PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego"

Transkrypt

1 AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Iwona Matlingiewicz Rzeszów, ul. Rynek 17/305, tel. (017) PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY dla zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego Adres obiektu budowlanego : działka nr 3909/8 położona w Łańcucie przy ul. Paderewskiego 5 Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia : Wspólny Słownik Zamówień (CPV): usługi projektowania architektonicznego architektoniczne usługi zagospodarowania terenu Nazwa i adres Zamawiającego : Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z.o.o. ul. Paderewskiego Łańcut Zespół projektowy Nazwisko i imię, nr uprawnień Podpis data Data opracowania maj 2013r

2 Spis treści: I. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje : 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Opis stanu istniejącego Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 1.3. Zakres robót remontowo- budowlanych i konserwatorskich 1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Podstawowe dane techniczno-użytkowe: : Dane do zapotrzebowanie w media Wyposażenie obiektu w instalacje 1.5 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe : 1.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń Powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania działki 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 2.1. Wymagania w zakresie projektowania 2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalno-użytkowym 2.3. Wymagania w zakresie architektury 2.4. Wymagania w zakresie konstrukcji Zakres opracowania Zastosowane schematy statyczne Lokalizacja obiektu Kategoria geotechniczna obiektu Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych Instalacje grzewcze, węzeł cieplny Instalacja centralnego ogrzewania: Instalacja ciepła technologicznego Węzeł cieplny Instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne Instalacja kanalizacji sanitarnej Instalacja wodociągowa Instalacja przeciwpożarowa - hydrantowa Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją Układ nr 1 Układ nr 2 Układ nr 3 Układ nr 4 Układ wywiewny WC1 Układ wywiewny WC2 Układ wywiewny WC3 Układ wywiewny WP (wywiew z PRO MORTE) Instalacja chłodnicza: Klimatyzacja PRO MORTE Wymagania w zakresie przyłączy sanitarnych Kanalizacja sanitarna

3 Kanalizacja deszczowa Przyłącz wody Przyłącz ciepłowniczy 2.6. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych Wytyczne ogólne Zasilanie w energię elektryczną Kompensacja mocy biernej Zasilanie dedykowane Instalacje wewnętrzne Instalacja siłowa 400 V / 230 V Instalacja zasilająca urządzenia technologiczne Instalacja zasilająca układ wentylacji mechanicznej i chłodniczej Instalacja zasilająca dźwigi osobowe Ochrona od porażeń Instalacje teletechniczne Instalacja telefoniczna Instalacja przyzywowa Instalacja telewizyjna System kontroli dostępu Instalacja sieci strukturalnej Instalacja oddymiania klatki schodowej System Centralnej telewizji dozorowej CCTV Instalacja odgromowa i uziemiająca Ochrona od porażeń, od przepięć atmosferycznych i łączeniowych, połączenia wyrównawcze Przyłącza kablowe niskiego napięcia Zabezpieczenie istniejące uzbrojenia terenu Kanalizacja teletechniczna Przyłącze teletechniczne światłowodowe Przyłącze teletechniczne Oświetlenie zewnętrzne Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje : 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 2. Wpis do rejestru zabytków 3. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 5. Geotechniczne warunki posadowienia 6. Warunki zasilania obiektu w media : 7..Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem remontu

4 I. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO: 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku dworku Dwernickiego objętego ochroną konserwatorską (figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 34) rozbudowa o nowy budynek dwukondygnacyjny dla potrzeb Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego (ZPO). 1.1 Opis stanu istniejącego. Budynek zabytkowy to dworek pełnomocnika hrabiów Potockich niejakiego Szczęsnego Dwernickiego wybudowany około 1844 roku. Po II wojnie światowej został przekazany na cele zdrowotne min. In. Odział Dziecięcy Szpitala Rejonowego a następnie na Oddział Neurologii. Znajduje się na terenie Szpitala Powiatowego (obecnie Centrum Medyczne) w Łańcucie. (Źródło: Kat. Zabytków Sztuki w Polsce. Łańcut i okolice. Warszawa 1994) Budynek oznaczony nr 4 (wg. numeracji budynków na terenie Centym Medycznego) Pow. zabudowy m 2 Pow. użytkowa m 2 Kubatura m 3 Budynek 1-kondygnacyjny, z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczony (w piwnicach mieści się węzeł c.o.) Ławy fundamentowe kamienne i ceglane Ściany piwnic z cegły pełnej o gr. 90 cm, 65 cm Ściany parteru cegła pełna Strop nad piwnicami z cegły pełnej na belkach stalowych Strop nad parterem drewniany Dach czterospadowy, pokrycie blacha Konstrukcja dachu - drewniana. Budynek posiada przyłącza wszystkich mediów. Wyposażony jest w instalacje: c.o. zasilane z własnej wymiennikowni wodno-kanalizacyjną z własnych sieci zasilanych z sieci miejskich woda ciepła z własnej wymiennikowni energetyczna- zasilana z własnej stacji trafo odgromowa, teletechniczna, logiczna. Stan obiektu- dobry. Od marca 2000r w budynku funkcjonuje Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Działka: Położenie: przy skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Żardeckiego Zabudowana budynkami: dworku Dwernickiego (obecnie ZPO), budynkiem gospodarczym (obiekt murowany, parterowy, o pow. zabudowy m 2, pow. użytkowej 308,0 m 2 ) i obiektem zestawionym z kontenerów. Na działce nie ma żadnych wartościowych drzew, nie ma objętych ochroną roślin, zwierząt, ptaków, grzybów. 1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wg niżej wymienionych branż wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -. Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz z późn.

5 zm.) oraz zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.) Uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego decyzji administracyjnej Pozwolenie na budowę: Dokumentacja projektowa powinna zawierać; a) projekt budowlany opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami b) projekty wykonawcze (w zakresie każdej branży) opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami c) przedmiary robót sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z póź. zm.); d) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) sporządzone zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz z póź. zm.); Projekt winien być opracowany w zakresie następujących branż: 1. architektura, 2. konstrukcja, 3. instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa 4. instalacja centralnego ogrzewania z węzłem cielnym 5. instalacja ciepła technologicznego 6. instalacja centralnej ciepłej wody, 7. instalacja wentylacji mechanicznej 8. instalacja klimatyzacji 9. instalacja oświetlenia ogólnego 10. instalacja oświetlenia awaryjnego 11. instalacja siły i gniazd wtyczkowych 12. instalacja przywoławcza 13. instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych 14. instalacja odgromowa, 15. sieci strukturalnej 16. instalacja monitoringu CCTV (korytarzy i zewnętrza) 17. instalacja oddymiania klatek schodowych 18. instalacja zamków szyfrowych 19. instalacja domofonowa, 20. instalacja RTV 21. instalacja rozdzielni niskiego napięcia budynku agregatorowni 22. zagospodarowanie terenu wraz z utwardzeniem dojazdu, parking i dojściem do budynku 23. wjazd publiczny z drogi gminnej 24. projekt niezbędnych i przyłączy i odcinki sieci, zasilanie kablowe, podstawowe i rezerwowo budynku przebudowa linii kablowych nn kolidujących z proj. budynkiem

6 przebudowa kanalizacji teletechnicznej kolidujących z proj. budynkiem przebudowa sieci co. kolidującej z proj. budynkiem przełożenie przyłączy: gazu, wodociągowego i kanalizacji sanit. kolidujących z proj. budynkiem instalacja odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej 25. kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze objętym ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury natomiast planowany do przebudowy i rozbudowy budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 34 stąd projekt zamierzenia inwestycyjnego obiektu wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla którego obowiązek sporządzenia takiego planu nie obowiązuje ani nie został ustalony. Na inwestycję została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak AG z dnia przez Burmistrza Gminy i Miasta Łańcuta Projektant niezbędne materiały do projektowania pozyskuje we własnym zakresie Zakres robót remontowo- budowlanych i konserwatorskich obejmuje ; Rozbudowę istniejącego budynku ZPO w kierunku południowo-wschodnim Przebudowę parteru istniejącego ZPO dla potrzeb zaplecza socjalno-szatniowego, kuchni i kaplicy Przebudowę dachu Remont elewacji zabytkowej Zagospodarowanie działki 1.4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych Zakres robót budowlanych: - remont i przebudowa istniejącego budynku ZPO (Dworku Dwernickiego), - rozbudowa budynku ZPO w kierunku południowo-wschodnim aż do połączenia z budynkiem Szpitala ozn. nr 1. Obiekt ZPO składać się będzie z dwóch części: - istniejącej parterowej podlegającej przebudowie (rok budowy 1844) i częściowo podpiwniczonej. - nowej dwukondygnacyjnej dobudowanej do istniejącego budynku. Razem mają tworzyć jeden obiekt zarówno pod względem funkcjonalnym jak i wizualnym. Budynek ZPO będzie połączony z budynkiem Szpitala (bud. nr 1) łącznikiem. Budynek dobudowany w kształcie litery L. Układ funkcjonalny ma zapewnić możliwość wydzielenia 3 odcinków pielęgnacyjnych obsługi pacjentów będących w różnym stanie zdrowia. Budynek będzie posiadał przestronny hall komunikacyjny, sale chorych z wyjściem na projektowany ogród (w parterze), atmosferę i układ funkcjonalny przyjazny dla osób. Pokoje wyposażone będą we własne łazienki, dla części sal łazienki będą udostępniane z korytarza. Niektóre posiłki mogą być dostarczone do sal pacjentów, podczas gdy inne mogą być podawane w centralnej części jadalnej. W ZPO mają być stworzone doskonałe warunki do opieki pielęgnacyjnej dla przebywających tam pacjentów. Fachowa, profesjonalna obsługa i indywidualne podejście do pacjenta, gabinet

7 rehabilitacyjny, gabinet terapii zajęciowej, sala dziennego pobytu, bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, zindywidualizowane wyżywienie w zależności od stanu pacjenta, zapewnić mają opiekę dla przebywających tam pacjentów na najwyższym poziomie. Technologia budowy: tradycyjna murowana Podstawowe dane techniczno-użytkowe: : powierzchnia terenu objęta opracowaniem 6 500,00 m 2 pow. zabudowy m 2 (istn. bud.) m 2 = m 2 powierzchnia użytkowa 2618,00 m 2 parter m 2 (istn. bud.) m 2 = 1 463,00 m 2 piętra 00,00 m 2 (istn. bud.) m 2 = m 2. Kubatura nowoprojektowanego obiektu m 3 ilość łóżek 63 ilość sal chorych 30 w tym: parter 11 sal (22 pacjentów) ) z przeznaczeniem dla ZPO piętro 19 sal (41 pacjentów) w tym: 11 sal (26 pacjentów) z przeznaczeniem dla ZPO 8 sal (15 pacjentów) z przeznaczeniem na Oddział Geriatrii wysokość budynku od poziomu terenu przed wejściem do budynku do kalenicy 11.00m szerokość elewacji budynku (od strony ul. Żardeckiego, łącznie dworek i nowy) 68,25m w tym szerokość proj. budynek bez przewiązki) m długość elewacji (południowa) budynku m w tym długość przewiązki 6.30m Dane do zapotrzebowanie w media zapotrzebowanie na energię cieplną ok. 447 kw w tym: zapotrzebowanie ciepła dla c.o.: 157kW zapotrzebowanie ciepła dla c.t.: 200kW zapotrzebowanie ciepła dla c.w.: 90kW zapotrzebowanie na energię elektryczną 100 kw; zużycie wody na cele komunalne 12,0 m 3 /dobę, zapotrzebowanie wody dla celów p.poż 4.0 l/s odprowadzenie ścieków 12.0 m 3 /dobę Wyposażenie obiektu w instalacje: Obiekt wyposażony będzie w następujące instalacje : elektryczną 220 V i 380 V, instalacja oświetlenia ogólnego instalacja oświetlenia awaryjnego instalacja siły i gniazd wtyczkowych instalacja przywoławcza instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych instalacja odgromowa, sieci strukturalnej instalacja monitoringu CCTV (korytarzy i zewnętrza) instalacja oddymiania klatki schodowej,

8 instalacja zamków szyfrowych instalacja RTV instalacja domofonowa instalacja zasilająca układy wentylacyjne i klimatyzacyjne oświetlenie terenu sanitarne centralnego ogrzewania, zasilana z węzła cieplnego wod-kan centralnej ciepłej wody(ccw) wentylacji mechanicznej dla wszystkich pomieszczeń instalacja gazów medycznych ( zestawy nadłóżkowe nad każdym łóżkiem Długość przyłączy i instalacji dla budynku ZOL do zaprojektowania: woda 90.0.m kanalizacja deszczowa. 400,00.m kanalizacja sanitarna m ciepło m zasilanie kablowe podstawowe nn 165,0 m zasilanie kablowe podstawowe nn 235,0 m przebudowa linii kablowych 120,0 m przebudowa kanalizacji teletechnicznej 120,0 m 1.5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe : Obiekt w formie litery L. Dwa skrzydła boczne zajmować będą: skrzydło zlokalizowane przy obecnym budynku ZPO: sale dla chorych z węzłami sanitarnymi przy każdej sali (zarówno w parterze jak i na piętrze) skrzydło zlokalizowane przy budynku nr 1 Szpitala: w parterze zespół rehabilitacji i pokoje lekarskie, na piętrze sale chorych Część środkowa budynku to część ogólna mieszcząca; hall wejściowy, klatkę schodową, windy, jadalnię gabinety lekarskie i zabiegowe, na piętrze- sala wykładowa, pokoje lekarskie i zabiegowe, pom. techniczne Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Łańcucie usytuowany będzie w nowoczesnym budynku spełniającym wszelkie standardy. Budynek ZPO nie będzie posiadał barier architektonicznych, co gwarantuje łatwy dostęp do wszystkich pomieszczeń oraz swobodne poruszanie się po terenie Zakładu. Posiadał będzie 2 windy osobowe przystosowane do transportu chorego na łóżku. Zadaniem ZPO będzie świadczenie opieki długoterminowej dla chorych obłożnie i przewlekle, zwykle w wieku podeszłym, wymagających wykwalifikowanej rehabilitacji i opieki lekarskiej oraz całodobowej pielęgnacji. Pacjenci będą mieć zapewnioną: -opiekę lekarską, -całodobową pielęgniarską, -opiekę w zakresie rehabilitacji, -opiekę psychologiczną, -terapię zajęciową, -leczenie farmakologiczne, -leczenie dietetyczne, -zapewnione badania diagnostyczne.

9 Warunki lokalowe: ZPO oferować będzie bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, pokoje 1- i 2 osobowe, wysoki standard warunków higieniczno - sanitarnych, wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z póź. zm. Prawo budowlane) Dogodne położenie, malownicze widoki oraz wyjście na własny teren zielony, zapewnia ciszę i spokój oraz wypoczynek dla pacjentów. Obiekt dysponować będzie 63 łóżkami w salach 1 i 2 osobowych. Wszystkie łóżka są wyposażone będą w materace przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe oraz wysięgniki lub ramy rehabilitacyjne, a także instalację przyzywową oraz zestawy nadłóżkowe wyposażone w gazy medyczne. W każdym skrzydle funkcjonować będzie samodzielne stanowisko pielęgniarskie. Obiekt dysponować będzie pomieszczeniami i zapleczem do rehabilitacji i terapii zajęciowej/psychoterapii. Chorzy i ich bliscy będą mogli również skorzystać z pomocy psychiatry i logopedy Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: Powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń PARTER BUD. PROJ. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 0.00 Wiatrołap 16, Hall główny 92, Korytarz 132, Klatka schodowa 43, Pokój kierownika ZPO 16, Gabinet zabiegowy 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Łazienka oddziałowa 14, WC pers. 4, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 19, Klatka schodowa 23, Pom. porządkowe 5, Węzeł C.O. 3, Pom. techniczne 6, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3,36

10 0.28 Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pokój przygotowania leków 13, Dyżurka 7, Jadalnia 32, Świetlica 50, Pok. dzienny 15, Terapia zajęciowa 16, Elektrolecznictwo 16, Hydroterapia 16, Pro morte 16, Przewiązka 35, Klatka schodowa 22, Rehabilitacja 97, Gabinet lek. reh. 23, Gabinet psychol. 24, Portiernia 25, WC męski 5, WC damski i niepełnosprawnych 5, Korytarz 116,28 SUMA: 1 180,01 m2 PARTER BUD. ISTN. NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia i0.01 Wiatrołap 3,42 i0.02 Komunikacja 41,08 i0.03 Magazyn 5,88 i0.04 Szatnia damska 48,44 i0.05 Węzeł sanit. 9,71 i0.06 Kaplica 40,37 i0.07 Klatka schodowa 4,97 i0.08 Przewiązka 20,51 i0.09 Komunikacja 17,17 i0.10 Kuchnia 20,58 i0.11 Magazyn 24,41 i0.12 Brudownik 9,68 i0.13 Węzeł sanit. 8,61 i0.14 Szatnia męska 22,17 i0.15 Magazyn odpadów 5,88 SUMA: 282,88 m2 I PIĘTRO NR Nazwa pomieszczenia Powierzchnia 1.01 Klatka schodowa 23, Korytarz 256,89

11 1.03 Gabinet zabiegowy 18, Dyżurka 6, Pokój przygotowania leków 12, Pok. łóżkowy 2-os 24, Pok. łóżkowy 2-os 24, Łazienka oddziałowa 14, WC pers. 4, Pok. łóżkowy 2-os 24, Pok. łóżkowy 2-os 24, Pok. łóżkowy 2-os 23, Klatka schodowa 23, Składzik czystej bielizny 6, Brudownik 11, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 1-os 20, Pom. techniczne - wentylatorownia 53, Pokój przygotowania leków 10, Dyżurka 11, Gabinet zabiegowy 18, Pok. łóżkowy 2-os 18, Pok. łóżkowy 2-os 18, Pok. łóżkowy 2-os 18, Pok. łóżkowy 2-os 18, Magazyn 17, Klatka schodowa 23, Pok. łóżkowy 2-os 18, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 2-os 20, Pok. łóżkowy 2-os 20, Węzeł sanit. 3, Węzeł sanit. 3, Pok. łóżkowy 1-os 20, Łazienka oddziałowa 14, Brudownik 13, Pom. porządkowe 8, WC pers. 5, Pokój lekarzy 23, Pokój socjalny 23, Sala wykładowa 101,63

12 1.53 Pokój lekarzy 24,30 SUMA: 1 155,22 m Powierzchnie poszczególnych elementów zagospodarowania działki Powierzchnia działki nr 3909/8 w Łańcucie objętej oprac. 6500,00 m 2 100,00 % Pow. zabudowy kubaturowej w całości m 2 29,50 % w tym: istn. dworek do przebudowy m 2 projektowany budynek m 2 istniejące budynki nie objęte opracowaniem projektowym m 2 Teren utwardzony 1 673,50 m 2 25,74 % w tym - projektowane parkingi 472,50m 2 -projektowane chodniki, i opaski 462,00m 2 - istniejące powierzchnie utwardzone (drogi chodniki opaski) 739,00m 2 Tereny zielone 2 908,00 m % w tym:- projektowany ogród 595,00m 2 - pozostałe tereny zielone 2 313,00m 2 2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Dokumentację należy opracować wersji papierowej i elektronicznej. Kontroli zamawiającego będą poddane w szczególności: - rozwiązania projektowane zawarte w projekcie technicznym, wykonawczym i specyfikacjach technicznych, - stosowane wyroby montażowe instalacyjne w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami i specyfikacjami technicznymi Wymagania w zakresie projektowania Wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej Wykonanie projektu budowlanego Wykonanie projektów wykonawczych Wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i STWiOR Uzyskanie decyzji WUOZ w Rzeszowie Uzyskanie decyzji Starostwa 2.2. Wymagania w zakresie funkcjonalno-użytkowym - dostęp do budynku dla niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje - przeniesienie pomieszczeń biurowych administracji i szatniowych do remontowanego budynku ZPO (dworek Dwernickich) - połączenie budynku z budynkiem nr. 1 Szpitala - podział funkcjonalny budynku na : Oddział Geriatrii Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy wraz z zapleczem rehabilitacyjnym Wymagania w zakresie architektury - budynek o podwyższonych standardach użytkowych i wyposażenia dla chorych - dostęp do budynku dla niepełnosprawnych - budowa wind dla niepełnosprawnych

13 - lokalizacja pomieszczeń sanitarnych przy większości sal chorych - lokalizacja przestrzeni foyer dla pacjentów 2.4.Wymagania w zakresie konstrukcji Zakres opracowania. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku ZPO (rok budowy 1844) i dobudowę do niego nowej część w kształcie litery L. Razem tworzyć mają jeden obiekt pod względem funkcjonalnym i wizualnym. Obiekt musi być połączony z istniejącym budynkiem szpitala Zastosowane schematy statyczne. Zaprojektować budynek w technologii tradycyjnej w układzie konstrukcyjnym podłużnym. Układ nośny budynku stanowić mają ławy fundamentowe, ściany zewnętrzne wzmacniane żelbetowymi rdzeniami (słupami), podciągi oraz żelbetowe płyty stropowe jednokierunkowo i krzyżowo zbrojone. Podstawowe elementy nośne jak podciągi, nadproża zaprojektować jako belki wolnopodparte Lokalizacja obiektu. Obiekt zlokalizowany jest: - III strefa śniegowa obciążenie charakterystyczne Q=1,2 kpa, - I strefa wiatrowa charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru q=0,25 kpa, - umowna głębokość przemarzania gruntu h=1,0 m, - wartości charakterystyczne obciążeń technologicznych stropów równomiernie rozłożonych przyjęto: strop nad parterem i piętrem 2,0 kn/m 2, sala wykładowa 3,0 kn/m 2, dla wentylatorni należy ustalić indywidualnie lecz nie mniej niż 5,0 kn/m 2, - warunki gruntowe - na terenie inwestycji wykonano badanie podłoża gruntowego udokumentowane w opracowaniu. Pod warstwą gleby i nasypów niekontrolowanych o miąższości 1,0 1,5 m występują pyły w stanie plastycznym o I L =0,3 i I L =0,4. Stwierdzono silne sączenie wód gruntowych na głębokości 2,6 3,1 m p.p.t Kategoria geotechniczna obiektu. Podstawa: Opinia geotechniczna. Dokumentacja badań podłoża gruntowego) dla budowy budynku zakładu pielęgnacyjno opiekuńczego w Łańcucie, opracowana przez GEO-GAL Usługi Geologiczne mgr inż. Aleksander Gałuszka, maj 2013 r. Budynek został zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej a badany teren zaliczyć należy do prostych warunków gruntowych Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. Roboty ziemne należy prowadzić w porze suchej bez wprowadzania sprzętu do wykopów. Poziom posadowienia dostosować do istniejącego budynku i warunków terenowych. Posadowić budynek należy w gruncie rodzimym w stanie nienaruszonym po uprzednim wybraniu warstwy nasypów. Pod fundamenty należy wykonać podsypkę z pospółki o miąższości 0,4 m zagęszczonej do I S >0,95. Fundamenty budynku. Ławy fundamentowe żelbetowe o wysokości 40 cm i szerokości dostosowanej do wielkości obciążeń obliczeniowych. Ławy fundamentowe z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie w

14 obrysie ścian fundamentowych, prętami 4 12 stali klasy A-I i poprzecznie strzemionami 6 ze stali klasy A-I w rozstawie co 30 cm. Należy zachować ciągłość zbrojenie podłużnego ław fundamentowych w szczególności w narożach budynku, zakład min. 40 cm. Do prętów zbrojenia podłużnego należy przyspawać bednarkę 4x50 mm² i wyprowadzić poza obrys fundamentów. W ławach fundamentowych osadzić zbrojenie rdzeni ścian. Stopy fundamentowe żelbetowe wysokości 60 cm, beton C20/25 zbrojony prętami ze stali klasy A-III. Należy zachować min. grubość otuliny prętów 5 cm. Ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe grubości 30 cm wylewane z betonu C16/20. Ławy i ściany fundamentowe oraz ściany fundamentowe zabezpieczyć przed wilgocią i oddziaływaniem wód gruntowych poprzez smarowanie np. Izolbetem. Ściany konstrukcyjne budynku. Ściany grubości 30 cm murowane z pustaków ceramicznych szczelinowych Porotherm klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej M10. Ściany wzmacniane żelbetowymi rdzeniami. Stropy. Strop żelbetowy płytowy, monolityczny, wylewany na budowie. Z uwagi na podłużny układ konstrukcyjny o rozpiętości traktów w osiach: 7,2+3,6+7,2 m oraz 5,7+3,6+7,2 m zaprojektowano płyty jednokierunkowo zbrojone o grubości odpowiednio 18 i 12 cm oraz 15,12 i 18 cm. Beton beton C25/30 zbrojony prętami stali klasy A-III. Przed podporą co drugi pręt należy odgiąć do góry. W strefie wejścia strop płytowy bezbelkowy grubości 20 cm. Beton C20/25 zbrojony w obu kierunkach prętami ze stali klasy A-IIIN z dodatkowymi trzpieniami typu HALFEN na przebicie i ścinanie. W miejscach gdzie pręty zbrojenia głównego nie krzyżują się z innymi prętami, należy stosować pręty zbrojenia rozdzielczego ze stali klasy A-III w rozstawie co 20, 25 cm. Płyty dozbroić górą w miejscach oparcia słupów więźby dachowej, siatki 1,2x1,2 m o oczkach 10x10 cm z prętów 10 ze stali klasy A-III. Wieńce. Na ścianach konstrukcyjnych w poziomie stropów należy wykonać żelbetowe wieńce wylewane razem z płytą. Na ścianach konstrukcyjnych wieniec o przekroju bxh=30x25 cm. Betonu C25/30 zbrojonego podłużnie prętami 4 12 ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami ze stali klasy A-0 w rozstawie co 25 cm. We wieńcach podłużnych piętra należy osadzić gwintowane kotwy 16 w rozstawie max co 1,2 m. Kotwy posłużą do mocowania murłaty. We wieńcach należy kotwić zbrojenie rdzeni żelbetowych. Ściany szczytowe należy zakończyć wieńcami o przekroju b x h=30x20 cm. Beton C20/25 zbrojony podłużnie prętami 4Ø12 ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami Ø ze stali klasy A-0 w rozstawie co 30 cm. Należy łączyć pręty zbrojenia podłużnego wieńców na zakład, tak aby tworzyły ciągłość. Nadproża. Projektuje się nadproża w ścianach nowo murowanych prefabrykowane oraz żelbetowe wylewane na budowie. Nadproża prefabrykowane z belek typu L19 w ilości 2 lub 3 sztuki na otwór.

15 Nadproża wylewane z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie prętami ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami dwuramiennymi ze stali klasy A-0. W ścianach istniejących budynku szpitala nad dodatkowymi otworami projektuje się nadproża z belek stalowych dwuteowych opartych na poduszkach betonowych grubości min. 15 cm. Podciągi. Podciągi projektuje się jako belki wolnopodparte, współpracujące z płytą stropową betonowane razem. Beton C25/30 zbrojony podłużnie prętami ze stali klasy A-IIIN i poprzecznie strzemionami dwuramiennymi ze stali klasy A-I. Żelbetowe rdzenie i słupy. W ścianach murowanych projektuje się żelbetowe rdzenie i słupy o przekrojach 30x30 cm z betonu C20/25 zbrojonego podłużnie prętami ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami ze stali klasy A-0 i A-I. Pręty zbrojenia podłużnego rdzeni należy kotwić we wieńcach i ławach fundamentowych. Schody wewnętrzne. Projektuje się schody żelbetowe, płytowe wylewane na budowie o grubości płyty biegu 12cm. Beton C20/25 zbrojony podłużnie prętami ze stali klasy A-III i poprzecznie prętami zbrojenia rozdzielczego Ø w rozstawie co 20 cm. Płyta spocznika grubości 10 cm z betonu C20/25 zbrojonego prętami ze stali klasy A-III. Żebro spocznika o przekroju 20x30 cm, beton C20/25 zbrojony dołem prętami ze stali klasy A-III i poprzecznie strzemionami Ø ze stali klasy A-0 w rozstawie co 10 i 20 cm. Dach. Projektuje się dach dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo krokwiowej z dwoma rzędami stolców. Elementy więźby z drewna iglastego (sosna, świerk) klasy K27 impregnowanego ciśnieniowo. Nachylenie połaci dachu ok. 18º. Krokwie o przekroju 8x18 cm oparte na murłacie o przekroju 14x14 cm i płatwi środkowej o przekroju 16x18 cm. Płatew oparta na słupkach 14x14 cm i podparta dodatkowo mieczami 10x12 cm. Słupki w maksymalnym rozstawie co 4,5 m. Krokwie wraz z łatami (5 x 6 cm) należy stężać wiatrownicami (np. taśmy perforowane 40 x 20 mm produkcji BMF). Elementy więźby dachowej należy połączyć na gwoździe i wcięcia ciesielskie oraz złącza np. firmy BMF. Murłaty należy osadzić na zakotwionych uprzednio w wieńcu żelbetowym kotwach stalowych Ø16 umieszczonych w maksymalnym rozstawie 1,2 m. Drewno należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybicznym oraz przeciwogniowym (np. FOBOS M4). Wszystkie elementy drewniane więźby dachowej, stykające się z murem lub żelbetem, należy zabezpieczyć 2 warstwami papy asfaltowej. Balkon. Płyta żelbetowa wspornikowa o wysięgu 1,5 m betonowana razem z płytą stropową. Grubość płyty cm. Beton C25/30 zbrojony górą prętami ze stali klasy A-III. Roboty budowlano-montażowe należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i sztuką budowlaną. Wszystkie odstępstwa od projektu należy konsultować z projektantem. Wszystkie elementy żelbetowe wylewane należy wibrować.

16 Rdzenie betonować z wysokości nie większej niż 1,5 m Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych Instalacje grzewcze, węzeł cieplny Instalacja centralnego ogrzewania: Zaprojektować instalację centralnego ogrzewania wodną dwururową o parametrach czynnika grzewczego 70/50 ºC, w układzie rozdzielaczowym z rozdzielaczami strefowymi. Główne przewody doprowadzające czynnik grzewczy do rozdzielaczy strefowych z rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych. Przewody instalacji c.o. od rozdzielaczy strefowych do poszczególnych grzejników z rur wielowarstwowych PE- XC/AL/PE z barierą tlenową. Na instalacji zastosować zawory odcinające kulowe gwintowane, kołnierzowe, zawory regulacyjne, równoważące. Zaprojektować grzejniki stalowe higieniczne dolnozasilane oraz stalowe grzejniki łazienkowe. Zaprojektować zespoły przyłączeniowe, głowice termostatyczne z blokadą antykradzieżową. Rozdzielacze grzejnikowe strefowe mają składać się z belki zasilającej i powrotnej z wbudowanymi nyplami, z zaworami odcinającymi. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z podwęzła w projektowanym budynku. Główny węzeł - istniejący - przeznaczony do rozbudowy, zlokalizowany w istniejącym budynku. Instalacja ciepła technologicznego: Zaprojektować instalację ciepła technologicznego wodną, dwururową, doprowadzającą czynnik grzewczy do nagrzewnic central wentylacyjnych. Parametry czynnika grzewczego 70/50 ºC. Instalację zaprojektować z rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych o połączeniach zaprasowywanych. Przewody prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych a w pomieszczeniu wentylatorni po wierzchu. Przewody izolować termicznie otulinami PE. Armatura: Zawory odcinające kulowe gwintowane, zawory równoważące, przy nagrzewnicach central wentylacyjnych pompy obiegowe, zawory trójdrogowe, zawory regulacyjne. Instalacja ciepła technologicznego zasilana z podwęzła w projektowanym budynku. Główny węzeł - istniejący - przeznaczony do rozbudowy, zlokalizowany w istniejącym budynku. Węzeł cieplny Główny węzeł cieplny zlokalizowany w istniejącym budynku, przeznaczony do rozbudowy. Zaprojektować węzeł cieplny dla potrzeb c.o, c.t.w. i przygotowania c.w.u o parametrach wody grzewczej 90/70. Jako źródło ciepła dla instalacji grzewczych oraz dla przygotowania ciepłej wody w przedmiotowym budynku zaprojektować "podwęzeł" z rozdziałem ciepła na centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne wentylacji oraz ciepło do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Główny węzeł wyposażyć w automatyczną regulację pogodową dla c.o. i c.t.w, regulację stałowartościową temperatury ciepłej wody użytkowej oraz stabilizację ciśnienia dyspozycyjnego sieciowego z ograniczeniem przepływu oddzielnie dla c.o, c.t.w oraz c.w.u. Regulator w węźle z funkcją umożliwiającą okresowy podgrzew wody do 80 o C, dla przeprowadzenia dezynfekcji termicznej wewnętrznej instalacji c.w.u. Pompy obiegowe i cyrkulacyjne bezdławnicowe, armatura odcinająca zawory kulowe kołnierzowe, gwintowane. Rurociągi węzła cieplnego z rur stalowych, czarnych, bez szwu łączonych przez spawanie, a przy połączeniach z armaturą kołnierzową na kołnierze Instalacje wewnętrzne wod-kan. Instalacja kanalizacji sanitarnej

17 Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur kanalizacyjnych PVC o złączach kielichowych łączonych na wcisk z uszczelką gumową. Podejścia do urządzeń w zakresie średnic dn32 dn50 mm z rur PVC/HT w systemie kanalizacji wewnętrznej. Piony i podejścia prowadzić w bruzdach ściennych i ściankach działowych gipsowo-kartonowych. Piony kanalizacyjne wyposażyć w rewizje kanalizacyjne, odpowietrzenie wyprowadzone nad dach i zakończone wywiewkami kanalizacyjnymi. Wyposażenie sanitarne: Gabinety, pokoje lekarzy, pielęgniarek, pokoje badań: Umywalki fajansowe z półpostumentem. Gabinety zabiegowe, przygotowanie leków, pomieszczenia socjalne: Umywalki fajansowe z półpostumentem, Zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowe z ociekaczem. Łazienki: Miski ustępowe wiszące na stelażach, Umywalki fajansowe z półpostumentem, brodziki dla niepełnosprawnych. Sanitariaty: Miski ustępowe wiszące na stelażach, umywalki fajansowe z półpostumentem, WC męskie: pisuary porcelanowe z zaworem czasowym montowane na stelażach. Sanitariaty dla niepełnosprawnych: Miski ustępowe wiszące dla niepełnosprawnych, umywalki fajansowe dla niepełnosprawnych, uchwyty dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia porządkowe: Komory gospodarcze ze stali nierdzewnej, kratki ściekowe z rusztem ze stali nierdzewnej. Wszystkie urządzenia sanitarne muszą posiadać atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie Instalacja wodociągowa Wewnętrzną instalację wody zimnej zaprojektować z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji z rur z tworzywa sztucznego PP PN20 łączonych poprzez zgrzewanie. Początkiem instalacji ciepłej wody jest pomieszczenie "podwęzła" zlokalizowane na parterze projektowanego budynku. Główne przewody prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych. Podejścia do armatury prowadzić w bruzdach ściennych, w posadzce, ściankach działowych gipsowo-kartonowych. Przewody izolować termicznie otulinami PE. Armatura: Instalacja wody zimnej, c.w.u. - zawory odcinające kulowe gwintowane. Instalacja cyrkulacji - zawory termostatyczne z funkcją dezynfekcji termicznej. Baterie umywalkowe stojące, baterie stojące dla niepełnosprawnych. Baterie zlewozmywakowe stojące, baterie zlewozmywakowe ścienne (pom gospodarcze). Baterie natryskowe ścienne z natryskiem przesuwnym. Zawory pisuarowe czasowe. Zawory kulowe kątowe do płuczek WC. Armatura wodna musi posiadać atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w szpitalnictwie Instalacja p.poż - hydrantowa Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Główne przewody prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszanych. Podejścia do hydrantów

18 prowadzić w bruzdach ściennych, w ściankach działowych gipsowo-kartonowych. Przewody izolować termicznie otulinami PE. Armatura: zawory odcinające kulowe gwintowane. hydranty wewnętrzne HP25 z wężem półsztywnym DN25 o zasięgu 30 m, zawór hydrantowy DN25, prądownica wodna zamykana DN25 w szafkach wnękowych, naściennych Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją Zaprojektować układy wentylacyjne obsługujące poszczególne pomieszczenia: 1. Układ nawiewno-wywiewny nr 1 - remontowany dworek 2. Układ nawiewno-wywiewny nr 2 - parter 3. Układ nawiewno-wywiewny nr 3 - piętro 4. Układ nawiewno-wywiewny nr 4 - sala wykładowa (klimatyzacja) 5. Układ wywiewny z sanitariatów w remontowanym dworku - WC1 6. Układ wywiewny z sanitariatów na parterze - WC2 7. Układ wywiewny z sanitariatów na piętrze - WC3 8. Układ wywiewny z PRO MORTE - WP Centrale dla układów nr 1, 2 i 3 przewidzieć z odzyskiem ciepła realizowanym na czynniku pośrednim - wymiennik glikolowy lub rurka ciepła. Odzysk ciepła powinien gwarantować 100% separację powietrza nawiewanego od wywiewanego. Centrala dla układu nr 4 z odzyskiem ciepła realizowanym na wymienniku krzyżowym oraz dodatkowo z komorą mieszania (recyrkulacja). We wszystkich centralach przewidzieć nagrzewnice wodne o parametrach wody grzewczej 70/50 oraz chłodnice freonowe. Centrala dla układu 1 nie wymaga chłodnicy. Wszystkie centrale obsługujące pomieszczenia łóżkowe oraz gabinety lekarskie w wykonaniu higienicznym. Centrala układu nr 1 i 4 w wykonaniu standardowym. Układ nr 1 Układ obsługuje remontowany dworek. Centralę zlokalizować w wentylatorni na poddaszu projektowanego budynku. Zakładana ilość powietrza Vn = 3000m3/h, Vw = 2600 m3/h. Ilości powietrza należy zweryfikować na etapie projektu. Pobór powietrza oraz wyrzut na zewnątrz zrealizować poprzez wyrzutnie i czerpnie dachowe zachowując dopuszczalne odległości pomiędzy czerpnią i wyrzutnią. Kanały wentylacyjne prowadzić w stropach podwieszanych. Regulację ilości powietrza przewidzieć za pomocą przepustnic montowanych przy kratkach lub skrzynkach rozprężnych nawiewników oraz za pomocą przepustnic montowanych na głównych odgałęzieniach na kanałach wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Parametry powietrza: Vn = 3000m3/h Vw = 2600 m3/h zima: tz = -20 stc

19 tn = +20 stc lato tz = +32 stc wilgotność 50% tn = +24 stc Układ nr 2 Układ obsługuje część budynku zlokalizowaną na parterze. Centralę zlokalizować w wentylatorni na piętrze lub poddaszu budynku. Zakładana ilość powietrza Vn = 7900m3/h, Vw = 6500 m3/h. Ilości powietrza należy zweryfikować na etapie projektu. Pobór powietrza oraz wyrzut na zewnątrz zrealizować poprzez wyrzutnie i czerpnie dachowe zachowując dopuszczalne odległości pomiędzy czerpnią i wyrzutnią. Kanały wentylacyjne prowadzić w korytarzach w przestrzeni stropu podwieszanego. Regulację ilości powietrza przewidzieć za pomocą przepustnic montowanych przy kratkach lub skrzynkach rozprężnych nawiewników oraz za pomocą przepustnic montowanych na głównych odgałęzieniach na kanałach wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Parametry powietrza: Vn = 7900m3/h Vw = 6500 m3/h zima: tz = -20 stc tn = +20 stc lato tz = +32 stc wilgotność 50% tn = +24 stc Układ nr 3 Układ obsługuje część budynku zlokalizowaną na piętrze. Centralę zlokalizować w wentylatorni na piętrze lub poddaszu budynku. Zakładana ilość powietrza Vn = 8050 m3/h, Vw = 5950 m3/h. Ilości powietrza należy zweryfikować na etapie projektu. Pobór powietrza oraz wyrzut na zewnątrz zrealizować poprzez wyrzutnie i czerpnie dachowe zachowując dopuszczalne odległości pomiędzy czerpnią i wyrzutnią. Kanały wentylacyjne prowadzić w korytarzach w przestrzeni stropu podwieszanego. Regulację ilości powietrza przewidzieć za pomocą przepustnic montowanych przy kratkach lub skrzynkach rozprężnych nawiewników oraz za pomocą przepustnic montowanych na głównych odgałęzieniach na kanałach wentylacyjnych. Przewody wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Parametry powietrza:

20 Vn = 8050m3/h Vw = 5950 m3/h zima: tz = -20 stc tn = +20 stc lato tz = +32 stc wilgotność 50% tn = +24 stc Układ nr 4 Układ obsługuje salę wykładową na piętrze. Układ oprócz wymiany powietrza w pomieszczeniu przeznaczony jest do klimatyzowania pomieszczenia w lecie. Zaprojektować sterowanie ilością świeżego powietrza w zależności od ilości osób przebywających na sali (recyrkulacja). Ilość powietrza dobrać na podstawie zysków ciepła i ilości osób przebywających w pomieszczeniu. Centralę zlokalizować w wentylatorni na piętrze lub na poddaszu budynku. Regulacja ilości powietrza poprzez przepustnice zamontowane przy skrzynkach rozprężnych. Przewody wentylacyjne izolować termicznie i paroszczelnie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Parametry powietrza: Vn = 4000m3/h - sprawdzić na podstawie zysków ciepła oraz ilości przebywających osób. Vw = 4000 m3/h zima: tz = -20 stc tn = +20 stc lato tz = +32 stc wilgotność 50% tn = +16 stc - ustalić na podstawie zysków ciepła i ilości powietrza Układ wywiewny WC1 Zaprojektować niezależny układ wywiewny z sanitariatów zlokalizowanych w remontowanym dworku. Układ WC1 powinien współpracować z układem nawiewnowywiewnym nr 1. Powietrze usuwane poprzez wentylator kanałowy zlokalizowany na poddaszu. Wyrzut wyrzutnią dachową. Kanały prowadzić w przestrzeni stropu podwieszanego. Wywiew powietrza z pomieszczeń za pomocą zaworów wentylacyjnych. Przejścia kanałów wentylacyjnych przez elementy oddzieleń p.poż. zabezpieczyć poprzez zastosowanie klap p.poż. Tłumienie hałasów z central wentylacyjnych zaprojektować przez montaż tłumików od strony czerpni/wyrzutni oraz od strony instalacji. Dla umożliwienia okresowego czyszczenia instalacji na kanałach wentylacyjnych zaprojektować rewizje. Układ wywiewny WC2 Zaprojektować niezależny układ wywiewny z sanitariatów i łazienek w pokojach łóżkowych zlokalizowanych na parterze nowoprojektowanego budynku. Układ WC2 powinien współpracować z układem nawiewno-wywiewnym nr 2. Powietrze usuwane poprzez

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ

OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ TEMAT : Projekt budowlany instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej OBIEKT : Remont, rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Akademickiej PWSZ ADRES : ul. Czarnieckiego 15 INWESTOR : Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZAWIERA:

DOKUMENTACJA ZAWIERA: 1 DOKUMENTACJA ZAWIERA: A. Opis techniczny B. Załączniki 1. Warunki techniczne zasilania w ciepło projektowanego budynku wydane przez PEC w Kolnie. C. Część rysunkowa 1. Sytuacja 1:500 rys. nr 1 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk

: ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk. Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; Gdańsk Obiekt : Budynki Wydziału Chemicznego POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Adres : ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Inwestor : Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk Tytuł : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 r.

Warszawa, październik 2012 r. Załącznik do SIWZ nr 2 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY remontu istniejących pomieszczeń w Oddziałach Dermatologii Dorosłych i Laryngologii w budynku D oraz w Oddziale I Wewnętrznym w budynku A Międzyleskiego

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ

OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ TECHNICZNĄ Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego na działce nr 177 położonej w miejscowości Osie, gmina Osie. OPIS INWENTARYZACJI Z OCENĄ

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r.

1. PWiK Sp. z o.o. Gliwice nr TT66/1172/2006/4349 z dnia 20.09.2006 r. 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. I. Opis techniczny. 1.1. Zakres opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Dane ogólne. 1.4. Odbiornik ścieków. 1.5. Źródło wody. 1.6. Dobór wodomierza. 1.7. Instalacja wody

Bardziej szczegółowo

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala.

Projektowany budynek posiadać będzie niezależne wejście z zewnątrz do budynku oraz wejście wewnętrzne z istniejącego budynku szpitala. 1 II. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod kan., p.poż. i c.w. dla budynku Pracowni Pozytonowej Emisyjnej Tomografii Tomografii Komputerowej PET- CT w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do oferty

Załącznik nr 2 do oferty Załącznik nr 2 do oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIE NR 1 Rozdzielenie instalacji grzewczej w budynku przy ul. Okopowa 25 dla części stanowiącej siedzibę Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89

PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd / 89 PRZEBUDOWA CZĘŚCI PRZEDSZKOLA NR 28 w GDYNI GDYNIA, UL. NARCYZOWA 3. BRANŻA: SANITARNA INWESTOR: Przedszkole nr 28 ul. Narcyzowa 3, Gdynia. OPRACOWAŁ: mgr inż. Grażyna Jeśman - Smużyńska upr. nr 4141 Gd

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. P R O J E K T B U D O W L A N Y TEMAT : Remont i przebudowa pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu. ADRES : 27-600 Sandomierz ul. Czyżewskiego 1 INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej 27-600 Sandomierz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu

OBEJMUJĄCEGO. I. Roboty budowlane. Podatek p. Nazwa elementu Załącznik nr 6 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. ROBOTA BUDOWLANA: WYKONANIE - W RAMACH ROZBUDOWY SZPITALA BUDYNKU NR 6, OBEJMUJĄCEGO BLOK OPERACYJNY, CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĘ I DZIAŁ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Dane ogólne 4. Rozwiązania projektowe 4.1. Instalacja wody zimnej 4.2. Instalacja wody cieplej 4.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH Remont WC dla personelu w Zakładzie Rehabilitacji w budynku nr 1 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu ZAMAWIAJĄCY: 4 Wojskowy Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL 26-600 RADOM, ul. śeromskiego 51a PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH OBIEKT: BUDYNEK ZAPLECZA DO BOISK SPORTOWYCH INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE KOZIENICE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie.

Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Projekt na przebudowę pomieszczeń oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Noworodków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie. Zamówienie obejmuje wykonanie: projektu technologicznego projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków

Spis tre 1. Wst p 2. Opis techniczny 3. Obliczenia 4. Zestawienie materiałów Spis rysunków 2 Spis treści 1. Wstęp str 3 1.1 Zakres opracowania 1.2 Podstawa opracowania 1.3 Dane ogólne 2. Opis techniczny str. 4 2.1. Instalacja wody zimnej str. 4 2.2. Instalacja wody ciepłej str. 5 2.3. Kanalizacja

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/ SIEDLCE PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL Egz. Nr 1 ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64 08-110 SIEDLCE INWESTOR GMINA MOKOBODY PLAC CHREPTOWICZA 25 O8-124 MOKOBODY TYTUŁ PROJEKTU REMONT BUDYNKU DOMU KULTURY INSTALACJE WEWNĘTRZNE.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna

OPIS TECHNICZNY. Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 1 OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest modernizacja szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Berensona 31/Zaułek 34 w Warszawie Część wentylacyjna 2. Podstawa opracowania 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY DOPOSAŻENIE W WENTYLACJĘ NAWIEWNO - WYWIEWNĄ BUDYNKU D OBIEKTU 01 PRZY UL. SŁOWACKIEGO 52/54 NA TERENIE SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ W WARSZAWIE PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Bogdan Maciejewski

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TOM IV Przebudowa pionów instalacji wodociągowej p.poż. w obrębie klatek schodowych INWESTYCJA : DOSTOSOWANIE BUDYNKU C.I.S DO WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Wydzielenie

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SPÓŁKA Z O.O. 65-018 ZIELONA GÓRA UL. JEDNOŚCI 78 TEL. (048)(68) 327-05-44 FAX (048)(68) 327-18-02 STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY ZAKRES: KONSTRUKCJA UMOWA NR: 6/RA-AI/2014

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych

NON BOX. Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod fizykoterapeutycznych PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT BARBARA SARNA 15-213 Białystok ul. A. Mickiewicza 7 lok. 5 tel./fax 85 6752274 NON BOX NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Adaptacja istniejącego pomieszczenia na laboratorium metod

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA DOMKÓW SZEREGOWYCH 1. OTOCZENIE 1.1 Ogrodzenie - Teren ogrodzony. - Brama wjazdowa na teren osiedla; brama wjazdowa dla każdej z posesji. - Ogrodzenie: elementy murowane z cegły betonowej/

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r.

PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ. Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02. Grudzień 2013r. 1 PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI GAZOWEJ Dom Dziecka ul. Sobieskiego 7, 38-100 Strzyżów tel. 17-276-10-02 Grudzień 2013r. 2 OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacje elektryczne: mgr inż. Walenty Wiśniewski upr. Nr Łom. 1/87 Architektura: Kazimierz Szymborski

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa

+ w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa ZAKRES PRAC I STANDARD WYKOŃCZENIA DOMU PROCYON 2014 w standardzie - po stronie Inwestora opcja dodatkowa Zakres prac Projekt 4 egzemplarze projektu budynku wraz z projektem posadowienia D Transport i

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Zlecenie Inwestora, P.B. -,,Architektura, opracowany przez mgr inż. arch. Jacka Najbara, Uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące normy i przepisy. 2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Dane ogólne. 3. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Kopie dokumentów: - uprawnienia, zaświadczenie przynależności do POIIB i oświadczenie projektanta i sprawdzającego. 2. Opis techniczny 3. Rysunki: rys. nr 1 rys nr 2 rys. nr 3 rys nr

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS.

ZAKŁAD USŁUG CIEPŁOWNICZYCH TERMUS S.C. B. I H. BREGUŁA UL. OLESKA 20, 42 700 LUBLINIEC TEL.: 34 351 11 03 E-MAIL: TERMUS@TERMUS. SPIS TREŚCI 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 3 2.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.... 3 3.0 CEL OPRACOWANIA.... 3 4.0 INSTALACJA WOD. KAN.... 3 A. URZĄDZENIA SANITARNE... 3 B. PRZEWODY... 4 C. INSTALACJA KANALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Dokumenty formalno prawne 3. rys. nr 1 Wejście główne (A) skala 1 : 50 / 1 : 25 4. rys. nr 2 Wiatrołap (B) skala 1 : 50 / 1 : 25 5. Ekspertyza techniczna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w.

OPIS TECHNICZNY. do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. OPIS TECHNICZNY do projektu instalacji wod-kan. i c.c.w. dla części budynku ośrodka kultury Acherówka przebudowanego na potrzeby przedszkola ul. Walerego Sławka 2, Warszawa dz. ewid. nr 13/1, obręb 2-11-14

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1

FORMULARZ CENOWY AE/ZP-27-46/13. Załącznik Nr 1 AE/ZP-27-46/13 FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, natomiast wartość brutto poszczególnych pozycji winna być obliczona jako wartość netto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania oraz wentylacji. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ ODNOWY BIOLOGICZNEJ W BUDYNKU PŁYWALNI SKALAR WARSZAWA URSUS Warszawa dzielnica Ursus ul. Sosnkowskiego 3 Instalacje wewnętrzne wod-kan, centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY

Instalacja c.o., c.t., oraz wod.-kan. - Sala Konferencyjna W-M Urząd Wojewódzki w Olsztynie OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego i wykonawczego instalacji c.o., c.t., instalacji wod.-kan. w modernizowanych pomieszczeniach Sali Konferencyjnej wraz z zapleczem w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kosztorys

Przedmiar robót. Kosztorys Przedmiar robót Data: 2008-02-20 Budowa: OŚRODEK ZDROWIA W KAMIENIU. Obiekt: MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.,WOD-KAN I WENTYLACJI MECHANICZNEJ Zamawiający: URZĄD GMINY W KAMIENIU opracowali: inż. Stefan Tur,...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea.

PROJEKT BUDOWLANY TOM III. Projektował: Sprawdził: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea. PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO przebudowy pomieszczeń części budynku

Bardziej szczegółowo