REGULAMIN PROMOCJI Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI"

Transkrypt

1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI 1. Organizatorem promocji "Z miłości do przyjemności (dalej Promocja ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu (50-217), ul. Pomorska 55/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , reprezentowaną przez: Matyldę Jellinek, zwana dalej Organizatorem. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI 2. Sprzedaż Promocyjna trwa od dnia r. do dnia r. w sklepach stacjonarnych i od dnia r. godz. 00:01 do dnia do godziny 23:59 w sklepach internetowych (decyduje data i godzina zapisania zamówienia na serwerze sklepu internetowego). 3. Termin wysyłania Zgłoszeń do Promocji upływa w dniu roku o godz. 23: Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Oficjalny sklep Russell Hobbs na Allegro dostępny pod adresem PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ 5. Sprzedażą Promocyjną objęte są wybrane produkty sprzedawane pod marką Russell Hobbs, zakupione w sklepach, o których mowa w p. 4 Regulaminu (dalej: "Produkty Promocyjne"). Listę Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 2.

2 UCZESTNICY PROMOCJI 6. Uczestnikami Promocji mogą być pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz podmioty gospodarcze i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nabywające produkt w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, które spełnią wymogi regulaminu. 7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. i Loyal Concept oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad jego projektem i wdrożeniem. DANE OSOBOWE 8. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przez HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, Wrocław i Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. NAGRODY W PROMOCJI 9. W Promocji przewidziano Nagrody za zakup (dalej: Nagrody), w postaci Deski do Krojenia z Nożem. 10. Ilość Nagród przyznawana w promocji jest ograniczona do 1500 szt. 11. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród za zakup zostanie opublikowana na stronie a możliwość zgłoszenia do promocji zostanie zablokowana. 12. Nagród nie można wymienić na gotówkę lub produkty marki Russell Hobbs. Nagrody nie można się też zrzec na rzecz innej osoby. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 13. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji może być jedynie zakup produktów nowych, zakupionych tylko i wyłącznie w sklepach określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, w stosunku do których gwarantem jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., oraz w terminie, o którym jest mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu. 14. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie poniższe warunki: a.) Dokonać w terminie od dnia roku do dnia roku zakupu

3 produktu marki Russell Hobbs spośród określonych w Załączniku nr 2 niniejszego Regulaminu. Zakup promowanych produktów musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania jednego Zgłoszenia do Promocji. b.) Nie później niż do r. do godz. 23:59 (włącznie) wysłać zgłoszenie w formie elektronicznej na stronie wypełniając formularz oraz wgrywając kopię dowodu zakupu wraz z kopią kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania Produktu Promocyjnego. 15. Uczestnik traci prawo do Nagrody jeżeli: a.) b.) c.) d.) e.) Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub Przysłane zdjęcie dowodu zakupu i wyciętego kodu kreskowego EAN będzie nieczytelne; lub Kod kreskowy EAN nie będzie wycięty z opakowania Produktu Promocyjnego; lub Zarejestrowany dowód zakupu będzie potwierdzał zakup dokonany w ramach sprzedaży wysyłkowej, za wyjątkiem zakupów dokonanych w sklepach internetowych wymienionych w p.4 niniejszego Regulaminu; lub Na zarejestrowany dowód zakupu dokonano wcześniej zgłoszenia w ramach Promocji. ODBIÓR NAGRÓD 16. Nagrody Gwarantowane zostaną wysłane na koszt Spectrum Brands Poland drogą pocztową na adres podany przez Uczestnika najpóźniej w terminie do 30 dni roboczych od przysłania poprawnego Zgłoszenia do Promocji. 17. Organizator ma prawo w każdym momencie poprosić Uczestnika o przysłanie czytelnej kopii paragonu i oryginału kodu kreskowego EAN na adres HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI ul. Pomorska 55/2, Wrocław lub mailowo na adres Zwłaszcza w sytuacji, gdy przysłane zdjęcie dowodu zakupu lub kodu kreskowego budzi wątpliwości co do poprawności lub jest nieczytelne. 18. Przysłany kod kreskowy i kopia dowodu zakupu nie podlegają zwrotowi. 19. Nagrody w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika Nagrody, jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Uczestnik (np. błędnie podany przez Uczestnika adres do wysyłki). REKLAMACJE

4 21. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od zakończenia Promocji, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Reklamacja "Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI, HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna, ul. Pomorska 55/2, Wrocław. 22. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 23. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 24. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

5 ZAŁĄCZNIK nr 1 Formularz rejestracyjny do Promocji Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI dostępny na stronie IMIĘ NAZWISKO ULICA NR DOMU/MIESZKANIA KOD POCZTOWY MIASTO KATEGORIA MODEL NR PARAGONU SKLEP ZAŁĄCZ ZDJĘCIE PARAGONU - ZAŁĄCZ WYCIĘTY KOD KRESKOWY EAN

6 [] Akceptuję Regulamin [] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok. 6, Warszawa i HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, Wrocław, wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania nagród. [] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 6

7 Załącznik nr 2 PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI. Kod EAN Symbol Nazwa Produktu BUCKINGHAM ESPRESSO MAKER BUCKINGHAM GRIND & BREW ILLUMINA EKSPRES DO KAWY BUCKINGHAM EKSPRES DO KAWY COLOURS FLAME RED EKSPRES DO KAWY COLOURS PURPLE PASSION EKSPRES DO KAWY COLOURS STORM GREY EKSPRES DO KAWY ILLUMINA CZAJNIK BUCKINGHAM DIGITAL CZAJNIK BUCKINGHAM CZAJNIK COLOURS BLACK CHESTER CZAJNIK KOMPAKTOWY 1.0L ILLUMINA TOSTER BUCKINGHAM TOSTER AURA ROBOT KUCHENNY DESIRE ROBOT KUCHENNY (CZERWONY) AURA BLENDER KIELICHOWY DESIRE BLENDER KIELICHOWY (CZERWONY) AURA BLENDER RĘCZNY Z KOŃCÓWKĄ DO UCIERANIA AURA BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY (CZERWONY) KITCHEN COLLECTION BLENDER RĘCZNY AURA BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 6w DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w1 (CZERWONY) AURA ROZDRABNIACH CHOP & BLEND DESIRE MINIROZDRABNIACZ (CZERWONY) AURA MIKSER RĘCZNY Z MISĄ AURA MIKSER RĘCZNY 3w DESIRE MIKSER RĘCZNY (CZERWONY) REMOVABLE PLATES GRILL ENTERTAINING REMOVABLE PLATES GRILL FAMILY REMOVABLE PLATES GRILL COMPACT AURA SZATKOWNICA SLICE & GO DESIRE SZATKOWNICA SLICE & GO (CZERWONA) AURA SOKOWIRÓWKA DESIRE SOKOWIRÓWKA POWERSTEAM ULTRA STEAMGLIDE ULTRA MOP PAROWY STEAM AND CLEAN PRO ALLURE ESPRESSO MAKER GLASS TOUCH EKSPRES DO KAWY GLASS TOUCH CZAJNIK GLASS TOUCH TOSTER 7

8 DESIRE ESPRESSO MAKER BLACK GLASS EKSPRES DO KAWY ALLURE EKSPRES DO KAWY ALLURE GRIND & BREW COTTAGE SET EKSPRES DO KAWY COTTAGE FLORAL EKSPRES DO KAWY COTTAGE CREAM EKSPRES DO KAWY JEWELS EKSPRESS DO KAWY RED JEWELS EKSPRESS DO KAWY Sapphire DELUXE EKSPRES DO KAWY MINI BLACK EKSPRES DO KAWY COLOURS FLAME RED EKSPRES DO KAWY COLOURS PURPLE PASSION EKSPRES DO KAWY COLOURS STORM GREY EKSPRES DO KAWY CHESTER EKSPRES DO KAWY OXFORD EKSPRES DO KAWY DESIRE EKSPRES DO KAWY MONO EKSPRES DO KAWY FUTURA EKSPRES DO KAWY FUTURA CYFROWY EKSPRES DO KAWY KITCHEN COLLECTION EKSPRES DO KAWY PRECISION CONTROL EKSPRES DO KAWY BLACK GLASS CZAJNIK ALLURE CZAJNIK COTTAGE SET CZAJNIK COTTAGE FLORAL CZAJNIK COTTAGE CREAM CZAJNIK JEWELS CZAJNIK RED JEWELS CZAJNIK Sapphire DELUXE CZAJNIK MINI BLACK CZAJNIK COLOURS FLAME RED CZAJNIK COLOURS PURPLE PASSION CZAJNIK COLOURS STORM GREY CZAJNIK PURPLE PASSION CZAJNIK CHESTER CZAJNIK OXFORD CZAJNIK DESIRE CZAJNIK MONO CZAJNIK FUTURA CZAJNIK OXFORD CZAJNIK KOMPAKTOWY 1.0L FUTURA DOME CZAJNIK KITCHEN COLLECTION CZAJNIK PURITY CZAJNIK PRECISION CONTROL CZAJNIK BLACK GLASS TOSTER 8

9 ALLURE TOSTER COTTAGE SET TOSTER COTTAGE FLORAL TOSTER COTTAGE CREAM TOSTER JEWELS TOSTER RED JEWELS TOSTER Sapphire DELUXE TOSTER MINI BLACK TOSTER COLOURS FLAME RED TOSTER COLOURS PURPLE PASSION TOSTER COLOURS STORM GREY TOSTER CHESTER TOSTER OXFORD TOSTER DESIRE TOSTER MONO TOSTER FUTURA TOSTER KITCHEN COLLECTION TOSTER PRECISION CONTROL TOSTER DESIRE ROBOT KUCHENNY KITCHEN COLLECTION ROBOT KUCHENNY ILLUMINA ROBOT KUCHENNY DESIRE ROBOT PLANETARNY ROBOT PLANETARNY CREATIONS AKCESORIA: MASZYNKA DO MIESA AKCESORIA: MASZYNKA DO MAKARONU AKCESORIA:NAKŁADKI DO SZATKOWANIA ILLUMINA BLENDER KIELICHOWY ALLURE BLENDER KIELICHOWY DESIRE BLENDER KIELICHOWY KITCHEN COLLECTION BLENDER KIELICHOWY ILLUMINA BLENDER RĘCZNY ALLURE BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION BLENDER RĘCZNY ILLUMINA BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w ALLURE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w ALLURE ROZDRABNIACZ KULA DESIRE MINIROZDRABNIACZ KITCHEN COLLECTION MINIROZDRABNIACZ ILLUMINA MIKSER RĘCZNY ALLURE MIKSER RĘCZNY DESIRE MIKSER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION MIKSER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION MIX & GO ZESTAW MŁYNKÓW DO PRZYPRAW 9

10 COTTAGE FLORAL GRILL COLOURS RED GRILL COLOURS GREY GRILL PANINI MAKER 3W1 (PANINI, GRILL, GRIDDLE) COMPACT GRILL FAMILY GRILL ENTERTAINING GRILL GRILL OTWARTY, STOŁOWY POWERSTEAM PRO COLOUR CONTROL EASY 2 FILL EASY STORE PLUG & WIND EASY STORE POUR & STORE AUTO STEAM PRO AUTO STEAM PRO STEAMGLIDE PROFESSIONAL ŻELAZKO SYSTEMOWE WYPIEKACZ DO CHLEBA CLASSICS FRYTOWNICA RYŻOWAR WOLNOWAR PAROWAR SANDWICZ MAKER DESIRE SZATKOWNICA SLICE & GO ALLURE WYCISKARKA DO CYTRUSÓW MOP PAROWY STEAM AND CLEAN MOP PAROWY STYLIS EKSPRES DO KAWY STYLIS CZAJNIK STYLIS TOSTER HOT ORANGE EKSPRES DO KAWY HOT ORANGE CZAJNIK HOT ORANGE TOSTER STYLO EKSPRES DO KAWY DIGITAL STYLO EKSPRES DO KAWY STYLO CZAJNIK STYLO TOSTER FUTURA EKSPRES DO KAWY FUTURA CZAJNIK FUTURA TOSTER ALLURE MŁYNEK DO SOLI&PIEPRZU STEEL TOUCH EKSPRES DO KAWY STEEL TOUCH CZAJNIK STEEL TOUCH TOSTER CLASSIC MINI EKSPRES DO KAWY CLASSIC MINI CZAJNIK 10

11 CLASSIC MINI TOSTER JUNGLE GREEN EKSPRES DO KAWY JUNGLE GREEN CZAJNIK JUNGLE GREEN TOSTER COTTAGE SKY BLUE EKSPRES DO KAWY COTTAGE SKY BLUE CZAJNIK COTTAGE SKY BLUE TOSTER DESIRE ROBOT WIELOCZYNNOŚCIOWY DESIRE BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w DESIRE MIKSER RĘCZNY DESIRE BLENDER KIELICHOWY FOOD ROZDRABNIACZ MINI FOOD BLENDER RĘCZNY FOOD MIKSER RĘCZNY FOOD BLENDER KIELICHOWY FOOD FOOD PROCESSOR AUTO STEAM STEAMTIP EASY FILL PRECISION HEAT POWER STEAM BREAKFAST EKSPRES DO KAWY BREAKFAST CZAJNIK BREAKFAST TOSTER FUTURA EKSPRES DO KAWY Z DZBANKIEM TERMICZNYM MINI PIEKARNIK CLASSICS FUTURA CZAJNIK DOME TOSTER DECO ZIELONY CZAJNIK DECO ZIELONY CZAJNIK DECO BORDOWY CHESTER GRIND & BREW EKSPRES DO KAWY LEGACY STAINLESS STEEL EKSPRES DO KAWY LEGACY RED EKSPRES DO KAWY LEGACY BLACK EKSPRES DO KAWY COLOURS ROYAL BLUE EKSPRES DO KAWY GLASS CZAJNIK LEGACY STAINLESS STEEL CZAJNIK LEGACY RED CZAJNIK LEGACY BLACK CZAJNIK COLOURS ROYAL BLUE CZAJNIK COLOURS FLAME RED CZAJNIK KOMPAKTOWY COLOURS STORM GREY CZAJNIK KOMPAKTOWY COLOURS ROYAL BLUE CZAJNIK KOMPAKTOWY LEGACY STAINLESS STEEL TOSTER LEGACY RED TOSTER 11

12 LEGACY BLACK TOSTER COLOURS ROYAL BLUE TOSTER CHESTER LONG SLOT TOSTER COLOURS FLAME RED LONG SLOT TOSTER COLOURS STORM GREY LONG SLOT TOSTER COLOURS ROYAL BLUE LONG SLOT TOSTER ILLUMINA BLENDER RĘCZNY Infinity Z KOŃCÓWKĄ DO UCIERANIA ILLUMINA BLENDER RĘCZNY Infinity ILLUMINA BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 4w1 Infinity AURA MIX & GO PRO ZESTAW MŁYNKÓW DO PRZYPRAW MULTICOOKER PURIFRY Multi Health Fryer AURA SLICE & GO PLUS DESIRE SLICE & GO CLASSICS WYCISKARKA DO CYTRUSÓW ŻELAZKO SmartFill GENERATOR PARY EASY MYJKA DO OKIEN CLEAN&CLEAR CLARITY EKSPRES DO KAWY LEGACY FLORAL EKSPRES DO KAWY JEWELS MOONSTONE GREY EKSPRES DO KAWY MŁYNEK ŻARNOWY DO MIELENIA KAWY CLASSICS CLARITY CZAJNIK LEGACY FLORAL CZAJNIK JEWELS MOONSTONE GREY CZAJNIK CLARITY TOSTER LEGACY FLORAL TOSTER JEWELS MOONSTONE GREY TOSTER EXPLORE BLENDER KIELICHOWY EXPLORE BLENDER RĘCZNY EXPLORE MINIROZDRABNIACZ EXPLORE MIKSER RĘCZNY FIESTA RACLETTE GRILL & MELT LEGACY FLORAL GRILL FIESTA GRILL OTWARTY, STOŁOWY CYFROWY ZUPOWAR SOUP&BLEND NALEŚNIKARKA FIESTA FONDUE FIESTA FIESTA OPIEKACZ 3W1 DO KANAPEK/GRILL/GOFROWNICA ŻELAZKO EXTREME GLIDE COLOURS CLASSIC CREAM EKSPRES DO KAWY TEXTURES BLACK EKSPRES DO KAWY TEXTURES WHITE EKSPRES DO KAWY MODE EKSPRES DO KAWY 12

13 PURITY CZAJNIK COLOURS CLASSIC CREAM CZAJNIK COLOURS CLASSIC CREAM CZAJNIK KOMPAKTOWY TEXTURES BLACK CZAJNIK TEXTURES WHITE CZAJNIK MODE CZAJNIK COLOURS CLASSIC CREAM TOSTER COLOURS CLASSIC CREAM LONG SLOT TOSTER TEXTURES BLACK TOSTER TEXTURES WHITE TOSTER MODE TOSTER NUTRI BOOST MULTI BLENDER MIX & GO STEEL EXPLORE MIKSER RĘCZNY Z MISĄ ULTIMATE JUICER 3W EXPLORE SOKOWIRÓWKA EXPLORE WYCISKARKA DO CYTRUSÓW URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE COOKPOT WOLNOWAR Z GARNKIEM DO PODSMAŻANIA AUTO STEAM ULTRA AUTO STEAM RETRO RIBBON RED EKSPRES DO KAWY RETRO VINTAGE CREAM EKSPRES DO KAWY RETRO CLASSIC NOIR EKSPRES DO KAWY RETRO RIBBON RED CZAJNIK RETRO VINTAGE CREAM CZAJNIK RETRO CLASSIC NOIR CZAJNIK RETRO RIBBON RED TOSTER RETRO VINTAGE CREAM TOSTER RETRO CLASSIC NOIR TOSTER SZCZYPCZYKI DO TOSTÓW AURA ROBO PLANETARNY DESIRE ROBOT PLANETARNY PERFORMANCE PRO ROBOT KUCHENNY PERFORMANCE PRO BLENDER KIELICHOWY ZESTAW MŁYNKÓW DO PRZYPRAW RETRO CLASSIC NOIR GRILL SUPREME STEAM CORDLESS POWERSTEAM PRO ŻELAZKO SUPREME STEAM LIGHT & EASY ŻELAZKO 13

REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA

REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA 1. Organizatorem promocji "Podziel się miłością do zdrowego jedzenia (dalej Promocja ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU

REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU 1. Organizatorem promocji "Podziel się miłością do domu (dalej Promocja ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KOCHAM PODRÓŻOWAD

REGULAMIN PROMOCJI KOCHAM PODRÓŻOWAD NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI KOCHAM PODRÓŻOWAD 1. Organizatorem promocji "Kocham podróżowad (dalej Promocja ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ

REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji "#JAKTOROBISZ (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAĆ

REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAĆ NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAĆ 1. Organizatorem konkursu "Kocham podróżować (dalej Konkurs ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ

REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji "NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ

REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ Nazwa Organizatora Promocji REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ 1. Organizatorem promocji "#JAKTOROBISZ (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok.6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom.

REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom. Nazwa Organizatora Promocji REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom. 1. Organizatorem promocji "Kocham dom. (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok.6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK RADOŚĆ DOSTAWANIA

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK RADOŚĆ DOSTAWANIA NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK RADOŚĆ DOSTAWANIA 1. Organizatorem promocji "RADOŚĆ DOSTAWANIA (dalej Promocja ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAD

REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAD NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAD 1. Organizatorem konkursu "Kocham podróżowad (dalej Konkurs ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo

REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji "smacznie, zdrowo, kolorowo (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek Poznar sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ

REGULAMIN KONKURSU NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ REGULAMIN KONKURSU "NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ Nazwa Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ. Nazwa Organizatora Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ISCM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem konkursu "Z miłości do przyjemności (dalej Konkurs ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka, Jellinek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent

REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Podaruj sobie prezent (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK

Regulamin Promocji IDEALNY UPOMINEK Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Idealny upominek (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka, Jellinek, Poznar sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ (dalej: "Promocja") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington"

Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja gwarantowana Remington (dalej: "Program") jest spółka Loyal Concept

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU 1. Organizatorem konkursu "Podziel się miłością do domu (dalej Konkurs ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA, ŻE HO HO HO! "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA, ŻE HO HO HO! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA, ŻE HO HO HO! " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Promocja, że

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej rodziny

Regulamin promocji pod nazwą Przygotuj witaminy dla całej rodziny Regulamin promocji pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej rodziny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej produktów marki Tefal oraz marki Moulinex ( Promocja )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA SZEFÓW W KUCHNI

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA SZEFÓW W KUCHNI REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA SZEFÓW W KUCHNI Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "CODZIENNIE ODMIENNIE"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ CODZIENNIE ODMIENNIE REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "CODZIENNIE ODMIENNIE" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Codziennie odmiennie"

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet

Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Promocja multicooker w Neonet" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ

REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ (dalej: Promocja") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL

REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL 1. Organizatorem Konkursu WIELKI TEST IPL (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS WIELKANOCNY

REGULAMIN KONKURSU KONKURS WIELKANOCNY REGULAMIN KONKURSU KONKURS WIELKANOCNY Nazwa Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs Wielkanocny. Nazwa Organizatora Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY WYMIAR GOLENIA

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY WYMIAR GOLENIA REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY WYMIAR GOLENIA 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY WYMIAR GOLENIA (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek Poznar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej będzie prowadzona pod nazwą Cashback, zwracamy gotówkę, zwana dalej PROMOCJĄ. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis

Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą " 50 kapsułek gratis" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA BLENDERY"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA BLENDERY REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA BLENDERY" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą PROMOCJA BLENDERY" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "TWÓJ STARY CZAJNIK STRASZY? "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ TWÓJ STARY CZAJNIK STRASZY? REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "TWÓJ STARY CZAJNIK STRASZY? " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Twój stary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Powiedz YES

Regulamin promocji Powiedz YES Regulamin promocji Powiedz YES 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Powiedz YES" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą " Odkryj nowy rytuał

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Promocja Click& Style

Regulamin promocji pod nazwą Promocja Click& Style Regulamin promocji pod nazwą "Promocja Click& Style 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Promocja Click& Style" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej będzie prowadzona pod nazwą Cashback, zwracamy gotówkę, zwana dalej PROMOCJĄ. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!"

Regulamin promocji pod nazwą Wyciśnij VAT! Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Wyciśnij VAT!" ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Prezent na start

Regulamin promocji pod nazwą Prezent na start Regulamin promocji pod nazwą "Prezent na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Prezent na start" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL

REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL REGULAMIN PROGRAMU 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Programu pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanego w dalszej części niniejszego regulaminu Programem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł

Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Odbierz 150 zł" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji"

Regulamin promocji Prosta droga do elegancji Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Prosta droga do elegancji" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Laserowa precyzja"

Regulamin promocji pod nazwą Laserowa precyzja Regulamin promocji pod nazwą "Laserowa precyzja" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Laserowa precyzja" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Kup odkurzacz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Zmień żelazko na lepsze!"

Regulamin promocji pod nazwą Zmień żelazko na lepsze! Regulamin promocji pod nazwą "Zmień żelazko na lepsze!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Zmień żelazko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej będzie prowadzona pod nazwą Cashback, zwracamy gotówkę, zwana dalej PROMOCJĄ. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu

Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET Wydany w dniu 25 października 2016 roku przez Organizatora promocji konsumenckiej Błyskawiczny duet (dalej: Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Golenie przy muzyce"

Regulamin promocji Golenie przy muzyce Regulamin promocji "Golenie przy muzyce" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Golenie przy muzyce" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Znajdź swój styl na lato"

Regulamin promocji pod nazwą Znajdź swój styl na lato Regulamin promocji pod nazwą "Znajdź swój styl na lato" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Znajdź swój styl na lato" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros "

Regulamin promocji pod nazwą  Tanie prasowanie z Selgros Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Tanie prasowanie z Selgros" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie

Regulamin promocji pod nazwą Zawsze w dobrym tonie Regulamin promocji pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy"

Regulamin promocji pod nazwą Golarki zwrot pieniędzy Regulamin promocji pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w dalszej części nazywane

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET

ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET ANEKS NR 2 DO REGULAMINU PROMOCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZMYWAREK WHIRLPOOL BŁYSKAWICZNY DUET Wydany w dniu 19 grudnia 2016 roku przez Organizatora promocji konsumenckiej Błyskawiczny duet (dalej: Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUCHNIA BEZ VAT"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUCHNIA BEZ VAT 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUCHNIA BEZ VAT" 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Kuchnia bez VAT" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE!

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE! 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Kup Multicooker i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne

REGULAMIN PROMOCJI UltraOne REGULAMIN PROMOCJI UltraOne I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji UltraOne, zwanej dalej Promocją, oraz Programu Electrolux Family Club, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZĄDZENIA MARKI POLAR zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją, jest WHIRLPOOL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips

Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorami Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips (dalej Akcja ), są: Generali Życie T.U. S.A. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ESSELTE WINNER

REGULAMIN PROMOCJI ESSELTE WINNER REGULAMIN PROMOCJI ESSELTE WINNER Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem promocji o nazwie ESSELTE WINNER, zwanej dalej Promocją, jest Esselte Polska Sp. z o. o., określana dalej, jako Organizator, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia"

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj przyszłość golenia Regulamin promocji pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK WHIRLPOOL Kolory w parze z 6-tym Zmysłem! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK WHIRLPOOL Kolory w parze z 6-tym Zmysłem! (dalej: Regulamin) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK WHIRLPOOL Kolory w parze z 6-tym Zmysłem! (dalej: Regulamin) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem promocji konsumenckiej Kolory w parze z 6-tym Zmysłem! (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje

REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Doskonały dla domu, idealny na wakacje, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa

Bardziej szczegółowo