SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7"

Transkrypt

1 SPIS OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA 5 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 7 4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKOŃCZENIE BUDOWLANE INSTALACJA C.O INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI INSTALACJA WOD-KAN INSTALACJA ELEKTRYCZNA GAZY MEDYCZNE OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE KARTY WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZMNEGO 15 W YTYCZNE BUDOWLANO-INSTALACYJNE POMIESZCZEŃ 7. CHARAKTERYSTYKA INSTALACYJNA URZĄDZEŃ 61 TECHNOLOGICZNYCH 8. ZESTAWIENIE SPRZĘTU I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA 71 RYS. NR 1 RZUT PARETRU Skala 1: 100 3

2 Uwaga: Wyspecyfikowane w projekcie materiały i urządzenia nie są wskazaniem miejsca pochodzenia materiałów i producenta, a służą wyłącznie do określenia cech jakościowych, parametrów technicznych oraz estetyki wykonania. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiedników), pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i wszelkich innych cech jakościowych oraz estetycznych zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Inwestorem, inspektorem nadzoru i projektantem. Wszystkie projekty branżowe rozpatrywać łącznie ewentualne rozbieżności zgłaszać do autorskiego biura projektowego PROJEKTANT: mgr Ewa Stręciwilk 4

3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą do opracowania projektu technologii medycznej jest: Zlecenie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, w tym technologii medycznej remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego w ZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie sp. z o.o., szpital w Szubinie ul. Ogrodowa 9, Uzgodnienie z użytkownikiem w zakresie układu funkcjonalnego pomieszczeń i rozplanowania urządzeń i sprzętu medycznego, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.poz 739 z dnia 26 czerwca 2012 roku). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,poz.1650,z 2007 r. Nr 49 poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz.690, z 2011 r. Nr173, poz. 1034). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, z 2009 r. Nr 56, poz. 461, z 2010 r. Nr 239, poz. 1597) Informacje producentów aparatury i sprzętu medycznego. 2. PROGRAM UŻYTKOWY I ORGANIZCJA TECHNOLOGICZNA Opracowanie swoim zakresem obejmuje opracowanie technologii medycznej remontowanych pomieszczeń Oddziału Chirurgicznego w budynku ZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie przy ul. Ogrodowej 9 w Szubinie. 5

4 Adaptowane pomieszczenia znajdują się na wysokim parterze budynku głównego szpitala i ich łączna powierzchnia wynosi około 500 m 2. Odział chirurgiczny mieścić się będzie w jednym ze skrzydeł budynku szpitalnego gdzie znajdował się zakład rehabilitacji przeniesiony do budynku głównego szpitala. Na piętrze nad oddziałem, planuje się nadbudowę klatki schodowej i zlokalizowanie tam pomieszczenia dla anestezjologów z węzłem sanitarnym oraz magazyn. Oddział chirurgiczny liczy 22 łóżka. Przewidziano cztery pokoje 3-łóżkowe, w tym jedno przeznaczone dla pacjentów po operacjach, cztery pokoje 2-łóżkowe w tym jedno przeznaczone dla pacjentów po operacjach zlokalizowane przy punkcie pielęgniarskim oraz pokój 1-łóżkowy i izolatkę 1-łóżkową ze śluza i węzłem sanitarnym. Każdy z pokoi posiada własny węzeł sanitarny za wyjątkiem jednego pokoju 3-łóżkowego przy którym znajduje się łazienka oddziałowa. Uzupełnieniem oddziału jest zaprojektowany punkt pielęgniarski, pokój oddziałowej, pomieszczenie socjalne dla personelu, kuchenka oddziałowa, brudownik, magazyn sprzętu, łazienka oddziałowa przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, brudownik, pom. porządkowe i. t. p. Zaprojektowano pomieszczenia ogólne oddziału: pokój pielęgniarki oddziałowej, sekretariat i gabinet ordynatora, pokój lekarzy i łazienkę lekarzy. Powierzchnia pomieszczeń przeznaczona do adaptacji pozwala na zlokalizowanie i dostosowanie do obowiązujących przepisów Oddziału Chirurgicznego, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.12.poz 739 z dnia 26 czerwca 2012 roku). Na podstawie opracowanej koncepcji, która została zaakceptowana przez użytkownika, w budynku projektuje się : - pokój lekarzy - sekretariat - pokój ordynatora - pokój pielęgniarki oddziałowej 6

5 - 1 pokój 1-łóżkowy z węzłem sanitarnym - izolatka 1-łóżkowa ze śluza i węzłem sanitarnym - 4 pokoje 2-łóżkowe z węzłem sanitarnym, w tym jeden popoeracyjny - 4 pokoje 3-łóżkowe z węzłem sanitarnym, w tym jeden popoeracyjny - punkt pielęgniarski - łazienka oddziałowa - gabinet zabiegowy - pomieszczenie porządkowe - brudownik -magazyn sprzętu -pokój socjalny personelu Projekt technologii medycznej obejmuje swym zakresem zagospodarowanie technologiczne oddziałów, wytyczne dla projektów branżowych oraz wykaz niezbędnego sprzętu i urządzeń medycznych. 3. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Pacjenci wejście dla pacjentów na oddział odbywać się będzie głównym holem komunikacyjnym od strony wind szpitalnych. Pacjenci przyjmowani w izbie przyjęć przez łazienkę przyjęć. Pacjenci mają do dyspozycji pokoje 1-2- i 3-łóżkowe, wszystkie z węzłami sanitarnymi. Personel personel medyczny korzystać będzie z szatni ogólnych szpitala. Dla personelu wydzielono na oddziale pomieszczenie socjalne do spożywania posiłków i wypoczynku oraz węzeł sanitarny. Dla lekarzy na oddziale pokój wypoczynku i pracy dla lekarzy, pokój ordynatora, pielęgniarki oddziałowej i sekretariat medyczny. Zatrudnienie personelu na pierwszej, najliczniejszej zmianie wynosić będzie: 7

6 ordynator oddziału 1 osoba pielęgniarka oddziałowa 1 osoba lekarze 4 osoby pielęgniarki 2 osoby salowa 1 osoba RAZEM 9 osób Narzędzia i zestawy sterylne narzędzia i zestawy sterylne będą przywożone w szczelnie zapakowanych pojemnikach i pakietach z autoryzowanej firmy zajmującej się dystrybucją. Narzędzia i sprzęt sterylny pobierany z magazynu materiałów sterylnych znajdującego poza oddziałem. Transportowany w pojemnikach zamkniętych szczelnych, na wózku korytarzem wewnętrznym trafiać będzie do magazynu czystego na oddziale, zaplecza pielęgniarskiego lub do gabinetu zabiegowego. Leki - czasowe składowanie leków i sprzętu jednorazowego użytku odbywa się w magazynie czystym. Przygotowanie leków dla pacjentów leżących na oddziale w gabinecie zabiegowym i zapleczu pielęgniarskim. Sprzęt jednorazowego użytku- czasowo składowany w magazynie w części ogólnej oddziału. Po użyciu wyrzucany jest do pojemników jako odpad szpitalny i transportowany do pomieszczenia czasowego składowania na terenie szpitala poza oddziałem. Sprzęt i narzędzia brudne po użyciu narzędzi i sprzętu medycznego w gabinecie zabiegowym na oddziale, sprzęt jest segregowany, przeliczany i pakowany z powrotem w te same puszki sterylizacyjne i pojemniki. Transport pojemników odbywa się w zamykanych szczelnie opakowaniach. Dalej narzędzia transportowane zgodnie z opracowanymi procedurami medycznymi na zewnątrz oddziału do pomieszczenia ekspedycji poza pomieszczeniem oddziału. Po ponownym przygotowaniu sterylne narzędzia i sprzęt trafią ponownie na oddział. 8

7 Łóżka łóżka szpitalne po każdej pacjentce będą myte i dezynfekowane ręcznie na miejscu w pokojach łóżkowych. Materace i koce okresowo dezynfekowane zgodnie z procedurami poza obiektem w autoryzowanej firmie zajmującą się myciem i dezynfekcją szpitalną z barierą higieniczną. Posiłki na oddziale położniczym przewidziano kuchenkę oddziałową. Pomieszczenie z ciągiem technologicznym przygotowania i mycia naczyń dla pacjentów, wyposażone w zlewozmywak i zmywarkę do mycia naczyń. Naczynia będą myte i składowane na miejscu. Odpady medyczne odpady medyczne powstałe w trakcie świadczeń zdrowotnych zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania i usuwa zgodnie z opracowaną procedurą postępowania z odpadami medycznymi. Odpady niebezpieczne, za wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach zbiera się do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, nieprzeźroczystych, wytrzymałych i odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Niedopuszczalne jest ich otwieranie, w przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym. Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach, mogą być one wypełnione do 2/3 ich objętości, worki wyraźnie oznakowane z informacją o rodzaju i miejsca pochodzenia, datę zamknięcia oraz osobę która przygotowywała worek z odpadami. Worki czasowo przechowywane w brudowniku na oddziale, dalej wywożone do pomieszczenia na odpady medyczne na terenie szpitala. Pozostałe odpady i śmieci przewożone do śmietnika. Odbiór odpadków przeznaczonych do utylizacji przez specjalistyczną firmę zgodnie z podpisaną umową na ich odbiór i utylizację zgodnie z podpisaną umową na w/w usługi. W sytuacjach awaryjnych firma odbierająca odpadki będzie dyspozycyjna na zgłoszenie telefoniczne. Bielizna czysta i sterylna bielizna czysta wielorazowa z magazynu na oddziale. Korzystać się będzie z pralni usługowej z barierą higieniczną zgodnie ze 9

8 stosowną umową na w/w usługi. Bielizna czysta przechowywana będzie w magazynach bielizny czystej na terenie szpitala. Bielizna brudna odzież medyczna używana podczas pobytu na oddziale jest wrzucana do worków jednorazowych umieszczonych w wózkach do przewozu brudnej bielizny. Bielizna brudna w poradni gromadzona w brudowniku. Stamtąd usuwana przez personel do magazynów czasowego przechowywania brudnej bielizny na terenie szpitala, następnie wywożona do pralni z barierą higieniczną poza obiektem. Sprzęt myjąco- czyszczący przechowywany w pomieszczeniu porządkowym. Przewiduje się pomieszczenie porządkowe wyposażone w zlew jednokomorowy. 4. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Wynikające z adaptacji pomieszczeń zmiany funkcjonalne oraz projektowane pomieszczenia w przeprojektowywanym obiekcie pociągną za sobą prace budowlano- instalacyjne. Dotyczy to instalacji elektrycznej, teletechnicznej, sygnalizacyjnej, ostrzegawczej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Szczegółowe wytyczne budowlano-instalacyjne zostały przedstawione w kartach wyposażenia technologicznego oraz na rysunku zagospodarowania technologicznego oraz charakterystyka urządzeń instalacyjnych WYKOŃCZENIE BUDOWLANE Remont polegać będzie na wyburzeniach niektórych ścianek działowych i wzniesienie nowych w miejscach wskazanych na rysunku. Po wykonaniu instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych istniejące pomieszczenia będą odnowione pod względem wykończenia budowlanego. Należeć do nich będzie zabudowa instalacji wentylacyjnej, wymiana posadzek i okładzin ściennych oraz roboty malarskie. Szczegółowe wykończenie pomieszczeń przedstawiono w dalszej części projektu. Posadzki i ściany wykonać z materiałów zmywalnych i nieśliskich ze spadkami w kierunku kratek ściekowych. W wyznaczonych pomieszczeniach zamontować 10

9 króćce ze złączką do węża do zmywania posadzki w pomieszczeniu. Ściany i narożniki ścian zabezpieczyć przed zniszczeniem przez zamontowanie odbojnic naściennych lub odbojnic-poręczy na wysokości odpowiadającej wysokości wózków transportowych oraz wykonać wyoblania narożników. Wszystkie materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać atesty dopuszczające stosowania w obiektach służby zdrowia. Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania technologicznego wykonać niezbędne instalacje do zamontowania urządzeń technologicznych. W pomieszczeniach wykonać niezbędną wentylację pomieszczeń magazynowych, biurowych i sanitarnych INSTALACJA C.O. Wymagane temperatury pomieszczeń podano na kartach poszczególnych pomieszczeń. Do ogrzewania przewidzieć moc cieplną szczytową zgodnie z Polskimi Normami. Instalację rozprowadzić w bruzdach i obudować w pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce. Instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika, ścian i podłogi. Szczegółowy zakres zmian opracowany został w projekcie branżowym projektu budowlanego INSTALACJA WENTYLACJI We wszystkich pomieszczeniach przewidziano wentylację grawitacyjną zapewniającą co najmniej 1,5 krotną wymianę powietrza. W pomieszczeniach bez okien dodatkowo wspomaganą wentylacją wyciągową poprzez wentylatory na kanałach wentylacji grawitacyjnej INSTALACJA WOD-KAN. Rozprowadzenie wody instalacją rurową z elementów PCV lub miedzianych, rozprowadzona w bruzdach lub obudowana. Instalację wodnokanalizacyjną doprowadzić i odprowadzić do umywalek, zlewozmywaków, króćcy ze złączką do węża, kratek ściekowych oraz urządzeń technologicznych zgodnie z wytycznymi i rysunkiem zagospodarowania technologicznego. Temperatura 11

10 wody ciepłej nie powinna być niższa niż 55 0 C i nie wyższa niż 60 0 C. Ścieki odprowadzić do kanalizacji ogólnospławnej. Przewody wentylacyjne pionów instalacji kanalizacyjnej wyprowadzić ponad dach lub zastosować urządzenia napowietrzające piony kanalizacyjne uniemożliwiające przenikania wyziewów z kanalizacji do pomieszczeń. Wielkość instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej należy obliczać wg PN- 92/B Instalacje wodociągowe INSTALACJA ELEKTRYCZNA Instalację elektryczną doprowadzić do wszystkich urządzeń technologicznych zgodnie z wytycznymi Charakterystyka Instalacyjna Urządzeń i rysunkiem zagospodarowania technologicznego. Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną powinny być wyposażone w instalację ochronną od porażeń. W pomieszczeniach, w których przewidziano gazy medyczne osprzęt instalacji elektrycznej zainstalować na wysokości 160 cm. Wykonać instalację oświetleniową, natężenie zgodnie z PN-EN lx gabinet zabiegowy, punkt pielęgniarski z zapleczem -300 lx - brudownik, kuchenka oddziałowa, pokoje łóżkowe -200-lx -węzły sanitarne, komunikacja, śluzy, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne -100 lx- magazyny, pomieszczenia gospodarcze W wyznaczonych pomieszczeniach wykonać instalację sieci telefonicznej i sieci komputerowej oraz instalację przyzywową GAZY MEDYCZNE Niezbędne gazy medyczne w pokojach łóżkowych, pokojach pooperacyjnych i gabinecie zabiegowym. Do pokoi łóżkowych doprowadzić tlen i próżnię, do pokoi pooperacyjnych i gabinetu zabiegowego tlen, próżnię i sprężone powietrze medyczne. Zasilanie z istniejącej sieci instalacji gazów medycznych w szpitalu. 12

11 4.7. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obiekt należy wyposażyć w niezbędny sprzęt gaśniczy (koce gaśnicze, gaśnice) zgodnie z obowiązującym przepisami p. pożarowymi. Należy oznakować drogi ewakuacyjne a miejsca ich zlokalizowania oznaczyć zgodnie z Polskimi Normami. Należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego i umieścić ją w widocznym miejscu oraz opracować instrukcję postępowania na wypadek pożaru. 5. WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE Pomieszczenia wyposażono w przykładowe urządzenia i sprzęt stosowany w obiektach służby zdrowia, podając adresy producentów i dystrybutorów. Zakupywany sprzęt powinien odpowiadać co najmniej takiej jakości jaką zaproponowano w projekcie. Szczegółowe zestawienie wyposażenia zostało przedstawione w kartach wyposażenia technologicznego, zestawieniu sprzętu i urządzeń technologicznych oraz na rysunku zagospodarowania technologicznego. Dane techniczne i technologiczne urządzeń zostały opracowane w Charakterystyce Instalacyjnej Urządzeń. Wszystkie meble i sprzęt powinny być dostosowane do mycia i dezynfekcji. W pomieszczeniach o podwyższonej aseptyce powinny być wykonane z materiałów łatwo zmywalnych, powierzchniach gładkich i odpornych na środki dezynfekcyjne. Pomieszczenia o charakterze medycznym wyposażono w sprzęt ze stali nierdzewnej lub meble metalowe lakierowane farbami trwałymi odpornymi na zarysowania farbami (proszkowo), odpornymi na zawilgocenie i środki myjące. W węzłach sanitarnych zainstalować uchwyty dla niepełnosprawnych. W ciągach komunikacyjnych zamontować na odpowiedniej wysokości odbojnice naścienne, które jednocześnie mogą być poręczami dla pacjentów. Pomieszczenia o podwyższonej aseptyce wyposażyć w umywalki z bezdotykowymi bateriami z ciepłą i zimną wodą. Przy umywalkach zamontować 13

12 dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnymi i pojemniki na mydło w płynie i ręczniki jednorazowego użytku. Opracowanie: technolog: mgr Ewa Stręciwilk 14

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA

IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA IIb.2 TECHNOLOGIA MEDYCZNA faza nazwa inwestycji budynek etap 2 adres PROJEKT WYKONAWCZY część S2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a

ZAŁĄCZNIK NR 6. 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY REMONTU POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY UTWORZENIA WĘZŁA SANITARNEGO, MAGAZYNU I BRUDOWNIKA NA ODDZIALE OKULISTYKI W SZPITALU im. LUDWIKA RYDYGIERA W 1 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51

SPIS TREŚCI: Strona 2 z 51 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ DLA PRACOWNI LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH I ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE. SP. Z O.O. Strona 1 z 51

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA. Opracował:

TECHNOLOGIA. Opracował: TECHNOLOGIA Opracował: Wrzesień 2010 Spis treści 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Materiały wyjściowe 2. Program użytkowy 3. Układ funkcjonalny pomieszczeń 4. Zestawienie powierzchni 5. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I

B R A NŻA : T E C H N O L O G I A K U C H N I PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy i adaptacji budynku zamieszkania zbiorowego przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie, na potrzeby Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło działka nr 61 z obrębu 7-05-09 TOM VI B

Bardziej szczegółowo

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA I TECHNOLOGIA PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE PROJEKTY TECHNOLOGICZNE INWESTOR: Biuro Projektów Inwestycyjnych Ul. Bartycka 22A, 00-716 Warszawa OBIEKT: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ul.Wspólna 30, 00-930 Warszawa TEMAT OPRACOWANIA: Stołówka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego Adres: ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Opis. T-01 Rzut parteru 1 : 100 T-02 Rzut przyziemia 1 : 100

SPIS TREŚCI: I. Opis. T-01 Rzut parteru 1 : 100 T-02 Rzut przyziemia 1 : 100 I. Opis SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawy opracowania 3. Gastronomia 4. Wymagania BHP 5. Utrzymanie czystości 6. Odpady 7. Zakładowy program sanitarny 8. Wyposażenie 9. Wytyczne branżowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU. Część opisowa. Część rysunkowa. 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego. 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 3. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU Część opisowa 1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 2. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B 3. Opis techniczny Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny Rys. nr 1 skala 1:500 2. Rzut parteru instalacja

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie

PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie TEMAT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KUCHNI W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W śabnie LOKALIZACJA: śabno, DZ NR 1731 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ᆇ卧 ᆇ卧 Ł ᆇ卧Ł ᆇ卧ᆇ卧 ᖷ哷ᆇ卧 ane wᖷ哷ᖷ哷ępneᆇ卧 1.1.Inwestor Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowi Mazowieckiej, Ul. Podstoczysko 24a. 1.2.Adres: Istniejący budynek Szkoły w Lubiejewie, ul. Słoneczna 4, 07-300 Ostrów

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Ogólny opis śłobka. 3. Układ funkcjonalny i komunikacja wewnątrz budynku. 4. Projektowana pralnia. 5. Modernizacja kuchni

SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Ogólny opis śłobka. 3. Układ funkcjonalny i komunikacja wewnątrz budynku. 4. Projektowana pralnia. 5. Modernizacja kuchni SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Ogólny opis śłobka 3. Układ funkcjonalny i komunikacja wewnątrz budynku 4. Projektowana pralnia 5. Modernizacja kuchni 6. Pomieszczenia dzieci 7. Inne wytyczne 8. Zatrudnienie 9.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU OPIEKUŃCZO LECZNICZEGO O 54 MIEJSCACH Pracownia Architektoniczna WARS Tomasz Mach 00-839 Warszawa Ul. Towarowa 22 Jupiter Centrum Tel. 625-26-50 lub 0-602-357-111/ fax 625-17-18 ZAŁOŻENIA TECHNICZNO EKONOMICZNE DO PROJEKTU MŁODZIEŻOWEGO DOMU

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne

Opis techniczny. 1. Dane ogólne 1. Dane ogólne Opis techniczny 1.1 Nazwa i adres inwestora Modernizacja i remont pomieszczeń w budynku C I piętro z przeznaczeniem na Dział Administracji w Budynku Głównym Segment C 1.2 Inwestor Szpital

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. :

METRYKA PROJEKTU 1. Zawartość opracowania na str.2. Opole, lipiec 2012 r. : AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH STUDIO ROK ZAŁOŻENIA 1992 ` 45 064 OPOLE, ul. Kołłątaja 11/63 77 456 59 11 REGON: 530914497 http://www.arch-studio.net.pl fax 77 456 59 11 e-mail: arch-studio@list.pl

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA

OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA OPIS TECHNICZNY BUDYNKU-INWENTARYZACJA 1.0 DANE WYJŚCIOWE 1.1. Przedmiot opracowania: Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana podpiwniczenia budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej

mgr inż. arch. Mikołaj Krajewski upr. bud. nr A/PB/8300/153/83 - w apecjalności architektonicznej BIURO PROJEKTOWO - INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA "AS - PROJEKT" mgr inż. Andrzej Szczuchniak 75-727 Koszalin ul. Orla 8/3 tel./fax (94) 34 71 737 (94) 342 46 89 e-mail: asprojekt@onet.pl ===================================================================

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej

Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej Wymagania sanitarno higieniczne oraz sanitarno - techniczne dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej opracowała: Jolanta Mitan Sekcja Higieny Komunalnej Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN

SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN SPIS TREŚCI: 1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BUDOWY INSTALACJI C.O. CPV 45331100-7, INSTALACJI WOD.KAN. CPV 45332000-3, INSTALACJI GAZOWEJ CPV 45333000-0, WENTYLACJI MECHANICZNEJ CPV 45331200-8

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo