Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i"

Transkrypt

1 Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i

2 Wielofunkcyjne frezarki o ogromnej wydajnoêci Szybciej, bardziej komfortowo i ekonomicznie Frezarki na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F / W 100 F i, W 120 F i, W 130 F i to wysokiej klasy maszyny marki Wirtgen. W przeró nych zastosowaniach od robót remontowych po zrywanie kompletnych nawierzchni remontowych nasze kompaktowe frezarki z taêmà z przodu pracujà na pełnych obrotach. Dzi ki połàczeniu wysokiej wydajnoêci oraz komfortowi obsługi maszyn nadaliêmy im du y potencjał ekonomiczny. Podstaw stanowià tu mocny silnik, inteligentne funkcje automatyczne, bardzo precyzyjny układ niwelacji, du a zwrotnoêç, stabilny układ załadunku materiału, a tak e wyjàtkowy komfort obsługi i serwisowania.

3 Załadunek du ych wywrotek nie stanowi najmniejszego problemu Wysoka produktywnoêç dzi ki inteligentnej technice Maszyny z tej serii doskonale sprawdzajà si podczas robót na terenach miejskich Silniki maszyn W 100 F, W 120 F, W 130 F spełniajà normy emisji spalin EU Stage 3a / US Tier 3, zaê silniki maszyn W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi normy EU Stage 3b / US Tier 4i. Pr dkoêç obrotowa silnika w trybie frezowania i w trybie transportowym, zarzàdzanie dozowaniem wody i załàczanie b bna frezujàcego sà regulowane automatycznie. Jedyna w tej klasie tak wysoka moc silnika oznacza wzrost produktywnoêci w szczególnoêci w przypadku kompleksowych robót frezarskich. Innowacyjne opcje, jak sterowanie maszyny WIDRIVE oraz automatyczna niwelacja LEVEL PRO optymalizujà proces obsługi i poprawiajà funkcjonalnoêç maszyny. 2 // 3

4 Wydajne frezarki w klasie 1m Wysoka moc silnika i du a gł bokoêç frezowania Bez wzgl du na to, czy mamy do zerwania 4 cm warstwy Êcieralnej, czy te 20-centymetrowy pakiet obejmujàcy warstw Êcieralnà i wià àcà na skrzy owaniu w du ym mieêcie dzi ki mocnemu silnikowi, du ej gł bokoêci frezowania i kompaktowej bryle maszyny takie wyzwania przy wykorzystaniu maszyn z tej serii mo emy zrealizowaç bardzo szybko. To, e mo na osiàgnàç wysokà wydajnoêç dziennà tak e w trudnych warunkach, potwierdza przedstawiony obok wykres wydajnoêci. Oczekiwana praktyczna wydajnoêç frezowania jest bardzo du a mimo czynników jà ograniczajàcych, jak utrudnienia powodowane ruchem drogowym, oczekiwaniem na wywrotki, elementami wbudowanymi w drog oraz frezowanie odcinkowe.

5 Gł bokoêç frezowania (cm) 32 Twarda mieszanka asfaltowa 28 Mi kka mieszanka asfaltowa 24 Najcz stszy zakres roboczy Posuw 0 V (m/min) Teoretyczna Odcinek autostrady (współczynnik zabioru: 0,6) Droga krajowa, długa droga transportowa dla ci arówek (współczynnik zabioru: 0,5) wydajnoêç powierzchniowa (m kw./h) Praktyczna wydajnoêç powierzchniowa (m kw./h) Praktyczna wydajnoêç powierzchniowa (m kw./h) Wysoka wydajnoêç frezowania Sprawne zrywanie pełnych pakietów nawierzchni Droga krajowa, bie àcy ruch utrudnia prac (współczynnik zabioru: 0,4) Praktyczna wydajnoêç powierzchniowa (m kw./h) Obliczanie wydajnoêci powierzchniowej przy uwzgl dnieniu ró nych warunków na placu budowy (przykład: W 100 F / W 100 Fi) Maszyny te idealnie nadajà si zarówno do korekcyjnego frezowania du ych powierzchni, jak i do zrywania kompletnych konstrukcji jezdni. Nowoczesny silnik Diesla oraz sprawdzony system zarzàdzania silnikiem gwarantujà pełnà produktywnoêç do gł bokoêci frezowania si gajàcej 32 cm. Du y przenoênik przedni gwarantuje szybki i sprawny załadunek nawet bardzo du ej iloêci urobku. Dzi ki wydajnym maszynom z przenoênikiem taêmowym z przodu firma Wirtgen jest wyraênym liderem w segmencie 1,0 do 1,3 m. 4 // 5

6 Siedzàc wygodnie, majàc dobrà widocznoêç, mo na pracowaç bardzo wydajnie Komfortowe miejsce pracy Najwa niejsze elementy obsługi sà wbudowane w prawy podłokietnik, mo na je obsługiwaç jednà r kà Obszerne stanowisko operatora z wygodnym fotelem i przejrzystym pulpitem głównym Ergonomiczna i funkcjonalna Operator frezarki, który pracuje bez niepotrzebnego zm czenia, jest wydajniejszy - przez kilka godzin! Stanowisko operatora w naszych najmniejszych maszynach z taêmà wysypowà z przodu zostało zaprojektowane w myêl powy szej zasady. Akcenty poło ono na ergonomi i funkcjonalnoêç. Mo liwa jest obsługa maszyny przez jednà osob w pozycji siedzàcej oraz stojàcej. WejÊcie na platform jest odpowiednio szerokie. Znajdujàce si w bezpoêrednim polu widzenia operatora elementy obsługi sà jednoznacznie oznaczone. Ponadto kompaktowa bryła maszyny gwarantuje bardzo dobrà widocznoêç samej frezarki, jak i jej otoczenia. I jeszcze jeden atut: wysuwany poza prawy obrys maszyny, ergonomiczny fotel operatora pozwala dokładnie obserwowaç kraw dê frezowania.

7 Na monitorze, bezpoêrednio w polu widzenia operatora, mo na wyêwietlaç obraz z obu kamer Pełna kontrola z fotela operatora, który mo na wysuwaç poza obrys maszyny WyÊwietlacz graficzny do szybkiego sprawdzania przeró nych informacji Ergonomicznà pozycj siedzàcà mo na sobie zagwarantowaç poprzez odpowiednie wypozycjonowanie i amortyzacj fotela, a tak e indywidualne ustawienie kàta kierownicy. Opcjonalnie mo na tak e zamontowaç inteligentny konwerter danych, który umo liwia odczyt okreêlonych danych ze sterowania maszyny kodowanych zgodnie z normà WIFMS. Dost pny w opcji system kamer obejmujàcy monitor o wysokiej rozdzielczoêci oraz dwie kolorowe kamery przy przenoêniku taêmowym i lewej płycie bocznej pozwala jeszcze lepiej obserwowaç maszyn. 6 // 7

8 WIDRIVE - technika, która rozumie człowieka System sterowania Nap d b bna Niwelacja LEVEL PRO Nap d jezdny Instalacja wodna Nap d taêmy Silnik Diesla Redukcja kosztów dzi ki funkcjom zautomatyzowanym Inteligentne sterowanie WIDRIVE gwarantuje maksymalnà moc i wydajnoêç maszyny. Przejmuje ono liczne czynnoêci i funkcje, dzi ki czemu mo na nawet o 50 % ograniczyç czynnoêci r czne zwiàzane z koordynowanym sterowaniem frezarki. WIDRIVE to powiàzanie najwa niejszych funkcji maszyny. Układ automatycznie steruje obrotami silnika, załàcza i wyłàcza instalacj wodnà, reguluje pr dkoêç obrotowà taêmy i wspomaga operatora w pracy z niwelacjà. Ponadto WIDRIVE steruje procesem włàczania b bna frezujàcego. Dla Klienta to màdre powiàzanie funkcji maszyny oznacza obni one zu ycie paliwa, wody, ni szy hałas, a tak e wi ksze wydajnoêci dzienne.

9 LEVEL PRO nowa jakoêç niwelacji Elektroniczna poziomica umo liwiajàca frezowanie dokładnie z zadanym spadkiem Precyzja jeszcze nigdy nie była tak prosta Czujnik linkowy umo liwiajàcy precyzyjne sterowanie gł bokoêcià frezowania Uporzàdkowany wyêwietlacz obejmujàcy najwa niejsze parametry mo na obsługiwaç jednym palcem Nasz bardzo precyzyjny, skonstruowany specjalnie dla frezarek system niwelacji LEVEL PRO składa si z wyêwietlacza LEVEL PRO, regulatora oraz kilku czujników. Tryb niwelacji wykorzystujàcy odpowiednie czujniki, jak czujnik linkowy lub poziomica, mo na ze stanowiska operatora załàczyç w dowolnym momencie procesu frezowania. Na wyêwietlaczu graficznym przez cały czas pojawiajà si wartoêci zadane i rzeczywiste gł bokoêci frezowania po prawej i po lewej stronie, jak i wartoêci nachylenia poprzecznego. WartoÊci zadane mo na indywidualnie zaprogramowaç, zapisaç i w razie potrzeby aktywowaç dla obu stron maszyny. 8 // 9

10 W 100 F, W 120 F, W 130 F najwy sza moc silnika w tej klasie 1 Układ wydechowy 2 Filtr powietrza 3 Silnik Diesla M [Nm] M [Nm] P (kw) 300 P (kw) [1/min] [1/min] Moc silnika Moment obrotowy Wydajny, a przy tym oszcz dny Silniki frezarek W 100 F, W 120 F, W 130 F spełniajà wymogi w zakresie emisji spalin okreêlone w normie EU Stage 3a / US Tier 3. Zalet 6-cylindrowego silnika Diesla stanowi nie tylko wysoka wydajnoêç, ale równie szczególnie niskie zu ycie paliwa. Niespotykana w tej klasie tak wysoka moc silnika gwarantuje optymalnà produktywnoêç oraz wysokà wydajnoêç dziennà. T seri maszyn wyró nia efektywna izolacja dêwi kowa silnika oraz uło yskowana elastycznie stacja silnika o niskim współczynniku wibracji.

11 W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi optymalizacja dla Êrodowiska naturalnego 1 Układ dopalania spalin z katalizatorem oksydacyjnym oraz filtrem czàstek stałych 2 Specjalny filtr powietrza Silnik Diesla z chłodzonym układem recyrkulacji spalin M [Nm] M [Nm] P (kw) 300 P (kw) [1/min] [1/min] Moc silnika Moment obrotowy Maszyny W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi z nowoczesnymi silnikami gwarantujàcymi najni szà emisj substancji szkodliwych spełniajà ostre wymagania norm EU Stage 3b / US Tier 4i. Dla uzyskania pełnej efektywnoêci dopalania spalin silniki w maszynach W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi wyposa a si w katalizatory oksydacyjne i fi ltry czàstek stałych. Podczas procesu frezowania układ sterowania maszynà WIDRIVE przez cały czas utrzymuje pr dkoêç obrotowà silnika w najkorzystniejszym zakresie. Atuty silników w W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi to niska emisja hałasu, niski poziom wibracji i niskie zu ycie paliwa. 10 // 11

12 Perfekcyjna maszyna o du ej zwrotnoêci i do precyzyjnego frezowania Prawdziwy wzór zwrotnoêci ZwrotnoÊç maszyny to szczególnie istotny czynnik podczas realizacji robót w mieêcie lub na wàskich odcinkach dróg. Z tej przyczyny przednie gàsienicy solidnej frezarki majà du y kàt wychylenia, ponadto mo na je podnosiç i obni aç hydraulicznie. Aby mo na było efektywnie frezowaç na zakr tach lub przy przeszkodach, tylnà prawà gàsienic mo na w krótkim czasie przestawiç hydraulicznie ze stanowiska operatora tak, e znajdzie si przed b bnem frezujàcym.

13 Zawsze na kursie... istnieje mo liwoêç (opcjonalnie) kierowania tylnà gàsienicà w pozycji zło onej Aby mo na było ciàgle precyzyjnie utrzymywaç tor frezowania Odchylanie i chowanie tylnej gàsienicy w wygodnej pozycji Maszyna mo e byç wyposa ona w koła lub gàsienice. Hydrauliczny rozdzielacz działa jak blokada mechanizmu ró nicowego, gwarantujàc równomierny uciàg niezale nie od podło a. W celu ustawienia gł bokoêci frezowania mo na hydraulicznie zmieniç wysokoêç tylnych gàsienic z dwiema pr dkoêciami. Pr dkoêç jazdy mo na ustawiaç bezstopniowo na biegu transportowym i na biegach roboczych od całkowitego zatrzymania po pr dkoêç maksymalnà. 12 // 13

14 Wzrost wydajnoêci ekonomicznej dzi ki systemowi wymiennych opraw HT11 HT11 pozwala zminimalizowaç przestoje Nasze frezarki muszà gwarantowaç wysokà produktywnoêç. Z kolei wysokà wydajnoêç frezowania oraz czyste kraw dzie przy spokojnej pracy zapewniajà optymalnie rozmieszczone na b bnie oprawy frezów. Ponadto poprzez opatentowany system wymiennych opraw frezów HT11 Wirtgen oferuje dodatkowà przydatnà opcj, dzi ki której oprawy frezów mo na wymieniaç szybko i bez du ego wysiłku. System ten został zaprojektowany z myêlà o trudnych warunkach na placu budowy i jest on bardzo wytrzymały. Bioràc pod uwag wszelkie zalety HT11, nale y stwierdziç, e u ytkownicy tego systemu pracujà efektywniej i oszcz dniej.

15 Kompletnie przykryta dolna cz Êç, co gwarantuje minimalne odkształcenia powierzchni styku Znaczniki zu ycia co 5 mm dla lepszej kontroli Podstawa kruszàca dodatkowo rozdrabnia frezowin Szybka i prosta wymiana frezów Korek zapobiega dostawaniu si zabrudzeƒ do łba Êruby Mocna Êruba unieruchamiajàca zapobiega samoczynnemu luzowaniu si górnej czeêci oprawy Sto kowaty trzpieƒ naciskowy gwarantujacy odpowiednie przeniesienie siły docisku Zoptymalizowany kàt trzonka gwarantujàcy wy szà wytrzymałoêç elementu Du a powierzchnia styku gwarantujàca długà ywotnoêç dolnej cz Êci Uszczelka do szybkiego i prostego monta u lub demonta u Dobry dost p do b bna frezujàcego umo liwiajàcy szybkà wymian frezów System wymiennych opraw frezów HT11 to gwarantowane korzyêci dla u ytkownika Za systemem HT11 przemawia przede wszystkim fakt stosowania odpornych na zu ycie materiałów, idealny sposób obracania si frezów i łatwoêç wymiany elementów. W przypadku wymiany frezów do dyspozycji sà narz dzia r czne pneumatyczny lub hydrauliczny wybijak frezów. Wymiana narz dzia jest prosta i bezpieczna dzi ki otwieranemu hydraulicznie zgarniaczowi i regulowanym płytom bocznym. Dzi ki licznym schowkom dost pne jest sporo miejsca na frezy i narz dzia. 14 // 15

16 W 100 F / W 100 Fi o szerokoêci roboczej 1,0 m w opcji z FCS Wymiary w m B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 500 mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 600 mm Gł bokoêç frezowania: mm 12 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm W 100 F / W 100 Fi z b bnem 1,0 m B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 8 mm B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: 0 30 mm 6x2 mm FCS jedna maszyna dla wielu szerokoêci frezowania Poprzez wprowadzenie na rynek serii frezarek W 100 F, W 120 F, W 130 F / W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi ustalono nowe kryteria konstruowania maszyn o standardowych szerokoêciach roboczych od 1,0 do 1,3 m. Tym, co wyró nia wszystkie trzy typy maszyn jest dost pny w opcji system FCS: Nasz opatentowany system szybkiej wymiany b bna pozwala przekształciç zwykłà maszyn w multitalent o zmiennej szerokoêci roboczej i szerokim spektrum zastosowaƒ przezbrojenie to tak naprawd tylko kilka kroków. Nie ulega wàtpliwoêci, e dzi ki systemowi szybkiej wymiany FCS firmy usługowe i budowlane zyskujà maksymalnà elastycznoêç, je eli chodzi o park maszyn.

17 W 120 F / W 120 Fi o szerokoêci roboczej 1,2 m w opcji z FCS Wymiary w m B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 600 mm Gł bokoêç frezowania: mm 12 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 900 mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm W 120 F / W 120 Fi z b bnem 1,2 m B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 8 mm B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: 0 30 mm 6x2 mm Dzi ki opcji FCS mo na szybko i łatwo zmieniaç b bny o ró nych szerokoêciach roboczych i ró nym rozstawie linii. Przy systemie FCS wymiana b bna frezujàcego trwa 1-2 godziny. Dodatkowym ułatwieniem mo e byç stosowanie wózka monta owego dost pnego jako dodatkowa opcja. Dla ka dego standardowego i specjalnego b bna frezujàcego montuje si odpowiednià dolnà cz Êç zgarniacza, który dzi ki zmniejszonej szerokoêci roboczej mieêci si w wyfrezowanym zagł bieniu. 16 // 17

18 W 130 F / W 130 Fi o szerokoêci roboczej 1,3 m w opcji z FCS Wymiary w m B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 600 mm Gł bokoêç frezowania: mm 12 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 900 mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm W 120 F / W 120 Fi z b bnem 1,2 m B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 8 mm B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: 0 30 mm 6x2 mm FCS profesjonalna elastycznoêç na placu budowy Bez wzgl du na to, czy wykorzystujemy frezark W 100 F, W 120 F lub W 130 F / W 100 Fi, W 120 Fi lub W 130 Fi dzi ki systemowi FCS mo emy sprawiç, e maszyna ta stanie si bardziej uniwersalna i wszechstronna. Przy zmiennej szerokoêci roboczej i mo liwoêci doboru rozstawu linii mo na w bardzo ekonomiczny sposób realizowaç takie zadania jak frezowanie powierzchniowe, zrywanie pełnych pakietów nawierzchni czy te wyrównywanie nierównoêci. Dodatkowy efekt, jaki uzyskuje si dzi ki szerokiemu spektrum zastosowaƒ, to wysoki współczynnik wykorzystania maszyny. Inwestycja w FCS po prostu musi si opłacaç.

19 Profesjonalny b ben frezujàcy Sprawne podawanie materiału Regulowana hydraulicznie płyta boczna (opcja) uszczelnia komor frezowania po prawej Zgarniacz z hydraulicznà regulacjà wysokoêci i po lewej stronie to gwarantuje całkowite zebranie frezowiny Wbudowana instalacja wodna chłodzi frezy, wydłu ajàc tym samym ich ywotnoêç, dysze spryskujàce mo na z łatwoêcià wyjàç celem ich wyczyszczenia. Płyt bocznà mo na podnieêç lub opuêciç hydraulicznie. Zgarniacz podnosi si wysoko do góry, aby wymiana frezów przebiegała łatwo i szybko. Odporne na zu ycie płyty z twardych stopów na zgarniaczu te mo na wymieniç bez trudu. 18 // 19

20 Wysoka wydajnoêç dzi ki korzystaniu z przenoêników taêmowych Optymalne wykorzystanie frezowanego materiału Drobnoziarnista frezowina bez brył asfaltu dzi ki nap dzanemu hydraulicznie dociskaczowi Du e iloêci frezowiny sà bez trudnoêci ładowane Łamana hydraulicznie taêma wyładowcza uławia transport Sprawny transport materiału nawet przy pełnym obcià eniu Wysoka wydajnoêç to w przypadku maszyn tej serii zasada nr 1. TaÊma wyładowcza prezentuje najnowszy stan techniki, co umo liwia maksymalnie szybki transport urobku. Poczàwszy od regulowanego hydraulicznie dociskacza i du ego wylotu materiału przez szerokà, odchylanà w du ym zakresie taêm wysypowà z bardzo szerokimi eberkami po automatycznà regulacj pr dkoêci obrotowej taêmy. Obroty taêmy mo na regulowaç bezstopniowo, co gwarantuje stałà wydajnoêç transportowà nawet przy zredukowanej pr dkoêci obrotowej silnika Diesla. TaÊmy wysypowe dost pne sà w trzech wariantach: oprócz długiej wersji standardowej dost pna jest krótsza i długa taêma łamana hydraulicznie.

21 Vacuum Cutting System VCS Innowacyjny Vacuum Cutting System gwarantuje dobrà widocznoêç kraw dzi frezowania oraz wyraênie lepsze warunki pracy w nocy. Dzi ki temu znacznie wzrasta wydajnoêç operatora. Stopieƒ zabrudzenia silnika i filtrów silnika znacznie si zmniejsza. Kolejnà zaletà maszyny jest niski nakład pracy podczas jej czyszczenia. 20 // 21

22 Ciàgle w formie mimo nielicznych czynnoêci serwisowych Aby nie było problemów z eksploatacjà Dzi ki inteligentnej koncepcji serwisowania mo na poprawiç produktywnoêç maszyny. W naszych frezarkach z taêmà wysypowà z przodu czynnoêci konserwacyjne przeprowadza si w bardzo łatwy sposób, dzi ki czemu przerwy w pracy sà ograniczone do minimum. Szeroko otwierajàce si klapy serwisowe gwarantujà wygodny dost p do silnika Diesla, pomp hydraulicznych i innych punktów serwisowych. Czy to podczas zwykłej kontroli, czy te podczas wymiany cz Êci zu ywalnych wszystkie czynnoêci serwisowe mo na przeprowadziç szybko i sprawnie. Nale y tu tak e zaznaczyç, e do maszyny standardowo dołàczany jest bogaty zestaw narz dzi.

23 Szeroko otwierane klapy serwisowe oczywiêcie z izolacjà akustycznà Dzi ki łatwoêci serwisu mo na zaoszcz dziç czas i zmniejszyç koszty Nieskomplikowane czynnoêci serwisowe Aby czas frezowania był mo liwie długi, a jego efektywnoêç mo liwie wysoka, maszyny wyposa a si w zbiorniki wody i paliwa o du ej pojemnoêci. Dla usprawnienia czynnoêci serwisowych grupuje si punkty smarne i serwisowe. Wszystkie filtry sà umieszczone za klapami serwisowymi, sà one bezpoêrednio dost pne. Nap dzana hydraulicznie myjka ciênieniowa umo liwia wyczyszczenie całej maszyny jeszcze na placu budowy. 22 // 23

24 Praca o ka dej porze dnia i nocy Pełna wydajnoêç przez długi czas Regulowane reflektory mo na szybko zamocowaç Doskonała widocznoêç dzi ki bogatemu oêwietleniu Reflektory robocze na taêmie wysypowej umo liwiajàce prac w nocy Lepsza widocznoêç na placu budowy Je eli zmuszajà do tego krótkie terminy, czasem trzeba frezowaç tak e w nocy. Dla naszych frezarek nie jest to problem: dzi ki bogatemu oêwietleniu w obszarze roboczym naszej maszyny noc staje si niemal dniem mo emy precyzyjnie i w kontrolowany sposób frezowaç. Jasne reflektory mo na ustawiç tak, e wraz ze stałym oêwietleniem z przodu maszyny b dà doskonale doêwietlaç najistotniejsze punkty na frezarce i wokół niej. Ponadto podêwietlany panel obsługowy mo na wygodnie obsługiwaç tak e w ciemnoêci. Tym sposobem mo na ostatecznie zawsze doskonale wykorzystaç pełnà moc maszyny.

25 Szybki i sprawny transport Kompaktowe wymiary oraz niewielka waga maszyny gwarantujà łatwy transport. Stabilne zadaszenie mo na obni yç hydraulicznie na czas transportu. Wytrzymałe ucha zaczepowe umo liwiajà zamocowanie maszyny na zestawie niskopodwoziowym lub załadunek dêwigiem. W przypadku taêmy łamanej długoêç transportowa maszyny ulega znacznemu skróceniu. 24 // 25

26 Frezarka o szerokim spektrum zastosowaƒ z taêmà załadowczà z przodu Ka dy projekt wykonany perfekcyjnie Je eli podczas zrywania nawierzchni asfaltowej istotne sà takie czynniki jak wydajnoêç, elastycznoêç i ekonomicznoêç, wówczas maszyny z tej serii to z pewnoêcià dobry wybór. Dzi ki wysokiej mocy silnika frezarki te z łatwoêcià radzà sobie z typowymi zadaniami z zakresu zrywania nawierzchni, takimi jak: zrywanie kompletnych jezdni, frezowanie precyzyjne, wymiana warstwy Êcieralnej, frezowanie kolein, frezowanie poboczy lub remonty czàstkowe. Dzi ki kompaktowej budowie wszystkie prace mo na bez problemu wykonywaç na zwartych placach budowy lub w mieêcie. Mówiàc krótko: dzi ki W 100 F, W 120 F, W 130 F / W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi wszystko na budowie toczy si bez problemu.

27 Nasze maszyny w akcji Frezowanie wàskich rowów i kanałów z wykorzystaniem FCS Zrywanie kompletnej warstwy nawierzchni asfaltowej Wydajne frezowanie du ej powierzchni warstwy Êcieralnej Frezarki przygotowane do monta u systemu FCS, czyli maszyny, które mogà pracowaç na ró nych szerokoêciach roboczych i z ró nymi rozstawami linii, to maszyny bardzo uniwersalne. Dzi ki łatwoêci transportowania frezarki jednego dnia roboczego mo na załatwiç kilka robót w ró nych miejscach. Ze wzgl du na du à pojemnoêç zbiornika wody i zbiornika paliwa mo na znacznie ograniczyç czynnoêci organizacyjne na placu budowy. Ekonomiczne rozwiàzania technologiczne, solidna budowa oraz długa ywotnoêç maszyn sprawdzajà si ka dego dnia na placach budowy na całym Êwiecie. 26 // 27

28 Ilustracje sà niewià àce i mogà obejmowaç wyposa enie dodatkowe. Zmiany techniczne zastrze one. Dane eksploatacyjne zale à od warunków eksploatacji. Nr PL-09/11 by Wirtgen GmbH Printed in Germany Wirtgen Polska Sp.z o.o. ul. Ostrowska 344, Poznaƒ, Polska Tel.: Fax: Internet:

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002

KIERUNEK VOLVO. ODJECHAå NÓWKÑ VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE NR 4/28 MAJ CZERWIEC 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO MAJ CZERWIEC 2002 NR 4/28 VOLVO FH12 CI ARÓWKÑ ROKU 2001 ODJECHAå NÓWKÑ ZDÑ Yå NA CZAS GALA Z VOLVO W aêciwa ekonomika transportu opiera

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA

Jubileuszowa XX AUTOSTRADA Jubileuszowa XX AUTOSTRADA W tegorocznych targach AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, ROTRA oraz TRAFFIC-EXPO udzia wzi o oko o 400 firm z bran y budownictwa drogowego. Wystawcy z 21 krajów prezentowali w Kielcach

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

85-130 KMMF MASSEY FERGUSON

85-130 KMMF MASSEY FERGUSON 5600 85-130 KMMF MASSEY FERGUSON 02 www.masseyferguson.com Spis treści Strona 04 Skonstruowane przez nas, stworzone dla Was Strona 06 Duża moc i niezawodność od firmy Massey Ferguson Strona 10 Moc nowej

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (64) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (64) 62006 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m.in.: 2. Tegoroczne targi Infrastruktura zaskoczy y swym

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Najlepszy pakiet mocy 6130 CVT 6145 CVT 6160 CVT 6170 CVT 6185 CVT 6205 CVT 6215 CVT 6230 CVT. www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS.

Najlepszy pakiet mocy 6130 CVT 6145 CVT 6160 CVT 6170 CVT 6185 CVT 6205 CVT 6215 CVT 6230 CVT. www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS. Najlepszy pakiet mocy 630 CVT 645 CVT 660 CVT 670 CVT 685 CVT 605 CVT 65 CVT 630 CVT www.steyr-traktoren.com BETTER TRACTORS. Nasze plony. Nasza przyszłość. NAsz steyr. 03 WproWaDzeNIe 04 05 TeCHNoloGIa

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43

MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009. str. 43 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY MAJ 2009 e-autonaprawa dost pna bez ograniczeƒ! str. 43 Przeglàd aktualnych ofert: sprz t dla lakierni us ugowych GoÊcinnie na naszych amach: Tomasz ukasik

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach 21 24 stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami

Bardziej szczegółowo

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

Nowe kombajny John Deere serii W

Nowe kombajny John Deere serii W Nowe kombajny John Deere serii W Nowe kombajny serii W Zasiałeś. Nawoziłeś. Chroniłeś przed chwastami, chorobami i insektami. Teraz, gdy nadszedł czas żniw, zbierz tak dużo, jak to tylko możliwe oraz z

Bardziej szczegółowo