Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i"

Transkrypt

1 Wydajne maszyny z przednià taêmà załadowczà Frezarki drogowe na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 F i - W 120 F i - W 130 F i

2 Wielofunkcyjne frezarki o ogromnej wydajnoêci Szybciej, bardziej komfortowo i ekonomicznie Frezarki na zimno W 100 F, W 120 F, W 130 F / W 100 F i, W 120 F i, W 130 F i to wysokiej klasy maszyny marki Wirtgen. W przeró nych zastosowaniach od robót remontowych po zrywanie kompletnych nawierzchni remontowych nasze kompaktowe frezarki z taêmà z przodu pracujà na pełnych obrotach. Dzi ki połàczeniu wysokiej wydajnoêci oraz komfortowi obsługi maszyn nadaliêmy im du y potencjał ekonomiczny. Podstaw stanowià tu mocny silnik, inteligentne funkcje automatyczne, bardzo precyzyjny układ niwelacji, du a zwrotnoêç, stabilny układ załadunku materiału, a tak e wyjàtkowy komfort obsługi i serwisowania.

3 Załadunek du ych wywrotek nie stanowi najmniejszego problemu Wysoka produktywnoêç dzi ki inteligentnej technice Maszyny z tej serii doskonale sprawdzajà si podczas robót na terenach miejskich Silniki maszyn W 100 F, W 120 F, W 130 F spełniajà normy emisji spalin EU Stage 3a / US Tier 3, zaê silniki maszyn W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi normy EU Stage 3b / US Tier 4i. Pr dkoêç obrotowa silnika w trybie frezowania i w trybie transportowym, zarzàdzanie dozowaniem wody i załàczanie b bna frezujàcego sà regulowane automatycznie. Jedyna w tej klasie tak wysoka moc silnika oznacza wzrost produktywnoêci w szczególnoêci w przypadku kompleksowych robót frezarskich. Innowacyjne opcje, jak sterowanie maszyny WIDRIVE oraz automatyczna niwelacja LEVEL PRO optymalizujà proces obsługi i poprawiajà funkcjonalnoêç maszyny. 2 // 3

4 Wydajne frezarki w klasie 1m Wysoka moc silnika i du a gł bokoêç frezowania Bez wzgl du na to, czy mamy do zerwania 4 cm warstwy Êcieralnej, czy te 20-centymetrowy pakiet obejmujàcy warstw Êcieralnà i wià àcà na skrzy owaniu w du ym mieêcie dzi ki mocnemu silnikowi, du ej gł bokoêci frezowania i kompaktowej bryle maszyny takie wyzwania przy wykorzystaniu maszyn z tej serii mo emy zrealizowaç bardzo szybko. To, e mo na osiàgnàç wysokà wydajnoêç dziennà tak e w trudnych warunkach, potwierdza przedstawiony obok wykres wydajnoêci. Oczekiwana praktyczna wydajnoêç frezowania jest bardzo du a mimo czynników jà ograniczajàcych, jak utrudnienia powodowane ruchem drogowym, oczekiwaniem na wywrotki, elementami wbudowanymi w drog oraz frezowanie odcinkowe.

5 Gł bokoêç frezowania (cm) 32 Twarda mieszanka asfaltowa 28 Mi kka mieszanka asfaltowa 24 Najcz stszy zakres roboczy Posuw 0 V (m/min) Teoretyczna Odcinek autostrady (współczynnik zabioru: 0,6) Droga krajowa, długa droga transportowa dla ci arówek (współczynnik zabioru: 0,5) wydajnoêç powierzchniowa (m kw./h) Praktyczna wydajnoêç powierzchniowa (m kw./h) Praktyczna wydajnoêç powierzchniowa (m kw./h) Wysoka wydajnoêç frezowania Sprawne zrywanie pełnych pakietów nawierzchni Droga krajowa, bie àcy ruch utrudnia prac (współczynnik zabioru: 0,4) Praktyczna wydajnoêç powierzchniowa (m kw./h) Obliczanie wydajnoêci powierzchniowej przy uwzgl dnieniu ró nych warunków na placu budowy (przykład: W 100 F / W 100 Fi) Maszyny te idealnie nadajà si zarówno do korekcyjnego frezowania du ych powierzchni, jak i do zrywania kompletnych konstrukcji jezdni. Nowoczesny silnik Diesla oraz sprawdzony system zarzàdzania silnikiem gwarantujà pełnà produktywnoêç do gł bokoêci frezowania si gajàcej 32 cm. Du y przenoênik przedni gwarantuje szybki i sprawny załadunek nawet bardzo du ej iloêci urobku. Dzi ki wydajnym maszynom z przenoênikiem taêmowym z przodu firma Wirtgen jest wyraênym liderem w segmencie 1,0 do 1,3 m. 4 // 5

6 Siedzàc wygodnie, majàc dobrà widocznoêç, mo na pracowaç bardzo wydajnie Komfortowe miejsce pracy Najwa niejsze elementy obsługi sà wbudowane w prawy podłokietnik, mo na je obsługiwaç jednà r kà Obszerne stanowisko operatora z wygodnym fotelem i przejrzystym pulpitem głównym Ergonomiczna i funkcjonalna Operator frezarki, który pracuje bez niepotrzebnego zm czenia, jest wydajniejszy - przez kilka godzin! Stanowisko operatora w naszych najmniejszych maszynach z taêmà wysypowà z przodu zostało zaprojektowane w myêl powy szej zasady. Akcenty poło ono na ergonomi i funkcjonalnoêç. Mo liwa jest obsługa maszyny przez jednà osob w pozycji siedzàcej oraz stojàcej. WejÊcie na platform jest odpowiednio szerokie. Znajdujàce si w bezpoêrednim polu widzenia operatora elementy obsługi sà jednoznacznie oznaczone. Ponadto kompaktowa bryła maszyny gwarantuje bardzo dobrà widocznoêç samej frezarki, jak i jej otoczenia. I jeszcze jeden atut: wysuwany poza prawy obrys maszyny, ergonomiczny fotel operatora pozwala dokładnie obserwowaç kraw dê frezowania.

7 Na monitorze, bezpoêrednio w polu widzenia operatora, mo na wyêwietlaç obraz z obu kamer Pełna kontrola z fotela operatora, który mo na wysuwaç poza obrys maszyny WyÊwietlacz graficzny do szybkiego sprawdzania przeró nych informacji Ergonomicznà pozycj siedzàcà mo na sobie zagwarantowaç poprzez odpowiednie wypozycjonowanie i amortyzacj fotela, a tak e indywidualne ustawienie kàta kierownicy. Opcjonalnie mo na tak e zamontowaç inteligentny konwerter danych, który umo liwia odczyt okreêlonych danych ze sterowania maszyny kodowanych zgodnie z normà WIFMS. Dost pny w opcji system kamer obejmujàcy monitor o wysokiej rozdzielczoêci oraz dwie kolorowe kamery przy przenoêniku taêmowym i lewej płycie bocznej pozwala jeszcze lepiej obserwowaç maszyn. 6 // 7

8 WIDRIVE - technika, która rozumie człowieka System sterowania Nap d b bna Niwelacja LEVEL PRO Nap d jezdny Instalacja wodna Nap d taêmy Silnik Diesla Redukcja kosztów dzi ki funkcjom zautomatyzowanym Inteligentne sterowanie WIDRIVE gwarantuje maksymalnà moc i wydajnoêç maszyny. Przejmuje ono liczne czynnoêci i funkcje, dzi ki czemu mo na nawet o 50 % ograniczyç czynnoêci r czne zwiàzane z koordynowanym sterowaniem frezarki. WIDRIVE to powiàzanie najwa niejszych funkcji maszyny. Układ automatycznie steruje obrotami silnika, załàcza i wyłàcza instalacj wodnà, reguluje pr dkoêç obrotowà taêmy i wspomaga operatora w pracy z niwelacjà. Ponadto WIDRIVE steruje procesem włàczania b bna frezujàcego. Dla Klienta to màdre powiàzanie funkcji maszyny oznacza obni one zu ycie paliwa, wody, ni szy hałas, a tak e wi ksze wydajnoêci dzienne.

9 LEVEL PRO nowa jakoêç niwelacji Elektroniczna poziomica umo liwiajàca frezowanie dokładnie z zadanym spadkiem Precyzja jeszcze nigdy nie była tak prosta Czujnik linkowy umo liwiajàcy precyzyjne sterowanie gł bokoêcià frezowania Uporzàdkowany wyêwietlacz obejmujàcy najwa niejsze parametry mo na obsługiwaç jednym palcem Nasz bardzo precyzyjny, skonstruowany specjalnie dla frezarek system niwelacji LEVEL PRO składa si z wyêwietlacza LEVEL PRO, regulatora oraz kilku czujników. Tryb niwelacji wykorzystujàcy odpowiednie czujniki, jak czujnik linkowy lub poziomica, mo na ze stanowiska operatora załàczyç w dowolnym momencie procesu frezowania. Na wyêwietlaczu graficznym przez cały czas pojawiajà si wartoêci zadane i rzeczywiste gł bokoêci frezowania po prawej i po lewej stronie, jak i wartoêci nachylenia poprzecznego. WartoÊci zadane mo na indywidualnie zaprogramowaç, zapisaç i w razie potrzeby aktywowaç dla obu stron maszyny. 8 // 9

10 W 100 F, W 120 F, W 130 F najwy sza moc silnika w tej klasie 1 Układ wydechowy 2 Filtr powietrza 3 Silnik Diesla M [Nm] M [Nm] P (kw) 300 P (kw) [1/min] [1/min] Moc silnika Moment obrotowy Wydajny, a przy tym oszcz dny Silniki frezarek W 100 F, W 120 F, W 130 F spełniajà wymogi w zakresie emisji spalin okreêlone w normie EU Stage 3a / US Tier 3. Zalet 6-cylindrowego silnika Diesla stanowi nie tylko wysoka wydajnoêç, ale równie szczególnie niskie zu ycie paliwa. Niespotykana w tej klasie tak wysoka moc silnika gwarantuje optymalnà produktywnoêç oraz wysokà wydajnoêç dziennà. T seri maszyn wyró nia efektywna izolacja dêwi kowa silnika oraz uło yskowana elastycznie stacja silnika o niskim współczynniku wibracji.

11 W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi optymalizacja dla Êrodowiska naturalnego 1 Układ dopalania spalin z katalizatorem oksydacyjnym oraz filtrem czàstek stałych 2 Specjalny filtr powietrza Silnik Diesla z chłodzonym układem recyrkulacji spalin M [Nm] M [Nm] P (kw) 300 P (kw) [1/min] [1/min] Moc silnika Moment obrotowy Maszyny W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi z nowoczesnymi silnikami gwarantujàcymi najni szà emisj substancji szkodliwych spełniajà ostre wymagania norm EU Stage 3b / US Tier 4i. Dla uzyskania pełnej efektywnoêci dopalania spalin silniki w maszynach W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi wyposa a si w katalizatory oksydacyjne i fi ltry czàstek stałych. Podczas procesu frezowania układ sterowania maszynà WIDRIVE przez cały czas utrzymuje pr dkoêç obrotowà silnika w najkorzystniejszym zakresie. Atuty silników w W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi to niska emisja hałasu, niski poziom wibracji i niskie zu ycie paliwa. 10 // 11

12 Perfekcyjna maszyna o du ej zwrotnoêci i do precyzyjnego frezowania Prawdziwy wzór zwrotnoêci ZwrotnoÊç maszyny to szczególnie istotny czynnik podczas realizacji robót w mieêcie lub na wàskich odcinkach dróg. Z tej przyczyny przednie gàsienicy solidnej frezarki majà du y kàt wychylenia, ponadto mo na je podnosiç i obni aç hydraulicznie. Aby mo na było efektywnie frezowaç na zakr tach lub przy przeszkodach, tylnà prawà gàsienic mo na w krótkim czasie przestawiç hydraulicznie ze stanowiska operatora tak, e znajdzie si przed b bnem frezujàcym.

13 Zawsze na kursie... istnieje mo liwoêç (opcjonalnie) kierowania tylnà gàsienicà w pozycji zło onej Aby mo na było ciàgle precyzyjnie utrzymywaç tor frezowania Odchylanie i chowanie tylnej gàsienicy w wygodnej pozycji Maszyna mo e byç wyposa ona w koła lub gàsienice. Hydrauliczny rozdzielacz działa jak blokada mechanizmu ró nicowego, gwarantujàc równomierny uciàg niezale nie od podło a. W celu ustawienia gł bokoêci frezowania mo na hydraulicznie zmieniç wysokoêç tylnych gàsienic z dwiema pr dkoêciami. Pr dkoêç jazdy mo na ustawiaç bezstopniowo na biegu transportowym i na biegach roboczych od całkowitego zatrzymania po pr dkoêç maksymalnà. 12 // 13

14 Wzrost wydajnoêci ekonomicznej dzi ki systemowi wymiennych opraw HT11 HT11 pozwala zminimalizowaç przestoje Nasze frezarki muszà gwarantowaç wysokà produktywnoêç. Z kolei wysokà wydajnoêç frezowania oraz czyste kraw dzie przy spokojnej pracy zapewniajà optymalnie rozmieszczone na b bnie oprawy frezów. Ponadto poprzez opatentowany system wymiennych opraw frezów HT11 Wirtgen oferuje dodatkowà przydatnà opcj, dzi ki której oprawy frezów mo na wymieniaç szybko i bez du ego wysiłku. System ten został zaprojektowany z myêlà o trudnych warunkach na placu budowy i jest on bardzo wytrzymały. Bioràc pod uwag wszelkie zalety HT11, nale y stwierdziç, e u ytkownicy tego systemu pracujà efektywniej i oszcz dniej.

15 Kompletnie przykryta dolna cz Êç, co gwarantuje minimalne odkształcenia powierzchni styku Znaczniki zu ycia co 5 mm dla lepszej kontroli Podstawa kruszàca dodatkowo rozdrabnia frezowin Szybka i prosta wymiana frezów Korek zapobiega dostawaniu si zabrudzeƒ do łba Êruby Mocna Êruba unieruchamiajàca zapobiega samoczynnemu luzowaniu si górnej czeêci oprawy Sto kowaty trzpieƒ naciskowy gwarantujacy odpowiednie przeniesienie siły docisku Zoptymalizowany kàt trzonka gwarantujàcy wy szà wytrzymałoêç elementu Du a powierzchnia styku gwarantujàca długà ywotnoêç dolnej cz Êci Uszczelka do szybkiego i prostego monta u lub demonta u Dobry dost p do b bna frezujàcego umo liwiajàcy szybkà wymian frezów System wymiennych opraw frezów HT11 to gwarantowane korzyêci dla u ytkownika Za systemem HT11 przemawia przede wszystkim fakt stosowania odpornych na zu ycie materiałów, idealny sposób obracania si frezów i łatwoêç wymiany elementów. W przypadku wymiany frezów do dyspozycji sà narz dzia r czne pneumatyczny lub hydrauliczny wybijak frezów. Wymiana narz dzia jest prosta i bezpieczna dzi ki otwieranemu hydraulicznie zgarniaczowi i regulowanym płytom bocznym. Dzi ki licznym schowkom dost pne jest sporo miejsca na frezy i narz dzia. 14 // 15

16 W 100 F / W 100 Fi o szerokoêci roboczej 1,0 m w opcji z FCS Wymiary w m B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 500 mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 600 mm Gł bokoêç frezowania: mm 12 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm W 100 F / W 100 Fi z b bnem 1,0 m B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 8 mm B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: 0 30 mm 6x2 mm FCS jedna maszyna dla wielu szerokoêci frezowania Poprzez wprowadzenie na rynek serii frezarek W 100 F, W 120 F, W 130 F / W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi ustalono nowe kryteria konstruowania maszyn o standardowych szerokoêciach roboczych od 1,0 do 1,3 m. Tym, co wyró nia wszystkie trzy typy maszyn jest dost pny w opcji system FCS: Nasz opatentowany system szybkiej wymiany b bna pozwala przekształciç zwykłà maszyn w multitalent o zmiennej szerokoêci roboczej i szerokim spektrum zastosowaƒ przezbrojenie to tak naprawd tylko kilka kroków. Nie ulega wàtpliwoêci, e dzi ki systemowi szybkiej wymiany FCS firmy usługowe i budowlane zyskujà maksymalnà elastycznoêç, je eli chodzi o park maszyn.

17 W 120 F / W 120 Fi o szerokoêci roboczej 1,2 m w opcji z FCS Wymiary w m B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 600 mm Gł bokoêç frezowania: mm 12 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 900 mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm W 120 F / W 120 Fi z b bnem 1,2 m B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 8 mm B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: 0 30 mm 6x2 mm Dzi ki opcji FCS mo na szybko i łatwo zmieniaç b bny o ró nych szerokoêciach roboczych i ró nym rozstawie linii. Przy systemie FCS wymiana b bna frezujàcego trwa 1-2 godziny. Dodatkowym ułatwieniem mo e byç stosowanie wózka monta owego dost pnego jako dodatkowa opcja. Dla ka dego standardowego i specjalnego b bna frezujàcego montuje si odpowiednià dolnà cz Êç zgarniacza, który dzi ki zmniejszonej szerokoêci roboczej mieêci si w wyfrezowanym zagł bieniu. 16 // 17

18 W 130 F / W 130 Fi o szerokoêci roboczej 1,3 m w opcji z FCS Wymiary w m B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 600 mm Gł bokoêç frezowania: mm 12 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: 900 mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm B ben frezujàcy FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 15 mm W 120 F / W 120 Fi z b bnem 1,2 m B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: mm 8 mm B ben dokładnego frezowania FCS SzerokoÊç frezowania: mm Gł bokoêç frezowania: 0 30 mm 6x2 mm FCS profesjonalna elastycznoêç na placu budowy Bez wzgl du na to, czy wykorzystujemy frezark W 100 F, W 120 F lub W 130 F / W 100 Fi, W 120 Fi lub W 130 Fi dzi ki systemowi FCS mo emy sprawiç, e maszyna ta stanie si bardziej uniwersalna i wszechstronna. Przy zmiennej szerokoêci roboczej i mo liwoêci doboru rozstawu linii mo na w bardzo ekonomiczny sposób realizowaç takie zadania jak frezowanie powierzchniowe, zrywanie pełnych pakietów nawierzchni czy te wyrównywanie nierównoêci. Dodatkowy efekt, jaki uzyskuje si dzi ki szerokiemu spektrum zastosowaƒ, to wysoki współczynnik wykorzystania maszyny. Inwestycja w FCS po prostu musi si opłacaç.

19 Profesjonalny b ben frezujàcy Sprawne podawanie materiału Regulowana hydraulicznie płyta boczna (opcja) uszczelnia komor frezowania po prawej Zgarniacz z hydraulicznà regulacjà wysokoêci i po lewej stronie to gwarantuje całkowite zebranie frezowiny Wbudowana instalacja wodna chłodzi frezy, wydłu ajàc tym samym ich ywotnoêç, dysze spryskujàce mo na z łatwoêcià wyjàç celem ich wyczyszczenia. Płyt bocznà mo na podnieêç lub opuêciç hydraulicznie. Zgarniacz podnosi si wysoko do góry, aby wymiana frezów przebiegała łatwo i szybko. Odporne na zu ycie płyty z twardych stopów na zgarniaczu te mo na wymieniç bez trudu. 18 // 19

20 Wysoka wydajnoêç dzi ki korzystaniu z przenoêników taêmowych Optymalne wykorzystanie frezowanego materiału Drobnoziarnista frezowina bez brył asfaltu dzi ki nap dzanemu hydraulicznie dociskaczowi Du e iloêci frezowiny sà bez trudnoêci ładowane Łamana hydraulicznie taêma wyładowcza uławia transport Sprawny transport materiału nawet przy pełnym obcià eniu Wysoka wydajnoêç to w przypadku maszyn tej serii zasada nr 1. TaÊma wyładowcza prezentuje najnowszy stan techniki, co umo liwia maksymalnie szybki transport urobku. Poczàwszy od regulowanego hydraulicznie dociskacza i du ego wylotu materiału przez szerokà, odchylanà w du ym zakresie taêm wysypowà z bardzo szerokimi eberkami po automatycznà regulacj pr dkoêci obrotowej taêmy. Obroty taêmy mo na regulowaç bezstopniowo, co gwarantuje stałà wydajnoêç transportowà nawet przy zredukowanej pr dkoêci obrotowej silnika Diesla. TaÊmy wysypowe dost pne sà w trzech wariantach: oprócz długiej wersji standardowej dost pna jest krótsza i długa taêma łamana hydraulicznie.

21 Vacuum Cutting System VCS Innowacyjny Vacuum Cutting System gwarantuje dobrà widocznoêç kraw dzi frezowania oraz wyraênie lepsze warunki pracy w nocy. Dzi ki temu znacznie wzrasta wydajnoêç operatora. Stopieƒ zabrudzenia silnika i filtrów silnika znacznie si zmniejsza. Kolejnà zaletà maszyny jest niski nakład pracy podczas jej czyszczenia. 20 // 21

22 Ciàgle w formie mimo nielicznych czynnoêci serwisowych Aby nie było problemów z eksploatacjà Dzi ki inteligentnej koncepcji serwisowania mo na poprawiç produktywnoêç maszyny. W naszych frezarkach z taêmà wysypowà z przodu czynnoêci konserwacyjne przeprowadza si w bardzo łatwy sposób, dzi ki czemu przerwy w pracy sà ograniczone do minimum. Szeroko otwierajàce si klapy serwisowe gwarantujà wygodny dost p do silnika Diesla, pomp hydraulicznych i innych punktów serwisowych. Czy to podczas zwykłej kontroli, czy te podczas wymiany cz Êci zu ywalnych wszystkie czynnoêci serwisowe mo na przeprowadziç szybko i sprawnie. Nale y tu tak e zaznaczyç, e do maszyny standardowo dołàczany jest bogaty zestaw narz dzi.

23 Szeroko otwierane klapy serwisowe oczywiêcie z izolacjà akustycznà Dzi ki łatwoêci serwisu mo na zaoszcz dziç czas i zmniejszyç koszty Nieskomplikowane czynnoêci serwisowe Aby czas frezowania był mo liwie długi, a jego efektywnoêç mo liwie wysoka, maszyny wyposa a si w zbiorniki wody i paliwa o du ej pojemnoêci. Dla usprawnienia czynnoêci serwisowych grupuje si punkty smarne i serwisowe. Wszystkie filtry sà umieszczone za klapami serwisowymi, sà one bezpoêrednio dost pne. Nap dzana hydraulicznie myjka ciênieniowa umo liwia wyczyszczenie całej maszyny jeszcze na placu budowy. 22 // 23

24 Praca o ka dej porze dnia i nocy Pełna wydajnoêç przez długi czas Regulowane reflektory mo na szybko zamocowaç Doskonała widocznoêç dzi ki bogatemu oêwietleniu Reflektory robocze na taêmie wysypowej umo liwiajàce prac w nocy Lepsza widocznoêç na placu budowy Je eli zmuszajà do tego krótkie terminy, czasem trzeba frezowaç tak e w nocy. Dla naszych frezarek nie jest to problem: dzi ki bogatemu oêwietleniu w obszarze roboczym naszej maszyny noc staje si niemal dniem mo emy precyzyjnie i w kontrolowany sposób frezowaç. Jasne reflektory mo na ustawiç tak, e wraz ze stałym oêwietleniem z przodu maszyny b dà doskonale doêwietlaç najistotniejsze punkty na frezarce i wokół niej. Ponadto podêwietlany panel obsługowy mo na wygodnie obsługiwaç tak e w ciemnoêci. Tym sposobem mo na ostatecznie zawsze doskonale wykorzystaç pełnà moc maszyny.

25 Szybki i sprawny transport Kompaktowe wymiary oraz niewielka waga maszyny gwarantujà łatwy transport. Stabilne zadaszenie mo na obni yç hydraulicznie na czas transportu. Wytrzymałe ucha zaczepowe umo liwiajà zamocowanie maszyny na zestawie niskopodwoziowym lub załadunek dêwigiem. W przypadku taêmy łamanej długoêç transportowa maszyny ulega znacznemu skróceniu. 24 // 25

26 Frezarka o szerokim spektrum zastosowaƒ z taêmà załadowczà z przodu Ka dy projekt wykonany perfekcyjnie Je eli podczas zrywania nawierzchni asfaltowej istotne sà takie czynniki jak wydajnoêç, elastycznoêç i ekonomicznoêç, wówczas maszyny z tej serii to z pewnoêcià dobry wybór. Dzi ki wysokiej mocy silnika frezarki te z łatwoêcià radzà sobie z typowymi zadaniami z zakresu zrywania nawierzchni, takimi jak: zrywanie kompletnych jezdni, frezowanie precyzyjne, wymiana warstwy Êcieralnej, frezowanie kolein, frezowanie poboczy lub remonty czàstkowe. Dzi ki kompaktowej budowie wszystkie prace mo na bez problemu wykonywaç na zwartych placach budowy lub w mieêcie. Mówiàc krótko: dzi ki W 100 F, W 120 F, W 130 F / W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi wszystko na budowie toczy si bez problemu.

27 Nasze maszyny w akcji Frezowanie wàskich rowów i kanałów z wykorzystaniem FCS Zrywanie kompletnej warstwy nawierzchni asfaltowej Wydajne frezowanie du ej powierzchni warstwy Êcieralnej Frezarki przygotowane do monta u systemu FCS, czyli maszyny, które mogà pracowaç na ró nych szerokoêciach roboczych i z ró nymi rozstawami linii, to maszyny bardzo uniwersalne. Dzi ki łatwoêci transportowania frezarki jednego dnia roboczego mo na załatwiç kilka robót w ró nych miejscach. Ze wzgl du na du à pojemnoêç zbiornika wody i zbiornika paliwa mo na znacznie ograniczyç czynnoêci organizacyjne na placu budowy. Ekonomiczne rozwiàzania technologiczne, solidna budowa oraz długa ywotnoêç maszyn sprawdzajà si ka dego dnia na placach budowy na całym Êwiecie. 26 // 27

28 Ilustracje sà niewià àce i mogà obejmowaç wyposa enie dodatkowe. Zmiany techniczne zastrze one. Dane eksploatacyjne zale à od warunków eksploatacji. Nr PL-09/11 by Wirtgen GmbH Printed in Germany Wirtgen Polska Sp.z o.o. ul. Ostrowska 344, Poznaƒ, Polska Tel.: Fax: Internet:

Dane techniczne Frezarka drogowa na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 Fi - W 120 Fi - W 130 Fi

Dane techniczne Frezarka drogowa na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 Fi - W 120 Fi - W 130 Fi Dane techniczne Frezarka drogowa na zimno W 100 F - W 120 F - W 130 F W 100 Fi - W 120 Fi - W 130 Fi Dane techniczne Frezarka W 100 F, W 120 F, W 130 F oraz W 100 Fi, W 120 Fi, W 130 Fi B ben frezujàcy

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki pasji Frezarki. W 100 CF i W 120 CF i W 130 CF i

Przewaga dzi ki pasji Frezarki. W 100 CF i W 120 CF i W 130 CF i Przewaga dzi ki pasji Frezarki W 100 CF i W 120 CF i W 130 CF i Najwi ksze innowacje w nowych, kompaktowych frezarkach z taêmà z przodu Innowacje w zakresie obsługi Strona 4 / 5 1 Intuicyjna, precyzyjna

Bardziej szczegółowo

(Ø x szer) 559 x 254 mm

(Ø x szer) 559 x 254 mm Technische Dane techniczne Daten Kaltfräse Frezarka na W 200 zimno W 50 Dane techniczne SzerokoÊç frezowania G bokoêç frezowania * 1 Frezarka na zimno W 50 500 mm 0 160 mm B ben frezujàcy Odleg oêç l linii

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko.

Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight Błyszczące podłogi cieszą oko. Drivematic Delight: Inteligentna technika, przyjemna praca. Pracownicy są zadowoleni z intuicyjnej obsługi, a szefowie z większej wydajności i szybszej

Bardziej szczegółowo

Zamiatarki miejskie i nośniki narzędzi MIC 34C

Zamiatarki miejskie i nośniki narzędzi MIC 34C Zamiatarki miejskie i nośniki narzędzi MIC 34C Wielofunkcyjny, kompaktowy pojazd MIC 34C do różnorodnych prac komunalnych, przeznaczony do całorocznego użytkowania. Wyposażenie standardowe: Wygodny fotel

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

MODELE. Max. moc. Model KM

MODELE. Max. moc. Model KM MODELE Max. moc Model 30 40 50 KM 35 41 47 ZASTOSOWANIE Wszechstronne ciągniki sprawdzają się w: sadach szklarniach ogrodnictwie parkach i ogrodach utrzymaniu zieleni sektorze komunalnym SYLISTYKA Zwarta

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA:

Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania F CHARAKTERYSTYKA: Termostaty V2, V4 i V8 Regulatory temperatury bezpo redniego działania 3.4.01-F CHARAKTERYSTYKA: siła zamkni cia 200 N, 400 N i 800 N do zaworów grzewczych lub chłodz cych solidne i godne zaufania zakres

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

Ciągniki rolnicze serii 7: najlepsza technologia, największa wydajność

Ciągniki rolnicze serii 7: najlepsza technologia, największa wydajność .pl https://www..pl Ciągniki rolnicze serii 7: najlepsza technologia, największa wydajność Autor: materiały firmowe Data: 7 grudnia 2016 Ciągniki rolnicze Serii 7 zostały opracowane przez markę DEUTZ-

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren.

Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren. Silnik. Przekładnia. Koncepcja sterowania. Ecotronik od Steyr. IDEALNE ZESTRoJENIE SILNIKA, PRZEKŁADNI I OBSŁUGI. www.steyr-traktoren.com Wydajność, na której możesz polegać: ECOtronik 02 WSTĘP Silnik.

Bardziej szczegółowo

Kubota F2880E/F2880/F3680

Kubota F2880E/F2880/F3680 Kubota F2880E/F2880/F3680 WŁAŚCIWOŚCI KOSISKO Stabilne kosisko nadaje się idealnie do koszenia nawet wysokiej trawy. Proponowany w dwóch wielkościach 1,5 m i 1,83 m nadające się do różnorodnych zadań koszenia.

Bardziej szczegółowo

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej

MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej MASZYNY do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej AKCESORIA Pi³a tarczowa przenoœna TRIM 300 NR Maszyny i oprzyrz¹dowanie niezast¹piona przy bezpoœrednim monta u konstrukcji aluminiowych na budowie

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

TURBINA BSK BIOGEST INTERNATIONAL. Historia produkcji turbin BSK. Zadania turbiny

TURBINA BSK BIOGEST INTERNATIONAL. Historia produkcji turbin BSK. Zadania turbiny TURBINA BSK : Historia produkcji turbin BSK Produkowane w Szwajcarii turbiny BSK zaliczaj¹ siê do najbardziej skutecznych i efektywnych aeratorów powierzchniowych stosowanych w biologicznych oczyszczalniach

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D

Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Z fotelem dla operatora KM 130/300 R D Wytrzymała zamiatarka przemysłowa o masywnej konstrukcji, która skutecznie zbiera różne rodzaje brudu od drobnego pyłu po gruby gruz. Wyposażona w mocny silnik Diesla

Bardziej szczegółowo

Kszta³cenie w zakresie CNC: praktyka i programowanie na PC sinutrain Kszta³cenie stwarzaj¹ce perspektywy w zakresie CNC: SinuTrain Wykwalifikowani pracownicy s¹ decyduj¹cym czynnikiem sukcesu w przemyœle

Bardziej szczegółowo

CT 110. Zmywarka do posadzek. Wysoka produktywność. Zaawansowana technologia. Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach zmywarki

CT 110. Zmywarka do posadzek. Wysoka produktywność. Zaawansowana technologia. Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach zmywarki 24 CT 110 Wysoka produktywność Duże zbiorniki na czystą i brudną wodę przy małych wymiarach Długi czas pracy Napęd szczotki z automatycznym zatrzymaniem 3 programy podawania środka myjącego Zaawansowana

Bardziej szczegółowo

Kombajn poletkowy. Maszyny dla hodowli roślin

Kombajn poletkowy. Maszyny dla hodowli roślin Kombajn poletkowy Maszyny dla hodowli roślin ZÜRN 150 Kombajn do zbioru poletek i dokładnych wyników badań plonu. Wszechstronny kombajn poletkowy ZÜRN 150 pozwala na zbiór wysokoplonujących roślin z odpowiednią

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B

Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Z fotelem dla operatora KMR 1250 B Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana spalinowo

Bardziej szczegółowo

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE

CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE CECHY I DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ KOOLKARE Rodzina Koolkare oferuje szereg urządzeń do obsługi układów AC, które są zaprojektowane tak, aby spełnić różnorodne potrzeby wszystkich rodzajów warsztatów. Poniższa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

MINI-KOPARKA SV15. 1535/1655 kg

MINI-KOPARKA SV15. 1535/1655 kg MINI-KOPARKA 1535/1655 kg ZWARTA SYLWETKA Koparki Yanmar serii Semi-ViO zdecydowanie wyróżniają się spośród innych maszyn w swojej klasie wagowej. Model łączy zwartą sylwetkę, wysoką wydajność i doskonałą

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

Seria B Seria B HW. Seria B. Seria B HW. Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym)

Seria B Seria B HW. Seria B. Seria B HW. Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym) Seria B Seria B HW Seria B Seria B HW Ekspresy przelewowe (z filtrem okra głym) Św i a t o w y s m a k j a k o ś c i Życzą sobie Pan stwo dużo dobrej, świeżej i szybko zaparzonej kawy? Odpowiedzią jest

Bardziej szczegółowo

materiału nadającego się do wykorzystania jako materiał podkładowy, drenażowy, uzupełniający w zaprawach murarskich itp.

materiału nadającego się do wykorzystania jako materiał podkładowy, drenażowy, uzupełniający w zaprawach murarskich itp. Głównym zadaniem kruszarek RUBI jest ułatwienie recyklingu odpadów budowlanych. Kruszarki RUBI służą do rozbijania gruzu na drobne kawałki, dzięki czemu zmniejszają jego objętość średnio o ponad 50%. Proces

Bardziej szczegółowo

Zamiatarka ICC 2 charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową w szczególności polecana jest do zastosowań komunalnych.

Zamiatarka ICC 2 charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową w szczególności polecana jest do zastosowań komunalnych. Zamiatarki miejskie i nośniki narzędzi ICC 2 D ADV STAGE IIIa Zamiatarka ICC 2 charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową w szczególności polecana jest do zastosowań komunalnych. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT

Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Z fotelem dla operatora KMR 1250 BAT Bardzo wydajna, mocna zamiatarka z fotelem dla operatora i hydraulicznym opróżnianiem zbiornika. Przeznaczona do utrzymania w czystości dużych powierzchni. Zasilana

Bardziej szczegółowo

TruShear: Skuteczne cięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruShear: Skuteczne cięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruShear: Skuteczne cięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Rozwiązania na miarę Spis treści Rozwiązania na miarę 2 Technika cięcia, która przekonuje 3 Nożyce

Bardziej szczegółowo

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem

ET18. ET18 ewolucja pracującego świata. Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem ET18 ewolucja pracującego świata. Wacker Neuson ustanawia nowe standardy koparek kompaktowych z ich nową generacją modeli w klasie wagowej od 1,7 do

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

Kompletna oferta maszyn. Paleta produktów, która sprosta Paƒstwa oczekiwaniom

Kompletna oferta maszyn. Paleta produktów, która sprosta Paƒstwa oczekiwaniom Kompletna oferta maszyn Paleta produktów, która sprosta Paƒstwa oczekiwaniom Wydanie: kwiecieƒ 2015 Spis treêci Frezarki na zimno Frezarka na zimno W 35 DC 4 Frezarka na zimno W 35 R i 4 Frezarka na zimno

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne

Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne Bębnowe oczyszczarki strumieniowo-ścierne Technika obróbki strumieniowo-ściernej Maszyny używane Systemy transportowe Serwis i części zamienne Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne są dostępne w różnych

Bardziej szczegółowo

DD25B. DWUBĘBNOWE WALCE VOLVO 2.6 t 18.5 kw

DD25B. DWUBĘBNOWE WALCE VOLVO 2.6 t 18.5 kw DD25B DWUBĘBNOWE WALCE VOLVO 2.6 t 18.5 kw Widoczność 360 Optymalnie ustawiony fotel przesuwny, mocowania bębna ustawione pod kątem oraz pochylona pokrywa silnika zapewniają w DD25B najlepszą w branży

Bardziej szczegółowo

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem.

Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Z fotelem dla operatora KM 100/100 R Lpg Komfortowa zamiatarka z fotelem dla operatora o hydraulicznym napędzie roboczym i jezdnym wyposażona w hydrauliczną pompę, Zasilana gazem. Wyposażenie standardowe:

Bardziej szczegółowo

Frezarki 3- i 4- kołowe PL 500T / PL 500TD

Frezarki 3- i 4- kołowe PL 500T / PL 500TD Frezarki 3- i 4- kołowe PL 500T / PL 500TD Zaprojektowane od podstaw! Potężna dawka mocy Różnorodność konfiguracji Dynapac nieprzerwanie ulepsza swoją ofertę związaną z frezarkami. Efektem nieustającego

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

POTĘGA MOCY GLEBOGRYZARKI SPALINOWE. Glebogryzarki spalinowe

POTĘGA MOCY GLEBOGRYZARKI SPALINOWE. Glebogryzarki spalinowe Glebogryzarki GLEBOGRYZARKI SPALINOWE POTĘGA MOCY Spulchnianie, mieszanie nawozów z glebą, rozdrabnianie, uprawa wąskich międzyrzędzi to tylko niektóre z zastosowań glebogryzarek spalinowych VIKING. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Pozioma below. Multifunkcjonalny. Pozioma belownica kanałowa. Recykling-Technika. Podajniki. Multifunkcjonalny system rozbudowy

Pozioma below. Multifunkcjonalny. Pozioma belownica kanałowa. Recykling-Technika. Podajniki. Multifunkcjonalny system rozbudowy Integracja systemowa lub pojedyńcze posadowienie Multifunkcjonalny Zagęszczanie dużych objętości Podajniki agęszczanie dużych objętości Recykling-Technika Pozioma belownica kanałowa Integracja systemowa

Bardziej szczegółowo

MB GRIP 15 AK, 25 AK, 36 KD, 240D, 401D, 501D

MB GRIP 15 AK, 25 AK, 36 KD, 240D, 401D, 501D MB GRIP 15 AK, 25 AK, 36 KD, 240D, 401D, 501D Nowoczesne i ergonomiczne uchwyty do stosowania w spawaniu metodà MIG/MAG. Rodzina uchwytów MB z d ugoletnià tradycjà znajduje swoje wszechstronne zastosowanie.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o.

Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Dotyczy postępowania na : Dostawa samochodu śmieciarki dwukomorowej dla Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. zgodnie z art.12a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Hakomatic B 45 NOWA. Przyjemność sprzątania. Sprzątanie kontraktowe. Więcej komfortu, mniej kosztów

Hakomatic B 45 NOWA. Przyjemność sprzątania. Sprzątanie kontraktowe. Więcej komfortu, mniej kosztów Hakomatic B 45 Przyjemność sprzątania NOWA Więcej komfortu, mniej kosztów Sprzątanie kontraktowe Hakomatic B 45 Z opłacalnymi własnościami Nowa gwiazda na starcie Czas nadszedł. Hako prezentuje nową maszynę

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Stylowe grzanie peletem

Stylowe grzanie peletem Stylowe grzanie peletem FireWIN Centrum ciep³a w pokoju Partner w Polsce www.bado.com.pl Ciep³o w perfekcji Design spotyka Technikê Rozkoszujcie siê Pañstwo magi¹ ognia, dajcie siê rozpieszczaæ technologii

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych

Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Urządzenie do perforacji PM5 Kompletne rozwiązania perforowania folii z tworzyw sztucznych Możliwość zintegrowania z każdym procesem produkcyjnym. PM5 jest rozwiązaniem wprowadzonym przez firmę AFS do

Bardziej szczegółowo

Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A

Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A JPD TECHNOLOGIE ul. Turystyczna 44m, 20-207 Lublin tel. (81) 440 63 34, gsm 530-615-915 info@jpd.lublin.pl, www.jpd.lublin.pl Statywy wiertnicze HS 150A, 200A, 350A, 600A System wiertniczy HS to statywy

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

zmywarki do posadzek

zmywarki do posadzek zmywarki do posadzek zmywarki do posadzek model czas pracy teoretyczny* szerokość czyszczenia zasilanie waga maszyny waga baterii szczotki nacisk na szczotkę nacisk [kg/cm ] obroty [obr./min.] pojemność

Bardziej szczegółowo

Z fotelem dla operatora KM 105/110 R Bp

Z fotelem dla operatora KM 105/110 R Bp Z fotelem dla operatora KM 105/110 R Bp Nowa linia samojezdnych zamiatarek z fotelem dla operatora wyposażonych w opatentowany system automatycznego oczyszczania filtra Tact (dotychczas stosowanego w odkurzaczach

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjna maszyna: Jeśli potrzebujesz jeszcze większej mocy...

Wielofunkcyjna maszyna: Jeśli potrzebujesz jeszcze większej mocy... Polski Wielofunkcyjna maszyna: Mocny i solidny silnik benzynowy 20 KM Niezwykła moc Rama ROPS/FOPS i pas bezpieczeństwa w wersji standardowej Jeśli potrzebujesz jeszcze większej mocy... Silnik Kohler 25

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52

WL52. Klasyka na placu budowy: WL 52 WL52 Przegubowe ładowarki Kołowe Klasyka na placu budowy: WL 52 Na profesjonalnym placu budowy nie powinno zabraknąć ładowarki kołowej WL 52. Poza mocną hydrauliką oferuje ona również łatwą w obsłudze

Bardziej szczegółowo

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych

ET16. Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych ET16 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Kompaktowa swoboda ruchu w klasie koparek 1,5- tonowych Kompaktowe rozmiary, a przy tym najlepsza w swojej klasie w dziedzinie wielkości kabiny -to może

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020

Informacja prasowa. Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Hydrauliczny układ Start-Stop (HSS) dla maszyn budowlanych PI 090020 Głównym celem zastosowania automatycznego hydraulicznego układu Start -Stop w maszynach budowlanych było zmniejszenie zużycia paliwa

Bardziej szczegółowo

Sano TMR Profi Santrak Kompakt 1612 SCR Wozy paszowe samojezdne z 1 lub 2 pionowymi ślimakami o niskiej i zwartej budowie

Sano TMR Profi Santrak Kompakt 1612 SCR Wozy paszowe samojezdne z 1 lub 2 pionowymi ślimakami o niskiej i zwartej budowie Sano TMR Profi Santrak Kompakt 1612 SCR Wozy paszowe samojezdne z 1 lub 2 pionowymi ślimakami o niskiej i zwartej budowie Sano TMR Profi Santrak Kompakt SCR to najnowsza wersja wozów paszowych samojezdnych

Bardziej szczegółowo

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój Kàtownik Êlusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Przeznaczenie: Uniersalne. 4601 4602 Kàtownik p aski Kàtownik ze stopkà Nr. d ugoêç ramion 4601 4602 przekrój 0100 100 x 70

Bardziej szczegółowo

Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L.

Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L. PRACE WYKOŃCZENIOWE Mocny, cichy i mobilny nowy FEIN Dustex 25 L i Dustex 35 L. Dwa kompaktowe odkurzacze o bardzo wysokiej sile ssania. Wszędzie z Tobą zawsze wszystko pod ręką. Dopracowane do najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS

NOWOŚĆ. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE STIHL RE 88, RE 98, RE 109, RE 119, RE 129 PLUS 0461 655 5123. M15. K4.S0914. F&W. Wydrukowano w Niemczech ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2014. Ekologiczny papier bielony bez użycia chloru. Wybór: Szeroki. Ciśnienie: Wysokie. Wynik: Doskonały. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Bardziej szczegółowo

- - JEDYNEGO INNOWATORA W SEGMENCIE MONTAŻOWNIC DO KÓŁ

- - JEDYNEGO INNOWATORA W SEGMENCIE MONTAŻOWNIC DO KÓŁ Ponad pół wieku minęło od czasu wynalezienia i wyprodukowania pierwszej montażownicy przez Corghi. Minęło kilka lat od wynalezienia technologii "Leva la Leva" (bez użycia łyżki monterskiej) przez Corghi.

Bardziej szczegółowo

EZ 80. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność

EZ 80. Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność EZ 80 Koparki Gąsienicowe Zero Tail Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka wydajność Model EZ80 to największa koparka zero tail marki Wacker Neuson. Kompaktowe wymiary, zmniejszone zużycie paliwa

Bardziej szczegółowo

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS

P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS P ytkowy zgarniacz kontaktowy LaCS Daleko idàcà ochron prowadnic liniowych przed najmniejszymi nawet zanieczyszczeniami i partyku ami zapewnia w asny, wymyêlony przez, system p ytkowych zgarniaczy LaCS

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack

Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack Szorowarki kompaktowe BR 35/12 Bp Pack Nowa kompaktowa szorowarka BR 35/12 C to wyjątkowo zwrotne i mobilne urządzenie, najlżejsze w swojej klasie (jest o około 35% lżejsze od urządzeń konkurencyjnych).

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam

Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008. Usuwanie plam Numeracja katalogu zgodna z Białą Księgą Strima 2008 Usuwanie plam KREBS 500 Kompletny system do usuwania plam na tekstyliach KREBS 750 System na tekstyliach KREBS DUO System na tekstyliach Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny

The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny The experts in rubber and silicone moulding» BENCHMARK S3 Nieporównywalny BENCHMARK S3 Nowe standardy Dla oczu i dla uszu DESMA BENCHMARK S3 jest całkowicie nowo skonstruowaną wtryskarką pionową Maszyna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi

VIKING Seria 4. Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem. Ergonomiczny, miękki uchwyt. Obustronne, stabilne elementy obsługi NOWOŚCI 2013 VIKING Seria 4 VIKING Seria 4 Kosiarki spalinowe z podwójnym uchwytem Obustronne, stabilne elementy obsługi Ergonomiczny, miękki uchwyt Uchwyt linki rozrusznika dla ergonomicznego startu Zatrzask

Bardziej szczegółowo

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki.

Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem Siła klasyki. 2503 Konwencjonalne Koparki Gąsienicowe Z Nadwoziem 2503 - Siła klasyki. Koparka 2503 marki Wacker Neuson to mocna maszyna, gwarantująca najwyższą produktywność oraz najlepszy komfort obsługi dzięki dużej

Bardziej szczegółowo