REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom."

Transkrypt

1 Nazwa Organizatora Promocji REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom. 1. Organizatorem promocji "Kocham dom. (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok.6, Warszawa; wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; wysokośd kapitału zakładowego: ,00 zł (dalej: Organizator ). Termin i miejsce Promocji 2. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia r. do dnia r. lub do wyczerpania puli gratisów. W przypadku sklepów internetowych On-line Promocja obowiązuje od dnia r. godz. 00:01 do dnia r. godz decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu On-line. 3. Termin wysyłania zgłoszeo do Promocji upływa w dniu r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego), przy czym pod uwagę brane będą zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora do r. 4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Produkty objęte sprzedażą promocyjną 5. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty sprzedawane pod marką Russell Hobbs, których lista wraz kodami EAN stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: "Produkty promocyjne"): 1

2 Uczestnicy Promocji 6. Uczestnikami Promocji mogą byd wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, które spełnią wymogi regulaminu. 7. W Promocji nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora Promocji i pracownicy firmy SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeostwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji. Dane osobowe 8. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok.6, Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Nagrody w Promocji 9. W Promocji przewidziano łącznie 1550 gratisów ( dalej: Gratis ): a) za zakup produktów objętych promocją o wartości co najmniej 199 PLN brutto 750 sztuk gratisów w postaci rozdrabniacza Allure marki Russell Hobbs o wartości 89 PLN każdy gratis; b) za zakup produktów objętych promocją o wartości poniżej 199 PLN brutto 800 sztuk gratisów w postaci desek drewnianych w kształcie serca, o wartości 49 PLN każdy gratis. Ilośd gratisów każdego rodzaju jest ograniczona, o ich przyznaniu decyduje kolejnośd wpływu zgłoszeo do Organizatora. Warunki uczestnictwa w Promocji 10. Promocją objęte są wyłącznie Produkty nowe, zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników w czasie trwania Promocji w stosunku, do których gwarantem jest SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. 11. Aby wziąd udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnid łącznie następujące warunki: 2

3 a) Dokonad w dniach r. zakupu co najmniej jednego produktu marki Russell Hobbs objętego niniejszą promocją. Zakup promowanych produktów musi byd udokumentowany dowodem zakupu- paragonem lub fakturą. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania 1 Zgłoszenia do Promocji. b) Wysład Zgłoszenie pocztą w ciągu 14 dni od daty zakupu uwidocznionej na paragonie, ale nie później niż r. na adres: Loyal Concept Kocham dom. ul. Tużycka 8 lok.6, Warszawa c) Zgłoszenie powinno zawierad: kopię dowodu zakupu produktu / produktów promocyjnych oryginalny kod kreskowy EAN wycięty z opakowania produktu promocyjnego (opakowao produktów promocyjnych) wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy z wpisanymi danymi określonymi w nim jako obowiązkowe. Formularz dostępny jest, jako częśd ulotki promocyjnej dostępnej w wybranych punktach sprzedaży lub- w wersji do wydrukowania- na stronie Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pod uwagę brane będą zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora do r. Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi. 12. Po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w p. 11 powyżej, z zastrzeżeniem p.10, p.13 i p.14 Uczestnik otrzyma gratis w promocji. 13. Uczestnik traci prawo do otrzymania gratisu, jeżeli: a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub b) przesłany kod kreskowy będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub c) przesłany kod kreskowy nie będzie wycięty z opakowania produktu nowego, zakupionego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników w czasie trwania Promocji w stosunku do którego gwarantem jest SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o d) przesłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub e) na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania gratisu w ramach Promocji; lub f) przesłane Zgłoszenie uczestnictwa w promocji będzie wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie, lub nie będzie podpisane. Wydanie nagród 14. O przyznaniu gratisu w promocji decyduje kolejnośd wpływu zgłoszeo do siedziby Organizatora. W przypadku, gdy jako pierwsza wyczerpie się pula gratisów w postaci rozdrabniacza Allure, Organizator wyśle do Uczestnika (w ramach jego dostępności) gratis w postaci deski drewnianej w kształcie serca. 15. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania 1 Zgłoszenia do Promocji. 16. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymad 1 (jeden) gratis. 3

4 17. Gratisy zostaną wysłane w postaci pocztowych przesyłek poleconych lub przesyłek kurierskich na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie do 30 dni roboczych od zarejestrowania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia do Promocji. 18. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Reklamacje 19. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą byd składane przez Uczestników do dnia r. w formie pisemnej na adres Organizatora: Loyal Concept Reklamacja " Kocham dom., ul. Tużycka 8 lok.6, Warszawa. 20. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treśd żądania. 21. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 22. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym. Postanowienia koocowe 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika gratisu, jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Uczestnik (np. błędnie podany przez Uczestnika adres do wysyłki gratisu). 24. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: 25. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Kocham dom. Zgłoszenie uczestnictwa w promocji "Kocham dom. Wszystkie pola formularza należy wypełnid obowiązkowo, DRUKOWANYMI literami. Imię i nazwisko Uczestnika: Kod pocztowy: Miejscowośd Ulica, nr domu, nr mieszkania: Data zakupu: Telefon kontaktowy lub mail : Oświadczenie Uczestnika Promocji. 1. Zgłaszam swój udział w promocji " Kocham dom.". 2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/ -em się z regulaminem promocji i akceptuję jego postanowienia. 3. Poproszę o przesłanie mi gratisu w postaci : rozdrabniacza Allure marki Russell Hobbs deski drewnianej w kształcie serca 4. Do formularza dołączam: kopię dowodu zakupu i oryginał kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania produktu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok.6, Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania gratisów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SPECTRUM BRANDS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zostałam/-em poinformowany, że : 1. Ilośd gratisów w postaci rozdrabniacza i deski drewnianej w kształcie serca jest ograniczona i o ich przyznaniu decyduje kolejnośd wpływu zgłoszeo do Organizatora. 2. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: Data i podpis Uczestnika Poprosimy uprzejmie o informację, skąd dowiedzieli się Paostwo o promocji? z ulotki z zawieszki produktowej ze strony z baneru internetowego sklepu- prosimy o podanie nazwy Inne prosimy podad 5

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji Kocham dom. - lista produktów objętych promocją Kod EAN Symbol Nazwa Produktu BUCKINGHAM ESPRESSO MAKER BUCKINGHAM GRIND & BREW ILLUMINA EKSPRES DO KAWY BUCKINGHAM EKSPRES DO KAWY COLOURS FLAME RED EKSPRES DO KAWY COLOURS PURPLE PASSION EKSPRES DO KAWY COLOURS STORM GREY EKSPRES DO KAWY ILLUMINA CZAJNIK BUCKINGHAM DIGITAL CZAJNIK BUCKINGHAM CZAJNIK COLOURS BLACK CHESTER CZAJNIK KOMPAKTOWY 1.0L ILLUMINA TOSTER BUCKINGHAM TOSTER AURA ROBOT KUCHENNY DESIRE ROBOT KUCHENNY (CZERWONY) AURA BLENDER KIELICHOWY DESIRE BLENDER KIELICHOWY (CZERWONY) AURA BLENDER RĘCZNY Z KOOCÓWKĄ DO UCIERANIA AURA BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY (CZERWONY) KITCHEN COLLECTION BLENDER RĘCZNY AURA BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 6w DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w1 (CZERWONY) AURA ROZDRABNIACH CHOP & BLEND DESIRE MINIROZDRABNIACZ (CZERWONY) AURA MIKSER RĘCZNY Z MISĄ AURA MIKSER RĘCZNY 3w DESIRE MIKSER RĘCZNY (CZERWONY) REMOVABLE PLATES GRILL ENTERTAINING REMOVABLE PLATES GRILL FAMILY REMOVABLE PLATES GRILL COMPACT ZUPOWAR SOUP&BLEND URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE PURIFRY BUTELKA DO BLENDERA MIX & GO REMOVABLE PLATES GRILL ENTERTAINING REMOVABLE PLATES GRILL FAMILY REMOVABLE PLATES GRILL COMPACT ZUPOWAR SOUP&BLEND URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE PURIFRY AURA SZATKOWNICA SLICE & GO 6

7 DESIRE SZATKOWNICA SLICE & GO (CZERWONA) AURA SOKOWIRÓWKA DESIRE SOKOWIRÓWKA POWERSTEAM ULTRA STEAMGLIDE ULTRA MOP PAROWY STEAM AND CLEAN PRO WYMIENNE ŚCIERECZKI ALLURE ESPRESSO MAKER GLASS TOUCH EKSPRES DO KAWY GLASS TOUCH CZAJNIK GLASS TOUCH TOSTER DESIRE ESPRESSO MAKER BLACK GLASS EKSPRES DO KAWY ALLURE EKSPRES DO KAWY ALLURE GRIND & BREW COTTAGE SET EKSPRES DO KAWY COTTAGE FLORAL EKSPRES DO KAWY COTTAGE CREAM EKSPRES DO KAWY JEWELS EKSPRESS DO KAWY RED JEWELS EKSPRESS DO KAWY Sapphire DELUXE EKSPRES DO KAWY MINI BLACK EKSPRES DO KAWY COLOURS FLAME RED EKSPRES DO KAWY COLOURS PURPLE PASSION EKSPRES DO KAWY COLOURS STORM GREY EKSPRES DO KAWY CHESTER EKSPRES DO KAWY OXFORD EKSPRES DO KAWY DESIRE EKSPRES DO KAWY MONO EKSPRES DO KAWY FUTURA EKSPRES DO KAWY FUTURA CYFROWY EKSPRES DO KAWY KITCHEN COLLECTION EKSPRES DO KAWY PRECISION CONTROL EKSPRES DO KAWY BLACK GLASS CZAJNIK ALLURE CZAJNIK COTTAGE SET CZAJNIK COTTAGE FLORAL CZAJNIK COTTAGE CREAM CZAJNIK JEWELS CZAJNIK RED JEWELS CZAJNIK Sapphire DELUXE CZAJNIK MINI BLACK CZAJNIK COLOURS FLAME RED CZAJNIK COLOURS PURPLE PASSION CZAJNIK COLOURS STORM GREY CZAJNIK PURPLE PASSION CZAJNIK CHESTER CZAJNIK 7

8 OXFORD CZAJNIK DESIRE CZAJNIK MONO CZAJNIK FUTURA CZAJNIK OXFORD CZAJNIK KOMPAKTOWY 1.0L FUTURA DOME CZAJNIK KITCHEN COLLECTION CZAJNIK PURITY CZAJNIK PRECISION CONTROL CZAJNIK BLACK GLASS TOSTER ALLURE TOSTER COTTAGE SET TOSTER COTTAGE FLORAL TOSTER COTTAGE CREAM TOSTER JEWELS TOSTER RED JEWELS TOSTER Sapphire DELUXE TOSTER MINI BLACK TOSTER COLOURS FLAME RED TOSTER COLOURS PURPLE PASSION TOSTER COLOURS STORM GREY TOSTER CHESTER TOSTER OXFORD TOSTER DESIRE TOSTER MONO TOSTER FUTURA TOSTER KITCHEN COLLECTION TOSTER PRECISION CONTROL TOSTER DESIRE ROBOT KUCHENNY KITCHEN COLLECTION ROBOT KUCHENNY ILLUMINA ROBOT KUCHENNY DESIRE ROBOT PLANETARNY ROBOT PLANETARNY CREATIONS AKCESORIA: MASZYNKA DO MIESA AKCESORIA: MASZYNKA DO MAKARONU AKCESORIA:NAKŁADKI DO SZATKOWANIA ILLUMINA BLENDER KIELICHOWY ALLURE BLENDER KIELICHOWY DESIRE BLENDER KIELICHOWY KITCHEN COLLECTION BLENDER KIELICHOWY ILLUMINA BLENDER RĘCZNY ALLURE BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION BLENDER RĘCZNY ILLUMINA BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w ALLURE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w1 8

9 ALLURE ROZDRABNIACZ KULA DESIRE MINIROZDRABNIACZ KITCHEN COLLECTION MINIROZDRABNIACZ ILLUMINA MIKSER RĘCZNY ALLURE MIKSER RĘCZNY DESIRE MIKSER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION MIKSER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION MIX & GO ZESTAW MŁYNKÓW DO PRZYPRAW COTTAGE FLORAL GRILL COLOURS RED GRILL COLOURS GREY GRILL PANINI MAKER 3W1 (PANINI, GRILL, GRIDDLE) COMPACT GRILL FAMILY GRILL ENTERTAINING GRILL GRILL OTWARTY, STOŁOWY POWERSTEAM PRO COLOUR CONTROL EASY 2 FILL EASY STORE PLUG & WIND EASY STORE POUR & STORE AUTO STEAM PRO AUTO STEAM PRO STEAMGLIDE PROFESSIONAL ŻELAZKO SYSTEMOWE WYPIEKACZ DO CHLEBA CLASSICS FRYTOWNICA RYŻOWAR WOLNOWAR PAROWAR SANDWICZ MAKER DESIRE SZATKOWNICA SLICE & GO ALLURE WYCISKARKA DO CYTRUSÓW MOP PAROWY STEAM AND CLEAN MOP PAROWY WYMIENNE ŚCIERECZKI STYLIS EKSPRES DO KAWY STYLIS CZAJNIK STYLIS TOSTER HOT ORANGE EKSPRES DO KAWY HOT ORANGE CZAJNIK HOT ORANGE TOSTER STYLO EKSPRES DO KAWY DIGITAL STYLO EKSPRES DO KAWY STYLO CZAJNIK STYLO TOSTER 9

10 FUTURA EKSPRES DO KAWY FUTURA CZAJNIK FUTURA TOSTER ALLURE MŁYNEK DO SOLI&PIEPRZU STEEL TOUCH EKSPRES DO KAWY STEEL TOUCH CZAJNIK STEEL TOUCH TOSTER CLASSIC MINI EKSPRES DO KAWY CLASSIC MINI CZAJNIK CLASSIC MINI TOSTER JUNGLE GREEN EKSPRES DO KAWY JUNGLE GREEN CZAJNIK JUNGLE GREEN TOSTER COTTAGE SKY BLUE EKSPRES DO KAWY COTTAGE SKY BLUE CZAJNIK COTTAGE SKY BLUE TOSTER DESIRE ROBOT WIELOCZYNNOŚCIOWY DESIRE BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w DESIRE MIKSER RĘCZNY DESIRE BLENDER KIELICHOWY FOOD ROZDRABNIACZ MINI FOOD BLENDER RĘCZNY FOOD MIKSER RĘCZNY FOOD BLENDER KIELICHOWY FOOD FOOD PROCESSOR AUTO STEAM STEAMTIP EASY FILL PRECISION HEAT POWER STEAM BREAKFAST EKSPRES DO KAWY BREAKFAST CZAJNIK BREAKFAST TOSTER FUTURA EKSPRES DO KAWY Z DZBANKIEM TERMICZNYM MINI PIEKARNIK CLASSICS FUTURA CZAJNIK DOME TOSTER DECO ZIELONY CZAJNIK DECO ZIELONY CZAJNIK DECO BORDOWY 10

11 ANEKS z dnia r. do REGULAMINU PROMOCJI Kocham dom organizowanej przez promocji spółkę pod firmą pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok.6, Warszawa; wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; wysokośd kapitału zakładowego: ,00 zł Zmianie ulega punkt 4. Regulaminu i przyjmuje on brzmienie: 4.Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem W zakresie nieuregulowanym w Aneksie i Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian. 11

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne

REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca. 1. Postanowienia ogo lne REGULAMIN Akcji Philips Kasa wraca 1. Postanowienia ogo lne 1. Organizatorem Akcji jest WOOX Innovations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 195b, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN akcji promocyjnej Cash back Tassimo na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów na kapsułki Tassimo (dalej Regulamin ) Definicje pojęć: Uczestnik Akcji:

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora

Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni. 1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj blender Philips Speedtouch przez 30 dni ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO HOTPOINT ZAMIESZKAJMY RAZEM 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Zamieszkajmy razem ("Promocja" lub Program") jest firma Indesit Company Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1. Określenie Organizatora

1. Określenie Organizatora Regulamin programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni 1. Określenie Organizatora Organizatorem programu promocyjnego Testuj generator pary Philips przez 30 dni ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer

REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer REGULAMIN akcji promocyjnej Zarabiaj na czysto na rabat posprzedażowy po zakupie wybranych modeli odkurzaczy Zelmer Definicje pojęć: Akcja: sprzedaż premiowa wybranych modeli odkurzaczy marki Zelmer, wskazanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo