PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest skorelowany z Programem Przeciwdziałania Narkomanii, Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy i Programem Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w roku Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Lp. Opis zadania Odbiorcy zadania Termin 1. Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia ambulatoryjnego lub stacjonarnego. Osoby uzależnione od alkoholu nie będące w abstynencji. Centrum Profilaktyki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Podejmowanie działań interwencyjnych wobec osób uzależnionych od alkoholu. 3. Prowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. 4. Prowadzenie grupy terapeutycznej dalszego zdrowienia mającej na celu zapobieganie nawrotom choroby. 5. Prowadzenie grupy terapeutycznej- trening umiejętności służących zdrowieniu. 6. Prowadzenie treningu kompetencji społecznych dla dorosłych. Osoby uzależnione od alkoholu nie będące w abstynencji. Kierowcy prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości skierowani przez Sąd. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Osoby uzależnione od alkoholu trwające w abstynencji. Osoby uzależnione od alkoholu po terapii odwykowej. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Centrum Profilaktyki, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Centrum Centrum Centrum Miejskie Strona 1 z 7

2 7. Organizacja maratonów trzeźwościowych dla osób trwających w abstynencji. 8. Dofinansowanie szkoleń i kursów specjalistycznych podnoszących kwalifikacje w zakresie pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym. Osoby uzależnione od alkoholu po terapii odwykowej. Pracownicy Miejskiego Centrum Miejskie Centrum Profilaktyki, stowarzyszenia trzeźwościowe. Centrum 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Lp. Opis zadania Odbiorcy zadania Termin 1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego ds. przeciwdziałania alkoholizmowi. Osoby z problemem alkoholowym oraz członkowie rodzin, w których występuje problem uzależnienia. 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. 3. Udzielanie konsultacji prawnych z zakresu prawa rodzinnego. Dzieci, młodzież i dorośli z Gminy Miejskiej Rodziny, w których występują problemy alkoholowe lub inne uzależnienia. 4. Prowadzenie poradnictwa w zakresie rozpoznawania uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach kursów przedmałżeńskich. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Świdnik wchodzący w związki małżeńskie. 5. Prowadzenie terapii rodzin. Rodziny, w których występują problemy alkoholowe lub inne uzależnienia. W ramach potrzeb/ 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych. Strona 2 z 7

3 Lp. Opis zadania Odbiorcy zadania Termin 1. Organizacja i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców: 1. Debata 2. Debata + 3. Korekta 4. Cukierki 5. Potrafie więcej- zajęcia dla dzieci nieśmiałych, wycofanych 2. Organizacja i prowadzenie warsztatów integracyjnych. 3. Organizacja i prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych: Proponowane obszary tematyczne: - emocje i uczucia; - przeciwdziałanie agresji; - komunikacja interpersonalna; - rozwiązywanie konfliktów; - budowanie poczucia własnej wartości; - asertywność; - wartości w życiu człowieka. 4. Organizacja i prowadzenie zajęć kreatywnych i artystycznych dla dzieci i młodzieży. 5. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z trudnościami w zachowaniu. 6. Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży gimnazjalnejgrupa rozwoju osobistego 7. Prowadzenie treningu zastępowania agresji - ART Uczniowie świdnickich szkół : 1. Debata - szkoły podstawowe, 2. Debata + szkoły gimnazjalne 3. Korekta - szkoły ponadgimnazjalne. 4. Cukierki - szkoły podstawowe 5. Potrafie więcej - zajęcia dla dzieci nieśmiałych, wycofanych szkoły podstawowe Dzieci i młodzież 4 klas szkół podstawowych i 1 klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie szkół świdnickich. Dzieci z trudnościami w zachowaniu z Gminy Miejskiej Młodzież gimnazjalna z Gminy Miejskiej Młodzież z Gminy Miejskiej Jesień 2015 / Miejskie Centrum Profilaktyki Strona 3 z 7

4 8. Prowadzenie świetlicy realizującej zadania placówki wsparcia dziennego. 9. Organizacja obozu profilaktycznego pod nadzorem terapeutycznym. Wakacje, / Miejskie Centrum Profilaktyki 10. Organizacja ferii zimowych i półkolonii dla dzieci pod nadzorem terapeutycznym. 11. Organizowanie akcji i imprez z zakresu profilaktyki alkoholowej i ochrony zdrowia. 12. Organizacja XII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią. 13. Przeprowadzanie zajęć teatralnych o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej 14. Organizacja warsztatów teatralnych dla nauczycieli i wychowawców. 15. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz terapeutycznych dla dzieci i młodzieży: piłka nożna, zajęcia taneczne i ruchowe. 16. Organizacja turniejów sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Miejskiej 17. Organizacja koncertów muzycznych o charakterze profilaktycznym. Mieszkańcy Świdnika. Współorganizowane akcje i imprezy: - Dni Zdrowego Modelu Życia. - Sylwestrowy Bal Abstynencki - Biegi uliczne - Bezpieczne wakacje - Forum trzeźwościowe - Rodzinne spotkania profilaktyczne i inne. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Nauczyciele i pedagodzy zaangażowani w przygotowanie spektakli. Ferie i wakacje / W miarę posiadanych środków / Miejskie Centrum Profilaktyki, stowarzyszenia trzeźwościowe. Kwiecień 2015 / MCP, MOK. Centrum Profilaktyki, szkoły świdnickie. W ramach potrzeb/ MCP, hala sportowa Profilaktyki, hala sportowa SP7 Profilaktyki, Miejski Ośrodek Kultury. Strona 4 z 7

5 18. Działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. 19. Współpraca merytoryczna ze szkołami, prokuraturą, sądem, policją, strażą miejską, kuratorami sądowymi oraz z instytucjami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. 20. Organizacja szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla pracowników jednostek Gminy Miejskiej Dzieci i młodzież zagrożone patologią społeczną, które zostały objęte programami profilaktycznymi. Pracownicy jednostek Gminy Miejskiej Świdnik, mieszkańcy Gminy Miejskiej Pracownicy jednostek Gminy Miejskiej 21. Prowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Mieszkańcy Gminy Miejskiej 22. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców. 23. Przeprowadzanie szkoleń Kierowca i alkohol dla uczestników kursów nauki jazdy. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Świdnik, rodzice uczniów, wychowawcy. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Świdnik odbywający kurs prawa jazdy. 24. Wspieranie działań lokalnych dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom. Mieszkańcy Gminy Miejskiej 25. Uczestnictwo w ogólnopolskich kampaniach i akcjach trzeźwościowych. 26. Prowadzenie strony internetowej z informacjami dotyczącymi profilaktyki uzależnień (www.mcpswidnik.pl). Mieszkańcy Gminy Miejskiej Mieszkańcy Gminy Miejskiej Strona 5 z 7

6 27. Działalność informacyjna o problemie uzależnień w lokalnych mediach. 28. Zakup i udostępnianie literatury fachowej, broszur i informatorów. 29. Opracowanie i publikacja własnych materiałów informacyjnych, broszur i informatorów. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki, mieszkańcy Gminy Miejskiej Pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki, mieszkańcy Gminy Miejskiej 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Lp. Opis zadania Odbiorcy zadania Termin 1. Podejmowanie czynności przygotowawczych do uzyskania sądowego nakazu leczenia. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Cały rok / Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Przeprowadzanie kontroli podmiotów sprzedających alkohol w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz opiniowanie wniosków dot. zezwoleń na sprzedaż alkoholu 3. Opiniowanie stopnia uzależnienia od alkoholu przez biegłych sądowych. Podmioty sprzedające alkohol. Osoby nadużywające alkoholu. Cały rok / Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Cały rok / Poradnia Zdrowia Psychicznego i Uzależnień, biegli sądowi wskazani przez Sąd. 4. Bezpłatne udostępnianie pomieszczeń dla stowarzyszeń i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i społecznych. 5. Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, integrowanie ich ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Stowarzyszenie Klub Abstynenta OAZA, Komitet SOS Solidarność, MOPS. Osoby uzależnione od alkoholu oraz członkowie rodzin, w których występuje problem uzależnienia. Strona 6 z 7 Centrum Cały rok / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

7 6. Prowadzenie punktu interwencyjnego dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności. 7. Wspieranie ruchów samopomocowych poprzez nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń na spotkania. 8. Współpraca merytoryczna z Ośrodkami Terapii i Leczenia Uzależnień. 9. Współpraca merytoryczna ze Schroniskiem dla Bezdomnych w Świdniku prowadzonym przez Towarzystwo Brata Alberta. 10. Współpraca merytoryczna z Centrum Integracji Społecznej w Świdniku. 11. Wspieranie działań z zakresu ekonomii społecznej. 12. Udostępnianie pomieszczeń dla stowarzyszeń i instytucji zajmujących się reintegracją osób wykluczonych społecznie. 13. Budowanie partnerstwa w realizacji programów profilaktycznych. Bezdomni uzależnieni. Grupy: Al.-Anon (grupa kobiet współuzależnionych), Al. Ateen (dzieci i młodzież), Anonimowych Alkoholików -grupa ARKA - osoby uzależnione i współuzależnione. Pracownicy jednostek Gminy Miejskiej Bezdomni uzależnieni. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotne, bezdomne realizujące program wychodzenia z bezdomności Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu przyjmowania substancji psychoaktywnych. Spółdzielnie socjalne, Centrum Integracji Społecznej. Mieszkańcy Gminy Miejskiej Cały rok / Organizacje pozarządowe. Centrum Profilaktyki, Ośrodki Terapii i Leczenia Uzależnień Centrum Profilaktyki Centrum Profilaktyki, organizacje pozarządowe. Centrum Profilaktyki, stowarzyszenia i instytucje zajmujące się reintegracją osób wykluczonych społecznie. Centrum Profilaktyki, organizacje pozarządowe. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Interwencje w związku z naruszaniem przepisów określonych w art i 15 ustawy podejmuje Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, Straż Miejska i Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ustala się wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 80,00 zł za posiedzenie. Strona 7 z 7

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008. Wstęp Załącznik do uchwały nr XX/20/2008 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 26 marca 2008r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2008 Wstęp Zadania zapisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem

1. Ograniczenie w Gminie Panki występowania negatywnych zjawisk będących skutkiem RADA GMINY PANKI 14.113.2011 roku Załącznik do Uchwały nr Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Panki na 2012 rok. Gminny Program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r.

Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. Uchwała Nr XIII/125/07 Rady Miejskiej w śabnie z dnia 13 grudnia 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie śabno na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012 Czeladź, marzec 2013 r. I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo