REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom."

Transkrypt

1 Nazwa Organizatora Promocji REGULAMIN PROMOCJI Kocham dom. 1. Organizatorem promocji "Kocham dom. (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok.6, Warszawa; wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; wysokośd kapitału zakładowego: ,00 zł (dalej: Organizator ). Termin i miejsce Promocji 2. Sprzedaż promocyjna trwa od dnia r. do dnia r. lub do wyczerpania puli gratisów. W przypadku sklepów internetowych On-line Promocja obowiązuje od dnia r. godz. 00:01 do dnia r. godz decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu On-line. 3. Termin wysyłania zgłoszeo do Promocji upływa w dniu r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego), przy czym pod uwagę brane będą zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora do r. 4. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Produkty objęte sprzedażą promocyjną 5. Sprzedażą promocyjną objęte są wszystkie produkty sprzedawane pod marką Russell Hobbs, których lista wraz kodami EAN stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej: "Produkty promocyjne"): 1

2 Uczestnicy Promocji 6. Uczestnikami Promocji mogą byd wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego: Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, które spełnią wymogi regulaminu. 7. W Promocji nie mogą brad udziału pracownicy Organizatora Promocji i pracownicy firmy SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, małżonków i rodzeostwo, przy czym zastrzeżenie dotyczy osób, które brały bezpośredni udział przy realizacji Promocji oraz tych, które pracowały nad projektem i wdrożeniem Promocji. Dane osobowe 8. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok.6, Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb prawidłowego przeprowadzenia Promocji. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Nagrody w Promocji 9. W Promocji przewidziano łącznie 1550 gratisów ( dalej: Gratis ): a) za zakup produktów objętych promocją o wartości co najmniej 199 PLN brutto 750 sztuk gratisów w postaci rozdrabniacza Allure marki Russell Hobbs o wartości 89 PLN każdy gratis; b) za zakup produktów objętych promocją o wartości poniżej 199 PLN brutto 800 sztuk gratisów w postaci desek drewnianych w kształcie serca, o wartości 49 PLN każdy gratis. Ilośd gratisów każdego rodzaju jest ograniczona, o ich przyznaniu decyduje kolejnośd wpływu zgłoszeo do Organizatora. Warunki uczestnictwa w Promocji 10. Promocją objęte są wyłącznie Produkty nowe, zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników w czasie trwania Promocji w stosunku, do których gwarantem jest SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o. 11. Aby wziąd udział w Promocji Uczestnik zobowiązany jest spełnid łącznie następujące warunki: 2

3 a) Dokonad w dniach r. zakupu co najmniej jednego produktu marki Russell Hobbs objętego niniejszą promocją. Zakup promowanych produktów musi byd udokumentowany dowodem zakupu- paragonem lub fakturą. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania 1 Zgłoszenia do Promocji. b) Wysład Zgłoszenie pocztą w ciągu 14 dni od daty zakupu uwidocznionej na paragonie, ale nie później niż r. na adres: Loyal Concept Kocham dom. ul. Tużycka 8 lok.6, Warszawa c) Zgłoszenie powinno zawierad: kopię dowodu zakupu produktu / produktów promocyjnych oryginalny kod kreskowy EAN wycięty z opakowania produktu promocyjnego (opakowao produktów promocyjnych) wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy z wpisanymi danymi określonymi w nim jako obowiązkowe. Formularz dostępny jest, jako częśd ulotki promocyjnej dostępnej w wybranych punktach sprzedaży lub- w wersji do wydrukowania- na stronie Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Pod uwagę brane będą zgłoszenia, które wpłyną do Organizatora do r. Przesłane dokumenty nie podlegają zwrotowi. 12. Po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w p. 11 powyżej, z zastrzeżeniem p.10, p.13 i p.14 Uczestnik otrzyma gratis w promocji. 13. Uczestnik traci prawo do otrzymania gratisu, jeżeli: a) nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub b) przesłany kod kreskowy będzie nieoryginalny, podrobiony lub uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie; lub c) przesłany kod kreskowy nie będzie wycięty z opakowania produktu nowego, zakupionego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez Uczestników w czasie trwania Promocji w stosunku do którego gwarantem jest SPECTRUM BRANDS Sp. z o.o d) przesłana kopia dowodu zakupu będzie podrobiona lub uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie; lub e) na przesłany dowód zakupu dokonano wcześniej wydania gratisu w ramach Promocji; lub f) przesłane Zgłoszenie uczestnictwa w promocji będzie wypełnione niekompletnie lub nieczytelnie, lub nie będzie podpisane. Wydanie nagród 14. O przyznaniu gratisu w promocji decyduje kolejnośd wpływu zgłoszeo do siedziby Organizatora. W przypadku, gdy jako pierwsza wyczerpie się pula gratisów w postaci rozdrabniacza Allure, Organizator wyśle do Uczestnika (w ramach jego dostępności) gratis w postaci deski drewnianej w kształcie serca. 15. Jeden dowód zakupu upoważnia do wysłania 1 Zgłoszenia do Promocji. 16. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymad 1 (jeden) gratis. 3

4 17. Gratisy zostaną wysłane w postaci pocztowych przesyłek poleconych lub przesyłek kurierskich na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu w terminie do 30 dni roboczych od zarejestrowania przez Organizatora kompletnego zgłoszenia do Promocji. 18. Gratisy w niniejszej Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Reklamacje 19. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji wraz z uzasadnieniem, mogą byd składane przez Uczestników do dnia r. w formie pisemnej na adres Organizatora: Loyal Concept Reklamacja " Kocham dom., ul. Tużycka 8 lok.6, Warszawa. 20. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji oraz treśd żądania. 21. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 22. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym. Postanowienia koocowe 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Uczestnika gratisu, jeśli brak doręczenia wynika z przyczyn, za które odpowiedzialnośd ponosi Uczestnik (np. błędnie podany przez Uczestnika adres do wysyłki gratisu). 24. Regulamin Promocji dostępny będzie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Kocham dom. Zgłoszenie uczestnictwa w promocji "Kocham dom. Wszystkie pola formularza należy wypełnid obowiązkowo, DRUKOWANYMI literami. Imię i nazwisko Uczestnika: Kod pocztowy: Miejscowośd Ulica, nr domu, nr mieszkania: Data zakupu: Telefon kontaktowy lub mail : Oświadczenie Uczestnika Promocji. 1. Zgłaszam swój udział w promocji " Kocham dom.". 2. Niniejszym oświadczam, że zapoznałam/ -em się z regulaminem promocji i akceptuję jego postanowienia. 3. Poproszę o przesłanie mi gratisu w postaci : rozdrabniacza Allure marki Russell Hobbs deski drewnianej w kształcie serca 4. Do formularza dołączam: kopię dowodu zakupu i oryginał kodu kreskowego EAN wyciętego z opakowania produktu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Loyal Concept Sp. z o.o. ul. Tużycka 8 lok.6, Warszawa wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszej Promocji, jej realizacji i wydania nagród. Administratorem danych osobowych jest SPECTRUM BRANDS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Promocji i wydania gratisów. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez SPECTRUM BRANDS POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7a w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zostałam/-em poinformowany, że : 1. Ilośd gratisów w postaci rozdrabniacza i deski drewnianej w kształcie serca jest ograniczona i o ich przyznaniu decyduje kolejnośd wpływu zgłoszeo do Organizatora. 2. Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: Data i podpis Uczestnika Poprosimy uprzejmie o informację, skąd dowiedzieli się Paostwo o promocji? z ulotki z zawieszki produktowej ze strony z baneru internetowego sklepu- prosimy o podanie nazwy Inne prosimy podad 5

6 Załącznik nr 2 do Regulaminu Promocji Kocham dom. - lista produktów objętych promocją Kod EAN Symbol Nazwa Produktu BUCKINGHAM ESPRESSO MAKER BUCKINGHAM GRIND & BREW ILLUMINA EKSPRES DO KAWY BUCKINGHAM EKSPRES DO KAWY COLOURS FLAME RED EKSPRES DO KAWY COLOURS PURPLE PASSION EKSPRES DO KAWY COLOURS STORM GREY EKSPRES DO KAWY ILLUMINA CZAJNIK BUCKINGHAM DIGITAL CZAJNIK BUCKINGHAM CZAJNIK COLOURS BLACK CHESTER CZAJNIK KOMPAKTOWY 1.0L ILLUMINA TOSTER BUCKINGHAM TOSTER AURA ROBOT KUCHENNY DESIRE ROBOT KUCHENNY (CZERWONY) AURA BLENDER KIELICHOWY DESIRE BLENDER KIELICHOWY (CZERWONY) AURA BLENDER RĘCZNY Z KOOCÓWKĄ DO UCIERANIA AURA BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY (CZERWONY) KITCHEN COLLECTION BLENDER RĘCZNY AURA BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 6w DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w1 (CZERWONY) AURA ROZDRABNIACH CHOP & BLEND DESIRE MINIROZDRABNIACZ (CZERWONY) AURA MIKSER RĘCZNY Z MISĄ AURA MIKSER RĘCZNY 3w DESIRE MIKSER RĘCZNY (CZERWONY) REMOVABLE PLATES GRILL ENTERTAINING REMOVABLE PLATES GRILL FAMILY REMOVABLE PLATES GRILL COMPACT ZUPOWAR SOUP&BLEND URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE PURIFRY BUTELKA DO BLENDERA MIX & GO REMOVABLE PLATES GRILL ENTERTAINING REMOVABLE PLATES GRILL FAMILY REMOVABLE PLATES GRILL COMPACT ZUPOWAR SOUP&BLEND URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE PURIFRY AURA SZATKOWNICA SLICE & GO 6

7 DESIRE SZATKOWNICA SLICE & GO (CZERWONA) AURA SOKOWIRÓWKA DESIRE SOKOWIRÓWKA POWERSTEAM ULTRA STEAMGLIDE ULTRA MOP PAROWY STEAM AND CLEAN PRO WYMIENNE ŚCIERECZKI ALLURE ESPRESSO MAKER GLASS TOUCH EKSPRES DO KAWY GLASS TOUCH CZAJNIK GLASS TOUCH TOSTER DESIRE ESPRESSO MAKER BLACK GLASS EKSPRES DO KAWY ALLURE EKSPRES DO KAWY ALLURE GRIND & BREW COTTAGE SET EKSPRES DO KAWY COTTAGE FLORAL EKSPRES DO KAWY COTTAGE CREAM EKSPRES DO KAWY JEWELS EKSPRESS DO KAWY RED JEWELS EKSPRESS DO KAWY Sapphire DELUXE EKSPRES DO KAWY MINI BLACK EKSPRES DO KAWY COLOURS FLAME RED EKSPRES DO KAWY COLOURS PURPLE PASSION EKSPRES DO KAWY COLOURS STORM GREY EKSPRES DO KAWY CHESTER EKSPRES DO KAWY OXFORD EKSPRES DO KAWY DESIRE EKSPRES DO KAWY MONO EKSPRES DO KAWY FUTURA EKSPRES DO KAWY FUTURA CYFROWY EKSPRES DO KAWY KITCHEN COLLECTION EKSPRES DO KAWY PRECISION CONTROL EKSPRES DO KAWY BLACK GLASS CZAJNIK ALLURE CZAJNIK COTTAGE SET CZAJNIK COTTAGE FLORAL CZAJNIK COTTAGE CREAM CZAJNIK JEWELS CZAJNIK RED JEWELS CZAJNIK Sapphire DELUXE CZAJNIK MINI BLACK CZAJNIK COLOURS FLAME RED CZAJNIK COLOURS PURPLE PASSION CZAJNIK COLOURS STORM GREY CZAJNIK PURPLE PASSION CZAJNIK CHESTER CZAJNIK 7

8 OXFORD CZAJNIK DESIRE CZAJNIK MONO CZAJNIK FUTURA CZAJNIK OXFORD CZAJNIK KOMPAKTOWY 1.0L FUTURA DOME CZAJNIK KITCHEN COLLECTION CZAJNIK PURITY CZAJNIK PRECISION CONTROL CZAJNIK BLACK GLASS TOSTER ALLURE TOSTER COTTAGE SET TOSTER COTTAGE FLORAL TOSTER COTTAGE CREAM TOSTER JEWELS TOSTER RED JEWELS TOSTER Sapphire DELUXE TOSTER MINI BLACK TOSTER COLOURS FLAME RED TOSTER COLOURS PURPLE PASSION TOSTER COLOURS STORM GREY TOSTER CHESTER TOSTER OXFORD TOSTER DESIRE TOSTER MONO TOSTER FUTURA TOSTER KITCHEN COLLECTION TOSTER PRECISION CONTROL TOSTER DESIRE ROBOT KUCHENNY KITCHEN COLLECTION ROBOT KUCHENNY ILLUMINA ROBOT KUCHENNY DESIRE ROBOT PLANETARNY ROBOT PLANETARNY CREATIONS AKCESORIA: MASZYNKA DO MIESA AKCESORIA: MASZYNKA DO MAKARONU AKCESORIA:NAKŁADKI DO SZATKOWANIA ILLUMINA BLENDER KIELICHOWY ALLURE BLENDER KIELICHOWY DESIRE BLENDER KIELICHOWY KITCHEN COLLECTION BLENDER KIELICHOWY ILLUMINA BLENDER RĘCZNY ALLURE BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION BLENDER RĘCZNY ILLUMINA BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w ALLURE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w1 8

9 ALLURE ROZDRABNIACZ KULA DESIRE MINIROZDRABNIACZ KITCHEN COLLECTION MINIROZDRABNIACZ ILLUMINA MIKSER RĘCZNY ALLURE MIKSER RĘCZNY DESIRE MIKSER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION MIKSER RĘCZNY KITCHEN COLLECTION MIX & GO ZESTAW MŁYNKÓW DO PRZYPRAW COTTAGE FLORAL GRILL COLOURS RED GRILL COLOURS GREY GRILL PANINI MAKER 3W1 (PANINI, GRILL, GRIDDLE) COMPACT GRILL FAMILY GRILL ENTERTAINING GRILL GRILL OTWARTY, STOŁOWY POWERSTEAM PRO COLOUR CONTROL EASY 2 FILL EASY STORE PLUG & WIND EASY STORE POUR & STORE AUTO STEAM PRO AUTO STEAM PRO STEAMGLIDE PROFESSIONAL ŻELAZKO SYSTEMOWE WYPIEKACZ DO CHLEBA CLASSICS FRYTOWNICA RYŻOWAR WOLNOWAR PAROWAR SANDWICZ MAKER DESIRE SZATKOWNICA SLICE & GO ALLURE WYCISKARKA DO CYTRUSÓW MOP PAROWY STEAM AND CLEAN MOP PAROWY WYMIENNE ŚCIERECZKI STYLIS EKSPRES DO KAWY STYLIS CZAJNIK STYLIS TOSTER HOT ORANGE EKSPRES DO KAWY HOT ORANGE CZAJNIK HOT ORANGE TOSTER STYLO EKSPRES DO KAWY DIGITAL STYLO EKSPRES DO KAWY STYLO CZAJNIK STYLO TOSTER 9

10 FUTURA EKSPRES DO KAWY FUTURA CZAJNIK FUTURA TOSTER ALLURE MŁYNEK DO SOLI&PIEPRZU STEEL TOUCH EKSPRES DO KAWY STEEL TOUCH CZAJNIK STEEL TOUCH TOSTER CLASSIC MINI EKSPRES DO KAWY CLASSIC MINI CZAJNIK CLASSIC MINI TOSTER JUNGLE GREEN EKSPRES DO KAWY JUNGLE GREEN CZAJNIK JUNGLE GREEN TOSTER COTTAGE SKY BLUE EKSPRES DO KAWY COTTAGE SKY BLUE CZAJNIK COTTAGE SKY BLUE TOSTER DESIRE ROBOT WIELOCZYNNOŚCIOWY DESIRE BLENDER RĘCZNY DESIRE BLENDER RĘCZNY W ZESTAWIE 3w DESIRE MIKSER RĘCZNY DESIRE BLENDER KIELICHOWY FOOD ROZDRABNIACZ MINI FOOD BLENDER RĘCZNY FOOD MIKSER RĘCZNY FOOD BLENDER KIELICHOWY FOOD FOOD PROCESSOR AUTO STEAM STEAMTIP EASY FILL PRECISION HEAT POWER STEAM BREAKFAST EKSPRES DO KAWY BREAKFAST CZAJNIK BREAKFAST TOSTER FUTURA EKSPRES DO KAWY Z DZBANKIEM TERMICZNYM MINI PIEKARNIK CLASSICS FUTURA CZAJNIK DOME TOSTER DECO ZIELONY CZAJNIK DECO ZIELONY CZAJNIK DECO BORDOWY 10

11 ANEKS z dnia r. do REGULAMINU PROMOCJI Kocham dom organizowanej przez promocji spółkę pod firmą pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok.6, Warszawa; wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ; wysokośd kapitału zakładowego: ,00 zł Zmianie ulega punkt 4. Regulaminu i przyjmuje on brzmienie: 4.Promocja ma zasięg ogólnopolski i prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych oraz wybranych sklepach internetowych dostępnych pod adresami: Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem Sklep Internetowy dostępny pod adresem W zakresie nieuregulowanym w Aneksie i Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje bez zmian. 11

REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ

REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ REGULAMIN PROMOCJI NAKRĘCIMY TWOJĄ IMPREZĘ Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji "NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ

REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ Nazwa Organizatora Promocji REGULAMIN PROMOCJI #JAKTOROBISZ 1. Organizatorem promocji "#JAKTOROBISZ (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tużyckiej 8 lok.6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo

REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo REGULAMIN PROMOCJI smacznie, zdrowo, kolorowo Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji "smacznie, zdrowo, kolorowo (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą Loyal Concept Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU

REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU 1. Organizatorem promocji "Podziel się miłością do domu (dalej Promocja ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KOCHAM PODRÓŻOWAD

REGULAMIN PROMOCJI KOCHAM PODRÓŻOWAD NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI KOCHAM PODRÓŻOWAD 1. Organizatorem promocji "Kocham podróżowad (dalej Promocja ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA

REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO ZDROWEGO JEDZENIA 1. Organizatorem promocji "Podziel się miłością do zdrowego jedzenia (dalej Promocja ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAĆ

REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAĆ NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU KOCHAM PODRÓŻOWAĆ 1. Organizatorem konkursu "Kocham podróżować (dalej Konkurs ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2, 50-217

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK

Regulamin Promocji IDEALNY UPOMINEK Regulamin Promocji "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Organizatora Promocji 1. Organizatorem promocji " Idealny upominek (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI 1. Organizatorem promocji "Z miłości do przyjemności (dalej Promocja ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC

Regulamin Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC Nazwa Organizatora Promocji Regulamin Promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC 1. Organizatorem promocji "PRZYGOTUJ SIĘ NA WIĘKSZĄ MOC (dalej: "Promocja") jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka Jellinek Poznar sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ (dalej: "Promocja") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ

REGULAMIN KONKURSU NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ REGULAMIN KONKURSU "NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ Nazwa Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą NAKRĘCIMY TWOJA IMPREZĘ. Nazwa Organizatora Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ISCM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A.

REGULAMIN PROMOCJI Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. REGULAMIN PROMOCJI "Ostrza Gratis DLA KLIENTÓW SELGROS CASH AND CARRY POLSKA S.A. 1. Organizatorem Promocji "Ostrza Gratis jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul. Kraśnicka 2/4, 03-579 Warszawa; wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington"

Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington Regulamin programu Satysfakcja Gwarantowana Remington" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja gwarantowana Remington (dalej: "Program") jest spółka Loyal Concept

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej rodziny

Regulamin promocji pod nazwą Przygotuj witaminy dla całej rodziny Regulamin promocji pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej rodziny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Przygotuj witaminy dla całej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA, ŻE HO HO HO! "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA, ŻE HO HO HO! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA, ŻE HO HO HO! " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Promocja, że

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ

REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ REGULAMIN PROMOCJI PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA DŁUGOTRWAŁĄ STYLIZACJĘ (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka, Jellinek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM

REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM REGULAMIN PROMOCJI GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM 1 NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji GŁADKIE LATO Z REMINGTONEM (dalej: Promocja") jest Highlite Bielecka, Jellinek, Poznar sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ 1. Organizatorem Konkursu PRZYGOTUJ SIĘ NA KAŻDĄ SYTUACJĘ (dalej: "Konkurs") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Laserowa precyzja"

Regulamin promocji pod nazwą Laserowa precyzja Regulamin promocji pod nazwą "Laserowa precyzja" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Laserowa precyzja" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!"

Regulamin promocji pod nazwą Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej! Regulamin promocji pod nazwą "Niezbędni specjaliści w kuchni, teraz 20% taniej!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet

Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet Regulamin promocji pod nazwą Promocja multicooker w Neonet 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Promocja multicooker w Neonet" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe"

Regulamin promocji Kupon rabatowy na żelazko systemowe Regulamin promocji "Kupon rabatowy na żelazko systemowe" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Kupon rabatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ KENWOOD przy zakupie robota planetarnego Kenwood wyciskarka CPP400TT w prezencie! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady promocji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis

Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis Regulamin promocji pod nazwą 50 kapsułek gratis 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą " 50 kapsułek gratis" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji"

Regulamin promocji Prosta droga do elegancji Regulamin promocji "Prosta droga do elegancji" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Prosta droga do elegancji" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Promocja Click& Style

Regulamin promocji pod nazwą Promocja Click& Style Regulamin promocji pod nazwą "Promocja Click& Style 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Promocja Click& Style" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna Regulamin promocji pod nazwą Odkryj nowy rytuał piękna 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą " Odkryj nowy rytuał

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros "

Regulamin promocji pod nazwą  Tanie prasowanie z Selgros Regulamin promocji pod nazwą " Tanie prasowanie z Selgros " 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Tanie prasowanie z Selgros" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu

Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu Regulamin promocji pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Zdobądź mistrzostwo w goleniu ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Zmień żelazko na lepsze!"

Regulamin promocji pod nazwą Zmień żelazko na lepsze! Regulamin promocji pod nazwą "Zmień żelazko na lepsze!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Zmień żelazko

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy"

Regulamin promocji pod nazwą Golarki zwrot pieniędzy Regulamin promocji pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Golarki zwrot pieniędzy" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!"

Regulamin promocji pod nazwą Wyciśnij VAT! Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Wyciśnij VAT!" ("Promocja"). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Powiedz YES

Regulamin promocji Powiedz YES Regulamin promocji Powiedz YES 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Powiedz YES" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej produktów marki Tefal oraz marki Moulinex ( Promocja )

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Złota Promocja"

Regulamin promocji pod nazwą Złota Promocja Regulamin promocji pod nazwą "Złota Promocja" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą " Złota Promocja" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU

REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU REGULAMIN KONKURSU PODZIEL SIĘ MIŁOŚCIĄ DO DOMU 1. Organizatorem konkursu "Podziel się miłością do domu (dalej Konkurs ) jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Golenie przy muzyce"

Regulamin promocji Golenie przy muzyce Regulamin promocji "Golenie przy muzyce" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego "Golenie przy muzyce" ("Promocja" lub Program Promocyjny") jest Philips Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP ODKURZACZ, WCIĄGNIJ ŻELAZKO!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Kup odkurzacz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONKURS WIELKANOCNY

REGULAMIN KONKURSU KONKURS WIELKANOCNY REGULAMIN KONKURSU KONKURS WIELKANOCNY Nazwa Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs Wielkanocny. Nazwa Organizatora Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł

Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł Regulamin promocji pod nazwą Odbierz 150 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Odbierz 150 zł" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Znajdź swój styl na lato"

Regulamin promocji pod nazwą Znajdź swój styl na lato Regulamin promocji pod nazwą "Znajdź swój styl na lato" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Znajdź swój styl na lato" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ RABAT 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń do stylizacji włosów Rowenta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE!

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUP MULTICOOKER I ODBIERZ MISĘ W PREZENCIE! 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Kup Multicooker i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUCHNIA BEZ VAT"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ KUCHNIA BEZ VAT 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "KUCHNIA BEZ VAT" 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Kuchnia bez VAT" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Promocja wciągająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia"

Regulamin promocji pod nazwą Odkryj przyszłość golenia Regulamin promocji pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Odkryj przyszłość golenia" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI

ZAŁĄCZNIK C. Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI ZAŁĄCZNIK C Regulamin promocji Haier GWARANCJA SATYSFAKCJI 1 1. Organizatorem Promocji Gwarancja Satysfakcji jest spółka Agdom-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 106c

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "IDEALNY UPOMINEK

REGULAMIN KONKURSU IDEALNY UPOMINEK REGULAMIN KONKURSU "IDEALNY UPOMINEK Nazwa Konkursu 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Idealny Upominek. Nazwa Organizatora Konkursu 2. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą ISCM Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ PRALEK INDESIT INNEX I ARIEL NA 6 MIESIĘCY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą Promocja Innex i Ariel na 6 miesięcy zwanej dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Prezent na start

Regulamin promocji pod nazwą Prezent na start Regulamin promocji pod nazwą "Prezent na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Prezent na start" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Rozdajemy prezenty za kuchenne sprzęty 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie

Regulamin promocji pod nazwą Zawsze w dobrym tonie Regulamin promocji pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Zawsze w dobrym tonie" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Kolory na lato"

Regulamin promocji pod nazwą Kolory na lato Regulamin promocji pod nazwą "Kolory na lato" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą "Kolory na lato" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ

REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ REGULAMIN PROMOCJI PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ NAZWA ORGANIZATORA PROMOCJI 1. Organizatorem Promocji PIĘKNE WŁOSY NA DŁUŻEJ (dalej: Promocja") jest Highlite PR z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pomorskiej 55/2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Z MIŁOŚCI DO PRZYJEMNOŚCI NAZWA ORGANIZATORA KONKURSU 1. Organizatorem konkursu "Z miłości do przyjemności (dalej Konkurs ) jest HIGHLITE Bielecka, Jellinek, Poznar Spółka Jawna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Letnia kampania smartfony Huawei (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 09 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Letnia kampania smartfony Huawei (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin)

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin) REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ TELEWIZORÓW PHILIPS Zwrot nawet do 3 000zł (dalej: Regulamin) 1. Organizatorem promocji konsumenckiej Zwrot nawet do 3 000zł (zwaną dalej: Promocją) jest spółka Albedo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Wakacje od depilacji"

Regulamin promocji pod nazwą Wakacje od depilacji Regulamin promocji pod nazwą "Wakacje od depilacji" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Wakacje od depilacji"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A5 2017 + karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens

REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens REGULAMIN akcji promocyjnej Podwójna przyjemność na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki po zakupie wybranych modeli ekspresów marki Siemens Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP"

Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP Regulamin promocji pod nazwą Philips Sonicare zapas główek SP" 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Philips

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Pod prysznicem"

Regulamin promocji pod nazwą Pod prysznicem Regulamin promocji pod nazwą "Pod prysznicem" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Pod prysznicem" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA WCIĄGAJĄCA VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą Promocja wciągająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!"

Regulamin promocji pod nazwą Wyciśnij VAT! Regulamin promocji pod nazwą "Wyciśnij VAT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą "Wyciśnij VAT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje

REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje REGULAMIN PROMOCJI Doskonały dla domu, idealny na wakacje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Doskonały dla domu, idealny na wakacje, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę

REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę REGULAMIN PROMOCJI Gotówka za wymianę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Promocja organizowana jest pod nazwą Gotówka za wymianę, zwana dalej: Promocją. 2. Promocja odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Przy zakupie każdej konsoli Playstation 4 wybrane gry taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 1 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 "

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 " 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea MM Q4 2015 ("Promocja"

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Stare na nowe (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Stare na nowe (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r.

ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r. Redcoon.pl Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 179 ANEKS DO REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ Darmowa dostawa z wniesieniem na Duże AGD z dnia 29 sierpnia 2017 r. Niniejszym Aneksem z dnia 29 sierpnia 2017 r. wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA BLENDERY"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ PROMOCJA BLENDERY REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "PROMOCJA BLENDERY" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą PROMOCJA BLENDERY" ("Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Promocja Wiosenna Canon 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji Promocyjnej Promocja Wiosenna Canon organizowanej w postaci sprzedaży premiowej, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea 2015"

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea 2015 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea 2015" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea 2015 ("Promocja" lub "Program")

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!"

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ ODBIERZ ZWROT! REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "ODBIERZ ZWROT!" 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą ODBIERZ ZWROT!" ("Promocja").

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea w Media Expert wiosna 2016"

Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea w Media Expert wiosna 2016 Regulamin programu promocyjnego pod nazwą Satysfakcja Gwarantowana Lumea w Media Expert wiosna 2016" 1. Określenie Organizatora 1. Organizatorem programu promocyjnego Satysfakcja Gwarantowana Lumea w Media

Bardziej szczegółowo