REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ (dalej: Promocja") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, Wrocław, o numerze NIP , REGON , wpisanym do ewidencji przez Prezydenta Miasta Wrocławia pod numerem , zwany dalej Organizatorem. TERMIN I MIEJSCE PROMOCJI 2. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia roku do dnia roku w sklepach stacjonarnych i od dnia roku do roku do godziny 23:59 w sklepach internetowych (decyduje data i godzina wysłania zamówienia i/lub rezerwacji na serwer sklepu internetowego). 3. Termin wysyłania zgłoszeń do Promocji upływa w dniu r. do godziny 23:59, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od daty wskazanej na dowodzie zakupu (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). 4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: a) Sklep Internetowy dostępny pod adresem b) Sklep Internetowy dostępny pod adresem c) Sklep Internetowy dostępny pod adresem d) Sklep Internetowy dostępny pod adresem e) Sklep Internetowy dostępny pod adresem f) Sklep Internetowy dostępny pod adresem g) Sklep Internetowy dostępny pod adresem h) Sklep Internetowy dostępny pod adresem i) Sklep Internetowy dostępny pod adresem j) Sklep Internetowy dostępny pod adresem k) Sklep Internetowy dostępny pod adresem l) Sklep Internetowy dostępny pod adresem m) Sklep Internetowy dostępny pod adresem n) Sklep internetowy dostępny pod adresem o) Sklep Internetowy dostępny pod adresem p) Sklep Internetowy dostępny pod adresem q) Sklep Internetowy dostępny pod adresem r) Sklep Internetowy dostępny pod adresem

2 s) Oficjalny sklep Remington na Allegro dostępny pod adresem PRODUKTY OBJĘTE SPRZEDAŻĄ PROMOCYJNĄ 5. Sprzedażą promocyjną objęte są wybrane produkty spośród lokówek, lokówko-suszarek, prostownic, suszarek, wałków, zestawów do stylizacji, szczoteczek do twarzy, szczoteczek do zębów, depilatorów oraz urządzeń IPL, trymerów higienicznych, golarek i trymerów damskich marki Remington (dalej: Produkty promocyjne"). Lista produktów promocyjnych stanowi Załącznik nr 3. UCZESTNICY PROMOCJI 6. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne. W przypadku wątpliwości co do wieku Uczestnika, Organizator może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek Uczestnika pod warunkiem nie wydania nagrody. 7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Loyal Concept i Spectrum Brands Poland Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji. Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie. DANE OSOBOWE 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji oraz wydania Gratisów przez Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, Wrocław i Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tużyckiej 8 lok. 6, Warszawa. Administratorem danych osobowych jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a, Warszawa. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania Gratisów. Dane osobowe Uczestników po wyrażeniu przez nich zgody, będą również przetwarzane do celów marketingowych przez Spectrum Brands Poland oraz Highlite PR zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. NAGRODY W PROMOCJI 9. W Promocji przewidziano gratisy (dalej: Gratisy ) za zakup produktu Remington objętego Promocją: ręcznik-turban o wartości rynkowej 23 PLN każdy. Liczba Gratisów jest ograniczona. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 10. Podstawą do wzięcia udziału w Promocji może być jedynie zakup produktów nowych, dostępnych tylko i wyłącznie w sklepach określonych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu, w stosunku do których gwarantem jest Spectrum Brands Poland Sp. z o.o., oraz w terminie, o którym jest mowa w punkcie 2 niniejszego Regulaminu.

3 11. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnić łącznie następujące warunki: 1.1. Dokonać w terminie od dnia r. do dnia r. zakupu produktu spośród wybranych lokówek, lokówko-suszarek, prostownic, suszarek, wałków, zestawów do stylizacji, szczoteczek do twarzy, szczoteczek do zębów, depilatorów oraz urządzeń IPL, trymerów higienicznych, golarek i trymerów damskich marki Remington. Listę Produktów Promocyjnych stanowi Załącznik nr 3. Zakup Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany jednym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT), upoważniającym do wysłania jednego Zgłoszenia do Promocji, 1.2. W ciągu 14 dni od daty wskazanej na dowodzie zakupu, ale nie później niż do roku (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego) przekazać swoje zgłoszenie w jednej z dwóch form: a) wypełnić formularz rejestracyjny w wersji elektronicznej na stronie a w odpowiedzi na maila weryfikacyjnego odesłać skan lub zdjęcie dowodu zakupu i oryginalnego kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania Produktu Promocyjnego. Organizator zastrzega, że zdjęcia niewyraźne, nieczytelne lub o słabej jakości nie będą brane pod uwagę, lub b) wysłać wypełniony i podpisany formularz rejestracyjny dostępny na ulotce wraz z kopią dowodu zakupu i oryginalnym kodem kreskowym EAN wyciętym z opakowania Produktu Promocyjnego na adres: Loyal Concept PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ ul. Tużycka 8 lok. 6, Warszawa. 12. W skład prawidłowego Zgłoszenia do Promocji wchodzi: a) Kopia, zdjęcie lub skan dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (faktura VAT lub paragon fiskalny), oraz b) Oryginalny kod kreskowy wycięty z opakowania Produktu Promocyjnego (lub jego zdjęcie lub skan), oraz c) Kompletnie wypełniony, w formie papierowej lub elektronicznej, formularz rejestracyjny w Promocji PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ, który dostępny jest na ulotce i na stronie a którego wzór stanowi Załączniki nr 1 i nr Przysłany formularz, kopia dowodu zakupu i kod kreskowy podlegają zwrotowi. 14. Uczestnik traci prawo do otrzymania Gratisu jeżeli: a) Nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub b) Przysłany kod kreskowy (lub jego zdjęcie lub skan) będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub c) Przysłana kopia dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub d) Przysłana kopia dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) będzie potwierdzała zakup

4 dokonany w ramach sprzedaży wysyłkowej, za wyjątkiem zakupów dokonanych w sklepach internetowych wymienionych w punkcie 4 niniejszego Regulaminu: lub e) Na przysłaną kopię dowodu zakupu (lub jej zdjęcie lub skan) dokonano wcześniej wydania Gratisu w ramach Promocji; lub f) Przysłane Zgłoszenie uczestnictwa w Promocji będzie wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie, lub w przypadku wersji papierowej, nie będzie podpisane. 15. Ilość Gratisów w postaci Ręcznika - Turbanu jest ograniczona do 2000 sztuk (słownie: dwóch tysięcy sztuk). O przyznaniu należnego Gratisu decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do siedziby Loyal Concept lub na adres mailowy 16. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać jeden Gratis. Zgłoszenie traktowane jest jako pojedyncze również w sytuacji, gdy na dowodzie zakupu widnieje kilka Produktów Promocyjnych. 17. Zgłoszenia do Promocji weryfikowane są przez Loyal Concept, we współpracy z Highlite PR, najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od wysłania Zgłoszenia (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego). ODBIÓR GRATISÓW 18. Gratisy zostaną wysłane na koszt Loyal Concept w postaci pocztowych przesyłek poleconych lub przesyłek kurierskich na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie do 30 dni roboczych od zarejestrowania przez Loyal Concept kompletnego zgłoszenia do Promocji. 19. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. REKLAMACJE 20. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Promocji mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakończenia promocji, wyłącznie w formie pisemnej na adres Organizatora: Reklamacja PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ, ul. Pomorska 55 lok. 2, Wrocław. 21. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. 22. Reklamacje rozpatruje komisja powołana przez Organizatora. Komisja sporządzi protokół z przebiegu postępowania reklamacyjnego. O wyniku postępowania reklamacyjnego komisja powiadamia uczestnika Promocji w formie pisemnej, listem poleconym, wysłanym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.

6 ZAŁĄCZNIK nr 1 FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ DOSTĘPNY NA STRONIE KONKURSOWEJ IMIĘ NAZWISKO DATA URODZENIA PŁEĆ ADRES KOD POCZTOWY NR PARAGONU SKĄD DOWIEDZIAŁAŚ SIĘ O KONKURSIE PRODUKT KATEGORIA SKLEP MIASTO [] Akceptuję Regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok. 6, Warszawa i Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, Wrocław, wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania nagród. [] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spectrum Brands Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, a także Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, Wrocław, w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7 ZAŁĄCZNIK nr 2 FORMULARZ REJESTRACYJNY DO PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ DOSTĘPNY NA ULOTCE FORMULARZ REJESTRACYJNY IMIĘ NAZWISKO DATA URODZENIA ADRES NR PARAGONU DATA ZAKUPU PRODUKT KATEGORIA SKLEP [] Dołączam kopię paragonu [] Dołączam kod EAN wycięty z opakowania [] Zgadzam się na warunki regulaminu promocji oraz na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla celów promocji.

8 ZAŁĄCZNIK nr 3 PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ" NAZWA Kod EAN Symbol SUSZARKA Z SILNIKIEM AC 2200W AC5911 SUSZARKA Z SILNIKIEM AC 2300W AC5999 SUSZAKRA SILK AC9096 SUSZARKA PEARL 2200W AC5011 SUSZARKA KERATIN THERAPY PRO 2200W AC8000 SUSZARKA + PROSTOWNICA GIFTPACK D5215GP SUSZARKA 2200W + TORBA + AKCESORIA GIFTPACK D3191GP SUSZARKA SAPPHIRE PRO AC5099 SUSZARKA W ZESTAWIE DO STYLIZACJI 2100W D5017 SUSZARKA DUAL TURBO D3711 SUSZARKA PROTECT D8700 SUSZARKA EASY CORD D5801 SUSZARKA AC AC3300 SUSZARKA YOUR STYLE D5219 SUSZARKA PRO-AIR TURBO D5220 SUSZARKA PRO-AIR SHINE D5215 SUSZARKA PRO-AIR D5210 SUSZARKA COMPACT D3156 SUSZARKA POWER VOLUME 2000W D3015 SUSZARKA PRO DRY D3080 SUSZARKA 2200 IONIC DRY D3190 SUSZARKA POWER DRY 2000W D3010 SUSZARKA PRO DRY 2000W BIAŁA D3080W SUSZARKA PRO DRY 2000W ZIELONA D3080G SUSZARKA COMPACT 1800W D5000 SUSZARKA PODRÓŻNA 1400W D2400 PROSTOWNICA PROTECT S8700 PROSTOWNICA KERATIN THERAPY PRO S8590 PROSTOWNICA SAPPHIRE PRO S9509 PROSTOWNICA SILK S9600 PROSTOWNICA PEARL S9500 PROSTOWNICA SHINE THERAPY S8500 PROSTOWNICA SILK SZEROKA S9620 PROSTOWNICA FRIZZ THERAPY S8510 PROSTOWNICA WET2STRAIGHT S7200 PROSTOWNICA PRO-SLEEK & CURL S6505 PROSTOWNICA PRO-ION STRAIGHT S7710 PROSTOWNICA SLEEK & CURL S6500 PROSTOWNICA PRO-CERAMIC ULTRA S5505 PROSTOWNICA PRO-CERAMIC EXTRA S5525 PROSTOWNICA CERAMIC STRAIGHT S1005

9 PROSTOWNICA CERAMIC STRAIGHT S3500 PROSTOWNICA CERAMIC SLIM S1510 PROSTOWNICA CERAMIC S1450 MINI POSTOWNICA DEFINE & STYLE S2880 LOKÓWKA CURL REVOLUTION CI606 LOKÓWKA PROtect CI8725 LOKÓWKA SILK ULTIMATE CI96S1 LOKÓWKA DUAL CURL CI63E1 LOKÓWKA KERATIN THERAPY PRO CI8319 LOKÓWKA PERAL PRO CI9532 LOKÓWKA ELIPTYCZNA SILK CI96Z1 LOKÓWKA SAPPHIRE PRO CI9529 LOKÓWKA STOŻKOWA SILK CI96W1 LOKÓWKA PRO SOFT CURL Ci6325 LOKÓWKA STOŻKOWA PEARL Ci95 LOKÓWKA PRO BIG CURL Ci5338 LOKÓWKA STOŻKOWA CURL CREATE CI52W0 LOKÓWKA SHINE THERAPY CI53W LOKÓWKA PRO SPIRAL CURL Ci5319 LOKÓWKA CIENKA PRO SOFT STYLE INSPIRATIONS CI76 LOKÓWKA ANYWHERE CURLS CI2725 LOKÓWKA CERAMICZNA CI1019 LOKÓWKA FLEXIBRUSH STEAM CB4N OBROTOWA LOKÓWKO - SUSZARKA KERATIN THERAPY PRO VOLUME & PROTECT AS8090 LOKÓWKO-SUSZARKA AMAZE SMOOTH & VOLUME AS1220 LOKÓWKO- SUSZARKA VOLUME & CURL AS7051 SZCZOTKA TERMICZNA KERATIN THERAPY PRO VOLUME CB65A45 LOKÓWKO-SUSZARKA DRY & STYLE AS800 LOKÓWKO - SUSZARKA DRY & STYLE AS701 LOKÓWKO-SUSZARKA STYLE & CURL AS404 LOKÓWKO - SUSZARKA STYLE &CURL AS300 ZESTAW DO STYLIZACJI YOUR STYLE CI97M1 ZESTAW DO STYLIZACJI S8670 ZESTAW DO STYLIZACJI Z WAŁAKAMI AS7055 WAŁKI TERMICZNE SILK H9096 WAŁKI TERMICZNE KF40E WAŁKI TERMICZNE JUMBO H0747 WAŁKI TERMICZNE KF20i TRYMER DO NOSA I USZU NE3750 TRYMER DO NOSA I USZU NE3450 TRYMER DO NOSA I USZU SMART NE3150 I-LIGHT PRESTIGE IPL6750 I-LIGHT PRO IPL6500 I-LIGHT ESSENTIAL IPL6250

10 I-LIGHT REVEAL IPL2000 DEPILATOR BEZPRZEWODOWY 2 W EP7030 DEPILATOR SIECIOWY 2 W EP7020 DEPILATOR SIECIOWY EP7010 ZESTAW DO BIKINI WPG4035 BEZPRZEWODOWY TRYMER DO BIKINI BKT3000C BEZPRZEWODOWA GOLARKA DAMSKA WDF4840 BEZPRZEWODOWY ZESTAW DO HIGIENY OSOBISTEJ WPG4030 ZESTAW DO DEPILACJI BRWI MPT4000 GOLARKA DAMSKA WDF4815C TRYMER PRECYZYJNY MPT3800 SZCZOTECZKA DO TWARZY RECHARGE FC2000 SZCZOTECZKA DO TWARZY REVEAL FC1000 SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW SONICFRESH-TOTAL CLEAN Z 3 KOŃCÓWKAMI SFT-150 SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW SONICFRESH-TOTAL CLEAN Z 1 KOŃCÓWKĄ SFT-100

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek Poznar sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ (dalej: "Promocja") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka, Jellinek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka, Jellinek, Poznar sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent

REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent REGULAMIN PROMOCJI Podaruj sobie prezent Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Podaruj sobie prezent (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK W STYLU GLAMOUR

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK W STYLU GLAMOUR REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK W STYLU GLAMOUR 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK W STYLU GLAMOUR (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA DZIEŃ WRAŻEŃ

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA DZIEŃ WRAŻEŃ NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA DZIEŃ WRAŻEŃ 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA DZIEŃ WRAŻEŃ (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK

Regulamin Promocji IDEALNY UPOMINEK Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Idealny upominek (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Ode mnie dla ciebie

REGULAMIN PROMOCJI Ode mnie dla ciebie REGULAMIN PROMOCJI Ode mnie dla ciebie Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Ode mnie dla ciebie (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY WYMIAR GOLENIA

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY WYMIAR GOLENIA REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY WYMIAR GOLENIA 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA NOWY WYMIAR GOLENIA (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek Poznar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MŁODOŚĆ JEST W TOBIE

REGULAMIN PROMOCJI MŁODOŚĆ JEST W TOBIE REGULAMIN PROMOCJI MŁODOŚĆ JEST W TOBIE 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji MŁODOŚĆ JEST W TOBIE (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington"

Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja gwarantowana Remington (dalej: "Program") jest spółka Loyal Concept

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ

REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji Zostań legendą (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK RADOŚĆ DOSTAWANIA

REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK RADOŚĆ DOSTAWANIA NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK RADOŚĆ DOSTAWANIA 1. Organizatorem promocji "RADOŚĆ DOSTAWANIA (dalej Promocja ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA NAJLEPSZĄ IMPREZĘ ŚWIATA (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL

REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU WIELKI TEST IPL 1. Organizatorem Konkursu WIELKI TEST IPL (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo

REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji "smacznie, zdrowo, kolorowo (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU 1. Organizatorem konkursu "Podziel się miłością do domu (dalej Konkurs ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Laserowa precyzja"

Regulamin promocji pod nazwą Laserowa precyzja Regulamin promocji pod nazwą "Laserowa precyzja" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Laserowa precyzja" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Powiedz YES

Regulamin promocji Powiedz YES Regulamin promocji Powiedz YES 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Powiedz YES" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą " Odkryj nowy rytuał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK W STYLU GLAMOUR

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK W STYLU GLAMOUR REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK W STYLU GLAMOUR 1 NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA BLASK W STYLU GLAMOUR (dalej: Konkurs") jest Highlite Bielecka Jellinek

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet

Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Promocja multicooker w Neonet" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem konkursu "Z miłości do przyjemności (dalej Konkurs ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Promocja Click& Style

Regulamin promocji pod nazwą Promocja Click& Style Regulamin promocji pod nazwą "Promocja Click& Style 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Promocja Click& Style" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Znajdź swój styl na lato"

Regulamin promocji pod nazwą Znajdź swój styl na lato Regulamin promocji pod nazwą "Znajdź swój styl na lato" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Znajdź swój styl na lato" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "TWÓJ STARY CZAJNIK STRASZY? "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ TWÓJ STARY CZAJNIK STRASZY? REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "TWÓJ STARY CZAJNIK STRASZY? " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Twój stary

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis

Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą " 50 kapsułek gratis" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej rodziny

Regulamin promocji pod nazwą Przygotuj witaminy dla całej rodziny Regulamin promocji pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej rodziny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu

Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASADY PROMOCJI Arktyczne Wyzwanie Remington 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZASADY PROMOCJI Arktyczne Wyzwanie Remington 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZASADY PROMOCJI Arktyczne Wyzwanie Remington 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Zasadami Promocji ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji Arktyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Golenie przy muzyce"

Regulamin promocji Golenie przy muzyce Regulamin promocji "Golenie przy muzyce" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Golenie przy muzyce" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji"

Regulamin promocji Prosta droga do elegancji Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Prosta droga do elegancji" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy"

Regulamin promocji pod nazwą Golarki zwrot pieniędzy Regulamin promocji pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!"

Regulamin promocji pod nazwą Wyciśnij VAT! Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Wyciśnij VAT!" ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł

Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Odbierz 150 zł" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Gotówka za wymianę, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ

REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji "NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros "

Regulamin promocji pod nazwą  Tanie prasowanie z Selgros Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Tanie prasowanie z Selgros" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ

REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji "#JAKTOROBISZ (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Kup odkurzacz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE!

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE! 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Kup Multicooker i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Wakacje od depilacji"

Regulamin promocji pod nazwą Wakacje od depilacji Regulamin promocji pod nazwą "Wakacje od depilacji" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Wakacje od depilacji"

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia"

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj przyszłość golenia Regulamin promocji pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ

REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji Zostań legendą (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ

REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ REGULAMIN PROMOCJI ZOSTAŃ LEGENDĄ 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji Zostań legendą (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Szkockie Wyzwanie Remington

Regulamin promocji Szkockie Wyzwanie Remington Regulamin promocji Szkockie Wyzwanie Remington 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin promocji zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia promocji Szkockie Wyzwanie Remington zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Od rana miksuj smaki lata"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Od rana miksuj smaki lata REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Od rana miksuj smaki lata" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Od rana miksuj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Promocja wciągająca

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Prezent na start

Regulamin promocji pod nazwą Prezent na start Regulamin promocji pod nazwą "Prezent na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Prezent na start" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Kolory na lato"

Regulamin promocji pod nazwą Kolory na lato Regulamin promocji pod nazwą "Kolory na lato" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Kolory na lato" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUCHNIA BEZ VAT"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUCHNIA BEZ VAT 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUCHNIA BEZ VAT" 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Kuchnia bez VAT" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Promocja wciągająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ JEST W TOBIE

REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ JEST W TOBIE REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ JEST W TOBIE 1 NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu Młodość jest w Tobie (dalej: Konkurs") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie

Regulamin promocji pod nazwą Zawsze w dobrym tonie Regulamin promocji pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ JEST W TOBIE

REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ JEST W TOBIE REGULAMIN KONKURSU MŁODOŚĆ JEST W TOBIE 1 NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu Młodość jest w Tobie (dalej: Konkurs") jest Highlite Bielecka Jellinek sp.j. z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA, ŻE HO HO HO! "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA, ŻE HO HO HO! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA, ŻE HO HO HO! " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Promocja, że

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Złota Promocja"

Regulamin promocji pod nazwą Złota Promocja Regulamin promocji pod nazwą "Złota Promocja" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Złota Promocja" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Pod prysznicem"

Regulamin promocji pod nazwą Pod prysznicem Regulamin promocji pod nazwą "Pod prysznicem" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Pod prysznicem" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Zmień żelazko na lepsze!"

Regulamin promocji pod nazwą Zmień żelazko na lepsze! Regulamin promocji pod nazwą "Zmień żelazko na lepsze!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Zmień żelazko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej Chłodna kalkulacja dla kupujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Kup i zarejestruj szczoteczkę Philips Sonicare - odbierz wymienną główkę do szczoteczki w prezencie!

Regulamin promocji pod nazwą Kup i zarejestruj szczoteczkę Philips Sonicare - odbierz wymienną główkę do szczoteczki w prezencie! Regulamin promocji pod nazwą Kup i zarejestruj szczoteczkę Philips Sonicare - odbierz wymienną główkę do szczoteczki w prezencie! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w dalszej części nazywane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Promocja wciągająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!"

Regulamin promocji pod nazwą Wyciśnij VAT! Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Wyciśnij VAT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Zostań królem dżungli"

Regulamin promocji pod nazwą Zostań królem dżungli Regulamin promocji pod nazwą "Zostań królem dżungli" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Zostań królem dżungli"

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Promocja... 1 3. Termin i miejsce Promocji... 1 4. Uczestnicy Promocji... 2 5. Zasady Promocji... 2 6. Reklamacje... 4 7. Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Promocja wciągająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Cashback, zwracamy gotówkę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej będzie prowadzona pod nazwą Cashback, zwracamy gotówkę, zwana dalej PROMOCJĄ. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "IDEALNY UPOMINEK

REGULAMIN KONKURSU IDEALNY UPOMINEK REGULAMIN KONKURSU "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Idealny Upominek. Nazwa Organizatora Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE "

Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE Regulamin promocji pod nazwą GRATISOWY KOD DLC DYWIZJE " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą GRATISOWY KOD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU CANON EOS ODBIERZ PIENIĄDZE 2 EDYCJA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w drugiej edycji Konkursu prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Lato z Braun i ESOTIQ

REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Lato z Braun i ESOTIQ REGULAMIN AKCJI SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Lato z Braun i ESOTIQ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej będzie prowadzona pod nazwą Lato z Braun i ESOTIQ, zwana dalej PROMOCJĄ. 2. Organizatorem PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo