Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszechnica Nauczycielska OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli"

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska ul. Wolności 105, Bielawa tel./fax , Doskonalenie jest instrumentem przystosowania się do zmiennych sytuacji, wzbogacania swoich kwalifikacji, lepszego rozpoznawania potrzeb młodzieży oraz sposobów organizowania samokształcenia i warsztatu swojej pracy. (Cz. Banach w Encyklopedia Pedagogiczna ) OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

2

3 Szanowni Państwo Gdy udzielasz rad, staraj się pomóc, a nie sprawiać przyjemność (Solon) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska to jedyna tego typu placówka edukacyjna na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, która od 8 lat odpowiada na zapotrzebowanie środowisk związanych z oświatą w zakresie kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów, konferencji metodycznych i wszelkiego typu konsultacji. Służymy zarówno indywidualnym nauczycielom, dyrektorom placówek, jak również radom pedagogicznym pomagając w podnoszeniu jakości pracy przyczyniającej się do rozwoju szkoły. Wychodzimy naprzeciw potrzebom wynikającym z dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości, wymagającej od placówek oświatowych nieustannej gotowości na zmiany. W corocznie przygotowywanej ofercie proponujemy nowoczesne formy doskonalenia. Odczytane przez nas ankiety ewaluacyjne, pozyskane po zrealizowanych formach szkoleniowych przekonują, że proponowane z naszej strony formy doskonalenia zawodowego wyposażają nauczycieli w wiedzę i umiejętności, które dostarczają skutecznych narzędzi do realizowania stawianych celów. Z naszym ośrodkiem współpracują konsultanci, doradcy metodyczni, trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i bogatym dorobkiem, wykładowcy wyższych uczelni zapewniający wysoki poziom kształcenia. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje mogące spełnić oczekiwania zamawiających konkretną usługę edukacyjną Zawód nauczyciela wymaga ciągłego kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji, nadążania za zmieniającą się rzeczywistością, oczekiwaniami uczniów, wymaganiami zwierzchników, by wreszcie awansować w hierarchii zawodowej dla własnej korzyści moralnej i materialnej. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska to miejsce, w którym nauczyciele mogą doskonalić swoje umiejętności, podnosić kwalifikacje i wymieniać się doświadczeniami inspirując się nawzajem. W swojej działalności jesteśmy wierni przesłaniu Wymagając od ucznia, wymagajmy najpierw od samych siebie. Razem możemy tworzyć lokalną rzeczywistość edukacyjną. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska to gwarancja profesjonalnego kształcenia poparta wieloletnim doświadczeniem i pasją doskonalenia kwalifikacji. Gwarantujemy miłą atmosferę, materiały edukacyjne, wygodne warunki pracy twórczej. Jesteśmy do Państwa usług. Zapraszamy. Helena Chojnacka-Małecka Dyrektor ODN Wszechnica Nauczycielska Daria Michalska Dyrektor Szkół Niepublicznych ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

4 PODSTAWA PRAWNA Wpis do rejestru Placówek Doskonalenia Nauczycieli nr 35 z 2006 roku. OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W BIELAWIE WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA jako jedyna tego typu placówka edukacyjna na terenie powiatu dzierżoniowskiego odpowiada na ogromne zapotrzebowanie środowisk związanych z oświatą w zakresie kursów doskonalących oraz kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów, konferencji metodycznych, kursów, konsultacji, a także studiów podyplomowych. Będąc ośrodkiem funkcjonującym zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie (...) działania placówek doskonalenia nauczycieli (...) (Dz. U. z 2003 r. nr 84, poz. 779) służymy zarówno indywidualnym nauczycielom, liderom WDN, dyrektorom placówek, jak również całym radom pedagogicznym pomagając im w podnoszeniu jakości własnej pracy, przyczyniającej się do rozwoju szkoły. WYCIĄG ZE STATUTU ODN Cele i zadania Placówki 10 Placówka realizuje cele określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności programuje i realizuje działania skierowane na udzielanie wszechstronnej pomocy wychowawcom, nauczycielom, kadrze kierowniczej szkół, placówek oświatowych dla wspierania rozwoju i podwyższania skuteczności ich pracy w formie doradztwa i doskonalenia. 11 Do zadań Placówki należy w szczególności: 1. Prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa merytorycznego i metodycznego oraz doskonalenia dla nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej. 2. Diagnozowanie potrzeb z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych. 3. Wspomaganie szkół i placówek w zakresie mierzenia jakości pracy. 4. Przygotowanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej placówek oświatowych do realizacji zadań wynikających z założeń reformy systemu edukacji. 5. Organizowanie różnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami oraz upowszechnianie osiągnięć placówek oświatowych i nauczycieli. 6. Stworzenie bazy informacyjnej dotyczącej doskonalenia zawodowego, regulacji prawnych w oświacie, nowoczesnych środków nauczania. 7. Współpraca z wydawnictwami w zakresie promocji materiałów dydaktycznych. 8. Prowadzenie na zlecenie jednostek samorządu lub innych instytucji badań analitycznych w zakresie edukacji. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczyciel ( z uwzględnieniem doradztwa metodycznego) pochodzą z budżetu organu prowadzącego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli (art. 70a ust.1) Karty Nauczyciela. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska realizuje priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 4 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

5 FORMY ZREALIZOWANE Nowoczesna edukacja nakierowana jest na rozwój ucznia jako kryterium wartości społecznych i jednostkowych, staje się tym samym warunkiem rozwoju społecznego i cywilizacyjnego. Nauczyciel, aby rozwinąć kunszt pedagogiczny powinien się kształcić przez cały okres aktywności zawodowej permanentnie udoskonalając: - przekazywanie wiedzy i doświadczenia - pobudzanie aktywności poznawczej uczniów - rozwijanie systemu wartości, kształtowanie postaw i charakterów - organizowanie życia społecznego dzieci i młodzieży w szkole - uczenie się przez całe życie Dużym powodzeniem wśród nauczycieli cieszyły się: Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Public relations zaczyna się w domu. Znaczenie komunikacji społecznej w instytucji edukacyjnej. Cyfrowa szkoła tablica interaktywna w realizacji programów edukacyjnych. Promocja szkoły w środowisku lokalnym. Znaczenie wizerunku placówki edukacyjnej w dobie niżu demograficznego. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w rozwoju osobistym ucznia od postawienia diagnozy do osiągnięcia celu. Nowe obowiązki dyrektora wynikające z aktualizacji prawa oświatowego. Jak przygotować szkołę do kontroli i ewaluacji Kuratorium Oświaty we Wrocławiu? Zadania coacha granica pomiędzy wsparciem i rozwojem a kontrolą i egzekwowaniem wykonania zadania. Poprawa efektywności kształcenia, proces efektywnego nauczania. W jaki sposób osiągnąć skutek zmiany w świadomości nauczycieli, iż każde dziecko można nauczyć? V Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych, r. Maria Rokiel Rozwój osobowościowy ucznia wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

6 W jaki sposób dobrać narzędzia, techniki edukacyjne dla współczesnego ucznia z pokolenia Y? Jak zaznaczyć mocne i słabe strony edukacji? Szkoła skutecznie przezwyciężająca trudności wychowawcze. Warsztaty doskonalenia umiejętności komunikacyjnych.- Indywidualizacja procesu nauczania. Obowiązek diagnozy uczniów uzdolnionych jako nowe zadanie szkół. V Forum Pedagogów Placówek Oświatowych - Jak wzbudzić zaufanie, szacunek, zainteresowanie i sympatię w środowisku lokalnym? V Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych - Rozwój osobowościowy ucznia wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. V Forum Pedagogów Placówek Oświatowych, r. Dorota Zawadzka Jak wzbudzić zaufanie, szacunek, zainteresowanie i sympatię w środowisku lokalnym? 6 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

7 KONCEPCJA PRACY OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE Koncepcja pracy została opracowana na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z późniejszymi zmianami 2. Statutu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Wszechnica Nauczycielska w Bielawie 3. Kierunków polityki oświatowej wyznaczonych przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 4. Własnej diagnozy potrzeb edukacyjnych klientów ośrodka. 5. Dotychczasowych doświadczeń 6. Wzięto również pod uwagę współczesne zmiany w systemie oświaty i działania centralnej placówki doskonalenia Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie 7. Wytycznymi o szczególnej randze były podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kolejnym roku szkolnym: a) Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego b) Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych c) Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów d) Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych W planowaniu pracy ODN Wszechnica Nauczycielska uwzględniono: - potrzeby doskonalenia umiejętności zawodowych nauczycieli przedmiotów - realizację i monitorowanie nowej podstawy programowej (różne etapy edukacji) - tworzenie i modyfikowanie programów nauczania - sprawdzanie ocenianie zgodne z nową podstawą programową - dobór podręczników - nowe egzaminy gimnazjalne - praca z uczniami ze SPE i ich ocenianie - opracowywanie PDW - opracowywanie narzędzi do ewaluacji wewnętrznej - autoewaluacja pracy nauczyciela - nowe metody kształcenia, warsztaty doskonalące twórczą pracę nauczyciela, warsztat pracy współczesnego nauczyciela - zmiany w szkolnictwie zawodowym - pomiar dydaktyczny i ocenianie kształtujące - konstruowanie testów diagnostycznych - rola zabawy w pracy przedszkola - zastosowanie tablicy interaktywnej do konkretnych przedmiotów - praca z uczniem agresywnym na lekcjach przedmiotowych W rocznym informatorze ofertowym na rok 2014/2015 uwzględnione zostały: - oczekiwania wychowawców klas i pedagogów szkolnych w związku z diagnozą potrzeb zespołu klasowego i pojedyńczych uczniów ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

8 - interpretacja opinii poradni psychologiczno pedagogicznych - warsztaty na temat trudności wychowawczych, zachowań agresywnych, sytuacji konfliktowych, pracy z dzieckiem nadpobudliwym, autystycznym - pomoc uczniom zaniedbanym wychowawczo, współpraca z rodzicami, motywowanie uczniów do nauki - warsztaty jak uczyć się uczyć - planowanie pracy wychowawczej, ustalanie priorytetów w wychowaniu, troska o bezpieczeństwo uczniów - szkolenia z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży - dokumentacja w pracy pedagoga STRATEGICZNE CELE DZIAŁANIA 1. Oferta Konstruowanie oferty wynikającej z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz odpowiadającej potrzebom nauczycieli Realizowanie projektów interdyscyplinarnych Organizowanie konferencji dotyczących aktualnych problemów w edukacji 2. Kadra Stałe doskonalenie umiejętności. Integracja środowiska oświatowego wokół wspólnych działań na poziomie lokalnym. Pozyskiwanie specjalistów z różnych przedmiotów w celu zapewnienia komplementarności oferty. 3. Organizacja, sprawny przepływ informacji Systematyczne usprawnianie organizacji pracy. Sprawne funkcjonowanie baz danych. Kontakt z uczestnikami szkoleń za pomocą internetu. 4. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi Nawiązywanie kontaktów ze środowiskami naukowymi, kulturalnymi oraz innymi prowadzącymi działalność edukacyjną. 8 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

9 W skład oferty szkoleniowej wchodzą: kursy kwalifikacyjne kursy doskonalące warsztaty szkolenia rad pedagogicznych - realizowane na terenie szkół i placówek oświatowych w formach: spotkań informacyjnych lub krótkich warsztatów konferencje otwarcia we wrześniu, poświęcone prezentacji aktualnej oferty ODN Wszechnica Nauczycielska wydawnictw oraz omówieniu bieżących spraw oświatowych konferencje, seminaria realizowane we współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji, wydawnictwami i innymi instytucjami sieci współpracy i samokształcenia w grupach przedmiotowych lub problemowych; konsultacje indywidualne i zbiorowe Konkretne działania kierujemy do różnych adresatów: dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli wszystkich specjalności i etapów edukacji. Śledząc zmiany w prawie oświatowym, nową podstawę programową, zmiany w szkolnictwie zawodowym, czy wreszcie tak niezbędną pomoc psychologiczno pedagogiczną, wspierającą program wychowawczy szkoły, chcemy zaoferować korzystanie z naszych propozycji w bliskim sąsiedztwie, bez ryzyka utraty czasu na dojazdy do odległych miejscowości i nakładów finansowych, co też nie jest bez znaczenia. Dzięki kontaktom z wyspecjalizowaną kadrą jesteśmy w stanie zapewnić wysoką jakość usług za atrakcyjną cenę. Na życzenie dopasowujemy tematykę szkoleń i wszelkich działań podnoszących kompetencje zainteresowanej grupy, zespołu, czy całej Rady Pedagogicznej. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

10 ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ Nie wszystko możemy wszyscy (Wergiliusz) Zawód nauczyciela posiada swoja specyfikę, którą cechuje imperatyw aktualizowania wiedzy i kształcenia permanentnego. Nauczyciel jako osoba, której powierza się edukację i wychowanie młodego pokolenia ponosi odpowiedzialność za uzupełnianie wiedzy przedmiotowej bo taki jest wymóg czasu. Obok kompetencji merytorycznych potrzebny jest nam wszystkim coraz większy wkład osobowościowy, zdolności i zamiłowanie do tego co robimy, aby zamiast schematyzmu, niebezpiecznej rutyny i monotonii móc stać się autorytetem dla swoich uczniów. 1. Promocja, marketing, public relations w funkcjonowaniu szkoły. 2. Marketingowe zarządzanie szkołą. 3. Prawo oświatowe w teorii i praktyce. 4. Podstawy BHP w placówce oświatowej. Szkolenia okresowe i podstawowe. 5. Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji. 6. Jak budować szkołę z pasją? 7. Planowanie i organizacja działań naprawczych w szkołach uzyskujących niesatysfakcjonujące wyniki na sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych. 8. Kompetencje kluczowe nauczyciela w nowoczesnej szkole. 9. Budowanie współpracy między szkołą a środowiskiem rodzinnym ucznia i otoczeniem lokalnym. 10. Od podstawy programowej do autorskiego programu nauczania. 11. Prawidłowa komunikacja w Radzie Pedagogicznej. 12. Nowe horyzonty podstawy programowej - znam, rozumiem, wdrażam, dokumentuję. 13. Ceremoniał szkolny. 14. Ewaluacja wewnętrzna, krok po kroku. 15. Raport ewaluacyjny i wykorzystanie jego wyników. 16. EWD (Edukacyjna Wartość Dodana) w diagnozie pracy. 17. Wykorzystanie kalkulatora EWD w ewaluacji wewnętrznej. 18. EWD w szkołach kończących się maturą. 19. Badanie ankietowe w praktyce szkolnej. 20. Umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce. 21. Aktywizowanie uczniów. 22. Etyczne aspekty pracy nauczyciela. 23. Paradygmat wartości w naszej placówce. 24. Rada Pedagogiczna - praca w zespołach. 25. Obserwacja - hospitacja diagnozująca w nadzorze pedagogicznym. 26. Prawa człowieka, prawa dziecka w nadzorze szkolnym. 27. Szkolny System Oceniania - badanie skuteczności. 28. Współczesny Nauczyciel - mentor, tutor, coach Narkotyki i przestępczość narkotykowa w aspekcie profilaktycznym. 30. Jak twórczo nauczać, czyli WebQuest i eportfolio w szkole. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nasza placówkę formy doskonalenia zaspokoją Państwa ambicję, okażą się pomocne w realizacji kariery zawodowej. 10 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

11 SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH Jedyną i wyłączną miarą posiadania przez człowieka gruntownej wiedzy jest siła jego nauczania (Arystoteles) 1. Zadania i cele pracy nauczycieli związane z podstawą programową i standardami wymagań egzaminacyjnych latek w szkole, nowe wyzwania dla nauczyciela. 3. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej. Jak tworzyć podstawy edukacjii dostosowywać je do potrzeb i możliwości ucznia? 4. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 5. IPET i PDW - jak wykorzystać informacje zawarte w opinii i orzeczeniu. 6. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 7. Doradztwo zawodowe - jak wspomóc ucznia w wyborze drogi zawodowej. 8. Metoda projektu jako narzędzia integracji w placówce oświatowej. 9. Projekt edukacyjny jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej. 10. Jak skutecznie motywować uczniów do nauki i sukcesów w karierze szkolnej? 11. Praca metodą projektu edukacyjnego. 12. Podstawa programowa. Dokumentacja pracy nauczyciela wynikająca z nowej podstawy programowej. 13. Konstruowanie programów własnych. Podstawy prawne, teoria i praktyka. 14. Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu. 15. Motywowanie i aktywizowanie ucznia w procesie dydaktycznym. 16. Stymulowanie inteligencji wielorakich warunkiem wszechstronnego rozwoju ucznia. 17. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? 18. Jak sobie radzić ze złością i agresją? 19. Dręczenie w szkole - jak sobie radzić z dręczycielem? 20. Kształtowanie u uczniów kompetencji społeczno obywatelskich. 21. Pedagogizacja rodziców jako ważny element wspomagania procesu wychowania. 22. Nauczyciel i oczekiwania rodziców wobec sukcesu uczniów. 23. Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów? 24. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 25. Programy efektywnego kształcenia. 26. Zarządzanie zespołem klasowym. 27. Sprzyjanie osiągnięciu przez uczniów dojrzałości społecznej i obywatelskiej dzięki różnym formom aktywności szkolnej. 28. Wypalenie zawodowe nauczycieli. 30. Projektowanie i planowanie ewaluacji wewnętrznej. 31. Ewaluacja w pracy nauczyciela i ucznia. 32. Zasady konstruowania narzędzi ewaluacyjnych: wywiad, obserwacja, analiza dokumentów, ankieta. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

12 33. Hospitacja koleżeńska w pracy zespołu przedmiotowego. 34. Metodologia ewaluacji. 35. Innowacje w szkole - dlaczego warto je podejmować? 36. Tworzenie szkolnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa. 37. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku placówki oświatowej. 38. Budowanie systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. 39. Nauczycielu - rozszyfruj mowę ciała ucznia, rodzica, kolegi, dyrektora Czyli jak odczytywać myśli innych ludzi z gestów. 40. Organizacja lekcji jako warunek efektywnego nauczania. 41. Metody aktywizujące w klasie integracyjnej - jak rozmawiać o niepełnosprawności. 42. Nauczyciel - zawód społecznego szacunku - jak budować własny autorytet. 43. Każdy buduje swój wizerunek, tylko niektórzy robią to skuteczniej - rola autoprezentacji w procesie komunikacji. 44. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela 45. Nowe horyzonty podstawy programowej znam, rozumiem, wdrażam, dokumentuję. 46. Wybór programu i podręcznika w aspekcie realizacji nowej podstawy programowej. 47. Planowanie realizacji treści nauczania w oparciu o nową podstawę programową. 48. Wartości patriotyczne w nowej podstawie programowej. 49. Ocena realizacji podstawy programowej. 50. Sześciolatek w szkole nowe wyzwanie dla nauczyciela. 51. Trudności w uczeniu się rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach 0 III. 52. Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole. 53. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego nowe myślenie, wyzwania i możliwości. 54. Jak tworzyć programy edukacji wczesnoszkolnej? Jak je pisać i dostosowywać do potrzeb i możliwości uczniów? 55. Statut szkoły co i jak znowelizować? Co i jak uszczegółowić? 56. Metodologia ewaluacji.57.metody i techniki zbierania danych stosowane w ewaluacji. 58. Ewaluacja programu profilaktycznego i wychowawczego. 59. Ewaluacja pracy dydaktyczno wychowawczej nauczyciela elementem podnoszenia jakości własnej pracy i pracy szkoły. 60. Innowacje w szkole - dlaczego warto je podejmować? 61. Projekty związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 62. Promocja i reklama w budowaniu wizerunku szkoły. 63. Tworzenie szkolnego systemu zapewnienia bezpieczeństwa. 64. Organizacja i funkcjonowanie klas integracyjnych. 65. Planowanie pracy dydaktycznej/wychowawczej w kontekście przestrzegania praw dziecka. 66. Planowanie wynikowe w procesie dydaktycznym. 67. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci sześcioletnich w kontekście obniżenia wieku szkolnego. 68. Zespół ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów - nowe zadanie nauczycieli, wychowawców w szkole. 69. Karta indywidualnych potrzeb ucznia - krok po kroku. 12 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

13 70. Plan Działań Wspierających krok po kroku. 71. Tworzenie planu działań wspierających dla ucznia szczególnie uzdolnionego. 72. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniom w szkole w świetle nowych przepisów o pomocy psychologiczno-pedagogicznej 73. Motywowanie uczniów do nauki podstawy psychologiczne i praktyka. 74. Motywowanie uczniów do wykonywania pracy domowej. 75. Ocenianie kształtujące gwarancją sukcesu dydaktycznego. 76. Ocenianie zachowania uczniów ważne i trudne zadanie nauczyciela. 77. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów trudna sztuka. 78. Ocenianie kryterialne różnych form aktywności ucznia. 79. Tworzenie narzędzi do sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 80. Analiza wyników wewnętrznego badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w oparciu o aplikację MS Excel. 81. Niskie wyniki nauczania i co dalej? 82. Jak szkoła może wspierać ucznia w nadrabianiu zaległości w nauce? 83. Doskonalenie procesu kształcenia w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych. 84. Edukacyjna wartość dodana w szkole podstawowej (gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej). 85. Zmiana w szkole programy naprawcze. 86. Wymagania edukacyjne i ich rola w procesie nauczania. 87. Praca z grupą uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych. 88. Indywidualizacja procesu kształcenia praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się. 89. Praca indywidualna z dzieckiem w wieku przedszkolnym o specyficznych potrzebach edukacyjnych. 90. Wspomaganie rozwoju ucznia wybitnie uzdolnionego w środowisku szkolnym. 91. Wspomaganie rozwoju ucznia z trudnościami w uczeniu się w środowisku szkolnym. 92. Co mam zrobić, aby mój uczeń szybciej się uczył? 93. Jak pomóc uczniowi w skutecznym i efektywnym uczeniu się? 94. Techniki efektywnego i szybkiego uczenia się. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

14 95. Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? 96. Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej w przedszkolu. 97. Metodyka prowadzenia gier i zabaw ruchowych. 98. Elementy arteterapii w praktyce pedagogicznej. 99. Szkolne uroczystości i imprezy okolicznościowe trochę inaczej Jak stosować metodę przewodniego tekstu w kształceniu zawodowym? 101. Przygotowanie uczniów do zewnętrznych egzaminów zawodowych Projekt jako metoda skutecznego przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych Organizacja procesu nauczania uczenia się w kształceniu modułowym Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel 2007 w pracy nauczyciela i szkoły Szkoła dobrze wychowana jak można to osiągnąć? 108. Metody poznawczo behawioralne w pracy wychowawczej 109. Uczniowie w szkole rzecz o zachowaniu 110. Dobry start - Jak zintegrować zespół klasowy i osiągnąć sukces wychowawczy 111. Metody i formy pracy z grupą wychowawczą Metody pracy z tzw. trudną młodzieżą 113. Dopalacze, emo, sala samobójców profilaktyka uzależnień 114. Cyberprzemoc wyzwaniem dla pedagoga 115. Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym Kierowanie klasą dyscyplina w klasie Diagnoza drugiego życia klasy Trudna klasa jak ją opanować, wychowywać i nauczać? 119. Ciekawa i twórcza lekcja wychowawcza Wychowanie patriotyczne i obywatelskie w szkole Rozwiązywanie konfliktów w klasie i społeczności szkolnej Konflikty w szkole i strategie ich rozwiązywania Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole/ placówce 124. Mediacja jako metoda pracy w szkołach i placówkach Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych Metody socjoterapeutyczne w pracy wychowawczej Organizowanie efektywnej współpracy z rodzicami Współpraca nauczyciela z rodzicami wspomagająca rozwój osobowy dziecka Wywiadówka inaczej jak przygotować i przeprowadzić? 130. Pomoc dzieciom z rodzin patologicznych jak współpracować z uczniem i jego rodziną? 131. Dysleksja problem faktyczny czy wmówiony? 132. Wspieranie rozwoju ucznia z dyskalkulią Wspieranie rozwoju dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. 14 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

15 134. Uczeń z dysleksją pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne) Elementy arteterapii w praktyce pedagogicznej Praca z rodziną dziecka w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju Praca z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym Badania i wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych w wieku przedszkolnym Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej jak mu pomóc, jak zorganizować pracę, jak pomóc jego rodzicom? 141. Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim Jak radzić sobie w sytuacjach agresji i przemocy w szkole? 143. Praca z uczniem przejawiającym zachowania opozycyjno-buntownicze Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole Interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach w szkole/placówce Interwencja profilaktyczna w szkole system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z z alkoholem, papierosami i narkotykami Praca z dzieckiem trudnym w grupie przedszkolnej Jak radzić sobie z trudnymi osobami oraz niepożądanymi uwagami i docinkami Budowanie relacji interpersonalnych w grupie społecznej (klasie) oraz jej wychowawcze integrowanie Techniki relaksacyjne dla uczniów i nauczycieli rozwijanie własnych kompetencji Asertywność stanowczość, która nie rani Trudny rodzic jako klient szkoły jak go zrozumieć i jak z nim współpracować? 153. Jak radzić sobie z rodzicami, którzy są zmęczeni, źli, bezradni? 154. Jak prowadzić rozmowy, korespondencję i zawierać kontrakty z rodzicami? 155. Szkolne gry uczniów, nauczycieli i rodziców Budowanie autorytetu nauczyciela Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela - czyli jak nie stracić motywacji do pracy? 158. Emisja głosu nauczyciela. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

16 PRACA EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZA Z UCZNIEM Wiedzieć jak sugerować, to wielka sztuka nauczania (H.F. Amiel) 1. Podnoszenie umiejętności wychowawcy - negocjacje i konstruktywne rozwiązywanie problemów; współpraca z rodzicami. 2. Rola wychowawcy w wyborze przez ucznia drogi kształcenia i ścieżki kariery. 3. Konstruowanie tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy. 4. Wspólne pokonywanie problemów wychowawczych - opracowanie planu działania wspierającego proces wychowawczy. 5. Pedagogizacja rodziców - wywiadówki semestralne i merytoryczne. 6. Dyscyplina i ład w klasie, czyli o tzw. zręczności pedagogicznej. 7. Efektywna komunikacja interpersonalna podnosząca efektywność pracy nauczyciela. 8. Stereotypy i przekonania jako źródło nieprawidłowych postaw wychowawczych. 9. Bariery komunikacyjne jako przeszkoda w nawiązaniu prawidłowych relacji nauczyciela z uczniem. 10. Aktywne słuchanie, udzielenie pomocy uczniowi w rozwiązaniu jego problemów. 11. Komunikat JA jako forma ustanawiania własnych granic w kontaktach nauczyciela z uczniemi zachęcenia ucznia do współpracy. 12. Cyberprzemoc wyzwaniem dla pedagoga. 13. Mediacja jako metoda pracy z uczniem. 14. Projektowanie pracy wychowawczej z uczniami o zachowaniach trudnych wychowawczo i destrukcyjnych. 15. Dopalacze, Emo, sala samobójców - profilaktyka uzależnień. 16. Szkolne gry uczniów, nauczycieli i rodziców. 17. Budowanie relacji interpersonalnych w grupie społecznej, klasie oraz jej wychowawcze integrowanie. 18. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno motoryczne. 19. Budowanie autorytetu nauczyciela. 16 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

17 20. Bez porażek - konstruktywna metoda rozwiązywania konfliktów w relacji nauczyciel uczeń. 21. Działania związane z odkrywaniem talentów. 22. Pomóżmy uczniom rozwinąć skrzydła - dobre praktyki wspierania uzdolnień. 23. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały? Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały - czyli o skutecznej komunikacji. 24. Przestępczość dzieci i młodzieży - odpowiedzialność prawna nieletnich. 25. Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i interwencyjnych. 26. Przestępczość seksualna w szkole. Charakterystyka zjawisk, reagowanie i profilaktyka. 27. Team - building, czyli budowanie zintegrowanego zespołu klasowego. 28. Reguły gry - jak uczyć dzieci i młodzież zasad zachowania obowiązujących w szkole. 27. Team - building, czyli budowanie zintegrowanego zespołu klasowego. 28. Reguły gry - jak uczyć dzieci i młodzież zasad zachowania obowiązujących w szkole. 29. Zachowania agresywne między uczniami i wobec nauczyciela - strategie postępowania. 30. Jak nie stracić głowy w szkole? Planowanie pracy dzieci z zaburzeniami. 31. Budowanie zespołu klasowego lub zadaniowego i kierowanie nim. 32. Efektywne przeciwdziałanie przemocy w szkole, cyberbullying i procedury wobec niepełnoletnich uczniów w szkole. 33. Sposoby udzielania pomocy dzieciom dotkniętym problemem eurosieroctwa. 34. Niechęć do szkoły. Stres, depresja, próby samobójcze wśród młodzieży - strategia reagowania i przeciwdziałania ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

18 WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MULTIMEDIALNYCH W PRACY PRZEDMIOTOWEJ NAUCZYCIELA Wiedza to siła (F. Bacon) 1. Dziennik elektroniczny, kurs dla nauczycieli w zakresie posługiwania się programem. 2. Komputerowe projektowanie publikacji szkolnych. 3 Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć edukacyjnych. 4. Techniki prezentacji - jak zaplanować, zaprojektować, przygotować i przedstawić prezentację multimedialną. 5. Szerokie wykorzystanie środków multimedialnych w pracy dydaktycznej. 6. Tablica multimedialna w praktyce. 7. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej w zarządzaniu szkołą. 8 Komputer i technologie informacyjne na lekcji, wykorzystanie Internetu w procesie lekcyjnym. 9. Opiekun pracowni komputerowej. 10. Administrator sieci komputerowej. 11. Podstawy obsługi komputera: Windows, pakiet biurowy MS Office, Internet, poczta elektroniczna. 12. Dydaktyczne wykorzystanie Internetu. Komputer w pracy nauczyciela i ucznia. 13. Zaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego Exel w praktyce szkolnej. 14. Tworzenie i publikowanie stron WWW - sposób na promocję placówki, instytucji, urzędu. 15. Komputer jako nowoczesna forma komunikacji, obsługa poczty elektronicznej. 16. Opracowanie prezentacji multimedialnej, grafika komputerowa, opracowanie materiałów dydaktycznych. 17. Prezentacja multimedialna jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela. 18. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w nauczaniu przedmiotowym. 18 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

19 UCZEŃ O SPECYFICZNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH Jeśli posiadasz wiedzę, pozwól by inni mogli zapalać od niej świece (Margaret Fuller) 1. Praca z dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju. 2. Dobry gniew - niedobra agresja. 3. Dziecko nadpobudliwe: wychowywać czy leczyć? 4. Przemoc w szkole: przyczyna powstawania - system interwencji. 5. Dysfunkcje rozwojowe: dyslalia a dysleksja. Repetytorium logopedyczne. 6. Profilaktyka w wychowaniu - pomoc psychologiczno pedagogiczna. ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

20 DZIECKO W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Kiedy trzeba wejść na górę nie myśl, że od zwlekania góra zrobi się mniejsza. (H.J. Brown) 1. Jak napisać własny program na bazie projektu? 2. W jaki sposób przygotować innowację pedagogiczną? 3. Logorytmika - technika wykorzystywania w terapii logopedycznej i jako forma współpracy z grupą przedszkolną. 4. Sposoby pracy w zakresie przygotowania dziecka do pisania. 5. Wykorzystanie kinezjologii edukacyjnej w przedszkolu. 6. Adaptacja dziecka w przedszkolu. 7. Jak pracować metodą projektu? 8. Diagnozowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. 9. Metody prowadzenia zajęć w przedszkolu. 10. Alternatywna metoda nauki czytania wg Ireny Majchrzak. 11. Wczesne rozpoznanie i interwencja w przypadkach kryzysów rozwojowych dzieci. 12. Metody prowadzenia zajęć w przedszkolu - charakterystyka metod twórczych. 13. Logopedia i terapia pedagogiczna. 14. Zintegrowana edukacja przedszkolna. 15. Wczesna nauka czytania wg Jagody Cieszyńskiej. 16. Edukacja przez ruch wg Doroty Dziamskiej. 17. Metody i formy pracy z przedszkolakiem. 18. Twórczy Nauczyciel i dziecko. 19. Bajkoterapia jako jedna z metod i form pracy z dzieckiem. 20. Metoda malowania 10 palcami. 21. Jak rozwijać kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym? 22. Komputer w wychowaniu przedszkolnym. 23. Zabawa w teatr. 24. Edukacja muzyczna w edukacji przedszkolnej. 25. Zabawy muzyczno-ruchowe wspomagające kształtowanie prawidłowej postawy ciała. 26. Zabawy taneczne i wybrane tańce towarzyskie. 27. Ekspresja kulturalna. 20 ul. Wolności 105, Bielawa, tel./fax ,

OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA" W BIELAWIE

OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WSZECHNICA NAUCZYCIELSKA W BIELAWIE Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Wszechnica Nauczycielska" ul. Wolności 105, 58-260 Bielawa www.michalska.pl, email: centrump@vp.pl tel./fax 74 833 13 77, 74 833 7777 OFERTA EDUKACYJNA OŚRODKA DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Wymagany termin realizacji zamówienia: studia podyplomowe 18 miesięcy, pozostałe 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Wrocław, dnia 25.05.06 r. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 50-951 Wrocław OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości powyżej 60 000 euro na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu PROGRAM PROFILAKTYKI ROK SZKOLNY 2010 2015 Tworzenie programu profilaktyki, to nic innego, jak planowanie pewnego specyficznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011

Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach Miasta Białystok w roku szkolnym 2010/2011 Nowe regulacje prawne (rozporządzenia) w sprawie udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie

Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Koncepcja pracy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmnie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011

Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Oferta Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lipnie Na rok szkolny 2010/2011 Celem naszych oddziaływań jest wspieranie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży, pomoc uczniom w wyborze kierunków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO CEL OGÓLNY: - odbycie w celu umożliwienia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2015r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych

Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Rola i zadania nauczycieli oraz szkolnych zespołów wynikające z nowych zapisów prawnych Izabella Lutze Ogólnopolskie seminarium pn.: Kompetentny nauczyciel jak konstruować indywidualne programy edukacyjnoterapeutyczne

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych

Szkolenia Rad Pedagogicznych i Zespołów Pracowniczych Oferta_2016:Oferta 2016-09-12 06:25 Strona 21 II forma SzkolenIowe rady pedagogiczne z elementami warsztatu I wykładów Interaktywnych moduły 4-8 godz. 1. Metody stymulowania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018

Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018 Wieloletni Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli na lata 2013 2018 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo