Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli"

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, Bielawa tel./fax , Doskonalenie jest instrumentem przystosowania się do zmiennych sytuacji, wzbogacania swoich kwalifikacji, lepszego rozpoznawania potrzeb młodzieży oraz sposobów organizowania samokształcenia i warsztatu swojej pracy. (Cz. Banach w Encyklopedia Pedagogiczna ) OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

2

3 Szanowni Państwo Gdy udzielasz rad, staraj się pomóc, a nie sprawiać przyjemność (Solon) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska to jedyna tego typu placówka edukacyjna na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, która od 8 lat odpowiada na zapotrzebowanie środowisk związanych z oświatą w zakresie kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów, konferencji metodycznych i wszelkiego typu konsultacji. Służymy zarówno indywidualnym nauczycielom, dyrektorom placówek, jak również radom pedagogicznym pomagając w podnoszeniu jakości pracy przyczyniającej się do rozwoju szkoły. Wychodzimy naprzeciw potrzebom wynikającym z dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości, wymagającej od placówek oświatowych nieustannej gotowości na zmiany. W corocznie przygotowywanej ofercie proponujemy nowoczesne formy doskonalenia. Odczytane przez nas ankiety ewaluacyjne, pozyskane po zrealizowanych formach szkoleniowych przekonują, że proponowane z naszej strony formy doskonalenia zawodowego wyposażają nauczycieli w wiedzę i umiejętności, które dostarczają skutecznych narzędzi do realizowania stawianych celów. Z naszym ośrodkiem współpracują konsultanci, doradcy metodyczni, trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem, wykładowcy wyższych uczelni zapewniający wysoki poziom kształcenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje mogące spełnić oczekiwania zamawiających konkretną usługę edukacyjną Zawód nauczyciela wymaga ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji, nadążania za zmieniającą się rzeczywistością, oczekiwaniami uczniów, wymaganiami zwierzchników, by wreszcie awansować w hierarchii zawodowej dla własnej korzyści moralnej i materialnej. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska to miejsce, w którym nauczyciele mogą doskonalić swoje umiejętności, podnosić kwalifikacje i wymieniać się doświadczeniami inspirując się nawzajem. W swojej działalności jesteśmy wierni przesłaniu Wymagając od ucznia, wymagajmy najpierw od samych siebie. Razem możemy tworzyć lokalną rzeczywistość edukacyjną. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska to gwarancja profesjonalnego kształcenia poparta wieloletnim doświadczeniem i pasją doskonalenia kwalifikacji. Gwarantujemy miłą atmosferę, materiały edukacyjne, wygodne warunki pracy twórczej. Jesteśmy do Państwa usług. Zapraszamy. Helena Chojnacka-Małecka Dyrektor ODN Wszechnica Nauczycielska Daria Michalska Dyrektor Szkół Niepublicznych ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

4 PODSTAWA PRAWNA Wpis do rejestru Placówek Doskonalenia Nauczycieli nr 35 z 2006 roku. OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BIELAWIE WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA jako jedyna tego typu placówka edukacyjna na terenie powiatu dzierżoniowskiego odpowiada na ogromne zapotrzebowanie środowisk związanych z oświatą w zakresie kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów, konferencji metodycznych, kursów, konsultacji, a także studiów podyplomowych. Będąc ośrodkiem funkcjonującym zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie (...) działania placówek doskonalenia nauczycieli (...) (Dz. U. z 2003 r. nr 84, poz. 779) służymy zarówno indywidualnym nauczycielom, liderom WDN, dyrektorom placówek, jak również całym radom pedagogicznym pomagając im w podnoszeniu jakości własnej pracy, przyczyniającej się do rozwoju szkoły. WYCIĄG ZE STATUTU ODN Cele i zadania Placówki 10 Placówka realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności programuje i realizuje działania skierowane na udzielanie wszechstronnej pomocy wychowawcom, nauczycielom, kadrze kierowniczej szkół, placówek oświatowych dla wspierania rozwoju i podwyższania skuteczności ich pracy w formie doradztwa i doskonalenia. 11 Do zadań Placówki należy w szczególności: 1. Prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa merytorycznego i metodycznego oraz doskonalenia dla nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej. 2. Diagnozowanie potrzeb z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych. 3. Wspomaganie szkół i placówek w zakresie mierzenia jakości pracy. 4. Przygotowanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej placówek oświatowych do realizacji zadań wynikających z założeń reformy systemu edukacji. 5. Organizowanie różnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami oraz upowszechnianie osiągnięć placówek oświatowych i nauczycieli. 6. Stworzenie bazy informacyjnej dotyczącej doskonalenia zawodowego, regulacji prawnych w oświacie, nowoczesnych środków nauczania. 7. Współpraca z wydawnictwami w zakresie promocji materiałów dydaktycznych. 8. Prowadzenie na zlecenie jednostek samorządu lub innych instytucji badań analitycznych w zakresie edukacji. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciel ( z uwzględnieniem doradztwa metodycznego) pochodzą z budżetu organu prowadzącego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (art. 70a ust.1) Karty Nauczyciela. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska realizuje priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 4 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

5 FORMY ZREALIZOWANE Nowoczesna edukacja nakierowana jest na rozwój ucznia jako kryterium wartości społecznych i jednostkowych, staje się tym samym warunkiem rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Nauczyciel, aby rozwinąć kunszt pedagogiczny powinien się kształcić przez cały okres aktywności zawodowej permanentnie udoskonalając: - przekazywanie wiedzy i doświadczenia - pobudzanie aktywności poznawczej uczniów - rozwijanie systemu wartości, kształtowanie postaw i charakterów - organizowanie życia społecznego dzieci i młodzieży w szkole - uczenie się przez całe życie Dużym powodzeniem wśród nauczycieli cieszyły się: Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Public relations zaczyna się w domu. Znaczenie komunikacji społecznej w instytucji edukacyjnej. Cyfrowa szkoła tablica interaktywna w realizacji programów edukacyjnych. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Znaczenie wizerunku placówki edukacyjnej w dobie niżu demograficznego. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w rozwoju osobistym ucznia od postawienia diagnozy do osiągnięcia celu. Nowe obowiązki dyrektora wynikające z aktualizacji prawa oświatowego. Jak przygotować szkołę do kontroli i ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu? Zadania coacha granica pomiędzy wsparciem i rozwojem a kontrolą i egzekwowaniem wykonania zadania. Poprawa efektywności kształcenia, proces efektywnego nauczania. W jaki sposób osiągnąć skutek zmiany w świadomości nauczycieli, iż każde dziecko można nauczyć? V Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych, r. Maria Rokiel Rozwój osobowościowy ucznia wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

6 W jaki sposób dobrać narzędzia, techniki edukacyjne dla współczesnego ucznia z pokolenia Y? Jak zaznaczyć mocne i słabe strony edukacji? Szkoła skutecznie przezwyciężająca trudności wychowawcze. Warsztaty doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.- Indywidualizacja procesu nauczania. Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół. V Forum Pedagogów Placówek Oświatowych - Jak wzbudzić zaufanie, szacunek, zainteresowanie i sympatię w środowisku lokalnym? V Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych - Rozwój osobowościowy ucznia wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. V Forum Pedagogów Placówek Oświatowych, r. Dorota Zawadzka Jak wzbudzić zaufanie, szacunek, zainteresowanie i sympatię w środowisku lokalnym? 6 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

7 KONCEPCJA PRACY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE Koncepcja pracy została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z późniejszymi zmianami 2. Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska w Bielawie 3. Kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 4. Własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ośrodka. 5. Dotychczasowych doświadczeń 6. Wzięto również pod uwagę współczesne zmiany w systemie oświaty i działania centralnej placówki doskonalenia Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 7. Wytycznymi o szczególnej randze były podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kolejnym roku szkolnym: a) Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego b) Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych c) Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów d) Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych W planowaniu pracy ODN Wszechnica Nauczycielska uwzględniono: - potrzeby doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów - realizację i monitorowanie nowej podstawy programowej (różne etapy edukacji) - tworzenie i modyfikowanie programów nauczania - sprawdzanie ocenianie zgodne z nową podstawą programową - dobór podręczników - nowe egzaminy gimnazjalne - praca z uczniami ze SPE i ich ocenianie - opracowywanie PDW - opracowywanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej - autoewaluacja pracy nauczyciela - nowe metody kształcenia, warsztaty doskonalące twórczą pracę nauczyciela, warsztat pracy współczesnego nauczyciela - zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomiar dydaktyczny i ocenianie kształtujące - konstruowanie testów diagnostycznych - rola zabawy w pracy przedszkola - zastosowanie tablicy interaktywnej do konkretnych przedmiotów - praca z uczniem agresywnym na lekcjach przedmiotowych W rocznym informatorze ofertowym na rok 2014/2015 uwzględnione zostały: - oczekiwania wychowawców klas i pedagogów szkolnych w związku z diagnozą potrzeb zespołu klasowego i pojedyńczych uczniów ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

8 - interpretacja opinii poradni psychologiczno pedagogicznych - warsztaty na temat trudności wychowawczych, zachowań agresywnych, sytuacji konfliktowych, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, autystycznym - pomoc uczniom zaniedbanym wychowawczo, współpraca z rodzicami, motywowanie uczniów do nauki - warsztaty jak uczyć się uczyć - planowanie pracy wychowawczej, ustalanie priorytetów w wychowaniu, troska o bezpieczeństwo uczniów - szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży - dokumentacja w pracy pedagoga STRATEGICZNE CELE DZIAŁANIA 1. Oferta Konstruowanie oferty wynikającej z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz odpowiadającej potrzebom nauczycieli Realizowanie projektów interdyscyplinarnych Organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów w edukacji 2. Kadra Stałe doskonalenie umiejętności. Integracja środowiska oświatowego wokół wspólnych działań na poziomie lokalnym. Pozyskiwanie specjalistów z różnych przedmiotów w celu zapewnienia komplementarności oferty. 3. Organizacja, sprawny przepływ informacji Systematyczne usprawnianie organizacji pracy. Sprawne funkcjonowanie baz danych. Kontakt z uczestnikami szkoleń za pomocą internetu. 4. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Nawiązywanie kontaktów ze środowiskami naukowymi, kulturalnymi oraz innymi prowadzącymi działalność edukacyjną. 8 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

9 W skład oferty szkoleniowej wchodzą: kursy kwalifikacyjne kursy doskonalące warsztaty szkolenia rad pedagogicznych - realizowane na terenie szkół i placówek oświatowych w formach: spotkań informacyjnych lub krótkich warsztatów konferencje otwarcia we wrześniu, poświęcone prezentacji aktualnej oferty ODN Wszechnica Nauczycielska wydawnictw oraz omówieniu bieżących spraw oświatowych konferencje, seminaria realizowane we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami sieci współpracy i samokształcenia w grupach przedmiotowych lub problemowych; konsultacje indywidualne i zbiorowe Konkretne działania kierujemy do różnych adresatów: dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli wszystkich specjalności i etapów edukacji. Śledząc zmiany w prawie oświatowym, nową podstawę programową, zmiany w szkolnictwie zawodowym, czy wreszcie tak niezbędną pomoc psychologiczno pedagogiczną, wspierającą program wychowawczy szkoły, chcemy zaoferować korzystanie z naszych propozycji w bliskim sąsiedztwie, bez ryzyka utraty czasu na dojazdy do odległych miejscowości i nakładów finansowych, co też nie jest bez znaczenia. Dzięki kontaktom z wyspecjalizowaną kadrą jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość usług za atrakcyjną cenę. Na życzenie dopasowujemy tematykę szkoleń i wszelkich działań podnoszących kompetencje zainteresowanej grupy, zespołu, czy całej Rady Pedagogicznej. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

10 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ Nie wszystko możemy wszyscy (Wergiliusz) Zawód nauczyciela posiada swoja specyfikę, którą cechuje imperatyw aktualizowania wiedzy i kształcenia permanentnego. Nauczyciel jako osoba, której powierza się edukację i wychowanie młodego pokolenia ponosi odpowiedzialność za uzupełnianie wiedzy przedmiotowej bo taki jest wymóg czasu. Obok kompetencji merytorycznych potrzebny jest nam wszystkim coraz większy wkład osobowościowy, zdolności i zamiłowanie do tego co robimy, aby zamiast schematyzmu, niebezpiecznej rutyny i monotonii móc stać się autorytetem dla swoich uczniów. 1. Promocja, marketing, public relations w funkcjonowaniu szkoły. 2. Marketingowe zarządzanie szkołą. 3. Prawo oświatowe w teorii i praktyce. 4. Podstawy BHP w placówce oświatowej. Szkolenia okresowe i podstawowe. 5. Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji. 6. Jak budować szkołę z pasją? 7. Planowanie i organizacja działań naprawczych w szkołach uzyskujących niesatysfakcjonujące wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. 8. Kompetencje kluczowe nauczyciela w nowoczesnej szkole. 9. Budowanie współpracy między szkołą a środowiskiem rodzinnym ucznia i otoczeniem lokalnym. 10. Od podstawy programowej do autorskiego programu nauczania. 11. Prawidłowa komunikacja w Radzie Pedagogicznej. 12. Nowe horyzonty podstawy programowej - znam, rozumiem, wdrażam, dokumentuję. 13. Ceremoniał szkolny. 14. Ewaluacja wewnętrzna, krok po kroku. 15. Raport ewaluacyjny i wykorzystanie jego wyników. 16. EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) w diagnozie pracy. 17. Wykorzystanie kalkulatora EWD w ewaluacji wewnętrznej. 18. EWD w szkołach kończących się maturą. 19. Badanie ankietowe w praktyce szkolnej. 20. Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. 21. Aktywizowanie uczniów. 22. Etyczne aspekty pracy nauczyciela. 23. Paradygmat wartości w naszej placówce. 24. Rada Pedagogiczna - praca w zespołach. 25. Obserwacja - hospitacja diagnozująca w nadzorze pedagogicznym. 26. Prawa człowieka, prawa dziecka w nadzorze szkolnym. 27. Szkolny System Oceniania - badanie skuteczności. 28. Współczesny Nauczyciel - mentor, tutor, coach Narkotyki i przestępczość narkotykowa w aspekcie profilaktycznym. 30. Jak twórczo nauczać, czyli WebQuest i eportfolio w szkole. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nasza placówkę formy doskonalenia zaspokoją Państwa ambicję, okażą się pomocne w realizacji kariery zawodowej. 10 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

11 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH Jedyną i wyłączną miarą posiadania przez człowieka gruntownej wiedzy jest siła jego nauczania (Arystoteles) 1. Zadania i cele pracy nauczycieli związane z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych latek w szkole, nowe wyzwania dla nauczyciela. 3. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. Jak tworzyć podstawy edukacjii dostosowywać je do potrzeb i możliwości ucznia? 4. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 5. IPET i PDW - jak wykorzystać informacje zawarte w opinii i orzeczeniu. 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 7. Doradztwo zawodowe - jak wspomóc ucznia w wyborze drogi zawodowej. 8. Metoda projektu jako narzędzia integracji w placówce oświatowej. 9. Projekt edukacyjny jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej. 10. Jak skutecznie motywować uczniów do nauki i sukcesów w karierze szkolnej? 11. Praca metodą projektu edukacyjnego. 12. Podstawa programowa. Dokumentacja pracy nauczyciela wynikająca z nowej podstawy programowej. 13. Konstruowanie programów własnych. Podstawy prawne, teoria i praktyka. 14. Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu. 15. Motywowanie i aktywizowanie ucznia w procesie dydaktycznym. 16. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia. 17. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? 18. Jak sobie radzić ze złością i agresją? 19. Dręczenie w szkole - jak sobie radzić z dręczycielem? 20. Kształtowanie u uczniów kompetencji społeczno obywatelskich. 21. Pedagogizacja rodziców jako ważny element wspomagania procesu wychowania. 22. Nauczyciel i oczekiwania rodziców wobec sukcesu uczniów. 23. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? 24. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 25. Programy efektywnego kształcenia. 26. Zarządzanie zespołem klasowym. 27. Sprzyjanie osiągnięciu przez uczniów dojrzałości społecznej i obywatelskiej dzięki różnym formom aktywności szkolnej. 28. Wypalenie zawodowe nauczycieli. 30. Projektowanie i planowanie ewaluacji wewnętrznej. 31. Ewaluacja w pracy nauczyciela i ucznia. 32. Zasady konstruowania narzędzi ewaluacyjnych: wywiad, obserwacja, analiza dokumentów, ankieta. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

12 33. Hospitacja koleżeńska w pracy zespołu przedmiotowego. 34. Metodologia ewaluacji. 35. Innowacje w szkole - dlaczego warto je podejmować? 36. Tworzenie szkolnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa. 37. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku placówki oświatowej. 38. Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. 39. Nauczycielu - rozszyfruj mowę ciała ucznia, rodzica, kolegi, dyrektora Czyli jak odczytywać myśli innych ludzi z gestów. 40. Organizacja lekcji jako warunek efektywnego nauczania. 41. Metody aktywizujące w klasie integracyjnej - jak rozmawiać o niepełnosprawności. 42. Nauczyciel - zawód społecznego szacunku - jak budować własny autorytet. 43. Każdy buduje swój wizerunek, tylko niektórzy robią to skuteczniej - rola autoprezentacji w procesie komunikacji. 44. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela 45. Nowe horyzonty podstawy programowej znam, rozumiem, wdrażam, dokumentuję. 46. Wybór programu i podręcznika w aspekcie realizacji nowej podstawy programowej. 47. Planowanie realizacji treści nauczania w oparciu o nową podstawę programową. 48. Wartości patriotyczne w nowej podstawie programowej. 49. Ocena realizacji podstawy programowej. 50. Sześciolatek w szkole nowe wyzwanie dla nauczyciela. 51. Trudności w uczeniu się rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach 0 III. 52. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. 53. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego nowe myślenie, wyzwania i możliwości. 54. Jak tworzyć programy edukacji wczesnoszkolnej? Jak je pisać i dostosowywać do potrzeb i możliwości uczniów? 55. Statut szkoły co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić? 56. Metodologia ewaluacji.57.metody i techniki zbierania danych stosowane w ewaluacji. 58. Ewaluacja programu profilaktycznego i wychowawczego. 59. Ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły. 60. Innowacje w szkole - dlaczego warto je podejmować? 61. Projekty związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 62. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły. 63. Tworzenie szkolnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa. 64. Organizacja i funkcjonowanie klas integracyjnych. 65. Planowanie pracy dydaktycznej/wychowawczej w kontekście przestrzegania praw dziecka. 66. Planowanie wynikowe w procesie dydaktycznym. 67. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci sześcioletnich w kontekście obniżenia wieku szkolnego. 68. Zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów - nowe zadanie nauczycieli, wychowawców w szkole. 69. Karta indywidualnych potrzeb ucznia - krok po kroku. 12 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

13 70. Plan Działań Wspierających krok po kroku. 71. Tworzenie planu działań wspierających dla ucznia szczególnie uzdolnionego. 72. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniom w szkole w świetle nowych przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej 73. Motywowanie uczniów do nauki podstawy psychologiczne i praktyka. 74. Motywowanie uczniów do wykonywania pracy domowej. 75. Ocenianie kształtujące gwarancją sukcesu dydaktycznego. 76. Ocenianie zachowania uczniów ważne i trudne zadanie nauczyciela. 77. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów trudna sztuka. 78. Ocenianie kryterialne różnych form aktywności ucznia. 79. Tworzenie narzędzi do sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 80. Analiza wyników wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w oparciu o aplikację MS Excel. 81. Niskie wyniki nauczania i co dalej? 82. Jak szkoła może wspierać ucznia w nadrabianiu zaległości w nauce? 83. Doskonalenie procesu kształcenia w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych. 84. Edukacyjna wartość dodana w szkole podstawowej (gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej). 85. Zmiana w szkole programy naprawcze. 86. Wymagania edukacyjne i ich rola w procesie nauczania. 87. Praca z grupą uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 88. Indywidualizacja procesu kształcenia praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się. 89. Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 90. Wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w środowisku szkolnym. 91. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się w środowisku szkolnym. 92. Co mam zrobić, aby mój uczeń szybciej się uczył? 93. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się? 94. Techniki efektywnego i szybkiego uczenia się. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

14 95. Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? 96. Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu. 97. Metodyka prowadzenia gier i zabaw ruchowych. 98. Elementy arteterapii w praktyce pedagogicznej. 99. Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej Jak stosować metodę przewodniego tekstu w kształceniu zawodowym? 101. Przygotowanie uczniów do zewnętrznych egzaminów zawodowych Projekt jako metoda skutecznego przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja procesu nauczania uczenia się w kształceniu modułowym Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2007 w pracy nauczyciela i szkoły Szkoła dobrze wychowana jak można to osiągnąć? 108. Metody poznawczo behawioralne w pracy wychowawczej 109. Uczniowie w szkole rzecz o zachowaniu 110. Dobry start - Jak zintegrować zespół klasowy i osiągnąć sukces wychowawczy 111. Metody i formy pracy z grupą wychowawczą Metody pracy z tzw. trudną młodzieżą 113. Dopalacze, emo, sala samobójców profilaktyka uzależnień 114. Cyberprzemoc wyzwaniem dla pedagoga 115. Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym Kierowanie klasą dyscyplina w klasie Diagnoza drugiego życia klasy Trudna klasa jak ją opanować, wychowywać i nauczać? 119. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza Wychowanie patriotyczne i obywatelskie w szkole Rozwiązywanie konfliktów w klasie i społeczności szkolnej Konflikty w szkole i strategie ich rozwiązywania Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole/ placówce 124. Mediacja jako metoda pracy w szkołach i placówkach Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej Organizowanie efektywnej współpracy z rodzicami Współpraca nauczyciela z rodzicami wspomagająca rozwój osobowy dziecka Wywiadówka inaczej jak przygotować i przeprowadzić? 130. Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych jak współpracować z uczniem i jego rodziną? 131. Dysleksja problem faktyczny czy wmówiony? 132. Wspieranie rozwoju ucznia z dyskalkulią Wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 14 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

15 134. Uczeń z dysleksją pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne) Elementy arteterapii w praktyce pedagogicznej Praca z rodziną dziecka w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym Badania i wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej jak mu pomóc, jak zorganizować pracę, jak pomóc jego rodzicom? 141. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim Jak radzić sobie w sytuacjach agresji i przemocy w szkole? 143. Praca z uczniem przejawiającym zachowania opozycyjno-buntownicze Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole Interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach w szkole/placówce Interwencja profilaktyczna w szkole system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z z alkoholem, papierosami i narkotykami Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej Jak radzić sobie z trudnymi osobami oraz niepożądanymi uwagami i docinkami Budowanie relacji interpersonalnych w grupie społecznej (klasie) oraz jej wychowawcze integrowanie Techniki relaksacyjne dla uczniów i nauczycieli rozwijanie własnych kompetencji Asertywność stanowczość, która nie rani Trudny rodzic jako klient szkoły jak go zrozumieć i jak z nim współpracować? 153. Jak radzić sobie z rodzicami, którzy są zmęczeni, źli, bezradni? 154. Jak prowadzić rozmowy, korespondencję i zawierać kontrakty z rodzicami? 155. Szkolne gry uczniów, nauczycieli i rodziców Budowanie autorytetu nauczyciela Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela - czyli jak nie stracić motywacji do pracy? 158. Emisja głosu nauczyciela. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

16 PRACA EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZA Z UCZNIEM Wiedzieć jak sugerować, to wielka sztuka nauczania (H.F. Amiel) 1. Podnoszenie umiejętności wychowawcy - negocjacje i konstruktywne rozwiązywanie problemów; współpraca z rodzicami. 2. Rola wychowawcy w wyborze przez ucznia drogi kształcenia i ścieżki kariery. 3. Konstruowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy. 4. Wspólne pokonywanie problemów wychowawczych - opracowanie planu działania wspierającego proces wychowawczy. 5. Pedagogizacja rodziców - wywiadówki semestralne i merytoryczne. 6. Dyscyplina i ład w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej. 7. Efektywna komunikacja interpersonalna podnosząca efektywność pracy nauczyciela. 8. Stereotypy i przekonania jako źródło nieprawidłowych postaw wychowawczych. 9. Bariery komunikacyjne jako przeszkoda w nawiązaniu prawidłowych relacji nauczyciela z uczniem. 10. Aktywne słuchanie, udzielenie pomocy uczniowi w rozwiązaniu jego problemów. 11. Komunikat JA jako forma ustanawiania własnych granic w kontaktach nauczyciela z uczniemi zachęcenia ucznia do współpracy. 12. Cyberprzemoc wyzwaniem dla pedagoga. 13. Mediacja jako metoda pracy z uczniem. 14. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych. 15. Dopalacze, Emo, sala samobójców - profilaktyka uzależnień. 16. Szkolne gry uczniów, nauczycieli i rodziców. 17. Budowanie relacji interpersonalnych w grupie społecznej, klasie oraz jej wychowawcze integrowanie. 18. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno motoryczne. 19. Budowanie autorytetu nauczyciela. 16 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

17 20. Bez porażek - konstruktywna metoda rozwiązywania konfliktów w relacji nauczyciel uczeń. 21. Działania związane z odkrywaniem talentów. 22. Pomóżmy uczniom rozwinąć skrzydła - dobre praktyki wspierania uzdolnień. 23. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały? Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały - czyli o skutecznej komunikacji. 24. Przestępczość dzieci i młodzieży - odpowiedzialność prawna nieletnich. 25. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych. 26. Przestępczość seksualna w szkole. Charakterystyka zjawisk, reagowanie i profilaktyka. 27. Team - building, czyli budowanie zintegrowanego zespołu klasowego. 28. Reguły gry - jak uczyć dzieci i młodzież zasad zachowania obowiązujących w szkole. 27. Team - building, czyli budowanie zintegrowanego zespołu klasowego. 28. Reguły gry - jak uczyć dzieci i młodzież zasad zachowania obowiązujących w szkole. 29. Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela - strategie postępowania. 30. Jak nie stracić głowy w szkole? Planowanie pracy dzieci z zaburzeniami. 31. Budowanie zespołu klasowego lub zadaniowego i kierowanie nim. 32. Efektywne przeciwdziałanie przemocy w szkole, cyberbullying i procedury wobec niepełnoletnich uczniów w szkole. 33. Sposoby udzielania pomocy dzieciom dotkniętym problemem eurosieroctwa. 34. Niechęć do szkoły. Stres, depresja, próby samobójcze wśród młodzieży - strategia reagowania i przeciwdziałania ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

18 WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH W PRACY PRZEDMIOTOWEJ NAUCZYCIELA Wiedza to siła (F. Bacon) 1. Dziennik elektroniczny, kurs dla nauczycieli w zakresie posługiwania się programem. 2. Komputerowe projektowanie publikacji szkolnych. 3 Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacyjnych. 4. Techniki prezentacji - jak zaplanować, zaprojektować, przygotować i przedstawić prezentację multimedialną. 5. Szerokie wykorzystanie środków multimedialnych w pracy dydaktycznej. 6. Tablica multimedialna w praktyce. 7. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą. 8 Komputer i technologie informacyjne na lekcji, wykorzystanie Internetu w procesie lekcyjnym. 9. Opiekun pracowni komputerowej. 10. Administrator sieci komputerowej. 11. Podstawy obsługi komputera: Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet, poczta elektroniczna. 12. Dydaktyczne wykorzystanie Internetu. Komputer w pracy nauczyciela i ucznia. 13. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego Exel w praktyce szkolnej. 14. Tworzenie i publikowanie stron WWW - sposób na promocję placówki, instytucji, urzędu. 15. Komputer jako nowoczesna forma komunikacji, obsługa poczty elektronicznej. 16. Opracowanie prezentacji multimedialnej, grafika komputerowa, opracowanie materiałów dydaktycznych. 17. Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela. 18. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. 18 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

19 UCZEŃ O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Jeśli posiadasz wiedzę, pozwól by inni mogli zapalać od niej świece (Margaret Fuller) 1. Praca z dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju. 2. Dobry gniew - niedobra agresja. 3. Dziecko nadpobudliwe: wychowywać czy leczyć? 4. Przemoc w szkole: przyczyna powstawania - system interwencji. 5. Dysfunkcje rozwojowe: dyslalia a dysleksja. Repetytorium logopedyczne. 6. Profilaktyka w wychowaniu - pomoc psychologiczno pedagogiczna. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

20 DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Kiedy trzeba wejść na górę nie myśl, że od zwlekania góra zrobi się mniejsza. (H.J. Brown) 1. Jak napisać własny program na bazie projektu? 2. W jaki sposób przygotować innowację pedagogiczną? 3. Logorytmika - technika wykorzystywania w terapii logopedycznej i jako forma współpracy z grupą przedszkolną. 4. Sposoby pracy w zakresie przygotowania dziecka do pisania. 5. Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w przedszkolu. 6. Adaptacja dziecka w przedszkolu. 7. Jak pracować metodą projektu? 8. Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 9. Metody prowadzenia zajęć w przedszkolu. 10. Alternatywna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak. 11. Wczesne rozpoznanie i interwencja w przypadkach kryzysów rozwojowych dzieci. 12. Metody prowadzenia zajęć w przedszkolu - charakterystyka metod twórczych. 13. Logopedia i terapia pedagogiczna. 14. Zintegrowana edukacja przedszkolna. 15. Wczesna nauka czytania wg Jagody Cieszyńskiej. 16. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej. 17. Metody i formy pracy z przedszkolakiem. 18. Twórczy Nauczyciel i dziecko. 19. Bajkoterapia jako jedna z metod i form pracy z dzieckiem. 20. Metoda malowania 10 palcami. 21. Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym? 22. Komputer w wychowaniu przedszkolnym. 23. Zabawa w teatr. 24. Edukacja muzyczna w edukacji przedszkolnej. 25. Zabawy muzyczno-ruchowe wspomagające kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 26. Zabawy taneczne i wybrane tańce towarzyskie. 27. Ekspresja kulturalna. 20 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin

Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Załącznik nr 1 Opis wymagań w stosunku do poszczególnych części zamówienia Część 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? 5 szkół x 27 godzin Nazwa i adres szkoły Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta edukacyjna rok szkolny 201/2015 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 9 Edukacja elementarna - 17

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-300 Piotrków Tryb., ul Dąbrowskiego 13 www.wodn.piotrkow.pl. Oferta Edukacyjna Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 97-00, ul Dąbrowskiego 1 www.wodn.piotrkow.pl Oferta Edukacyjna rok szkolny 201/201 1 Spis treści Słowo wstępne - Indeks form - 7 Edukacja elementarna - 1 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia auczycieli w Olsztynie Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2013/2014 Zawartość I. DYDAKTYKI PRZEDMIOTOWE, SZCZEGÓŁOWE..3 II. ZARZĄDZAIE SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI, ZESPOŁAMI

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2012/2013

Oferta szkoleń 2012/2013 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2012/2013 Szczecin Szanowni Państwo, Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli to działająca od ponad sześćdziesięciu lat instytucja

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę, Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. Paulo Coelho Szanowni Państwo, kolejne etapy wprowadzania reformy edukacji mamy za sobą. Myślę,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo