PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego"

Transkrypt

1 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Adres obiektu budowlanego : działka nr 3909/8 położona w Łańcucie przy ul. Paderewskiego 5 Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia : Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi projektowania architektonicznego architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Nazwa i adres Zamawiającego : Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z.o.o. ul. Paderewskiego Łańcut Zespół projektowy Nazwisko i imię, nr uprawnień Podpis data Data opracowania maj 2013r

2 Spis treści: I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje : 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 1.3. Zakres robót remontowo- budowlanych i konserwatorskich 1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Podstawowe dane techniczno-użytkowe: : Dane do zapotrzebowanie w media Wyposażenie obiektu w instalacje 1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe : 1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń Powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania działki 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wymagania w zakresie projektowania 2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalno-użytkowym 2.3. Wymagania w zakresie architektury 2.4. Wymagania w zakresie konstrukcji Zakres opracowania Zastosowane schematy statyczne Lokalizacja obiektu Kategoria geotechniczna obiektu Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych Instalacje grzewcze, węzeł cieplny Instalacja centralnego ogrzewania: Instalacja ciepła technologicznego Węzeł cieplny Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja wodociągowa Instalacja przeciwpożarowa - hydrantowa Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją Układ nr 1 Układ nr 2 Układ nr 3 Układ nr 4 Układ wywiewny WC1 Układ wywiewny WC2 Układ wywiewny WC3 Układ wywiewny WP (wywiew z PRO MORTE) Instalacja chłodnicza: Klimatyzacja PRO MORTE Wymagania w zakresie przyłączy sanitarnych Kanalizacja sanitarna

3 Kanalizacja deszczowa Przyłącz wody Przyłącz ciepłowniczy 2.6. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych Wytyczne ogólne Zasilanie w energię elektryczną Kompensacja mocy biernej Zasilanie dedykowane Instalacje wewnętrzne Instalacja siłowa 400 V / 230 V Instalacja zasilająca urządzenia technologiczne Instalacja zasilająca układ wentylacji mechanicznej i chłodniczej Instalacja zasilająca dźwigi osobowe Ochrona od porażeń Instalacje teletechniczne Instalacja telefoniczna Instalacja przyzywowa Instalacja telewizyjna System kontroli dostępu Instalacja sieci strukturalnej Instalacja oddymiania klatki schodowej System Centralnej telewizji dozorowej CCTV Instalacja odgromowa i uziemiająca Ochrona od porażeń, od przepięć atmosferycznych i łączeniowych, połączenia wyrównawcze Przyłącza kablowe niskiego napięcia Zabezpieczenie istniejące uzbrojenia terenu Kanalizacja teletechniczna Przyłącze teletechniczne światłowodowe Przyłącze teletechniczne Oświetlenie zewnętrzne Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje : 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 2. Wpis do rejestru zabytków 3. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 5. Geotechniczne warunki posadowienia 6. Warunki zasilania obiektu w media : 7..Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem remontu

4 I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dworku Dwernickiego objętego ochroną konserwatorską (figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 34) rozbudowa o nowy budynek dwukondygnacyjny dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego (ZPO). 1.1 Opis stanu istniejącego. Budynek zabytkowy to dworek pełnomocnika hrabiów Potockich niejakiego Szczęsnego Dwernickiego wybudowany około 1844 roku. Po II wojnie światowej został przekazany na cele zdrowotne min. In. Odział Dziecięcy Szpitala Rejonowego a następnie na Oddział Neurologii. Znajduje się na terenie Szpitala Powiatowego (obecnie Centrum Medyczne) w Łańcucie. (Źródło: Kat. Zabytków Sztuki w Polsce. Łańcut i okolice. Warszawa 1994) Budynek oznaczony nr 4 (wg. numeracji budynków na terenie Centym Medycznego) Pow. zabudowy m 2 Pow. użytkowa m 2 Kubatura m 3 Budynek 1-kondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony (w piwnicach mieści się węzeł c.o.) Ławy fundamentowe kamienne i ceglane Ściany piwnic z cegły pełnej o gr. 90 cm, 65 cm Ściany parteru cegła pełna Strop nad piwnicami z cegły pełnej na belkach stalowych Strop nad parterem drewniany Dach czterospadowy, pokrycie blacha Konstrukcja dachu - drewniana. Budynek posiada przyłącza wszystkich mediów. Wyposażony jest w instalacje: c.o. zasilane z własnej wymiennikowni wodno-kanalizacyjną z własnych sieci zasilanych z sieci miejskich woda ciepła z własnej wymiennikowni energetyczna- zasilana z własnej stacji trafo odgromowa, teletechniczna, logiczna. Stan obiektu- dobry. Od marca 2000r w budynku funkcjonuje Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Działka: Położenie: przy skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Żardeckiego Zabudowana budynkami: dworku Dwernickiego (obecnie ZPO), budynkiem gospodarczym (obiekt murowany, parterowy, o pow. zabudowy m 2, pow. użytkowej 308,0 m 2 ) i obiektem zestawionym z kontenerów. Na działce nie ma żadnych wartościowych drzew, nie ma objętych ochroną roślin, zwierząt, ptaków, grzybów. 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wg niżej wymienionych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn.

5 zm.) oraz zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego decyzji administracyjnej Pozwolenie na budowę: Dokumentacja projektowa powinna zawierać; a) projekt budowlany opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami b) projekty wykonawcze (w zakresie każdej branży) opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami c) przedmiary robót sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z póź. zm.); d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z póź. zm.); Projekt winien być opracowany w zakresie następujących branż: 1. architektura, 2. konstrukcja, 3. instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa 4. instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cielnym 5. instalacja ciepła technologicznego 6. instalacja centralnej ciepłej wody, 7. instalacja wentylacji mechanicznej 8. instalacja klimatyzacji 9. instalacja oświetlenia ogólnego 10. instalacja oświetlenia awaryjnego 11. instalacja siły i gniazd wtyczkowych 12. instalacja przywoławcza 13. instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych 14. instalacja odgromowa, 15. sieci strukturalnej 16. instalacja monitoringu CCTV (korytarzy i zewnętrza) 17. instalacja oddymiania klatek schodowych 18. instalacja zamków szyfrowych 19. instalacja domofonowa, 20. instalacja RTV 21. instalacja rozdzielni niskiego napięcia budynku agregatorowni 22. zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem dojazdu, parking i dojściem do budynku 23. wjazd publiczny z drogi gminnej 24. projekt niezbędnych i przyłączy i odcinki sieci, zasilanie kablowe, podstawowe i rezerwowo budynku przebudowa linii kablowych nn kolidujących z proj. budynkiem

6 przebudowa kanalizacji teletechnicznej kolidujących z proj. budynkiem przebudowa sieci co. kolidującej z proj. budynkiem przełożenie przyłączy: gazu, wodociągowego i kanalizacji sanit. kolidujących z proj. budynkiem instalacja odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej 25. kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury natomiast planowany do przebudowy i rozbudowy budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 34 stąd projekt zamierzenia inwestycyjnego obiektu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla którego obowiązek sporządzenia takiego planu nie obowiązuje ani nie został ustalony. Na inwestycję została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AG z dnia przez Burmistrza Gminy i Miasta Łańcuta Projektant niezbędne materiały do projektowania pozyskuje we własnym zakresie Zakres robót remontowo- budowlanych i konserwatorskich obejmuje ; Rozbudowę istniejącego budynku ZPO w kierunku południowo-wschodnim Przebudowę parteru istniejącego ZPO dla potrzeb zaplecza socjalno-szatniowego, kuchni i kaplicy Przebudowę dachu Remont elewacji zabytkowej Zagospodarowanie działki 1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Zakres robót budowlanych: - remont i przebudowa istniejącego budynku ZPO (Dworku Dwernickiego), - rozbudowa budynku ZPO w kierunku południowo-wschodnim aż do połączenia z budynkiem Szpitala ozn. nr 1. Obiekt ZPO składać się będzie z dwóch części: - istniejącej parterowej podlegającej przebudowie (rok budowy 1844) i częściowo podpiwniczonej. - nowej dwukondygnacyjnej dobudowanej do istniejącego budynku. Razem mają tworzyć jeden obiekt zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym. Budynek ZPO będzie połączony z budynkiem Szpitala (bud. nr 1) łącznikiem. Budynek dobudowany w kształcie litery L. Układ funkcjonalny ma zapewnić możliwość wydzielenia 3 odcinków pielęgnacyjnych obsługi pacjentów będących w różnym stanie zdrowia. Budynek będzie posiadał przestronny hall komunikacyjny, sale chorych z wyjściem na projektowany ogród (w parterze), atmosferę i układ funkcjonalny przyjazny dla osób. Pokoje wyposażone będą we własne łazienki, dla części sal łazienki będą udostępniane z korytarza. Niektóre posiłki mogą być dostarczone do sal pacjentów, podczas gdy inne mogą być podawane w centralnej części jadalnej. W ZPO mają być stworzone doskonałe warunki do opieki pielęgnacyjnej dla przebywających tam pacjentów. Fachowa, profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do pacjenta, gabinet

7 rehabilitacyjny, gabinet terapii zajęciowej, sala dziennego pobytu, bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, zindywidualizowane wyżywienie w zależności od stanu pacjenta, zapewnić mają opiekę dla przebywających tam pacjentów na najwyższym poziomie. Technologia budowy: tradycyjna murowana Podstawowe dane techniczno-użytkowe: : powierzchnia terenu objęta opracowaniem 6 500,00 m 2 pow. zabudowy m 2 (istn. bud.) m 2 = m 2 powierzchnia użytkowa 2618,00 m 2 parter m 2 (istn. bud.) m 2 = 1 463,00 m 2 piętra 00,00 m 2 (istn. bud.) m 2 = m 2. Kubatura nowoprojektowanego obiektu m 3 ilość łóżek 63 ilość sal chorych 30 w tym: parter 11 sal (22 pacjentów) ) z przeznaczeniem dla ZPO piętro 19 sal (41 pacjentów) w tym: 11 sal (26 pacjentów) z przeznaczeniem dla ZPO 8 sal (15 pacjentów) z przeznaczeniem na Oddział Geriatrii wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem do budynku do kalenicy 11.00m szerokość elewacji budynku (od strony ul. Żardeckiego, łącznie dworek i nowy) 68,25m w tym szerokość proj. budynek bez przewiązki) m długość elewacji (południowa) budynku m w tym długość przewiązki 6.30m Dane do zapotrzebowanie w media zapotrzebowanie na energię cieplną ok. 447 kw w tym: zapotrzebowanie ciepła dla c.o.: 157kW zapotrzebowanie ciepła dla c.t.: 200kW zapotrzebowanie ciepła dla c.w.: 90kW zapotrzebowanie na energię elektryczną 100 kw; zużycie wody na cele komunalne 12,0 m 3 /dobę, zapotrzebowanie wody dla celów p.poż 4.0 l/s odprowadzenie ścieków 12.0 m 3 /dobę Wyposażenie obiektu w instalacje: Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje : elektryczną 220 V i 380 V, instalacja oświetlenia ogólnego instalacja oświetlenia awaryjnego instalacja siły i gniazd wtyczkowych instalacja przywoławcza instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych instalacja odgromowa, sieci strukturalnej instalacja monitoringu CCTV (korytarzy i zewnętrza) instalacja oddymiania klatki schodowej,

8 instalacja zamków szyfrowych instalacja RTV instalacja domofonowa instalacja zasilająca układy wentylacyjne i klimatyzacyjne oświetlenie terenu sanitarne centralnego ogrzewania, zasilana z węzła cieplnego wod-kan centralnej ciepłej wody(ccw) wentylacji mechanicznej dla wszystkich pomieszczeń instalacja gazów medycznych ( zestawy nadłóżkowe nad każdym łóżkiem Długość przyłączy i instalacji dla budynku ZOL do zaprojektowania: woda 90.0.m kanalizacja deszczowa. 400,00.m kanalizacja sanitarna m ciepło m zasilanie kablowe podstawowe nn 165,0 m zasilanie kablowe podstawowe nn 235,0 m przebudowa linii kablowych 120,0 m przebudowa kanalizacji teletechnicznej 120,0 m 1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe : Obiekt w formie litery L. Dwa skrzydła boczne zajmować będą: skrzydło zlokalizowane przy obecnym budynku ZPO: sale dla chorych z węzłami sanitarnymi przy każdej sali (zarówno w parterze jak i na piętrze) skrzydło zlokalizowane przy budynku nr 1 Szpitala: w parterze zespół rehabilitacji i pokoje lekarskie, na piętrze sale chorych Część środkowa budynku to część ogólna mieszcząca; hall wejściowy, klatkę schodową, windy, jadalnię gabinety lekarskie i zabiegowe, na piętrze- sala wykładowa, pokoje lekarskie i zabiegowe, pom. techniczne Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Łańcucie usytuowany będzie w nowoczesnym budynku spełniającym wszelkie standardy. Budynek ZPO nie będzie posiadał barier architektonicznych, co gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz swobodne poruszanie się po terenie Zakładu. Posiadał będzie 2 windy osobowe przystosowane do transportu chorego na łóżku. Zadaniem ZPO będzie świadczenie opieki długoterminowej dla chorych obłożnie i przewlekle, zwykle w wieku podeszłym, wymagających wykwalifikowanej rehabilitacji i opieki lekarskiej oraz całodobowej pielęgnacji. Pacjenci będą mieć zapewnioną: -opiekę lekarską, -całodobową pielęgniarską, -opiekę w zakresie rehabilitacji, -opiekę psychologiczną, -terapię zajęciową, -leczenie farmakologiczne, -leczenie dietetyczne, -zapewnione badania diagnostyczne.

9 Warunki lokalowe: ZPO oferować będzie bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, pokoje 1- i 2 osobowe, wysoki standard warunków higieniczno - sanitarnych, wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź. zm. Prawo budowlane) Dogodne położenie, malownicze widoki oraz wyjście na własny teren zielony, zapewnia ciszę i spokój oraz wypoczynek dla pacjentów. Obiekt dysponować będzie 63 łóżkami w salach 1 i 2 osobowych. Wszystkie łóżka są wyposażone będą w materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe oraz wysięgniki lub ramy rehabilitacyjne, a także instalację przyzywową oraz zestawy nadłóżkowe wyposażone w gazy medyczne. W każdym skrzydle funkcjonować będzie samodzielne stanowisko pielęgniarskie. Obiekt dysponować będzie pomieszczeniami i zapleczem do rehabilitacji i terapii zajęciowej/psychoterapii. Chorzy i ich bliscy będą mogli również skorzystać z pomocy psychiatry i logopedy Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń PARTER BUD. PROJ. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 0.00 Wiatrołap 16, Hall główny 92, Korytarz 132, Klatka schodowa 43, Pokój kierownika ZPO 16, Gabinet zabiegowy 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Łazienka oddziałowa 14, WC pers. 4, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 19, Klatka schodowa 23, Pom. porządkowe 5, Węzeł C.O. 3, Pom. techniczne 6, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3,36

10 0.28 Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pokój przygotowania leków 13, Dyżurka 7, Jadalnia 32, Świetlica 50, Pok. dzienny 15, Terapia zajęciowa 16, Elektrolecznictwo 16, Hydroterapia 16, Pro morte 16, Przewiązka 35, Klatka schodowa 22, Rehabilitacja 97, Gabinet lek. reh. 23, Gabinet psychol. 24, Portiernia 25, WC męski 5, WC damski i niepełnosprawnych 5, Korytarz 116,28 SUMA: 1 180,01 m2 PARTER BUD. ISTN. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia i0.01 Wiatrołap 3,42 i0.02 Komunikacja 41,08 i0.03 Magazyn 5,88 i0.04 Szatnia damska 48,44 i0.05 Węzeł sanit. 9,71 i0.06 Kaplica 40,37 i0.07 Klatka schodowa 4,97 i0.08 Przewiązka 20,51 i0.09 Komunikacja 17,17 i0.10 Kuchnia 20,58 i0.11 Magazyn 24,41 i0.12 Brudownik 9,68 i0.13 Węzeł sanit. 8,61 i0.14 Szatnia męska 22,17 i0.15 Magazyn odpadów 5,88 SUMA: 282,88 m2 I PIĘTRO NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 1.01 Klatka schodowa 23, Korytarz 256,89

11 1.03 Gabinet zabiegowy 18, Dyżurka 6, Pokój przygotowania leków 12, Pok. łóżkowy 2-os 24, Pok. łóżkowy 2-os 24, Łazienka oddziałowa 14, WC pers. 4, Pok. łóżkowy 2-os 24, Pok. łóżkowy 2-os 24, Pok. łóżkowy 2-os 23, Klatka schodowa 23, Składzik czystej bielizny 6, Brudownik 11, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 1-os 20, Pom. techniczne - wentylatorownia 53, Pokój przygotowania leków 10, Dyżurka 11, Gabinet zabiegowy 18, Pok. łóżkowy 2-os 18, Pok. łóżkowy 2-os 18, Pok. łóżkowy 2-os 18, Pok. łóżkowy 2-os 18, Magazyn 17, Klatka schodowa 23, Pok. łóżkowy 2-os 18, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 1-os 20, Łazienka oddziałowa 14, Brudownik 13, Pom. porządkowe 8, WC pers. 5, Pokój lekarzy 23, Pokój socjalny 23, Sala wykładowa 101,63

12 1.53 Pokój lekarzy 24,30 SUMA: 1 155,22 m Powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania działki Powierzchnia działki nr 3909/8 w Łańcucie objętej oprac. 6500,00 m 2 100,00 % Pow. zabudowy kubaturowej w całości m 2 29,50 % w tym: istn. dworek do przebudowy m 2 projektowany budynek m 2 istniejące budynki nie objęte opracowaniem projektowym m 2 Teren utwardzony 1 673,50 m 2 25,74 % w tym - projektowane parkingi 472,50m 2 -projektowane chodniki, i opaski 462,00m 2 - istniejące powierzchnie utwardzone (drogi chodniki opaski) 739,00m 2 Tereny zielone 2 908,00 m % w tym:- projektowany ogród 595,00m 2 - pozostałe tereny zielone 2 313,00m 2 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Dokumentację należy opracować wersji papierowej i elektronicznej. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: - rozwiązania projektowane zawarte w projekcie technicznym, wykonawczym i specyfikacjach technicznych, - stosowane wyroby montażowe instalacyjne w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi Wymagania w zakresie projektowania Wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej Wykonanie projektu budowlanego Wykonanie projektów wykonawczych Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i STWiOR Uzyskanie decyzji WUOZ w Rzeszowie Uzyskanie decyzji Starostwa 2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalno-użytkowym - dostęp do budynku dla niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje - przeniesienie pomieszczeń biurowych administracji i szatniowych do remontowanego budynku ZPO (dworek Dwernickich) - połączenie budynku z budynkiem nr. 1 Szpitala - podział funkcjonalny budynku na : Oddział Geriatrii Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy wraz z zapleczem rehabilitacyjnym Wymagania w zakresie architektury - budynek o podwyższonych standardach użytkowych i wyposażenia dla chorych - dostęp do budynku dla niepełnosprawnych - budowa wind dla niepełnosprawnych

13 - lokalizacja pomieszczeń sanitarnych przy większości sal chorych - lokalizacja przestrzeni foyer dla pacjentów 2.4.Wymagania w zakresie konstrukcji Zakres opracowania. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku ZPO (rok budowy 1844) i dobudowę do niego nowej część w kształcie litery L. Razem tworzyć mają jeden obiekt pod względem funkcjonalnym i wizualnym. Obiekt musi być połączony z istniejącym budynkiem szpitala Zastosowane schematy statyczne. Zaprojektować budynek w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Układ nośny budynku stanowić mają ławy fundamentowe, ściany zewnętrzne wzmacniane żelbetowymi rdzeniami (słupami), podciągi oraz żelbetowe płyty stropowe jednokierunkowo i krzyżowo zbrojone. Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża zaprojektować jako belki wolnopodparte Lokalizacja obiektu. Obiekt zlokalizowany jest: - III strefa śniegowa obciążenie charakterystyczne Q=1,2 kpa, - I strefa wiatrowa charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0,25 kpa, - umowna głębokość przemarzania gruntu h=1,0 m, - wartości charakterystyczne obciążeń technologicznych stropów równomiernie rozłożonych przyjęto: strop nad parterem i piętrem 2,0 kn/m 2, sala wykładowa 3,0 kn/m 2, dla wentylatorni należy ustalić indywidualnie lecz nie mniej niż 5,0 kn/m 2, - warunki gruntowe - na terenie inwestycji wykonano badanie podłoża gruntowego udokumentowane w opracowaniu. Pod warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych o miąższości 1,0 1,5 m występują pyły w stanie plastycznym o I L =0,3 i I L =0,4. Stwierdzono silne sączenie wód gruntowych na głębokości 2,6 3,1 m p.p.t Kategoria geotechniczna obiektu. Podstawa: Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego) dla budowy budynku zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego w Łańcucie, opracowana przez GEO-GAL Usługi Geologiczne mgr inż. Aleksander Gałuszka, maj 2013 r. Budynek został zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej a badany teren zaliczyć należy do prostych warunków gruntowych Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. Roboty ziemne należy prowadzić w porze suchej bez wprowadzania sprzętu do wykopów. Poziom posadowienia dostosować do istniejącego budynku i warunków terenowych. Posadowić budynek należy w gruncie rodzimym w stanie nienaruszonym po uprzednim wybraniu warstwy nasypów. Pod fundamenty należy wykonać podsypkę z pospółki o miąższości 0,4 m zagęszczonej do I S >0,95. Fundamenty budynku. Ławy fundamentowe żelbetowe o wysokości 40 cm i szerokości dostosowanej do wielkości obciążeń obliczeniowych. Ławy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie w

14 obrysie ścian fundamentowych, prętami 4 12 stali klasy A-I i poprzecznie strzemionami 6 ze stali klasy A-I w rozstawie co 30 cm. Należy zachować ciągłość zbrojenie podłużnego ław fundamentowych w szczególności w narożach budynku, zakład min. 40 cm. Do prętów zbrojenia podłużnego należy przyspawać bednarkę 4x50 mm² i wyprowadzić poza obrys fundamentów. W ławach fundamentowych osadzić zbrojenie rdzeni ścian. Stopy fundamentowe żelbetowe wysokości 60 cm, beton C20/25 zbrojony prętami ze stali klasy A-III. Należy zachować min. grubość otuliny prętów 5 cm. Ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe grubości 30 cm wylewane z betonu C16/20. Ławy i ściany fundamentowe oraz ściany fundamentowe zabezpieczyć przed wilgocią i oddziaływaniem wód gruntowych poprzez smarowanie np. Izolbetem. Ściany konstrukcyjne budynku. Ściany grubości 30 cm murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych Porotherm klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M10. Ściany wzmacniane żelbetowymi rdzeniami. Stropy. Strop żelbetowy płytowy, monolityczny, wylewany na budowie. Z uwagi na podłużny układ konstrukcyjny o rozpiętości traktów w osiach: 7,2+3,6+7,2 m oraz 5,7+3,6+7,2 m zaprojektowano płyty jednokierunkowo zbrojone o grubości odpowiednio 18 i 12 cm oraz 15,12 i 18 cm. Beton beton C25/30 zbrojony prętami stali klasy A-III. Przed podporą co drugi pręt należy odgiąć do góry. W strefie wejścia strop płytowy bezbelkowy grubości 20 cm. Beton C20/25 zbrojony w obu kierunkach prętami ze stali klasy A-IIIN z dodatkowymi trzpieniami typu HALFEN na przebicie i ścinanie. W miejscach gdzie pręty zbrojenia głównego nie krzyżują się z innymi prętami, należy stosować pręty zbrojenia rozdzielczego ze stali klasy A-III w rozstawie co 20, 25 cm. Płyty dozbroić górą w miejscach oparcia słupów więźby dachowej, siatki 1,2x1,2 m o oczkach 10x10 cm z prętów 10 ze stali klasy A-III. Wieńce. Na ścianach konstrukcyjnych w poziomie stropów należy wykonać żelbetowe wieńce wylewane razem z płytą. Na ścianach konstrukcyjnych wieniec o przekroju bxh=30x25 cm. Betonu C25/30 zbrojonego podłużnie prętami 4 12 ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami ze stali klasy A-0 w rozstawie co 25 cm. We wieńcach podłużnych piętra należy osadzić gwintowane kotwy 16 w rozstawie max co 1,2 m. Kotwy posłużą do mocowania murłaty. We wieńcach należy kotwić zbrojenie rdzeni żelbetowych. Ściany szczytowe należy zakończyć wieńcami o przekroju b x h=30x20 cm. Beton C20/25 zbrojony podłużnie prętami 4Ø12 ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami Ø ze stali klasy A-0 w rozstawie co 30 cm. Należy łączyć pręty zbrojenia podłużnego wieńców na zakład, tak aby tworzyły ciągłość. Nadproża. Projektuje się nadproża w ścianach nowo murowanych prefabrykowane oraz żelbetowe wylewane na budowie. Nadproża prefabrykowane z belek typu L19 w ilości 2 lub 3 sztuki na otwór.

15 Nadproża wylewane z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie prętami ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami dwuramiennymi ze stali klasy A-0. W ścianach istniejących budynku szpitala nad dodatkowymi otworami projektuje się nadproża z belek stalowych dwuteowych opartych na poduszkach betonowych grubości min. 15 cm. Podciągi. Podciągi projektuje się jako belki wolnopodparte, współpracujące z płytą stropową betonowane razem. Beton C25/30 zbrojony podłużnie prętami ze stali klasy A-IIIN i poprzecznie strzemionami dwuramiennymi ze stali klasy A-I. Żelbetowe rdzenie i słupy. W ścianach murowanych projektuje się żelbetowe rdzenie i słupy o przekrojach 30x30 cm z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie prętami ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami ze stali klasy A-0 i A-I. Pręty zbrojenia podłużnego rdzeni należy kotwić we wieńcach i ławach fundamentowych. Schody wewnętrzne. Projektuje się schody żelbetowe, płytowe wylewane na budowie o grubości płyty biegu 12cm. Beton C20/25 zbrojony podłużnie prętami ze stali klasy A-III i poprzecznie prętami zbrojenia rozdzielczego Ø w rozstawie co 20 cm. Płyta spocznika grubości 10 cm z betonu C20/25 zbrojonego prętami ze stali klasy A-III. Żebro spocznika o przekroju 20x30 cm, beton C20/25 zbrojony dołem prętami ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami Ø ze stali klasy A-0 w rozstawie co 10 i 20 cm. Dach. Projektuje się dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo krokwiowej z dwoma rzędami stolców. Elementy więźby z drewna iglastego (sosna, świerk) klasy K27 impregnowanego ciśnieniowo. Nachylenie połaci dachu ok. 18º. Krokwie o przekroju 8x18 cm oparte na murłacie o przekroju 14x14 cm i płatwi środkowej o przekroju 16x18 cm. Płatew oparta na słupkach 14x14 cm i podparta dodatkowo mieczami 10x12 cm. Słupki w maksymalnym rozstawie co 4,5 m. Krokwie wraz z łatami (5 x 6 cm) należy stężać wiatrownicami (np. taśmy perforowane 40 x 20 mm produkcji BMF). Elementy więźby dachowej należy połączyć na gwoździe i wcięcia ciesielskie oraz złącza np. firmy BMF. Murłaty należy osadzić na zakotwionych uprzednio w wieńcu żelbetowym kotwach stalowych Ø16 umieszczonych w maksymalnym rozstawie 1,2 m. Drewno należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym (np. FOBOS M4). Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej, stykające się z murem lub żelbetem, należy zabezpieczyć 2 warstwami papy asfaltowej. Balkon. Płyta żelbetowa wspornikowa o wysięgu 1,5 m betonowana razem z płytą stropową. Grubość płyty cm. Beton C25/30 zbrojony górą prętami ze stali klasy A-III. Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i sztuką budowlaną. Wszystkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem. Wszystkie elementy żelbetowe wylewane należy wibrować.

16 Rdzenie betonować z wysokości nie większej niż 1,5 m Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych Instalacje grzewcze, węzeł cieplny Instalacja centralnego ogrzewania: Zaprojektować instalację centralnego ogrzewania wodną dwururową o parametrach czynnika grzewczego 70/50 ºC, w układzie rozdzielaczowym z rozdzielaczami strefowymi. Główne przewody doprowadzające czynnik grzewczy do rozdzielaczy strefowych z rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych. Przewody instalacji c.o. od rozdzielaczy strefowych do poszczególnych grzejników z rur wielowarstwowych PE- XC/AL/PE z barierą tlenową. Na instalacji zastosować zawory odcinające kulowe gwintowane, kołnierzowe, zawory regulacyjne, równoważące. Zaprojektować grzejniki stalowe higieniczne dolnozasilane oraz stalowe grzejniki łazienkowe. Zaprojektować zespoły przyłączeniowe, głowice termostatyczne z blokadą antykradzieżową. Rozdzielacze grzejnikowe strefowe mają składać się z belki zasilającej i powrotnej z wbudowanymi nyplami, z zaworami odcinającymi. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z podwęzła w projektowanym budynku. Główny węzeł - istniejący - przeznaczony do rozbudowy, zlokalizowany w istniejącym budynku. Instalacja ciepła technologicznego: Zaprojektować instalację ciepła technologicznego wodną, dwururową, doprowadzającą czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych. Parametry czynnika grzewczego 70/50 ºC. Instalację zaprojektować z rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych. Przewody prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych a w pomieszczeniu wentylatorni po wierzchu. Przewody izolować termicznie otulinami PE. Armatura: Zawory odcinające kulowe gwintowane, zawory równoważące, przy nagrzewnicach central wentylacyjnych pompy obiegowe, zawory trójdrogowe, zawory regulacyjne. Instalacja ciepła technologicznego zasilana z podwęzła w projektowanym budynku. Główny węzeł - istniejący - przeznaczony do rozbudowy, zlokalizowany w istniejącym budynku. Węzeł cieplny Główny węzeł cieplny zlokalizowany w istniejącym budynku, przeznaczony do rozbudowy. Zaprojektować węzeł cieplny dla potrzeb c.o, c.t.w. i przygotowania c.w.u o parametrach wody grzewczej 90/70. Jako źródło ciepła dla instalacji grzewczych oraz dla przygotowania ciepłej wody w przedmiotowym budynku zaprojektować "podwęzeł" z rozdziałem ciepła na centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne wentylacji oraz ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Główny węzeł wyposażyć w automatyczną regulację pogodową dla c.o. i c.t.w, regulację stałowartościową temperatury ciepłej wody użytkowej oraz stabilizację ciśnienia dyspozycyjnego sieciowego z ograniczeniem przepływu oddzielnie dla c.o, c.t.w oraz c.w.u. Regulator w węźle z funkcją umożliwiającą okresowy podgrzew wody do 80 o C, dla przeprowadzenia dezynfekcji termicznej wewnętrznej instalacji c.w.u. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne bezdławnicowe, armatura odcinająca zawory kulowe kołnierzowe, gwintowane. Rurociągi węzła cieplnego z rur stalowych, czarnych, bez szwu łączonych przez spawanie, a przy połączeniach z armaturą kołnierzową na kołnierze Instalacje wewnętrzne wod-kan. Instalacja kanalizacji sanitarnej

17 Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC o złączach kielichowych łączonych na wcisk z uszczelką gumową. Podejścia do urządzeń w zakresie średnic dn32 dn50 mm z rur PVC/HT w systemie kanalizacji wewnętrznej. Piony i podejścia prowadzić w bruzdach ściennych i ściankach działowych gipsowo-kartonowych. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje kanalizacyjne, odpowietrzenie wyprowadzone nad dach i zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi. Wyposażenie sanitarne: Gabinety, pokoje lekarzy, pielęgniarek, pokoje badań: Umywalki fajansowe z półpostumentem. Gabinety zabiegowe, przygotowanie leków, pomieszczenia socjalne: Umywalki fajansowe z półpostumentem, Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczem. Łazienki: Miski ustępowe wiszące na stelażach, Umywalki fajansowe z półpostumentem, brodziki dla niepełnosprawnych. Sanitariaty: Miski ustępowe wiszące na stelażach, umywalki fajansowe z półpostumentem, WC męskie: pisuary porcelanowe z zaworem czasowym montowane na stelażach. Sanitariaty dla niepełnosprawnych: Miski ustępowe wiszące dla niepełnosprawnych, umywalki fajansowe dla niepełnosprawnych, uchwyty dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia porządkowe: Komory gospodarcze ze stali nierdzewnej, kratki ściekowe z rusztem ze stali nierdzewnej. Wszystkie urządzenia sanitarne muszą posiadać atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie Instalacja wodociągowa Wewnętrzną instalację wody zimnej zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji z rur z tworzywa sztucznego PP PN20 łączonych poprzez zgrzewanie. Początkiem instalacji ciepłej wody jest pomieszczenie "podwęzła" zlokalizowane na parterze projektowanego budynku. Główne przewody prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych. Podejścia do armatury prowadzić w bruzdach ściennych, w posadzce, ściankach działowych gipsowo-kartonowych. Przewody izolować termicznie otulinami PE. Armatura: Instalacja wody zimnej, c.w.u. - zawory odcinające kulowe gwintowane. Instalacja cyrkulacji - zawory termostatyczne z funkcją dezynfekcji termicznej. Baterie umywalkowe stojące, baterie stojące dla niepełnosprawnych. Baterie zlewozmywakowe stojące, baterie zlewozmywakowe ścienne (pom gospodarcze). Baterie natryskowe ścienne z natryskiem przesuwnym. Zawory pisuarowe czasowe. Zawory kulowe kątowe do płuczek WC. Armatura wodna musi posiadać atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie Instalacja p.poż - hydrantowa Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Główne przewody prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych. Podejścia do hydrantów

18 prowadzić w bruzdach ściennych, w ściankach działowych gipsowo-kartonowych. Przewody izolować termicznie otulinami PE. Armatura: zawory odcinające kulowe gwintowane. hydranty wewnętrzne HP25 z wężem półsztywnym DN25 o zasięgu 30 m, zawór hydrantowy DN25, prądownica wodna zamykana DN25 w szafkach wnękowych, naściennych Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją Zaprojektować układy wentylacyjne obsługujące poszczególne pomieszczenia: 1. Układ nawiewno-wywiewny nr 1 - remontowany dworek 2. Układ nawiewno-wywiewny nr 2 - parter 3. Układ nawiewno-wywiewny nr 3 - piętro 4. Układ nawiewno-wywiewny nr 4 - sala wykładowa (klimatyzacja) 5. Układ wywiewny z sanitariatów w remontowanym dworku - WC1 6. Układ wywiewny z sanitariatów na parterze - WC2 7. Układ wywiewny z sanitariatów na piętrze - WC3 8. Układ wywiewny z PRO MORTE - WP Centrale dla układów nr 1, 2 i 3 przewidzieć z odzyskiem ciepła realizowanym na czynniku pośrednim - wymiennik glikolowy lub rurka ciepła. Odzysk ciepła powinien gwarantować 100% separację powietrza nawiewanego od wywiewanego. Centrala dla układu nr 4 z odzyskiem ciepła realizowanym na wymienniku krzyżowym oraz dodatkowo z komorą mieszania (recyrkulacja). We wszystkich centralach przewidzieć nagrzewnice wodne o parametrach wody grzewczej 70/50 oraz chłodnice freonowe. Centrala dla układu 1 nie wymaga chłodnicy. Wszystkie centrale obsługujące pomieszczenia łóżkowe oraz gabinety lekarskie w wykonaniu higienicznym. Centrala układu nr 1 i 4 w wykonaniu standardowym. Układ nr 1 Układ obsługuje remontowany dworek. Centralę zlokalizować w wentylatorni na poddaszu projektowanego budynku. Zakładana ilość powietrza Vn = 3000m3/h, Vw = 2600 m3/h. Ilości powietrza należy zweryfikować na etapie projektu. Pobór powietrza oraz wyrzut na zewnątrz zrealizować poprzez wyrzutnie i czerpnie dachowe zachowując dopuszczalne odległości pomiędzy czerpnią i wyrzutnią. Kanały wentylacyjne prowadzić w stropach podwieszanych. Regulację ilości powietrza przewidzieć za pomocą przepustnic montowanych przy kratkach lub skrzynkach rozprężnych nawiewników oraz za pomocą przepustnic montowanych na głównych odgałęzieniach na kanałach wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Parametry powietrza: Vn = 3000m3/h Vw = 2600 m3/h zima: tz = -20 stc

19 tn = +20 stc lato tz = +32 stc wilgotność 50% tn = +24 stc Układ nr 2 Układ obsługuje część budynku zlokalizowaną na parterze. Centralę zlokalizować w wentylatorni na piętrze lub poddaszu budynku. Zakładana ilość powietrza Vn = 7900m3/h, Vw = 6500 m3/h. Ilości powietrza należy zweryfikować na etapie projektu. Pobór powietrza oraz wyrzut na zewnątrz zrealizować poprzez wyrzutnie i czerpnie dachowe zachowując dopuszczalne odległości pomiędzy czerpnią i wyrzutnią. Kanały wentylacyjne prowadzić w korytarzach w przestrzeni stropu podwieszanego. Regulację ilości powietrza przewidzieć za pomocą przepustnic montowanych przy kratkach lub skrzynkach rozprężnych nawiewników oraz za pomocą przepustnic montowanych na głównych odgałęzieniach na kanałach wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Parametry powietrza: Vn = 7900m3/h Vw = 6500 m3/h zima: tz = -20 stc tn = +20 stc lato tz = +32 stc wilgotność 50% tn = +24 stc Układ nr 3 Układ obsługuje część budynku zlokalizowaną na piętrze. Centralę zlokalizować w wentylatorni na piętrze lub poddaszu budynku. Zakładana ilość powietrza Vn = 8050 m3/h, Vw = 5950 m3/h. Ilości powietrza należy zweryfikować na etapie projektu. Pobór powietrza oraz wyrzut na zewnątrz zrealizować poprzez wyrzutnie i czerpnie dachowe zachowując dopuszczalne odległości pomiędzy czerpnią i wyrzutnią. Kanały wentylacyjne prowadzić w korytarzach w przestrzeni stropu podwieszanego. Regulację ilości powietrza przewidzieć za pomocą przepustnic montowanych przy kratkach lub skrzynkach rozprężnych nawiewników oraz za pomocą przepustnic montowanych na głównych odgałęzieniach na kanałach wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Parametry powietrza:

20 Vn = 8050m3/h Vw = 5950 m3/h zima: tz = -20 stc tn = +20 stc lato tz = +32 stc wilgotność 50% tn = +24 stc Układ nr 4 Układ obsługuje salę wykładową na piętrze. Układ oprócz wymiany powietrza w pomieszczeniu przeznaczony jest do klimatyzowania pomieszczenia w lecie. Zaprojektować sterowanie ilością świeżego powietrza w zależności od ilości osób przebywających na sali (recyrkulacja). Ilość powietrza dobrać na podstawie zysków ciepła i ilości osób przebywających w pomieszczeniu. Centralę zlokalizować w wentylatorni na piętrze lub na poddaszu budynku. Regulacja ilości powietrza poprzez przepustnice zamontowane przy skrzynkach rozprężnych. Przewody wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Parametry powietrza: Vn = 4000m3/h - sprawdzić na podstawie zysków ciepła oraz ilości przebywających osób. Vw = 4000 m3/h zima: tz = -20 stc tn = +20 stc lato tz = +32 stc wilgotność 50% tn = +16 stc - ustalić na podstawie zysków ciepła i ilości powietrza Układ wywiewny WC1 Zaprojektować niezależny układ wywiewny z sanitariatów zlokalizowanych w remontowanym dworku. Układ WC1 powinien współpracować z układem nawiewnowywiewnym nr 1. Powietrze usuwane poprzez wentylator kanałowy zlokalizowany na poddaszu. Wyrzut wyrzutnią dachową. Kanały prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego. Wywiew powietrza z pomieszczeń za pomocą zaworów wentylacyjnych. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Układ wywiewny WC2 Zaprojektować niezależny układ wywiewny z sanitariatów i łazienek w pokojach łóżkowych zlokalizowanych na parterze nowoprojektowanego budynku. Układ WC2 powinien współpracować z układem nawiewno-wywiewnym nr 2. Powietrze usuwane poprzez

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę pozwalającej na realizację zadania pn. Prace budowlane Zapasowego Centrum Przetwarzania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe

1. Celi zakres opracowania Programem Funkcjonalno Użytkowym 1.2. Specyfikacja materiałowa wg branż 1.2.1. Rozwiązania konstrukcyjno materiałowe Innowacji polegającego na przeprowadzeniu robót budowlanych w budynku zlokalizowanym w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91A, pod potrzeby: biurowe, informacyjne, doradcze, promocyjne, konkursowe, seminaryjno-konferencyjne,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CASUS Spółka z o.o. 86-300 Grudziądz L.dz. 1/2009 rok. Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.12.2009 r. polegającego na: KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Budowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo