Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Starostwo Powiatowe w Piasecznie"

Transkrypt

1 Starostwo Powiatowe w Piasecznie , ul. Chyliczkowska 14 tel , , fax Wydział Geodezji i Katastru Powiat Piaseczyński ul. Czajewicza GEK Zapytanie ofertowe nr 3/2012 dotyczy: Zakup routera brzegowego na potrzeby WGiK pod adresem Czajewicza 20 Starostwa Powiatowego, ulica Chyliczkowska 14, I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W związku z faktem, iż Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty , zamówienie będzie realizowane na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655), zatem zapytanie ofertowe ma charakter sondażu rynkowego. 2. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. II. ZAMAWIAJĄCY Wydział Geodezji i Katastru ul. Czajewicza 20, Powiatu Powiatowego pod adresem Chyliczkowska 14, , telefon: ; - 23, fax: , strona internetowa: III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy zadania: Zakup routera brzegowego na potrzeby WGiK pod adresem Czajewicza 20 Starostwa Powiatowego, Chyliczkowska 14, , telefon: , ; , fax: , strona internetowa: Podstawowe funkcje realizowane przez router brzegowy zawiera Załącznik Nr 1 2. Warunki udziału w postępowaniu: - firmy informatyczne, dostawcy oprogramowania komputerowego i sprzętu. 3. Wzór Umowy stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego. str.1/11

2 IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie później niż do r. V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy przygotować w oparciu o kryterium cenowe. 2. Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza ofertowego, który stanowi Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego. 3. Oferta powinna być: - opatrzona pieczątką firmową; - posiadać datę sporządzenia; - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON; - podpisana czytelnie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy; - oferta musi być zgodna z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym. VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: faksem na nr: , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: WGiK Starostwa Powiatowego, ulica Czajewicza 20, do dnia do godz 15.00, 2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu , a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 16:00, pokój 112 w siedzibie Starostwa Powiatowego, Chyliczkowska 14, , oraz na stronie internetowej pod adresem 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: VII. OCENA OFERT Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: 1 - Cena 100% VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem l IX. DODATKOWE INFORMACJE Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Pietrzak pod numerem telefonu oraz adresem str.2/11

3 X. ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 1 Specyfikacja techniczna Załącznik Nr 2 Warunki gwarancji i serwisu Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o bezstronności i niezależności w stosunku do Zamawiającego Załącznik Nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik Nr 5 Wzór Umowy Załącznik Nr 6 Wzór formularza ofertowego str.3/11

4 Specyfikacja 1 Wymiary standardowe do szaf typu Rack, max wysokość Załącznik Nr 6 Specyfikacja techniczna routera brzegowego Minimalne wymagania: Max. 3 U 2 Zasilanie AC V 3 Moc max. Max 500 W 4 Temperatura pracy +5 do 50 st. C 5 Średni czas pracy bez awarii 10 lat 6 One-screen manager 7 Porty I/O 12 8 w tym wbudowane Porty I/O 10/100/ Sloty PIM 3 10 Wydajność Firewall Wydajność IPS Sesje jednoczesne Limit użytkowników Bez ograniczeń 14 WAN interfejs T1, E1, szeregowy ADSL, ADSL2 15 Warstwa 2 i 3 (NAT) 16 Translacja portów 17 Translacja adresów 18 Mapowanie IP 19 Wirtualne IP 20 Wykrywanie aów sieciowych 21 Zabezpieczenia przed aami DoS, DDoS 22 Zabezpieczenia przed zdeformowanymi pakietami 23 Zabezpieczenia VoIP: H.323ALG, SIP ALG. MGCP ALG 24 Zabezpieczenia przesyłanych treści: Zew URL, antyspam, anty-phishing, antywirus, spyware, adware, keylogger 25 Tunele VPN: równoległe Szyfrowanie DES, 3DES, AES 27 Uwierzytelnianie MD-5 i SHA-1 28 VPN zdalny dostęp str.4/11

5 29 Redundantne bramy 30 Uwierzytelnianie userów firewall i VPN Uwierzytelnianie www 32 Routing, statyczny, dynamiczny, źródłowy, trasy, ECMP, BGP, RIP 1&2 33 Zarządzanie ruchem QoS: gwarantowane pasmo, maksymalne, uzależnione od priorytetów 34 Zarządzanie pasmem: z linii komend (konsola, telnet, SSH), netscreenmanagerem, przez tunel VPN 35 Rejestracja i monitorowanie: syslog, , SNMP, traceroute, monit. Tuneli VPN 36 Zarządzanie adresami IP: statyczne, dynamiczne, klient DHCP, PPPoE, internal DHCP, relay DHCP 37 Administrowanie: wew./zewn.baza adminów ze zdefiniowanymi poziomami uprawnień aktualizacją softu, powrotu do poprzedniej wersji i konfiguracji 38 IPv4, Ipv6, RIPng, BGP, NSRP transparentny tryb, str.5/11

6 OŚWIADCZENIE O BEZSTRONNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI Załącznik nr 3 Przystępując do realizacji zadania Zakup routera brzegowego na potrzeby WGiK pod adresem Czajewicza 20 Starostwa Powiatowego, ulica Chyliczkowska 14, ja.. (imię i nazwisko) nie posiadam udziałów, akcji lub innych tytułów własności w jednostce Zamawiającego lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której mam wykonać dostawę, - nie jestem i nie byłem/-am w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem jednostki/-ek Zamawiającego albo jednostki z nią/nimi stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, - nie osiągnąłem/-am chociażby w jednym roku w ciągu 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki/-ek Zamawiającego, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych, - nie jestem małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia i nie jestem związany/-a z tytułu opieki, przysposobienia czy kurateli z osobą zarządzająca lub będącą w organach nadzorczych jednostki/-ek Zamawiającego - nie mam żadnych innych powodów, które spowodowałyby, że nie spełniam warunków bezstronności i niezależności..... (Data i miejsce, podpis) str.6/11

7 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 4 Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Miejscowość... Data... Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1. Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. 2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (lub przedstawię pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia). 3. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu.... (pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) str.7/11

8 Załącznik Nr 5 Umowa Nr GEK/21/2012 zawarta w dniu r. w Piasecznie pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim - Starostwem Powiatowym w Piasecznie, , ul. Chyliczkowska 14, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu reprezentowany przez: 1. Stefana Dunina Członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Piasecznie 2. Dariusza Malarczyka Członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Piasecznie a firmą..., REGON:..., NIP:... zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr..., reprezentowaną przez:... zwaną dalej Dostawcą, o następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest Zakup routera brzegowego na potrzeby WGiK pod adresem Czajewicza 20 Starostwa Powiatowego, ulica Chyliczkowska 14, wraz: z transportem do siedziby Zamawiającego; z wykonaniem instalacji, fabrycznie nowego, nieużywanego routera zwanych dalej sprzętem o parametrach i konfiguracji zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu oraz ze złożoną ofertą Wartość przedmiotu Umowy określonego w 1 wynosi brutto... zł (słownie:.../100) wraz z należnym podatkiem VAT, w tym: wartość urządzeń... zł 3 1. Strony ustalają następującą procedurę realizacji dostawy: a) miejsce dostawy: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, budynek WGiK przy ul. Czajewicza 20; b) dostawa sprzętu transportem własnym Dostawcy u Zamawiającego i uruchomieniem na stanowisku jego użytkowania; c) sprzęt posiadał będzie dokumentację, karty gwarancyjne, nośniki instalacyjne (dotyczy sprzętu informatycznego), deklaracje zgodności w języku polskim i oznakowanie zgodności CE, instrukcje obsługi w języku polskim, licencje na sprzęt (dotyczy sprzętu informatycznego); d) odbiór techniczny wraz z uruchomieniem dostarczonego sprzętu odbędzie się w obecności przedstawicieli obydwu stron i zakończony zostanie podpisaniem protokółu odbioru (w protokole muszą być wyszczególnione numery fabryczne sprzętu/oprogramowania, jeżeli występują). 2. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji nie później niż Czynności związane z realizacją zlecenia mogą być wykonywane przez DOSTAWCĘ wyłącznie po godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-21:00 oraz w soboty w godzinach ). 4. Osobami uprawnionymi do podpisania protokółu odbioru będą: ze strony Dostawcy:... ze strony Zamawiającego:... Monika Jaroszewska Geodeta Powiatowy... Zbigniew Pietrzak Informatyk 4 1. Podstawę zapłaty stanowiła będzie faktura VAT, wystawiona przez DOSTAWCĘ na podstawie podpisanego przez obie strony protokółu odbioru o którym mowa w 3 ust.1 pkt d ). 2. Zapłata nastąpi przelewem na konto DOSTAWCY w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru 3. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. str.8/11

9 5 1. Na dostarczone sprzęt udzielone zostają gwarancje na okres 12 miesięcy (nie mniej niż 12 miesiące) 2. Okres rękojmi dla przedmiotu Umowy zostaje ustalony na 12 miesięcy. 3. Okres gwarancyjny i rękojmi liczony jest od daty podpisania protokółu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 1 lit d 4. W ramach udzielonej gwarancji DOSTAWCA zobowiązuje się: a) w przypadku wystąpienia awarii sprzętu do dokonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej (w tym części, transport, dojazd i inne związane z naprawą koszty) w miejscu użytkowania u Zamawiającego lub w systemie door to door w terminie do 3 dni roboczych, począwszy od chwili zgłoszenia faksem lub em; b) w przypadku niedotrzymania terminu dokonania naprawy (o którym mowa w ust. 4 lit. a), DOSTAWCA zobowiązuje się do natychmiastowego dostarczenia i uruchomienia sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiane, w przeciwnym przypadku DOSTAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 1 % wartości naprawianego sprzętu określonej w 2 pkt 1 za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia - kara ta zostanie potrącona w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, określonej w 2 ust W przypadku wystąpienia trzykrotnej awarii sprzętu uniemożliwiającej normalne użytkowanie sprzętu w okresie gwarancji, do niezwłocznej zamiany sprzętu na nowe (w razie wystąpienia trzeciej awarii), o parametrach i okresie gwarancji nie gorszych niż sprzęt wymieniane. 6. W przypadku nie wywiązywania się DOSTAWCY z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i/lub rękojmi, ZAMAWIAJĄCY może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt DOSTAWCY, potrącając poniesione koszty w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określonej w 2 pkt W przypadku odstąpienia DOSTAWCY od Umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości Umowy, o której mowa w 2 ust W przypadku odstąpienia ZAMAWIAJĄCEGO od Umowy, DOSTAWCY przysługuje kara umowna w wysokości 20% wartości Umowy, o której mowa w 2 ust. 1, przy czym nie dotyczy to przypadku, o którym mowa w 6 ust W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu sprzętu, DOSTAWCA zobowiązuje się do zapłaty ZAMAWIAJĄCEMU kary umownej w wysokości 1% wartości nie dostarczonego sprzętu za każdy dzień opóźnienia. Kara ta zostanie potrącona z zapłaty o której mowa w 4 ust W przypadku nie wywiązywania się DOSTAWCY z obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych obowiązków innej firmie lub osobie na koszt DOSTAWCY, 5. Jeżeli opóźnienie w wykonaniu Umowy przekroczy 7 dni ZAMAWIAJĄCY może od Umowy odstąpić, bez wyznaczenia terminu dodatkowego do wykonania dostawy i bez odrębnego uprzedzenia, zachowując prawo do kary umownej określonej w ust.1, przy czym nie stosuje się kary o której mowa w ust. 2. W im przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną określoną w ust. 1. Uprawnienie do odstąpienia Zamawiający może wykonać w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu końcowego wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w 3 ust. 2 Umowy. 6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o tej zmianie. 7 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie postanowienia oraz zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Spory na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. DOSTAWCA ma obowiązek niezwłocznego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a że o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. str.9/11

10 8 Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, 1 egzemplarz Dostawca ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA str.10/11

11 Załącznik Nr 6 Wzór formularza ofertowego Wydział Geodezji i Katastru ul. Czajew icza 20, Piase czno, Pow iat Piaseczyński Chyliczkow ska Piase czno (data) (Nazwa i adres oferenta) zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zakup routera brzegowego na potrzeby WGiK pod adresem Czajewicza 20 Starostwa Piaseczyńskiego, ulica Chyliczkowska 14, Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty (netto oraz brutto), termin ważności oferty, Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego. Termin składania ofert upływa w dniu ; godz. 15:00 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: % 2. % 3. % 4. % 100% (podpis wnioskodawcy/osoby reprezentującej wnioskodawcę/pełnomocnika + ew. pieczątka) str.11/11

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 09.09.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4855/JP/10 na dostawę szkieletowego przełącznika sieciowego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Wolności 44 39-300 Mielec Tel. (17) 582-05-70 NIP: 817-13-96-575 Faks: (17) 582-05-76 REGON: 690439247 e-mail: mpgk@mpgk.mielec.pl www.mpgk.mielec.pl

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) ZP.272.36.2012 INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: 33-300

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.

4. Wzory umów. Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26. Załącznik do zarządzenia nr R.0210.26.14 Instrukcja udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30.000 euro Spis treści I. Przedmiot regulacji i postanowienia ogólne II. Procedury

Bardziej szczegółowo

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www. kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: WPR.341-31/1/2010 Zatwierdzam: Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-30/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo