Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem ) uchwalony Uchwałą Nr XIV/113/03 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. jest podstawowym dokumentem określającym zakres i formę realizacji zadań wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 4.2). Gminny Program ma na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszenia rozmiaru tych, które aktualnie występują oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/113/03 w Polkowicach realizację Programu powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Polkowicach. Szczegółowo zadania określone w Gminnym Programie zostały zrealizowane następująco: 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zgodnie z zawartymi umową z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych na kwotę zł realizowany był kompleksowy program leczenia uzależnień. Program obejmował m.in.: porady diagnostyczne, terapię indywidualną i grupową; porady prawne udzielane uczestnikom programu; wywiady środowiskowe i orzeczenia na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; program zajęć warsztatowych dla nauczycieli polkowickich szkół; terapię grupową dla dorosłych ofiar przemocy domowej; 1

2 pomoc rodzinom uzależnionych poprzez prowadzenie terapii współuzależnienia; akcje informacyjne dotyczące zjawiska uzależnienia, przemocy domowej. Głównym celem programu było : powstrzymanie zachowań prowadzących do uzależnień; ułatwienie powrotu do życia w trzeźwości; nauczenie się życia w rodzinie z osobą uzależnioną; pomoc osobom doznającym i stosującym przemoc w rodzinie; redukowanie zaburzeń emocjonalnych wynikających z faktu dorastania w rodzinie o zaburzonych relacjach; kierowanie pacjentów do odpowiednich placówek terapii indywidualnej; udzielanie informacji dotyczących innych możliwości pomocy ( grupy wsparcia ). Ogółem objętych terapią w 2004 było 499 osób. Realizacja programu profilaktyki alkoholowej w Miejskim Ośrodku Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Lubinie: W 2004 r. została zawarta umowa z Ośrodkiem na kwotę zł, która objęła swoim działaniem osoby nietrzeźwe z terenu Gminy Polkowice. Koszt uczestnictwa 1 osoby w programie wynosi 250 zł - w związku z zawarciem umowy ryczałtowej koszt 1 osoby uległ zmniejszeniu. W ramach prowadzonych działań osoby przebywające w Ośrodku uzyskiwały w trakcie rozmowy terapeutyczno-profilaktycznej informacje o tym gdzie mogą zgłaszać się o pomoc w zakresie podjęcia leczenia odwykowego. 2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie to realizowane było min. na podstawie umów zawartych z : Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego, Aqua Park- Zakładem Rehabilitacji Leczniczej Sp. Z o.o. Związkiem Harcerstwa Polskiego, 2

3 Zajęcia profilaktyczne prowadzone w świetlicy terapeutycznej dla dzieci przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego. Celem świetlicy było: zapewnienie opieki opiekuńczo-wychowawczej, udzielanie pomocy w nauce, prowadzenie pracy psychologicznej oraz dożywianie. Działalność świetlicy nastawiona była na profilaktykę uzależnień, agresji i przemocy. W zajęciach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9-17ºº, uczestniczyło 30 dzieci skierowanych przez pedagogów szkolnych i inne osoby. Umowa zawarta z Powiatowym Ośrodkiem Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego była na kwotę zł. Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, oraz dzieci z grup ryzyka z Gminy Polkowice realizowany przez Aqua Park- Zakład Rehabilitacji Leczniczej Sp. Z o.o. Program obejmował różnego rodzaju formy zajęć ruchowych indywidualnych i grupowych. Zajęcia prowadzone były przez osoby przygotowane do pracy z młodzieżą, realizowane one były na terenie Aqua Parku, jak i też Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie i Gimnazjum nr 2. Łącznie systematycznymi działaniami było objęte ponad 80 dzieci. W ramach zajęć profilaktyczno-informacyjnych przeprowadzono konkurs plastyczny wśród polkowickich szkół podstawowych pod hasłem Sposób na zdrowe życie oraz uczniowie z Gimnazjum nr 2 uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym Jutro jest...wtedy pochylisz się nad sobą. Umowa zawarta z Aqua Park- Zakładem Rehabilitacji Leczniczej Sp. Z o.o. na kwotę zł. W ramach zadania zakupiono kompleksowy program multimedialny o zachowaniu młodzieży zł. Program rozpowszechniany wśród szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Polkowice. Obejmuje on zagadnienia profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia i bezpiecznych zachowań. 3

4 Zorganizowanie półkolonii terapeutycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zł. Półkolonia prowadzona była przez ZHP w Polkowicach, uczestniczyło w niej 50 dzieci, które do uczestnictwa wskazane były przez pedagogów szkolnych, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników socjalnych OPS. Półkolonia trwała 12 dni, uczestnicy podczas zajęć mogli spożywać 1 gorący posiłek przygotowywany w szkole nr 3. Koszt na 1 dziecko wyniósł 169,88zł. Dzieci uczestniczące w półkolonii miały zapełniony czas wolny, ponadto miały zapewniony ciepły posiłek. Poprzez uczestnictwo w zajęciach edukacyjno-profilaktycznych miały możliwość uzyskać informacje na temat niebezpiecznych zachowań i sytuacji i jak wobec nich postępować. Zorganizowanie wakacyjnego obozu terapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zł. Uczestnikami obozu było 15 uczniów wskazanych przez pedagogów szkolnych oraz terapeutów z PCUZ; obóz trwał 11 dni; koszt uczestnictwa 1 dziecka wraz z dojazdem do Dolska wyniósł 547,46zł. W trakcie obozu dzieci były objęte opieką socjoterapeutów, program realizowany w trakcie miał zdiagnozować zachowania dzieci w oderwaniu od środowiska rodzinnego, nauczyć bezpiecznych zachowań. Zadanie to realizowane jest również poprzez prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne. Szkolne programy profilaktyczne, spójne są z programami wychowawczymi szkoły, zaopiniowanymi przez rodziców i samorząd uczniowski. Programy te opracowywanie i realizowane są na bieżąco w szkołach, do ich realizacji wykorzystane są różnorodne formy oddziaływań (np. zajęcia profilaktyczne realizowane w klasach, gazetki szkolne, audycje w szkolnym radiowęźle, imprezy profilaktyczne, itp.) przy zaangażowaniu części kadry pedagogicznej oraz często wykorzystaniu aktywności i pomysłów młodzieży. 3.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywania problemów alkoholowych. Stowarzyszenie Aktywnego Abstynenta Trzeźwość i Stowarzyszenie Charytatywne Pomocna dłoń w ramach swoich działań objęły pomocą osoby uzależnione, jak i też ich rodziny. Stowarzyszenia prowadziły zajęcia warsztatowe dla osób uzależnionych, grupy wsparcia. Ponadto zorganizowały wyjazdy rodzin osób uzależnionych do Lichenia i Częstochowy. Były 4

5 współorganizatorami wyjazdu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kilkudniową wycieczkę do Świnoujścia. Stowarzyszenia uzyskały dotację : Stowarzyszenie Aktywnego Abstynenta Trzeźwość zł. Stowarzyszenie Charytatywne Pomocna dłoń zł. 4.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Do zadań Komisji należy prowadzenie działań mających na celu zmniejszenie szkód związanych z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu poprzez: motywowanie osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu, i ich rodzin do rozpoczęcia procesu leczenia, kierowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do odpowiednich poradni i instytucji pomocowych, interwencje w instytucjach pomocowych, jeśli w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym występuje przemoc lub inne zjawiska patologii społecznej, prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o przymusowe leczenie odwykowe i kierowanie kompletnych wniosków wraz z wywiadem środowiskowym i opinią biegłego do Sądu Rejonowego w Lubinie. Na działalność Komisji w 2004 roku przeznaczona została kwota zł. Ogółem z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano i wydano kwotę zł. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmowała nie tylko umowy finansowe lecz także inne działania, głównie współpracę pomiędzy różnymi instytucjami, polegała ona głównie na podejmowaniu wspólnych interwencji w indywidualnych sprawach oraz wspólnym ustalaniu planów pomocy osobie, rodzinie. Doświadczenia z realizacji Gminnego Programu w 2004 roku pokazały, iż więcej wagi należy przyłożyć do profilaktyki szczególnie w szkołach, oraz pracy z rodzinami osób uzależnionych, zwłaszcza poprzez działania informacyjne. 5

6 6

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Białaczów na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/270 /07 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 19 grudnia 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2008 ROK Poniższe

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały nr XV/189/12 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 12 kwietnia 2012 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Gmina

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr IV/21/2014 r. Rady Gminy Milanów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. GMINNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/16/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRZYTOCZNA NA 2014 ROK CELE STRATEGICZNE PROGRAMU 1. Rozpoznawanie specyfiki problemów alkoholowych na terenie Gminy Przytoczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 12 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXX..2012 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/18/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Załącznik do uchwały Nr XL/337/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 16 grudnia 2013r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Międzyrzec Podlaski na rok 2014. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY OSTRÓDA NA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r.

Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. Uchwała Nr III/13/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 Na podstawie art.4 1 ust.2 i 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/494/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień - dla Gminy Trzebnica na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85

2007 170 27 143 73 97 01.01.2008 r.- 31.10. 2008 r. 145 26 119 60 85 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/226/2008 Rady Miasta Kraśnik z dnia 18 grudnia 2008r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 dla Gminy Miejskiej Kraśnik Wstęp

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011-2016 OSTROŁĘKA 29 MARCA 2013 1 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski

Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski Trzeźwość a miara, to są najważniejsze stróże zdrowia naszego. Jan Kochanowski SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Więcborku z dnia... grudnia 2013 roku PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2013 ROKU MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Bardziej szczegółowo