Broszura informacyjna Program Płatnik wersja Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji"

Transkrypt

1 Broszura informacyjna Program Płatnik wersja Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

2 Spis treści 1. Modyfikacje Nowe funkcje Zmiany wynikające z rozporządzenia Instalacja i pierwsze uruchomienie Programu Konwersja bazy danych do wersji Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS Raport z aktualizacji danych Szczegóły zmian w programie Płatnik Komponenty programu Kartoteka płatnika Kartoteka ubezpieczonego Tworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej w ramach II etapu Aktualizacja statusów przetworzenia dokumentów Zmiana w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych Różnice pomiędzy wersją programu A a wersją Najczęściej pojawiające się problemy/pytania dot. wessji Dokumenty i materiały informacyjne Strona 2 z 27

3 Szanowni Państwo, 1 listopada 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101). Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w formularzach oraz kodach wykorzystywanych przy ich wypełnianiu. W związku z powyższym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował nową wersję programu Płatnik oznaczoną numerem , który będzie wspierał Państwa podczas sporządzania i przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nowa wersja programu Płatnik poza obsługą zmian prawnych wynikających z powyższego rozporządzenia, zawiera wiele nowych funkcji i usprawnień, których celem jest ułatwienie pracy zarówno płatnikom składek jak i biurom rachunkowym m. in. poprzez weryfikację poprawności sporządzanych dokumentów w oparciu o dane już zewidencjonowane na koncie płatnika składek i na kontach ubezpieczonych w ZUS. Celem wprowadzenia tych zmian jest ułatwienie Państwu pracy oraz podniesienie i utrzymanie prawidłowej jakości przekazywanych do ZUS dokumentów, przyspieszenie obiegu informacji a tym samym - zapewnienie poprawnych danych ewidencjonowanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS. Udostępnienie Państwu modyfikacji i nowych funkcjonalności realizowane będzie w dwóch etapach: I etap - na przełomie listopada / grudnia 2013r., II etap w 2014r. Etap pierwszy obejmuje zmiany dotyczące: przygotowywania dokumentów ubezpieczeniowych (z wyjątkiem formularzy: Informacja miesięczna i Informacja roczna na podstawie dokumentów rozliczeniowych pobranych z ZUS, które przewidziano w II etapie) oraz stosowania nowych kodów, określonych w ww. rozporządzeniu, przygotowania Informacji miesięcznej na podstawie dokumentów rozliczeniowych wysłanych do ZUS (dotyczy wersji programu A), weryfikacji i aktualizacji komponentów programu (z wyjątkiem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie weryfikowana i aktualizowana wraz z pozostałymi danymi płatnika w II etapie), mechanizmów wysyłania dokumentów (z wyjątkiem funkcji oznaczania kolejności przetworzenia dokumentów, która zrealizowana będzie w II etapie). W etapie drugim uruchomione zostaną pozostałe funkcjonalności i modyfikacje opisane w niniejszej broszurze. Dzięki tej broszurze będą Państwo mogli łatwiej i szybciej rozpocząć pracę z nową wersją programu. Ponadto informujemy, że w celu umożliwienia poznania nowego programu będzie dla Państwa zorganizowane przez Zakład bezpłatne szkolenie z jego obsługi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Strona 3 z 27

4 1. Modyfikacje W programie Płatnik wprowadzono następujące modyfikacje: LP. OPIS MODYFIKACJI ETAP I 1. Wprowadzono zmiany dotyczące zakresu danych identyfikacyjnych ubezpieczonego i członka rodziny, zgodnie z którymi w dokumentach ubezpieczeniowych składanych za te osoby należy podawać numer PESEL, a w razie gdyby identyfikator ten nie został nadany serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. 2. Rozszerzono zakres źródeł finansowania składek na dokumentach rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA. 3. Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentu Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej na podstawie dokumentów rozliczeniowych wysłanych do ZUS (dokumentów wysłanych wg nowych wzorów), zamiast dotychczasowego dokumentu ZUS RMUA Imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej. Uwaga! Informację miesięczną dla osoby ubezpieczonej można utworzyć w wersji programu Płatnik A 4. Wprowadzono automatyczną weryfikację i aktualizację komponentów programu niezbędnych do wykonania prawidłowej weryfikacji dokumentów przekazywanych do ZUS (z wyjątkiem stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, która będzie weryfikowana i aktualizowana wraz z pozostałymi danymi płatnika w II etapie). 5. Wprowadzono zmiany w mechanizmach wysyłania dokumentów ubezpieczeniowych: blokowanie w określonych sytuacjach wysyłki dokumentów do ZUS, np. jeśli w wysyłanym zestawie będą znajdować się dokumenty rozliczeniowe o różnych identyfikatorach, dodanie funkcjonalności blokowania przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w tej samej przesyłce. Dokumenty ZUS IWA i ZUS ZSWA również muszą być przekazywane w odrębnych przesyłkach. 6. Rozszerzono zakres weryfikacji dokumentów m.in. w zakresie: kierowania dokumentów do kontroli, Strona 4 z 27

5 poprawności wykazywanych podstaw wymiaru składek w dokumentach rozliczeniowych; w szczególności dotyczy to tytułów do ubezpieczeń, dla których w ustawie określona została wartość minimalna lub maksymalna. ETAP II 7. Dodano funkcję pobierania danych z ZUS. System umożliwia: pobranie danych zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych w ZUS, aktualizację na tej podstawie kartotek programu Płatnik, Odbiór danych płatnika i ubezpieczonych możliwy jest po podpisaniu oświadczenia o prawie do jego odbioru, oraz przekazaniu niezbędnych do uwierzytelnienia danych z dokumentów przekazanych do ZUS. 8. Poszerzona została zawartość kartotek płatnika i ubezpieczonych, tak, aby możliwe było przechowywanie danych pobranych z ZUS. 9. Rozszerzono funkcjonalność umożliwiającą rejestrację informacji o stanie przetworzenia dokumentów wysłanych do ZUS. Odbywa się to przez: aktualizację stanu przetworzenia lub odrzucenia dokumentów przez ZUS, wprowadzenie dodatkowych informacji o wyniku weryfikacji wykonanej przez ZUS na etapie przetwarzania dokumentów. 10. Wprowadzono możliwość tworzenia dokumentów: Informacja miesięczna i Informacja roczna (IMIR) dla osoby ubezpieczonej na podstawie dokumentów rozliczeniowych pobranych z ZUS. 11. Rozszerzony został zakres weryfikacji dokumentów oraz krytyczności błędów wykrywanych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególności w oparciu o dane i parametry pobrane z ZUS niezbędne do wykonania szczegółowych weryfikacji, m.in. w zakresie: Poprawności składania dokumentów rozliczeniowych z danym kodem tytułu ubezpieczenia w oparciu o zarejestrowane wcześniej zgłoszenie z tego tytułu. Tzn. nie jest możliwe złożenie dokumentu rozliczeniowego z kodem tytułu, który wcześniej nie został poprawnie zgłoszony. Nie dotyczy to np. osób pobierających zasiłek macierzyński i przebywających na urlopie wychowawczym. Poprawności składanych wyrejestrowań z ubezpieczeń w oparciu o zgłoszony wcześniej kod tytułu ubezpieczenia. Tzn. nie jest możliwe złożenie dokumentu wyrejestrowującego z kodem tytułu, który wcześniej nie został zgłoszony. Poprawnego wyliczania kwot składek na poszczególne ubezpieczenia w oparciu o wskaźniki ZUS. W szczególności w zakresie składki na ubezpieczenie wypadkowe, liczonej na podstawie stopy bazowej nadawanej przez ZUS. Strona 5 z 27

6 Poprawności danych identyfikacyjnych płatnika i ubezpieczonego zawartych w dokumentach ubezpieczeniowych, w szczególności w oparciu o Centralny Rejestr Ubezpieczonych i Centralny Rejestr Płatników oraz RU PESEL. 12. Rozszerzono zasady weryfikacji, które kwalifikują dokumenty do dodatkowej kontroli w ZUS, przed skierowaniem ich do przetworzenia i zapisania danych w nich zawartych na koncie płatnika i kontach ubezpieczonych. 13. Wprowadzono możliwość oznaczenia kolejności przetworzenia dokumentów - wyrejestrowania ZUS ZWUA i zgłoszeń ZUS ZUA/ZUS ZZA; dotyczy to np. sytuacji, gdy dokumenty te zostały przygotowane w celu zmiany/korekty okresu podlegania lub rodzajów ubezpieczeń. 2. Nowe funkcje W programie Płatnik wprowadzono następujące nowe funkcje: LP FUNKCJA OPIS 1. Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek) program umożliwia automatyczne wyrejestrowanie wszystkich znajdujących się w rejestrze, a dotychczas niewyrejestrowanych ubezpieczonych. Program utworzy dokumenty ZUS ZWUA z: datą wyrejestrowania z ubezpieczeń taką samą jak data wyrejestrowania płatnika z dokumentu ZUS ZWPA oraz kodem przyczyny wyrejestrowania 100 dla każdego niewyrejestrowanego ubezpieczonego, 6 znakowym kodem tytułu ubezpieczenia. 2. Informowanie płatnika o konieczności utworzenia dokumentów wyrejestrowania członków rodzin Podczas zapisu dokumentu ZUS ZWUA (wyrejestrowanie ubezpieczonego) użytkownik otrzymuje komunikat o możliwości automatycznego utworzenia dokumentów ZUS ZCNA dla niewyrejestrowanych członków rodzin. Program tworzy dokument ZUS ZCNA dla członków rodzin tego ubezpieczonego z datą utraty uprawnień taką samą, jak data wyrejestrowania ubezpieczonego z dokumentu ZUS ZWUA. 3. Podpowiadanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZBA Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZBA program umożliwia pobieranie numeru rachunku bankowego z listy rachunków dostępnych w kartotece płatnika. Dotyczy numerów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS w związku z zamknięciem rachunku(-ów). Strona 6 z 27

7 4. Podpowiadanie adresów prowadzenia działalności zgłoszonych przez płatnika przy tworzeniu dokumentu ZUS ZAA Podczas tworzenia dokumentu ZUS ZAA program umożliwia pobieranie adresów prowadzenia działalności z listy adresów dostępnych w kartotece płatnika. Dotyczy adresów wcześniej zgłoszonych i potwierdzonych w ZUS w związku z zakończeniem działalności pod tym adresem. 5. Wymuszenie korekty raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na ZUS DRA Program poinformuje użytkownika o konieczności przekazania do ZUS raportów z przeliczoną składką na ubezpieczenie wypadkowe. Dotyczy przypadków, gdy na deklaracji korygującej ZUS DRA wprowadzono zmianę stopy procentowej w stosunku do deklaracji o wcześniejszym numerze. Program umożliwia kopiowanie brakujących pozycji raportów ZUS RCA do kompletu korygującego. 6. Przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących Przed wysłaniem kompletów dokumentów rozliczeniowych korygujących, program umożliwia usunięcie niezmienionych pozycji raportów. Ocena, czy pozycja raportu została zmieniona wynika z porównania: z kompletem logicznym pobranym z ZUS i/lub z kolejki dokumentów oczekujących na przetworzenie stanowiących jednocześnie podstawę do wykonania weryfikacji. 7. Warunkowe przekazanie dokumentów z istotnymi błędami Program umożliwi wysłanie zestawu dokumentów do ZUS zawierającego błędy poważne, a użytkownik zostanie poinformowany o kontroli tego zestawu przez ZUS. Szczegółowe informacje dotyczące instalacji programu, pobierania danych z ZUS, tworzenia dokumentów oraz ich wysyłki, zostały opisane w dokumentach: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika oraz Program Płatnik Dokumentacja administratora. Dokumenty są dostępne na stronie Strona 7 z 27

8 3. Zmiany wynikające z rozporządzenia Od 1 listopada 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1101). Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w formularzach ubezpieczeniowych oraz kodach wykorzystywanych przy ich wypełnianiu: 1. W dokumentach ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RZA: zostały rozszerzone pola, w których są wykazywane kwoty składek należnych tak, aby możliwe było podanie ich kwot, według wszystkich obowiązujących źródeł finansowania, takich jak: ubezpieczony, płatnik, budżet państwa, Fundusz Kościelny. Ma to na celu ułatwienie płatnikowi weryfikacji prawidłowości sumowania należnych kwot składek z odpowiednich pól w raportach rozliczeniowych do odpowiednich pól w deklaracji rozliczeniowej. Dodatkowo w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA wprowadzono oddzielne pola do wykazywania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. 2. W dokumentach ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA, ZUS ZSWA, ZUS ZWUA: w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego usunięta została etykieta w polu NIP, gdyż od 1 stycznia 2012r. w przypadku osób ubezpieczonych obowiązuje jako numer identyfikacyjny tylko numer PESEL, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tego numeru seria i numer dowodu osobistego lub paszportu 3. Zamiast druku ZUS RMUA zostały wprowadzone dwa wzory dokumentów: Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej i Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej będzie wykorzystywana do przekazywania ubezpieczonym na ich wniosek informacji, o rozliczonych i wykazanych w przekazanych za dany miesiąc imiennych raportach miesięcznych składkach i świadczeniach. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej będzie wykorzystywana do przekazywania tych informacji ubezpieczonym za każdy rok 4. Zmiany w wykazie kodów tytułów ubezpieczenia zostały dodane nowe kody, część kodów przestała obowiązywać a część ma zmienione opisy. Nowe kody tytułu ubezpieczenia: osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej, osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, Usunięte kody tytułu ubezpieczenia: alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25 roku życia, objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, Strona 8 z 27

9 15 00 małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą, obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstwa, osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegająca z tego tytułu dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zmieniony opis kodu tytułu ubezpieczenia: osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 5. Zmiany w wykazie kodów świadczeń/przerw w opłacaniu składek zostały wprowadzone nowe kody a część ma zmienione opisy. Nowe kody świadczenia/przerwy: 319 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 320 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego, 325 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 326 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 327 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego, 328 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego. Zmienione opisy kodów świadczenia/przerwy: 311 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, 315 wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony, jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. 4. Instalacja i pierwsze uruchomienie Programu Aby zainstalować program Płatnik należy uruchomić plik SETUP.EXE i przejść kolejne kroki kreatora instalacyjnego programu. Sposób instalacji programu został opisany w podręczniku administratora programu Płatnik. Po zakończeniu procesu instalacji można od razu rozpocząć pracę z programem, zaznaczając pole wyboru Uruchom program Płatnik. Strona 9 z 27

10 Jeśli wcześniej użytkownik korzystał z programu PŁATNIK w WERSJI A i chce, aby program instalacyjny przejął ustawienia (m.in. lokalizację bazy danych, okres rozliczeniowy, płatnika wybranego do kontekstu), to nie powinien odinstalowywać wersji poprzedniej. W przypadku, gdy przed instalacją programu Płatnik nie był odinstalowany program Płatnik A instalator przejmuje ustawienia poprzedniej wersji programu, w tym ustawienia bazy danych. W takim przypadku po zainstalowaniu programu można pracować z bazą, z którą aktualnie program Płatnik był połączony. Wersja programu Płatnik wprowadza szereg zmian w strukturze bazy danych stąd powstała konieczność dostosowania dotychczas wykorzystywanej bazy do wymagań nowego Płatnika Konwersja bazy danych do wersji Przy pierwszym uruchomieniu, podczas pierwszej próby połączenia się z bazą danych, na której odbywała się praca w wersji A programu, zostanie wykonana konwersja tej bazy do wersji Konwersja umożliwi korzystanie z poprzedniej bazy danych w aktualnej wersji programu. Wymóg konwersji dotyczy zarówno bazy roboczej jak i bazy archiwum. Po przekonwertowaniu bazy danych do wersji wymaganej przez program PŁATNIK , nie będzie możliwości pracy z taką bazą w poprzednich wersjach programu. W trakcie konwersji bazy danych MS SQL Server konieczne jest podanie identyfikatora i hasła użytkownika MS SQL Server, który ma uprawnienia administracyjne serwera (np. użytkownik sa ) lub ma uprawnienia do administrowania konwertowaną bazą danych. Podczas konwersji należy wykonać kopię zapasową pliku bazy danych. W tym celu należy zaznaczyć okno potwierdzające Utwórz kopię zapasową pliku bazy danych. Funkcja konwersji standardowo proponuje i umożliwia wykonanie takiej kopii przed dokonaniem zmian w strukturze bazy. Szczegółowe informacje dotyczące konwersji bazy danych zawarte są w dokumencie Program Płatnik Dokumentacja administratora. Strona 10 z 27

11 4.2. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS ZUS udostępnia płatnikom dane służące do poprawienia jakości tworzonych dokumentów ubezpieczeniowych w programie Płatnik. W programie Płatnik w wersji wprowadzono mechanizm pobierania danych z ZUS zapisanych na kontach płatników i ubezpieczonych. Są to następujące grupy danych: aktualne parametry konfiguracyjne wymagane do poprawnej pracy systemu weryfikacji (biblioteki, słowniki itp.), dane z kont płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w ZUS, statusy przetworzenia dokumentów wysłanych przez płatnika. Dane te można pobrać automatycznie za pomocą funkcji aktualizujących: komponenty (biblioteki, słowniki, pliki konfiguracyjne) programu Płatnik, dane płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w ZUS. W wersji programu PŁATNIK został rozszerzony zakres danych przechowywanych w kartotece płatnika oraz kartotekach ubezpieczonych. W sytuacji, gdy płatnicy przystąpią do pobrania i aktualizacji danych z ZUS, wówczas dane znajdujące się w ich bazie danych zostaną uzupełnione. W oparciu o dane pobrane z ZUS będzie wykonywana weryfikacja dokumentów przygotowywanych w programie celem przekazania do ZUS. Pobranie danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS uwarunkowane jest znajomością danych charakterystycznych dla konkretnego płatnika. Dane te zostaną pobrane automatycznie z ZUS, a w przypadku nie znalezienia ich będą musiały być wprowadzone do formularza oświadczenia przez płatnika. Dodatkowo osoba pobierająca dane, będzie musiała zapoznać się z regulaminem pobierania danych z ZUS i podpisać elektroniczne oświadczenie. Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS, użytkownik programu musi posiadać ważny certyfikat kwalifikowany oraz odpowiadający mu klucz prywatny (patrz Dokumentacja administratora rozdział Ustawienia certyfikatów ). Aby pobrać dane płatnika i ubezpieczonych z ZUS należy: 1. Ustawić w parametrach przekazu elektronicznego odpowiedni certyfikat kwalifikowany, 2. Ustawić w parametrach przekazu elektronicznego opcje połączenia z Internetem (patrz Dokumentacja administratora rozdział Ustawienia komunikacji z ZUS), Strona 11 z 27

12 3. Z menu Administracja należy wybrać polecenie: Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika, wtedy pojawi się okno Aktualizacja komponentów programu i danych płatnika: Należy wybrać przycisk Pobierz aktualizacje. Wybór Anuluj spowoduje zamknięcie okna i aktualizacja nie będzie wykonana. 4. Jeśli dane w kartotece płatnika będą niepotwierdzone w ZUS, albo: Dane płatnika i ubezpieczonych znajdujące się w kartotekach będą nieaktualne względem danych, które znajdują się w ZUS, wówczas pojawi się okno: Po wybraniu opcji Tak, pojawi się okno Pobieranie danych z ZUS. Strona 12 z 27

13 5. Warunkiem rozpoczęcia pobierania danych, jest złożenie podpisu na oświadczeniu Pobieranie danych z ZUS. Po złożeniu prawidłowego podpisu i ewentualnym wpisaniu żądanej wartości (nie w każdej sytuacji program prosi o podanie dodatkowych informacji), nastąpi pobieranie danych z ZUS. 6. Po zakończeniu pobierania komponentów programu i danych pojawi się okno: Należy wybrać Przebieg aktualizacji, aby uzyskać Raport z pobierania aktualizacji. Raport z pobrania zawiera następujące informacje: data pobrania, status operacji, zakres pobranych danych oraz dane o użytkowniku, który wykonał to zadanie. Raport z pobierania będzie również dostępny w Dzienniku operacji. Dziennik operacji jest dostępny w menu Widok polecenie Administracja/Dziennik Operacji. Strona 13 z 27

14 4.3. Raport z aktualizacji danych Raport z aktualizacji danych płatnika i ubezpieczonych z ZUS zawiera szczegółowe informacje o zmianach wprowadzonych w kartotekach programu podczas pobierania danych z ZUS. Raport składa się z 3 części, dotyczących: kartoteki płatnika, kartotek ubezpieczonych, kompletów rozliczeniowych. W częściach dotyczących kartoteki płatnika i ubezpieczonych wymienione są wartości, które uległy zmianie w stosunku do stanu kartotek sprzed pobierania danych. Z raportu odczytać można informację, że dana wartość została: dodana (przed pobraniem była pusta), usunięta (przed pobraniem istniała w kartotece/ była określona) albo zmieniona. W przypadku informacji o zmianie dostępne są w raporcie obydwie wartości: przed i po pobraniu danych z ZUS. W części dotyczącej kompletów rozliczeniowych jest informacja o nowych i zaktualizowanych kompletach dokumentów rozliczeniowych. Bardzo ważne jest, aby płatnik szczegółowo przeanalizował RAPORT Z AKTUALIZACJI DANYCH. Mogą bowiem wystąpić sytuacje, że dane na kontach w ZUS są nieprawidłowe lub nieaktualne. W sytuacjach wątpliwych sprawę należy wyjaśnić z osobą ubezpieczoną. Jeżeli okaże się, że dane pobrane z ZUS wymagają zmiany lub korekty, płatnik powinien przekazać do ZUS dokument odpowiedni do typu danych wymagających zmiany (korekty). TYP DANYCH Identyfikacyjne ubezpieczonego Ewidencyjne ubezpieczonego Adresowe ubezpieczonego Dot. członków rodziny Identyfikacyjne płatnika Ewidencyjne płatnika Adresowe płatnika Dot. rachunku bankowego ZUS ZIUA ZMIANA/ KOREKTA NA FORMULARZU ZUS ZUA lub ZUS ZZA ZUS ZUA lub ZUS ZZA ZUS ZCNA ZUS ZIPA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany danych na wniosku CEIDG-1) ZUS ZPA lub ZUS ZFA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany/korekty danych na wniosku CEIDG-1) ZUS ZPA lub ZUS ZFA (płatnik składek będący przedsiębiorcą zgłasza zmiany/korekty danych na wniosku CEIDG-1), a w przypadku adresu prowadzenia działalności ZUS ZAA ZUS ZBA Strona 14 z 27

15 Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypełniania i korygowania opisane są w poradnikach dla płatników składek: Ogólne zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dostępny jest na stronie: w zakładce ZUS na skróty/poradniki, ulotki 5. Szczegóły zmian w programie Płatnik 5.1. Komponenty programu Program w wersji zapewnia aktualizację komponentów programu w zakresie takich danych jak: 1. Aktualne wartości wspólnych dla wszystkich parametrów wyliczeniowych. 2. Aktualna wartość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnika (tylko w przypadku, gdy została nadana płatnikowi przez ZUS). 3. Słowniki merytoryczne będące podstawą do wykonania weryfikacji dokumentów. 4. Tablice konwersji dokumentów rozliczeniowych. 5. Lista błędów weryfikacji wraz z klasą błędów. 6. Certyfikat klucza publicznego ZUS (odnawiany obecnie co dwa lata), z którego powinni korzystać płatnicy składek. 7. Adresy węzłów internetowych. 8. Domyślne lokalizacje certyfikatów. Usługa aktualizacji danych i komponentów programu Płatnik jest wywoływana przy uruchomieniu programu oraz z menu Administracja. W sytuacji, gdy w ZUS są dostępne aktualizacje - program informuje o tym użytkownika. Aby wywołać w programie aktualizacje komponentów należy z menu Administracja wybrać polecenie Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika Kartoteka płatnika W związku z wprowadzeniem możliwości pobrania danych z ZUS w wersji programu przewidziano dodatkowe miejsce w kartotekach na utrzymywanie danych pochodzących z konta płatnika w ZUS. W wersji zakres danych w kartotece płatnika został rozszerzony o przechowywany zbiór informacji pobranych z ZUS z Centralnego Rejestru Płatników Składek. Po pobraniu danych z rejestru ZUS dane przechowywane w programie zostaną zaktualizowane o dane znajdujące się na koncie płatnika w ZUS. Strona 15 z 27

16 Po aktualizacji danych płatnika danymi z ZUS, kartoteka płatnika otrzymuje status Potwierdzona w ZUS i jest zablokowana do ręcznej edycji. Od tej pory wszelkie zmiany w danych płatnika są widoczne po wysłaniu do ZUS odpowiedniego dokumentu zmieniającego dane i pobraniu aktualizacji danych z ZUS. Potwierdzona w ZUS kartoteka płatnika będzie posiadała informacje takie jak: dane identyfikacyjne, adres siedziby, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności gospodarczej, inne dane (stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe oraz numery kont bankowych), dane do wyliczeń i weryfikacji (dane na koncie płatnika, dane o biurze rachunkowym, status płatnika, dane o obowiązku wypełniania dokumentu ZUS IWA i obowiązek opłacania składek), dane historyczne Kartoteka ubezpieczonego Po pobraniu danych z ZUS, kartoteki ubezpieczonych zostaną zaktualizowane o dane przechowywane na kontach w ZUS dla ubezpieczonych zgłoszonych przez danego płatnika. Zidentyfikowana kartoteka otrzyma status Potwierdzona w ZUS. Zaktualizowane zostaną kartoteki tylko tych ubezpieczonych, którzy: są przypisani w ZUS do danego płatnika (tzn. ubezpieczony jest lub był zgłoszony u danego płatnika), ubezpieczony został już wyrejestrowany u danego płatnika, ale od jego wyrejestrowania nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Nowy zakres danych pobieranych z kont ubezpieczonych w ZUS: dane ewidencyjne (imię drugie, nazwisko rodowe, płeć), informacje o zgonie osoby ubezpieczonej (data zgonu), miesiąc przekroczenia lub osiągnięcia kwoty górnej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dane członków rodziny ubezpieczonego, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, dane dotyczące zgłoszenia do ubezpieczeń (kod tytułu, okresy zgłoszenia, podlegania ubezpieczeniom), dane dotyczące indywidualnego schematu podlegania. Strona 16 z 27

17 Dane pobrane z ZUS a kartoteki ubezpieczonych Po zasileniu rejestru ubezpieczonych danymi z ZUS, stan danych w kartotekach może przedstawiać się następująco: Dane z ZUS Jeden zestaw danych dot. ubezpieczonego Kartoteka ubezpieczonego w bazie programu Jedna kartoteka ubezpieczonego OPIS Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS zidentyfikowały się z jedną kartoteką, wówczas dane z kartoteki zostały zastąpione danymi z ZUS. Dotychczasowe dane identyfikacyjne ubezpieczonego z kartoteki zostały zachowane, ale jako historyczne. WYNIK Zastąpienie danych kartoteki zawierają dane z ZUS. Jeden zestaw danych dot. ubezpieczonego Więcej niż jedna kartoteka tego samego ubezpieczonego Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS zidentyfikowały się z więcej niż jedną kartoteką, wówczas dane te nie zostały automatycznie wczytane i użytkownik (płatnik składek) wybiera jedną z dwóch opcji. Wybór użytkownika: 1. Pozostawia nadmiarową kartotekę w bazie, jako niezaktualizowaną albo 1. Wynik: kartoteka pozostaje w stanie niepotwierdzona w ZUS. 2. Wykonuje scalenie kartotek. 2. Wynik: program wykona scalenie i importowane dane zostaną dopisane do wynikowej kartoteki. Jeden zestaw danych dot. ubezpieczonego Brak kartoteki ubezpieczonego Gdy dane ubezpieczonego pobrane z ZUS nie zidentyfikowały się z żadną kartoteką w bazie programu, wówczas tworzona jest/ zostanie utworzona nowa kartoteka ubezpieczonego. Utworzenie nowej kartoteki. Strona 17 z 27

18 Więcej niż jeden zestaw danych dot. tego samego ubezpieczonego Jedna kartoteka ubezpieczonego Gdy z jedną kartoteką ubezpieczonego w bazie programu zidentyfikowały się dwa lub więcej zestawów danych pobranych z ZUS, wówczas dane te nie zostały automatycznie wczytane i użytkownik musi wskazać/ zaznaczyć, który z zestawów danych z ZUS powinien zastąpić kartotekę istniejącą w bazie programu. Wybór danych przez użytkownika. W tym przypadku płatnik składek powinien niezwłocznie skontaktować się jednostką terenową ZUS Tworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej w ramach II etapu Program Płatnik w wersji umożliwi utworzenie dla wybranego ubezpieczonego Informacji miesięcznej lub Informacji rocznej za jeden lub kilka wskazanych okresów rozliczeniowych lub rok. Informacja dla ubezpieczonego za wybrany okres jest tworzona na podstawie dokumentów rozliczeniowych przetworzonych i zapisanych na koncie ubezpieczonego w ZUS ze wszystkich przedziałów identyfikatorów. Funkcja ta jest wspomagana kreatorem, który w trakcie pracy umożliwia pobranie danych za wybrane okresy z ZUS. Informacje dla osób ubezpieczonych są tworzone na podstawie dokumentów rozliczeniowych przekazanych przez płatnika i uznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za poprawne. Płatnicy składek, którzy nie pobierają danych z ZUS, nie mogą tworzyć Informacji miesięcznych i Informacji rocznych dla ubezpieczonych. Z programu została usunięta funkcjonalność związana z tworzeniem dokumentu ZUS RMUA. Aby utworzyć Informację dla osoby ubezpieczonej należy: 1. Z menu Widok wybrać polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych. 2. Wskazać ubezpieczonego, dla którego będzie utworzony dokument i z menu Program wybrać polecenie Otwórz. 3. Po ukazaniu się okna z danymi ubezpieczonego z menu Operacje wybrać polecenie Utworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej. Kreator tworzenia Informacji dla osoby ubezpieczonej, może zostać wywołany również z menu Narzędzia poleceniem Twórz dokumenty, następnie poleceniem Informacje dla osoby ubezpieczonej. Strona 18 z 27

19 1. Pierwsze okno kreatora Informacji dla osoby ubezpieczonej informacyjne. Należy kliknąć przycisk Dalej i postępować zgodnie ze wskazówkami kreatora. 2. W kroku drugim należy wskazać okres, za jaki program ma utworzyć Informacje. W polach okres od i okres do domyślnie jest wpisany okres rozliczeniowy z okna Ustawienia programu. Należy wskazać przedział okresów rozliczeniowych, za które tworzone będą Informacje dla ubezpieczonego. Następnie kliknąć przycisk Dalej. W kolejnym kroku kreator sprawdza aktualność komponentów i danych programu. Strona 19 z 27

20 3. Potwierdzenie aktualności komponentów i danych pokazuje kolejne okno: Gdy dane są aktualne, to w oknie pokażą się informacje potwierdzające. Należy kliknąć przycisk Dalej. W sytuacji, gdy komponenty i słowniki programu lub dane płatnika lub ubezpieczonych będą nieaktualne, nastąpi pobranie i aktualizacja danych Gdy dane są nieaktualne to pojawia się okno z pytaniem: Należy potwierdzić kliknąć Tak. Program rozpocznie aktualizację Przebieg aktualizacji jest monitorowany w oknie: Aż do uzyskania informacji w punktach 1, 2 i 3 aktualne. Strona 20 z 27

21 4. W czwartym kroku kreatora użytkownik decyduje, czy Informacje będą tworzone dla wszystkich ubezpieczonych, czy dla wybranych. Jeśli Informacje będą tworzone dla wszystkich osób, należy wybrać opcję Twórz dokumenty dla wszystkich ubezpieczonych. Następnie należy kliknąć przycisk Dalej. Jeśli Informacje będą tworzone dla wybranych osób, należy wybrać opcję Twórz dokumenty dla wybranych ubezpieczonych. Następnie należy kliknąć przycisk Wybierz ubezpieczonych. W sytuacji, gdy ubezpieczeni nie zostaną wskazani, wówczas Informacje zostaną utworzone dla wszystkich ubezpieczonych. Strona 21 z 27

22 5. W kroku piątym kreatora pojawia się lista ubezpieczonych, dla których zostaną utworzone Informacje. Należy kliknąć przycisk Dalej. 6. W szóstym kroku kreatora użytkownik decyduje o miejscu, w którym będzie zapisana Informacja. Jeśli płatnik chce zapisać Informację w innym miejscu, niż lokalizacja domyślna, należy kliknąć przycisk Przeglądaj a następnie wskazać to miejsce. Jeśli Informacja ma być wydrukowana, należy zaznaczyć opcję Wydruk raportów. Strona 22 z 27

23 Po wybraniu opcji Przeglądaj pokaże się okno z folderami na dysku: Należy zaznaczyć wybrany folder i kliknąć OK. 7. W siódmym kroku kreatora użytkownik zostaje poinformowany dla ilu ubezpieczonych zostaną wydrukowane Informacje. Po kliknięciu przycisku Twórz nastąpi wydruk utworzonych Informacji. Utworzone Informacje zostaną również zapisane w standardowej lokalizacji na dysku lub w miejscu wskazanym przez użytkownika. Strona 23 z 27

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji

Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001. Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Broszura informacyjna Program Płatnik wersja 9.01.001 Należy zapoznać się przed uruchomieniem nowej wersji Spis treści 1. Modyfikacje... 3 2. Nowe funkcje... 5 3. Zmiany wynikające z rozporządzenia...

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Strona 3 z 9. Życzymy miłej pracy z programem Płatnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 3 WAŻNE INFORMACJE O PROGRAMIE PŁATNIK BROSZURA INFORMACYJNA Spiis ttreścii 1. Wstęp... 3 2. Główne funkcje programu... 3 3. Pobieranie danych z ZUS... 4 3.1. Raport z pobrania danych... 5 3.2. Komponenty

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 10.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001

Program Płatnik 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Ważne informacje o nowej wersji programu Broszura informacyjna SPIS TREŚCI 1. Modyfikacje...................................................... 3 2. Nowe funkcje.....................................................

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001

Program Płatnik 10.01.001 Program Płatnik 10.01.001 Ważne informacje o nowej wersji programu Broszura informacyjna 1. Modyfikacje... 3 2. Nowe funkcje... 5 3. Zmiany wprowadzone w wersji 10.01.001... 5 4. Pobieranie danych z ZUS...

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Najczęstsze pytania użytkowników po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik 9.01.001. Najczęstsze pytania użytkowników po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Najczęstsze pytania użytkowników po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. Po zainstalowaniu programu Płatnik próbowałem pobrać dane z ZUS.

Bardziej szczegółowo

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Praca z danymi z ZUS w Interaktywnym Płatniku Plus Nowa platforma komunikacji online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Praca z danymi z ZUS w Interaktywnym Płatniku Plus Nowa platforma komunikacji online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Praca z danymi z ZUS w Interaktywnym Płatniku Plus Nowa platforma komunikacji online pomiędzy płatnikami składek a Zakładem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i utrudnienia w pracy online z danymi z ZUS

Ułatwienia i utrudnienia w pracy online z danymi z ZUS Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Ułatwienia i utrudnienia w pracy online z danymi z ZUS Warsztaty komputerowe dla osób pracujących w IPP z rozwiniętą częścią dotyczącą

Bardziej szczegółowo

E-zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 roku oraz największe wyzwania dla użytkownika programu Płatnik po podłączeniu do IPP

E-zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 roku oraz największe wyzwania dla użytkownika programu Płatnik po podłączeniu do IPP Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: E-zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 roku oraz największe wyzwania dla użytkownika programu Płatnik 10.01.001 po podłączeniu

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZUA?

Jak wypełnić ZUS ZUA? Jak wypełnić ZUS ZUA? Formularz ZUS ZUA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia osoby z danego tytułu ubezpieczenia (z wyjątkiem osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentów. i rozliczeniowych. zatrudnieniu. orzecznictwo sądów pracy

Sporządzanie dokumentów. i rozliczeniowych. zatrudnieniu. orzecznictwo sądów pracy Sporządzanie dokumentów Zakaz zgłoszeniowych dyskryminacji w i rozliczeniowych zatrudnieniu w programie przydatna Płatnik strategia, 10.01.001 orzecznictwo sądów pracy Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wskazówki, jak przygotować się do drugiego etapu zmian w Płatniku

Praktyczne wskazówki, jak przygotować się do drugiego etapu zmian w Płatniku Praktyczne wskazówki, jak przygotować się do drugiego etapu zmian w Płatniku Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor prowadząca: Marta Strupińska

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RZA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK QD XEH]SLHF]HQLH ]GURZRWQH 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR)

DANE INFORMACYJNE Lp. BLOK TYTUŁ OPIS 1. Wewnętrzny Dokument Rozliczeniowy (WDR) Szanowny Kliencie! Pamiętaj, by sprawdzać poprawność danych przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w imiennych raportach miesięcznych dotyczących danego roku kalendarzowego nie później niż do

Bardziej szczegółowo

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RZA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer)

Kod błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu K (numer) lasyfikacja błędów krytyczny od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60004101 ZUS DRA I 2-1 Identyfikator deklaracji Identyfikator nie jest wypełniony 2-2 Okres rozliczeniowy deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

PŁATNIK 10.01.001 czyli jak MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ DANE POBRANE Z ZUS; aby uzyskać bezproblemową komunikację z ZUS w 2016

PŁATNIK 10.01.001 czyli jak MAKSYMALNIE WYKORZYSTAĆ DANE POBRANE Z ZUS; aby uzyskać bezproblemową komunikację z ZUS w 2016 PROFESJONALISTA Firma Szkoleniowo-Konsultingowa tel.: (0-52) 584 12-31; (0-52) 584-12 32 fax.: (0-52) 585-31 - 92 Biuro: ul. Racławicka 11/2; 85 041 Bydgoszcz Siedziba: ul. Chopina 51; 86 100 Świecie NIP:

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

odw-program Płatnik - korekty dokumentów

odw-program Płatnik - korekty dokumentów odw-program Płatnik - korekty dokumentów Kod szkolenia: 939416 Miejsce: Szczecin, Centrum miasta Koszt szkolenia: 530.00 zł Program I. Obsługa programu Płatnik: 1. Podstawy zasad pracy w programie, omówienie

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA sierpień 2016 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika

Program Płatnik Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika Program Płatnik 10.01.001 Przetwarzanie dokumentów przekazanych przez płatnika 1. T R Y B Y P R Z E T W A R Z A N I A D O K U M E N T Ó W Wdrożenie nowych funkcji w programie Płatnik oznacza zmiany w procesie

Bardziej szczegółowo

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika

Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS dla przedsiębiorcy, osoby współpracującej i pracownika Deklaracje zgłoszeniowe ZUS zarówno dla właściciela firmy, osoby współpracującej, jak i pracownika można

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych

ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach

ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS RCA Imienny raport miesięczny

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RSA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk L SU]HUZDFK Z RSãDFDQLX VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RSA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS RSA Imienny raport miesięczny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE TWORZENIE DOKUMENTÓW

SYSTEMOWE TWORZENIE DOKUMENTÓW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zwolnienie płatników składek z obowiązku składania dokumentów rozliczeniowych SYSTEMOWE TWORZENIE DOKUMENTÓW r Na jakiej podstawie dokumenty rozliczeniowe tworzone są systemowo?

Bardziej szczegółowo

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej

ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby fizycznej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZFA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001

Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 Lista błędów krytycznych w programie Płatnik 8.01.001 od błędu Formularz Blok Pole Nazwa Pola Opis Błędu Status Błędu 60005401 AU I 1 Niepoprawny numer 60006502 AU I-VI Pola objęte regułą WD0021:1 Niedozwolony

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń

ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZWUA Wyrejestrowanie z ubezpieczeń Jak wypełnić i skorygować Poradnik

Bardziej szczegółowo

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS RCA,PLHQQ\ UDSRUW PLHVLęF]Q\ R QDOHůQ\FK VNãDGNDFK L Z\SãDFRQ\FK œzldgf]hqldfk 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS RCA lipiec 015 publikacja bezpłatna ZUS RCA Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania

Wypełnianie dokumentów ZUS. 43 odpowiedzi. na najczęściej zadawane pytania Wypełnianie dokumentów ZUS 43 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Spis treści Dokumenty zgłoszeniowe Dokumenty podpisane przez doradcę podatkowego... 3 Zmiana adresu firmy... 3 Zmiana numeru rachunku

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS DRA 'HNODUDFMD UR]OLF]HQLRZD 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS DRA kwiecień 2016 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa 2 ZUS

Bardziej szczegółowo

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe

dodatek nr 5 Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe dodatek nr 5 nr 8(272) 20.04.2015 Temat na życzenie Jak prawidłowo zgłaszać i korygować dokumenty ubezpieczeniowe 9 771731 996535 1 7 1. Zgłoszenie płatnika składek... 2 1.1. Zgłoszenie płatnika składek

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa

ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować czerwiec 017 publikacja bezpłatna ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS

Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS Usługi kadrowe Naliczanie płac Doradztwo Szkolenia Outsourcing orekty ZUS Audyt Program Płatnik Poznań, 2010r. Oferta na wykonanie korekty dokumentów ZUS WSTĘP Jesteśmy ogólnopolską firmą doradczą świadczącą

Bardziej szczegółowo

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS?

REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? REJESTRUJESZ FIRMĘ W KRS? Przeczytaj koniecznie! Teraz zrobisz to szybciej Rejestrujesz firmę w KRS? Teraz zrobisz to szybciej 1 Planujesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Teraz zrobisz

Bardziej szczegółowo

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZUA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]Hľ ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK RVRE\ XEH]SLHF]RQHM 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZUA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń / zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R.

JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Zasady podlegania ubezpieczeniom i opłacania składek. POZNAŃ, 24 KWIETNIA 2013R. Pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3

Program Płatnik. Struktury danych osobowych. wersja 1.3 Program Płatnik Struktury danych osobowych wersja 1.3 Tytuł dokumentu: Płatnik Struktury danych osobowych Wersja: 1.3 Data wydania: 2009-12-09 Dotyczy programu: Program Płatnik od wersji 8.01.001 SPIS

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 listopad 2013 ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi merkalon@it www.merkalon.pl e-mail: merkalon@merkalon.pl enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi Strona 1 z 14 1 Instalacja dodatku enova Analizy Płatnik W pakiecie instalacyjnym znajdują się dwa pliki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZSWA lipiec 205 publikacja bezpłatna ZUS ZSWA Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczających składki na ubezpieczenia własne i innych osób

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r.

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik data aktualizacji: 01.01.2008r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2008 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9

Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 Strona 1 z 5 Współpraca INSIGNUM Kadry i Płace z programem Płatnik 9 W związku z wejściem w życie 1 listopada ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 września 2013 r. oraz udostępnieniu

Bardziej szczegółowo

15 września 2015 r. Hotel Mercure Stare Miasto, ul. Heweliusza 22, Gdańsk

15 września 2015 r. Hotel Mercure Stare Miasto, ul. Heweliusza 22, Gdańsk Oferta szkolenia WLR Training Group Sp. z o.o. wlr.com.pl Weryfikacje online w interaktywnym Programie Płatnik 10.01.001. Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających z dużą ilością zagadnień merytorycznych,

Bardziej szczegółowo

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować

ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego. Jak wypełnić i skorygować ZUS ZCNA 1934 2014 kwiecień 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZCNA Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić ZUS ZZA?

Jak wypełnić ZUS ZZA? Jak wypełnić ZUS ZZA? Formularz ZUS ZZA wypełnia się w celu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczonego, który z danego tytułu podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także w przypadku

Bardziej szczegółowo

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej

Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej SZANOWNI PAŃSTWO, Wspólnicy spółki cywilnej,

Bardziej szczegółowo

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek

ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek ZUS ZBA Informacja o numerach rachunków bankowych płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZBA Informacja o numerach

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów

EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 EWD Elektroniczna Wymiana Dokumentów Testy oprogramowania interfejsowego w ZUS specyfikacja scenariuszy testowych Wersja 1.7 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika

Instrukcja składania wniosków do RIS Instrukcja użytkownika Ostatnia aktualizacja: 2015-07-28 Instrukcja użytkownika Spis treści Rozdział I 1 1.1 Składanie wniosku... do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 1 1.2 Obsługa wniosków... na praca.gov.pl 3 1.3 Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2005 r. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

Październik 2016 II Oddział ZUS w Warszawie

Październik 2016 II Oddział ZUS w Warszawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako innowacyjna instytucja zaufania publicznego udostępniająca nowoczesne kanały elektronicznego przekazywania dokumentów Październik 2016 II Oddział ZUS w Warszawie Strategia

Bardziej szczegółowo

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZZA =JãRV]HQLH GR XEH]SLHF]HQLD ]GURZRWQHJR ]JãRV]HQLH ]PLDQ\ GDQ\FK 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZZA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZZA Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / zgłoszenie zmiany danych Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r.

PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Olsztyn 21.05.2009 r. PROCEDURA REJESTRACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Olsztyn 21.05.2009 r. Rejestracja działalności gospodarczej od 31.03.2009 r.- JEDNO OKIENKO Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, tj. niezatrudniających przy tej działalności

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa obsługa Platformy Usług Elektronicznych ZUS - praca online na własnym koncie użytkownika. Program Płatnik w aktualnej metryce nr "89"

Kompleksowa obsługa Platformy Usług Elektronicznych ZUS - praca online na własnym koncie użytkownika. Program Płatnik w aktualnej metryce nr 89 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Kompleksowa obsługa Platformy Usług Elektronicznych ZUS - praca online na własnym koncie użytkownika. Program Płatnik w aktualnej

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek

ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek ZUS ZAA Adresy prowadzenia działalności gospodarczej przez płatnika składek Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1 4 wrzesień 2014 publikacja bezpłatna ZUS ZAA Adresy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz

Data: Autor: Andrzej Lazarowicz wypadkowe* 9,73 zł 10,13 zł 9,45 zł 9,99 zł * Do 31.03.2015 r.obowiązywała stawka 1,93% składki wypadkowe, stawka 1,8% obowiązuje od 01.04.2015 r. Prawo do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ

TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ TWOJE KONTO W ZUS CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. TWOJE KONTO W ZUS. CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ Konto ubezpieczonego zakładane jest

Bardziej szczegółowo

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015

Amazis świadczenia rodzinne. Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA. INFO-R Spółka Jawna - 2015 Amazis świadczenia rodzinne Aneks do Instrukcji Obsługi PLATFORMA EMP@TIA INFO-R Spółka Jawna - 2015 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ZUS ZPA Zgłoszenie / zmiana danych płatnika składek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej Poradnik dla płatników składek Jak wypełnić i skorygować 1 9 3 4 2 0 1

Bardziej szczegółowo

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ

ZUS ZWPA :\UHMHVWURZDQLH SãDWQLND VNãDGHN 3RUDGQLN GOD SãDWQLNyZ VNãDGHN -DN Z\SHãQLþ L VNRU\JRZDþ ZUS ZWPA lipiec 2015 publikacja bezpłatna ZUS ZWPA Wyrejestrowanie płatnika składek Jak wypełnić i skorygować Poradnik dla płatników składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Szamocka 3, 5 01-748 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo