ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r.

2 Spis treści: I. Wstęp II. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych III. Plan kont dla budżetu miasta Gdańska 1. Wykaz kont 1.1 Konta bilansowe 1.2 Konta pozabilansowe 2. Opis kont i zasady tworzenia kont analitycznych 2.1 Konta bilansowe 2.2 Konta pozabilansowe IV. Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2

3 I. WSTĘP Rachunkowość budżetu miasta Gdańska zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości obejmuje: 1. przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 2. prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 3. zasady weryfikacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów 4. sporządzanie sprawozdań finansowych, 5. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą. Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 03 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz.U. z 2010 nr 20 poz.103) sporządzana jest sprawozdawczość budżetowa. Operacje gospodarcze w zakresie dochodów dotyczących subwencji, dotacji, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, oraz odsetki od środków na rachunkach budżetu, a także inne dochody bezpośrednio wpływające na rachunek budżetu będą księgowane bezpośrednio na dochody budżetu. Operacje gospodarcze dotyczące otrzymanych pożyczek, kredytów i emisji obligacji oraz spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu będą bezpośrednio księgowane w przychody budżetu. Operacje gospodarcze takie jak spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek wykupu obligacji oraz udzielanie pożyczek z budżetu będą bezpośrednio księgowane w rozchody budżetu. Pozostałe dochody oraz wydatki będą realizowane za pośrednictwem rachunków bankowych jednostek budżetowych. Wyjątkiem mogą być operacje szczególne, określone w odrębnych przepisach. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej odpowiednio po kursie: 3

4 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań; 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt.1, a także w przypadku pozostałych operacji. Ten sam kurs stosuje się do wyceny waluty w przypadku przekazania środków do jednostki budżetowej. II. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Księgi rachunkowe budżetu Gminy Miasta Gdańska są prowadzone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 2. Rokiem obrachunkowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia. 3. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku, kwartały, półrocze oraz rok obrachunkowy. Sprawozdania budżetowe i finansowe sporządzane są na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości i rachunkowości. 4. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera, w języku polskim i w walucie polskiej. Dokumentacja systemu finansowo-księgowego organu budżetowego OTAGO FK_ORG stanowi załącznik Nr Księgi rachunkowe budżetu miasta obejmują: a) Dzienniki. W księgach rachunkowych budżetu miasta prowadzone są następujące dzienniki: wyciągów bankowych, sprawozdań budżetowych oraz dokumentów innych. Dzienniki zawierają chronologiczne ujęcie zdarzeń gospodarczych, sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły. Zapisy w dziennikach są numerowane kolejno, a sposób dokonywania zapisów umożliwia ich powiązanie z dowodami księgowymi oraz umożliwia ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. Numeracja dowodów nadawana automatycznie przez system komputerowy prowadzona jest w sposób ciągły w roku obrachunkowym. W związku z tym, że w księgach rachunkowych budżetu miasta prowadzone są dzienniki częściowe za każdy okres sprawozdawczy sporządzane są zestawienia dzienników. Wydruki dzienników oraz zestawień dzienników zgodnie z art.13 ust.6 ustawy o rachunkowości przenoszone są na koniec roku obrotowego na trwałych nośnikach postaci papierowej, na dyskietkach lub płytach CD, które zapewniają trwałość zapisu przez okres wymagany dla przechowywania ksiąg rachunkowych. b) Konta księgi głównej. Konta księgi głównej prowadzone są zgodnie z art. 15 ustawy o rachunkowości. 4

5 Konta analityczne stanowią zapisy uszczegółowiające konta księgi głównej. Ich rozbudowa szczegółowa będzie dostosowywana do wymogów sprawozdawczości i potrzeb informacji wewnętrznej. c) Konta ksiąg pomocniczych. Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są zgodnie z art. 16 ustawy o rachunkowości. d) Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Sporządzane jest i drukowane na koniec każdego miesiąca. Zestawienie obrotów i sald zgodnie z art.18 ustawy o rachunkowości zawiera: symbole i nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Obroty zestawienia obrotów i sald są zgodne z obrotami zestawienia dzienników. 6. Księgowania dokonuje się na kontach analitycznych, które automatycznie przenoszą naniesione dane na konta syntetyczne. 7. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem : a) odpisy aktualizujące wartości należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych, b) odpisy aktualizujące wartości należności są dokonywane nie późnej niż na dzień bilansowy. 8. Zasady inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 9. W sposób trwały ( nie krótszy niż 50 lat) przechowywane są zatwierdzone sprawozdania finansowe. Dowody księgowe podlegają przechowywaniu zgodnie z terminami wykazanymi w Instrukcji sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych wprowadzonej do użytku służbowego Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska. Natomiast dowody księgowe dotyczące projektów współfinansowanych ze środków funduszy pomocowych przechowuje się zgodnie z terminem określonym w umowie. 10. Księgowane sprawozdania z jednostek budżetowych nie podlegają dekretacji ręcznej zgodnie z art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. 5

6 11 Zasady ochrony zbiorów danych osobowych i zabezpieczania systemów informatycznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku zawarte są w Zarządzeniu Nr 1760/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, zmienione Zarządzeniem Nr 196/09 z dnia 18 lutego 2009r., zmienione Zarządzeniem nr 533/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. 6

7 III. PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA GDAŃSK 1. Wykaz kont. 1.1 Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 Środki pieniężne w drodze Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych Rozrachunki budżetu 225- Rozliczenie niewygasających wydatków Pozostałe rozrachunki Należności finansowe Zobowiązania finansowe Odpisy aktualizujące należności Dochody budżetu Wydatki budżetu Niewykonane wydatki Niewygasające wydatki Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowane wyniki budżetu 961 Wynik wykonania budżetu Wynik na pozostałych operacjach Prywatyzacja 1.2 Konta pozabilansowe Planowane dochody budżetu Planowane wydatki budżetu 7

8 993 - Rozliczenia z innymi budżetami 2. Opis kont i zasady tworzenia kont analitycznych 2.1 Konta bilansowe 1) Konto Rachunek budżetu" Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych i musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako sumy do wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się w szczególności: wpływy środków pieniężnych z tytułu dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe (Ma konto 222), wpływy z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe ( Ma konto 224), wpływy z tytułu subwencji, dotacji celowych z budżetu państwa, dotacji rozwojowych, dochodów pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i z budżetu unii Europejskiej, dotacji z funduszy celowych, dotacji celowych z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego (Ma konto 901), dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (Ma konto 901) zwroty środków pieniężnych dokonane przez jednostki budżetowe ( Ma konto 223) wpływ środków pieniężnych z odrębnych rachunków bankowych lokat terminowych ( Ma konto 240) otrzymane środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej jako spłata należności budżetu (Ma konto 240) wpływy z przychodów : - z kredytów bankowych ( Ma konto 134) - z pożyczek ( Ma 260) - z prywatyzacji mienia komunalnego ( Ma konto 968) - zwroty udzielonych pożyczek z budżetu ( Ma konto 250) Na stronie Ma konta 133 ujmuje się w szczególności : przelewy środków pieniężnych na rachunki jednostek budżetowych na realizację planowanych wydatków budżetowych ( Wn konto 223 ) przelew środków na rachunek wydatków niewygasających (Wn 135) wypływ środków pieniężnych na odrębny rachunek bankowy lokat terminowych ( Wn konto 240) prefinansowanie projektów realizowanych w ramach programów pomocowych ze środków własnych budżetu (Wn konto 240) rozchody środków z tytułu : - spłaty zaciągniętych kredytów (Wn konto 134) - spłaty zaciągniętych pożyczek ( Wn konto 260) - udzielonych pożyczek z budżetu ( Wn konto 250) Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu. Ewidencja analityczna prowadzona jest dla lokat bankowych, dla środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej oraz dla dotacji celowych budżetu państwa. 8

9 2) Konto Kredyty bankowe" Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. Na stronie Wn konta 134 ujmuje się w szczególności : spłatę kredytu ( Ma konto 133), umorzenie kredytu bankowego ( Ma konto 962) Na stronie Ma konta 134 ujmuje się w szczególności: wpływ kredytu bankowego na finansowanie budżetu (Wn konto 133) Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułu kredytów zaciągniętych na finansowanie budżetu. Ewidencja analityczna prowadzona jest wg banków, w których zaciągnięto kredyty. 3) Konto Rachunek środków na niewygasające wydatki" Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki. Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.. Na stronie Wn konta 135 ujmuje się w szczególności : wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na niewygasające wydatki ( Ma konto 133), Na stronie Ma konta 135 ujmuje się w szczególności: wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na pokrycie wydatków niewygasających (Wn konto 225). Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki. 4) Konto 140 Środki pieniężne w drodze" Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym: 1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego, 2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w wypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym, 3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym. Środki pieniężne w drodze są ewidencjonowane na przełomie okresów sprawozdawczych. Na stronie Wn konta 140 ujmuje się w szczególności: środki pieniężne w drodze na koniec okresu sprawozdawczego 9

10 Na stronie Ma konta 140 ujmuje się w szczególności : wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu ( Wn konto 133) Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 5) Konto Rozliczenie dochodów budżetowych" Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się przede wszystkim: dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań Rb-27S jednostek budżetowych( Ma konto 901). Na stronie Ma konta 222 ujmuje się: przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki budżetowe ( Wn konto 133). Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu. Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. Ewidencję analityczną do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. 6) Konto Rozliczenie wydatków budżetowych" Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych. Na stronie Wn konta 223 ujmuje się : środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek budżetowych (Ma konto 133). Na stronie Ma konta 223 ujmuje się: wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań Rb-28S tych jednostek ( Wn konto 902). Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. 7) Konto Rozrachunki budżetu" Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 10

11 2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów, 3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji, 4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa lub rozrachunki z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 5) inne rozrachunki. Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności : dochody zrealizowane przez urzędy skarbowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań RB-27 (Ma konto 901) przekazanie do budżetu państwa dochodów pobranych w związku z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (Ma konto 133) przypis otrzymanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na dochody poprzedniego miesiąca (Ma konto 901) przerachowanie dochodów należnych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( Ma konto 901) Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności : wpływ dochodów budżetowych zrealizowanych przez urzędy skarbowe ( Wn konto 133) wpływ dochodów pobranych przez jednostkę budżetową należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Wn konto 133) wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (Wn konto 133) Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków. Ewidencja analityczna do konta 224 prowadzona jest według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. 8) Konto Rozliczenie niewygasających wydatków " Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się przede wszystkim : środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych (Ma konto 135) Na stronie Ma konta 225 ujmuje się przede wszystkim : wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań Rb-28NW tych jednostek ( Wn konto 904). zwrot środków niewykorzystanych przez jednostki budżetowe (Wn konto 135) Ewidencję szczegółową do konta 225 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki środków na realizację niewygasających wydatków. Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków. 11

12 9) Konto Pozostałe rozrachunki" Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 250, 260 Na stronie Wn konta 240 ujmuje się w szczególności: niewłaściwe obciążenie rachunku bankowego ( Ma konto 133) przelewy z rachunku bankowego po wyjaśnieniu mylnych wpłat (Ma konto 133) wpływy środków pieniężnych na odrębny rachunek lokat terminowych (Ma konto 133) przelew środków własnych budżetu na wyodrębniony rachunek projektowy (Ma konto 133) przelew przekazanych z rachunku podstawowego środków z dotacji na wyodrębniony rachunek dotacji z budżetu państwa (Ma konto 133) Na stronie Ma konta 240 ujmuje się w szczególności: niewłaściwe uznanie rachunku bankowego ( Wn konto 133) wpływy na rachunek bankowy wymagające wyjaśnienia ( Wn konto 133) wpływy środków pieniężnych z odrębnego rachunku lokat terminowych (Wn konto 133) otrzymane środki ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej jako spłata należności budżetu (Wn konto 133 ) wpływ środków z wyodrębnionego rachunku dotacji z budżetu państwa (Wn konto 133) Ewidencja szczegółowa do konta 240 umożliwia ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów. Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.. 10) Konto Należności finansowe" Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. Na stronie Wn konta 250 ujmuje się w szczególności : pożyczki udzielone z budżetu ( Ma konto 133), należne odsetki od należności finansowych (Ma konto 909) Na stronie Ma konta 250 ujmuje się w szczególności : spłaty udzielonych pożyczek ( Wn konto 133) umorzenie udzielonej pożyczki ( Wn konto 962). Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych. Ewidencję analityczną do konta 250 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. 12

13 11) Konto Zobowiązania finansowe" Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek, i wyemitowanych instrumentów finansowych. Na stronie Wn konta 260 ujmuje się w szczególności: wartość spłaconych pożyczek (Ma konto 133) wartość umorzenia pożyczki (Ma konto 962) Na stronie Ma konta 260 ujmuje się przed wszystkim: wartość zaciągniętych pożyczek (Wn konto 133). Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ewidencja analityczna do konta 260 prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. 12) Konto 290 Odpisy aktualizujące należności Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych i należności z tytułu odsetek przypisanych, a nie zapłaconych do dnia bilansowego. Na stronie Wn konta 290 ujmuje się w szczególności: zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności z tytułu pożyczek udzielonych jak i odsetek przypisanych (Ma konto 962) zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej (Ma konto 962) Na stronie Ma konta 290 ujmuje się w szczególności: równowartość należności wątpliwych z tytułu pożyczek udzielonych a nie zapłaconych do dnia bilansowego (Wn konto 962) równowartość przypisanych a nie zapłaconych na koniec kwartału odsetek z tytułu zwłoki w spłacie pożyczek udzielonych (Wn konto 962) Konto 290 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu pożyczek udzielonych, oraz wartość odpisów aktualizacyjnych należności z tyt. odsetek za zwłokę należnych, a jeszcze nie zapłaconych. 13) Konto Dochody budżetu" Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Ma konta 901 ujmuje się w szczególności dochody budżetu: na podstawie budżetowych sprawozdań jednostek budżetowych ( Wn konto 222), na podstawie sprawozdań innych organów ( Wn konto 224), inne dochody budżetowe, w szczególności subwencje i dotacje, pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ( Wn konto 133), z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy( Wn konto 224), własne( Wn konto 133). 13

14 Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Ewidencja analityczna do konta 901 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto ) Konto Wydatki budżetu" Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki: jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych ( Ma konto 223), z tytułu rozrachunków z innymi budżetami ( Ma konto 224), własne( Ma konto 133). Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Ewidencja analityczna do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto ) Konto Niewykonane wydatki" Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. Na stronie Wn konta 903 ujmuje się: wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych (Ma konto 904). Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto ) Konto Niewygasające wydatki" Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 904 ujmuje się w szczególności : wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych (Ma konto 225), przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe Ma konto 901). Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków. Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. 14

15 17) Konto Rozliczenia międzyokresowe" Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych, a w szczególności do przekazywanych z budżetu państwa subwencji oświatowej, dotacji dla służb, straży i inspekcji na następny rok budżetowy oraz innych rozliczeń międzyokresowych. Na stronie Ma konta 909 ujmuje się w szczególności: otrzymane subwencje i dotacje z budżetu państwa na następny rok budżetowy ( Wn konto 133) Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności: przeksięgowanie salda konta 909 na dochody budżetowe właściwego roku budżetowego ( Ma konto 901) Ewidencja analityczna do konta 909 umożliwia ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 18) Konto 960 Skumulowane wyniki budżetu" Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta stan skumulowanej nadwyżki budżetu. 19) Konto Wynik wykonania budżetu" Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu ( Ma kont 902) oraz niewykonanych wydatków (Ma konto 903). Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu( Wn konto 901). W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki. W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na konto

16 20) Konto Wynik na pozostałych operacjach" Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności : umorzenie udzielonych pożyczek z budżetu ( Ma konto 250) ujemne różnice kursowe dotyczące kredytów ( Ma konto 134) ujemne różnice kursowe dotyczące wyceny walut (Ma konto 133) równowartość należności wątpliwych z tytułu pożyczek udzielonych a nie zapłaconych do dnia bilansowego (Ma konto 290) równowartość przypisanych a nie zapłaconych na koniec kwartału odsetek z tytułu zwłoki w spłacie pożyczek udzielonych (Ma konto 290) Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności: umorzenie zaciągniętych pożyczek ( Wn konto 260) dodatnie różnice kursowe dotyczące kredytów ( Wn konto 134) dodatnie różnice kursowe dotyczące wyceny walut (Wn konto 133) zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności z tytułu pożyczek udzielonych jak i odsetek przypisanych (Wn konto 290) zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z umorzeniem pożyczki udzielonej (Wn konto 290) Konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami. W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu koszty przenosi się na stronę Wn konta 960, a przychody na stronę Ma konta ) Konto Prywatyzacja" Konto służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji. Na stronie Wn konta 968 ujmuje się przede wszystkim : rozchody pokryte środkami z prywatyzacji( Ma konto 133) Na stronie Ma konta 968 ujmuje się przede wszystkim : przychody z tytułu prywatyzacji ( Wn konto 133). W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu przychody z prywatyzacji przenosi się na konto 960 na pokrycie deficytu. Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów prywatyzacji. Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji. 16

17 2.2 Konta pozabilansowe 1) Konto Planowane dochody budżetu" Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody. Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta ) Konto Planowane wydatki budżetu" Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane. Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta ) Konto Rozliczenia z innymi budżetami" Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów. Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od innych budżetów. Konto 993 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności budżetów, a saldo Ma konta stan zobowiązań. od innych 17

18 IV. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO BILANSU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego sporządza kierownik jednostki. Miasto Gdańsk występuje jako jednostka dominująca oraz znaczący inwestor w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 2. Konsolidacją obejmuje się: 2.1 Grupę Kapitałową Miasta Gdańsk w skład której wchodzą: a/ jednostka dominująca - miasto Gdańsk; b/ jednostki podporządkowane: jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, instytucje kultury, których organizatorem jest Miasto Gdańsk, fundacje, których fundatorem jest Miasto Gdańsk, jednostki zależne - spółki kapitałowe, w których Miasto Gdańsk posiada więcej niż 50 % głosów w organach stanowiących spółki; 2.2. Będące spółkami kapitałowymi podporządkowane jednostki współzależne i stowarzyszone, w których Miasto Gdańsk posiada 50 % lub mniej niż 50%, lecz więcej niż 20%, głosów w organach stanowiących spółki. 3. Przy konsolidacji bilansów stosowane są następujące metody w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości: 3.1. metoda pełna - obejmująca jednostkę dominującą oraz jednostki zależne, 3.2. metoda konsolidacji proporcjonalnej - obejmująca jednostki podporządkowane wymienione w pkt.2.1.b. z wyjątkiem jednostek zależnych, 3.3. metoda praw własności - obejmująca jednostki stowarzyszone i współzależne wymienione w pkt Konsolidacja nie obejmuje tych jednostek zależnych, stowarzyszonych i współzależnych spółek kapitałowych, których dane finansowe nie wywierają istotnego wpływu na bilans skonsolidowany (zasada istotności). Są to jednostki, których: 0,1 % sumy bilansowej jednostki dominującej jest większe od sumy bilansowej poszczególnych jednostek, 0,2 % sumy bilansowej wszystkich konsolidowanych jednostek przed wyłączeniami jest większe od kwoty sum bilansowych jednostek wyłączanych z konsolidacji. 5. Bilansem jednostki dominującej jest bilans wynikający z sumowania bilansu Urzędu Miejskiego w Gdańsku i bilansu z wykonania budżetu jednostki. 18

19 Integralną część zasad (polityki) rachunkowości dla Budżetu Miasta Gdańska stanowi załącznik: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dokumentacja systemu finansowo-księgowego organu budżetowego OTAGO FK_ORG Prezydent Miasta Gdańska /-/ Paweł Adamowicz 19

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie Lp. Numer konta syntetyczne go Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r. Plan kont dla organu budżetu miasta Numer konta analitycznego 1 (zał. Nr 1)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 34/F/203 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3.2.203 r. Załącznik Nr do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego 6 Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra I. ZASADY OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/17/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2018 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla organu budŝetu miasta

Plan kont dla organu budŝetu miasta Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu 133-1-00000-0000 lokaty 133-1-00000-0000 Niewygasające

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2010 z dnia 23.12.2010r. Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I. 1. Konta bilansowe 133 Zespół 1 Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2005 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5249/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 5249/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 października 2010 roku Zarządzenie Nr 5249/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 3997/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 grudnia 2013 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008r w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.2013.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Czemeirniki z dnia 10 lutego 2016 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla gminy (Organu) Konta bilansowe: Rachunek 134 Kredyty bankowe 140 Środki pieniężne w drodze

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku

Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku Zarządzenie Nr 3284/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzenie Nr 30 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie określenia zasad jednolitej polityki rachunkowości w zakresie działania dysponenta głównego części 24 Kultura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy oraz Urzędu Miasta Ciechanów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.10.128.861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 128 10702 Poz. 861 861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie. z 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie. z 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) 20 listopada 2017 ZBIÓR PRAW nr 3 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont.

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-40/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT Dla Budżetu Gminy, Urzędu Gminy W Pęcławiu

ZAKŁADOWY PLAN KONT Dla Budżetu Gminy, Urzędu Gminy W Pęcławiu Załącznik Nr 4 Zarządzenia Nr V/12/10 Wójta Gminy Pęcław z dnia 24 marca 2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT Dla Budżetu Gminy, Urzędu Gminy W Pęcławiu CZĘŚĆ I - Ustalenia ogólne 1. 1. Zakładowy plan kont opracowano

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r.

Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli finansowej obowiązujących w Starostwie

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo