Broszura informacyjna Program Płatnik wersja Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna Program Płatnik wersja Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

2 Spis treści 1. Modyfikacje Nowe funkcje Zmiany wynikające z rozporządzenia Instalacja i pierwsze uruchomienie Programu Konwersja bazy danych do wersji Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS Raport z aktualizacji danych Szczegóły zmian w programie Płatnik Komponenty programu Kartoteka płatnika Kartoteka ubezpieczonego Tworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej w ramach II etapu Aktualizacja statusów przetworzenia dokumentów Zmiana w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych Różnice pomiędzy wersją programu A a wersją Najczęściej pojawiające się problemy/pytania dot. wessji Dokumenty i materiały informacyjne Strona 2 z 27

3 Szanowni Państwo, 1 listopada 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101). Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w formularzach oraz kodach wykorzystywanych przy ich wypełnianiu. W związku z powyższym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował nową wersję programu Płatnik oznaczoną numerem , który będzie wspierał Państwa podczas sporządzania i przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowa wersja programu Płatnik poza obsługą zmian prawnych wynikających z powyższego rozporządzenia, zawiera wiele nowych funkcji i usprawnień, których celem jest ułatwienie pracy zarówno płatnikom składek jak i biurom rachunkowym m. in. poprzez weryfikację poprawności sporządzanych dokumentów w oparciu o dane już zewidencjonowane na koncie płatnika składek i na kontach ubezpieczonych w ZUS. Celem wprowadzenia tych zmian jest ułatwienie Państwu pracy oraz podniesienie i utrzymanie prawidłowej jakości przekazywanych do ZUS dokumentów, przyspieszenie obiegu informacji a tym samym - zapewnienie poprawnych danych ewidencjonowanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Udostępnienie Państwu modyfikacji i nowych funkcjonalności realizowane będzie w dwóch etapach: I etap - na przełomie listopada / grudnia 2013r., II etap w 2014r. Etap pierwszy obejmuje zmiany dotyczące: przygotowywania dokumentów ubezpieczeniowych (z wyjątkiem formularzy: Informacja miesięczna i Informacja roczna na podstawie dokumentów rozliczeniowych pobranych z ZUS, które przewidziano w II etapie) oraz stosowania nowych kodów, określonych w ww. rozporządzeniu, przygotowania Informacji miesięcznej na podstawie dokumentów rozliczeniowych wysłanych do ZUS (dotyczy wersji programu A), weryfikacji i aktualizacji komponentów programu (z wyjątkiem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie weryfikowana i aktualizowana wraz z pozostałymi danymi płatnika w II etapie), mechanizmów wysyłania dokumentów (z wyjątkiem funkcji oznaczania kolejności przetworzenia dokumentów, która zrealizowana będzie w II etapie). W etapie drugim uruchomione zostaną pozostałe funkcjonalności i modyfikacje opisane w niniejszej broszurze. Dzięki tej broszurze będą Państwo mogli łatwiej i szybciej rozpocząć pracę z nową wersją programu. Ponadto informujemy, że w celu umożliwienia poznania nowego programu będzie dla Państwa zorganizowane przez Zakład bezpłatne szkolenie z jego obsługi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Strona 3 z 27

4 1. Modyfikacje W programie Płatnik wprowadzono następujące modyfikacje: LP. OPIS MODYFIKACJI ETAP I 1. Wprowadzono zmiany dotyczące zakresu danych identyfikacyjnych ubezpieczonego i członka rodziny, zgodnie z którymi w dokumentach ubezpieczeniowych składanych za te osoby należy podawać numer PESEL, a w razie gdyby identyfikator ten nie został nadany serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. 2. Rozszerzono zakres źródeł finansowania składek na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA. 3. Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentu Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej na podstawie dokumentów rozliczeniowych wysłanych do ZUS (dokumentów wysłanych wg nowych wzorów), zamiast dotychczasowego dokumentu ZUS RMUA Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej. Uwaga! Informację miesięczną dla osoby ubezpieczonej można utworzyć w wersji programu Płatnik A 4. Wprowadzono automatyczną weryfikację i aktualizację komponentów programu niezbędnych do wykonania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS (z wyjątkiem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie weryfikowana i aktualizowana wraz z pozostałymi danymi płatnika w II etapie). 5. Wprowadzono zmiany w mechanizmach wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych: blokowanie w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do ZUS, np. jeśli w wysyłanym zestawie będą znajdować się dokumenty rozliczeniowe o różnych identyfikatorach, dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce. Dokumenty ZUS IWA i ZUS ZSWA również muszą być przekazywane w odrębnych przesyłkach. 6. Rozszerzono zakres weryfikacji dokumentów m.in. w zakresie: kierowania dokumentów do kontroli, Strona 4 z 27

5 poprawności wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych; w szczególności dotyczy to tytułów do ubezpieczeń, dla których w ustawie określona została wartość minimalna lub maksymalna. ETAP II 7. Dodano funkcję pobierania danych z ZUS. System umożliwia: pobranie danych zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS, aktualizację na tej podstawie kartotek programu Płatnik, Odbiór danych płatnika i ubezpieczonych możliwy jest po podpisaniu oświadczenia o prawie do jego odbioru, oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów przekazanych do ZUS. 8. Poszerzona została zawartość kartotek płatnika i ubezpieczonych, tak, aby możliwe było przechowywanie danych pobranych z ZUS. 9. Rozszerzono funkcjonalność umożliwiającą rejestrację informacji o stanie przetworzenia dokumentów wysłanych do ZUS. Odbywa się to przez: aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS, wprowadzenie dodatkowych informacji o wyniku weryfikacji wykonanej przez ZUS na etapie przetwarzania dokumentów. 10. Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentów: Informacja miesięczna i Informacja roczna (IMIR) dla osoby ubezpieczonej na podstawie dokumentów rozliczeniowych pobranych z ZUS. 11. Rozszerzony został zakres weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególności w oparciu o dane i parametry pobrane z ZUS niezbędne do wykonania szczegółowych weryfikacji, m.in. w zakresie: Poprawności składania dokumentów rozliczeniowych z danym kodem tytułu ubezpieczenia w oparciu o zarejestrowane wcześniej zgłoszenie z tego tytułu. Tzn. nie jest możliwe złożenie dokumentu rozliczeniowego z kodem tytułu, który wcześniej nie został poprawnie zgłoszony. Nie dotyczy to np. osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopie wychowawczym. Poprawności składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu o zgłoszony wcześniej kod tytułu ubezpieczenia. Tzn. nie jest możliwe złożenie dokumentu wyrejestrowującego z kodem tytułu, który wcześniej nie został zgłoszony. Poprawnego wyliczania kwot składek na poszczególne ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS. W szczególności w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS. Strona 5 z 27

6 Poprawności danych identyfikacyjnych płatnika i ubezpieczonego zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególności w oparciu o Centralny Rejestr Ubezpieczonych i Centralny Rejestr Płatników oraz RU PESEL. 12. Rozszerzono zasady weryfikacji, które kwalifikują dokumenty do dodatkowej kontroli w ZUS, przed skierowaniem ich do przetworzenia i zapisania danych w nich zawartych na koncie płatnika i kontach ubezpieczonych. 13. Wprowadzono możliwość oznaczenia kolejności przetworzenia dokumentów - wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA/ZUS ZZA; dotyczy to np. sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane w celu zmiany/korekty okresu podlegania lub rodzajów ubezpieczeń. 2. Nowe funkcje W programie Płatnik wprowadzono następujące nowe funkcje: LP FUNKCJA OPIS 1. Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) program umożliwia automatyczne wyrejestrowanie wszystkich znajdujących się w rejestrze, a dotychczas niewyrejestrowanych ubezpieczonych. Program utworzy dokumenty ZUS ZWUA z: datą wyrejestrowania z ubezpieczeń taką samą jak data wyrejestrowania płatnika z dokumentu ZUS ZWPA oraz kodem przyczyny wyrejestrowania 100 dla każdego niewyrejestrowanego ubezpieczonego, 6 znakowym kodem tytułu ubezpieczenia. 2. Informowanie płatnika o konieczności utworzenia dokumentów wyrejestrowania członków rodzin Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie ubezpieczonego) użytkownik otrzymuje komunikat o możliwości automatycznego utworzenia dokumentów ZUS ZCNA dla niewyrejestrowanych członków rodzin. Program tworzy dokument ZUS ZCNA dla członków rodzin tego ubezpieczonego z datą utraty uprawnień taką samą, jak data wyrejestrowania ubezpieczonego z dokumentu ZUS ZWUA. 3. Podpowiadanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZBA Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZBA program umożliwia pobieranie numeru rachunku bankowego z listy rachunków dostępnych w kartotece płatnika. Dotyczy numerów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS w związku z zamknięciem rachunku(-ów). Strona 6 z 27

7 4. Podpowiadanie adresów prowadzenia działalności zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZAA Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZAA program umożliwia pobieranie adresów prowadzenia działalności z listy adresów dostępnych w kartotece płatnika. Dotyczy adresów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS w związku z zakończeniem działalności pod tym adresem. 5. Wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na ZUS DRA Program poinformuje użytkownika o konieczności przekazania do ZUS raportów z przeliczoną składką na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczy przypadków, gdy na deklaracji korygującej ZUS DRA wprowadzono zmianę stopy procentowej w stosunku do deklaracji o wcześniejszym numerze. Program umożliwia kopiowanie brakujących pozycji raportów ZUS RCA do kompletu korygującego. 6. Przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących Przed wysłaniem kompletów dokumentów rozliczeniowych korygujących, program umożliwia usunięcie niezmienionych pozycji raportów. Ocena, czy pozycja raportu została zmieniona wynika z porównania: z kompletem logicznym pobranym z ZUS i/lub z kolejki dokumentów oczekujących na przetworzenie stanowiących jednocześnie podstawę do wykonania weryfikacji. 7. Warunkowe przekazanie dokumentów z istotnymi błędami Program umożliwi wysłanie zestawu dokumentów do ZUS zawierającego błędy poważne, a użytkownik zostanie poinformowany o kontroli tego zestawu przez ZUS. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji programu, pobierania danych z ZUS, tworzenia dokumentów oraz ich wysyłki, zostały opisane w dokumentach: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika oraz Program Płatnik Dokumentacja administratora. Dokumenty są dostępne na stronie Strona 7 z 27

8 3. Zmiany wynikające z rozporządzenia Od 1 listopada 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101). Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w formularzach ubezpieczeniowych oraz kodach wykorzystywanych przy ich wypełnianiu: 1. W dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA: zostały rozszerzone pola, w których są wykazywane kwoty składek należnych tak, aby możliwe było podanie ich kwot, według wszystkich obowiązujących źródeł finansowania, takich jak: ubezpieczony, płatnik, budżet państwa, Fundusz Kościelny. Ma to na celu ułatwienie płatnikowi weryfikacji prawidłowości sumowania należnych kwot składek z odpowiednich pól w raportach rozliczeniowych do odpowiednich pól w deklaracji rozliczeniowej. Dodatkowo w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA wprowadzono oddzielne pola do wykazywania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. 2. W dokumentach ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZSWA, ZUS ZWUA: w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego usunięta została etykieta w polu NIP, gdyż od 1 stycznia 2012r. w przypadku osób ubezpieczonych obowiązuje jako numer identyfikacyjny tylko numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru seria i numer dowodu osobistego lub paszportu 3. Zamiast druku ZUS RMUA zostały wprowadzone dwa wzory dokumentów: Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej i Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej będzie wykorzystywana do przekazywania ubezpieczonym na ich wniosek informacji, o rozliczonych i wykazanych w przekazanych za dany miesiąc imiennych raportach miesięcznych składkach i świadczeniach. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej będzie wykorzystywana do przekazywania tych informacji ubezpieczonym za każdy rok 4. Zmiany w wykazie kodów tytułów ubezpieczenia zostały dodane nowe kody, część kodów przestała obowiązywać a część ma zmienione opisy. Nowe kody tytułu ubezpieczenia: osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, Usunięte kody tytułu ubezpieczenia: alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25 roku życia, objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, Strona 8 z 27

9 15 00 małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą, obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstwa, osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegająca z tego tytułu dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zmieniony opis kodu tytułu ubezpieczenia: osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 5. Zmiany w wykazie kodów świadczeń/przerw w opłacaniu składek zostały wprowadzone nowe kody a część ma zmienione opisy. Nowe kody świadczenia/przerwy: 319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, 328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Zmienione opisy kodów świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 4. Instalacja i pierwsze uruchomienie Programu Aby zainstalować program Płatnik należy uruchomić plik SETUP.EXE i przejść kolejne kroki kreatora instalacyjnego programu. Sposób instalacji programu został opisany w podręczniku administratora programu Płatnik. Po zakończeniu procesu instalacji można od razu rozpocząć pracę z programem, zaznaczając pole wyboru Uruchom program Płatnik. Strona 9 z 27

10 Jeśli wcześniej użytkownik korzystał z programu PŁATNIK w WERSJI A i chce, aby program instalacyjny przejął ustawienia (m.in. lokalizację bazy danych, okres rozliczeniowy, płatnika wybranego do kontekstu), to nie powinien odinstalowywać wersji poprzedniej. W przypadku, gdy przed instalacją programu Płatnik nie był odinstalowany program Płatnik A instalator przejmuje ustawienia poprzedniej wersji programu, w tym ustawienia bazy danych. W takim przypadku po zainstalowaniu programu można pracować z bazą, z którą aktualnie program Płatnik był połączony. Wersja programu Płatnik wprowadza szereg zmian w strukturze bazy danych stąd powstała konieczność dostosowania dotychczas wykorzystywanej bazy do wymagań nowego Płatnika Konwersja bazy danych do wersji Przy pierwszym uruchomieniu, podczas pierwszej próby połączenia się z bazą danych, na której odbywała się praca w wersji A programu, zostanie wykonana konwersja tej bazy do wersji Konwersja umożliwi korzystanie z poprzedniej bazy danych w aktualnej wersji programu. Wymóg konwersji dotyczy zarówno bazy roboczej jak i bazy archiwum. Po przekonwertowaniu bazy danych do wersji wymaganej przez program PŁATNIK , nie będzie możliwości pracy z taką bazą w poprzednich wersjach programu. W trakcie konwersji bazy danych MS SQL Server konieczne jest podanie identyfikatora i hasła użytkownika MS SQL Server, który ma uprawnienia administracyjne serwera (np. użytkownik sa ) lub ma uprawnienia do administrowania konwertowaną bazą danych. Podczas konwersji należy wykonać kopię zapasową pliku bazy danych. W tym celu należy zaznaczyć okno potwierdzające Utwórz kopię zapasową pliku bazy danych. Funkcja konwersji standardowo proponuje i umożliwia wykonanie takiej kopii przed dokonaniem zmian w strukturze bazy. Szczegółowe informacje dotyczące konwersji bazy danych zawarte są w dokumencie Program Płatnik Dokumentacja administratora. Strona 10 z 27

11 4.2. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS ZUS udostępnia płatnikom dane służące do poprawienia jakości tworzonych dokumentów ubezpieczeniowych w programie Płatnik. W programie Płatnik w wersji wprowadzono mechanizm pobierania danych z ZUS zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych. Są to następujące grupy danych: aktualne parametry konfiguracyjne wymagane do poprawnej pracy systemu weryfikacji (biblioteki, słowniki itp.), dane z kont płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w ZUS, statusy przetworzenia dokumentów wysłanych przez płatnika. Dane te można pobrać automatycznie za pomocą funkcji aktualizujących: komponenty (biblioteki, słowniki, pliki konfiguracyjne) programu Płatnik, dane płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w ZUS. W wersji programu PŁATNIK został rozszerzony zakres danych przechowywanych w kartotece płatnika oraz kartotekach ubezpieczonych. W sytuacji, gdy płatnicy przystąpią do pobrania i aktualizacji danych z ZUS, wówczas dane znajdujące się w ich bazie danych zostaną uzupełnione. W oparciu o dane pobrane z ZUS będzie wykonywana weryfikacja dokumentów przygotowywanych w programie celem przekazania do ZUS. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS uwarunkowane jest znajomością danych charakterystycznych dla konkretnego płatnika. Dane te zostaną pobrane automatycznie z ZUS, a w przypadku nie znalezienia ich będą musiały być wprowadzone do formularza oświadczenia przez płatnika. Dodatkowo osoba pobierająca dane, będzie musiała zapoznać się z regulaminem pobierania danych z ZUS i podpisać elektroniczne oświadczenie. Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS, użytkownik programu musi posiadać ważny certyfikat kwalifikowany oraz odpowiadający mu klucz prywatny (patrz Dokumentacja administratora rozdział Ustawienia certyfikatów ). Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS należy: 1. Ustawić w parametrach przekazu elektronicznego odpowiedni certyfikat kwalifikowany, 2. Ustawić w parametrach przekazu elektronicznego opcje połączenia z Internetem (patrz Dokumentacja administratora rozdział Ustawienia komunikacji z ZUS), Strona 11 z 27

12 3. Z menu Administracja należy wybrać polecenie: Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika, wtedy pojawi się okno Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika: Należy wybrać przycisk Pobierz aktualizacje. Wybór Anuluj spowoduje zamknięcie okna i aktualizacja nie będzie wykonana. 4. Jeśli dane w kartotece płatnika będą niepotwierdzone w ZUS, albo: Dane płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w kartotekach będą nieaktualne względem danych, które znajdują się w ZUS, wówczas pojawi się okno: Po wybraniu opcji Tak, pojawi się okno Pobieranie danych z ZUS. Strona 12 z 27

13 5. Warunkiem rozpoczęcia pobierania danych, jest złożenie podpisu na oświadczeniu Pobieranie danych z ZUS. Po złożeniu prawidłowego podpisu i ewentualnym wpisaniu żądanej wartości (nie w każdej sytuacji program prosi o podanie dodatkowych informacji), nastąpi pobieranie danych z ZUS. 6. Po zakończeniu pobierania komponentów programu i danych pojawi się okno: Należy wybrać Przebieg aktualizacji, aby uzyskać Raport z pobierania aktualizacji. Raport z pobrania zawiera następujące informacje: data pobrania, status operacji, zakres pobranych danych oraz dane o użytkowniku, który wykonał to zadanie. Raport z pobierania będzie również dostępny w Dzienniku operacji. Dziennik operacji jest dostępny w menu Widok polecenie Administracja/Dziennik Operacji. Strona 13 z 27

14 4.3. Raport z aktualizacji danych Raport z aktualizacji danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS zawiera szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych w kartotekach programu podczas pobierania danych z ZUS. Raport składa się z 3 części, dotyczących: kartoteki płatnika, kartotek ubezpieczonych, kompletów rozliczeniowych. W częściach dotyczących kartoteki płatnika i ubezpieczonych wymienione są wartości, które uległy zmianie w stosunku do stanu kartotek sprzed pobierania danych. Z raportu odczytać można informację, że dana wartość została: dodana (przed pobraniem była pusta), usunięta (przed pobraniem istniała w kartotece/ była określona) albo zmieniona. W przypadku informacji o zmianie dostępne są w raporcie obydwie wartości: przed i po pobraniu danych z ZUS. W części dotyczącej kompletów rozliczeniowych jest informacja o nowych i zaktualizowanych kompletach dokumentów rozliczeniowych. Bardzo ważne jest, aby płatnik szczegółowo przeanalizował RAPORT Z AKTUALIZACJI DANYCH. Mogą bowiem wystąpić sytuacje, że dane na kontach w ZUS są nieprawidłowe lub nieaktualne. W sytuacjach wątpliwych sprawę należy wyjaśnić z osobą ubezpieczoną. Jeżeli okaże się, że dane pobrane z ZUS wymagają zmiany lub korekty, płatnik powinien przekazać do ZUS dokument odpowiedni do typu danych wymagających zmiany (korekty). TYP DANYCH Identyfikacyjne ubezpieczonego Ewidencyjne ubezpieczonego Adresowe ubezpieczonego Dot. członków rodziny Identyfikacyjne płatnika Ewidencyjne płatnika Adresowe płatnika Dot. rachunku bankowego ZUS ZIUA ZMIANA/ KOREKTA NA FORMULARZU ZUS ZUA lub ZUS ZZA ZUS ZUA lub ZUS ZZA ZUS ZCNA ZUS ZIPA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany danych na wniosku CEIDG-1) ZUS ZPA lub ZUS ZFA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany/korekty danych na wniosku CEIDG-1) ZUS ZPA lub ZUS ZFA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany/korekty danych na wniosku CEIDG-1), a w przypadku adresu prowadzenia działalności ZUS ZAA ZUS ZBA Strona 14 z 27

15 Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełniania i korygowania opisane są w poradnikach dla płatników składek: Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dostępny jest na stronie: w zakładce ZUS na skróty/poradniki, ulotki 5. Szczegóły zmian w programie Płatnik 5.1. Komponenty programu Program w wersji zapewnia aktualizację komponentów programu w zakresie takich danych jak: 1. Aktualne wartości wspólnych dla wszystkich parametrów wyliczeniowych. 2. Aktualna wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika (tylko w przypadku, gdy została nadana płatnikowi przez ZUS). 3. Słowniki merytoryczne będące podstawą do wykonania weryfikacji dokumentów. 4. Tablice konwersji dokumentów rozliczeniowych. 5. Lista błędów weryfikacji wraz z klasą błędów. 6. Certyfikat klucza publicznego ZUS (odnawiany obecnie co dwa lata), z którego powinni korzystać płatnicy składek. 7. Adresy węzłów internetowych. 8. Domyślne lokalizacje certyfikatów. Usługa aktualizacji danych i komponentów programu Płatnik jest wywoływana przy uruchomieniu programu oraz z menu Administracja. W sytuacji, gdy w ZUS są dostępne aktualizacje - program informuje o tym użytkownika. Aby wywołać w programie aktualizacje komponentów należy z menu Administracja wybrać polecenie Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika Kartoteka płatnika W związku z wprowadzeniem możliwości pobrania danych z ZUS w wersji programu przewidziano dodatkowe miejsce w kartotekach na utrzymywanie danych pochodzących z konta płatnika w ZUS. W wersji zakres danych w kartotece płatnika został rozszerzony o przechowywany zbiór informacji pobranych z ZUS z Centralnego Rejestru Płatników Składek. Po pobraniu danych z rejestru ZUS dane przechowywane w programie zostaną zaktualizowane o dane znajdujące się na koncie płatnika w ZUS. Strona 15 z 27

16 Po aktualizacji danych płatnika danymi z ZUS, kartoteka płatnika otrzymuje status Potwierdzona w ZUS i jest zablokowana do ręcznej edycji. Od tej pory wszelkie zmiany w danych płatnika są widoczne po wysłaniu do ZUS odpowiedniego dokumentu zmieniającego dane i pobraniu aktualizacji danych z ZUS. Potwierdzona w ZUS kartoteka płatnika będzie posiadała informacje takie jak: dane identyfikacyjne, adres siedziby, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności gospodarczej, inne dane (stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe oraz numery kont bankowych), dane do wyliczeń i weryfikacji (dane na koncie płatnika, dane o biurze rachunkowym, status płatnika, dane o obowiązku wypełniania dokumentu ZUS IWA i obowiązek opłacania składek), dane historyczne Kartoteka ubezpieczonego Po pobraniu danych z ZUS, kartoteki ubezpieczonych zostaną zaktualizowane o dane przechowywane na kontach w ZUS dla ubezpieczonych zgłoszonych przez danego płatnika. Zidentyfikowana kartoteka otrzyma status Potwierdzona w ZUS. Zaktualizowane zostaną kartoteki tylko tych ubezpieczonych, którzy: są przypisani w ZUS do danego płatnika (tzn. ubezpieczony jest lub był zgłoszony u danego płatnika), ubezpieczony został już wyrejestrowany u danego płatnika, ale od jego wyrejestrowania nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Nowy zakres danych pobieranych z kont ubezpieczonych w ZUS: dane ewidencyjne (imię drugie, nazwisko rodowe, płeć), informacje o zgonie osoby ubezpieczonej (data zgonu), miesiąc przekroczenia lub osiągnięcia kwoty górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dane członków rodziny ubezpieczonego, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń (kod tytułu, okresy zgłoszenia, podlegania ubezpieczeniom), dane dotyczące indywidualnego schematu podlegania. Strona 16 z 27

17 Dane pobrane z ZUS a kartoteki ubezpieczonych Po zasileniu rejestru ubezpieczonych danymi z ZUS, stan danych w kartotekach może przedstawiać się następująco: Dane z ZUS Jeden zestaw danych dot. ubezpieczonego Kartoteka ubezpieczonego w bazie programu Jedna kartoteka ubezpieczonego OPIS Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS zidentyfikowały się z jedną kartoteką, wówczas dane z kartoteki zostały zastąpione danymi z ZUS. Dotychczasowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego z kartoteki zostały zachowane, ale jako historyczne. WYNIK Zastąpienie danych kartoteki zawierają dane z ZUS. Jeden zestaw danych dot. ubezpieczonego Więcej niż jedna kartoteka tego samego ubezpieczonego Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS zidentyfikowały się z więcej niż jedną kartoteką, wówczas dane te nie zostały automatycznie wczytane i użytkownik (płatnik składek) wybiera jedną z dwóch opcji. Wybór użytkownika: 1. Pozostawia nadmiarową kartotekę w bazie, jako niezaktualizowaną albo 1. Wynik: kartoteka pozostaje w stanie niepotwierdzona w ZUS. 2. Wykonuje scalenie kartotek. 2. Wynik: program wykona scalenie i importowane dane zostaną dopisane do wynikowej kartoteki. Jeden zestaw danych dot. ubezpieczonego Brak kartoteki ubezpieczonego Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS nie zidentyfikowały się z żadną kartoteką w bazie programu, wówczas tworzona jest/ zostanie utworzona nowa kartoteka ubezpieczonego. Utworzenie nowej kartoteki. Strona 17 z 27

18 Więcej niż jeden zestaw danych dot. tego samego ubezpieczonego Jedna kartoteka ubezpieczonego Gdy z jedną kartoteką ubezpieczonego w bazie programu zidentyfikowały się dwa lub więcej zestawów danych pobranych z ZUS, wówczas dane te nie zostały automatycznie wczytane i użytkownik musi wskazać/ zaznaczyć, który z zestawów danych z ZUS powinien zastąpić kartotekę istniejącą w bazie programu. Wybór danych przez użytkownika. W tym przypadku płatnik składek powinien niezwłocznie skontaktować się jednostką terenową ZUS Tworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej w ramach II etapu Program Płatnik w wersji umożliwi utworzenie dla wybranego ubezpieczonego Informacji miesięcznej lub Informacji rocznej za jeden lub kilka wskazanych okresów rozliczeniowych lub rok. Informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres jest tworzona na podstawie dokumentów rozliczeniowych przetworzonych i zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS ze wszystkich przedziałów identyfikatorów. Funkcja ta jest wspomagana kreatorem, który w trakcie pracy umożliwia pobranie danych za wybrane okresy z ZUS. Informacje dla osób ubezpieczonych są tworzone na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez płatnika i uznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za poprawne. Płatnicy składek, którzy nie pobierają danych z ZUS, nie mogą tworzyć Informacji miesięcznych i Informacji rocznych dla ubezpieczonych. Z programu została usunięta funkcjonalność związana z tworzeniem dokumentu ZUS RMUA. Aby utworzyć Informację dla osoby ubezpieczonej należy: 1. Z menu Widok wybrać polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych. 2. Wskazać ubezpieczonego, dla którego będzie utworzony dokument i z menu Program wybrać polecenie Otwórz. 3. Po ukazaniu się okna z danymi ubezpieczonego z menu Operacje wybrać polecenie Utworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej. Kreator tworzenia Informacji dla osoby ubezpieczonej, może zostać wywołany również z menu Narzędzia poleceniem Twórz dokumenty, następnie poleceniem Informacje dla osoby ubezpieczonej. Strona 18 z 27

19 1. Pierwsze okno kreatora Informacji dla osoby ubezpieczonej informacyjne. Należy kliknąć przycisk Dalej i postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora. 2. W kroku drugim należy wskazać okres, za jaki program ma utworzyć Informacje. W polach okres od i okres do domyślnie jest wpisany okres rozliczeniowy z okna Ustawienia programu. Należy wskazać przedział okresów rozliczeniowych, za które tworzone będą Informacje dla ubezpieczonego. Następnie kliknąć przycisk Dalej. W kolejnym kroku kreator sprawdza aktualność komponentów i danych programu. Strona 19 z 27

20 3. Potwierdzenie aktualności komponentów i danych pokazuje kolejne okno: Gdy dane są aktualne, to w oknie pokażą się informacje potwierdzające. Należy kliknąć przycisk Dalej. W sytuacji, gdy komponenty i słowniki programu lub dane płatnika lub ubezpieczonych będą nieaktualne, nastąpi pobranie i aktualizacja danych Gdy dane są nieaktualne to pojawia się okno z pytaniem: Należy potwierdzić kliknąć Tak. Program rozpocznie aktualizację Przebieg aktualizacji jest monitorowany w oknie: Aż do uzyskania informacji w punktach 1, 2 i 3 aktualne. Strona 20 z 27

21 4. W czwartym kroku kreatora użytkownik decyduje, czy Informacje będą tworzone dla wszystkich ubezpieczonych, czy dla wybranych. Jeśli Informacje będą tworzone dla wszystkich osób, należy wybrać opcję Twórz dokumenty dla wszystkich ubezpieczonych. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej. Jeśli Informacje będą tworzone dla wybranych osób, należy wybrać opcję Twórz dokumenty dla wybranych ubezpieczonych. Następnie należy kliknąć przycisk Wybierz ubezpieczonych. W sytuacji, gdy ubezpieczeni nie zostaną wskazani, wówczas Informacje zostaną utworzone dla wszystkich ubezpieczonych. Strona 21 z 27

22 5. W kroku piątym kreatora pojawia się lista ubezpieczonych, dla których zostaną utworzone Informacje. Należy kliknąć przycisk Dalej. 6. W szóstym kroku kreatora użytkownik decyduje o miejscu, w którym będzie zapisana Informacja. Jeśli płatnik chce zapisać Informację w innym miejscu, niż lokalizacja domyślna, należy kliknąć przycisk Przeglądaj a następnie wskazać to miejsce. Jeśli Informacja ma być wydrukowana, należy zaznaczyć opcję Wydruk raportów. Strona 22 z 27

23 Po wybraniu opcji Przeglądaj pokaże się okno z folderami na dysku: Należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć OK. 7. W siódmym kroku kreatora użytkownik zostaje poinformowany dla ilu ubezpieczonych zostaną wydrukowane Informacje. Po kliknięciu przycisku Twórz nastąpi wydruk utworzonych Informacji. Utworzone Informacje zostaną również zapisane w standardowej lokalizacji na dysku lub w miejscu wskazanym przez użytkownika. Strona 23 z 27

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE PŁATNIK BROSZURA INFORMACYJNA Spiis ttreścii 1. Wstęp... 3 2. Główne funkcje programu... 3 3. Pobieranie danych z ZUS... 4 3.1. Raport z pobrania danych... 5 3.2. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY. Poradnik

OGÓLNE ZASADY. Poradnik OGÓLNE ZASADY Poradnik luty 2015 publikacja bezpłatna Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3,

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel. +48 12 423-09-69 fax: +48 12 423-15-24 e-mail: office@drq.pl www.drq.pl System e-pfron DRQ sp. z o.o., KRS 0000118370, Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia, kapitał zakładowy 4.100.000 PLN ul. Podwale 3, 31-118 Kraków, Polska tel.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! spis treści 1 Wstęp 3 Twoje prawa i obowiązki 5 Jakie masz prawa jako płatnik składek? 5 Rozpoczynasz działalność? Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PRZEWODNIK DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Przeczytaj koniecznie! 1 WSTĘP Prowadzenie własnej działalności gospodarczej pociąga za sobą odpowiedzialność i szereg obowiązków wobec różnych instytucji

Bardziej szczegółowo

Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Poradnik dla płatników składek Warszawa Kwiecień 2006 SPIS TREŚCI WSTĘP.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Instrukcja użytkownika. Andrzej Załęski ANZASOFT

Kadry i Płace. Instrukcja użytkownika. Andrzej Załęski ANZASOFT Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Andrzej Załęski ANZASOFT Copyright 2000-2004 ANZASOFT - Andrzej Załęski, wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Kadry Płace podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-421 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Kadry i Płace: tel. (0-12) 261-36-42 e-mail:

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo