomia za I półrocze 2014r. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata oraz wprowadzenia zmian w budżecie miasta Radomia na 2014r. druki nr: 726, 727, 2) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2014 i 2015 druk nr 721, 3) wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego MPK Sp. z o.o. druk nr 722, 4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołębiowska druk nr 728, 5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lotnisko druk nr 730, 6) zmian uchwały nr 776/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Plac Jagielloński II druk nr 729, 7) gospodarowania nieruchomościami druki nr: 723, 724, 8) zmiany uchwały nr 396/2008 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. Straż Miejska druk nr 720, 9) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. druk nr 725, 10) podziału środków z PFRON na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014r. druk nr 719, 11) zmiany uchwały nr 785/2014 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie m. Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - druk nr 731, 12) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu, stanowiącej własność miasta na prawach powiatu Radom druk nr Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 8. Sprawozdanie delegata Miasta Radomia z posiedzenia Związku Miast Polskich. 9. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi Prezydenta Miasta. 2

3 10. Sprawy różne i wolne wnioski: 1) sprawozdanie z realizacji Programu oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata Ad. 1. Przyjęcie protokołów z 73. i 74. Sesji Rady Miejskiej w Radomiu. Protokóły były wyłożone do wglądu w Biurze Rady Miejskiej. Za przyjęciem protokółu z LXXIII. sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 sierpnia 2014r. głosowało 24 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Protokół został przyjęty. Za przyjęciem protokółu z LXXIV. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 29 września 2014r. głosowało 24 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosowania. Protokół został przyjęty. Ad. 2. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej. Informację radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Jej treść została dołączona do materiałów z sesji. 3. Wystąpienia parlamentarzystów i dyskusja. Nikt nie zgłosił woli zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad. Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak odniósł się do pytania zadanego wcześniej przez jednego z radnych dotyczącego CBA - to rzeczywiście jest tak, że jest prowadzone postępowanie w sprawie, nie przeciwko komukolwiek. Dotyczy to podatku od nieruchomości. Prezydent i jego współpracownicy są gotowi do tego, aby przekazać szeroką informację na ten temat czy to prokuraturze, policji, CBA czy osobom, które będą prowadziły postępowanie dotyczące zdaniem CBA naruszenia jakichś procedur. Zdaniem prezydenta te procedury są prowadzone właściwie. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił przerwę do godz , a o 10 wszyscy spotykają się w siedzibie Portu Lotniczego RADOM. Ad. 4. Informacja na temat funkcjonowania spółki Port Lotniczy Radom SA oraz rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 732, 733. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przedstawił harmonogram procedowania punktu porządku obrad. Prezes Portu Lotniczego Tomasz Siwak oprowadzi zebranych po Porcie Lotniczym. Po tej prezentacji będzie wystąpienie prezesa Tomasza Siwaka, wystąpienie pana Jacka Kobusa pracownika i kierownika w służbach sprzedaży, później wystąpienie przedstawiciela spółki Dekada, dyskusja radnych, odpowiedzi na pytania. Jeżeli będą jakiekolwiek głosowania, będą się odbywały już w sali plenarnej obrad rady miejskiej. Przewodniczący poprosił prezesa o organizację wycieczki. Prezes spółki Port Lotniczy RADOM SA Tomasz Siwak zaprosił wszystkich na wycieczkę po infrastrukturze portu. 3

4 Prezes Tomasz Siwak poinformował, że radomskie lotnisko działa od 29 maja br. od daty wydania przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego certyfikatu lotniska oraz wpisu do rejestru lotnisk cywilnych. Dzięki kwocie 47 milionów złotych wydanej na dostosowanie byłego już lotniska wojskowego na potrzeby cywilnego ruchu lotniczego, możliwe było zrealizowanie najtańszej tego typu inwestycji w Polsce. Polegało to z jednej strony na dostosowaniu infrastruktury współużytkowanej z wojskiem, ale także budowie zupełnie nowej infrastruktury cywilnej. Wybudowana została kompletna infrastruktura lotniskowa, w tym budynki administracyjno - biurowe, mieszczące Straż Ochrony Lotniska, Lotniskową Straż Pożarną, służby operacyjne i handlingowe. Zmodernizowana została i dostosowana do naszych potrzeb wojskowa wieża kontroli lotów. Do wymienionej przed chwilą kwoty należy także doliczyć około 10 milionów złotych wydanych bezpośrednio przez Urząd Miasta. To pieniądze przeznaczone między innymi na wykup ogródków działkowych, garaży, zamianę nieruchomości czy wreszcie współudział w budowie drogi dojazdowej do terminala, wraz z oświetleniem, siecią energetyczną i wodno - kanalizacyjną. Suma 58 milionów złotych została wydana dobrze i pozwoliła na zakończenie I etapu budowy lotniska cywilnego w Radomiu. Prezes poinformował, że są gotowi do realizacji kolejnego etapu rozbudowy radomskiego lotniska. Najważniejszą inwestycją będzie budowa docelowej płyty postojowej, na której będzie można pomieścić 9 samolotów wąsko i szerokokadłubowych. Pozwoli to zaspokoić prognozowany ruch lotniczy w najbliższych latach. Chcą także zainwestować znaczące środki w najważniejszy element lotniskowej infrastruktury, czyli drogę startową. Prezes zaznaczył, że finanse spółki, wysokość jej kapitału są bardzo ważne, jednak najważniejszy jest kapitał w postaci wysokiej klasy specjalistów i świetnych pracowników jakimi już dziś dysponuje Port Lotniczy Radom. Pan Jacek Kobus poinformował, że otrzymał polecenie, aby przygotować analizę podważającą sensowność uruchomienia portu lotniczego w Radomiu. Raport ten był wykorzystany w czasie rozmów między PPL a miastem Radom i mógł mieć wpływ na opóźnienie decyzji o uruchomieniu cywilnego portu. Stwierdził, że właściwie postawione pytanie nie brzmi: czy Radom potrzebuje lotniska? Tylko: czy Okęcie jest w stanie zaspokoić potrzeby aglomeracji warszawskiej? Od kilkunastu lat wiadomo, że nie wystarczy. Od kilku lat rozważana jest koncepcja tzw. centralnego portu lotniczego, które miałoby w przyszłości zastąpić Okęcie. Omówił założenia tej koncepcji oraz jak wygląda funkcjonowanie lotniska Okęcie. Podkreślił, że centralnego portu lotniczego wybudować się nie da, bo nie ma na to pieniędzy. Okęcie więcej niż 12, 14 mln pasażerów nie obsłuży. Modlin jest rozwiązaniem zaledwie częściowym, gdyż jest położony peryferyjnie, ma problemy z kiepskimi warunkami meteo i ma ograniczenia infrastrukturalne, których pokonanie będzie dość kosztowne. W 2010r. w raporcie opracowanym na rzecz ministerstwa infrastruktury jednoznacznie stwierdzono, że w razie braku centralnego portu lotniczego nieuchronnym zjawiskiem jest rozwój mniejszych portów w pobliżu Warszawy, które przejmą ruch, którego na Okęciu obsłużyć się nie da. Omówił najważniejsze atuty Portu Lotniczego Radom oraz perspektywy rozwoju ruchu lotniczego w Porcie Lotniczym Radom. Podkreślił, że najważniejszym atutem Portu Lotniczego Radom są niskie nakłady inwestycyjne i niskie nakłady funkcjonowania. Sukces PL Radom będzie także sukcesem miasta Radomia, a każdy obsłużony milion pasażerów generuje około 1000 miejsc pracy. Przedstawiciel Spółki Dekada poinformował, że spółka Dekada ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z samorządami. Doradzają różnym jednostkom samorządu terytorialnego i spółkom komunalnym. Kolejnym filarem działalności spółki jest pozyskiwanie środków finansowych dla samorządów. Przedstawił możliwe formy finansowania portu lotniczego. Port może zaciągnąć kredyt, ale wadą tego rozwiązania jest to, że jest to rozwiązanie drogie. Może emitować obligacje, zaciągnąć kredyt z poręczeniem lub wsparciem samorządu i jest to finansowanie pośrednio drogie. Port lotniczy może zostać zasilony kapitałem i takie rozwiązanie rekomendują. Złożyli deklaracje, że są zainteresowani kupnem części akcji Portu Lotniczego. Decyzja odnośnie wyboru formy finansowania i podmiotu finansującego zależy od władz miasta. Zaletą tego rozwiązania jest to, że ma pozytywny wpływ na wynik finansowy 4

5 spółki. Finansowanie za pomocą kapitału ma bardzo pozytywny wpływ na finanse spółki, bo spółka nie ponosi ciężaru kosztów odsetkowych. W związku z tym spółka jest w stanie dużo szybciej osiągnąć próg rentowności. Dużo szybciej jest w stanie oddawać pieniądze miastu, czyli nawet płacić dywidendę. W związku z tym również zmniejsza się potrzeba finansowania spółki innymi instrumentami dłużnymi. Dodatkowo jeśli spółka zaciągnęłaby kredyt, czy wyemitowałaby obligacje, szczególnie w początkowym okresie rozruchu musiałaby zostać zasilona dodatkowo jeszcze z miasta środkami czy to w formie dotacji czy w formie pożyczek. To może mieć konsekwencje, jeżeli chodzi o pomoc publiczną, natomiast transakcja, o której jest tu mowa, taką pomocą nie jest. Z punktu widzenia sprawozdawczości samorządu ta transakcja ma pełne odzwierciedlenie w przeciwieństwie do niektórych instrumentów na przykład obligacji ze wsparciem czy kredytu ze wsparciem, gdzie zachodzi podejrzenie poręczenia. Ta transakcja jest w pełni transparentna i jest w pełni odzwierciedlona w prognozie finansowej czy bieżących budżetach miasta. Ta transakcja może również bardzo pozytywnie wpłynąć na możliwości komercjalizacji spółki. Koszt ich usługi jest zbliżony do finansowania bankowego z ryzykiem samorządu i tańszego finansowania tak naprawdę nie ma. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przystąpił do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawach dotyczących spółki Port Lotniczy Radom Spółka Akcyjna w Radomiu druki nr: 733 i 734: Uzasadnienie do projektów przedstawili: skarbnik miasta Sławomir Szlachetka oraz członek zarządu spółki Adam Klinert. Przewodniczący Dariusz Wójcik otworzył listę mówców i poprosił radnych o zapisywanie się do dyskusji. Do głosu zapisali się radni: Jan Pszczoła, Kazimierz Woźniak, Waldemar Kordziński, Piotr Szprendałowicz, Zenon Krawczyk, Jerzy Zawodnik, Wiesław Wędzonka, Damian Maciąg. Przewodniczący zamknął listę mówców. Radny Jan Pszczoła rozumie, że spółka Dekada za kwotę zbliżoną do wysokości odsetek kredytu pożycza nam 70 mln zł. Podkreślił, że z dużą dozą prawdopodobieństwa wejdziemy do strefy euro. Jak się będą wtedy miały przeliczniki kwotowe, procentowe oraz inne do zapisów przyszłościowych? Te 4 czy 4,5 mln zł miasto będzie musiało co rok wypłacić i to w efekcie jak każdego banku, tak i tej spółki jest to dochodem, a zabezpieczenie 70 mln zł jest to kapitał Portu Lotniczego jak i w przyszłości właściciela jakim jest miasto. Radny Kazimierz Woźniak stwierdził, że 70 mln zł to naprawdę duży kapitał. Liczy na informację od kogo będą te pieniądze, na jakich zasadach, z jakim oprocentowaniem, w którym momencie będzie możliwość wykupienia? Podkreślił, że nigdy nie słyszał o tej spółce. Zapytał, na jakie pieniądze miasto może liczyć i z jakich funduszy one będą pozyskane? Jaką prowizję weźmie spółka? Ile to będzie rocznie kosztowało Port Lotniczy, a w domyśle gminę Radom? Z uzasadnienia wynika, że w efekcie końcowym gmina Radom będzie musiała to odkupić. Uchwały są tak skonstruowane, że ma miejsce powołanie się na ustawę bez podania artykułu, który jest podstawą do podjęcia tej uchwały. Pierwszy raz spotyka się z tym, żeby całą ustawę traktować jako podstawę do podjęcia uchwały. Radny oczekuje wyjaśnienia, dlaczego jest taka podstawa prawna i szczegóły dotyczące objęcia tych akcji. Radny Waldemar Kordziński przypomniał, że kilka lat temu prezydent Andrzej Kosztowniak uzyskał upoważnienie od rady do szukania sposobu finansowania powstawania Portu Lotniczego Radom. W zamyśle każdego była pewność, że będzie nas stać na rozruch i utrzymanie tego portu, natomiast miasta nie będzie stać na całą inwestycję, jeśli chodzi o wybudowanie i doprowadzenie do oczekiwanego poziomu rozwoju. Zapytał prezydenta, czy w strategii podejścia do Portu Lotniczego Radom przy prowadzonych rozmowach okazywało się, że nie ma inwestora, który chciałby zainwestować pieniądze i stać się współudziałowcem Portu Lotni- 5

6 czego Radom, czy po prostu my z naszej przenikliwości i domyślania się, że ten port lotniczy w krótkim czasie zacznie przynosić kokosy, nie chcemy się pozbywać udziałów miasta i mieć cały czas pieczę nad jego strukturą właścicielską, abyśmy mogli z dywidendy wzbogacać i wzmacniać budżet miasta? Kolejną sprawą jest tryb wyłonienia oferenta. Brakuje jasności jeśli chodzi o podstawę prawdą do wyłonienia tego kontrahenta. Jaka jest pewność, że nie zgłosi się inny kontrahent, jeśli ma to być prowadzone w formie publicznego postępowania? Jak będą obwarowane założenia, że miasto będzie miało decydujący głos o podejmowanych decyzjach? Jak fizycznie będzie wyglądał przebieg tej transakcji? Czy należy rozumieć, że miasto włoży do spółki 70 mln zł, natomiast później odzyska fizycznie te pieniądze po objęciu akcji przez wyłonioną spółkę? Jeśli spółka będzie właścicielem akcji o nominale 70 mln zł, jakie będą zabezpieczenia w umowie, że to miasto stanie się właścicielem tych akcji po wykupywaniu? Czy będzie możliwość, aby te akcje były sprzedawane na rynku? Jak fizycznie ma ta transakcja zostać przeprowadzona? Jaki wpływ będzie miało miasto po przeprowadzeniu tej transakcji na podejmowane decyzje? Jakie będą koszty tego wszystkiego w perspektywie następnych lat? Jak 70 mln zł włożone w tej chwili przez spółkę obejmującą udziały będą się przekładały na kwoty, które miasto będzie zobowiązane wykupić na przestrzeni następnych piętnastu lat? Członek zarządu spółki port Lotniczy Radom Adam Klinert poinformował, że panowie ze spółki Dekada reprezentują kapitał, który jest zainteresowany finansowaniem działalności spółki oczywiście na zasadach komercyjnych. Natomiast to nie znaczy, że spółka Dekada będzie inwestorem w lotnisku. Zostaną przeprowadzone właściwe procedury, aby wybrać pewien podmiot finansowy, który byłby zainteresowany tego rodzaju działalnością. Operacja wyboru nastąpi w oparciu o odpowiednie przepisy i będzie całkowicie transparentna i legalna. Będą to albo negocjacje z wyborem albo zaproszenie ofertowe i jest to kwestia dotycząca służb miejskich. Spółka Dekada jest przykładem, ponieważ w wyniku rozmów został wybrany pewien sposób pozyskania finansowania, natomiast to nie znaczy, że akurat ten kapitał i ta spółka będzie brała udział w finansowaniu. Inwestor finansowy, którego chcą pozyskać w celu finansowania działalności spółki na pewien krótki okres czasu to nie jest wspólnik, bo tego wspólnika zamierzają w dalszym toku działalności spółki pozyskać. Wspólnika, który wyłoży pieniądze i razem będzie dalej prowadził tę działalność. Na razie szukają i wydaje się, że są blisko znalezienia finansowania, które będzie inne niż kredyt i inne niż obligacje. Prezes spółki Dekada podkreślił, że współpracują z bankami i są operatorem banków, który powoduje, że to finansowanie może być tańsze. Jeśli bank finansuje spółkę, to waga ryzyka jest 100%. W związku z tym przy współczynniku opłacalności 10%, bank musi do każdej złotówki dać 10 groszy swojego kapitału, kapitału, który jest najdroższy. Jeśli mowa o finansowaniu bezpośrednim spółki, czyli kupna akcji udziałów, waga ryzyka to nie 100%, tylko W związku z tym całe to finansowanie musiałoby się odbyć z kapitału banku. Jest to nierealne żeby spotkać się jeśli chodzi o koszt między właścicielem miastem, a bankiem jeśli chodzi o finansowanie bezpośrednie z kapitału. Prezes wyjaśnił szczegóły tej operacji. Podkreślił, że przejście na euro będzie korzystne dla miasta i całej tej konstrukcji, gdyż stopy procentowe w Eurolandzie są zdecydowanie niższe niż u nas. Jeżeli chodzi o sprzedaż, to oczywiście, że spółka nie dokona jej sama, bo byłoby dla niej śmiercią finansową zrobienie czego wbrew umowie. Miasto w ramach umów dostaje nieodwołalne pełnomocnictwo do odkupu tych akcji. W związku z tym nie ma szans żeby akcje wpadły w ręce podmiotu nieakceptowalnego przez miasto. Prezes szczegółowo omówił szczegóły tego procesu. Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że transakcja polega na emisji akcji przez Port Lotniczy, nabywa je inwestor w tym przypadku wybrany w trybie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Planują tryb z art. 33 ust. 1. Akcje będą wyemitowane przez spółkę, obejmie je inwestor finansowy, a gmina jako przedstawiciel prezydenta daje zgodę na taką emisję. 6

7 Spółka obejmuje te akcje, a my w umowie wzajemnej trójstronnej zobowiązujemy się odkupić te akcje w ciągu piętnastu lat. Wartość będzie przedstawiona po negocjacjach. Radny Piotr Szprendałowicz stwierdził, że chciałby mieć możliwość skonfrontowania przedstawionych danych z niezależnymi ekspertami. Przypomniał, że w ostatnich latach żyliśmy w podstawowym przekonaniu założycielskim dla tego projektu, że będzie on w dużej mierze realizowany z pieniędzy zewnętrznych i to jak najszybciej. Natomiast to rozwiązanie, które proponuje się dzisiaj jest niczym innym jak rozłożoną w czasie spłaty pożyczką. To nie jest inwestor, który przychodzi i chce prowadzić to przedsięwzięcie licząc na zyski, z których pokryte będą koszty obsługi finansowej, straty, bo wiadomo, że takie przez parę lat będą i to duże, co jest naturalne dla każdego nowo powstającego lotniska. Podkreślił, że to budżetu gminy miasta Radomia przez maksymalnie 15 lat będzie spłacanych te 70 mln zł plus koszty obsługi tego. Zapytał, jaka jest rola firmy Dekada? Czy ta firma ma już zawartą umowę doradztwa finansowego z naszym Portem Lotniczym? Radny nie rozumie dlaczego to akurat pan z firmy Dekada to przedstawia, a nie z jakiejś innej spółki będącej reprezentantem innego banku? Czy gmina miasta Radomia będzie zobligowana do odkupienia tych akcji od kapitału zewnętrznego, czy tylko będzie miała możliwość odkupienia? Radny stwierdził, że nie mają wglądu w projekt takiej umowy przedwstępnej, umowy właściwej, nie znają warunków obsługi tych siedemdziesięciu mln zł, nie znają prowizji firmy pośredniczącej, nie mają podstawowej wiedzy, a to gmina miasta Radomia sfinansuje to przedsięwzięcie, nie spółka. Radny myśli, że jest to ciekawe przedsięwzięcie finansowe, bo nie wpływa ono na zadłużenie miasta wprost, gdyby gmina chciała wziąć tak duży kredyt, nie wpływa na zadłużenie spółki, z resztą spółka nie ma takich możliwości kredytowych żeby mogła takie finansowanie zorganizować, więc mechanizm jest na pewno ciekawy, pytanie tylko o opłacalność przedsięwzięcia, wiarygodność przedsięwzięcia i ta świadomość, że na końcu to podatnicy za to zapłacą. Jest to sprzeczne z podstawowym założeniem, że się pojawia inwestor, który staje się partnerem przedsięwzięcia żeby odciążać budżet miasta, a wręcz przeciwnie, dalej będzie obciążony budżet miasta i to w jeszcze większym stopniu. Zapytał, jakie są terminy realizacji tego przedsięwzięcia? W jakim czasie będzie wyłoniony inwestor finansowy? W jakim czasie mogą być uruchomione środki? Jakie transze są planowane? Jak to działanie ma się do tematu obligacji? W projektach uchwał nie ma mowy o finansowaniu wydłużenia pasa startowego. Te 70 mln zł w głównej mierze miałoby pójść na sfinansowanie rat leasingowych plus budowa płyty postojowej. Czy należy rozumieć, że wydłużenie pasa będzie finansowane z obligacji i jeśli tak, to prosi, aby coś powiedzieć o tych obligacjach. Na jakim jest to etapie? Kiedy te obligacje miałyby być wyemitowane? Kiedy spółka pozyskałaby pieniądze? Kiedy realizowałaby wydłużenie pasa? Czy przypadku mowy o inwestorze finansowym zakłada się wejście przedstawicieli tego inwestora do władz spółki? Czy nie ma zagrożonej kontroli nad działalnością spółki? Czy jest nowy wielki przewoźnik, który ma obsługiwać nasz port lotniczy? Radny poprosił o udzielenie informacji dotyczących tego przewoźnika. Radny wolałby, aby dzisiaj radni nie podejmowali decyzji w tej sprawie. Członek zarządu spółki Port Lotniczy Radom Adam Klinert poinformował, że nigdy nie mówili o wspólniku na tym etapie, mówili o inwestorze finansowym zewnętrznym. Udzielił informacji na temat obligacji i ich emisji. Należy rozróżnić poszczególne etapy: finansowanie przez właściciela dla podstawowej działalności spółki, finansowanie dłużne po to, żeby dokonać dalszych niezbędnych inwestycji dla działalności spółki i poszukanie inwestora mając na myśli wspólnika, czyli podmiot, który zainwestuje i będzie prowadził razem z miastem tą działalność. W chwili obecnej są na etapie finansowania dłużnego i to korzystniejszego niż to, które było do tej pory. Jest to finansowanie najkorzystniejsze jakie w chwili obecnej można uzyskać. Jest to finansowanie najtańsze i nie ogranicza nas w prawach korporacyjnych. Jeżeli chodzi o spółkę Dekada, to nie jest tak, że wybrali tę spółkę. Rozmawiali na temat pewnego rodzaju metody finansowania. Tą metodą nie jest kredyt nie są obligacje, a jest nabycie akcji przez podmiot zewnętrzny z możliwością jego odsprzedaży. Dekada była przykładem. Spółka ta, 7

8 pewnie nie jedyna, specjalizuje się w tego rodzaju działalności na rynku. Miasto, które będzie głównym podmiotem negocjacji z podmiotem finansującym w tym stylu zwróci się do iluś podmiotów i wybierze jak najbardziej korzystną dla miasta i dla spółki metodę. Dekada jest tylko pewnym przykładem. Być może Dekada wygra, bo ma dobry plan i ma dobry pomysł, ale być może wygra ktoś inny. Podkreślił, że bez zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego żaden podmiot zewnętrzny, który nabywa akcje nie może przekroczyć 25%. Potem musi uzyskać zgodę na 33, a następnie na 49. Podmiot finansujący, który sfinansuje działalność spółki na 70 mln zł, nie przekroczy 25% głosów na walne zgromadzenie akcjonariuszy dlatego, że akcje, które są do tej pory wypuszczane w spółce są to akcje uprzywilejowane 5 głosów na każdą akcję. Radny Zenon Krawczyk podkreślił, że cały czas pozostało szereg niejasności. Była mowa, że gmina ma obowiązek wykupienia tych akcji w ciągu piętnastu lat. Zapytał, co będzie jak gmina będzie się dalej zadłużała w tym tempie? Czy to nie jest tak, że przy tym zadłużeniu gminy banki nie chcą udzielić kredytu? Tutaj jest pośrednik, który za to weźmie pieniądze, a radni dalej nie wiedzą na jakich to jest zasadach. Radny Jerzy Zawodnik stwierdził, że dalej nic nie wiadomo na temat inwestora. Wszystko, co się dzieje w Porcie Lotniczym jest owiane tajemnicą. Są podpisywane jakieś umowy, z których potem nic nie wynika. Dzisiaj miał być zaprezentowany inwestor, niestety nie został zaprezentowany. Został przedstawiony podmiot, który ewentualnie będzie szukał inwestorów dla Portu Lotniczego. Prezydent został upoważniony uchwałą do szukania inwestora dla Portu Lotniczego Radom. Czy tą uchwałą prezydent próbuje zepchnąć odpowiedzialność na podmiot zewnętrzny, żeby to on szukał tego inwestora, a żeby nikt się prezydenta nie czepiał? Radny podkreślił, że największą bolączką jest część umowy mówiąca o konieczności wykupu akcji za 70 mln przez gminę. Pan Adam Klinert podkreślił, że kapitał już jest, ale są procedury, które wymagają przeprowadzenia. Został przedstawiony mechanizm, a nie wspólnik. Ponadto udzielił dodatkowych informacji. Przedstawiciel spółki Dekada poinformował, że miasto ma prawo do skrócenia piętnastoletniego okresu, a w związku z tym zmniejszyć nominalnie koszty całej transakcji i zależy to tylko i wyłącznie od miasta. Jeżeli chodzi o poszukiwanie kapitału, to stwierdził, że jeżeli miałby szukać kapitału dopiero teraz, to by go tutaj nie było. Jeżeli chodzi o ceny, to nie może udzielić informacji, bo jest to objęte tajemnicą handlową. Zakłada, że cena będzie porównywalna do ceny jaką zgodzono się płacić za obligacje ze wsparciem. Jeżeli chodzi o to, ile zarobi na tym Dekada, to stwierdził, że nie są organizacją non profit. Jest zwolennikiem takiego podejścia, ile ktoś daje wartości dodanej i ile dzięki temu miasto może zyskać. Prezes spółki Port Lotniczy Radom Tomasz Siwak podkreślił, że projekt uchwały mówi o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie tego typu prac przy tego typu mechanizmie. Uchwała nie mówi o wyborze Dekady za taką czy taką cenę. Mówi o tym, że miasto zdecydowało się pójść w tym kierunku i chce uzyskać jak najlepszą ofertę. W związku z tym nie można wymagać od pana prezesa Dekady, żeby dzisiaj tę ofertę przedłożył, bo z góry byłby na straconej pozycji. Jak powiedział skarbnik, będzie to postępowanie publiczne, chociaż ustawa o zamówieniach publicznych nie nakłada takiego obowiązku. Ze względu na strategie pracy miasta Radomia i pana skarbnika dokonano wyboru takiego, a nie innego trybu. Przypomniał, że Port Lotniczy Radom jest związany umową z biurem podróży Alfa Star i ta umowa będzie realizowana. Pan Strzylak się z tej umowy nie wycofał i spółka też się z tej umowy nie wycofała. Poinformował, że są dalej związani umową o strategicznej współpracy z firmą 4YOUAIRLINES mimo, że dzisiaj firma przeżywa jakieś własne kłopoty. Czekają co dalej się z tym wydarzy. To nie jest tak, że Port Lotniczy Radom swoją strategię jako lotnisko budował na bazie jednego przewoźnika. Tak nie jest, tak nie było i tak nigdy nie będzie. Prezes ustosunkował się do wypowiedzi nie- 8

9 których swoich pracowników w mediach informując, że wypowiedzi te były nieuprawnione i podkreślił, że skończyli negocjacje protokółami pod kontraktem bez podpisania tego kontraktu z jednym ze stu najlepszych przewoźników na świecie. Kontrakt zawiera klauzulę poufności i nic więcej powiedzieć nie może. Obligacja portu jest taka, że przewoźnik po audytach i doprowadzeniu swoich służb do gotowości promocyjnej sam będzie te połączenia ogłaszał. Natomiast dalej trwają rozmowy z innymi przewoźnikami i nie są to linie 4YOU. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka czuje się głęboko rozczarowany dzisiejszą sesją. Tyle przygotowań, tyle zapowiedzi, a tu jak zwykle nic z tego nie wychodzi. Radny w końcu nie wie kogo mamy pozyskać, mechanizm finansowania, czy wspólnika? Jeżeli wspólnika, to pozyskujemy bardzo ciekawego wspólnika, który na pewno zarobi i nic nie straci, a za wszystko i tak my jako podatnicy będziemy musieli zapłacić. Jest to zapisane w uzasadnieniu do uchwały. Radny zacytował te zapisy. Zapytał, za ile jedna akcja będzie kupowana? Co będzie z mechanizmem, jeżeli akcje będą warte dużo mniej niż obecnie? Czy będziemy musieli dopłacić? Zapytał, czy wspólnik będzie razem z nami ponosił bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania portu czy nie? Ponadto chciałby zobaczyć wspólnika, który przyjdzie i powie, że ma pieniądze i chce z nami inwestować i eksploatować i myśleć nad rozwojem portu i pomagać w rozwoju, a w rezultacie zarabiać pieniądze. Takie gadki jak są w chwili obecnej radny uważa za co najmniej za niestosowne. Członek zarządu Adam Klinert stwierdził, że nikt z przedstawicieli portu nigdy nie użył w ciągu ostatniego miesiąca słowa wspólnik. Wspólnik będzie w III etapie inwestycji. Radna Małgorzata Półbratek zapytała, czy na lotnisku już coś się dzieje? Cieszy się, że radiolatarnia już jest. Uważa, że można dyskutować, ale nie można się zatrzymać w połowie drogi. Jeżeli lotnisko będzie dofinansowane, to wtedy warunki brzegowe mogą być dużo lepsze do pozyskania inwestora. Radny Marek Szary zapytał, czy ten sposób finansowania w jakikolwiek sposób przeszkodzi pozyskać wspólnika? Jakie są korzyści z tego, że najpierw zostanie wzięty inwestor finansowy, a potem wspólnik? Czy port lotniczy odprawia pasażerów i czy są przyjmowane loty? Prezes Tomasz Siwak stwierdził, że od czerwca tego roku, czyli od momentu wpisania lotniska Radom do rejestru lotnisk cywilnych, port funkcjonuje normalnie, odprawiane są statki pasażerskie. Do początku października wykonano tych operacji ponad 600, a z operacjami wojskowymi zrobiono około Od niedawna obowiązuje cennik w związku z tym port pobiera pierwsze pieniądze. Jeżeli mowa o finansowaniu, to przypomniał, że to rada podjęła kiedyś decyzję o uruchomieniu cywilnej działalności na tym lotnisku, przekształceniu tego lotniska wojskowego w lotnisko cywilne. Wiele z zebranych osób zabiegało o to na najwyższych szczeblach państwa i osobiście się w to angażowało. Dlatego dzisiaj ze zdumieniem prezes obserwuje niektórych, że nagle mówią o pieniądzach. Owszem, przy inwestycjach zawsze są pieniądze. Wyjścia są różne. Proponują jakieś wyjście, żeby miasto nie musiało jednorazowo wykładać pieniędzy na inwestycję, na którą wszyscy się zgodzili. To zarząd próbuje znaleźć rozwiązanie. Bo tak naprawdę, to właściciel jest od tego, żeby zapewnić środki finansowe na pomysł, który kiedyś sam przyszedł do głowy, a nie zarząd, który dzisiaj daje rozwiązanie. Jeżeli nie chce się skorzystać z tego rozwiązania, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wyjść na tą mównicę i zaproponować swoje własne rozwiązanie na finansowanie tego portu. Łapanie współwłaściciela, to nie łapanie pchły i nikt poważny tak nie postępuje. Jakiś czas temu został przedstawiony konkretny biznesplan dochodzenia do etapu końcowego. Było doskonale wiadomo w jaki sposób to przedsięwzięcie będzie finansowane. Dzisiaj ponoszenie larum jest totalnie niepoważne. 9

10 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka nie życzy sobie aby prezes ochrzaniał go na sali i oczekuje przeprosin. Członek zarządu spółki Port Lotniczy Radom Adam Klinert zwrócił się do radnego Wiesława Wędzonki, że nie jest niczyją intencją, aby go obrazić i na pewno źle to radny zrozumiał. Bardzo cenią sobie współpracę z radnym i teraz i na poprzednich sesjach i w czasie całego procesu inwestycyjnego. Poinformował, że portów lotniczych mających granicę międzynarodową jest w kraju 14. Port lotniczy to nie jest sprawa tania. Jest to coś, w co się wsadza się środki finansowe przez długie lata. Przedstawił jak sytuacja wygląda w innych portach w Polsce. Podkreślił, że przy tej operacji akcje wrócą do portu stosunkowo szybko, bo zostaną odkupione, co oznacza, że spółka Port Lotniczy może mieć finansowanie i jednocześnie dysponować akcjami. To w żaden sposób nie przeszkodzi w pozyskaniu wspólnika na przyszłość. Korzyści dla spółki z przeprowadzenia tego typu operacji to: szybkie finansowanie, finansowanie bez procedur dotyczących pomocy publicznej. Przy inwestowaniu dłużnym władza w spółce leży po stronie właściciela, czyli miasta. Podkreślił, że wspólnika pozyska się tylko raz, więc chcą pozyskać wspólnika, który da jak największe środki finansowe i w związku z tym rentowność i wycena spółki musi być jak najwyższa. Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak przypomniał, że podstawą decyzji o wejściu projektu lotniska była wspólna decyzja o tym. Plany dotyczące tego przedsięwzięcia składają się z trzech etapów: Pierwszy etap to etap przygotowania dokumentacji i wszystkich pozwoleń do rejestracji lotniska. Ten etap dobiegł końca w czerwcu tego roku. Drugi etap to zobowiązanie miasta do przeprowadzenia pewnej grupy inwestycji. I dzisiaj jest mowa właśnie o tym etapie. Trzeci etap to poszukiwanie wspólnika do projektu. Dzisiaj jest mowa o pozyskaniu kapitału dla rozwoju portu. Pieniądze na tego typu inwestycje pochodzą przede wszystkim z instrumentów dłużnych. Prezydent podkreślił, że teraz jesteśmy na początku drugiego etapu. Podkreślił, że zobowiązał władze spółki i skarbnika do poszukiwania najtańszej formuły realizacji drugiego etapu tego projektu. Port Lotniczy Radom jak większość portów w Polsce przez najbliższych kilka lat będzie przynosił stratę i jest to rzeczą naturalną. Zakładają, że w tym procesie pozyskają tani kapitał. Prezydent podkreślił, że dzisiaj nikt nie mówi o tym, że instrument finansowy, o którym dzisiaj dyskutujemy będzie przypisany do jakiejkolwiek firmy. Mowa jest o trybie konkurencyjnym. Nikt nie powiedział, że firma, która przedstawiała dzisiaj pewien mechanizm wygra to zlecenie. Jeżeli będzie najtańsza i najbardziej dla nas optymalna, to wtedy tak. Na dzień dzisiejszy obligacje zdaniem władz miasta są formą trudniejszą do przeprowadzenia i formą droższą. Port Lotniczy Radom SA jako jeden z nielicznych albo jedyny w Polsce póki co nie uzyskał wsparcia ani Unii Europejskiej ani budżetu państwa, a o to będą wszystkich prosili. Prezydent podkreślił, że ten projekt powinien być wspierany bez podziałów politycznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik ogłosił przerwę do godziny 15. Dalsza część obrad odbędzie się w sali obrad w Pałacu Ślubów. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 732: Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła Uchwałę nr 786/2014 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Port Lotniczy RADOM Spółka Akcyjna w Radomiu poprzez wniesienie wkładu pieniężnego. 10

11 Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poddał pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 733: Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 7 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła Uchwałę nr 787/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Port Lotniczy RADOM Spółka Akcyjna w Radomiu. Radny Waldemar Kordziński poinformował, że zagłosowali przeciwko wniesionym projektom uchwał, ponieważ w dalszym ciągu uważają, że są to działania może nie pozorne, ale spóźnione, bo takie działania można już było podjąć 3, 4 lata temu. Dodatkowo podniesienie kapitału akcyjnego spółki mogło nastąpić na skutek decyzji prezydenta jako przedstawiciela organu założycielskiego właściciela spółki. Dlatego dziwią się dlaczego do tego potrzebna jest uchwała rady miasta. Wiedzą, bo jest to kwestia podzielenia się odpowiedzialnością przez prezydenta z radą miasta. Natomiast w dalszym ciągu uważają, że jest wiele rzeczy niewyjaśnionych jeśli chodzi o sam sposób finansowania. Mają zastrzeżenia do tego, dlaczego jeden podmiot złożył tylko projekt finansowania. Rozumie, że wybór już konkretnego oferenta będzie w formie otwartego konkursu przetargu jakby tego nie nazywać. Bardzo możliwe, że przy ogłoszeniu przetargu na sposób finansowania zgłosiłyby się również inne firmy. Dlatego głosowali przeciw. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zwrócił się do radnego, że musieli uczestniczyć w innym spotkaniu, bo na sesji rady miejskiej w Porcie Lotniczym było wszystko wyjaśniane. No ale cóż, wybory się zbliżają i trzeba być przeciwko wszystkiemu. Jak Kononowicz, żeby nic nie było. Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, ż wszyscy przez kilka godzin brali udział w sesji, która wydawało się, że dla wszystkich tak samo powinna być zrozumiana. Przykro, że jest dzisiaj grupa polityczna, która mówi o sytuacjach, które ich zdaniem są jakoś niewyjaśnione. Wielokrotnie podkreślali i wyjaśniali na sesji na lotnisku intencje i sposób przeprowadzenia tego typu procesów. Radni po raz kolejny powtórzyli tezę, która może dawać do myślenia w sytuacji, w której jeden z podmiotów będzie uprzywilejowany i to jest naganne. Taka formuła stawia w sposób jednoznaczny negatywnie postrzeganie tego, co robią. Prezydent uważa, że podejmując decyzję wspólną, bo decyzja dotycząca Portu Lotniczego nie została podjęta przez prezydenta miasta Radomia, tylko przez Radę Miejską w Radomiu. Jeżeli dzisiaj część Platformy Obywatelskiej dystansuje się od tego przedsięwzięcia, to szkoda. Przykro, bo słuchając choćby wypowiedzi pani premier Ewy Kopacz wydaje się, że raczej powinni mówić o budowie wspólnego porozumienia z innymi siłami politycznymi w Radomiu, niestety widać zupełnie inną formułę. Zaprasza jeszcze raz do współpracy, ale radni muszą również tego chcieć, bo negowanie wszystkiego w każdej sytuacji nie jest dobrym prognostykiem na przyszłość do dalszej współpracy i jest to dzisiaj rzecz trudna do zrozumienia. Słyszeli wyjaśnienia wielu osób, a niektórzy przedstawiają tą całą sytuację w kategoriach jakiegoś dziwnego procesu, którym są zaskoczeni. To przykre i chyba źle wróży. Prezydent ma nadzieję, że pani premier przedstawia zupełnie inne podejście, nawet jest o tym przekonany. Radny Jan Pszczoła poinformował, że firma powstała 29 stycznia 2014r. nr KRS Życzy sukcesów, aby było to w dobrym kierunku. Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak stwierdził, że radni przedstawiając tę sytuację w taki sposób, wpisują się dokładnie w system pomówień, który od przynajmniej tygodnia funkcjonuje w naszym mieście ustawiania czegoś. Jeżeli radni mają taką wiedzę, że ta firma będzie to realizowała, to prezydent takowej nie posiada. Jeżeli widzą jakąkolwiek formułę naruszenia prawa albo niedopatrzenia jakiejś formuły prawnej, to powinni zgłaszać to prokuraturze, a nie 11

12 sugerować, że pewien system, który został dzisiaj przedstawiony będzie realizowany przez daną firmę. Będzie realizowany przez firmę taką, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Dzisiaj radni próbują się dyskredytować to, co zostało przedłożone. Prosi o pełną odpowiedzialność za słowo. Radny Piotr Szprendałowicz zwrócił się do prezydenta miasta radny nie czuje się członkiem jakiejś grupy politycznej, która realizuje swoje działania na zamówienie jakichś sił. Poczuł się tym dotknięty. Pewnie nie byłoby tylu wątpliwości, gdyby nie tak bardzo zmieniające się pomysły na finansowanie tej bardzo ważnej dla nas inwestycji. W założeniach miał być bardzo szybko inwestor zewnętrzny strategiczny, nie tylko kapitałowy. Nie dawno była mowa o obligacjach, teraz mamy już nowy mechanizm. Nie byłoby wątpliwości związanych z konkretną firmą Dekada, gdyby ten mechanizm przedstawił dzisiaj nie członek zarządu tej firmy, ale na przykład urzędnik z samorządu, w którym taki mechanizm już zastosowano. Gdyby to zrobił niezależny urzędnik przedstawiając mechanizm, albo skarbnik miasta, ale tu przyjechał przedstawiciel konkretnej firmy, która zamierza startować w konkursie ofert i to budzi wątpliwości. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik stwierdził, że na sali jest grupa ludzi, którym nie pasuje, że Port Lotniczy Radom zmierza ku temu, żeby zaczęły odlatywać i lądować tam samoloty. Zwrócił się do radnych z Platformy Obywatelskiej, że to ich rząd i radni wspólnie ze swoimi kolegami doprowadzili do tego, że 3 miliardy złotych w tej chwili zostanie wyprowadzonych do rajów podatkowych, bo ktoś celowo schował w szufladzie dokumenty i nie zgłosił do opublikowania. Powinni się wstydzić za swoje zachowanie i za swoich kolegów, a tutaj powinni działać razem dla dobra naszego miasta, dla dobra tego, żeby ten port lotniczy mógł zacząć funkcjonować, a nie wszystko krytykować. Podkreślił, że pytał czy są jeszcze jakieś pytania, czy jeszcze ktoś czegoś nie wie. Nie, wszyscy skupili się na tym, żeby już pójść, a w tej chwili spotykamy się ze słowami krytyki. Przewodniczący wie, że są wybory tylko, że wybory miną i nie ważne kto te wybory wygra, ktoś ten projekt będzie musiał dalej realizować. Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka wyjaśnił, że pan prezes Wojciech Konar mówił prawdę. Prowadzi od dziesięciu lat spółkę Dekada Sp. z o.o. Jest ona zarejestrowana 22 stycznia 2004r. Nie ma znaczenia od kiedy ją prowadzi, tylko nie chciałby, aby było tu mówienie nieprawdy. Przewodniczący Dariusz Wójcik stwierdził, że jest to sugerowanie, że spółka powstała po to, żeby udzielić kredytu Portowi Lotniczemu. Ad. 5. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014r. oraz informacja z realizacji budżetu miasta Radomia za I półrocze 2014r. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że informację radni otrzymali na płytach CD. Ponadto radni wraz z materiałami na sesję otrzymali opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Treść informacji oraz opinii RIO została dołączona do materiałów z sesji. 12

13 Ad. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał Ad Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr 726, druk nr 726. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które wydały opinie pozytywne. Radny Jerzy Zawodnik poruszył sprawę inwestycji na ul. Żółkiewskiego i Wojska Polskiego 10 mln zł jest przesuwane na rok następny. Eksperci twierdzą, że nie da się tej inwestycji wykonać przez jeden sezon. Czy w związku z tym nie stracimy dofinansowania unijnego? Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak poinformował, że umowa, która obowiązywała na budowę wiaduktu na ul. Żółkiewskiego została wypowiedziana. Została przygotowana kolejna procedura przetargowa. Zadeklarował, że zrobi wszystko, aby ten projekt został zrealizowany w kolejnej perspektywie. Radny Piotr Szprendałowicz poinformował, że na Komisji Gospodarki dyrektor MZDiK deklarował, że zadanie to nie jest zagrożone i dość optymistyczną zapowiedź, że interesy miasta związane ze sporem prawnym z dotychczasowym wykonawcą są bezpieczne, czyli była to deklaracja, że wygramy tę sprawę. Radny ma nadzieję, że pan prezydent podtrzymuje to, co mówi dyrekcja MZDiK. Ponadto radny wyraził zadowolenie, że pojawia się długo postulowana przez środowisko nauczycielskie, rodzicielskie i uczniowskie budowa segmentu dydaktycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6. Radny poruszył również sprawę budowy parkingu przy ul. Piastowskiej w pobliżu jest plac zabaw dla dzieci, do którego w tym momencie praktycznie nie ma dojścia. Poprosił o zainteresowanie się tą sprawą. Podziękował prezydentowi za to, że doszło do spotkania z mieszkańcami bloku przy ul. Mieszka I 15 w sprawie budowy tam placu zabaw. Ma nadzieję, że to zadanie znajdzie się w projekcie budżetu na przyszły rok. Radny Mirosław Rejczak poinformował, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Stwierdził, że w ostatnich dwóch kadencjach Platforma Obywatelska zamknęła linię kolejową do Łodzi, nie wykonała drugiej nitki kolejowej do Warki, obwodnicy zachodniej. Platforma Obywatelska w ostatnim okresie zaszkodziła miastu likwidując Fabrykę Łączników wyrzucając około 500 ludzi na bruk. Tak nie można. To, co robią ci panowie woła o pomstę do nieba. Sami nic nie zrobili, nie dali ani grosza na budowę w Radomiu lotniska. O lotnisku Radomianie marzyli przez 24 lata. Radny Kordziński opowiada o tym lotnisku dziwne rzeczy, a tak nie można. Są to działania szkodzące Radomiowi i są szkodnikami dla miasta Radomia. Radny Kazimierz Woźniak zwrócił się do radnego Mirosława Rejczaka uważa, że to radny Rejczak zrobił dużo szkód. Większość zakładów padało jak miał wpływ na to, co się dzieje w mieście razem z bratem. Zapytał, czy wpisanie kwoty zł w momencie rozpoczęcia sporu jest to prawidłowe rozwiązanie i czy tak można zrobić? Czy na tym etapie do przychodów można wpisywać kwotę, która jest kwotą wątpliwą? Jak ta uchwała zostanie przyjęta, radny wystąpi do wojewody z zapytaniem czy jest to prawidłowy zapis. Jakie urządzenie wielofunkcyjne zakupiono dla ZUK-u? Czy jest orientacja o ile więcej będzie kosztowała obwodnica południowa? Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik przypomniał sprawę ZUOK-u, gdy zarząd chciano podawać do prokuratury. Twierdzono, że będziemy musieli zwrócić pieniądze Unii Europejskiej. Wtedy padały takie słowa. Po kilku latach Radkom wygrał wszystkie procesy w sądzie z wykonawcą, uzyskał odszkodowanie i kupa pieniędzy wróciła do budżetu miasta. Co by było, gdyby wtedy miasto poszło na ugodę? To samo jest z ul. Żółkiewskiego. Gdyby przewodniczą- 13

14 cy był na miejscu dyr. Tkaczyka też by rozwiązał tę umowę. Gdyby dyrektor poszedł na ustępstwa w tej chwili prawdopodobnie miałby zarzuty karne. Miasto nie ma innej możliwości, jak dochodzić swoich praw w sądzie. Gdyby dyrektor poszedł na ustępstwa, to radni złożyliby doniesienie do prokuratury, że budżet państwa został uszczuplony na 4 mln zł. Radny Zenon Krawczyk poruszył sprawę zadłużenia miasta. Przewidywane zadłużenie to 430 mln zł. Dzisiaj w przypadku przynajmniej trzech projektów uchwał dochodzi do wirtualnej księgowości. Lotnisko 70 mln zł robi się trójstronne porozumienie i tego się nie uwidacznia w zadłużeniu miasta, a faktycznie te zobowiązania są. MPK zadłużone na 16 mln zł wnosząc autobusy powinno się podnieść o 10 mln zł wartość zakładu, ale 16 mln zł byłoby uwidocznione w zadłużeniu. Szpital pieniądze są niezbędne, ale zabezpieczenie pochodzi od gminy i jest hipoteka na szpitalu, a co będzie, jeżeli nie będzie można tego spłacić? Gdyby radny to wszystko podliczył, to na koniec tego roku zadłużenie miasta wynosiłoby 530 mln zł, ale poprzez takie działanie pokazuje się tylko 430. Radny Marek Szary stwierdził, że zadłużenie a strata, to dwie różne rzeczy. Zapytał, czy zakup komputerów dla szkół podstawowych jest monitorowany? Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka udzielił odpowiedzi na zadane w trakcie dyskusji pytania. Podkreślił, że 430 mln zł to zadłużenie planowane na koniec roku i miasto nie ma żadnego ukrytego zadłużenia. To, co jest w wieloletniej prognozie finansowej to całość zadłużenia miasta i jesteśmy poniżej średniej spośród wszystkich miast na prawach powiatu. Zadłużenie jest przeznaczane tylko i wyłącznie na wydatki inwestycyjne i udział własny w projektach inwestycyjnych. Zakup komputerów w szkołach jest monitorowany. Obwodnica południowa całkowita wartość to 206 mln zł łącznie ze wszystkimi wykupami i kosztami niekwalifikowalnymi. Urządzenie wielofunkcyjne dla ZUK-u ze względu na nowe nawierzchnie w parkach ZUK chciałby odnowić tabor. Jest to urządzenie do wszystkiego: do cięcia trawy, do czyszczenia, do odśnieżania. Ul. Żółkiewskiego dochody zawsze są prognozowane. Planują, że ta kwota zł wpłynie do końca roku. Kwota 3 mln zł jest już w tej chwili pewna ze względu na to, że na około 3 mln zł w wyniku działania komisji inwentaryzacyjnej wyceniono koszt robót wykonanych przez wykonawcę. Pozostała kwota będzie dochodzona z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy. Jeżeli chodzi o sam przetarg, to trzeba czekać na ostateczne wyroki sądowe. Skarbnik otrzymał informację, że sąd nie wyraził zgody na nie ogłaszanie przetargu. Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak podkreślił, że jesteśmy najtańszym miastem powiatowym za 2013r. Nie wydajemy zbędnie pieniędzy. Wydajemy na inwestycje lub zobowiązania nałożone przez parlament, które tak naprawdę powinny być wydatkami Skarbu Państwa. Podkreślił, że w tym roku przekroczymy magiczną granicę 120 mln zł dołożenia do samej edukacji. Około 370 mln zł to całość budżetu w zakresie edukacji. Do zadań, które powinny być finansowane przez państwo polskie dokładamy prawie 30% pieniędzy. Gdyby poszczególne gałęzie naszego życia potraktowano w kategoriach tylko i wyłącznie matematycznych, to trzeba by zlikwidować około 35 placówek edukacyjnych w Radomiu. W obszarze zdrowia jest dokładnie analogiczna sytuacja. Jest pytanie, czy można sobie pozwolić na to, żeby pozamykać placówki służby zdrowia? Prezydent podkreślił, że samorząd jest dzisiaj adresatem wszystkich postulatów. Omówił jak wygląda sytuacja finansowa samorządów oraz ich problemy. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się) podjęła Uchwałę nr 788/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Radomia na lata

15 - druk nr 727. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarki, które wydały opinie pozytywne. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (16 za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących się) podjęła Uchwałę nr 789/2014 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2014 rok. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 734. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawiła wiceprezydent miasta Anna Kwiecień. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik zapytał, na co prezydent czy rada miejska mogą przeznaczać pieniądze w szpitalu? Czy mogą przeznaczać na płace? Wiceprezydent Anna Kwiecień poinformowała, że samorząd może wspierać wydatki inwestycyjne. Poinformowała jaki sprzęt został zakupiony i jakie to przyniosło korzyści dla szpitala. Radny Kazimierz Woźniak przypomniał, że od czasów pana prezydenta Włodarczyka rozpoczęło się wspieranie szpitala na zakupy inwestycyjne, poprzez prezydenta Marcinkowskiego, aż do chwili obecnej. W projekt uchwały jest wpisana spółka Magellan. Dla radnego byłoby lepiej, aby był tam wpisany bank PKO BP czy SA czy jakiś inny. Co to jest za spółka? Czy została ona sprawdzona? Jak jest oprocentowany ten kredyt czy pożyczka? Czy będzie ona spłacana przez 8 lat co roku w ratach czy ma być spłacona w całości po 8 latach? Co z odsetkami? Czy będą spłacane co roku, czy po 8 latach? Jeżeli ktoś powie, że całość po ośmiu latach, to znaczy, że będzie upadłość szpitala. Czy do przetargu były gwarancje od gminy? Jakie są gwarancje dla szpitala, że w którymś momencie nie zostanie upadły? Kredytodawca bierze wszystko. Nie zostawił żadnej furtki szpitalowi i jakby cos poszło nie tak, szpital jest rozbierany na kawałki, sprzedawany itd. Prosi o poinformowanie, na jakich warunkach finansowych jest to robione? Radny Jerzy Zawodnik zapytał, dlaczego spółki miejskie mogą liczyć na pożyczki z budżetu miasta, a szpital został wysłany po kredyt na rynek? Radny Mirosław Rejczak przypomniał co się działo w szpitalnictwie radomskim 3 lata temu. Przedstawił jak w Radomiu wygląda sytuacja w lecznictwie chorób onkologicznych. Stwierdził, że obowiązkiem gminy jest ratowanie ludzi chorych na raka. Uważa, że musimy pomóc szpitalowi. Podkreślił, że Narodowy Fundusz Zdrowia utrzymuje stawki na tym samym poziomie od wielu lat, a ceny rosną. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Wędzonka zapytał, ile pieniędzy będzie winien szpital firmie Magellan? Ta firma skupuje długi wszystkich szpitali, albo większości szpitali w Polsce. Wiceprezydent miasta Anna Kwiecień poinformowała, że przetarg był otwarty. 3 banki interesowały się tym tematem. Firma Magellan jest to firma, która funkcjonuje 15 lat na rynku polskim. Jest firmą akcyjną od 2007r. Specjalizuje się przede wszystkim w rynku finansowym ochrony zdrowia. Jest spółką akcyjną, której większość udziałów mają banki. Od 2007r. jest notowana na giełdzie, jej akcje rosną. Współpracuje z pięciuset szpitalami na kwotę zł. Pokazuje to, że w służbie zdrowia aż tyle podmiotów musi się wspierać taką instytucją. W przetargu nie było poręczenia ze strony gminy. Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Andrzej Pawluczyk poinformował, że przychody szpitala to 120 mln zł rocznie, a starają się o 20 mln zł, czyli jest to odpowiednik dwu- 15

16 miesięcznych przychodów. Jest to pożyczka na 20 mln zł, czas spłaty 8 lat z półroczną karencją w spłacie. Marża stała 5,2% plus WIBOR trzymiesięczny, na dzisiaj to jest 2,68, czyli na dzisiaj jest to oprocentowanie 7,88. Do tego należy doliczyć jednorazową prowizję zł i to są koszty. Miesięczna rata będzie oscylowała średnio około zł z tendencją spadkową. Otrzymują również pożyczki z miasta tyle tylko, że one są udzielane w danym roku. Praktycznie co roku posiłkują się taką pożyczką w wysokości 2, 3 mln zł żeby mieć płynność finansową. Jeżeli chodzi o stosunki z firmą Magellan, to mają układ ratalny jeżeli chodzi o zadłużenie w wyniku tego, że nie spłacali dostawców w terminie i wynosi to zł. Układ ratalny mają zawarty ze spłatą kończącą się w maju przyszłego roku. Pożyczkę biorą po to, żeby nie płacić za przeterminowane płatności według stawki urzędowej, tylko żeby płacić stawkę poniżej 8%, a nie na poziomie 13. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła Uchwałę nr 790/2014 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu, stanowiącej własność Miasta na prawach powiatu Radom. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 721. Radny Zenon Krawczyk zapytał, czy firma Bilkon w ostatnich trzech latach badała sprawozdanie? Skarbnik miasta Sławomir Szlachetka poinformował, że firma Bilkon przez ostatnie dwa lata badała sprawozdanie. W tej chwili znowu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (20 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła Uchwałę nr 791/2014 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasta Radomia za lata 2014 i Ad rozpatrzony w dalszej części obrad. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 728. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta, która wydała opinię pozytywną. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Stanisław Bochyński. Radny Kazimierz Woźniak zauważył, że strefa przewietrzania wchodzi do strefy mieszkaniowej wielorodzinnej od strony ul. Zbrowskiego. Radny uważa, że ten plan powstaje parę lat za późno. Powinien powstać wcześniej i wtedy naprawdę porządkowałby to, co powstawało w tym rejonie. Ponadto radny zapytał, czemu KTW2 nie idzie głębiej, tylko jest zostawiony w tak dużej odległości od ul. Zbrowskiego? Uniemożliwia tam dobre skomunikowanie z pozostałymi działkami. Czy nie powinno się sięgnąć dalej? Dodatkowych wyjaśnień udzielił dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Stanisław Bochyński Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła Uchwałę nr 792/

17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołębiowska. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 729. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki, które wydały opinie pozytywne. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Stanisław Bochyński. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła Uchwałę nr 793/2014 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radomiu Nr 776/2014 z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Struga, Malczewskiego, Pileckiego, Kelles Krauza i Placu Jagiellońskiego zwanego Plac Jagielloński II. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 730. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Rozwoju Miasta oraz Komisji Gospodarki, które wydały opinie pozytywne. Uzasadnienie do projektu uchwały przedstawił dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Stanisław Bochyński. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (21 za) podjęła Uchwałę nr 794/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lotnisko. Ad Rozpatrzenie projektów uchwał na drukach nr: 723, druk nr 723. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła Uchwałę nr 795/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Nadrzecznej będącej własnością Gminy Miasta Radomia oraz nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Struga 88 będącej własnością Miasta na prawach powiatu Radom na nieruchomości położone w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 5 oraz ul. Krychnowickiej, będącej własnością Województwa Mazowieckiego. - druk nr 724. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki, która wydała opinię pozytywną. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (22 za) podjęła Uchwałę nr 796/2014 w sprawie zamiany nieruchomości Gminy Miasta Radomia i nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Radomiu przy ul. Malczewskiego. 17

18 Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 720. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Bezpieczeństwa, która wydała opinię pozytywną. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (24 za) podjęła Uchwałę nr 797/2014 zmieniającą uchwałę nr 396/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 września 2008r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Straż Miejska z siedzibą w Radomiu. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 725. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny oraz Komisji Bezpieczeństwa, które wydały opinie pozytywne. Radny Mirosław Rejczak stwierdził, że ważną rzeczą jest ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W Radomiu jest tyle samo punktów sprzedaży alkoholu, co w całej Norwegii. W tej chwili narasta problem alkoholizmu, a na to wpływa ilość punktów sprzedaży. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła Uchwałę nr 798/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 719. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny, która wydała opinię pozytywną. Ponadto był przedmiotem obrad Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która również wydała opinię pozytywną. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła Uchwałę nr 799/2014 w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 731. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23 za) podjęła Uchwałę nr 800/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr 785/2014 z dnia 29 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Radomia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ad rozpatrzony we wcześniejszej części obrad. Ad Rozpatrzenie projektu uchwały na druku nr 722. Projekt uchwały był przedmiotem obrad Komisji Gospodarki oraz Komisji Budżetowej, które wydały opinie pozytywne. 18

19 Rada Miejska w Radomiu większością głosów (15 za, 0 przeciw, 8 wstrzymujących się) podjęła Uchwałę nr 801/2014 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ad. 7. Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. Radny Jan Pszczoła zaprezentował projekt uchwał w sprawach rozpatrzenia skarg: - rozpatrzenie skargi pani Emilii Stępnikowskiej i pana Cezarego Molendy z dnia 5 sierpnia 2014r. na działania prezydenta miasta Radomia (dotycząca zachowania Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 13 w Radomiu). Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Rada Miejska w Radomiu jednogłośnie (23za) podjęła Uchwałę nr 802/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia. O fakcie tym poinformowano pisemnie panią Emilię Stępnikowską oraz pana Cezarego Molendę. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. - rozpatrzenie skargi radnego Piotra Szprendałowicza z dnia 20 czerwca 2014r. uzupełnionej pismem z dnia 16 września 2014r. na działania prezydenta miasta Radomia. Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Radny Piotr Szprendałowicz poinformował, że 25 kwietnia tego roku wystosował do pana prezydenta interpelację poruszając w niej problem trwający od kilku lat dotyczący niewłaściwego rozdysponowywania środków w ramach tzw. czynów drogowych. W tym wypadku odniósł się do zadania: budowa dróg dojazdowych oraz miejsc postojowych do budynku przy ul. Limanowskiego 78 oraz Pawia 5 i 6. Temat ten był kilkakrotnie przedmiotem obrad Komisji Gospodarki z udziałem pana Piotrowskiego, który czynił zarzuty pod adresem dyrektora MZDiK pana Tkaczyka i pod adresem wiceprezydenta Igora Marszałkiewicza. Weszli w posiadanie dokumentów wskazujących na rażące naruszenie co najmniej swoich kompetencji ze strony pana dyrektora Tkaczyka i tego dotyczyła interpelacja, w której radny zadał 5 pytań i wnioskował o przeprowadzenie stosownej kontroli w MZDiK. Na pytania i wniosek radny uzyskał odpowiedź podpisaną przez pana wiceprezydenta Marszałkiewicza. To już jest ciekawe, bo o nim między innymi była mowa w interpelacji i były wątpliwości podnoszone pod jego adresem. W tej rzekomej odpowiedzi nie odpowiedziano na pytania zawarte w interpelacji oraz wniosek. Można się ewentualnie doszukać przesłanek odpowiedzi dotyczącej dwóch spośród sześciu punktów. W związku z tym zgodnie z Regulaminem Obrad Rady Miejskiej zażalił się na to domagając się udzielenia odpowiedzi. W efekcie radny dostał pismo, że odpowiedź została mu udzielona. Nie pozostało nic innego jak skierowanie skargi na działalność prezydenta. Skarga ta była skierowana 20 czerwca tego roku. Po ponad trzech miesiącach stała się przedmiotem rozpatrywania Komisji Rewizyjnej, gdzie jej przewodniczący pan radny Sońta zaproponował nie rozpatrywanie tego w tej kadencji i przesunięcie na następną, a na zdecydowany sprzeciw radnego bez głębszej dyskusji, bez wsłuchania się w argumenty, poddał to pod głosowanie i większością radnych koalicji została ta skarga odrzucona. Radny protestuje przeciwko takiemu działaniu. Uważa, że jest to pogwałcenie wszelkich obowiązujących zasad i standardów. Uważa to za wstyd dla służb prezydenta. Wstydem jest to, że pisma do radnego kierował zastępca prezydenta Igor Marszałkiewicz, który jest wymieniany w interpelacji jako osoba, co do której działań pojawiły się wątpliwości. 19

20 Radny Jan Pszczoła stwierdził, że to, co powiedział radny Szprendałowicz jest połowiczną prawdą. Radny Szprendałowicz został zaproszony na Komisję Rewizyjną i w wyniku dyskusji przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Karol Sońta proponował oddalić to na 2 tygodnie i jeszcze raz zaprosić pana Tkaczyka na konfrontację i wyjaśnienie. Pan Szprendałowicz poprosił o głosowanie, które się odbyło. Komisja Rewizyjna nie jest do merytorycznej oceny jak dany prezydent odpowiada. Odpowiedź została udzielona w terminie. Przewodniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik poinformował, że Regulamin Obrad Rady Miejskiej mówi, że przewodniczący ma prawo dopuścić mieszkańca do głosu pod warunkiem, że zgłosi go któryś z radnych. Nikt przedstawiciela mieszkańców nie zgłosił, ale uczynił to przewodniczący i dopuścił mieszkańca do głosu. Przedstawiciel mieszkańców Piotr Piotrowski stwierdził, że sprawa ta została przygotowana w sposób niewłaściwy. Poinformował, że przed wycofaniem przez niego tej sprawy z NIK-u była rozmowa z wiceprezydentem Marszałkiewiczem, który powiedział, że z uwagi na to, że upadła sprawa ul. Żółkiewskiego, zostaje zł niewykorzystanych i będzie ta sprawa stawiana na sesji żeby radni wyrazili zgodę na przesunięcie tych pieniędzy na Pawią. Przedstawił sytuację mieszkańców. Poprosił prezydenta, aby zrobił z tym porządek. W tym rejonie nie ma żadnego parkingu. Prezydent miasta Andrzej Kosztowniak poinformował, że jutro w tej sprawie zaprosi do siebie dyrektora Tkaczyka oraz poprosił również o rozmowę z przedstawicielem mieszkańców. Rzeczywiście jest tak, że dokumentacja jest przygotowana, ale żeby wejść do koszyka gry trzeba przedłożyć albo projekt albo Zadeklarował, że jutro zapozna się z tą sprawą, a dzisiaj nie udzieli dokładnej odpowiedzi, bo nie chciałby wprowadzić w błąd. Radny Jan Pszczoła poinformował, że wnioskuje o odrzucenie skargi radnego Piotra Szprendałowicza, ale przychylenie się nad tą sprawą. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (14 za, 6 przeciw, 0 wstrzymujących się) podjęła Uchwałę nr 803/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia. O fakcie tym poinformowano pisemnie radnego Piotra Szprendałowicza. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. - rozpatrzenie skargi pani Marty Wieruszewskiej z dnia 22 maja 2014r. na działania prezydenta miasta Radomia (dotyczącą Przedszkola Publicznego nr 8 im. Króla Maciusia I w Radomiu). Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła Uchwałę nr 804/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomia. O fakcie tym poinformowano pisemnie panią Martę Wieruszewską. Treść pisma została dołączona do materiałów z sesji. - rozpatrzenie skargi pana Roberta Sieradzkiego z dnia 22 lipca 2014r. na działania prezydenta miasta Radomia (dotyczącą zachowania dyrektora Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem w Radomiu). Komisja Rewizyjna uznała skargę za bezzasadną. Rada Miejska w Radomiu większością głosów (19 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujące się) podjęła 20

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia Druk Nr 168/2011 Projekt z dnia 30.05.2011 r. UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ w ŁODZI z dnia zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pod nazwą Budowa Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł. Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25.07.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia)

Pytanie nr 4: Prosimy o przedstawienie dokumentów dotyczących kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego (kosztorys, umowy, kontrakty, ustalenia) Tel/Fax 87/421 60 09 E-mail: biuro@zuk-mikolajki.pl http://www.zuk-mikolajki.pl Mikołajki, 22 sierpnia 2013r Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty.

Protokół Nr 25/11. Pan Marcin Mieszkalski ponieważ do porządku obrad nie wniesiono zmian, uważam porządek obrad za przyjęty. Protokół Nr 25/11 Z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 04.07.2011r.o godz.16.30 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz

PKO BP zdecydował się połączyć emisję akcji z wypłatą dywidendy. Wpisany przez Łukasz Wilkowicz Potwierdziły się zapowiedzi emisji, z której największy krajowy bank miałby pozyskać około 5 mld złotych. Niespodzianką była deklaracja, że na dywidendę zarząd jest gotów przeznaczyć cały ubiegłoroczny

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Miasto Dębica BZP.271.41.2014.JS Dębica, dnia 03-10-2014r. ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 6,5 mln

Bardziej szczegółowo

Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach czerwca 2016 r.

Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach czerwca 2016 r. Program emisji obligacji przez Gminę Kazimierz Dolny w latach 20162019 28 czerwca 2016 r. WPROWADZENIE: OBLIGACJE KOMUNALNE 2 Czym są obligacje? Obligacje są nowoczesną formą kredytu, jaki bank udziela

Bardziej szczegółowo

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku UCHWAŁA Nr XX/42/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Data utworzenia 2008-07-10 Numer aktu 42 Kadencja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Kostrzyn nad Odrą, 5 sierpnia 2010r. Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZP -341/21/2010 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n realizację usługi pn.: Udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r.

Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (228) 31. posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w dniu 16 maja 2006 r. VI kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r.

Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. Protokół Nr IV/7/12 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Wojciech Rychlik Starosta 2. Witold Oleszczyk Wicestarosta 3. Marcin Łabędzki Członek Zarządu

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane?

4. Jakie umowy o dotacje ze środków UE zostały podpisane na chwilę obecną i są realizowane? Zgodnie z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiadamy na zapytania dotyczące SIWZ na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 900.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćset

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku

Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku Protokół z posiedzenia nr 10/2014 Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji w dniu 20 listopada 2014 roku W dniu 20 listopada 2014 roku w Sali konferencyjnej im. Znaku Rodła

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/2012

Protokół Nr XXXIII/2012 Protokół Nr XXXIII/2012 XXXIII sesji nadzwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 8 maja 2012 roku w sali narad Urzędu Gminy w Jedliczu przy ulicy Rynek 6 Sesję rozpoczęto o godzinie 16 00, a

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach

{{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach {{{ Sytuacja finansowa Gminy Góra w latach 2007-2014 Sytuacja ekonomiczna Gminy Góra w latach 2007-2014. Stan na dzień 31 grudnia Wyszczególnienie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 DOCHODY 41 256

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR XII/15 z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach odbytej w dniu 27 lipca 2015 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 14:00 Sesja zakończyła się o godz. 14:40 Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo