SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK"

Transkrypt

1 FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM Częstochowa ul. Krakowska 34 tel , Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2012 ROK Częstochowa, dnia 31 marca 2013 r.

2 I. Wstęp Fundacja Chrześcijańska ADULLAM powołana do życia aktem notarialnym w dniu 06 września 1993 roku została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy pod numerem 3960 Rejestru Fundacji. W wyniku zmian ustawowych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana w dniu 29 listopada 2001 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem II. Misja Celem działalności Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem. Fundacja realizuje cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez prowadzenie: 1. Stołówki bezpłatnego żywienia dla 500 osób (dwudaniowe obiady przez 6 dni w tygodniu) w ramach, której wydawane są również artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowywania śniadań i kolacji: - kobietom samotnie wychowującym dzieci, - rodzinom wielodzietnym, - osobom, które podjęły pracę zawodową (do pierwszego wynagrodzenia). 2. Hostelu dla 16 bezdomnych mężczyzn, wychodzących z nałogów, opuszczających zakłady karne. 3. Świetlicę dla 50 dzieci i młodzieży Życie poza szkołą. 4. Punktu Informacyjno Konsultacyjnego (porady: prawne i socjalne). 5. Klubu Abstynenckiego Droga do wolności. 6. Klubu Złote lata dla osób starszych i niepełnosprawnych. 6. Magazynu odzieży i innych artykułów dla potrzeb podopiecznych w tym osób bezdomnych. 7. Punktu wydawania produktów unijnych w ramach programu unijnego PEAD dla około osób z terenu miasta. III. WŁADZE FUNDACJI Organ/funkcja Imię i nazwisko Rada Fundacji: Przewodniczący Rady Fundacji Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Sekretarz Rady Fundacji Członek Członek Janusz Drewniak mgr inż. Radosław Marks Bogdan Grudziński dr Ewa Teodorowska prof. dr Janusz Merski Komisja Rewizyjna Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Krystyna Łużak lic. Anna Bator mgr inż. Jerzy Szymocha Zarząd Fundacji Prezes Zarządu mgr Elżbieta Ferenc - 1

3 IV. Członkostwo Fundacji w innych organizacjach pozarządowych I. Od września 1999 roku Fundacja została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Bank Żywności w Częstochowie, którego misją przewodnią jest przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród potrzebujących za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Od 2004 roku Fundacja bierze udział w realizacji programu unijnego, którego celem jest wyrównywanie poziomów bytu socjalnego społeczeństw krajów członkowskich Unii Europejskiej. II. Od sierpnia 2002 roku Fundacja jest członkiem Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach obecna nazwa Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach. Jako organizacja członkowska Fundacja brała udział w organizowanych licznych szkoleniach i konsultacjach, których celem było podnoszenie jakości świadczonych usług oraz pomoc organizacjom w lepszym i skuteczniejszym działaniu. Zakres tematyczny szkoleń, z których skorzystali wolontariusze Fundacji dotyczył prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, znajomości i przestrzegania przepisów prawa przez organizacje pożytku publicznego, pisania projektów o dotacje, profesjonalizacji działań sektora pozarządowego, zarządzania jakością. Konsultacje dotyczyły praktycznego wypełniania wniosków dotacyjnych oraz sposobu rozliczania dotacji. Od marca 2010 roku Prezes Zarządu - Elżbieta Ferenc pełni funkcję członka Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach. III. Od września 2005 roku Fundacja została włączona w poczet organizacji członkowskich Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape. Współpraca przynosi istotne korzyści dla współistnienia organizacji działających na tym samym polu działania, jakim jest pomoc społeczna. IV. Od września 2009 roku Fundacja jest członkiem Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Od samego początku bierzemy aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, którego realizuje program całożyciowego rozwoju kariery oraz tworzy platformę integracji doradców zawodowych. W czasie wyborów do władz regionalnych województwa śląskiego NFDK Elżbieta Ferenc przyjęła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej władz regionalnych. V. W dniu 20 września 2012 roku Fundacja została przyjęta na członka Stowarzyszenia Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej V. Realizacja zadań statutowych w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Na podstawie realizowanych zadań i projektów w 2012 roku można stwierdzić, że Fundacja kontynuuje rozwój działalności statutowej Fundacji i utrzymuje kierunek aktywizacji zawodowej swoich partnerów. Niestety zbyt szczupłe zasoby lokalowe nie pozwalają na przyjęcie większej liczby partnerów do już istniejących programów. Zadania realizowane były zgodnie z przyjętym planem strategicznym. Jedynym ograniczeniem przyjęcia większej liczby beneficjentów stały się ograniczone możliwości techniczna w tym lokalowe Fundacji. 1. Dożywianie i pomoc materialna Prowadzenie stołówki bezpłatnego żywienia. W ramach realizowanego programu, którego celem jest dożywianie dzieci i dorosłych, wydanych zostało potrzebującym tej pomocy ponad 137 tysięcy dwudaniowych obiadów. Codziennie oprócz niedziel i świąt (przez 6 dni w tygodniu) przygotowywane i wydawane były bezpłatnie obiady dla ponad 500 osób będących w trudnej sytuacji socjalnej (w tym około 200 dzieci i młodzieży uczącej się z terenu miasta i okolicznych miejscowości). Dodatkowo wśród zgłaszających się po pomoc rozdzielany był chleb, słodkie wypieki i inne artykuły spożywcze

4 - 2 otrzymywane od prywatnych darczyńców oraz z Banku Żywności w Częstochowie. Po zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką było jedzenie kolejnym ważnym zadaniem było zdiagnozowanie przyczyn ubóstwa i ustalenie kolejności działań zmierzających do wyprowadzenia jednostki bądź rodziny z ubóstwa. Częstą przyczyną nie radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością był brak ofert pracy, groźba eksmisji z zajmowanego lokalu, pogarszający się stan zdrowia, brak środków do życia i na lekarstwa, wiek poprodukcyjny, długotrwałe bezrobocie, brak perspektyw na przyszłość dla młodzieży itp. Taki stan rzeczy często doprowadzał do depresji, stanu apatii, a skrajnie do wzrostu przestępczości, a nawet do prób samobójczych. Prowadzenie magazynu odzieży i innych artykułów codziennego użytku. Z zasobów magazynowych wydawana była odzież, obuwie, meble, drobny sprzęt gospodarstwa domowego i inne artykuły dla ponad 250 osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Dary przekazywane były przez mieszkańców miasta i osoby prawne. Realizacja programu unijnego PEAD 2012 W okresie trzech kwartałów 2012 roku zostało wydanych bezpłatnie ponad 93,5 tony unijnej żywności dla około osób najuboższych mieszkańców miasta Częstochowy. Punkt wydawania produktów unijnych w Fundacji był jednym z największych punktów pod względem liczebności (osób obsługiwanych) oraz przyjętych zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Tegoroczny program obejmował 17 produktów spożywczych (mleko UHT, płatki kukurydziane, makaron świderki, cukier, ser żółty, ser topiony, dżem, masło, mąka pszenna, ryż, kasza gryczana, herbatniki, marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym, olej rzepakowy). 2. Hostel dla mężczyzn wychodzących z alkoholizmu. W ramach prowadzonej resocjalizacji osób uzależnionych od alkoholu i nikotyny w systemie stacjonarnym (Hostel) udzielono wsparcia 36 mężczyznom z, pośród których 6 bezdomnych mężczyzn opuściło Fundację i podjęło pracę zarobkową. Mężczyźni ci w ramach ergoterapii uczyli się dyscypliny pracy, współżycia w grupie, brania odpowiedzialności za siebie i współpracujący z nimi zespół ludzki, a także gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi. W ramach realizowanego programu wychodzenia z uzależnienia alkoholowego podopieczni uczyli się właściwego gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu wykonywanej pracy lub zasiłku otrzymanego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (regulacja zobowiązań prawnych i finansowych wobec państwa, i rodziny), podejmowali próby odbudowy więzi rodzinnych. Ostatni etap programu dotyczył znalezienia pracy zarobkowej poza Fundacją oraz mieszkania i opuszczenie Fundacji po otrzymaniu pierwszej wypłaty. Na tym etapie usamodzielniło się 6 mężczyzn. 3. Świetlica dla dzieci i młodzieży z elementem socjoterapii Klub Życie poza szkołą. W zajęciach świetlicowych w 2012 roku brało udział 50 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Zajęcia te polegały na organizowaniu systematycznych zajęć integracyjnych, rozwijających wrodzone zdolności i zainteresowania dzieci. Młodzież, gromadząca się w świetlicy, została objęta pomocą terapeutyczną i socjalną. Celem naszych działań było przeciwdziałanie patologii młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień. Zapewnione zostały zajęcia sportowe, podczas, których organizowane były imprezy sportowe, starając się promować zdrowy styl życia. Młodzież miała zapewnioną fachową opiekę oraz pomoc w przezwyciężaniu osobistych ograniczeń w zakresie własnego rozwoju.

5 -3- Rok kalendarzowy rozpoczął sie balem karnawałowy, po nim nastapiły ferie - w czasie ich trwania uczestnicy świetlicy uczstniczyli w zabawach na świeżym powietrzu w tym w zorganizowanym kuligu. Z okazji różnych świąt przygotowywane były specjalne występy. Jedną z takich okoliczności był Dzień Mamy i Taty (impreza była wspólna). W dniu 1 czerwca - Dzień Dziecka odbyły sie śpiewy, tańce, zabawy, konkursy, malowanie twarzy, przebieranki. Okres wakacji wypełniony był ciekawymi zajęciami na basenie, wycieczkami, między innymi do Olsztyna. Udało się również zrealizować dwudniowy wyjazd z bardzo ciekawym programem edukacyjno integracyjnym do Wisły i Ustronia. W czasie niepogody prowadzone były zajęcia informatyczne, plastyczne, teatralne, taneczne itd. W okresie szklonym realizowane były programy wyrównawcze eliminujące braki edukacyjne. Zgodnie z przyjętym harmonogramem została zapewniona młodzieży fachowa opieka oraz pomoc w przezwyciężaniu osobistych ograniczeń intelektualnych, emocjonalnych, zaburzeń mowy itp. Nastąpiło wsparcie rodziny przez objęcie dzieci i młodzieży działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi. Wdrożone zostały następujące programy terapeutyczne: - program obejmujący opieką terapeutyczną młodzież w przedziale wiekowym lat z rodzin z problemem uzależnienia alkoholowego, - program profilaktyczny skierowany do młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w przedziale wiekowym13-18 lat - zajęcia psychoprofilaktyczne z młodzieżą, - propagowanie wolontariatu wśród najmłodszych poprzez program Jestem ręką, która przekazuje przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym 6-15 lat, - programy Logopedyczno profilaktyczne Granice mojego języka są granicami mojego świata, - programy komputerowe w tym profilaktyka Moje okno na świat bezpieczny internet. W wyniku przeprowadzonego w 2011 roku przez Gminę Miasto Częstochowa, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwową Inspekcje sanitarną i Policję w Częstochowie konkursu Małych Form Teatralnych Młodość bez uzależnień dzieci i młodzież ze świetlicy Klub Życie poza szkołą zajęły I miejsce za przygotowanie i przedstawienie spektaklu Krzyk. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem i był w 2012 roku wystawiany podczas imprez organizowanych przez: Śląskie Forum Organizacji Socjalnych, Ochotniczy Hufiec Pracy w Częstochowie, podczas uroczystości 35 lecia istnienia Klubu Abstynenta Nadzieja w Lublińcu, Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Na początku grudnia odbyła się impreza integracyjna pod tytułem Mikołaj z ulicy Krakowskiej - program uczący zasad integracji środowiskowej z dziećmi z terenów wiejskich oraz niepełnosprawnych. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela. Zajęcia świetlicowe prowadzone były przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od do W ramach świetlicy dla dzieci i młodzieży udzielane było wsparcie w postaci jednego posiłku dziennie. 15 dzieci otrzymało obuwie oraz ubranie, jako uzupełnienie ubioru dostosowanego do pory roku. Z uwagi na występowanie poważnych dysfunkcji mowy u dzieci i młodzieży organizowane były zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą (umowy zlecenia - zatrudnienie w ramach projektu - "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego") 4. Klub abstynencki Droga do wolności Poradnictwo w zakresie walki z alkoholizmem skupione było na motywowaniu zgłaszających się do podjęcia leczenia odwykowego w wyspecjalizowanych placówkach, lub też korzystania z alternatywnej formy walki z uzależnieniem. Jedną z form podjętych działań było utworzenie grup wsparcia. Program funkcjonowania grup wsparcia miał za zadanie integrację osób o podobnych złożonych problemach. Podczas spotkań omawiana była istota uzależnienia, jego skutki społeczne, -4-

6 zdrowotne i rodzinne. Uczestnicy (30 osób uzależnionych od alkoholu i 20 osób współuzależnionych) dzielili się własnymi doświadczeniami w walce z uzależnieniem, a tym samym uświadamiali sobie potrzebę podjęcia terapii przeciwalkoholowej. Osoby współuzależnione od alkoholu poza uzyskaniem wiedzy, czym jest alkoholizm i jak działa na otoczenie rodzinne otrzymywali również wsparcie rzeczowe. W ramach krzewienia etyki chrześcijańskiej organizowane były spotkania, wykłady i dyskusje m.in. na temat, czym jest alkoholizm, uzależnienie nikotynowe, rozluźnienie zasad obyczajowych w znaczeniu społecznym, medycznym i w świetle Słowa Bożego. 5. Klub Złote lata Członkami Klubu były osoby dorosłe obojga płci, w podeszłym wieku, niepełnosprawne o niskim statusie społecznym i materialnym w liczbie 23 osób. Osoby te brały udział w prelekcjach, pogadankach, sesjach samopomocowych i zajęciach z terapii zajęciowej. Celem spotkań było usprawnienie psychiczne i fizyczne osób wycofanych społecznie, o złej kondycji zdrowotnej lub niepełnosprawnych oraz pobudzenie ich aktywności społecznej (nauka samopomocy) i zawodowej do różnych form zatrudnienia np. pracy chałupniczej, telepracy itp.. 6. Aktywizacja zawodowa Zatrudnienie W 2012 roku dzięki programowi przeciwdziałania bezrobociu (realizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie) zastało zawartych 5 umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie w ramach, których zatrudnionych zostało 10 osób na umowę o pracę na czas określony w oparciu o roboty publiczne na terenie Fundacji. Wszystkie osoby rekrutowały się z grona wolontariuszy oraz podopiecznych Fundacji (w tym mężczyźni przebywający w Hostelu i realizujący program wychodzenia z bezdomności, uzależnień oraz ergoterapii). Ponadto w wyniku realizacji różnych projektów w tym z programu POKL zatrudniani byli specjaliści z różnych dziedzin i tak na podstawie umów zlecenia zatrudnieni zostali między innymi: kierownik świetlicy, wychowawcy, logopeda, radca prawny, pracownik socjalny, informatyk, opiekun Hostelu, opiekun świetlicy, socjolog, socjoterapeutka, terapeuta zajęciowy, psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, prawnik, trener, pedagog pracy socjalnej. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy Wnikając w głąb problemów bezradności życiowej naszych podopiecznych napotkaliśmy na utrwalone postawy braku aktywności zawodowej. Dla poprawy sytuacji i wsparcia bezrobotnych oraz przeciwdziałając zjawisku wykluczenia społecznego na początku 2010 roku zawarliśmy porozumienie z Ochotniczymi Hufcami Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie rozwinęliśmy pracę doradcy zawodowego i pośrednika pracy o kolejne dni dyżurów. 7. Aktywizacja społeczna i integracja środowiskowa Wolontariat Realizując w 2012 roku politykę aktywizacji społecznej i integracji środowiska lokalnego do prac wolontarystycznych zostało zaangażowanych z grona podopiecznych 35 osób, którzy uczestniczyli akcyjnie w 3 zbiórkach żywności dla najuboższych, organizowanych przez Bank Żywności w Częstochowie. Ogólna liczba 70 wolontariuszy realizowała różnego rodzaju prace na terenie Fundacji poczynając od pomocy kuchennej a skończywszy na specjalistycznych pracach jak radca prawny, doradca zawodowy, pośrednik pracy, nauczyciel języka angielskiego itp. Grupa młodych wolontariuszy (3 osoby) również i w tym roku brała udział w zbiórkach żywności (wiek 17 lat). Młodzież spisała się doskonale, co tylko potwierdza potrzebę kontynuacji programu realizowanego w ramach zajęć świetlicowych Jestem ręką, która przekazuje. -5-

7 Fundacja wzięła udział w XI edycji akcji charytatywnej Nowy plecak na nowy rok szkolny zorganizowanej pod patronatem Posła na Sejm RP Marka Balta i Radnego Miasta Częstochowa Dariusza Kapinosa. Plecaki wraz z wyprawka szkolną - w dniu 24 sierpnia 2012 r, podczas finału XI edycji akcji charytatywnej - trafiły do dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Dziupla przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, który mieści się przy Alei Pokoju sierpnia 2012 na placu Biegańskiego (w ramach realizowanego projektu Standardy w bezdomności nowa jakość ) zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape oraz Fundację Chrześcijańską Adullam Piknik Integracyjny, mający na celu pokazanie problemu bezdomności w Częstochowie i w Polsce. Jest to problem, wobec którego nikt z nas nie powinien przejść obojętnie. W programie były występy, wspólne grillowanie, gry i zabawy dla dzieci, pokazy artystyczne, poczęstunek a Reprezentacja Polski bezdomnych w piłce nożnej rozegrała mecz z częstochowskimi samorządowcami. 8. Zbiórki publiczne W dniach od 21 listopada 2011 roku do 31 marca 2012 roku została przeprowadzona zbiórka publiczna z myślą o zebraniu środków na tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, a także sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy socjoterapeutycznej Życie poza szkołą, działającej przy Fundacji Chrześcijańskiej Adullam. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano 910 zł, za które zakupiono na potrzeby świetlicy mikrofon, uchwyt do mikrofonu oraz statyw. Prezes firmy Dospel, Sebastian Myśliwiec zakupił tablicę interaktywną, która 25 kwietnia została uroczyście przekazana Zespołowi Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. 9. Szkolenia Wolontariusze i pracownicy Fundacji w 2012 roku uczestniczyli w szkoleniach, w tym wyjazdowych podnoszących kwalifikacje i wiedzę specjalistyczną oraz integrujących środowisko organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane były przez Stowarzyszenie Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach, Agencje Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides i inne. W ramach codziennych obowiązków wolontariusze i pracownicy uczestniczyli w obowiązkowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie podstawowym oraz zasad dobrej praktyki higienicznej dla zakładów zbiorowego żywienia. VI. Współpraca z administracją publiczną. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych organizacje pozarządowe mogą w drodze konkursów występować o tak zwane dofinansowanie zadań statutowych. Dzięki tej formie wsparcia działań Fundacja otrzymała w 2012 roku dotacje na łączną kwotę ,77 zł. Urząd Miasta Częstochowy 2012 rok - Zadanie zlecone pod nazwą Dofinansowanie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo wychowawcze wsparcia dziennego w kwocie ,00 zł na działania świetlicy dla dzieci i młodzieży Życie poza szkołą. - W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Udzielanie pomocy rzeczowej oraz organizacja różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych i uzależnionych patologiami społecznymi pod tytułem Dom miłości bliźniego w kwocie ,00 zł. -6-

8 - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej "Klub złote lata". w kwocie 2.000,00 zł. - W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin pod tytułem Klub Abstynencki Droga do wolności w kwocie ,00 zł. Śląski Urząd Wojewódzki 2012 rok - Z zakresu pomocy społecznej, polegający na tworzeniu i realizacji programów służących aktywizacji i przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością, tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności pod tytułem Droga do wolności w kwocie 8.600,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2012 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - organizowanie spotkań i wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym dla dzieci i ich rodzin Moja rodzina w kwocie ,00 zł Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2012 rok - Projekt realizowany w okresie od marca 2012 roku do sierpnia 2013 roku pod nazwą Standardy w bezdomności - nowa jakość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,77 zł rok VII. Pozostałe wydarzenia Nagrody i wyróżnienia Podczas X Jubileuszowego Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych 28 września br. w auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza Prezydent Miasta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk wręczył nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy Firmie Mapol za kilkunastoletnią pracę wolontarystyczną na rzecz Fundacji. Kontrole W roku 2012 zostały przeprowadzone następujące kontrole: Urząd Miasta Częstochowa dokonał czterech kontroli merytorycznych projektów realizowanych w 2012 roku z przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu oraz prowadzenia świetlicy z elementem socjoterapii Życie poza szkołą. Inspektorat Sanitarny w Częstochowie przeprowadził 3 kontrole: - za zakresu zbiorowego żywienia i wdrażania systemu HACCAP kontrolujący nie wykazał uwag, - za zakresu prowadzenia noclegowni prowadzenie Hostelu protokół nie wnosił uwag, - za zakresu prowadzenia świetlicy protokół nie wnosił uwag, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przeprowadziła kontrolę budynku Fundacji, w której mieści się Świetlica Socjoterapeutyczna Życie poza szkołą, pod względem zapewnienia warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony pożarowej, określonej przepisami przeciwpożarowymi została wystawiona pozytywna opinia Agencja Rynku Rolnego kontrola dystrybucji produktów PEAD Prasa i publikacje W przeciągu całego 2012 roku ukazały się liczne artykuły oraz wzmianki w lokalnej prasie o działalności Fundacji. Telewizja regionalna o zasięgu wojewódzkim TVN Katowice 2 oraz lokalna TV ORION prezentowały działalność Fundacji przy okazji tematów pojawiających się cyklicznie takich jak: -7-

9 przygotowanie do okresu zimowego w aspekcie dożywiania najuboższych, zabezpieczenia bazy noclegowej dla bezdomnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wolontariatu, imprez integracyjnych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, itp. Prezes Zarządu mgr Elżbieta Ferenc

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2006 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 34, tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr 96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp str. - Misja... 3 - Władze Fundacji... 4 - Członkostwo Fundacji w innych organizacjach pozarządowych... 5

1. Wstęp str. - Misja... 3 - Władze Fundacji... 4 - Członkostwo Fundacji w innych organizacjach pozarządowych... 5 SPRAWOZDA IE MERYTORYCZ E FU DACJI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ Adullam Z DZIAŁAL OŚCI STATUTOWEJ W 2007 r. Częstochowa, dnia 25 marca 2008 roku Spis treści 1. Wstęp str. - Misja... 3 - Władze Fundacji... 4 - Członkostwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZA 2010 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Działalność Fundacji a zamówienia publiczne z klauzulą społeczną

Działalność Fundacji a zamówienia publiczne z klauzulą społeczną Działalność Fundacji a zamówienia publiczne z klauzulą społeczną Kilka słów historii Fundacja Chrześcijańska Adullam powołana została do życia aktem notarialnym w dniu 06 września 1993 roku w Częstochowie.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU 2011 ROK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU 2011 ROK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich WYKONANIE BUDŻETU ZA 2011 ROK Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich realizował w roku 2011 zadania: Zlecone Własne, w tym: - finansowane

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku.

Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. Uchwała Nr/ XXXIV/179/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 20 stycznia 2006 roku. w sprawie :przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006-2008 w Gminie Rawa Mazowiecka. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki

Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki Załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chełmie na rok 2014 Cele szczegółowe i zadania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/285/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/285/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/285/05 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 28 stycznia 2005 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 w Gminie Rawa Mazowiecka Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXII/175/09 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 grudnia 2009 roku Uchwała Nr XXXII/175/09 z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków: 42.000, 1.Realizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2006r.

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2006r. SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY GMINY MASŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2006r. Zgodnie z art. 5 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków Cel szczegółowy Czas realizacji

Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków Cel szczegółowy Czas realizacji 3. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Dział nr CEL GŁÓWNY NR Zwiększenie dostępności i pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków Funkcjonowanie punktu konsultacyjnego NUMER

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/151/2013 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/SXVI/83/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 24 listopada 2015 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Świętego Barnaby w Częstochowie Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2009r 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Świętego Barnaby w Częstochowie, ul. Kisielewskiego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom ROZDZIAŁ III 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom Celem monitoringu prowadzonego w czasie realizacji programu, jest porównanie istniejącego stanu działań z założeniami programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2015 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 8..5 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 5 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 96.4 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/09 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 stycznia 2009r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY RYN NA 2009 r. RYN 2009 r. WSTĘP Przeciwdziałanie narkomanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. Uchwała Nr XV/129/08 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn na 2008 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/186/2016 RADY GMINY STEGNA z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stegna do realizacji na 2017r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Rodzina jest pierwszym i głównym środowiskiem wychowawczym. To właśnie w niej tworzą się określone normy regulujące zachowania jej członków, a także

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MYSZKOWA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MYSZKOWA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MYSZKOWA NA 2014 ROK budżet 630 000,00zł Załącznik Nr1 do Uchwały Nr XXXVIII/ 329/13 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA

25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA 25 lat Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA Prezydent Tadeusz Truskolaski spotkał się z ojcem Edwardem Konkolem, prezesem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Droga. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.78.2015 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII.169.2016 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok stanowiącego część gminnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie

Wskaźniki realizacji. Harmonogram -lata realizacji. Źródła finansowania. Realizatorzy. Działanie VI. PROGRAMY Realizacja przedstawionych powyżej celów operacyjnych będzie przebiegała etapami. Szczegółowe programy służące realizacji strategii wyrównywania szans edukacyjnych w gminie przedstawione są

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XIII /112 /2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Bestwina na 2012 rok Rok 2012 to kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY PRZEBUDZENIE ZA ROK 2006 1. Nazwa: STOWARZYSZENIE POMOCY PRZEBUDZENIE 2. Siedziba i adres: KOL. PIASZCZYCE 1 97-545 GOMUNICE woj.: ŁÓDZKIE tel 44 682 47

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2014 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zielona Góra, 2.02.204 r. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 204 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zarządzeniem Nr 08.203 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK

LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK LOKALNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK 1 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Cel strategiczny nr 1... 4 III. Cel strategiczny nr 2... 5 IV. Cel strategiczny nr 3.......7 V. Cel strategiczny nr

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik do uchwały Nr XXIV/132/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 grudnia 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Tworzony jest

Bardziej szczegółowo