Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne"

Transkrypt

1 Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział II Specyfikacje Techniczne

2 Spis treści I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Cel zadania Ogólny opis techniczny przedmiotu zamówienia Opis w branży mechanicznej Opis w branży elektrycznej Opis w branży budowlanej Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac Termin wykonania, harmonogram prac Dokumentacja projektowa i powykonawcza Szkolenie personelu Terminy i warunki gwarancji / rękojmi...19 II. ZASADY ODBIORU I ORGANIZACJI PRAC Warunki odbioru prac Organizacja prac Zabezpieczenie placu budowy Porządek na placu budowy Gospodarka materiałami Gospodarka odpadami Dziennik Budowy Łączność telefoniczna Rusztowania Dźwigi i wciągarki Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy Zakres prac objętych wyceną...28 III. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY Określenie Zakresu Prac, Opis Proponowanego Rozwiązania Technicznego I Technologii Wykonania Robót Opis organizacji Prac Materiały dostarczane przez Wykonawcę Wykaz Podwykonawców...30 IV. OGÓLNA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ NA TERENIE ZAKŁADU Wykaz dokumentów, jakie winien złożyć Wykonawca Zasady ogólne Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ppoż Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska...37 V. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

3 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania Celem zadania jest: zwiększenie sprawności i czystości obiegu powietrza, zmniejszenie awaryjności osuszaczy, zmiana chłodzenia osuszaczy ziębniczych z układu wodnego na powietrze. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez wymianę 2 sztuk osuszaczy ziębniczych typ FDS 10000W chłodzonych wodą na 2 sztuki osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem o wydajności 5 500m 3 /h każdy. Opis istniejącego układu technologicznego W Elektrociepłowni Kraków S.A. od 1995 roku pracuje na potrzeby sieci sprężonego powietrza 3 sztuki osuszaczy ziębniczych produkcji Hiross typ FDS 10000W o wydajności nominalnej m 3 /h każdy. Obecnie sprężone powietrze jest produkowane na potrzeby układów odpopielania, SUW, kotłowni blokowej i maszynowni, przez 4 sztuki turbosprężarek o wydajnościach odpowiednio: 1. Turbosprężarka typ 4VRK nr 6 - o wydajności nominalnej m 3 /h 2. Turbosprężarka ALMIG 500 nr 5 - o wydajności nominalnej m 3 /h 3. Turbosprężarka ALMIG 270 nr 4 - o wydajności nominalnej m 3 / h 4. Turbosprężarka typ 4VRK nr 3 - o wydajności nominalnej m 3 /h Wycofano z eksploatacji sprężarki 4VRK nr 1 i nr 2. Przeprowadzone w latach ubiegłych liczne modernizacje (modernizacja układów chłodzących skanery na kotłach blokowych, modernizacja sterowania pomp zbiornikowych, zabudowa sprężarek na potrzeby AKPiA oraz racjonalna gospodarka sprężonym powietrzem spowodowały znaczne zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza. W chwili obecnej zapotrzebowanie na sprężone powietrze oscyluje w granicach od m 3 /h przy pracy jednego kotła blokowego w sezonie letnim do m 3 /h przy pracy 4 kotłów blokowych i 2 kotłów wodnych w sezonie zimowym. Stan techniczny osuszaczy ziębniczych należy określić jako dostateczny. Zabudowane w 2001 roku filtry powietrza przed osuszaczami w istotny sposób wpłynęły na poprawę ich pracy, wychwytując duże ilości zendry z wewnętrznych powierzchni rurociągów sprężonego powietrza, które zatykały wymienniki powietrza osuszaczy. Niezbędnymi operacjami remontowymi w latach następnych była konieczność wykonania czyszczenia (chemicznego) wymienników freon-woda chłodząca oraz freonpowietrze ze względu na spadające parametry wydajności osuszaczy. Opis i charakterystyka istniejących urządzeń (branża mechaniczna) Osuszacze ziębnicze typu FDS W. Zamontowane w stacji osuszania osuszacze ziębnicze zabudowane zostały w 1995 roku. Osuszacze ziębnicze typu FDS W (3 szt.) zainstalowano równolegle w układzie kolektorowym na potrzeby sieci sprężonego powietrza. Woda do chłodzenia osuszaczy pobierana jest z układu wody chłodni kominowych. 3

4 Lp. Parametr Wartość 1. Producent HIROSS 2. Typ 10000W 3. Ciśnieniowy punkt rosy +3ºC 4. Dopuszczalne maks.ciśnienie osuszacza 1,0 MPa 5. Wydajność przy powietrzu napływającym o temp +35ºC i ciśnieniu 0,7 MPa m 3 /h 6. Woda chłodząca woda maks. +25 ºC 9 m 3 //h 7. Medium chłodzące R134a 8. Moc pobierana 17 kw 9. Spadek ciśnienia na osuszaczu 0,3 bar 10. Masa netto 1500 kg Przed każdym osuszaczem ziębniczym na wlocie sprężonego powietrza zamontowano filtr typu SG

5 Rysunek 1 Widok na instalację osuszacza Rysunek 2 Dyspozycja urządzeń w stacji osuszania 5

6 Rysunek 3 Dyspozycja urządzeń w stacji osuszania Opis i charakterystyka istniejących urządzeń (branża elektryczna) Zasilanie Osuszacze ziębnicze są zasilanie z rozdzielni 0,4 kv OCC dwuczłonowej typu REG - 1 produkcji ELEKTROBUDOWY. Osuszacz nr 2 zasilany jest poprzez kabel YAKYżo 4x25 mm2 z rozdzielni 0CC1 sekcji B pole 4.4, Osuszacz nr 3 zasilany jest poprzez kabel YAKYżo 4x25 mm2 z rozdzielni 0CC1 sekcji A pola 5.3. W polach rozdzielni zabudowana jest aparatura łączeniowa i miejscowy pomiar prądu. System sterowania osuszaczy ziębniczych. Każdy osuszacz chłodniczy LED 133/170 firmy Hiross posiada indywidualny system sterowania i opomiarowania. Nie ma możliwości zdalnego załączenia lub wyłączenia osuszacza. Indywidualny system sterowania zabezpiecza bezpieczną pracę urządzenia, wyłącza ją w razie przekroczeń parametrów i generuje alarmy. W roku 2005 podstawowe parametry pracy osuszaczy i sygnały alarmowe wprowadzono do systemu FREELANCE. 6

7 Zdjęcie nr 1. Widok ona osuszacz nr 2. Zdjęcie nr 2. Widok na filtr SG

8 2. Ogólny opis techniczny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawy, demontaż istniejących osuszaczy i montaż wraz z uruchomieniem dostarczonych osuszaczy w.budynku stacji osuszaczy Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. W szczególności zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie projektu wykonawczego montażu oferowanych osuszaczy wraz z instalacją chłodzenia powietrzem, 2. Demontaż 2 sztuk osuszaczy o numerach stacyjnych: a. nr 2 oznaczenie KKS P3QPB20BH901 b. nr 3 oznaczenie KKS P3QPB30BH901 w zakresie prac mechanicznych, budowlanych i elektrycznych. 3. Demontaż układu chłodzenia starej instalacji osuszaczy. 4. Dostawa 2 sztuk osuszaczy o wydajności nominalnej min.5500 m 3 /h i ciśnieniowym punkcie rosy t = +3ºC przy napływie powietrza sprężonego o parametrach ciśnienie p = 7 bar, temperaturze otoczenia t ot =+25ºC (zgodnie z DIN ISO 7183) chłodzonych powietrzem. 5. Dostawy materiałów pomocniczych 6. Prace mechaniczne, budowlane, elektryczne i AKPiA związane z montażem 2 sztuk osuszaczy. 7. Podłączenie zasilania elektrycznego do nowych osuszaczy. 8. Podłączenie układu sterowania osuszaczy do istniejącego układu sterowania Freelance 9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach. 3. Opis w branży mechanicznej W branży mechanicznej zadanie polegać będzie na: 1. Demontażu osuszaczy FDS W o nr stacyjnych nr 2 i 3 (2 szt.), 2. Demontażu istniejącej instalacji chłodzącej, 3. Zabudowanie 2 sztuk osuszaczy ziębniczych, 4. Podłączeniu zabudowanych osuszaczy do rurociągów powietrza, 5. Ewentualnej zabudowie kanałów powietrznych, 6. Ewentualnej zabudowie instalacji wentylacyjnej do odprowadzenia nadmiar powietrza z pomieszczenia. 4. Opis w branży elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany do: 1. Przystosowania pól 4.4 i 5.3 rozdzielni OCC w zakresie demontażu i montażu aparatury w celu zasilania nowo zabudowanych osuszaczy, 2. Demontaż istniejących skrzynek sterowniczych i przekazanie ich Zamawiającemu 3. Podłączenia osuszaczy poprzez istniejące kable siłowe, 4. Wykonania połączenia światłowodowego pomiędzy systemem Freelance a sterownikami osuszaczy, 5. Wykonania sterowania z systemu. 6. Wykonania rozruchów serwisowych, testów z systemem, pomiarów pomontażowych 7. Dostarczenia następujących dokumentów: Kompletu dokumentacji 8

9 Instrukcje obsługi, DTR urządzeń w języku polskim, Atestów i poświadczeń materiałowych, Protokołów z pomiarów, rozruchu i prób serwisowych, AD.1 Przystosowanie pól rozdzielni W modernizowanych polach rozdzielni należy: zdemontować istniejącą aparaturę taką jak: podstawy bezpiecznikowe, rozłączniki, amperomierze, przekładniki, zabudowę nowej aparatury łączeniowej i pomiarowej wraz z wykonaniem nowych drzwiczek dostosowanych do w/w zmian, zabudowę układów pomiarowych prądu na rozdzielni oraz w systemie, wykonanie sygnalizacji stanu wózka i gotowości pola do systemu. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest, aby uzgodnić stosowaną aparaturę w instalacji elektrycznej z Inwestorem w celu jej unifikacji z istniejąca. AD.2 Podłączenie osuszaczy Gospodarka kablowa Instalacje kablowe elektroenergetyczne będą spełniać wymagania normy PN-76/E Dobór kabli Kable siłowe należy dobrać z uwzględnieniem następujących czynników: obciążenie, wytrzymałość zwarciowa, spadek napięcia również przy rozruchu silników, wytrzymałość mechaniczna, zakłócenia elektromagnetyczne. Wszystkie kable będą z żyłami miedzianymi. Żyły o przekroju do 6mm 2 będą jednodrutowe. Dla większych przekrojów będą zastosowane kable z żyłami wielodrutowymi. Minimalny przekrój żyły miedzianej dla kabli siłowych będzie wynosił 2,5 mm 2. Kable siłowe dla napięcia do 1kV będą posiadały izolację 0.6/1kV. Kable dla celów specjalnych, np. połączeń systemowych będą miały parowane żyły (preferowane RD(Y)St(y), ekranowane pary i ekran zewnętrzny. Kable prowadzone kanałami oraz w miejscach gdzie mogłyby być narażone na uszkodzenia mechaniczne będą opancerzone drutami stalowymi i pokryte powłoką zewnętrzną. Trasy kablowe Dla projektowania tras kablowych należy wykorzystać: istniejące tunele kablowe w obrębie sprężarkowni, nowoprojektowane podwieszone blaszane koryta kablowe, nowoprojektowane trasy drabinki kablowe. Zaprojektowane trasy kablowe będą wyposażone w elementy: wsporniki, 9

10 drabinki, blaszane kanały, przepusty przez ściany i stropy, uszczelnienia przepustów, inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli. W przypadku braku miejsca na konstrukcjach w istniejących kanałach kablowych w EC Kraków Wykonawca jest zobowiązany do ich zaprojektowania. Wszystkie wspomniane wyżej elementy będą prefabrykowane ze stali cynkowanej metodą zanurzeniowo ogniową. Elementy ocynkowane nie będą spawane. Główne trasy kablowe będą zawierać minimum 25% rezerwy. Odległości poziome kabli siłowych nie będą mniejsze niż średnica większego kabla. Nie będzie stosowane wielowarstwowe układanie kabli. Kable wychodzące poza tunele i kanały będą zabezpieczone do wysokości 2,5 m od posadzki stalowymi rurami lub innym zabezpieczeniem akceptowanym przez Zamawiającego. Żyły kablowe będą oznaczone systemem adresowym, oznacznikami w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wszystkie kable będą wyraźnie oznaczone oznacznikami przymocowanymi do kabla na początku i końcu oraz w miejscach zmiany trasy. Wszystkie urządzenia elektryczne, rozdzielnice, oraz zabudowana w nich aparatura muszą być oznaczone w kodzie KKS obowiązującym na terenie EC Kraków. Oznaczenia kabli i numeracja muszą być również wykonane według kodu KKS. Po oznaczeniu głównych urządzeń kodem KKS, należy oznaczenia zatwierdzić ze służbami eksploatacyjnymi EC Kraków. Uziemienie robocze i ochronne oraz połączenia wyrównawcze. Do głównej szyny zostaną podłączone wszystkie szyny PE skrzynek i obudów. Bednarkę wyprowadzoną ponad poziom terenu należy pomalować na kolor żółto-zielony. Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-86/E i PN-IEC (2001). Na poziomach technologicznych zostaną zlokalizowane główne szyny uziemiające, do których zostaną przyłączone szyny PE wszystkich szaf sterowniczych. Do głównej szyny uziemiającej zostaną również przyłączone wszystkie konstrukcje kablowe. Szyny główne połączone będą między sobą oraz z siecią uziemień EC (otok budynku). Montaż stalowych ocynkowanych drabinek i korytek kablowych powinien zapewniać ich elektryczną skuteczną ciągłość. Półki kablowe w poszczególnych ciągach kablowych należy zewrzeć na końcach i przyłączyć do instalacji uziemiającej. System ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i dodatkowej Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona podstawowa) będzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów (osłon) lub umieszczeniem ich poza zasięgiem dotyku. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zostanie zrealizowana w sieci 0,4 kv pracującej w układzie TN, tj. z uziemionym punktem zerowym, zarówno w obwodach 3- jak i 1-10

11 fazowych zgodnie z PN-IEC przez zastosowanie szybkiego wyłączenia w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego. Uwaga : W przypadku usytuowania osuszaczy w odległości nie pozwalającej na wpięcie istniejącego kabla siłowego, Zamawiający dopuszcza połączenie kabli poprzez skrzynkę pośredniczącą. AD.3 Połączenia światłowodowe Komunikacja pomiędzy systemem Freblance a sterownikiem osuszacza powinna odbywać się poprzez łącze światłowodowe z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU (szeregowy). Wykonawca wykona nowe połączenie światłowodem z budynku osuszaczy (nowe sterowniki osuszaczy) do szaf systemowych w nastawni sprężarkowi. Światłowód powinien być wielomodułowy 2 parowy prowadzony w rurze HDPE 40 i poprzez przełącznice połączony do konwerterów na RS-485. Sygnały analogowe i binarne z rozdzielni 0,4 kv OCC będą wprowadzone do systemu poprzez wolne wejścia na kartach. Uwaga: Wszystkie połączenia komunikacyjne, urządzenia, oraz oprogramowanie potrzebne do prawidłowej pracy osuszacza z systemem Freelance dostarcza Wykonawca. AD.4 Sterowanie z systemu Konfiguracja i oprogramowanie systemu, zarówno w zakresie sprzętowym jak również wykonania oprogramowania aplikacyjnego oraz sposobu wizualizacji, powinno być wykonane zgodnie ze standardami obowiązującymi w EC Kraków, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletu prac systemowych mających zapewnić prawidłową prace osuszaczy pod kątem sterowania i sygnalizacji. Wykonane prace i zmiany w systemie nie mogą wpływać negatywnie na istniejące funkcjonalności sytemu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac systemowych takich jak: Konfiguracja i uruchomienie komunikacji pomiędzy systemem Freblance a sterownikami osuszaczy, Konfigurację nowych obrazów w celu sterowania i wizualizacji, Opracowanie algorytmów, sterowań, układów automatycznej regulacji, zabezpieczeń wizualizacji pomiarów, konfiguracji trendów i listy zdarzeń wykonanie testów i sprawdzeń Uwaga: Prace konfiguracyjne w systemie Freelance muszą być wykonane na koszt Wykonawcy przez firmę serwisującą system Energoprojekt KATOWICE S.A. Wykonawca dostarczy nośniki wraz z licencjami na zainstalowane oprogramowanie oraz rozszerzy licencje o obsługę dodatkowych 50 I/O w ABB. W zakresie wykonawcy jest komplet prac po stronie konfiguracji i uruchomienia aparatury osuszaczy mających zapewnić prawidłową ich pracę i funkcje sterowania i wizualizacji z systemu Freelance. 11

12 Warunki techniczne dotyczące wykonania projektu - wymogi. 1. W fazie przedprojektowej Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejącego, prac pomiarowo-badawczych i innych działań w zakresie niezbędnym dla wykonania projektu. 2. Projekt musi uwzględniać wszystkie wymagania i wytyczne zapisane w niniejszej Specyfikacji. 3. Wyłączniki, kable i aparatura muszą być dobrane do wielkości prądów nominalnych odpływów i mocy zwarciowej. 4. W celu zachowania unifikacji rozwiązań zastosowane urządzenia i aparaturę należy uzgodnić z Zleceniodawcą. 5. Projekty branżowe winny być uzgadniane z Zamawiającym. 6. Wykonany projekt ma zawierać: schematy zasadnicze połączeń wewnętrznych i przyłączeń obwodów schematy montażowe skrzynek z połączeniami do aparatury obiektowej, widok elewacji rozdzielnicy z zainstalowaną aparaturą., wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne), trasy kablowe, album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skąd/dokąd, typ kabla, ilość żył, przekrój), lokalizacje zamontowanych urządzeń i aparatury na obiekcie, dokumentacja ma być wykonana wg metody adresowej, 7. Na schematach głównych elektrycznych powinny być zamieszczone tabele, zawierające następujące dane techniczne wyposażenia: nazwa pola, nr odpływu, opis aparatury łączeniowej (typ wyłącznika, stycznika, odłącznika itp.), opis aparatury pomiarowej (typ przekładnika, przekładnia, typ amperomierza, zakres pomiarowy, rodzaj przetwornika itp.), opis aparatury zabezpieczającej (typ zabezpieczenia, nastawy itp.), opis przewodu (np. typ, przekrój, oznaczenie), nr schematu zasadniczego sterowniczego lub montażowego, nr KKS (lub miejsce na wpis). 8. Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna być dostarczona do Zamawiającego w wersji cyfrowej w formacie.dxf oraz papierowej w 3 egzemplarzach Uwaga: W załączniku nr 5 przedstawiono istniejący projekt części elektrycznej istniejących osuszaczy. 5. Opis w branży budowlanej a. W przypadku zmiany posadowienia nowych urządzeń Oferent przewidzi konieczność usunięcia istniejących cokołów i wykonanie nowych fundamentów dla posadowienia osuszaczy, b. Powstałe w czasie demontażu i montażu uszkodzenia posadzki zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Materiały użyte do naprawy powinny być tego samego typu i w podobnej kolorystyce co istniejąca posadzka c. Wykonawca zaprojektuje i wykona kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze chłodzące 12

13 6. Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac Parametry techniczne -wymagania technologiczne Dostarczone osuszacze ziębnicze powinny zapewniać: możliwość sterowania ciśnieniem ssania. stały punkt rosy bez skoków. możliwość sterowania poborem mocy - zależna od obciążenia (redukcja do 90 % nominalnego poboru). jedno-składnikowy czynnik chłodzący R134a. maksymalna temperatura powietrza sprężonego na wlocie + 70ºC wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący następujące dane: aktualną wartość ciśnienia punktu rosy, tryb pracy Normalny/ Letni/ Automatyczny, pobór mocy odniesiony do wszystkich godzin, czas pracy, bieżący pobór mocy, termin przeglądu, sygnalizację alarmów, historię alarmów stan sprężarki (ON/OFF) Wydajność sprężarki czynnika chłodzącego sterowana poprzez przemiennik częstotliwości (uzyskanie dużych oszczędności energii).. Jakość wykonawstwa i materiałów 9. Przedstawiciel Wykonawcy wpisuje do Dziennika Budowy termin wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. 10. Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy Na polecenie Zamawiającego Wykonawca odkryje każdą część Prac. Jeżeli część Prac zostanie przez Wykonawcę zakryta lub usunięta z pola widzenia, a po odkryciu okaże się zgodna z zakresem prac, to koszt poniesiony na skutek zastosowania się do polecenia Zamawiającego będzie potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego i rozliczony jak roboty dodatkowe. 11. Przedstawiciel Zamawiającego będzie uprawniony do dokonywania inspekcji, badania materiału i sprawdzania jakości wykonawstwa, a także do sprawdzania postępów. Żadna taka inspekcja, sprawdzenie lub próbowanie nie zwolni Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań Umownych. 12. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z uzgodniona dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 13. Wszelkie materiały i wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania oraz być stosowane zgodnie z aprobatami technicznymi i dokumentacją. 14. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. 13

14 15. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyłącznie legalnych materiałów montażowych i wykończeniowych. Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Wszystkie urządzenia i elementy powinny być dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi przez polskie prawo. Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentów: atesty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły kontroli i badań wyrobu, protokoły z prób odbiorowych, DTR z rysunkami złożeniowymi i specyfikacją części normalnych i specjalnych. inne wymagane dokumenty 16. Konieczne do modernizacji urządzenia i materiały Wykonawca dostarczy w ramach realizacji Umowy. 17. Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania normy hałasu: nie mogą być przekroczone wartości dopuszczalne ze względu na ochronę środowiska pracy dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa,,b" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 18. Ze względu na ochronę słuchu pracowników dopuszczalne wartości parametrów hałasu nie przekroczą następujących wartości: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 db, maksymalny poziom dźwięku A db, szczytowy poziom dźwięku C db, poziom hałasu w odległości 1 m od pracującego urządzenia nie będzie wyższy niż 85 db. dopuszczalny poziom hałasu na poziomie nie wyższym niż przed modernizacją. Pomiary będą dokonywane przez własne służby Zamawiającego (certyfikowane laboratorium). Wymagania dotyczące technologii - branża budowlana Powłoki antykorozyjne i lakiernicze 1. Zewnętrzne, metalowe powierzchnie instalacji, zabezpieczone będą przed korozją. 2. Przygotowanie powierzchni do malowania obejmie oczyszczenie do stopnia Sa 2 ½ wg PN-ISO (przed montażem). 3. Oczyszczenie na obiekcie będzie odpowiadać klasie St3 (bardziej gruntowne, miejscowe czyszczenie ręczne z wykorzystaniem narzędzia o napędzie mechanicznym) wg PN-ISO Odbiorowa, minimalna grubość, antykorozyjnej powłoki malarskiej wyniesie 0.2 mm. 5. Kolor ostatniej powłoki malarskiej będzie zgodny z nr RAL Okres gwarancji na systemy powłokowe lakierowe antykorozyjne (powłoki malarskie) na elementach stalowych wynosi 2 lata. Gwarancja obejmuje brak zardzewienia (stopień Ri0 wg PN- ISO ), brak spękania (klasa 0 wg PN-ISO ), brak złuszczenia (klasa 0 wg PN-ISO ), brak spęcherzenia (wg PN-ISO ), stopień skredowania nie większy niż 2 wg PN-ISO

15 Inne wymagania 1. Dobór rozwiązań technicznych, urządzeń i osprzętu musi uwzględniać przyjęte w Elektrociepłowni unifikacje i standaryzacje. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo konsultować się w tych tematach z Zamawiającym. 2. Zaprojektowane oraz zainstalowane przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i pozostałe elementy muszą spełniać wszelkie mające do nich zastosowanie wymagania prawne, w tym zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.tJ ) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 L W sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.200S.l99.l228) 3. Wszelkie części instalacji o wymaganym wykonaniu przeciwwybuchowym powinny posiadać właściwą cechę ATEX, a niezależnie od innych warunków, instalacje i urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem powinny posiadać stopień ochrony nie niższy niż IP W odniesieniu do wszystkich grup robót obowiązuje zasada pełnej zgodności wykonawstwa z Prawem budowlanym, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlanomontażowych oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003A7AOI), a także przyjętymi przepisami wewnętrznymi w ECK. 15

16 Wymagania dotyczące technologii - branża elektryczna 1. Wszystkie kable powinny być oznaczone na początku i końcu kabla, w miejscach rozgałęzień oraz w odstępach, co około 20 [m]. Stosować trwałe oznaczniki metalowe lub inne, odporne na różne warunki otoczenia. Na oznaczniku należy umieścić trwale opisy zawierające: oznaczenia kabla, typ i przekrój kabla, początkowy i końcowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilającej oznaczenie rozdzielnicy zasilanej), długość kabla, rok ułożenia. 2. Przewody powinny być wyposażone w kostki opisowe (adresowe) z pełnym adresem macierzystym i docelowym umożliwiającym jednoznaczne określenie miejsca ich podpięcia w rozdzielnicach, 3. Nowe kable: muszą być układane w sposób uporządkowany, muszą być mocowane do konstrukcji tras kablowych w odległościach minimum dwumetrowych, muszą być przytwierdzone do tras za pomocą przykręcanych obejm w odległościach 2 3 [m] na pionowych odcinkach, muszą być zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci, w miejscach przejść przez ściany i stropy muszą być chronione, a więc wykonane w przepustach rurowych; wszystkie miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić masą ognioodporną; nowe kable i półki kablowe w obrębie przepustów kablowych oraz długości 300 [mm] przed i za nim należy pokryć powłoką przeciwogniową o grubości 1 [mm], kable przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, korytka blaszane, itp. powinny być prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym, 4. Rurowe przejścia kablowe powinny być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia uszkodzenia kabla. Kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w ochronnych rurach np. Arota. 5. Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny być połączone mechanicznie i elektrycznie. 6. Połączenia kablowe i montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych oraz montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych uwzględniając zalecenia Polskiej Normy PN IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych głównie w zakresie instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 7. Należy zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawędzie tras kablowych. 8. Na korytkach kablowych w miejscach zejść z nich kabli muszą być nałożone nakładki, które zapobiegną uszkodzeniu się izolacji kabli. 9. Kable powinny być prowadzone po zoptymalizowanych trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym. 10. Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych wykonywać przyrządami pomiarowymi spełniającymi wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 11. Dla unifikacji zasadniczych typów stosowanej aparatury i urządzeń elektrycznych wymaga się uzgodnień i akceptacji Zamawiającego na etapie projektowania. Zaleca się zastosować aparaturę i osprzęt zgodną ze standardami EC Kraków. 16

17 12. Wszystkie projekty techniczne muszą zostać przedstawione do weryfikacji Zamawiającemu. Warunkiem przystąpienia do robót obiektowych jest uzgodnienie projektu lub jego fragmentu z Zamawiającym, co nie zwalnia Wykonawcy odpowiedzialności za wykonane projekty. 13. Wszystkie obwody elektryczne muszą zostać przekazane do eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiającym protokołów uruchomienia i sprawdzenia. 14. Prace muszą być wykonywane przez pracowników posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne E gr. 1 pkt. 2, 3 i 10. Dodatkowo prace pomiarowe powinny być wykonywane przez minimum jednego pracownika posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne D gr. 1 pkt. 2, 3 i Wykonawca po zakończeniu prac branży elektrycznej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: oświadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodności wykonanych prac z dokumentacją wykonawczą, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, itp.- 2 szt. protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób 2 szt., DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, protokoły kontroli i badań zastosowanych urządzeń i aparatów elektrycznych, kabli oraz osprzętu elektrycznego. 7. Termin wykonania, harmonogram prac. Termin wykonania L. p. Obiekt / operacja Początek Koniec 1 Wykonanie i dostawa projektu do akceptacji Zamawiającego Od zawarcia Umowy daty Zatwierdzenie projektu wykonawczego Dostawa osuszaczy ziębniczych Demontaż i montaż osuszacza nr Ruch próbny Demontaż i montaż osuszacza nr Ruch próbny Zamawiający przedstawia harmonogram ramowy prowadzonych prac remontowych. W oparciu o daty zawarte w ww. harmonogramie Oferent przedstawi Harmonogram szczegółowy. 8. Dokumentacja projektowa i powykonawcza Dokumentacja 1. Rysunki i schematy wykonane zostaną w systemie CAD. Poszczególne instalacje, ich grupy funkcjonalne, podzespoły, oznaczenia, opisy, wymiary itd. rysowane będą na oddzielnych warstwach. Wszystkie obiekty rysunkowe będą wykonane z atrybutami (kolor, rodzaj i grubość linii) jak warstwa. 17

18 2. Dokumentację należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w postaci drukowanej oraz w 3 egz. w postaci cyfrowej (na CD) w plikach typu:- *.mdb - bazy danych - *.dwg lub *.dxf rysunki schematy- *.doc - tekst- *.PDF - tekst z rysunkami, raportami z bazy danych, schematami itp. (plik nie zabezpieczony). 3. Dokumentacja zawierać będzie wszystkie inżynieryjne obliczenia niezbędne do wymiarowania instalacji i jej wykonania oraz eksploatacji. 4. Dokumentacja będzie na bieżąco uzgadniana z przedstawicielem Zamawiającego. 5. Dokumentacja dla poszczególnych branż zebrana będzie w oddzielnych zeszytach w ramach jednego opracowania. 6. Oznaczenia na rysunkach wykonane zostaną zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu. Oznaczenia będą wkomponowane w oznaczenia KKS istniejących instalacji. 7. Dokumentacja powykonawcza dostarczona zostanie jak w pkt 2 w terminie określonym w harmonogramie ( wersja odręczna czerwona przekazana zostanie przy odbiorze). 8. Wszystkie arkusze dokumentacji oznaczone będą w tabliczce rysunkowej lub w nagłówku symbolem określonym przez Zamawiającego (numer archiwalny ECKSA). 9. DTR -y urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę przekazane zostaną w postaci drukowanej (1 egzemplarz) i w postaci cyfrowej na CD (pliki w formatach aplikacji macierzystych + całość w pdf.). 10. Dokumentacja i DTR przekazywane będą w polskiej wersji językowej. 11. Prawa autorskie do projektów i dokumentacji przejdą na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru prac. 12. Protokoły z prac pomiarowych, prób i badań, dołączone zostaną przez Wykonawcę do dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (w tym oryginał) i w wersji elektronicznej (skan) w formacie PDF. 9. Szkolenie personelu 1. W ramach Umowy i w trakcie prowadzonych Prac Wykonawca zapewni (w porozumieniu z Zamawiającym) takie przeszkolenie personelu EC Kraków, aby był on przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji i utrzymania urządzeń począwszy od rozpoczęcia Prac Rozruchowych. 2. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. 3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie: budowy, zapoznania z typowymi usterkami, obsługi, 4. Szkolenie będzie prowadzone w czasie normalnych godzin pracy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Czas trwania szkolenia będzie wystarczający do opanowania przez szkolących się zasad obsługi, w zakresie niezbędnym do prowadzenia eksploatacji. 6. Wykonawca opracuje rzeczowy i czasowy harmonogram szkolenia z uwzględnieniem podziału na część obsługową, eksploatacyjną, remontową. 7. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w języku polskim, które zawierać będą treść wykładów. Uzupełnieniem materiałów będą odpowiednie fragmenty dokumentacji technicznej. 8. Szkolenie musi zostać zakończone na 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą rurek w wymiennikach. Zamawiający udostępni nieodpłatnie salę oraz podstawowy sprzęt w postaci sprzętu audio-wizualnego oraz komputera. Inny sprzęt oraz pomoce naukowe dostarczy Wykonawca w ramach kontraktu. Pomoce naukowe przejdą na własność Zamawiającego lub będzie mu dostarczona ich kopia. 18

19 10. Terminy i warunki gwarancji / rękojmi. Terminy gwarancji Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji / rękojmi. 1. Gwarancja obejmuje dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, części, oraz właściwą jakość i trwałość materiałów użytych do wykonania przedmiotu Umowy. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek lub wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt. 3. Do usuwania usterek lub wad w przedmiocie umowy stwierdzonych w trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca przystąpi na swój koszt w terminie do 24 godzin w dzień powszedni i w dni ustawowo wolne od pracy w ciągu 48 godzin. 4. Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki do 24 godzin od chwili przystąpienia do jej usuwania lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. 5. Usterki lub wady będą zgłaszane w formie telefonicznej i pisemnej przez Zamawiającego do Wykonawcy. Za zgłoszenie pisemne uważa się również faks oraz pocztę elektroniczną. Urządzenia, materiały i części powierzone przez Zamawiającego. Zamawiający nie powierza żadnych urządzeń, materiałów i części koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 19

20 II. ZASADY ODBIORU I ORGANIZACJI PRAC 1. Warunki odbioru prac. Odbiory prac 1. Zakończenie Prac będących przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik Budowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji wykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac wraz z wnioskami na te zmiany. 3. Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Zakresem Prac. 4. O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na 5 dni naprzód, wpisem do Dziennika Budowy. 5. Całość zadania, w szczególności instalacje elektryczne i AKPiA po ich wykonaniu, podlegają wstępnemu odbiorowi - próbom montażowym, które polegają na sprawdzeniu: zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, jakość wykonania całości zadania, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, spełnienia przez wszystkie instalacje wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 6. Przedstawiciel Wykonawcy jest obowiązany zawiadomić podwykonawców przy pomocy których wykonał Zakres Prac o terminie jego odbioru. 7. W ciągu dwóch dni od upływu terminu wskazanego przez wykonawcę, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 8. Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po pozytywnym zakończeniu Ruchu Próbnego, przekazaniu kompletu wymaganej w Specyfikacjach technicznych dokumentacji i sprawozdania z wykonanych prac. 9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 10. Protokół Odbioru Prac sporządza Przedstawiciel Wykonawcy. 11. Strony ustalają, że Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (końcowego). Ruch próbny 1. Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac modernizacyjnych oraz ruchu regulacyjnego, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 20

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM

PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM PROJEKT WYKONAWCZY ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CENTRAL WENTYLACYJNYCH ARCHIWUM Adres: 15-888 Białystok, ul. K.S. Wyszyńskiego 1 Obiekt: Część niska archiwum i pomieszczenia biurowe parteru Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ Modernizacja rozdzielni elektrycznych w Grupie EDF ZAŁĄCZNIK 2.6 Instrukcji Zarządzania Dokumentacja INZ/INZ/10/0045AA DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ZASADY ZARZĄDZANIA DOKUMENTACJĄ Numer identyfikacyjny:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel.

ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. ELRO - LUBLIN USŁUGI PROJEKTOWE - ROBERT KOSZEL ul. Krasińskiego 3/61, 20-709 Lublin tel./fax 81 525 66 48 NIP 712-111-51-77 tel. 606-123-917 PROJEKT WLZ NN I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Układ sprężonego powietrza zabudowa sprężarki

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Układ sprężonego powietrza zabudowa sprężarki Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Układ sprężonego powietrza zabudowa sprężarki Lublin, Maj 2013 Strona 1 z 8 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie instalacji grzewczej nadmuchowej w budynku Sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy ul.wojska Polskiego 17 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI LINII RADIOWEJ Miejscowość: Warszawa, al. Szucha 25 Obiekt: Ministerstwo Edukacji Narodowej Inwestor: Ministerstwo Edukacji Narodowej Wykonawca: EXATEL

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie ul. Wieżowa 8 i oddziału Zamawiającego w Gdańsku ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017

Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Załącznik nr 5 OPIS TECHNICZNY Remont komina stalowego Piekary Śląskie ul. Rozalki 1 Opracował: Leszek Zych Sprawdził: Agnieszka Gawęda Marzec 2017 Strona 1 z 6 Spis zawartości części technicznej: 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych Program praktyki zawodowej typ szkoły: zawód: Technikum Elektryczne technik elektryk nr programu:311[08]/t-5/men/improve/1999 czas praktyki: 4 tygodnie Praca przy obsłudze i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos

Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska 3, Kampinos AGEL Agnieszka Stachura- Andrzejewska Sochaczew, Al.600-lecia 42a/7 Tytuł opracowania: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Inwestor: Gmina Kampinos ul. Niepokalanowska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 1. Nazwa zamówienia: OŚWIETLENIE PLACU PARKINGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM ROZDZIELNICY OŚWIETLENIOWEJ RZ ORAZ ZASILENIEM SZLABANÓW I REKLAMY W

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja paliw montaż zbiornika paliwa. Lublin, (Marzec, 2014) Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: Specyfikacja Techniczna 1 INWESTOR: Miejska Przychodnia DĄBROWA Łódź ul FELIŃSKIEGO 7 TYTUŁ OPRACOWANIA: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych: - INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1

Zakres dostaw. Część 2, pozycja 1 nr postępowania GEK/FZR-ELB/03072/204 Zakres dostaw Część 2, pozycja Przedmiot zamówienia: dostawa rozdzielnic wykonanych zgodnie z projektem: Rozdzielnie wykonane zgodnie z projektem wykonawczym układu

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Zakup pomp wirowych 35B63 WYK.LH14 dla ECL Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, styczeń 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia... 3 3. Harmonogram realizacji Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, Szczedrzyk Tel METRYKA PROJEKTU INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE HUBERT LOCH Ul. Cmentarna 9a, 46-042 Szczedrzyk Tel. 077 4655117 METRYKA PROJEKTU TEMAT, OBIEKT Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnętrznych ADRES Bielsko Biała ul.

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WRS modernizacja suwnicy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WRS modernizacja suwnicy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WRS modernizacja suwnicy Lublin, (Styczeń, 2014) Strona 1 z 6 Spis treści 1. Przedmiot zamówienia... 3 2. Opis stanu istniejącego... 3 3. Szczegółowy zakres prac...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. do przetargu nieograniczonego na: SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH do przetargu nieograniczonego na: REMONT CZĘŚCI CIŚNIENIOWEJ KOTŁA WR 25-014M SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Instalacja automatyki węzła kompaktowego 1. Opis techniczny. 2. Spis rysunków. CO-1 Schemat technologiczny węzła cieplnego połączenia urządzeń automatyki CO-2 Schemat zasilania i

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część I Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 1. Nazwa zamówienia: Malowanie pomieszczeń i wymiana wykładzin

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy

OPIS TECHNICZNY. 2. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - podkłady architektoniczne, sanitarne - obowiązujące przepisy i normy OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej w kotłowni w Budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Nazwa inwestycji: Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (CPV , , ) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ URZĘDU POCZTOWEGO UL.SZAMOCKA WARSZAWIE Instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna, instalacja hydrantowa (CPV 45 332 400-7, 45 332

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ KOTŁOWNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji. kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacji kolektorów słonecznych wspomagającej przygotowanie c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej w Świerczyńcu przy ul. Sierpowej 38 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ

Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 Inne wymagania Zamawiającego, związane z realizacją przedmiotu zamówienia Nr Nazwa Spis opracowań stanowiących Załącznik nr 8 do SIWZ 1. Szczegółowe wymogi dotyczące procedury dostawczo-odbiorowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie 70-562 Szczecin, pl. Orła Białego 2 1 Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa i montaż elektromagnetycznego systemu zabezpieczającego zbiory przed kradzieżą w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy placu Orła Białego 2 Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej Solina ZAMAWIAJĄCY: PGE Energia Odnawialna S.A. ul. Ogrodowa 59a 00-876 Warszawa WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kompleksowa ochrona odgromowa i przed przepięciami zapory i elektrowni szczytowo-pompowej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE.

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO W LUBACZOWIE. Nr: 894/06/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU M NA PORADNIE SPECJALISTYCZNE W RAMACH ZADANIA PN.:ZOZ W LUBACZOWIE-BUDOWA SZPITALA REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK 1 DO UMOWY NR./PM/PMR-ELB/ZK/KP/2016 Opis przedmiotu zamówienia pn. Przystosowanie układów pomocniczych generatora bl 2 do wymagań obowiązujących przepisów Dyrektywa 99/92/EC, Dyrektywa 94/9/EC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY:

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA RZECZ FUNDACJI KRZYŻOWA DLA POROZUMIENIA EUROPEJSKIEGO NALEŻY: 1. W okresie poprzedzającym realizację budowy należy: -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk 82-300 Elbląg, ul. Płk. Dąbka 85/II/9 NIP 5783019247, REGON 280315382 Tel. 513 076 009, 506 961 101 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1

Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 Załącznik nr 2.3. Procedury odbiorowe Załącznik nr 2.3.: Procedury odbiorowe Strona 1 SPIS ZAWARTOŚCI 2.3.1. WSTĘP... 3 2.3.2. ODBIÓR DOKUMENTACJI WE WSZYSTKICH BRANŻACH I NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST )

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ( SST ) Montaż instalacji elektrycznej w lokalu społeczno - oświatowym przy ul. Piaskowej 7 Inwestor: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE:

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. PROJEKT BUDOWLANY OPRACOWANIE: ROK ZAŁOŻENIA 1987 BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO PROFIL Sp.z.o.o. 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 15 tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/ E ROBOTY ELEKTRYCZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST/E/4531-3 E ROBOTY ELEKTRYCZNE do projektu budowlano-wykonawczy pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego we Wrocławiu działka ewidencyjna nr 5/6, AM-33 Obręb Starego Miasta w

Bardziej szczegółowo

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY:

BAUREN Renke Piotr Rybnik, ul. Świerklańska /94. Pawilony A i B łóżkowe Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu TEMAT UMOWY: www.bauren.pl BAUREN Renke Piotr 44 200 Rybnik, ul. Świerklańska 12 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 Tel./Fax. 032 4225137 Tel. 032 7500603 e_mail : bauren@bauren.pl PROJEKT WYKONAWCZY Termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO

INSTALACJA PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 2. MATERIAŁY 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Lublin, czerwiec 2015 Strona 1 z 6 Zawartość 1. Przedmiot zamówienia3 2. Opis stanu istniejącego3 3. Szczegółowy zakres prac3 4. Uwagi dodatkowe3 Strona 2 z 6 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA CPV:

ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA CPV: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA CPV: 45310000-3 Inwestor : Gmina Piekary Śląskie Piekary Śląskie marzec 2011 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD LOKALI KOMUNALNYCH BUDYNKÓW W OPOLU ADRES ROBÓT : budynki administrowane przez Miejski Zarząd

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Lokal mieszkalny Adres: ul. Krzywoustego 51 m 3, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo