Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem. Rozdział II. Specyfikacje Techniczne"

Transkrypt

1 Dostawa do EC Kraków i montaŝ 2 sztuk osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem Rozdział II Specyfikacje Techniczne

2 Spis treści I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Cel zadania Ogólny opis techniczny przedmiotu zamówienia Opis w branży mechanicznej Opis w branży elektrycznej Opis w branży budowlanej Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac Termin wykonania, harmonogram prac Dokumentacja projektowa i powykonawcza Szkolenie personelu Terminy i warunki gwarancji / rękojmi...19 II. ZASADY ODBIORU I ORGANIZACJI PRAC Warunki odbioru prac Organizacja prac Zabezpieczenie placu budowy Porządek na placu budowy Gospodarka materiałami Gospodarka odpadami Dziennik Budowy Łączność telefoniczna Rusztowania Dźwigi i wciągarki Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy Zakres prac objętych wyceną...28 III. ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI TECHNICZNEJ OFERTY Określenie Zakresu Prac, Opis Proponowanego Rozwiązania Technicznego I Technologii Wykonania Robót Opis organizacji Prac Materiały dostarczane przez Wykonawcę Wykaz Podwykonawców...30 IV. OGÓLNA SPECYFIKACJA DZIAŁAŃ NA TERENIE ZAKŁADU Wykaz dokumentów, jakie winien złożyć Wykonawca Zasady ogólne Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ppoż Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska...37 V. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

3 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Cel zadania Celem zadania jest: zwiększenie sprawności i czystości obiegu powietrza, zmniejszenie awaryjności osuszaczy, zmiana chłodzenia osuszaczy ziębniczych z układu wodnego na powietrze. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez wymianę 2 sztuk osuszaczy ziębniczych typ FDS 10000W chłodzonych wodą na 2 sztuki osuszaczy ziębniczych chłodzonych powietrzem o wydajności 5 500m 3 /h każdy. Opis istniejącego układu technologicznego W Elektrociepłowni Kraków S.A. od 1995 roku pracuje na potrzeby sieci sprężonego powietrza 3 sztuki osuszaczy ziębniczych produkcji Hiross typ FDS 10000W o wydajności nominalnej m 3 /h każdy. Obecnie sprężone powietrze jest produkowane na potrzeby układów odpopielania, SUW, kotłowni blokowej i maszynowni, przez 4 sztuki turbosprężarek o wydajnościach odpowiednio: 1. Turbosprężarka typ 4VRK nr 6 - o wydajności nominalnej m 3 /h 2. Turbosprężarka ALMIG 500 nr 5 - o wydajności nominalnej m 3 /h 3. Turbosprężarka ALMIG 270 nr 4 - o wydajności nominalnej m 3 / h 4. Turbosprężarka typ 4VRK nr 3 - o wydajności nominalnej m 3 /h Wycofano z eksploatacji sprężarki 4VRK nr 1 i nr 2. Przeprowadzone w latach ubiegłych liczne modernizacje (modernizacja układów chłodzących skanery na kotłach blokowych, modernizacja sterowania pomp zbiornikowych, zabudowa sprężarek na potrzeby AKPiA oraz racjonalna gospodarka sprężonym powietrzem spowodowały znaczne zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza. W chwili obecnej zapotrzebowanie na sprężone powietrze oscyluje w granicach od m 3 /h przy pracy jednego kotła blokowego w sezonie letnim do m 3 /h przy pracy 4 kotłów blokowych i 2 kotłów wodnych w sezonie zimowym. Stan techniczny osuszaczy ziębniczych należy określić jako dostateczny. Zabudowane w 2001 roku filtry powietrza przed osuszaczami w istotny sposób wpłynęły na poprawę ich pracy, wychwytując duże ilości zendry z wewnętrznych powierzchni rurociągów sprężonego powietrza, które zatykały wymienniki powietrza osuszaczy. Niezbędnymi operacjami remontowymi w latach następnych była konieczność wykonania czyszczenia (chemicznego) wymienników freon-woda chłodząca oraz freonpowietrze ze względu na spadające parametry wydajności osuszaczy. Opis i charakterystyka istniejących urządzeń (branża mechaniczna) Osuszacze ziębnicze typu FDS W. Zamontowane w stacji osuszania osuszacze ziębnicze zabudowane zostały w 1995 roku. Osuszacze ziębnicze typu FDS W (3 szt.) zainstalowano równolegle w układzie kolektorowym na potrzeby sieci sprężonego powietrza. Woda do chłodzenia osuszaczy pobierana jest z układu wody chłodni kominowych. 3

4 Lp. Parametr Wartość 1. Producent HIROSS 2. Typ 10000W 3. Ciśnieniowy punkt rosy +3ºC 4. Dopuszczalne maks.ciśnienie osuszacza 1,0 MPa 5. Wydajność przy powietrzu napływającym o temp +35ºC i ciśnieniu 0,7 MPa m 3 /h 6. Woda chłodząca woda maks. +25 ºC 9 m 3 //h 7. Medium chłodzące R134a 8. Moc pobierana 17 kw 9. Spadek ciśnienia na osuszaczu 0,3 bar 10. Masa netto 1500 kg Przed każdym osuszaczem ziębniczym na wlocie sprężonego powietrza zamontowano filtr typu SG

5 Rysunek 1 Widok na instalację osuszacza Rysunek 2 Dyspozycja urządzeń w stacji osuszania 5

6 Rysunek 3 Dyspozycja urządzeń w stacji osuszania Opis i charakterystyka istniejących urządzeń (branża elektryczna) Zasilanie Osuszacze ziębnicze są zasilanie z rozdzielni 0,4 kv OCC dwuczłonowej typu REG - 1 produkcji ELEKTROBUDOWY. Osuszacz nr 2 zasilany jest poprzez kabel YAKYżo 4x25 mm2 z rozdzielni 0CC1 sekcji B pole 4.4, Osuszacz nr 3 zasilany jest poprzez kabel YAKYżo 4x25 mm2 z rozdzielni 0CC1 sekcji A pola 5.3. W polach rozdzielni zabudowana jest aparatura łączeniowa i miejscowy pomiar prądu. System sterowania osuszaczy ziębniczych. Każdy osuszacz chłodniczy LED 133/170 firmy Hiross posiada indywidualny system sterowania i opomiarowania. Nie ma możliwości zdalnego załączenia lub wyłączenia osuszacza. Indywidualny system sterowania zabezpiecza bezpieczną pracę urządzenia, wyłącza ją w razie przekroczeń parametrów i generuje alarmy. W roku 2005 podstawowe parametry pracy osuszaczy i sygnały alarmowe wprowadzono do systemu FREELANCE. 6

7 Zdjęcie nr 1. Widok ona osuszacz nr 2. Zdjęcie nr 2. Widok na filtr SG

8 2. Ogólny opis techniczny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawy, demontaż istniejących osuszaczy i montaż wraz z uruchomieniem dostarczonych osuszaczy w.budynku stacji osuszaczy Elektrociepłowni KRAKÓW S.A. W szczególności zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie projektu wykonawczego montażu oferowanych osuszaczy wraz z instalacją chłodzenia powietrzem, 2. Demontaż 2 sztuk osuszaczy o numerach stacyjnych: a. nr 2 oznaczenie KKS P3QPB20BH901 b. nr 3 oznaczenie KKS P3QPB30BH901 w zakresie prac mechanicznych, budowlanych i elektrycznych. 3. Demontaż układu chłodzenia starej instalacji osuszaczy. 4. Dostawa 2 sztuk osuszaczy o wydajności nominalnej min.5500 m 3 /h i ciśnieniowym punkcie rosy t = +3ºC przy napływie powietrza sprężonego o parametrach ciśnienie p = 7 bar, temperaturze otoczenia t ot =+25ºC (zgodnie z DIN ISO 7183) chłodzonych powietrzem. 5. Dostawy materiałów pomocniczych 6. Prace mechaniczne, budowlane, elektryczne i AKPiA związane z montażem 2 sztuk osuszaczy. 7. Podłączenie zasilania elektrycznego do nowych osuszaczy. 8. Podłączenie układu sterowania osuszaczy do istniejącego układu sterowania Freelance 9. Wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach. 3. Opis w branży mechanicznej W branży mechanicznej zadanie polegać będzie na: 1. Demontażu osuszaczy FDS W o nr stacyjnych nr 2 i 3 (2 szt.), 2. Demontażu istniejącej instalacji chłodzącej, 3. Zabudowanie 2 sztuk osuszaczy ziębniczych, 4. Podłączeniu zabudowanych osuszaczy do rurociągów powietrza, 5. Ewentualnej zabudowie kanałów powietrznych, 6. Ewentualnej zabudowie instalacji wentylacyjnej do odprowadzenia nadmiar powietrza z pomieszczenia. 4. Opis w branży elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany do: 1. Przystosowania pól 4.4 i 5.3 rozdzielni OCC w zakresie demontażu i montażu aparatury w celu zasilania nowo zabudowanych osuszaczy, 2. Demontaż istniejących skrzynek sterowniczych i przekazanie ich Zamawiającemu 3. Podłączenia osuszaczy poprzez istniejące kable siłowe, 4. Wykonania połączenia światłowodowego pomiędzy systemem Freelance a sterownikami osuszaczy, 5. Wykonania sterowania z systemu. 6. Wykonania rozruchów serwisowych, testów z systemem, pomiarów pomontażowych 7. Dostarczenia następujących dokumentów: Kompletu dokumentacji 8

9 Instrukcje obsługi, DTR urządzeń w języku polskim, Atestów i poświadczeń materiałowych, Protokołów z pomiarów, rozruchu i prób serwisowych, AD.1 Przystosowanie pól rozdzielni W modernizowanych polach rozdzielni należy: zdemontować istniejącą aparaturę taką jak: podstawy bezpiecznikowe, rozłączniki, amperomierze, przekładniki, zabudowę nowej aparatury łączeniowej i pomiarowej wraz z wykonaniem nowych drzwiczek dostosowanych do w/w zmian, zabudowę układów pomiarowych prądu na rozdzielni oraz w systemie, wykonanie sygnalizacji stanu wózka i gotowości pola do systemu. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest, aby uzgodnić stosowaną aparaturę w instalacji elektrycznej z Inwestorem w celu jej unifikacji z istniejąca. AD.2 Podłączenie osuszaczy Gospodarka kablowa Instalacje kablowe elektroenergetyczne będą spełniać wymagania normy PN-76/E Dobór kabli Kable siłowe należy dobrać z uwzględnieniem następujących czynników: obciążenie, wytrzymałość zwarciowa, spadek napięcia również przy rozruchu silników, wytrzymałość mechaniczna, zakłócenia elektromagnetyczne. Wszystkie kable będą z żyłami miedzianymi. Żyły o przekroju do 6mm 2 będą jednodrutowe. Dla większych przekrojów będą zastosowane kable z żyłami wielodrutowymi. Minimalny przekrój żyły miedzianej dla kabli siłowych będzie wynosił 2,5 mm 2. Kable siłowe dla napięcia do 1kV będą posiadały izolację 0.6/1kV. Kable dla celów specjalnych, np. połączeń systemowych będą miały parowane żyły (preferowane RD(Y)St(y), ekranowane pary i ekran zewnętrzny. Kable prowadzone kanałami oraz w miejscach gdzie mogłyby być narażone na uszkodzenia mechaniczne będą opancerzone drutami stalowymi i pokryte powłoką zewnętrzną. Trasy kablowe Dla projektowania tras kablowych należy wykorzystać: istniejące tunele kablowe w obrębie sprężarkowni, nowoprojektowane podwieszone blaszane koryta kablowe, nowoprojektowane trasy drabinki kablowe. Zaprojektowane trasy kablowe będą wyposażone w elementy: wsporniki, 9

10 drabinki, blaszane kanały, przepusty przez ściany i stropy, uszczelnienia przepustów, inne prefabrykowane akcesoria do mocowania drabinek i kabli. W przypadku braku miejsca na konstrukcjach w istniejących kanałach kablowych w EC Kraków Wykonawca jest zobowiązany do ich zaprojektowania. Wszystkie wspomniane wyżej elementy będą prefabrykowane ze stali cynkowanej metodą zanurzeniowo ogniową. Elementy ocynkowane nie będą spawane. Główne trasy kablowe będą zawierać minimum 25% rezerwy. Odległości poziome kabli siłowych nie będą mniejsze niż średnica większego kabla. Nie będzie stosowane wielowarstwowe układanie kabli. Kable wychodzące poza tunele i kanały będą zabezpieczone do wysokości 2,5 m od posadzki stalowymi rurami lub innym zabezpieczeniem akceptowanym przez Zamawiającego. Żyły kablowe będą oznaczone systemem adresowym, oznacznikami w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Wszystkie kable będą wyraźnie oznaczone oznacznikami przymocowanymi do kabla na początku i końcu oraz w miejscach zmiany trasy. Wszystkie urządzenia elektryczne, rozdzielnice, oraz zabudowana w nich aparatura muszą być oznaczone w kodzie KKS obowiązującym na terenie EC Kraków. Oznaczenia kabli i numeracja muszą być również wykonane według kodu KKS. Po oznaczeniu głównych urządzeń kodem KKS, należy oznaczenia zatwierdzić ze służbami eksploatacyjnymi EC Kraków. Uziemienie robocze i ochronne oraz połączenia wyrównawcze. Do głównej szyny zostaną podłączone wszystkie szyny PE skrzynek i obudów. Bednarkę wyprowadzoną ponad poziom terenu należy pomalować na kolor żółto-zielony. Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wytycznymi normy PN-86/E i PN-IEC (2001). Na poziomach technologicznych zostaną zlokalizowane główne szyny uziemiające, do których zostaną przyłączone szyny PE wszystkich szaf sterowniczych. Do głównej szyny uziemiającej zostaną również przyłączone wszystkie konstrukcje kablowe. Szyny główne połączone będą między sobą oraz z siecią uziemień EC (otok budynku). Montaż stalowych ocynkowanych drabinek i korytek kablowych powinien zapewniać ich elektryczną skuteczną ciągłość. Półki kablowe w poszczególnych ciągach kablowych należy zewrzeć na końcach i przyłączyć do instalacji uziemiającej. System ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i dodatkowej Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych (ochrona podstawowa) będzie zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej, obudów (osłon) lub umieszczeniem ich poza zasięgiem dotyku. Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zostanie zrealizowana w sieci 0,4 kv pracującej w układzie TN, tj. z uziemionym punktem zerowym, zarówno w obwodach 3- jak i 1-10

11 fazowych zgodnie z PN-IEC przez zastosowanie szybkiego wyłączenia w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego. Uwaga : W przypadku usytuowania osuszaczy w odległości nie pozwalającej na wpięcie istniejącego kabla siłowego, Zamawiający dopuszcza połączenie kabli poprzez skrzynkę pośredniczącą. AD.3 Połączenia światłowodowe Komunikacja pomiędzy systemem Freblance a sterownikiem osuszacza powinna odbywać się poprzez łącze światłowodowe z wykorzystaniem protokołu Modbus RTU (szeregowy). Wykonawca wykona nowe połączenie światłowodem z budynku osuszaczy (nowe sterowniki osuszaczy) do szaf systemowych w nastawni sprężarkowi. Światłowód powinien być wielomodułowy 2 parowy prowadzony w rurze HDPE 40 i poprzez przełącznice połączony do konwerterów na RS-485. Sygnały analogowe i binarne z rozdzielni 0,4 kv OCC będą wprowadzone do systemu poprzez wolne wejścia na kartach. Uwaga: Wszystkie połączenia komunikacyjne, urządzenia, oraz oprogramowanie potrzebne do prawidłowej pracy osuszacza z systemem Freelance dostarcza Wykonawca. AD.4 Sterowanie z systemu Konfiguracja i oprogramowanie systemu, zarówno w zakresie sprzętowym jak również wykonania oprogramowania aplikacyjnego oraz sposobu wizualizacji, powinno być wykonane zgodnie ze standardami obowiązującymi w EC Kraków, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletu prac systemowych mających zapewnić prawidłową prace osuszaczy pod kątem sterowania i sygnalizacji. Wykonane prace i zmiany w systemie nie mogą wpływać negatywnie na istniejące funkcjonalności sytemu. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac systemowych takich jak: Konfiguracja i uruchomienie komunikacji pomiędzy systemem Freblance a sterownikami osuszaczy, Konfigurację nowych obrazów w celu sterowania i wizualizacji, Opracowanie algorytmów, sterowań, układów automatycznej regulacji, zabezpieczeń wizualizacji pomiarów, konfiguracji trendów i listy zdarzeń wykonanie testów i sprawdzeń Uwaga: Prace konfiguracyjne w systemie Freelance muszą być wykonane na koszt Wykonawcy przez firmę serwisującą system Energoprojekt KATOWICE S.A. Wykonawca dostarczy nośniki wraz z licencjami na zainstalowane oprogramowanie oraz rozszerzy licencje o obsługę dodatkowych 50 I/O w ABB. W zakresie wykonawcy jest komplet prac po stronie konfiguracji i uruchomienia aparatury osuszaczy mających zapewnić prawidłową ich pracę i funkcje sterowania i wizualizacji z systemu Freelance. 11

12 Warunki techniczne dotyczące wykonania projektu - wymogi. 1. W fazie przedprojektowej Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejącego, prac pomiarowo-badawczych i innych działań w zakresie niezbędnym dla wykonania projektu. 2. Projekt musi uwzględniać wszystkie wymagania i wytyczne zapisane w niniejszej Specyfikacji. 3. Wyłączniki, kable i aparatura muszą być dobrane do wielkości prądów nominalnych odpływów i mocy zwarciowej. 4. W celu zachowania unifikacji rozwiązań zastosowane urządzenia i aparaturę należy uzgodnić z Zleceniodawcą. 5. Projekty branżowe winny być uzgadniane z Zamawiającym. 6. Wykonany projekt ma zawierać: schematy zasadnicze połączeń wewnętrznych i przyłączeń obwodów schematy montażowe skrzynek z połączeniami do aparatury obiektowej, widok elewacji rozdzielnicy z zainstalowaną aparaturą., wykaz materiałów i urządzeń (oznaczenie, producent, typ, dane techniczne), trasy kablowe, album wszystkich kabli (nr kabla, trasa skąd/dokąd, typ kabla, ilość żył, przekrój), lokalizacje zamontowanych urządzeń i aparatury na obiekcie, dokumentacja ma być wykonana wg metody adresowej, 7. Na schematach głównych elektrycznych powinny być zamieszczone tabele, zawierające następujące dane techniczne wyposażenia: nazwa pola, nr odpływu, opis aparatury łączeniowej (typ wyłącznika, stycznika, odłącznika itp.), opis aparatury pomiarowej (typ przekładnika, przekładnia, typ amperomierza, zakres pomiarowy, rodzaj przetwornika itp.), opis aparatury zabezpieczającej (typ zabezpieczenia, nastawy itp.), opis przewodu (np. typ, przekrój, oznaczenie), nr schematu zasadniczego sterowniczego lub montażowego, nr KKS (lub miejsce na wpis). 8. Dokumentacja projektowa i powykonawcza powinna być dostarczona do Zamawiającego w wersji cyfrowej w formacie.dxf oraz papierowej w 3 egzemplarzach Uwaga: W załączniku nr 5 przedstawiono istniejący projekt części elektrycznej istniejących osuszaczy. 5. Opis w branży budowlanej a. W przypadku zmiany posadowienia nowych urządzeń Oferent przewidzi konieczność usunięcia istniejących cokołów i wykonanie nowych fundamentów dla posadowienia osuszaczy, b. Powstałe w czasie demontażu i montażu uszkodzenia posadzki zostaną naprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Materiały użyte do naprawy powinny być tego samego typu i w podobnej kolorystyce co istniejąca posadzka c. Wykonawca zaprojektuje i wykona kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze chłodzące 12

13 6. Wymagania dotyczące jakości i technologii realizacji prac Parametry techniczne -wymagania technologiczne Dostarczone osuszacze ziębnicze powinny zapewniać: możliwość sterowania ciśnieniem ssania. stały punkt rosy bez skoków. możliwość sterowania poborem mocy - zależna od obciążenia (redukcja do 90 % nominalnego poboru). jedno-składnikowy czynnik chłodzący R134a. maksymalna temperatura powietrza sprężonego na wlocie + 70ºC wielofunkcyjny wyświetlacz pokazujący następujące dane: aktualną wartość ciśnienia punktu rosy, tryb pracy Normalny/ Letni/ Automatyczny, pobór mocy odniesiony do wszystkich godzin, czas pracy, bieżący pobór mocy, termin przeglądu, sygnalizację alarmów, historię alarmów stan sprężarki (ON/OFF) Wydajność sprężarki czynnika chłodzącego sterowana poprzez przemiennik częstotliwości (uzyskanie dużych oszczędności energii).. Jakość wykonawstwa i materiałów 9. Przedstawiciel Wykonawcy wpisuje do Dziennika Budowy termin wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych. 10. Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy Na polecenie Zamawiającego Wykonawca odkryje każdą część Prac. Jeżeli część Prac zostanie przez Wykonawcę zakryta lub usunięta z pola widzenia, a po odkryciu okaże się zgodna z zakresem prac, to koszt poniesiony na skutek zastosowania się do polecenia Zamawiającego będzie potwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego i rozliczony jak roboty dodatkowe. 11. Przedstawiciel Zamawiającego będzie uprawniony do dokonywania inspekcji, badania materiału i sprawdzania jakości wykonawstwa, a także do sprawdzania postępów. Żadna taka inspekcja, sprawdzenie lub próbowanie nie zwolni Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań Umownych. 12. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z uzgodniona dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 13. Wszelkie materiały i wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania oraz być stosowane zgodnie z aprobatami technicznymi i dokumentacją. 14. Wszelkie materiały i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie powinny posiadać stosowne polskie certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji. 13

14 15. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie wyłącznie legalnych materiałów montażowych i wykończeniowych. Wyroby i materiały (z wyjątkiem materiałów masowych) winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Wszystkie urządzenia i elementy powinny być dostarczone z atestami i certyfikatami wymaganymi przez polskie prawo. Wykonawca zapewni w ramach dostawy komplet dokumentów: atesty, świadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodności, protokoły kontroli i badań wyrobu, protokoły z prób odbiorowych, DTR z rysunkami złożeniowymi i specyfikacją części normalnych i specjalnych. inne wymagane dokumenty 16. Konieczne do modernizacji urządzenia i materiały Wykonawca dostarczy w ramach realizacji Umowy. 17. Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania normy hałasu: nie mogą być przekroczone wartości dopuszczalne ze względu na ochronę środowiska pracy dostawca maszyn i urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa,,b" jest zobowiązany wydać deklarację zgodności wyrobu z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 18. Ze względu na ochronę słuchu pracowników dopuszczalne wartości parametrów hałasu nie przekroczą następujących wartości: poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8 godzinnego dnia pracy - 85 db, maksymalny poziom dźwięku A db, szczytowy poziom dźwięku C db, poziom hałasu w odległości 1 m od pracującego urządzenia nie będzie wyższy niż 85 db. dopuszczalny poziom hałasu na poziomie nie wyższym niż przed modernizacją. Pomiary będą dokonywane przez własne służby Zamawiającego (certyfikowane laboratorium). Wymagania dotyczące technologii - branża budowlana Powłoki antykorozyjne i lakiernicze 1. Zewnętrzne, metalowe powierzchnie instalacji, zabezpieczone będą przed korozją. 2. Przygotowanie powierzchni do malowania obejmie oczyszczenie do stopnia Sa 2 ½ wg PN-ISO (przed montażem). 3. Oczyszczenie na obiekcie będzie odpowiadać klasie St3 (bardziej gruntowne, miejscowe czyszczenie ręczne z wykorzystaniem narzędzia o napędzie mechanicznym) wg PN-ISO Odbiorowa, minimalna grubość, antykorozyjnej powłoki malarskiej wyniesie 0.2 mm. 5. Kolor ostatniej powłoki malarskiej będzie zgodny z nr RAL Okres gwarancji na systemy powłokowe lakierowe antykorozyjne (powłoki malarskie) na elementach stalowych wynosi 2 lata. Gwarancja obejmuje brak zardzewienia (stopień Ri0 wg PN- ISO ), brak spękania (klasa 0 wg PN-ISO ), brak złuszczenia (klasa 0 wg PN-ISO ), brak spęcherzenia (wg PN-ISO ), stopień skredowania nie większy niż 2 wg PN-ISO

15 Inne wymagania 1. Dobór rozwiązań technicznych, urządzeń i osprzętu musi uwzględniać przyjęte w Elektrociepłowni unifikacje i standaryzacje. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo konsultować się w tych tematach z Zamawiającym. 2. Zaprojektowane oraz zainstalowane przez Wykonawcę maszyny, urządzenia i pozostałe elementy muszą spełniać wszelkie mające do nich zastosowanie wymagania prawne, w tym zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (Dz.tJ ) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 L W sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U.200S.l99.l228) 3. Wszelkie części instalacji o wymaganym wykonaniu przeciwwybuchowym powinny posiadać właściwą cechę ATEX, a niezależnie od innych warunków, instalacje i urządzenia elektryczne w strefach zagrożonych wybuchem powinny posiadać stopień ochrony nie niższy niż IP W odniesieniu do wszystkich grup robót obowiązuje zasada pełnej zgodności wykonawstwa z Prawem budowlanym, warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlanomontażowych oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003A7AOI), a także przyjętymi przepisami wewnętrznymi w ECK. 15

16 Wymagania dotyczące technologii - branża elektryczna 1. Wszystkie kable powinny być oznaczone na początku i końcu kabla, w miejscach rozgałęzień oraz w odstępach, co około 20 [m]. Stosować trwałe oznaczniki metalowe lub inne, odporne na różne warunki otoczenia. Na oznaczniku należy umieścić trwale opisy zawierające: oznaczenia kabla, typ i przekrój kabla, początkowy i końcowy adres (oznaczenie rozdzielnicy zasilającej oznaczenie rozdzielnicy zasilanej), długość kabla, rok ułożenia. 2. Przewody powinny być wyposażone w kostki opisowe (adresowe) z pełnym adresem macierzystym i docelowym umożliwiającym jednoznaczne określenie miejsca ich podpięcia w rozdzielnicach, 3. Nowe kable: muszą być układane w sposób uporządkowany, muszą być mocowane do konstrukcji tras kablowych w odległościach minimum dwumetrowych, muszą być przytwierdzone do tras za pomocą przykręcanych obejm w odległościach 2 3 [m] na pionowych odcinkach, muszą być zakończone w sposób chroniący je przed dostaniem się do nich wilgoci, w miejscach przejść przez ściany i stropy muszą być chronione, a więc wykonane w przepustach rurowych; wszystkie miejsca przejść przez ściany i stropy należy uszczelnić masą ognioodporną; nowe kable i półki kablowe w obrębie przepustów kablowych oraz długości 300 [mm] przed i za nim należy pokryć powłoką przeciwogniową o grubości 1 [mm], kable przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami; jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, korytka blaszane, itp. powinny być prowadzone po trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym, 4. Rurowe przejścia kablowe powinny być oczyszczone i wygładzone dla uniknięcia uszkodzenia kabla. Kable prowadzone przez takie przejścia muszą być umieszczone w ochronnych rurach np. Arota. 5. Wszystkie odcinki metalowych tras kablowych powinny być połączone mechanicznie i elektrycznie. 6. Połączenia kablowe i montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi prowadzenia tras kablowych oraz montażu urządzeń pomiarowych i sterowniczych uwzględniając zalecenia Polskiej Normy PN IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych głównie w zakresie instalacji ochrony przeciwporażeniowej. 7. Należy zabezpieczyć antykorozyjnie uszkodzone podczas docinania krawędzie tras kablowych. 8. Na korytkach kablowych w miejscach zejść z nich kabli muszą być nałożone nakładki, które zapobiegną uszkodzeniu się izolacji kabli. 9. Kable powinny być prowadzone po zoptymalizowanych trasach wyznaczonych na rysunkach w projekcie technicznym. 10. Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych wykonywać przyrządami pomiarowymi spełniającymi wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 11. Dla unifikacji zasadniczych typów stosowanej aparatury i urządzeń elektrycznych wymaga się uzgodnień i akceptacji Zamawiającego na etapie projektowania. Zaleca się zastosować aparaturę i osprzęt zgodną ze standardami EC Kraków. 16

17 12. Wszystkie projekty techniczne muszą zostać przedstawione do weryfikacji Zamawiającemu. Warunkiem przystąpienia do robót obiektowych jest uzgodnienie projektu lub jego fragmentu z Zamawiającym, co nie zwalnia Wykonawcy odpowiedzialności za wykonane projekty. 13. Wszystkie obwody elektryczne muszą zostać przekazane do eksploatacji na podstawie potwierdzonych obustronnie z Zamawiającym protokołów uruchomienia i sprawdzenia. 14. Prace muszą być wykonywane przez pracowników posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne E gr. 1 pkt. 2, 3 i 10. Dodatkowo prace pomiarowe powinny być wykonywane przez minimum jednego pracownika posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne D gr. 1 pkt. 2, 3 i Wykonawca po zakończeniu prac branży elektrycznej zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: oświadczenie Kierownika Robót (elektrycznych) o zgodności wykonanych prac z dokumentacją wykonawczą, Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, itp.- 2 szt. protokoły pomiarowe z wykonanych pomiarów i prób 2 szt., DTR, karty katalogowe, karty gwarancyjne, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty, protokoły kontroli i badań zastosowanych urządzeń i aparatów elektrycznych, kabli oraz osprzętu elektrycznego. 7. Termin wykonania, harmonogram prac. Termin wykonania L. p. Obiekt / operacja Początek Koniec 1 Wykonanie i dostawa projektu do akceptacji Zamawiającego Od zawarcia Umowy daty Zatwierdzenie projektu wykonawczego Dostawa osuszaczy ziębniczych Demontaż i montaż osuszacza nr Ruch próbny Demontaż i montaż osuszacza nr Ruch próbny Zamawiający przedstawia harmonogram ramowy prowadzonych prac remontowych. W oparciu o daty zawarte w ww. harmonogramie Oferent przedstawi Harmonogram szczegółowy. 8. Dokumentacja projektowa i powykonawcza Dokumentacja 1. Rysunki i schematy wykonane zostaną w systemie CAD. Poszczególne instalacje, ich grupy funkcjonalne, podzespoły, oznaczenia, opisy, wymiary itd. rysowane będą na oddzielnych warstwach. Wszystkie obiekty rysunkowe będą wykonane z atrybutami (kolor, rodzaj i grubość linii) jak warstwa. 17

18 2. Dokumentację należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w postaci drukowanej oraz w 3 egz. w postaci cyfrowej (na CD) w plikach typu:- *.mdb - bazy danych - *.dwg lub *.dxf rysunki schematy- *.doc - tekst- *.PDF - tekst z rysunkami, raportami z bazy danych, schematami itp. (plik nie zabezpieczony). 3. Dokumentacja zawierać będzie wszystkie inżynieryjne obliczenia niezbędne do wymiarowania instalacji i jej wykonania oraz eksploatacji. 4. Dokumentacja będzie na bieżąco uzgadniana z przedstawicielem Zamawiającego. 5. Dokumentacja dla poszczególnych branż zebrana będzie w oddzielnych zeszytach w ramach jednego opracowania. 6. Oznaczenia na rysunkach wykonane zostaną zgodnie z systemem KKS do poziomu elementu. Oznaczenia będą wkomponowane w oznaczenia KKS istniejących instalacji. 7. Dokumentacja powykonawcza dostarczona zostanie jak w pkt 2 w terminie określonym w harmonogramie ( wersja odręczna czerwona przekazana zostanie przy odbiorze). 8. Wszystkie arkusze dokumentacji oznaczone będą w tabliczce rysunkowej lub w nagłówku symbolem określonym przez Zamawiającego (numer archiwalny ECKSA). 9. DTR -y urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę przekazane zostaną w postaci drukowanej (1 egzemplarz) i w postaci cyfrowej na CD (pliki w formatach aplikacji macierzystych + całość w pdf.). 10. Dokumentacja i DTR przekazywane będą w polskiej wersji językowej. 11. Prawa autorskie do projektów i dokumentacji przejdą na Zamawiającego z dniem podpisania protokołu odbioru prac. 12. Protokoły z prac pomiarowych, prób i badań, dołączone zostaną przez Wykonawcę do dokumentacji powykonawczej w formie papierowej (w tym oryginał) i w wersji elektronicznej (skan) w formacie PDF. 9. Szkolenie personelu 1. W ramach Umowy i w trakcie prowadzonych Prac Wykonawca zapewni (w porozumieniu z Zamawiającym) takie przeszkolenie personelu EC Kraków, aby był on przygotowany teoretycznie i praktycznie do eksploatacji i utrzymania urządzeń począwszy od rozpoczęcia Prac Rozruchowych. 2. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. 3. Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie: budowy, zapoznania z typowymi usterkami, obsługi, 4. Szkolenie będzie prowadzone w czasie normalnych godzin pracy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 5. Czas trwania szkolenia będzie wystarczający do opanowania przez szkolących się zasad obsługi, w zakresie niezbędnym do prowadzenia eksploatacji. 6. Wykonawca opracuje rzeczowy i czasowy harmonogram szkolenia z uwzględnieniem podziału na część obsługową, eksploatacyjną, remontową. 7. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w języku polskim, które zawierać będą treść wykładów. Uzupełnieniem materiałów będą odpowiednie fragmenty dokumentacji technicznej. 8. Szkolenie musi zostać zakończone na 7 dni przed rozpoczęciem prac związanych z wymianą rurek w wymiennikach. Zamawiający udostępni nieodpłatnie salę oraz podstawowy sprzęt w postaci sprzętu audio-wizualnego oraz komputera. Inny sprzęt oraz pomoce naukowe dostarczy Wykonawca w ramach kontraktu. Pomoce naukowe przejdą na własność Zamawiającego lub będzie mu dostarczona ich kopia. 18

19 10. Terminy i warunki gwarancji / rękojmi. Terminy gwarancji Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Warunki gwarancji / rękojmi. 1. Gwarancja obejmuje dostarczone przez Wykonawcę urządzenia, części, oraz właściwą jakość i trwałość materiałów użytych do wykonania przedmiotu Umowy. 2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek lub wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt. 3. Do usuwania usterek lub wad w przedmiocie umowy stwierdzonych w trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca przystąpi na swój koszt w terminie do 24 godzin w dzień powszedni i w dni ustawowo wolne od pracy w ciągu 48 godzin. 4. Wykonawca zapewni usunięcie zgłoszonej usterki do 24 godzin od chwili przystąpienia do jej usuwania lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. 5. Usterki lub wady będą zgłaszane w formie telefonicznej i pisemnej przez Zamawiającego do Wykonawcy. Za zgłoszenie pisemne uważa się również faks oraz pocztę elektroniczną. Urządzenia, materiały i części powierzone przez Zamawiającego. Zamawiający nie powierza żadnych urządzeń, materiałów i części koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 19

20 II. ZASADY ODBIORU I ORGANIZACJI PRAC 1. Warunki odbioru prac. Odbiory prac 1. Zakończenie Prac będących przedmiotem odbioru Wykonawca stwierdza wpisem do Dziennika Budowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Przedstawicielowi Zamawiającego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik Budowy, niezbędnych świadectw kontroli jakości oraz dokumentacji wykonawczej z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku prac wraz z wnioskami na te zmiany. 3. Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeśli nie będą zgodne z Zakresem Prac. 4. O osiągnięciu gotowości do podpisania Protokołu Odbioru Prac, Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego na 5 dni naprzód, wpisem do Dziennika Budowy. 5. Całość zadania, w szczególności instalacje elektryczne i AKPiA po ich wykonaniu, podlegają wstępnemu odbiorowi - próbom montażowym, które polegają na sprawdzeniu: zgodności wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami i odstępstwami potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy, a także zgodności z przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, jakość wykonania całości zadania, skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, spełnienia przez wszystkie instalacje wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 6. Przedstawiciel Wykonawcy jest obowiązany zawiadomić podwykonawców przy pomocy których wykonał Zakres Prac o terminie jego odbioru. 7. W ciągu dwóch dni od upływu terminu wskazanego przez wykonawcę, Zamawiający powinien przystąpić do czynności odbioru. 8. Potwierdzeniem wykonania Zakresu Prac wg Umowy będzie Protokół Odbioru Prac podpisany przez Zamawiającego po pozytywnym zakończeniu Ruchu Próbnego, przekazaniu kompletu wymaganej w Specyfikacjach technicznych dokumentacji i sprawozdania z wykonanych prac. 9. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 10. Protokół Odbioru Prac sporządza Przedstawiciel Wykonawcy. 11. Strony ustalają, że Datą odbioru Prac jest dzień podpisania przez strony Protokołu Odbioru Prac (końcowego). Ruch próbny 1. Ruch Próbny odbędzie się po zakończeniu prac modernizacyjnych oraz ruchu regulacyjnego, potwierdzonych odbiorem inspektorskim z udziałem przedstawicieli Zamawiającego w terminie ustalonym w harmonogramie szczegółowym. 20

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 / 37 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 4 1. CEL ZADANIA... 4 2. OPIS UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257.

Kotłownia Główna ORO SKIERNIEWICE, UL. WARYŃSKIEGO 14, dz. nr 257. 90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59, e-mail: info@itech.net.pl tel.042-632-62-71, fax 042-630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr projektu Branża Zakres projektu E01-PW/276/14 Elektryczna Zwiększenie mocy oświetleniowej w sali sportowej SP 16 w Płocku ul. Piasta Kołodzieja 7 z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projekt Wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania przy al. Solidarności 90 w Warszawie INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003 WARSZAWA OBIEKT BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DZIELNICY WOLA m. St. WARSZAWY PRZY AL. SOLIDARNOŚCI 90 01-003

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05

m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 m. p. s t u d i o 34-300 Żywiec Ul. Komorowskich 95 tel./fax. 033 475-59-05 T e r m o m o d e r n i z a c j a b u d y n k u s z k o ł y p r z y u l. G r u n w a l d z k i e j 9 w Ż y w c u NAZWA INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor:

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa zadania: Obiekt: Adres: Branża: Stadium: Inwestor: Budowa węzłów cieplnych oraz sieci cieplnej preizolowanej do budynków nr 10, 15, 23, 28, 43, 45, 46, 49, 50, 60, 75 i 136 na terenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Specyfikacja technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Remont i modernizacja budynku delegatury W.I.O.Ś - instalacje gazów technicznych 62-510 Konin, ul. Kardynała

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE Kod wg CPV - 45421135-9 Obiekt - Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Jaracza 9 Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONANIA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ SPIS TREŚCI 1. ST 01. Wymagania ogólne 3 1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo