SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 2012 ROK"

Transkrypt

1 FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM Częstochowa ul. Krakowska 34 tel , Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr STATUS ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ZA OKRES OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2012 ROK Częstochowa, dnia 31 marca 2013 r.

2 I. Wstęp Fundacja Chrześcijańska ADULLAM powołana do życia aktem notarialnym w dniu 06 września 1993 roku została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. ST. Warszawy pod numerem 3960 Rejestru Fundacji. W wyniku zmian ustawowych na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja została wpisana w dniu 29 listopada 2001 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem II. Misja Celem działalności Fundacji jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom, środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie, a zwłaszcza zagrożonym ubóstwem. Fundacja realizuje cel wszystkimi dostępnymi środkami, a w szczególności przez prowadzenie: 1. Stołówki bezpłatnego żywienia dla 500 osób (dwudaniowe obiady przez 6 dni w tygodniu) w ramach, której wydawane są również artykuły spożywcze do samodzielnego przygotowywania śniadań i kolacji: - kobietom samotnie wychowującym dzieci, - rodzinom wielodzietnym, - osobom, które podjęły pracę zawodową (do pierwszego wynagrodzenia). 2. Hostelu dla 16 bezdomnych mężczyzn, wychodzących z nałogów, opuszczających zakłady karne. 3. Świetlicę dla 50 dzieci i młodzieży Życie poza szkołą. 4. Punktu Informacyjno Konsultacyjnego (porady: prawne i socjalne). 5. Klubu Abstynenckiego Droga do wolności. 6. Klubu Złote lata dla osób starszych i niepełnosprawnych. 6. Magazynu odzieży i innych artykułów dla potrzeb podopiecznych w tym osób bezdomnych. 7. Punktu wydawania produktów unijnych w ramach programu unijnego PEAD dla około osób z terenu miasta. III. WŁADZE FUNDACJI Organ/funkcja Imię i nazwisko Rada Fundacji: Przewodniczący Rady Fundacji Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Sekretarz Rady Fundacji Członek Członek Janusz Drewniak mgr inż. Radosław Marks Bogdan Grudziński dr Ewa Teodorowska prof. dr Janusz Merski Komisja Rewizyjna Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Krystyna Łużak lic. Anna Bator mgr inż. Jerzy Szymocha Zarząd Fundacji Prezes Zarządu mgr Elżbieta Ferenc - 1

3 IV. Członkostwo Fundacji w innych organizacjach pozarządowych I. Od września 1999 roku Fundacja została przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia Bank Żywności w Częstochowie, którego misją przewodnią jest przeciwdziałanie problemom głodu i niedożywienia poprzez pozyskiwanie bezpłatnej żywności i jej rozdział wśród potrzebujących za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Od 2004 roku Fundacja bierze udział w realizacji programu unijnego, którego celem jest wyrównywanie poziomów bytu socjalnego społeczeństw krajów członkowskich Unii Europejskiej. II. Od sierpnia 2002 roku Fundacja jest członkiem Śląskiego Forum Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach obecna nazwa Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach. Jako organizacja członkowska Fundacja brała udział w organizowanych licznych szkoleniach i konsultacjach, których celem było podnoszenie jakości świadczonych usług oraz pomoc organizacjom w lepszym i skuteczniejszym działaniu. Zakres tematyczny szkoleń, z których skorzystali wolontariusze Fundacji dotyczył prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej, znajomości i przestrzegania przepisów prawa przez organizacje pożytku publicznego, pisania projektów o dotacje, profesjonalizacji działań sektora pozarządowego, zarządzania jakością. Konsultacje dotyczyły praktycznego wypełniania wniosków dotacyjnych oraz sposobu rozliczania dotacji. Od marca 2010 roku Prezes Zarządu - Elżbieta Ferenc pełni funkcję członka Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach. III. Od września 2005 roku Fundacja została włączona w poczet organizacji członkowskich Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy Agape. Współpraca przynosi istotne korzyści dla współistnienia organizacji działających na tym samym polu działania, jakim jest pomoc społeczna. IV. Od września 2009 roku Fundacja jest członkiem Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Od samego początku bierzemy aktywny udział w pracach Stowarzyszenia, którego realizuje program całożyciowego rozwoju kariery oraz tworzy platformę integracji doradców zawodowych. W czasie wyborów do władz regionalnych województwa śląskiego NFDK Elżbieta Ferenc przyjęła funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej władz regionalnych. V. W dniu 20 września 2012 roku Fundacja została przyjęta na członka Stowarzyszenia Integracji Społecznej Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich Ziemi Częstochowskiej V. Realizacja zadań statutowych w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Na podstawie realizowanych zadań i projektów w 2012 roku można stwierdzić, że Fundacja kontynuuje rozwój działalności statutowej Fundacji i utrzymuje kierunek aktywizacji zawodowej swoich partnerów. Niestety zbyt szczupłe zasoby lokalowe nie pozwalają na przyjęcie większej liczby partnerów do już istniejących programów. Zadania realizowane były zgodnie z przyjętym planem strategicznym. Jedynym ograniczeniem przyjęcia większej liczby beneficjentów stały się ograniczone możliwości techniczna w tym lokalowe Fundacji. 1. Dożywianie i pomoc materialna Prowadzenie stołówki bezpłatnego żywienia. W ramach realizowanego programu, którego celem jest dożywianie dzieci i dorosłych, wydanych zostało potrzebującym tej pomocy ponad 137 tysięcy dwudaniowych obiadów. Codziennie oprócz niedziel i świąt (przez 6 dni w tygodniu) przygotowywane i wydawane były bezpłatnie obiady dla ponad 500 osób będących w trudnej sytuacji socjalnej (w tym około 200 dzieci i młodzieży uczącej się z terenu miasta i okolicznych miejscowości). Dodatkowo wśród zgłaszających się po pomoc rozdzielany był chleb, słodkie wypieki i inne artykuły spożywcze

4 - 2 otrzymywane od prywatnych darczyńców oraz z Banku Żywności w Częstochowie. Po zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką było jedzenie kolejnym ważnym zadaniem było zdiagnozowanie przyczyn ubóstwa i ustalenie kolejności działań zmierzających do wyprowadzenia jednostki bądź rodziny z ubóstwa. Częstą przyczyną nie radzenia sobie z otaczającą rzeczywistością był brak ofert pracy, groźba eksmisji z zajmowanego lokalu, pogarszający się stan zdrowia, brak środków do życia i na lekarstwa, wiek poprodukcyjny, długotrwałe bezrobocie, brak perspektyw na przyszłość dla młodzieży itp. Taki stan rzeczy często doprowadzał do depresji, stanu apatii, a skrajnie do wzrostu przestępczości, a nawet do prób samobójczych. Prowadzenie magazynu odzieży i innych artykułów codziennego użytku. Z zasobów magazynowych wydawana była odzież, obuwie, meble, drobny sprzęt gospodarstwa domowego i inne artykuły dla ponad 250 osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Dary przekazywane były przez mieszkańców miasta i osoby prawne. Realizacja programu unijnego PEAD 2012 W okresie trzech kwartałów 2012 roku zostało wydanych bezpłatnie ponad 93,5 tony unijnej żywności dla około osób najuboższych mieszkańców miasta Częstochowy. Punkt wydawania produktów unijnych w Fundacji był jednym z największych punktów pod względem liczebności (osób obsługiwanych) oraz przyjętych zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Tegoroczny program obejmował 17 produktów spożywczych (mleko UHT, płatki kukurydziane, makaron świderki, cukier, ser żółty, ser topiony, dżem, masło, mąka pszenna, ryż, kasza gryczana, herbatniki, marchewka z groszkiem, koncentrat pomidorowy, mielonka wieprzowa, klopsy w sosie pomidorowym, olej rzepakowy). 2. Hostel dla mężczyzn wychodzących z alkoholizmu. W ramach prowadzonej resocjalizacji osób uzależnionych od alkoholu i nikotyny w systemie stacjonarnym (Hostel) udzielono wsparcia 36 mężczyznom z, pośród których 6 bezdomnych mężczyzn opuściło Fundację i podjęło pracę zarobkową. Mężczyźni ci w ramach ergoterapii uczyli się dyscypliny pracy, współżycia w grupie, brania odpowiedzialności za siebie i współpracujący z nimi zespół ludzki, a także gospodarowania zasobami rzeczowymi i finansowymi. W ramach realizowanego programu wychodzenia z uzależnienia alkoholowego podopieczni uczyli się właściwego gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z tytułu wykonywanej pracy lub zasiłku otrzymanego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (regulacja zobowiązań prawnych i finansowych wobec państwa, i rodziny), podejmowali próby odbudowy więzi rodzinnych. Ostatni etap programu dotyczył znalezienia pracy zarobkowej poza Fundacją oraz mieszkania i opuszczenie Fundacji po otrzymaniu pierwszej wypłaty. Na tym etapie usamodzielniło się 6 mężczyzn. 3. Świetlica dla dzieci i młodzieży z elementem socjoterapii Klub Życie poza szkołą. W zajęciach świetlicowych w 2012 roku brało udział 50 dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Zajęcia te polegały na organizowaniu systematycznych zajęć integracyjnych, rozwijających wrodzone zdolności i zainteresowania dzieci. Młodzież, gromadząca się w świetlicy, została objęta pomocą terapeutyczną i socjalną. Celem naszych działań było przeciwdziałanie patologii młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uzależnień. Zapewnione zostały zajęcia sportowe, podczas, których organizowane były imprezy sportowe, starając się promować zdrowy styl życia. Młodzież miała zapewnioną fachową opiekę oraz pomoc w przezwyciężaniu osobistych ograniczeń w zakresie własnego rozwoju.

5 -3- Rok kalendarzowy rozpoczął sie balem karnawałowy, po nim nastapiły ferie - w czasie ich trwania uczestnicy świetlicy uczstniczyli w zabawach na świeżym powietrzu w tym w zorganizowanym kuligu. Z okazji różnych świąt przygotowywane były specjalne występy. Jedną z takich okoliczności był Dzień Mamy i Taty (impreza była wspólna). W dniu 1 czerwca - Dzień Dziecka odbyły sie śpiewy, tańce, zabawy, konkursy, malowanie twarzy, przebieranki. Okres wakacji wypełniony był ciekawymi zajęciami na basenie, wycieczkami, między innymi do Olsztyna. Udało się również zrealizować dwudniowy wyjazd z bardzo ciekawym programem edukacyjno integracyjnym do Wisły i Ustronia. W czasie niepogody prowadzone były zajęcia informatyczne, plastyczne, teatralne, taneczne itd. W okresie szklonym realizowane były programy wyrównawcze eliminujące braki edukacyjne. Zgodnie z przyjętym harmonogramem została zapewniona młodzieży fachowa opieka oraz pomoc w przezwyciężaniu osobistych ograniczeń intelektualnych, emocjonalnych, zaburzeń mowy itp. Nastąpiło wsparcie rodziny przez objęcie dzieci i młodzieży działaniami opiekuńczymi, wychowawczymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi. Wdrożone zostały następujące programy terapeutyczne: - program obejmujący opieką terapeutyczną młodzież w przedziale wiekowym lat z rodzin z problemem uzależnienia alkoholowego, - program profilaktyczny skierowany do młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w przedziale wiekowym13-18 lat - zajęcia psychoprofilaktyczne z młodzieżą, - propagowanie wolontariatu wśród najmłodszych poprzez program Jestem ręką, która przekazuje przeznaczony dla dzieci w przedziale wiekowym 6-15 lat, - programy Logopedyczno profilaktyczne Granice mojego języka są granicami mojego świata, - programy komputerowe w tym profilaktyka Moje okno na świat bezpieczny internet. W wyniku przeprowadzonego w 2011 roku przez Gminę Miasto Częstochowa, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Państwową Inspekcje sanitarną i Policję w Częstochowie konkursu Małych Form Teatralnych Młodość bez uzależnień dzieci i młodzież ze świetlicy Klub Życie poza szkołą zajęły I miejsce za przygotowanie i przedstawienie spektaklu Krzyk. Spektakl cieszył się dużym zainteresowaniem i był w 2012 roku wystawiany podczas imprez organizowanych przez: Śląskie Forum Organizacji Socjalnych, Ochotniczy Hufiec Pracy w Częstochowie, podczas uroczystości 35 lecia istnienia Klubu Abstynenta Nadzieja w Lublińcu, Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. Na początku grudnia odbyła się impreza integracyjna pod tytułem Mikołaj z ulicy Krakowskiej - program uczący zasad integracji środowiskowej z dziećmi z terenów wiejskich oraz niepełnosprawnych. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Wójt Gminy Mykanów Krzysztof Smela. Zajęcia świetlicowe prowadzone były przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od do W ramach świetlicy dla dzieci i młodzieży udzielane było wsparcie w postaci jednego posiłku dziennie. 15 dzieci otrzymało obuwie oraz ubranie, jako uzupełnienie ubioru dostosowanego do pory roku. Z uwagi na występowanie poważnych dysfunkcji mowy u dzieci i młodzieży organizowane były zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą (umowy zlecenia - zatrudnienie w ramach projektu - "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego") 4. Klub abstynencki Droga do wolności Poradnictwo w zakresie walki z alkoholizmem skupione było na motywowaniu zgłaszających się do podjęcia leczenia odwykowego w wyspecjalizowanych placówkach, lub też korzystania z alternatywnej formy walki z uzależnieniem. Jedną z form podjętych działań było utworzenie grup wsparcia. Program funkcjonowania grup wsparcia miał za zadanie integrację osób o podobnych złożonych problemach. Podczas spotkań omawiana była istota uzależnienia, jego skutki społeczne, -4-

6 zdrowotne i rodzinne. Uczestnicy (30 osób uzależnionych od alkoholu i 20 osób współuzależnionych) dzielili się własnymi doświadczeniami w walce z uzależnieniem, a tym samym uświadamiali sobie potrzebę podjęcia terapii przeciwalkoholowej. Osoby współuzależnione od alkoholu poza uzyskaniem wiedzy, czym jest alkoholizm i jak działa na otoczenie rodzinne otrzymywali również wsparcie rzeczowe. W ramach krzewienia etyki chrześcijańskiej organizowane były spotkania, wykłady i dyskusje m.in. na temat, czym jest alkoholizm, uzależnienie nikotynowe, rozluźnienie zasad obyczajowych w znaczeniu społecznym, medycznym i w świetle Słowa Bożego. 5. Klub Złote lata Członkami Klubu były osoby dorosłe obojga płci, w podeszłym wieku, niepełnosprawne o niskim statusie społecznym i materialnym w liczbie 23 osób. Osoby te brały udział w prelekcjach, pogadankach, sesjach samopomocowych i zajęciach z terapii zajęciowej. Celem spotkań było usprawnienie psychiczne i fizyczne osób wycofanych społecznie, o złej kondycji zdrowotnej lub niepełnosprawnych oraz pobudzenie ich aktywności społecznej (nauka samopomocy) i zawodowej do różnych form zatrudnienia np. pracy chałupniczej, telepracy itp.. 6. Aktywizacja zawodowa Zatrudnienie W 2012 roku dzięki programowi przeciwdziałania bezrobociu (realizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie) zastało zawartych 5 umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie w ramach, których zatrudnionych zostało 10 osób na umowę o pracę na czas określony w oparciu o roboty publiczne na terenie Fundacji. Wszystkie osoby rekrutowały się z grona wolontariuszy oraz podopiecznych Fundacji (w tym mężczyźni przebywający w Hostelu i realizujący program wychodzenia z bezdomności, uzależnień oraz ergoterapii). Ponadto w wyniku realizacji różnych projektów w tym z programu POKL zatrudniani byli specjaliści z różnych dziedzin i tak na podstawie umów zlecenia zatrudnieni zostali między innymi: kierownik świetlicy, wychowawcy, logopeda, radca prawny, pracownik socjalny, informatyk, opiekun Hostelu, opiekun świetlicy, socjolog, socjoterapeutka, terapeuta zajęciowy, psycholog, doradca zawodowy, pośrednik pracy, prawnik, trener, pedagog pracy socjalnej. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy Wnikając w głąb problemów bezradności życiowej naszych podopiecznych napotkaliśmy na utrwalone postawy braku aktywności zawodowej. Dla poprawy sytuacji i wsparcia bezrobotnych oraz przeciwdziałając zjawisku wykluczenia społecznego na początku 2010 roku zawarliśmy porozumienie z Ochotniczymi Hufcami Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie rozwinęliśmy pracę doradcy zawodowego i pośrednika pracy o kolejne dni dyżurów. 7. Aktywizacja społeczna i integracja środowiskowa Wolontariat Realizując w 2012 roku politykę aktywizacji społecznej i integracji środowiska lokalnego do prac wolontarystycznych zostało zaangażowanych z grona podopiecznych 35 osób, którzy uczestniczyli akcyjnie w 3 zbiórkach żywności dla najuboższych, organizowanych przez Bank Żywności w Częstochowie. Ogólna liczba 70 wolontariuszy realizowała różnego rodzaju prace na terenie Fundacji poczynając od pomocy kuchennej a skończywszy na specjalistycznych pracach jak radca prawny, doradca zawodowy, pośrednik pracy, nauczyciel języka angielskiego itp. Grupa młodych wolontariuszy (3 osoby) również i w tym roku brała udział w zbiórkach żywności (wiek 17 lat). Młodzież spisała się doskonale, co tylko potwierdza potrzebę kontynuacji programu realizowanego w ramach zajęć świetlicowych Jestem ręką, która przekazuje. -5-

7 Fundacja wzięła udział w XI edycji akcji charytatywnej Nowy plecak na nowy rok szkolny zorganizowanej pod patronatem Posła na Sejm RP Marka Balta i Radnego Miasta Częstochowa Dariusza Kapinosa. Plecaki wraz z wyprawka szkolną - w dniu 24 sierpnia 2012 r, podczas finału XI edycji akcji charytatywnej - trafiły do dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Dziupla przy Terenowym Komitecie Ochrony Praw Dziecka, który mieści się przy Alei Pokoju sierpnia 2012 na placu Biegańskiego (w ramach realizowanego projektu Standardy w bezdomności nowa jakość ) zorganizowany został przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape oraz Fundację Chrześcijańską Adullam Piknik Integracyjny, mający na celu pokazanie problemu bezdomności w Częstochowie i w Polsce. Jest to problem, wobec którego nikt z nas nie powinien przejść obojętnie. W programie były występy, wspólne grillowanie, gry i zabawy dla dzieci, pokazy artystyczne, poczęstunek a Reprezentacja Polski bezdomnych w piłce nożnej rozegrała mecz z częstochowskimi samorządowcami. 8. Zbiórki publiczne W dniach od 21 listopada 2011 roku do 31 marca 2012 roku została przeprowadzona zbiórka publiczna z myślą o zebraniu środków na tablicę interaktywną dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie, a także sprzętu nagłaśniającego dla świetlicy socjoterapeutycznej Życie poza szkołą, działającej przy Fundacji Chrześcijańskiej Adullam. W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano 910 zł, za które zakupiono na potrzeby świetlicy mikrofon, uchwyt do mikrofonu oraz statyw. Prezes firmy Dospel, Sebastian Myśliwiec zakupił tablicę interaktywną, która 25 kwietnia została uroczyście przekazana Zespołowi Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie. 9. Szkolenia Wolontariusze i pracownicy Fundacji w 2012 roku uczestniczyli w szkoleniach, w tym wyjazdowych podnoszących kwalifikacje i wiedzę specjalistyczną oraz integrujących środowisko organizacji pozarządowych. Szkolenia organizowane były przez Stowarzyszenie Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KaFOS w Katowicach, Agencje Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides i inne. W ramach codziennych obowiązków wolontariusze i pracownicy uczestniczyli w obowiązkowych szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie podstawowym oraz zasad dobrej praktyki higienicznej dla zakładów zbiorowego żywienia. VI. Współpraca z administracją publiczną. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych organizacje pozarządowe mogą w drodze konkursów występować o tak zwane dofinansowanie zadań statutowych. Dzięki tej formie wsparcia działań Fundacja otrzymała w 2012 roku dotacje na łączną kwotę ,77 zł. Urząd Miasta Częstochowy 2012 rok - Zadanie zlecone pod nazwą Dofinansowanie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo wychowawcze wsparcia dziennego w kwocie ,00 zł na działania świetlicy dla dzieci i młodzieży Życie poza szkołą. - W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Udzielanie pomocy rzeczowej oraz organizacja różnorodnych form wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych i uzależnionych patologiami społecznymi pod tytułem Dom miłości bliźniego w kwocie ,00 zł. -6-

8 - Realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej - wspieranie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej "Klub złote lata". w kwocie 2.000,00 zł. - W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Wspieranie działalności klubów wzajemnej pomocy i punktów konsultacyjnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin pod tytułem Klub Abstynencki Droga do wolności w kwocie ,00 zł. Śląski Urząd Wojewódzki 2012 rok - Z zakresu pomocy społecznej, polegający na tworzeniu i realizacji programów służących aktywizacji i przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością, tj. zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności pod tytułem Droga do wolności w kwocie 8.600,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2012 rok z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - organizowanie spotkań i wyjazdów o charakterze socjoterapeutycznym i profilaktycznym dla dzieci i ich rodzin Moja rodzina w kwocie ,00 zł Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2012 rok - Projekt realizowany w okresie od marca 2012 roku do sierpnia 2013 roku pod nazwą Standardy w bezdomności - nowa jakość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie ,77 zł rok VII. Pozostałe wydarzenia Nagrody i wyróżnienia Podczas X Jubileuszowego Forum Częstochowskich Organizacji Pozarządowych 28 września br. w auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza Prezydent Miasta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk wręczył nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy Firmie Mapol za kilkunastoletnią pracę wolontarystyczną na rzecz Fundacji. Kontrole W roku 2012 zostały przeprowadzone następujące kontrole: Urząd Miasta Częstochowa dokonał czterech kontroli merytorycznych projektów realizowanych w 2012 roku z przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu oraz prowadzenia świetlicy z elementem socjoterapii Życie poza szkołą. Inspektorat Sanitarny w Częstochowie przeprowadził 3 kontrole: - za zakresu zbiorowego żywienia i wdrażania systemu HACCAP kontrolujący nie wykazał uwag, - za zakresu prowadzenia noclegowni prowadzenie Hostelu protokół nie wnosił uwag, - za zakresu prowadzenia świetlicy protokół nie wnosił uwag, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie przeprowadziła kontrolę budynku Fundacji, w której mieści się Świetlica Socjoterapeutyczna Życie poza szkołą, pod względem zapewnienia warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony pożarowej, określonej przepisami przeciwpożarowymi została wystawiona pozytywna opinia Agencja Rynku Rolnego kontrola dystrybucji produktów PEAD Prasa i publikacje W przeciągu całego 2012 roku ukazały się liczne artykuły oraz wzmianki w lokalnej prasie o działalności Fundacji. Telewizja regionalna o zasięgu wojewódzkim TVN Katowice 2 oraz lokalna TV ORION prezentowały działalność Fundacji przy okazji tematów pojawiających się cyklicznie takich jak: -7-

9 przygotowanie do okresu zimowego w aspekcie dożywiania najuboższych, zabezpieczenia bazy noclegowej dla bezdomnych, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wolontariatu, imprez integracyjnych z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, itp. Prezes Zarządu mgr Elżbieta Ferenc

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD W ROKU 2011 WRAŻLIWI NA POSTĘP I WYTRWALI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r.

ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. ZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA w 2013 r. Warszawa, maj 2014 r. I WSTĘP Sprawozdanie z działalności programowo-organizacyjnej Polskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne.

WSTĘP. 1. Zmiany Organizacyjne. WSTĘP W roku 2007 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku skupił się na zadaniach wynikających z przepisów prawa, które co warto podkreślić, często ulegały zmianom. W zakresie pracy kontynuowano działania

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, WSPIERANIA RODZINY, PIECZY ZASTĘPCZEJ W SOPOCIE W 2012 ROKU Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Dziecka Na Wzgórzu Sopockie Centrum Seniora rehabilitacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo