z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku"

Transkrypt

1 Raport z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2013 roku Warszawa, ul. Równa 10/3 tel. (48 22) NIP REGON KRS PEKAO SA

2 Misja Stowarzyszenie Otwarte Drzwi powstało w 1995 roku z potrzeby serca i działania grupy ludzi, którzy uważali, że przezwyciężanie wykluczenia społecznego wynikającego z ubóstwa, bezrobocia, bezdomności i niepełnosprawności jest zarówno możliwe jak i konieczne. Jednym z założycieli i prezesem honorowym Stowarzyszenia był prof. dr hab. Mikołaj Kozakiewicz. Misją Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, podejmowanie działań wspierających osoby wykluczone oraz tworzenie warunków ich powrotu do społeczeństwa i pełni praw. Stowarzyszenie jest organizacją innowacyjną, poszukującą nowych rozwiązań. Tworzymy warunki, w których proces wspierania skutecznie prowadzi człowieka do wiedzy, umiejętności, pracy, a wreszcie samodzielności. Dzięki samodzielności zdobywa doświadczenie, niezależność i mądrość, słowem buduje nowe, lepsze życie. Wypracowujemy metody i programy pracy socjalnej, rehabilitacyjnej i reintegracyjnej odpowiadające na współczesne potrzeby i problemy społeczne. Ich realizacja jest możliwa dzięki współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, a także dzięki wsparciu społecznemu ludzi dobrej woli i firm. 2

3 Kodeks Etyczny Zespół Stowarzyszenia przez lata działalności wypracował Kodeks Etyczny służący pełnieniu misji, osiąganiu celów i realizacji zadań statutowych. Kodeks stanowi zbiór zasad i wytycznych pomocnych przy rozwiązywaniu dylematów moralnych, które przynosi rzeczywistość i codzienna działalność. Podkreśla on, że podejmowane działania są niezależne od płci, wieku, niepełnosprawności, orientacji seksualnej, statusu społecznego, rasy, narodowości, poziomu wykształcenia i wszelkich innych zmiennych, dotyczących osoby uczestniczącej w procesie wsparcia. Naczelną wartością osób związanych ze Stowarzyszeniem jest dobro człowieka, poszanowanie jego godności i praw zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ. Zobowiązują się oni do niezwłocznego podejmowania działań w obronie osoby krzywdzonej, do diagnozowania problemów i opracowywania programów wsparcia danej osoby za jej zgodą, zrozumieniem i podmiotowym udziałem, przestrzegania zasady tajemnicy zawodowej, zasady transparentności, korzystania z superwizji, promowania misji i pozyskiwania społecznego wsparcia działalności Stowarzyszenia. Dzień Godności WTZ

4 Działalność statutowa Zadania programowe wynikają z misji i statutu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Adresatami statutowej działalności naszej organizacji są ludzie zagrożeni wykluczeniem społecznym i już wykluczeni osoby z niepełnosprawnością, doświadczający bezdomności, bezrobocia, biedy, borykający się z różnymi problemami: zdrowotnymi, rodzinnymi, społecznymi, mieszkaniowymi, materialnymi. Przystępując do programu przyjmują na siebie obowiązek udziału w terapii, rehabilitacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej, zdobywania wykształcenia, nowych kwalifikacji oraz umiejętności a w efekcie zbudowania i realizowania planu rozwoju osobistego, zawodowego oraz wspierania osób potrzebujących. Stowarzyszenie zapewnia im kompleksową pomoc i wsparcie moralne, społeczne, psychologiczne, edukacyjne, zatrudnieniowe i socjalne. Z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia skorzystało w minionych latach ponad 63 tysiące osób. Bezdomni znaleźli swój dom, bezrobotni pracę, niepełnosprawni swoje miejsce w społeczeństwie, a wszyscy poczucie własnej wartości, przyjaciół i szacunek. Ze szczególną troską i uwagą traktujemy problemy dzieci i ludzi młodych, których wspieramy w starcie w samodzielne życie. W roku 2013 liczba osób, które otrzymało wsparcie w różnej formie wynosi osób. Efektywność realizowanych programów kształtuje się na poziomie od 30% do 60% w zależności od rodzaju problemów i ograniczeń, których doświadczają osoby korzystające z naszego wsparcia. Realizatorami zadań statutowych Stowarzyszenia są pracownicy, współpracownicy, wolontariusze. Znajdują się wśród nich zarówno wysokiej klasy specjaliści, studenci uczelni krajowych i zagranicznych, jak i beneficjenci, którzy pomyślnie przeszli proces resocjalizacji, rehabilitacji czy readaptacji. 4

5 Zadania zrealizowane w 2013 roku Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, praca socjalna, integracja społeczna Zjawisko wykluczenia społecznego w Polsce mimo stosunkowo krótkiej historii jest już problemem, wobec którego odnotowujemy dramatyczną bezradność zarówno na poziomie systemowych rozwiązań, jak i społecznych relacji. W zderzeniu z rzeczywistością nie wytrzymują próby definicje, teorie i metody, do których się odwołujemy. I to zarówno w odniesieniu do grup społecznych, jak też w indywidualnej pracy z człowiekiem znajdującym się w stanie wykluczenia społecznego, czyli niemożności korzystania z przynależnych mu praw i rozwijania swoich potencjałów. Podstawowym czynnikiem rodzącym wykluczenie jest ubóstwo. W Polsce podobnie jak w innych krajach dotkniętych kryzysem obserwujemy paradoksalną sytuację wzrostu liczby osób bogatych i równocześnie wzrostu liczby ludzi dotkniętych skrajnym ubóstwem. W 2012 roku w Polsce 6,7 % ludzi żyło poniżej poziomu skrajnego ubóstwa (dane GUS). Wykluczenie społeczne ma różne twarze: człowieka głodnego, bezrobotnego, bezdomnego, niepełnosprawnego, zwłaszcza chorującego psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną, skrzywdzonego dziecka, samotnej starszej osoby, człowieka bezradnego w świecie technologii informatycznych, młodego człowieka bez perspektyw na satysfakcjonującą pracę i zbudowanie niezależnego życia etc. Wszystkich zaś łączy izolacja, poczucie opuszczenia i osamotnienia. 5

6 Oczywistą jest teza, iż rozwój gospodarczy jest pierwszorzędnym czynnikiem ograniczającym czy wręcz likwidującym proces wykluczenia społecznego. Teza ta jednak bez przyjęcia i równorzędnego traktowania tezy wagi procesu społecznej ochrony, integracji i inkluzji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest ułomną. Stowarzyszenie konsekwentnie podnosi tę ostatnią i codzienną pracą udowadnia niezbędną jej obecność w życiu każdej społeczności lokalnej, a także na poziomie systemowym regionalnym i krajowym. Pomoc, którą Stowarzyszenie świadczy osobom potrzebującym i znajdującym się w kryzysie, jest podporządkowana następującym zasadom: partnerstwa i podmiotowości, indywidualizacji, poufności, współodpowiedzialności, obiektywizmu, kompleksowości, partycypacji, solidarności i planowości. W 2013 roku z pomocy i wsparcia korzystały głównie osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, dzieci z dysfunkcyjnych rodzin i pieczy zastępczej, osoby w kryzysie z różnych powodów, w tym losowych. Pracę z osobą rozpoczynamy od zdiagnozowania problemów, z jakimi się boryka i opracowania planu działań. Plan przybiera różną formę: Indywidualnego Planu Działania, Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności, Indywidualnego Programu Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej. Ponad 600 osób w minionym roku realizowało swój Indywidualny Plan/Program. Plan jest opracowywany na okres 3 lat i co kwartał jest poddawany analizie, ocenie i korygowany. Osobom pracującym w ten sposób Stowarzyszenie zapewnia wyżywienie, pomoc żywnościową, pomoc rzeczową, pomoc socjalną, socjoterapię, doradztwo zawodowe, szkolenia informatyczne, zawodowe, wsparcie w pozyskaniu mieszkania socjalnego, poradnictwo prawne, edukację obywatelską, zdrowotną, warunki do aktywności kulturalnej, sportowej. Nie wszystkie jednak osoby decydują się na taki rodzaj współpracy zobowiązującej do wysiłku i pracy nad zmianą swojej kondycji życiowej. Nie wszystkie też są w stanie taki wysiłek podjąć. Są to na ogół osoby starsze, chore i niepełnosprawne. Dla nich organizujemy pomoc i wsparcie z udziałem uczestników programów. W ten sposób uczestnicy poznają smak i satysfakcję bycia wolontariuszem, co owocuje szybszym procesem inkluzji społecznej. 6

7 Wywiązanie się ze zobowiązań wobec uczestników programu powoduje konieczność prowadzenia szeroko zakrojonej aktywności pozyskiwania żywności i darów rzeczowych ze strony sponsorów, firm i osób fizycznych. W rezultacie tych działań pozyskano ponad 16 ton żywności i materiałów rzeczowych o łącznej wartości ,19 zł (odzież, obuwie, leki, sprzęt, urządzenia, materiały budowlane, biurowe, przemysłowe, środki higieniczne, pomoce dydaktyczne, zabawki etc.). Dzięki pozyskanym darom mogliśmy wydać posiłków, wesprzeć rzeczowo 500 rodzin i ich dzieci. Zapewnienie bezpieczeństwa egzystencjalnego otwiera drogę do działań diagnozujących problemy i bariery utrudniające zdobycie samodzielności. Istotnym elementem tego procesu jest autodiagnoza opracowywana przez daną osobę z pomocą psychologa. W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na stan zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego i ustalamy pierwsze kroki prowadzące do leczenia, jak też uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Równocześnie analizujemy możliwości wsparcia ze strony rodziny, a jeśli jej nie ma, zbudowania wsparcia społecznego z aktywnym i podmiotowym udziałem danej osoby. W ten sposób sukcesywnie powstaje indywidualny plan/program budowania własnej niezależności. W trakcie tego procesu powstają pomysły na różnego rodzaju przedsięwzięcia i projekty, których realizacja sprzyja powstawaniu środowiska społecznego aktywnie tworzącego zmianę społeczną. Znika poczucie osamotnienia i izolacji społecznej. W 2013 roku Stowarzyszenie zrealizowało 27 projektów współfinansowanych przez instytucje rządowe, samorządowe, gospodarcze oraz tych realizowanych w ramach własnych środków i staraniem wolontariuszy. Wzięło w nich aktywny, bezpośredni udział 1500 osób, pośrednio zaś ponad 20 tysięcy osób. Powstająca przestrzeń i wsparcie społeczne skutecznie ogranicza wykluczenie społeczne i też nie dopuszcza do jego powstania. 7

8 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy Działania Stowarzyszenia w tym zakresie koordynuje Agencja Zatrudnienia (nr rejestru WUP 823). Agencja prowadzi Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy, Klub Integracji Społecznej, kafejkę internetową. Z usług Agencji korzystają osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Główne formy działalności to doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, warsztaty informatyczne i językowe. Codziennie jest dostępna pracownia komputerowa, dzięki której za pośrednictwem Internetu klienci mogli poszukiwać ofert pracy. Osobom korzystającym z usług Agencji proponujemy udział w programie wzajemnej pomocy. Ta forma wsparcia należy do bardzo efektywnych. Z usług Agencji skorzystało osób, w tym 641 kobiet, w tym 325 osób w wieku do 25 lat efektywność programu kształtuje się na poziomie %. Agencja Zatrudnienia aktywnie uczestniczyła w 6 targach i giełdach pracy. Agencja pozyskała 757 ofert pracy, głównie w takich zawodach jak sprzedawca-kasjer, sprzątania, pracownik administracyjny, pracownik ochrony, pracownik budowlany. Te oferty ściśle korespondują z potrzebami i kwalifikacjami klientów Agencji. Ich kwalifikacje zawodowe nie należą do wysokich, w związku z czym pozyskujemy Wakacyjne Targi Pracy 2013 takie oferty pracy, które odpowiadają ich możliwościom. Specjaliści udzielili 835 konsultacji, w tym w zakresie doradztwa zawodowego 186, pośrednictwa pracy 649. Na co dzień prowadzimy stałą edukację prawną odnośnie kodeksu pracy, a także udzielamy pomocy w opracowywaniu 8

9 dokumentów aplikacyjnych i poruszaniu się na rynku pracy. Przeprowadzono 40 godzin szkoleń dotyczących aktywizacji zawodowej. 16 osób bezrobotnych odbyło kilkumiesięczne staże zawodowe na różnych stanowiskach, finansowane ze środków Funduszu Pracy. Dzięki stażom osoby zdobyły kwalifikacje i kompetencje, które umożliwiły im uzyskanie stałego zatrudnienia. Program rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i chorujących psychicznie W 2013 roku w programie uczestniczyło ponad 500 osób z niepełnosprawnościami. Objął on swoim zasięgiem doradczo-konsultacyjnym również rodziny uczestników ok. 300 osób. Na program składały się codzienne zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez 5 ośrodków wsparcia w warszawskich dzielnicach Śródmieście, Wola, Ochota, Praga Północ i Wilanów. W każdej placówce funkcjonowały pracownie terapii zajęciowej spełniające zadania usprawniające i zawodowe. Prowadzone było indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne i pedagogiczne. Realizowano warsztaty edukacyjne, zajęcia kulturalno-oświatowe, artystyczne, ogólnorozwojowe, sportowo-rekreacyjne. Podczas cotygodniowych sesji społeczności wszyscy uczestnicy i pracownicy danej placówki skupiali się wokół problemów jej członków. Uczestniczenie w sesjach budowało poczucie współodpowiedzialności, realnego udziału oraz wpływu na Sesja Społeczności Ośrodek Partnerzy 2013 kształt i charakter podejmowanych działań. Spotkania te stanowiły formę zbiorowej superwizji, ewaluacji i weryfikacji założeń programowych i norm przyjętych przez daną społeczność. 9

10 Skuteczność programu rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, mierzona wskaźnikiem zatrudnienia i utrzymania pracy wyniosła 15%. Wzrost samodzielności, dojrzałości i niezależności życiowej i społecznej odnotowaliśmy u 90 % beneficjentów korzystających z tego programu. Turnus Rehabilitacyjny 2013 Program wychodzenia z bezdomności Bezdomność to najbardziej dramatyczna twarz wykluczenia społecznego. Tym bardziej dramatyczna, im młodszego człowieka dotyczy. Dlatego też Stowarzyszenie koncentruje swoje wysiłki na organizowaniu wsparcia młodym ludziom doświadczającym bezdomności na ogół nie ze swej winy. Dorastanie w domu dziecka, ośrodku szkolno-wychowawczym, czy też w rodzinie dysfunkcyjnej naznacza młodego człowieka piętnem, którego nie da się usunąć bez pomocy zewnętrznej. W programie uczestniczyły 73 osoby bezdomne w wieku lat. Podpisano z nimi kontrakty socjalne. Spośród tej grupy 30 osób usamodzielniło się. Pozostali nadal uczestniczą w realizacji programu. Średnio czas realizacji programu sięga 3 lat. Dom zapewnia uczestnikom konsultacje psychologiczne, terapeutyczne, kursy zawodowe, Gminne Standardy Wychodzenia staże, warsztaty prawne, językowe, komputerowe, warsztaty z aktywizacji zawodowej z Bezdomności 2013 i przedsiębiorczości. W ramach programu każdy z uczestników ma obowiązek opracowania i realizowania 3-letniego Indywidualnego Planu Rozwoju Osobistego i Zawodowego. Doświadczenia i wypracowane metody w programie wychodzenia z bezdomności były wartością wniesioną do realizacji projektu systemowego Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej zad. 4 Gminny Standard 10

11 Wychodzenia z Bezdomności. Stowarzyszenie sprawowało opiekę merytoryczną nad Partnerstwem Lokalnym w Dzielnicy Ursus m.st Warszawy. W ramach projektu w 2013 roku zorganizowano wizytę studyjną do Włoch w celu poznania tamtejszego systemu pomocy i wspierania osób bezdomnych i polityki w zakresie rozwiązywania tego problemu. Wspólnie z Siecią Współpracy Barka, Stowarzyszenie zorganizowało ogólnopolską debatę Partnerstwo lokalne, edukacja i zatrudnienie oraz konferencję podsumowującą efekty wdrażania Modelu w odniesieniu do grupy osób zagrożonych bezdomnością z tytułu zaległości czynszowych. Stowarzyszenie koordynowało pracą ekspertów Grupy Zatrudnienie i Edukacja. Zespół uczestniczył w opracowywaniu publikacji przygotowywanych w ramach projektu. Resocjalizacja Dane Ministerstwa Sprawiedliwości co roku podają informacje o przepełnionych zakładach karnych, co wskazuje na ciągle opresyjny charakter systemu rozwiązywania problemu osób nie przestrzegających norm moralnych i przepisów prawa. W grudniu 2012 roku 84 tysiące osób przebywało w zakładach karnych. Tymczasem doświadczenia Stowarzyszenia wskazują, ze ta liczba może być o wiele mniejsza, jeśli zostaną upowszechnione prace osób skazanych na cele społeczne. W 2013 roku do Stowarzyszenia zgłosiło się 1366 osób, by odpracować swoją karę zamiast ograniczenia wolności. Osoby te przepracowały w ciągu roku łącznie godzin, co daje w przeliczeniu rocznym 17 etatów. Osoby te wykonywały różne prace w zależności od swoich kwalifikacji i umiejętności: prace remontowe, naprawcze, elektryczne, hydrauliczne, porządkowe, ale też edukacyj- Resocjalizacja w Makowicy 2013 ne (np. pomoc korepetycyjna dla dzieci), projektowe, biurowe, archiwizacyjne itp. Ośrodki prowadzone przez Stowarzyszenie korzystają z pracy tych osób oszczędzając skromne skądinąd środki na utrzymanie lokali, naprawę i remon- 11

12 ty. Wśród tych osób znajdujemy również takie, które potrzebują pomocy. I tym udzielamy wsparcia materialnego czy też poradniczego, a osoby z niepełnosprawnością kierujemy do odpowiednich programów czy ośrodków. Niektórzy z nich zostali wolontariuszami Stowarzyszenia uzyskawszy pomoc dla siebie, zaczęli pomagać innym. W tym programie widać wyraźnie przebiegający proces resocjalizacji o zindywidualizowanym charakterze. Ekonomicznie rzecz ujmując wartość pracy świadczonej przez te osoby jest niezbitym faktem. Szacunkowo rzecz ujmując wartość tej pracy zamyka się kwotą ,00 zł (za punkt wyjścia przyjęliśmy najniższe wynagrodzenie). Natomiast koszty Stowarzyszenia związane z organizacją ich pracy i zajęć wyniosły w minionym roku ,00 zł. Można zatem mówić o dziesięciokrotnej rentowności programu. Z drugiej zaś strony nie sposób przecenić wartości tej pracy w procesie przemian społecznych w środowisku dzielnicy Praga Północ i zmiany postaw samych uczestników programu. Można udowodnić, że bez tej działalności przestępczość w tym środowisku byłaby większa. Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, zawodowe i prawne W tym zakresie udzielono około porad, najczęściej w formie bezpośredniej pomocy uwzględniającej indywidualne problemy osób potrzebujących wsparcia. Porady i konsultacje prowadzili wysokiej klasy specjaliści psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, Porada psychologiczna 2013 doradcy zawodowi i pracownicy socjalni. Tematyka spotkań konsultacyjnych dotyczyła przede wszystkim wyboru odpowiedniej rehabilitacji, zatrudnienia, uprawnień oraz problemów życiowych. W zakresie rozwiązywania kwestii prawnych Stowarzyszenie współpracowało z Fundacją Academia Iuris, która przygotowuje studentów ostatnich lat kierunków prawniczych do świadczenia porad. Ich pomoc cieszy się od lat 12

13 uznaniem i powodzeniem. Ta forma wsparcia adresowana jest do osób ubogich, które nie mają możliwości skorzystania z komercyjnych usług kancelarii prawnych. W 2013 r. z porad prawnych skorzystało 321 osób. Promocja sztuki, edukacja kulturalna Zadanie promocji sztuki i edukacji kulturalnej w sposób profesjonalny realizuje Galeria Apteka Sztuki przedsiębiorstwo społeczne prowadzone przez Stowarzyszenie. Pełni ona rolę kulturotwórczą, łącząc pozornie odległe dziedziny: promocji sztuki współczesnej oraz rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. W minionym roku Galeria zorganizowała 10 wystaw młodych artystów. Na ekspozycjach zostały zaprezentowane prace: Tomasza Malinowskiego, Tomasza Myjaka, Katarzyny Jędrych-Waniek, Anny Bedyńskiej, Jarosława Grulkowskiego, Moniki Smyły, Roberta Jaworskiego, Agnieszki Zawiszy, Łukasza Murgrabi, Małgorzaty Malwiny Niespodziewanej, Magdaleny Alicji Ję drzejczyk. Sprzedano prace autorstwa Macieja Pisuka. Wystawy obejrzało około osób, a Galeria potwierdziła swoją obecność na warszawskiej mapie instytucji kultury. Oferta Galerii spotkała się z ogromnym uznaniem odbiorców. W Aptece Sztuki zorganizowano wiele imprez edukacyjno-kulturalnych o różnym charakterze. Odbywały się cykliczne warsztaty pla- w Galerii Apteka Sztuki 2013 Wernisaż Antymateria styczne i baletowe dla dzieci, różnego rodzaju promocje: książek, produktów z rynku komercyjnego i przedsięwzięć społecznych. Galeria wzięła też udział w dwóch międzynarodowych targach sztuki w Niemczech i na Węgrzech oba wydarzenia zakończyły się sukcesami. Nawiązano wiele kontaktów, które z pewnością zaowocują współpracą i sprzedażą dzieł z oferty Galerii. 13

14 W wymiarze amatorskim zadania kulturotwórcze systematycznie realizowane są przez wszystkie ośrodki rehabilitacyjne prowadzone przez naszą organizację. Aktorzy z niepełnosprawnością intelektualną z Teatru Nie-zwykłego działającego od 12 lat, podejmowali społecznie i moralnie ważne tematy. Teatr wystawił przedstawienie pt. Wojna AR-u na ogólnopolskim przeglądzie teatralnym w Nysie. Przy okazji obchodów roku Juliana Tuwima integracyjny PantoTeatr (obchodzący swoją czwartą rocznicę) zrealizował pokaz teatralno-muzyczno-filmowy pt. Wielki słownik oraz etiudę filmową Fryzjerzy wg twórczości tego poety. Grupy teatralne podejmowały również aktywność kulturalną w przestrzeni publicznej stolicy PantoTeatr zaprezentował przedstawienie Poczwarka w trakcie Warszawskiego Korowodu Integracyjnego. Dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Mały Książę uczestnicząca w wokalno-muzycznym zespole hip-hopowym Hope4street brały aktywny udział w życiu kulturalnym Warszawy prezentując się przy okazji różnych wydarzeń i imprez artystycznych. Współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi Stowarzyszenie z racji swej misji szczególną wagę przywiązuje do uczestnictwa w dialogu społecznym prowadzonym na różnych poziomach i z różnymi podmiotami życia publicznego. Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w pracach: Forum Dialogu Społecznego w m.st. Warszawy, Rady Opiekuńczej dla Bezdomnych przy Prezydencie m.st. Warszawy, Warszawskim Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Forum Środowiskowych Domów Samopomocy i Komisjach Dialogu Społecznego: ds. Niepełnosprawności, ds. Pomocy Osobom Najuboższym, ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi, ds. Bezdomności, ds. Osób Starszych i Kombatantów, ds. Pomocy Najuboższym, ds. Poradnictwa Specjalistycznego, ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS, ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ds. Ochrony i Promocji Zdrowia, ds. Kultury, ds. Upowszechniania Kultury Fizycznej, ds. Równego Traktowania oraz w Dzielnicowych Komisjach Dialogu Społecznego w Dzielnicach Ochota, Wola, Praga Północ. Istotą tych działań była wymiana doświadczeń 14

15 i opinii, wypracowywanie wspólnego stanowiska w różnych kwestiach dotyczących polityki społecznej, a także wzajemna pomoc. Większość programów i projektów Stowarzyszenie realizuje we współpracy z wieloma instytucjami rządowymi i samorządowymi. Są to następujące instytucje: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Mazowiecki Urząd m.st. Warszawy, Urząd Pracy m.st. Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Stołeczne Centrum ON, Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Ośrodki Pomocy Społecznej Urząd Miasta m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Wilanów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, Sądy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Biuro Polityki Lokalowej, Zakład Transportu Miejskiego, Ośrodek Wczesnej Interwencji, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Sportu i Rekreacji. Stowarzyszenie współpracowało z wieloma organizacjami pozarządowymi dzieląc się doświadczeniami i realizując wspólne projekty. Należą do nich: Mazowiecki Oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Dla Rodzin, Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ GPAS, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Stowarzyszenie Mierz Wysoko, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Fundacja po DRUGIE, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Sieć Barka, Stowarzyszenie MONAR, CARITAS, Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, Polski Komitet EAPN, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ochotnicze Hufce Pracy, Wilanowski Klub Rowerowy, Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży Etezja, Caritas A.W. Świetlica Ochotka, Polski Związek Niewidomych Ochota, Ursus, Włochy, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Stowarzyszenie Amazonki, Stowarzyszenie 15

16 MONAR, Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej, Stowarzyszenie Promocja Zdrowia Ochota, Stowarzyszenie R. i O. O.U.U. Wiara i Nadzieja, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku OMEGA, Stowarzyszenie WISE, Światowy Związek Żołnierzy AK, Unia Teatr Niemożliwy, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Ochota, Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami, Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza. Uczestniczyliśmy w tworzeniu nowych organizacji: Federacji na rzecz Ograniczania Bezdomności i Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego. Rok 2013 owocował międzynarodową wymianą kulturalną obejmującą m.in. cykliczne wizyty studentów: z Meksyku, Egiptu, Singapuru, Chin, Kolumbii, Francji oraz USA. Studenci prowadzili warsztaty kulturoznawcze we wszystkich ośrodkach Stowarzyszenia. Warsztaty obejmowały historię, tradycję, zwyczaje, kulinaria, muzykę, modę krajów, z których pochodzą studenci. Wyjątkowo żywym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia praktyczne, zwłaszcza kulinarne. W pierwszej połowie roku Stowarzyszenie gościło w Warsztatach Terapii Zajęciowej rządową delegację z Chin. Wizyta stanowiła okazję do zaprezentowania wypracowanego w Stowarzyszeniu modelu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wizyta gości z Chin 2013 Ashoka

17 W kwietniu przedsiębiorcy społeczni Kanady Alem Etmanski i Vickie Cammack przedstawili kanadyjski system wspierania osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza w zakresie zabezpieczenia przyszłości osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki dyskusji wyłoniła się grupa inicjatywna deklarująca współpracę przy inicjatywie legislacyjnej zmierzającej do powołania do życia funduszy powierniczych. 21 osób uczestniczyło w wizytach organizowanych i współorganizowanych przez Stowarzyszenie w ramach realizowanych projektów: Włochy ( ) Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności Werona, Mediolan, Rzym Irlandia ( ) Trener pracy jako szansa na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Litwa ( ) Nic o nas bez nas Francja ( ), Republika Czeska ( ), Litwa ( ) Projekt Let s mobility project for people with special needs Niemcy ( ) BERLINER LISTE 2013 Węgry ( ) ART MARKET BUDAPEST Art Market Budapest

18 Ośrodki Stowarzyszenia Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadzi 13 ośrodków, których działalność jest kierowana do osób z niepełnosprawnością, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób doświadczających bezdomności, bezrobocia, ubóstwa. We wszystkich placówkach funkcjonują Rady Programowe wyznaczające kierunek i charakter działań merytorycznych, metodologicznych i organizacyjnych. Podmioty te pełnią zadania diagnostyczne, superwizyjne, ewaluacyjne, weryfikacyjne. W skład Rad wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni poszczególnych ośrodków. Dzięki udziałowi zewnętrznych ekspertów i przedstawicieli różnych podmiotów standard, rzetelność i efektywność realizowanej działalności był wyższy niż w latach poprzednich. Centrum Pomocy Wzajemnej Dom za Bramą ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) www: Centrum powstało w 2001 roku. Skupia kilka ośrodków, które świadczą kompleksowe usługi osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. 18

19 Ośrodek Szkoleniowy placówka niepubliczna zarejestrowana w Kuratorium Oświaty nr ewid. 2.14/00144/2008 kierownik: Aleksandra Śliwa ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) www: Ogółem z oferty szkoleniowej Ośrodka skorzystało 140 osób, 3 osoby ukończyły szkolenie zawodowe, 15 kurs kulinarny i obsługowo-porządkowy, 16 staże zawodowe, 3 praktyki zawodowe. Dom R otacyjny dla młodych mężczyzn bezdomnych kierownik: Aleksandra Kupczyk ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) www: W programie wychodzenia z bezdomności uczestniczyły 73 osoby bezdomne, 50% z nich uzyskało samodzielność. Stołówka i Magazyn Żywności kierownik: Barbara Wrońska ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) Stołówka przygotowuje posiłki dla osób ubogich, bezdomnych, uczestników programów realizowanych przez Stowarzyszenie. Łącznie przygotowano i wydano posiłków. Średnio dziennie z pomocy stołówki korzysta 19

20 198 osób. Pozyskaliśmy 16 ton produktów żywnościowych, które przekazano osobom potrzebującym. Agencja Zatrudnienia Społeczne Biuro Pośrednictwa Pracy i Klub Integracji Społecznej kierownik: Aleksandra Śliwa ul. Targowa 82, Warszawa tel./fax (+48) www: Z nieodpłatnych usług Agencji Zatrudnienia skorzystało osób. Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną kierownik: Maciej Grudzień ul. Równa 10/3, Warszawa tel.: (+48) , (+48) www: WTZ świadczyły rehabilitację społeczną i zawodową dla 30 uczestników osób z niepełnosprawnością intelektualną w st. umiarkowanym i znacznym. Średni okres uczestnictwa wynosi 2,5 roku. 9% uczestników odbyło kilkumiesięczny staż zawodowy, 20 % praktyki zawodowe w zakresie prac administracyjnych i gastronomicznych. Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością kierownik: Marta Skrobacka ul. Białobrzeska 11, Warszawa tel.: (+48) www: 20

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I

Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Stowarzyszenie O T W A R T E D R Z W I Pełno spraw dla niepełnosprawnych Centralny Punkt Funduszy Europejskich Warszawa, 13 grudnia 2011r. OTWARTE DRZWI OTWARTE SERCA OTWARTE GŁOWY Powstało w 1995 r. z

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca.

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi Powstało w 1995 roku z potrzeby serca. ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne ZAZ Galeria Apteka Sztuki wspomagane miejsca pracy Oferta Stowarzyszenia RESOCJALZACJA osoby bezdomne,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!

Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Prezentacja Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym HEJ, KONIKU! Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "HEJ, KONIKU!" 1 O Fundacji Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport. z działalności Stowarzyszenia. Otwarte Drzwi. w 2014 roku

Raport. z działalności Stowarzyszenia. Otwarte Drzwi. w 2014 roku Raport z działalności Stowarzyszenia Otwarte Drzwi w 2014 roku 03-448 Warszawa, ul. Równa 10/3 tel. (48 22) 619 85 01 e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl www.otwartedrzwi.pl NIP 113 01 78 033 REGON

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa drogą do samodzielności osób niepełnosprawnych Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych Stopnie niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM

MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE ŻARSKIM MATRYCA LOGICZNA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POMOCY W POWIECIE ŻARSKIM CEL WSKAŹNIK OSIĄGNIĘCIA CELU TERMIN ODPOWIEDZIALNY ZAŁOŻENIA CEL NADRZĘDNY: wszyscy potrzebujący mieszkańcy powiatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Katowice r.

Katowice r. Zmiany do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja dla samodzielności współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych w projekcie systemowym Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Integracja dla samodzielności Michał Mazur - Koordynator ds. realizacji programu integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO Koalicja na Rzecz Ochoty powstała w 2001 roku Powstanie Koalicji zainicjowały: Klub Osiedlowy SURMA, filia OKO Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców

Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny. Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Wydział / jednostka organizacyjna (pełna nazwa, adres) Cel strategiczny nr 1: Wzmacnianie instytucji rodziny Cel operacyjny: Poprawa kompetencji i umiejętności wychowawczych rodziców Działanie Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI 2015 2 D A N E O R G A N I Z A C Y J N E Stowarzyszenie Otwarte Drzwi działa w oparciu o zapisy: Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r.

Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. Diagnoza podstawą działania. Funkcjonowanie Obserwatorium Polityki Społecznej w perspektywie 2020 r. W latach 2009-2014 w funkcjonowało Obserwatorium Integracji Społecznej: projekt ogólnopolski w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r.

Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem. 7 marca 2011 r. Wdrażanie Centrum Aktywności Lokalnej w Gminie Śrem 7 marca 2011 r. STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ CAL Stowarzyszenie promuje model Centrów Aktywności Lokalnej. Jest to ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających

Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Od mapy problemów społecznych do zintegrowanych działań wspierających Mapa kumulacji problemów społecznych Liczba rodzin w których występuje bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, Liczba dzieci

Bardziej szczegółowo

i zagrożenia wykluczeniem społecznym

i zagrożenia wykluczeniem społecznym Działania na rzecz ograniczenia ubóstwa i zagrożenia wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim podejmowane w ramach Strategii Polityki Społecznej Beata Kiecana Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób od 46 lat tworzy warunki wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania:

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015 CEL STRATEGICZNY NR 2: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Realizator

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie

NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU. Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie NOWY MODEL PCPR W MYŚLIBORZU Projekt realizowany przez PCPR w Myśliborzu w partnerstwie z ZaFOS w Szczecinie Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA

SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA SPECYFIKA I CEL KONKURSU W RAMACH PODDZIAŁANIA 6.1.2. Gdańsk, 21.07.2015 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Podstawowe informacje o konkursie Kwota alokacji

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ STANDARDY JAKOŚCI USŁUG SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH - RYS PROBLEMOWY 1.18 TWORZENIE I ROZWIJANIE STANDARDÓW USŁUG POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZADANIU (NR 4) W ZAKRESIE STANDARYZACJI PRACY Z BEZDOMNYMI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej

Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Problematyka społeczna w działaniach Obserwatorium Integracji Społecznej Nowe wyzwania w polityce społecznej Wspólnota działania - Polskie i amerykańskie modele pracy na rzecz rodziny doświadczającej problemów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2015 godz. 10:32:21 Numer KRS: 0000080010

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.05.2015 godz. 10:32:21 Numer KRS: 0000080010 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.05.2015 godz. 10:32:21 Numer KRS: 0000080010 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata

Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata wiedza zmienia przyszłość Proces przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipno na lata 2016 2021 PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi

Tytuł zrealizowanego projektu / programu:. Całkowity koszt realizacji projektu: zł. Źródła finansowania: Wskaźnik Wartość wskaźnika w 2014r Uwagi STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA NA LATA 2014-2020 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014 CEL STRATEGICZNY NR 3: Podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw i uprawnień osób starszych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom imłodzieży.

Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom imłodzieży. Ankieta dot. monitorowania działań wyznaczonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jaworskiego realizowanych w latach 2013-2014 Nazwa instytucji: Cel strategiczny 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r.

RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. RAPORT MERYTORYCZNY 2013 r. FUNDACJA ODZEW AL. JANA PAWŁA II 15A 64-100 LESZNO Pomóżmy Ludziom, aby Ludzie pomagali samym sobie 1 INFORMACJE O ORGANIZACJI Nazwa ORGANIZACJI: Fundacja Odzew ADRES: 64-100

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 2013/16 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK 1. Nazwa wnioskodawcy, STOWARZYSZENIA NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI I MŁODZIEŻY ŻYCZLIWA DŁOŃ 2. Siedziba i adres, 31 620 Kraków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2015 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2015 STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI NA LATA 2012-2016 MIŃSK MAZOWIECKI 2016

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/76/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 26 czerwca 2009 r. PROGRAM PN. POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI BEZ BARIER INFORMACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Program wpisuje się w realizację

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w roku 2010 Siedziba: m. Łódź Adres: 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 Data

Bardziej szczegółowo

Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny

Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny RODZINY Priorytety i kierunki działań miejskiej polityki społecznej wobec rodziny Wersja do konsultacji społecznych Opracowanie: Anna Szymczak Skład grupy roboczej RODZINA 1. Anna Szymczak, lider grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST w roku 2007 Siedziba: m. Łódź Adres: 90-408 Łódź, ul. Próchnika 7 Data

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011. Rozdział 1. Cele Programu Załącznik do uchwały Nr XXVII/198/2008 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 29 grudnia 2008r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2011 Rozdział 1 Cele Programu 1 1. Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku.

Opracowanie i uchwalenie programu w pierwszej połowie 2011 roku. Załącznik do Uchwały Nr X/48/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 czerwca 2011 r. 3.2.1 Harmonogram wdrażania strategii Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w mieście Bielsk Podlaski została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE ZA ROK 2011 ORAZ OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU ŚREDZKIEGO Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Kwiecień 2012 rok WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo