z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku"

Transkrypt

1 Raport z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku Warszawa, ul. Równa 10/3 tel. (48 22) NIP REGON KRS PEKAO SA

2 Misja Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powstało w 1995 roku z potrzeby serca i działania grupy ludzi, którzy uważali, że przezwyciężanie wykluczenia społecznego wynikającego z ubóstwa, bezrobocia, bezdomności i niepełnosprawności jest zarówno możliwe jak i konieczne. Jednym z założycieli i prezesem honorowym Stowarzyszenia był prof. dr hab. Mikołaj Kozakiewicz. Misją Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw. Stowarzyszenie jest organizacją innowacyjną, poszukującą nowych rozwiązań. Tworzymy warunki, w których proces wspierania skutecznie prowadzi człowieka do wiedzy, umiejętności, pracy, a wreszcie samodzielności. Dzięki samodzielności zdobywa doświadczenie, niezależność i mądrość, słowem buduje nowe, lepsze życie. Wypracowujemy metody i programy pracy socjalnej, rehabilitacyjnej i reintegracyjnej odpowiadające na współczesne potrzeby i problemy społeczne. Ich realizacja jest możliwa dzięki współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, a także dzięki wsparciu społecznemu ludzi dobrej woli i firm. 2

3 Kodeks Etyczny Zespół Stowarzyszenia przez lata działalności wypracował Kodeks Etyczny służący pełnieniu misji, osiąganiu celów i realizacji zadań statutowych. Kodeks stanowi zbiór zasad i wytycznych pomocnych przy rozwiązywaniu dylematów moralnych, które przynosi rzeczywistość i codzienna działalność. Podkreśla on, że podejmowane działania są niezależne od płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, statusu społecznego, rasy, narodowości, poziomu wykształcenia i wszelkich innych zmiennych, dotyczących osoby uczestniczącej w procesie wsparcia. Naczelną wartością osób związanych ze Stowarzyszeniem jest dobro człowieka, poszanowanie jego godności i praw zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Zobowiązują się oni do niezwłocznego podejmowania działań w obronie osoby krzywdzonej, do diagnozowania problemów i opracowywania programów wsparcia danej osoby za jej zgodą, zrozumieniem i podmiotowym udziałem, przestrzegania zasady tajemnicy zawodowej, zasady transparentności, korzystania z superwizji, promowania misji i pozyskiwania społecznego wsparcia działalności Stowarzyszenia. Dzień Godności WTZ

4 Działalność statutowa Zadania programowe wynikają z misji i statutu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Adresatami statutowej działalności naszej organizacji są ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym i już wykluczeni osoby z niepełnosprawnością, doświadczający bezdomności, bezrobocia, biedy, borykający się z różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi. Przystępując do programu przyjmują na siebie obowiązek udziału w terapii, rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej, zdobywania wykształcenia, nowych kwalifikacji oraz umiejętności a w efekcie zbudowania i realizowania planu rozwoju osobistego, zawodowego oraz wspierania osób potrzebujących. Stowarzyszenie zapewnia im kompleksową pomoc i wsparcie moralne, społeczne, psychologiczne, edukacyjne, zatrudnieniowe i socjalne. Z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia skorzystało w minionych latach ponad 63 tysiące osób. Bezdomni znaleźli swój dom, bezrobotni pracę, niepełnosprawni swoje miejsce w społeczeństwie, a wszyscy poczucie własnej wartości, przyjaciół i szacunek. Ze szczególną troską i uwagą traktujemy problemy dzieci i ludzi młodych, których wspieramy w starcie w samodzielne życie. W roku 2013 liczba osób, które otrzymało wsparcie w różnej formie wynosi osób. Efektywność realizowanych programów kształtuje się na poziomie od 30% do 60% w zależności od rodzaju problemów i ograniczeń, których doświadczają osoby korzystające z naszego wsparcia. Realizatorami zadań statutowych Stowarzyszenia są pracownicy, współpracownicy, wolontariusze. Znajdują się wśród nich zarówno wysokiej klasy specjaliści, studenci uczelni krajowych i zagranicznych, jak i beneficjenci, którzy pomyślnie przeszli proces resocjalizacji, rehabilitacji czy readaptacji. 4

5 Zadania zrealizowane w 2013 roku Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, praca socjalna, integracja społeczna Zjawisko wykluczenia społecznego w Polsce mimo stosunkowo krótkiej historii jest już problemem, wobec którego odnotowujemy dramatyczną bezradność zarówno na poziomie systemowych rozwiązań, jak i społecznych relacji. W zderzeniu z rzeczywistością nie wytrzymują próby definicje, teorie i metody, do których się odwołujemy. I to zarówno w odniesieniu do grup społecznych, jak też w indywidualnej pracy z człowiekiem znajdującym się w stanie wykluczenia społecznego, czyli niemożności korzystania z przynależnych mu praw i rozwijania swoich potencjałów. Podstawowym czynnikiem rodzącym wykluczenie jest ubóstwo. W Polsce podobnie jak w innych krajach dotkniętych kryzysem obserwujemy paradoksalną sytuację wzrostu liczby osób bogatych i równocześnie wzrostu liczby ludzi dotkniętych skrajnym ubóstwem. W 2012 roku w Polsce 6,7 % ludzi żyło poniżej poziomu skrajnego ubóstwa (dane GUS). Wykluczenie społeczne ma różne twarze: człowieka głodnego, bezrobotnego, bezdomnego, niepełnosprawnego, zwłaszcza chorującego psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną, skrzywdzonego dziecka, samotnej starszej osoby, człowieka bezradnego w świecie technologii informatycznych, młodego człowieka bez perspektyw na satysfakcjonującą pracę i zbudowanie niezależnego życia etc. Wszystkich zaś łączy izolacja, poczucie opuszczenia i osamotnienia. 5

6 Oczywistą jest teza, iż rozwój gospodarczy jest pierwszorzędnym czynnikiem ograniczającym czy wręcz likwidującym proces wykluczenia społecznego. Teza ta jednak bez przyjęcia i równorzędnego traktowania tezy wagi procesu społecznej ochrony, integracji i inkluzji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest ułomną. Stowarzyszenie konsekwentnie podnosi tę ostatnią i codzienną pracą udowadnia niezbędną jej obecność w życiu każdej społeczności lokalnej, a także na poziomie systemowym regionalnym i krajowym. Pomoc, którą Stowarzyszenie świadczy osobom potrzebującym i znajdującym się w kryzysie, jest podporządkowana następującym zasadom: partnerstwa i podmiotowości, indywidualizacji, poufności, współodpowiedzialności, obiektywizmu, kompleksowości, partycypacji, solidarności i planowości. W 2013 roku z pomocy i wsparcia korzystały głównie osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, dzieci z dysfunkcyjnych rodzin i pieczy zastępczej, osoby w kryzysie z różnych powodów, w tym losowych. Pracę z osobą rozpoczynamy od zdiagnozowania problemów, z jakimi się boryka i opracowania planu działań. Plan przybiera różną formę: Indywidualnego Planu Działania, Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, Indywidualnego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. Ponad 600 osób w minionym roku realizowało swój Indywidualny Plan/Program. Plan jest opracowywany na okres 3 lat i co kwartał jest poddawany analizie, ocenie i korygowany. Osobom pracującym w ten sposób Stowarzyszenie zapewnia wyżywienie, pomoc żywnościową, pomoc rzeczową, pomoc socjalną, socjoterapię, doradztwo zawodowe, szkolenia informatyczne, zawodowe, wsparcie w pozyskaniu mieszkania socjalnego, poradnictwo prawne, edukację obywatelską, zdrowotną, warunki do aktywności kulturalnej, sportowej. Nie wszystkie jednak osoby decydują się na taki rodzaj współpracy zobowiązującej do wysiłku i pracy nad zmianą swojej kondycji życiowej. Nie wszystkie też są w stanie taki wysiłek podjąć. Są to na ogół osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Dla nich organizujemy pomoc i wsparcie z udziałem uczestników programów. W ten sposób uczestnicy poznają smak i satysfakcję bycia wolontariuszem, co owocuje szybszym procesem inkluzji społecznej. 6

7 Wywiązanie się ze zobowiązań wobec uczestników programu powoduje konieczność prowadzenia szeroko zakrojonej aktywności pozyskiwania żywności i darów rzeczowych ze strony sponsorów, firm i osób fizycznych. W rezultacie tych działań pozyskano ponad 16 ton żywności i materiałów rzeczowych o łącznej wartości ,19 zł (odzież, obuwie, leki, sprzęt, urządzenia, materiały budowlane, biurowe, przemysłowe, środki higieniczne, pomoce dydaktyczne, zabawki etc.). Dzięki pozyskanym darom mogliśmy wydać posiłków, wesprzeć rzeczowo 500 rodzin i ich dzieci. Zapewnienie bezpieczeństwa egzystencjalnego otwiera drogę do działań diagnozujących problemy i bariery utrudniające zdobycie samodzielności. Istotnym elementem tego procesu jest autodiagnoza opracowywana przez daną osobę z pomocą psychologa. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na stan zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego i ustalamy pierwsze kroki prowadzące do leczenia, jak też uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Równocześnie analizujemy możliwości wsparcia ze strony rodziny, a jeśli jej nie ma, zbudowania wsparcia społecznego z aktywnym i podmiotowym udziałem danej osoby. W ten sposób sukcesywnie powstaje indywidualny plan/program budowania własnej niezależności. W trakcie tego procesu powstają pomysły na różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty, których realizacja sprzyja powstawaniu środowiska społecznego aktywnie tworzącego zmianę społeczną. Znika poczucie osamotnienia i izolacji społecznej. W 2013 roku Stowarzyszenie zrealizowało 27 projektów współfinansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, gospodarcze oraz tych realizowanych w ramach własnych środków i staraniem wolontariuszy. Wzięło w nich aktywny, bezpośredni udział 1500 osób, pośrednio zaś ponad 20 tysięcy osób. Powstająca przestrzeń i wsparcie społeczne skutecznie ogranicza wykluczenie społeczne i też nie dopuszcza do jego powstania. 7

8 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Działania Stowarzyszenia w tym zakresie koordynuje Agencja Zatrudnienia (nr rejestru WUP 823). Agencja prowadzi Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy, Klub Integracji Społecznej, kafejkę internetową. Z usług Agencji korzystają osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Główne formy działalności to doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty informatyczne i językowe. Codziennie jest dostępna pracownia komputerowa, dzięki której za pośrednictwem Internetu klienci mogli poszukiwać ofert pracy. Osobom korzystającym z usług Agencji proponujemy udział w programie wzajemnej pomocy. Ta forma wsparcia należy do bardzo efektywnych. Z usług Agencji skorzystało osób, w tym 641 kobiet, w tym 325 osób w wieku do 25 lat efektywność programu kształtuje się na poziomie %. Agencja Zatrudnienia aktywnie uczestniczyła w 6 targach i giełdach pracy. Agencja pozyskała 757 ofert pracy, głównie w takich zawodach jak sprzedawca-kasjer, sprzątania, pracownik administracyjny, pracownik ochrony, pracownik budowlany. Te oferty ściśle korespondują z potrzebami i kwalifikacjami klientów Agencji. Ich kwalifikacje zawodowe nie należą do wysokich, w związku z czym pozyskujemy Wakacyjne Targi Pracy 2013 takie oferty pracy, które odpowiadają ich możliwościom. Specjaliści udzielili 835 konsultacji, w tym w zakresie doradztwa zawodowego 186, pośrednictwa pracy 649. Na co dzień prowadzimy stałą edukację prawną odnośnie kodeksu pracy, a także udzielamy pomocy w opracowywaniu 8

9 dokumentów aplikacyjnych i poruszaniu się na rynku pracy. Przeprowadzono 40 godzin szkoleń dotyczących aktywizacji zawodowej. 16 osób bezrobotnych odbyło kilkumiesięczne staże zawodowe na różnych stanowiskach, finansowane ze środków Funduszu Pracy. Dzięki stażom osoby zdobyły kwalifikacje i kompetencje, które umożliwiły im uzyskanie stałego zatrudnienia. Program rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie W 2013 roku w programie uczestniczyło ponad 500 osób z niepełnosprawnościami. Objął on swoim zasięgiem doradczo-konsultacyjnym również rodziny uczestników ok. 300 osób. Na program składały się codzienne zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez 5 ośrodków wsparcia w warszawskich dzielnicach Śródmieście, Wola, Ochota, Praga Północ i Wilanów. W każdej placówce funkcjonowały pracownie terapii zajęciowej spełniające zadania usprawniające i zawodowe. Prowadzone było indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Realizowano warsztaty edukacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe, artystyczne, ogólnorozwojowe, sportowo-rekreacyjne. Podczas cotygodniowych sesji społeczności wszyscy uczestnicy i pracownicy danej placówki skupiali się wokół problemów jej członków. Uczestniczenie w sesjach budowało poczucie współodpowiedzialności, realnego udziału oraz wpływu na Sesja Społeczności Ośrodek Partnerzy 2013 kształt i charakter podejmowanych działań. Spotkania te stanowiły formę zbiorowej superwizji, ewaluacji i weryfikacji założeń programowych i norm przyjętych przez daną społeczność. 9

10 Skuteczność programu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, mierzona wskaźnikiem zatrudnienia i utrzymania pracy wyniosła 15%. Wzrost samodzielności, dojrzałości i niezależności życiowej i społecznej odnotowaliśmy u 90 % beneficjentów korzystających z tego programu. Turnus Rehabilitacyjny 2013 Program wychodzenia z bezdomności Bezdomność to najbardziej dramatyczna twarz wykluczenia społecznego. Tym bardziej dramatyczna, im młodszego człowieka dotyczy. Dlatego też Stowarzyszenie koncentruje swoje wysiłki na organizowaniu wsparcia młodym ludziom doświadczającym bezdomności na ogół nie ze swej winy. Dorastanie w domu dziecka, ośrodku szkolno-wychowawczym, czy też w rodzinie dysfunkcyjnej naznacza młodego człowieka piętnem, którego nie da się usunąć bez pomocy zewnętrznej. W programie uczestniczyły 73 osoby bezdomne w wieku lat. Podpisano z nimi kontrakty socjalne. Spośród tej grupy 30 osób usamodzielniło się. Pozostali nadal uczestniczą w realizacji programu. Średnio czas realizacji programu sięga 3 lat. Dom zapewnia uczestnikom konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, kursy zawodowe, Gminne Standardy Wychodzenia staże, warsztaty prawne, językowe, komputerowe, warsztaty z aktywizacji zawodowej z Bezdomności 2013 i przedsiębiorczości. W ramach programu każdy z uczestników ma obowiązek opracowania i realizowania 3-letniego Indywidualnego Planu Rozwoju Osobistego i Zawodowego. Doświadczenia i wypracowane metody w programie wychodzenia z bezdomności były wartością wniesioną do realizacji projektu systemowego Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej zad. 4 Gminny Standard 10

11 Wychodzenia z Bezdomności. Stowarzyszenie sprawowało opiekę merytoryczną nad Partnerstwem Lokalnym w Dzielnicy Ursus m.st Warszawy. W ramach projektu w 2013 roku zorganizowano wizytę studyjną do Włoch w celu poznania tamtejszego systemu pomocy i wspierania osób bezdomnych i polityki w zakresie rozwiązywania tego problemu. Wspólnie z Siecią Współpracy Barka, Stowarzyszenie zorganizowało ogólnopolską debatę Partnerstwo lokalne, edukacja i zatrudnienie oraz konferencję podsumowującą efekty wdrażania Modelu w odniesieniu do grupy osób zagrożonych bezdomnością z tytułu zaległości czynszowych. Stowarzyszenie koordynowało pracą ekspertów Grupy Zatrudnienie i Edukacja. Zespół uczestniczył w opracowywaniu publikacji przygotowywanych w ramach projektu. Resocjalizacja Dane Ministerstwa Sprawiedliwości co roku podają informacje o przepełnionych zakładach karnych, co wskazuje na ciągle opresyjny charakter systemu rozwiązywania problemu osób nie przestrzegających norm moralnych i przepisów prawa. W grudniu 2012 roku 84 tysiące osób przebywało w zakładach karnych. Tymczasem doświadczenia Stowarzyszenia wskazują, ze ta liczba może być o wiele mniejsza, jeśli zostaną upowszechnione prace osób skazanych na cele społeczne. W 2013 roku do Stowarzyszenia zgłosiło się 1366 osób, by odpracować swoją karę zamiast ograniczenia wolności. Osoby te przepracowały w ciągu roku łącznie godzin, co daje w przeliczeniu rocznym 17 etatów. Osoby te wykonywały różne prace w zależności od swoich kwalifikacji i umiejętności: prace remontowe, naprawcze, elektryczne, hydrauliczne, porządkowe, ale też edukacyj- Resocjalizacja w Makowicy 2013 ne (np. pomoc korepetycyjna dla dzieci), projektowe, biurowe, archiwizacyjne itp. Ośrodki prowadzone przez Stowarzyszenie korzystają z pracy tych osób oszczędzając skromne skądinąd środki na utrzymanie lokali, naprawę i remon- 11

12 ty. Wśród tych osób znajdujemy również takie, które potrzebują pomocy. I tym udzielamy wsparcia materialnego czy też poradniczego, a osoby z niepełnosprawnością kierujemy do odpowiednich programów czy ośrodków. Niektórzy z nich zostali wolontariuszami Stowarzyszenia uzyskawszy pomoc dla siebie, zaczęli pomagać innym. W tym programie widać wyraźnie przebiegający proces resocjalizacji o zindywidualizowanym charakterze. Ekonomicznie rzecz ujmując wartość pracy świadczonej przez te osoby jest niezbitym faktem. Szacunkowo rzecz ujmując wartość tej pracy zamyka się kwotą ,00 zł (za punkt wyjścia przyjęliśmy najniższe wynagrodzenie). Natomiast koszty Stowarzyszenia związane z organizacją ich pracy i zajęć wyniosły w minionym roku ,00 zł. Można zatem mówić o dziesięciokrotnej rentowności programu. Z drugiej zaś strony nie sposób przecenić wartości tej pracy w procesie przemian społecznych w środowisku dzielnicy Praga Północ i zmiany postaw samych uczestników programu. Można udowodnić, że bez tej działalności przestępczość w tym środowisku byłaby większa. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe i prawne W tym zakresie udzielono około porad, najczęściej w formie bezpośredniej pomocy uwzględniającej indywidualne problemy osób potrzebujących wsparcia. Porady i konsultacje prowadzili wysokiej klasy specjaliści psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, Porada psychologiczna 2013 doradcy zawodowi i pracownicy socjalni. Tematyka spotkań konsultacyjnych dotyczyła przede wszystkim wyboru odpowiedniej rehabilitacji, zatrudnienia, uprawnień oraz problemów życiowych. W zakresie rozwiązywania kwestii prawnych Stowarzyszenie współpracowało z Fundacją Academia Iuris, która przygotowuje studentów ostatnich lat kierunków prawniczych do świadczenia porad. Ich pomoc cieszy się od lat 12

13 uznaniem i powodzeniem. Ta forma wsparcia adresowana jest do osób ubogich, które nie mają możliwości skorzystania z komercyjnych usług kancelarii prawnych. W 2013 r. z porad prawnych skorzystało 321 osób. Promocja sztuki, edukacja kulturalna Zadanie promocji sztuki i edukacji kulturalnej w sposób profesjonalny realizuje Galeria Apteka Sztuki przedsiębiorstwo społeczne prowadzone przez Stowarzyszenie. Pełni ona rolę kulturotwórczą, łącząc pozornie odległe dziedziny: promocji sztuki współczesnej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W minionym roku Galeria zorganizowała 10 wystaw młodych artystów. Na ekspozycjach zostały zaprezentowane prace: Tomasza Malinowskiego, Tomasza Myjaka, Katarzyny Jędrych-Waniek, Anny Bedyńskiej, Jarosława Grulkowskiego, Moniki Smyły, Roberta Jaworskiego, Agnieszki Zawiszy, Łukasza Murgrabi, Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej, Magdaleny Alicji Ję drzejczyk. Sprzedano prace autorstwa Macieja Pisuka. Wystawy obejrzało około osób, a Galeria potwierdziła swoją obecność na warszawskiej mapie instytucji kultury. Oferta Galerii spotkała się z ogromnym uznaniem odbiorców. W Aptece Sztuki zorganizowano wiele imprez edukacyjno-kulturalnych o różnym charakterze. Odbywały się cykliczne warsztaty pla- w Galerii Apteka Sztuki 2013 Wernisaż Antymateria styczne i baletowe dla dzieci, różnego rodzaju promocje: książek, produktów z rynku komercyjnego i przedsięwzięć społecznych. Galeria wzięła też udział w dwóch międzynarodowych targach sztuki w Niemczech i na Węgrzech oba wydarzenia zakończyły się sukcesami. Nawiązano wiele kontaktów, które z pewnością zaowocują współpracą i sprzedażą dzieł z oferty Galerii. 13

14 W wymiarze amatorskim zadania kulturotwórcze systematycznie realizowane są przez wszystkie ośrodki rehabilitacyjne prowadzone przez naszą organizację. Aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną z Teatru Nie-zwykłego działającego od 12 lat, podejmowali społecznie i moralnie ważne tematy. Teatr wystawił przedstawienie pt. Wojna AR-u na ogólnopolskim przeglądzie teatralnym w Nysie. Przy okazji obchodów roku Juliana Tuwima integracyjny PantoTeatr (obchodzący swoją czwartą rocznicę) zrealizował pokaz teatralno-muzyczno-filmowy pt. Wielki słownik oraz etiudę filmową Fryzjerzy wg twórczości tego poety. Grupy teatralne podejmowały również aktywność kulturalną w przestrzeni publicznej stolicy PantoTeatr zaprezentował przedstawienie Poczwarka w trakcie Warszawskiego Korowodu Integracyjnego. Dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Mały Książę uczestnicząca w wokalno-muzycznym zespole hip-hopowym Hope4street brały aktywny udział w życiu kulturalnym Warszawy prezentując się przy okazji różnych wydarzeń i imprez artystycznych. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi Stowarzyszenie z racji swej misji szczególną wagę przywiązuje do uczestnictwa w dialogu społecznym prowadzonym na różnych poziomach i z różnymi podmiotami życia publicznego. Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w pracach: Forum Dialogu Społecznego w m.st. Warszawy, Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy, Warszawskim Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Forum Środowiskowych Domów Samopomocy i Komisjach Dialogu Społecznego: ds. Niepełnosprawności, ds. Pomocy Osobom Najuboższym, ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, ds. Bezdomności, ds. Osób Starszych i Kombatantów, ds. Pomocy Najuboższym, ds. Poradnictwa Specjalistycznego, ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, ds. Kultury, ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej, ds. Równego Traktowania oraz w Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego w Dzielnicach Ochota, Wola, Praga Północ. Istotą tych działań była wymiana doświadczeń 14

15 i opinii, wypracowywanie wspólnego stanowiska w różnych kwestiach dotyczących polityki społecznej, a także wzajemna pomoc. Większość programów i projektów Stowarzyszenie realizuje we współpracy z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi. Są to następujące instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Mazowiecki Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Stołeczne Centrum ON, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ośrodki Pomocy Społecznej Urząd Miasta m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wilanów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, Sądy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Polityki Lokalowej, Zakład Transportu Miejskiego, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Sportu i Rekreacji. Stowarzyszenie współpracowało z wieloma organizacjami pozarządowymi dzieląc się doświadczeniami i realizując wspólne projekty. Należą do nich: Mazowiecki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Dla Rodzin, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ GPAS, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Fundacja po DRUGIE, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Sieć Barka, Stowarzyszenie MONAR, CARITAS, Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, Polski Komitet EAPN, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ochotnicze Hufce Pracy, Wilanowski Klub Rowerowy, Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja, Caritas A.W. Świetlica Ochotka, Polski Związek Niewidomych Ochota, Ursus, Włochy, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Stowarzyszenie Amazonki, Stowarzyszenie 15

16 MONAR, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, Stowarzyszenie Promocja Zdrowia Ochota, Stowarzyszenie R. i O. O.U.U. Wiara i Nadzieja, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku OMEGA, Stowarzyszenie WISE, Światowy Związek Żołnierzy AK, Unia Teatr Niemożliwy, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Ochota, Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza. Uczestniczyliśmy w tworzeniu nowych organizacji: Federacji na rzecz Ograniczania Bezdomności i Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. Rok 2013 owocował międzynarodową wymianą kulturalną obejmującą m.in. cykliczne wizyty studentów: z Meksyku, Egiptu, Singapuru, Chin, Kolumbii, Francji oraz USA. Studenci prowadzili warsztaty kulturoznawcze we wszystkich ośrodkach Stowarzyszenia. Warsztaty obejmowały historię, tradycję, zwyczaje, kulinaria, muzykę, modę krajów, z których pochodzą studenci. Wyjątkowo żywym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, zwłaszcza kulinarne. W pierwszej połowie roku Stowarzyszenie gościło w Warsztatach Terapii Zajęciowej rządową delegację z Chin. Wizyta stanowiła okazję do zaprezentowania wypracowanego w Stowarzyszeniu modelu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wizyta gości z Chin 2013 Ashoka

17 W kwietniu przedsiębiorcy społeczni Kanady Alem Etmanski i Vickie Cammack przedstawili kanadyjski system wspierania osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki dyskusji wyłoniła się grupa inicjatywna deklarująca współpracę przy inicjatywie legislacyjnej zmierzającej do powołania do życia funduszy powierniczych. 21 osób uczestniczyło w wizytach organizowanych i współorganizowanych przez Stowarzyszenie w ramach realizowanych projektów: Włochy ( ) Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności Werona, Mediolan, Rzym Irlandia ( ) Trener pracy jako szansa na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Litwa ( ) Nic o nas bez nas Francja ( ), Republika Czeska ( ), Litwa ( ) Projekt Let s mobility project for people with special needs Niemcy ( ) BERLINER LISTE 2013 Węgry ( ) ART MARKET BUDAPEST Art Market Budapest

18 Ośrodki Stowarzyszenia Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi 13 ośrodków, których działalność jest kierowana do osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób doświadczających bezdomności, bezrobocia, ubóstwa. We wszystkich placówkach funkcjonują Rady Programowe wyznaczające kierunek i charakter działań merytorycznych, metodologicznych i organizacyjnych. Podmioty te pełnią zadania diagnostyczne, superwizyjne, ewaluacyjne, weryfikacyjne. W skład Rad wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni poszczególnych ośrodków. Dzięki udziałowi zewnętrznych ekspertów i przedstawicieli różnych podmiotów standard, rzetelność i efektywność realizowanej działalności był wyższy niż w latach poprzednich. Centrum Pomocy Wzajemnej Dom za Bramą ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) www: Centrum powstało w 2001 roku. Skupia kilka ośrodków, które świadczą kompleksowe usługi osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. 18

19 Ośrodek Szkoleniowy placówka niepubliczna zarejestrowana w Kuratorium Oświaty nr ewid. 2.14/00144/2008 kierownik: Aleksandra Śliwa ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) www: Ogółem z oferty szkoleniowej Ośrodka skorzystało 140 osób, 3 osoby ukończyły szkolenie zawodowe, 15 kurs kulinarny i obsługowo-porządkowy, 16 staże zawodowe, 3 praktyki zawodowe. Dom R otacyjny dla młodych mężczyzn bezdomnych kierownik: Aleksandra Kupczyk ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) www: W programie wychodzenia z bezdomności uczestniczyły 73 osoby bezdomne, 50% z nich uzyskało samodzielność. Stołówka i Magazyn Żywności kierownik: Barbara Wrońska ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) Stołówka przygotowuje posiłki dla osób ubogich, bezdomnych, uczestników programów realizowanych przez Stowarzyszenie. Łącznie przygotowano i wydano posiłków. Średnio dziennie z pomocy stołówki korzysta 19

20 198 osób. Pozyskaliśmy 16 ton produktów żywnościowych, które przekazano osobom potrzebującym. Agencja Zatrudnienia Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy i Klub Integracji Społecznej kierownik: Aleksandra Śliwa ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) www: Z nieodpłatnych usług Agencji Zatrudnienia skorzystało osób. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną kierownik: Maciej Grudzień ul. Równa 10/3, Warszawa tel.: (+48) , (+48) www: WTZ świadczyły rehabilitację społeczną i zawodową dla 30 uczestników osób z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym. Średni okres uczestnictwa wynosi 2,5 roku. 9% uczestników odbyło kilkumiesięczny staż zawodowy, 20 % praktyki zawodowe w zakresie prac administracyjnych i gastronomicznych. Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością kierownik: Marta Skrobacka ul. Białobrzeska 11, Warszawa tel.: (+48) www: 20

Raport. z działalności Stowarzyszenia. Otwarte Drzwi. w 2014 roku

Raport. z działalności Stowarzyszenia. Otwarte Drzwi. w 2014 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2014 roku 03-448 Warszawa, ul. Równa 10/3 tel. (48 22) 619 85 01 e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl www.otwartedrzwi.pl NIP 113 01 78 033 REGON

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY RMA TOR IN O RMA TOR M A Z O W I E C K I Szanowni Państwo, Środowiskowe Domy Samopomocy w systemie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi funkcjonują już kilkanaście lat. Ich rola w budowaniu oparcia społecznego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki

Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie. przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki Modernizacja pieczy społecznej: Wykorzystanie środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnym DOBRE PRAKTYKI Materiały konferencyjne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania

VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania VII. Lokalizacja działów Ośrodka i ośrodków wsparcia, ich zadania Tabela Nr 20 LP. NAZWA KOMÓRKI SIEDZIBA ORGANIZACYJNEJ 1. Dział Pomocy Środowiskowej 02-457 Warszawa, ul. Czereśniowa 35 2. Dział Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...

WPROWADZENIE...5. Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...5 Krzysztof Leończuk EKONOMIA SPOŁECZNA. DEFINICJE, PRAKTYKA, CHARAKTERYSTYKA SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM...6 Dorota Kędra-Ptaszyńska ANALIZA SEKTORA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY RAPORT Z FAZY DIAGNOZY Projekt systemowy 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY ZA 2012 R Warszawa, 2012 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI PISMO TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI NR 1-6 (640-645) 2012 W NUMERZE: * Przeciw wykluczeniu społecznemu Rozmowa z prezesem ZG TPD Wiesławem Kołakiem * Osiągnięcia i problemy Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim

Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Organizacje pozarządowe jako potencjał sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim Raport z badania jakościowego (wersja rozszerzona)

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń

Gramy. o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012. Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Gramy o przyszłość RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNEJ 2011-2012 Totalizator Sportowy Działania Fundacji LOTTO Milion Marzeń Spis treści List Prezesa Zarządu Fundacji LOTTO Milion Marzeń... 5 I. Słowem

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo