WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW"

Transkrypt

1 Leszno dnia WYJAŚNIENIA NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Zgodnie z art. 38 ust 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2013r poz 907 z późn zm.) WORD Leszno przekazuje Wykonawcom wyjaśnienia na zapytanie dotyczące Zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Pytanie 1: Prosimy o dopisanie w punkcie III.Założenia do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń poniższego: W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy : Zamawiający wyraża zgodę Pytanie 2: Prosimy o zmianę treści klauzuli katastrofy budowlanej (klauzula fakultatywna) Jest: Klauzula katastrofy budowlanej - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, tj. samoistnego zawalenia się całości bądź części budynku lub budowli bez względu na pierwotną przyczynę. Limit odpowiedzialności ,00 zł. Proponowana zmiana: Klauzula katastrofy budowlanej - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli bądź ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. 3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: a) uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę nadającego się do naprawy lub wymiany, b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku, c) awarii instalacji. 4. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. 5. Limit odpowiedzialności za szkody objęte zakresem przedmiotowej klauzuli na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 PLN : Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie nr 3: Prosimy z zmianę zapisu w klauzuli kradzieży zwykłej (klauzula fakultatywna) Jest: 13.Klauzula kradzieży zwykłej z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w skutek kradzieży zwykłej, b)za kradzież zwykłą przyjmuje się zabór mienia ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku bez włamania, c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. Franszyza zgodna z oferowaną w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

2 Proponowana zmiana: 13.Klauzula kradzieży zwykłej z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: a) zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w skutek kradzieży zwykłej, b)za kradzież zwykłą przyjmuje się zabór mienia ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku bez włamania, c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. d) W przypadku szkody, na Zamawiającym ciąży obowiązek: 1. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 2. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia. Franszyza zgodna z oferowaną w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku. Dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. : Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie podpunktu d) o treści: W przypadku szkody, na Zamawiającym ciąży obowiązek: 1. niezwłocznego powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu, 2. dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia Dodatkowo Zamawiający wskazuje, żę limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi zł, a klauzula jest klauzulą FAKULTATYWNĄ Pytanie 4: Czy limit PLN dla kradzieży zwykłej jest limitem wspólnym dla ryzyka kradzieży i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego? : Zamawiający określił limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w kradzieży zwykłej na kwotę zł. Wskazany limit jest limitem wspólnym dla mienia objętego ochroną w zakresie kradzieży z włamaniem i mienia ubezpieczonego w zakresie sprzętu elektronicznego. Pytanie 5: Prosimy o wprowadzenie definicji w VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej poniższych definicji szkody osobowej, szkody rzeczowej, tj: - za szkodę na osobie uważa się straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, - za szkodę w mieniu uważa się straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego, a także utracone korzyści, które by mógł osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie, : Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zastosowanie mają definicje szkody na osobie i szkody rzeczowej. Przez szkodę osobową należy rozumieć szkodę będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała Przez szkodę rzeczową należy rozumieć szkodę powstałą wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzecy poszkodowanego, a także utracone korzyści które poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby nie zostła zniszczone lub uszkodzone jego mienie Pytanie 6: Prosimy o zmianę triggera w VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z act commited na loss occurrence. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę trigera z act commited na loss occurrence

3 Pytanie 7: Prosimy o dodanie zapisu w VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Jest: -odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez masowych, w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, Proponowana zmiana: -odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez masowych, w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, Postanowienia dodatkowe dla dobrowolnego OC imprez: Z zakresu ubezpieczenia zostają wyłączone szkody: a) wynikłe z pokazów sztucznych ogni oraz fajerwerków; b) wynikłe w związku z organizacją rajdów (w tym pokazów, jazd, szkoleń) samochodowych, motocyklowych lub innych pojazdów mechanicznych; c) wynikłe z organizacji dyskotek i wesel (z wyłączeniem pracowniczych imprez typu integracyjnego lub szkoleniowego); d) wynikłe z organizacji imprez zawierających w swoim programie wspinaczkę, skoki na bungy, loty spadochronowe i motolotniowe, jazdy na czterokołowcach, gry w paintball oraz sporty ekstremalne; Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w związku z organizacją imprez masowych w zakresie szkód: a) wynikłe z pokazów sztucznych ogni oraz fajerwerków; c) wynikłe z organizacji dyskotek i wesel (z wyłączeniem pracowniczych imprez typu integracyjnego lub szkoleniowego); d) wynikłe z organizacji imprez zawierających w swoim programie wspinaczkę, skoki na bungy, loty spadochronowe i motolotniowe, jazdy na czterokołowcach, gry w paintball oraz sporty ekstremalne; Zamawiający NIE wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności w zakresie szkód: b) wynikłe w związku z organizacją rajdów (w tym pokazów, jazd, szkoleń) samochodowych, motocyklowych lub innych pojazdów mechanicznych; Pytanie 8: Prosimy o zmianę triggera z act committed na loss occurrence. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę trigera z act commited na loss occurrence Pytanie 9: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie w ubezpieczeniu OC działalności franszyzy redukcyjnej w wysokości 500zł. Zamawiający NIE wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy Pytanie 10: Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC działalności wynosi zł na jedno i wszystkie wypadki okresie ubezpieczenia Zamawiający potwierdza, ze suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC działalności wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

4 Pytanie 11: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę zapisów SIWZ w ubezpieczeniu OC działalności z na jedno i wszystkie zdarzenia słowami na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę zapisu Pytanie 12: Prosimy o wyrażenie zgody nie przeniesienie klauzuli zabezpieczeń przeciwkradziezowych i przeciwpożarowych do zakresu klauzul fakultatywnych. Zamawiający NIE wyraża zgody na przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych Pytanie 13: Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli kradzieży zwykłej w wysokości 500zł. Zamawiający NIE wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy Pytanie 14: Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę klauzuli dewastacji budynków i budowli na: Ubezpieczenie ryzyka dewastacji Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że: 1. niniejszą klauzulą są objęte budynki i budowle od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji 2. przez dewastację rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie; 3. odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dewastacji ograniczona jest do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia, podanego w polisie, 4. ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 1) w obiektach opuszczonych i niewykorzystanych ( nie dotyczy obiektów chronionych systemem sygnalizacji włamania i napadu bądź ochroną-dozorem osób fizycznych ) przez okres dłuższy niż 30 dni; 2) limit odpowiedzialności ulega pomniejszeniu o kwotę odszkodowania wypłaconego z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli. Ubezpieczający może uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności opłacając składkę uzupełniającą. 5. Limit odpowiedzialności złotych dla szkód powstałych w wyniku pomalowania (graffiti) zł 6. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości szkody nie mniej niż 400,00 złotych Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę zapisu Pytanie 15: Prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę zapisu SIWZ (str. 23) z:,,w przypadku mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie wypłacane jest bez potrącania zużycia technicznego, bez względu na wiek i zużycie techniczne mienia na:,,w przypadku ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej (nowej) dla przedmiotu ubezpieczenia, którego stopień zużycia technicznego nie przekracza 50% - bez potrącenia faktycznego zużycia technicznego, w przeciwnym wypadku do wartości rzeczywistej. Zamawiający NIE wyraża zgody na zmianę zapisu.

5 Pytanie 16: Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym SIWZ. Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych niniejszym SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy oraz przepisy prawa Pytanie 17: Z uwagi na przypadający na dzień r. początek okresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o wprowadzenie w SIWZ zapisu, iż wystąpienie w okresie od daty ogłoszenia zamówienia do r. szkód i/lub rezerw o wartości większej niż PLN będzie traktowane w świetle art. 816 K.C. jako okoliczność która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu Pytanie 18: Prosimy o udostępnienie informacji o szkodowości z ubezpieczeń mienia za okres od do wraz informacją o wartości, przyczynie i przedmiocie poszczególnych szkód W okresie do brak szkód stosowne zaświadczenie od ubezpieczyciela w załączeniu Pytanie 19: Prosimy o udzielenie informacji na temat stanu technicznego budynków i ich instalacji. Stan techniczny budynku i instalacji bardzo dobry. Budynek pod stałym nadzorem inspektora budowlanego, brak uwag. Pytanie 20: Prosimy o udzielenie informacji czy gaśnice (czynnik CO2) w sali komputerowej oraz serwerowni to gaśnice odpowiednie (z specjalnym oznaczeniem) do gaszenia sprzętu elektronicznego. Gaśnice w salach komputerowych i serwerowniach posiadają specjalne oznaczenia i przeznaczone są do gaszenia sprzętu komputerowego Pytanie 21: Prosimy o udzielenie informacji czy w lokalizacji wskazanej w SIWZ jako miejsce ubezpieczenia jest ustanowiony całodobowy dozór fizyczny. NIE. Po godzinach pracy WORD budynki są monitorowane (realizacja monitoringu WATRA Leszno) budynki nie posiadają dozoru fizycznego po godzinach pracy. Pytanie 22: Wnioskujemy o możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

6 "Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień SIWZ, ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Strony umowy ubezpieczenia postanawiają, że Ubezpieczający i Ubezpieczyciel mają prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres rozliczeniowy z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę w przypadku, gdy 1. szkodowość rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone do składki należnej za okres ubezpieczenia przekroczy 50% 2. lub nastąpi istotna zmiana warunków reasekuracyjnych. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności." Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu Pytanie 23: Prosimy o udzielenie informacji czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Zamawiając potwierdza, że mienie zabezpieczone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pytanie 24: Prosimy o udzielenie informacji czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, b) związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Zamawiający potwierdza, ze stanowiska pracy spełniają wymagania BHP w środowisku pracy Pytanie 25: Prosimy o udzielenie informacji czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane. Zamawiający potwierdza, ze budynki są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego Pytanie 26: Prosimy o udzielenie informacji czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. Prosimy również o informację czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

7 b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższych warunków wraz z określeniem przyczyny. Wykorzystywane instalacje podlegają regularnym przeglądom dokonywanym przez uprawnione podmioty. W Protokołach pokontrolnych brak uwag. Pytanie 27: Prosimy o wyłączenie kl. zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych z ubezpieczenia OC. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o podanie opisu tych zabezpieczeń w każdej lokalizacji, w której znajduje się mienie osób trzecich. Budynki po godzinach monitorowane (WATRA Leszno), kasa, biuro obsługi okna okratowane, sala egzaminacyjna żaluzje zewnętrzne, zabezpieczenia p.poż. zgodnie z opisem w załączniku opis budynków Zamawiający nie przechowuje trwale mienia osób trzecich. Pytanie 28: Prosimy o potwierdzenie, że koszty wymienione w pkt. 4 na stronie 22 SIWZ będą pokrywane w ramach i granicach sumy gwarancyjnej. Zamawiający potwierdza, że koszty o których mowa w pkt.4 strona 22 SIWZ będą pokrywane w ramach sumy gwarancyjnej Pytanie 29: Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmować szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty motorowe, wyścigi pojazdów lub ich przejazd w celu osiągnięcia maksymalnej prędkości. Zamawiający potwierdza, że celem organizowanych imprez nie są wyścigi pojazdów (przejazdy w celu osiągania maksymalnej prędkości). Celem imprez jest propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Pytanie 30: Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w pojazdach najętych/leasingowanych lub użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie podobnej umowy nieprzenoszącej prawa własności. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, to prosimy o załączenie wykazu tych pojazdów, podanie maksymalnej ich liczby w okresie ubezpieczenia i celu, w jakim Ubezpieczony je najmuje/leasinguje (np. w celu prowadzenia szkoleń? na potrzeby własne WORD? inny?), oraz gdzie pojazdy te są przechowywane i jakie są tam zabezpieczenia ppoż i przeciwkradzieżowe. Prosimy również o wprowadzenie dla szkód w pojazdach franszyzy redukcyjnej w wys. 1 tys. zł w każdej szkodzie. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wynajmuje doraźnie na czas trwania egzaminu pojazd typu Autobus (jest to najem dwa razy w miesiącu na czas trwania egzaminu). Pojazd nie jest przechowywany przez WORD. Zamawiający nie wyrazy zgody na wprowadzenie franszyzy

8 Pytanie 31: Prosimy o potwierdzenie, że pojazdy osób trzecich użytkowane przez Ubezpieczonego będą przechowywane na parkingach strzeżonych. Zamawiający nie potwierdza. Pojazdy osób trzecich nie są przechowywane przez WORD Pytanie 32: W przypadku braku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 31, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu w zakresie OC za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez ubezpieczającego: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w pojazdach osób trzecich użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego powstałe w związku z ich przechowywaniem pod warunkiem, że spełnione zostaną następujące warunki: - pojazdy będą przechowywane na terenie posiadającym zabezpieczenia w postaci: ogrodzenia trwale połączonego z fundamentem, oświetlenia umożliwiającego dostrzeżenie pojazdu z każdego miejsca na parkingu, szlabanu lub innej zapory (np. łańcucha) blokującego wjazd i wyjazd z parkingu, całodobowego nadzoru zapewniającego skuteczną ochronę pojazdów; - pojazd będzie zabezpieczony w sposób przewidziany konstrukcją pojazdu, a w szczególności będzie mieć zamknięte wszystkie drzwi i okna oraz bagażnik, wyłączony zapłon, zgaszone światła i inne odbiorniki prądu (z wyjątkiem autoalarmu), załączone istniejące urządzenia zabezpieczające. Jeśli Zamawiający nie akceptuje w pełni powyższych zapisów, to prosimy o podanie innych, dopuszczalnych przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu Pytanie 33: Prosimy o informację, czy w zakresie OC za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich użytkowanych przez ubezpieczającego ochrona ma obejmować szkody polegające na utracie pojazdów. Jeśli tak, to prosimy o przyjęcie następujących zapisów: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegajace na utracie pojazdów powstałe wyłącznie wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku. Przez kradzież z włamaniem rozumie się zabór mienia dokonany przez sprawcę z terenu zabezpieczonego jak w pytaniu nr 6 po: usunięciu zabezpieczenia siłą lub narzędziami, otworzeniu zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub innymi narzędziami, otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który został zdobyty przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku. Przez rabunek rozumie się zabór mienia dokonany przez sprawcę przy użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego użycia przemocy w stosunku do Ubezpieczonego przez doprowadzenie ich do stanu nieprzytomności, bezbronności. Zamawiający nie wnioskuje o objęcie ochroną pojazdów osób trzecich za szkody polegające na utracie pojazdu powstałe w skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku Pytanie 34: Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 300 tys. zł i że wszystkie rozszerzenia wskazane w SIWZ (również OC z tyt. organizacji imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC) stanowią podlimity sumy gwarancyjnej. Zamawiający potwierdza ze suma gwarancyjna w ubezpieczeniu oc na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi zł. Wskazana Suma dotyczy również wszystkich podlimitów dla których nie określono sumy odmiennej Pytanie 35: Prosimy o potwierdzenie, że dane o szkodowości Zamawiającego obejmują wszystkie szkody i roszczenia z tyt. wszystkich ryzyk zgłoszonych obecnie do ubezpieczenia, niezależnie czy były zgłoszone ubezpieczycielowi czy tylko Zamawiającemu. Jeśli nie, to prosimy o uzupełnienie danych o wszystkie zdarzenia szkodowe z tyt. OC Zamawiającego. Zamawiający potwierdza, że dane szkodowe obejmują wszystkie zdarzenia zgłoszone obecnie do Zamawiającego

9 Pytanie 36: W Rozdziale 16 na str. 13 Zamawiający wymienia wzór umowy stanowiący załącznik E do SIWZ. Prosimy o dołączenie tego załącznika do dokumentacji przetargowej lub wykreślenie z SIWZ wszystkich zapisów odnoszących się do tego wzorca umowy. Załącznik E jest potwierdzeniem przyjęcia do wiadomości wzoru umowy poprzetargowej. Wzór umowy znajduje się w załącznikach do SIWZ w pliku umowa poprzetargowa wzór Pytanie 37: Czy Zamawiający potwierdza płatność składki jednorazowej za poszczególne polisy? Zamawiający potwierdza płatność składek jednorazowo, oddzielnie za każdą polisę, w terminie 14 dni od początku ochrony wynikającej z polis. Pytanie 38: Czy Zamawiający przewiduje ubezpieczenie szyb i szkła od stłuczenia, jeśli tak, proszę o wskazanie wartości mienia? Zamawiający nie przewiduje ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Pytanie 39: Czy Zamawiający może wskazać okres ubezpieczenia OC działalności oraz wskazać Sumę Ubezpieczenia w zakresie podstawowym? Zamawiający określa okres ubezpieczenia OC równy okresowi dla ubezpieczeń majątkowych tj dwa okresy roczne od do , Suma Gwarancyjna w zakresie podstawowym PLN Pytanie 40: Ze względu na umowę wieloletnią z Zamawiającym, proszę o dopuszczenie w trybie ustawy PZP umów wieloletnich (z rocznymi okresami polisowania) klauzuli wypowiedzenia umowy po 12 miesięcznym okresie realizacji zamówienia. Treść klauzul wypowiedzenia umowy do wyboru poniżej: Klauzula wypowiedzenia umowy Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 1. przekroczenie wskaźnika szkodowości, gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia danego rodzaju do składki przypisanej z tego samego rodzaju ubezpieczenia, za pierwsze 8 miesięcy ochrony, przekroczy 40%; 2. niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia, 3. znaczne pogorszenie finansowych lub pozafinansowych warunków reasekuracyjnych, 4. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych. Klauzula wypowiedzenia umowy ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, iż każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 2-miesięcznego okresu

10 wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 9 miesięcy przekroczy 40%. Przez wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na szkody zgłoszone w okresie pierwszych 9 miesięcy do składki należnej za 9-miesięczny okres ubezpieczenia. d) jeżeli Ubezpieczyciel nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli Pytanie 41: W ubezpieczeniu elektroniki proszę o wskazanie wieku elektroniki stacjonarnej oraz przenośnej. Zamawiający określił wiek sprzętu elektronicznego w załączniku 4 wykaz elektroniki Pytanie 42: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie: Z: Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy 15% limit podwyższa sumę ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów. Klauzula obligatoryjna. Na: Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż ,00 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

11 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli Pytanie 43: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli terminu dokonania oględzin: Z: Klauzula terminu dokonania oględzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w tym ubezpieczenia AC. Klauzula fakultatywna. Na: Klauzula terminu dokonania oględzin Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe zobowiązane jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody. Dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń w tym ubezpieczenia AC. Klauzula fakultatywna. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli Pytanie 44: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści klauzuli ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia: Z: Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony umowy postanowiły, że: a) rozszerzają zakres ubezpieczenia o przezorną sumę ubezpieczenia, b) za przezorną sumę ubezpieczenia uznaje się dodatkową sumę ubezpieczenia, która rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczonego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody, c) limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Klauzula fakultatywna. Na: Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: ,00 złotych. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Klauzula fakultatywna.

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

PYTANIA DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Poznań, 17 stycznia 2014 r. Do wszystkich Wykonawców postępowania przetargowego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego JAROCIŃSKICH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o

Załącznik nr 1 do SIWZ B, Pkt I. 1 1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej następujące ryzyka (o Toruń, 03.11.2014 Wyjaśnienie do SIWZ do zamówienia publicznego pn. UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W nawiązaniu do zapytań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O.

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. DOTYCZY SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ HALI GDAŃSK SOPOT SP. Z O.O. 2014/2016 1. Pytanie Wykonawcy Zadanie 1 Zakres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 28/0713/UN 1/17 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1.

5) Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 200.000zł 6) Franszyza redukcyjna : 1. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika

Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Gryfino, dnia 17 września 2014 r. Według rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: jrajecka@ums.gov.pl Znak: PO-II - 370/ZZP-3/33/14 Szczecin, dnia 05.12.2014 r. ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY -

Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - Szczawno-Zdrój, 04.12.2013r. Oznaczenie sprawy: ZP/26/2013 - WSZYSCY - W trakcie przedmiotowego postępowania przetargowego do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści postanowień Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r.

WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. WOTUiW- 1/09/2014 Toruń, 11.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Bardziej szczegółowo

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych

Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

WYJAŚNIENIE NR 1. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dnia 29-11-2012r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r.

ODPOWIEDZI NR 5. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Trąbki Wielkie, dnia 11.12.2014r. Znak postępowania: WZP.ZP.271.13.2014 ODPOWIEDZI NR 5 Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach.

Składka za ubezpieczenia płatna w terminie 30 dni od początku okresu ubezpieczenia w poszczególnych polisach. Dodatek nr 3 Program Ubezpieczenia W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 1 ZAŁĄCZNIK NR 2a do SIWZ WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYTSKICH RYZYK 3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014

Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Maz., dn. 04.12.2014 r. SPSSZ - V/194/2014 Wg rozdzielnika Dot. postępowania na świadczenie usługi w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Raciąż w okresie od 15.05.2012 do 14.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015

Nazwa zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rzekuń w okresie od 07.05.2012 do 06.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz.

Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa. Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Gdańsk 4.10.2013r. Strona internetowa Sprawa: Wyjaśnienia siwz. Hala Gdańsk Sopot Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu

Bardziej szczegółowo

III. Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA 29 Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia,

2. Prosimy o potwierdzenie, że podane w SIWZ limity/podlimity odpowiedzialności odnoszą się do rocznych okresów ubezpieczenia, Nr sprawy: ZP.271.36.2014 Oświęcim, dnia 05-08-2014 ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIASTO OŚWIĘCIM I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w oparciu o Regulamin Wewnętrzny zamawiającego z dn. 31.10.2003 r. Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo