Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie"

Transkrypt

1 Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunki środków na prefinansowanie 139 Inne rachunki bankowe 140 Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 224 Rozrachunki z budżetem 225 Rozliczenie niewygasających 227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych 240 Pozostałe rozrachunki 250 Należności finansowe 257 Należności z tytułu prefinansowania 260 Zobowiązania finansowe 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania 290 Odpisy aktualizujące należności 901 Dochody budżetu 902 Wydatki budżetu 903 Niewykonane wydatki 904 Niewygasające wydatki 907 Dochody z funduszy pomocowych 908 Wydatki z funduszy pomocowych 909 Rozliczenia międzyokresowe 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach bud żetu 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu 962 Wynik na pozostałych operacjach 967 Fundusze pomocowe 968 Prywatyzacja Konta pozabilansowe: 991 Planowane dochody budżetu 992 Planowane wydatki budżetu 993 Rozliczenia z innymi budżetami 1

2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieni ężnych dokonywanych na bankowym rachunku bieżącym gminy. Zapisy na tym koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie księgowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240 jako sumy do wyjaśnienia. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawieraj ącego sprostowanie błędu. Na koncie 133 Rachunek bieżący ujmuje się: kont ksiąg Wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, głównie z tytułu: dochodów realizowanych przez Urząd Miasta oraz przez podległe jednostki budżetowe konto przeciwstawne 222; dochodów realizowanych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe w korespondencji z kontem 224; dochodów otrzymanych z budżetu państwa (subwencje, dotacje) 222, 901, 909; dochodów otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, umów 901, 222 ; dochodów z dotacji z funduszy celowych 901; dochodów ze środków pozabudżetowych 901 ; dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa; dochodów z rozliczeń z zakładami budżetowymi 901; odsetek od środków na rachunkach bankowych 901; zaciągniętych pożyczek 260; wpływów z prywatyzacji i emisji papierów wartościowych 260; wpływów kredytów przelanych gminie przez bank na rachunek bieżący gminy, w korespondencji z kontem 134; zwrotu udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek 250; obciążeń z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt 240 Wypłaty z rachunku budżetu w szczególności z tytułu: przekazywanych środków na wydatki podległym jednostkom budżetowym 223; zaciągniętych i spłacanych kredytów 134; spłaty zaciągniętych pożyczek 260; udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego pożyczek 250; zwrotu dotacji: dokonane do końca roku budżetowego, którego dotyczą 901, dokonane po upływie roku budżetowego 224; zwrotu nadpłat z tytułu podatków i opłat 222; rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych 260; wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego gminie przez bank na rachunku bieżącym budżetu (saldo kredytowe konta 133); wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego gminie przez bank na rachunek bieżący budżetu gminy, w korespondencji z kontem 134; uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt 240 Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest prowadzona wg poni ższych rachunków: Rachunek budżetu podstawowy Rachunek budżetu niska emisja Rachunek budżetu lokaty 2

3 z kontami księgi 133 Rachunek budżetu Rachunek budżetu współfinansowanie programu ze środków FS. Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. W ciągu roku konto 133 może wykazywać saldo lub. Saldo konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, a saldo konta 133 stan zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego w banku prowadzącym obsługę budżetu j.s.t. Na koniec roku występuje saldo, gdyż kredyt w rachunku budżetu powinien być spłacony do 31 grudnia danego roku budżetowego. 134 Kredyty bankowe Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. Na koncie 134 Kredyty bankowe ujmuje się: spłatę kredytu bankowego, w korespondencji z kontem 133; umorzenie kredytu przez bank w korespondencji z kontem 962 przekazanie kredytu bankowego na finansowanie budżetu gminy na rachunek bieżący budżetu, w korespondencji z kontem 133 Ewidencja szczegółowa do konta 134 jest prowadzona według poszczególnych umów kredytowych z podziałem kredytów pozostałych do spłaty na długoterminowe i krótkoterminowe. Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. Konto 134 może wykazywać saldo oznaczające stan udzielonego gminie przez bank, lecz niespłaconego kredytu przeznaczonego na finansowanie bud żetu. 137 Rachunki środków funduszy pomocowych Konto 137 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych w ramach realizacji zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym. Na koncie 137 Rachunki środków funduszy pomocowych ujmuje się: wpływ środków pomocowych 907; oprocentowanie środków na rachunku 901, 907; wpływy z tytułu dochodów 227; obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt 240; rozliczenia wewnętrzne 240; zwroty niewykorzystanych przez jednostki środków 228 przekazanie środków dla jednostek budżetowych realizujących zadania ze środków pomocowych 228; wydatki realizowane bezpośrednio z rachunku funduszy pomocowych 908; uznanie z tytułu omyłek, błędów bankowych oraz ich korekt 240; rozliczenia wewnętrzne 240; ujemne różnice kursowe 967 Ewidencja szczegółowa do konta 137 jest prowadzona według stanu środków każdego wyodrębnionego funduszu pomocowego z podziałem na poszczególne waluty. 3

4 137 Rachunki środków funduszy pomocowych Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. Konto 137 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pochodzących z funduszy pomocowych na rachunkach bankowych. 138 "Rachunki środków na prefinansowanie" Konto służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczących prefinansowania Na koncie 138 Rachunki środków funduszy pomocowych ujmuje si ę: wpływy środków pomocowych 268; wpływ środków z instytucji pośredniczącej 907 wypłaty na cele określone w umowie pożyczki 228; zwrot pożyczki 268 Ewidencja szczegółowa do konta 138 zapewnia podział środków wg rachunków bankowych i sposobu ich wykorzystania. Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. Konto 138 wykazuje saldo, oznaczające stan środków pieniężnych na prefinansowanie, znajdujących się na wydzielonych rachunkach bankowych. 139 Inne rachunki bankowe Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami środków pieniężnych innych niż środki budżetu. Na koncie 139 Inne rachunki bankowe ujmuje si ę: wpływy wydzielonych środków pieniężnych 133; obciążenia z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt 240 wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych rachunków bankowych w korespondencji z kontami zespołu 2; uznania z tytułu omyłek i błędów bankowych oraz ich korekt 240 Ewidencja szczegółowa do konta jest prowadzona wg rodzajów środków wydzielonych np. z tytułu sum depozytowych, sum na zlecenie itp. Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. Konto 139 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 4

5 140 Inne środki pieniężne Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, tj.: środków otrzymanych z innych budżetów w wypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego; kwot wypłaconych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych, w wypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym; przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych; środków przekazywanych na lokaty bankowe. Na koncie 140 Inne środki pieniężne ujmuje się: kwoty środków pieniężnych w drodze 133 wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek bieżący budżetu 133 Saldo konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych oraz z urzędami obsługującymi organy podatkowe z tytułu realizowanych przez nie dochodów budżetu państwa. Na koncie 222 Rozliczenie dochodów bud żetowych ujmuje się: dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 901; zrealizowane przez Urząd dochody z tytułu podatków i opłat na podstawie sprawozdania 901; zwroty nadpłat z tytułu podatków i opłat 133; zrealizowane dochody budżetu państwa 224 wpływy z tytułu dochodów budżetowych realizowanych przez jednostki budżetowe, w korespondencji z kontem 133; wpływy z tytułu dochodów własnych pobierane przez Urzędy Skarbowe i poborców skarbowych 133 Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych oraz wg urzędów obsługujących organy podatkowe. Do konta 222 prowadzi si ę ewidencję analityczną wg podziałek budżetowej. 5

6 222 Rozliczenie dochodów budżetowych Ewidencja analityczna: Rozliczenie dochodów budżetowych podatki Rozliczenie dochodów budżetowych współfinansowanie programów ze środków FS Rozliczenie dochodów budżetu państwa Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek bieżący budżetu. Saldo konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek bieżący budżetu, lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami. 223 Rozliczenie wydatków budżetowych Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki wydatków budżetowych Na koncie 223 Rozliczenie wydatków budżetowych ujmuje się: środki przelane z rachunku bieżącego budżetu na rachunki bankowe jednostek budżetowych realizujących wydatki budżetowe 133 wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902; wydatki objęte planem wydatków niewygasających zrealizowane przez jednostki na podstawie sprawozdań 904 zwrot niewykorzystanych środków przekazanych na wydatki przez jednostki budżetowe 133 Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki bieżące środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. Konto 223 może wykazywać tylko saldo, które oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych i niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. 224 Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji wszelkich pozostałych rozrachunków dotyczących budżetu gminy, a w szczególności rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu gminy, rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów, rozrachunków z tytułu dochodów pobieranych przez jednostki gminy na rzecz budżetu państwa, rozrachunków z tytułu dotacji i innych rozrachunków. Na koncie 224 Rozrachunki budżetu ujmuje się; 6

7 224 Rozrachunki budżetu dochody budżetowe realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu, wynikające z okresowych sprawozdań 901; zwrot nadmiernych dotacji i subwencji 133; zwrot niesłusznie pobranych świadczeń 133 przekazane przez urzędy skarbowe na rachunek bieżący budżetu należności z tytułu dochodów budżetowych 133; rozrachunki z innymi budżetami 133; wpływ na rachunek bieżący budżetu subwencji, dotacji 133; zobowiązania z tytułu nadmiernie otrzymanej subwencji i dotacji; zwrot niesłusznie pobranych należności 133; zrealizowane dochody bud żetu państwa 222; Ewidencja szczegółowa do konta 224 prowadzona jest w sposób umożliwiający ustalenie stanu należności i zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według dłużników i wierzycieli. Ewidencję analityczną do konta 224 prowadzi si ę w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym wg podziałek budżetowej, z podziałem na poszczególne tytuły rozliczeń. Ewidencja ta prowadzona jest w szczególności według: - rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu; - rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów; - rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji; - rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz bud żetu państwa. Księgowania po stronie dotyczące dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe dokonywane są pod datą ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, za który sporz ądza się sprawozdanie. Otrzymane dotacje celowe i subwencje dotyczące następnych okresów nie stanowią zobowiązań wobec jednostki, która je przekazała, tylko są przychodami przyszłych okresów i księgowane są na koncie 909. Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo konta 224 oznacza stan nale żności, a saldo konta 224 stan zobowiązań budżetu gminy z tytułu pozostałych rozrachunków. 225 Rozliczenie niewygasających wydatków Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. Na koncie 225 Rozliczenie niewygasających wydatków ujmuje się: środki przelane z rachunku bud żetu na pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych 133 wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych 904; zwrot przez jednostki niewykorzystanych środków 133 Ewidencja szczegółowa prowadzona w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym do konta 225 powinna zapewni ć możliwość ustalenia stanu rozlicze ń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków. Konto może wykazywać saldo, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków 7

8 227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu zrealizowanych dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Na koncie 227 Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych ujmuje się: dochody zrealizowane przez jednostkę w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek, w korespondencji z kontem 901, 907; zwrot niewykorzystanych środków 137 przelewy dochodów na rachunek środków funduszy pomocowych, dokonane przez jednostki, które zrealizowały te dochody, w korespondencji z kontem 133, 137 Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tyt ułu zrealizowanych przez nie dochodów dotyczących funduszy pomocowych. Konto 227 może wykazywać dwa salda. Saldo konta 227 oznacza stan dochodów zrealizowanych przez jednostki i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek środków funduszy pomocowych. Saldo konta 227 oznacza stan dochodów przekazanych przez jednostki na rachunek środków funduszy pomocowych, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami. 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych Konto 228 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami z tytułu dokonywanych przez te jednostki wydatków ze środków funduszy pomocowych. Na koncie 228 Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych ujmuje się: środki przelane z rachunków środków funduszy pomocowych na pokrycie wydatków jednostek w korespondencji z kontem 137; ujemne różnice kursowe 137 wydatki dokonane przez jednostki w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 908; zwrot niewykorzystanych środków 137 Ewidencję szczegółową do konta 228 prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami z tytułu przelanych na rachunki środków przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków ze środków funduszy pomocowych. Saldo konta 228 oznacza stan przelanych środków funduszy pomocowych na rachunki jednostek, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków. 240 Pozostałe rozrachunki Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 227, 228, 250, 260. Na koncie 240 Pozostałe rozrachunki ujmuje się: 8

9 240 Pozostałe rozrachunki należności z tytułu innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 227, 228, 250, ; błędy w wyciągach bankowych 133; rozliczenia wewnętrzne 137; zobowiązania z tytułu innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 227, 228, 250, 260; błędy w wyciągach bankowych 133; rozliczenia wewnętrzne 137; Ewidencję analityczną do konta 240 prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozrachunków z poszczególnych tytułów i z poszczególnymi kontrahentami. Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo konta 240 oznacza stan należności, a saldo konta 240 stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. 250 Należności finansowe Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, w szczególności z tytułu udzielonych przez gminę pożyczek. Na koncie 250 Należności finansowe ujmuje się: powstanie i zwiększenie należności finansowych 133; udzielone pożyczki 133 spłata należności finansowych 133; umorzenie części lub całości pożyczki 962; zapłata lub umorzenie odsetek od pożyczek 133 Ewidencję szczegółową do konta 250 prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób zapewniający ustalenie stanu należności z poszczególnymi kontrahentami wed ług tytułów należności. Dlatego każda udzielona z budżetu gminy pożyczka ewidencjonowana jest na odrębnym koncie analitycznym. Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo oznacza stan należności finansowych, a saldo stan nadpłat z tytułu należności finansowych. 257 Należności z tytułu prefinansowania Konto 257 służy do ewidencji należności z tytułu pożyczek udzielonych w ramach prefinansowania na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Na koncie 257 Należności finansowe z tytułu prefinansowania ujmuje się: 9

10 257 Należności z tytułu prefinansowania powstanie i zwiększenie należności spłata należności finansowych z tytułu finansowych z tytułu prefinansowania; prefinansowania 133; odsetki od pożyczek 133 umorzenie części lub całości pożyczki 962; zapłata lub umorzenie odsetek od pożyczek 133 Ewidencję szczegółową prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób zapewniający ustalenie stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. Dlatego każda udzielona z budżetu gminy pożyczka ewidencjonowana jest na odrębnym koncie analitycznym. Konto 257 może wykazywać dwa salda. Saldo oznacza stan należności z tytułu udzielonych pożyczek w ramach prefinansowania, saldo stan nadp łat z tytułu należności finansowych dot. prefinansowania. 260 Zobowiązania finansowe Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych. Na koncie 260 Zobowiązania finansowe ujmuje si ę: spłatę zaciągniętych pożyczek 133; umorzenie zaciągniętych pożyczek 962; zapłata lub umorzenie odsetek 133, 962; wykup wyemitowanych instrumentów finansowych w wartości nominalnej 133; odsetki od wyemitowanych instrumentów finansowych 909 zaciągnięcie pożyczek 133; zarachowanie odsetek od zaciągniętych pożyczek 962; wartość wyemitowanych papierów wartościowych 133 Ewidencję analityczną prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób umożliwiający ustalenie stanu zobowiązań z poszczególnych tytułów wobec poszczególnych kontrahentów. Dlatego ewidencja szczegó łowa prowadzona jest dla każdej zaciągniętej pożyczki na odrębnym koncie. Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania Konto służy do ewidencji zobowiązań z tytułu pożyczek otrzymanych w ramach prefinansowania na finansowanie zada ń realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na koncie 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania ujmuje się: 10

11 268 Zobowiązania z tytułu prefinansowania wartość spłaconych zobowiązań zaciągniętych z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania 138 wartość zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w ramach prefinansowania 138 Ewidencję analityczną prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób umożliwiający ustalenie stanu zobowiązań z poszczególnych tytułów wobec poszczególnych kontrahentów. Dlatego ewidencja szczegó łowa prowadzona jest dla każdej zaciągniętej pożyczki na odrębnym koncie. Konto 268 może wykazywać dwa salda. Saldo oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. 290 Odpisy aktualizujące należności Konto służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na koncie 290 Odpisy aktualizujące należności ujmuje się: zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności 962; wartość odpisów aktualizujących należności 962; Ewidencję analityczną prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym w sposób umożliwiający ustalenie poszczególnych odpisów. Konto 290 wykazuje saldo oznaczaj ące wartość odpisów aktualizujących należności. 901 Dochody budżetowe Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetowych Na koncie 901 Dochody budżetowe ujmuje się: przeniesienie na koniec roku sumy osiągniętych w roku budżetowym dochodów na konto 961(Niedobór lub nadwyżka budżetu); zwroty dotacji dokonane do końca roku budżetowego, którego dotyczą 224; niewykorzystane dotacje celowe 133 dochody budżetu gminy z tytułu: podatków i opłat (w korespondencji z kontem 133); podatków i opłat realizowanych przez urzędy skarbowe na podstawie sprawozdań Rb 27(w korespondencji z kontem 224); dochodów zrealizowanych przez jednostki budżetowe gminy (w korespondencji z kontem 222); udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie sprawozdań Rb 27 urzędów skarbowych (w korespondencji z kontem 224); udziałów w podatku dochodowym od 11

12 901 Dochody budżetowe osób fizycznych 133; subwencji i dotacji z budżetu państwa, z innych jednostek samorządu terytorialnego, z funduszy celowych, ze źródeł pozabudżetowych - w korespondencji z kontem 133; wszystkich innych dochodów budżetowych - w korespondencji z kontem 133, dochody należne j.s.t. 222; naliczone dotacje przekazane w roku poprzednim na rok następny 909 Ewidencję szczegółową do konta 901 prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym wg podziałek budżetowej dochodów. W ciągu roku saldo konta 901 oznacza sum ę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok, pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto Wydatki budżetowe Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków bud żetowych budżetu. Na koncie 902 Wydatki budżetowe ujmuje się: wydatki jednostek budżetowych na podstawie sprawozdań Rb 28S, w korespondencji z kontem 223; wydatki z tytułu rozrachunków z innymi budżetami w korespondencji z kontem 223; wydatki własne w korespondencji z kontem 133 przeniesienie na koniec roku sumy dokonanych w roku budżetowym wydatków budżetowych na konto 961; zwroty środków bezpośrednio na rachunek zmniejszające wykonanie wydatków 133 Ewidencję szczegółową do konta 902 prowadzi się w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym wg podziałek budżetowej wydatków. Szczegółową ewidencję analityczną wydatków budżetowych stanowią sprawozdania budżetowe o wydatkach. Saldo kont 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi si ę na konto Niewykonane wydatki Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do re alizacji w latach następnych. Na koncie 903 Niewykonane wydatki ujmuje się: 12

13 903 Niewykonane wydatki wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych, w korespondencji z kontem 904 pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie salda konta 903 na konto 961 W zakresie niewygasających wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ustala plan finansowy tych wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi si ę na konto Niewygasające wydatki Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Na koncie 904 Niewygasające wydatki ujmuje się: wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225; przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe 901 wielkość planu zatwierdzonych niewygasających wydatków 903 Konto 904 może wykazywać saldo do czasu zrealizowania planu niewygasaj ących wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. 907 Dochody z funduszy pomocowych Konto 907 służy do ewidencji osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych. Na koncie 907 Dochody z funduszy pomocowych ujmuje si ę: przeksięgowanie na koniec roku sumy osiągniętych dochodów z funduszy pomocowych w korespondencji z kontem 967 dochody osiągnięte z tytułu realizacji funduszy pomocowych 137 Ewidencja szczegółowa do konta 907 powinna umożliwiać ustalenie stanu 13

14 907 Dochody z funduszy pomocowych poszczególnych dochodów poszczególnych funduszy wed ług ich rodzajów. Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. Saldo konta 907 przenosi się w końcu roku na konto Wydatki z funduszy pomocowych Konto 908 służy do ewidencji dokonywanych wydatków w ci ężar środków funduszy pomocowych. Na koncie 908 Wydatki z funduszy pomocowych ujmuje si ę: wydatki dokonane przez jednostki budżetowe na podstawie sprawozdań jednostek z realizacji wydatków ze środków funduszy pomocowych 228 przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych wydatków na konto 967; korekty wydatków dotyczących programów pomocowych 228 Ewidencja szczegółowa do konta 908 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków z poszczególnych funduszy pomocowych. Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. W końcu roku saldo konta 908 przenosi si ę na konto Rozliczenia międzyokresowe Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Na koncie 909 Rozliczenia międzyokresowe ujmuje się: przypis subwencji i dotacji otrzymanych w grudniu roku poprzedniego, a należnych za styczeń w korespondencji z kontem 901; rozliczenie z tytułu zobowiązań które w momencie zapłaty staną się wydatkami np. zarachowane odsetki od pożyczek i kredytów 901 rozliczenie z tytułu dochodów otrzymanych, które w następnym okresie rozliczeniowym zostaną zaliczone do dochodów wykonanych, głownie otrzymane dotacje i subwencje dotyczące przyszłych okresów 133 Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. 14

15 909 Rozliczenia międzyokresowe Konto 909 może wykazywać saldo i. Saldo oznacza wysokość rozliczeń, które w momencie zapłaty staną się wydatkami. Saldo oznacza stan rozliczeń międzyokresowych przychodów. 960 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetowych Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwy żek budżetów z lat ubiegłych. Na koncie Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetowych ujmuje się: w ciągu roku operacje dotyczące zmniejszenia nadwyżek budżetu lub zwiększenia skumulowanych niedoborów; w następnym roku pod datą zatwierdzenia budżetu za poprzedni rok: a) przeniesienia salda konta 961 niedoboru budżetu; b) przeniesienia salda konta 962 Ewidencja szczegółowa nie musi być prowadzona. w ciągu roku operacje dotyczące zmniejszenia niedoborów lub zwiększenia skumulowanych nadwyżek budżetu; w następnym roku, pod datą zatwierdzenia budżetu, za poprzedni rok: a) przeniesienie salda konta 961 (nadwyżka budżetu); b) przeniesienia salda konta 962 Na koniec roku budżetowego konto 960 nie obejmuje wyniku wykonania bud żetu za ostatni rok, gdyż jego przeksięgowanie z konta 961 na 960 następuje w księgach rachunkowych nowego roku pod dat ą zatwierdzenia (przyjęcia) sprawozdania z wykonania budżetu. Konto 960 może wykazywać saldo lub saldo. Saldo konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru bud żetu, a saldo konta stan skumulowanej nadwyżki budżetu. 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki, z wyjątkiem części dotyczącej finansowania programów ze środków pomocowych. Na koncie 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu ujmuje się: przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902; przeniesienie salda konta 961 na konto 960 pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetowych, w korespondencji z kontem 901; przeniesienie salda konta 961 na konto 960 pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. 15

16 961 Niedobór lub nadwyżka budżetu Na koniec roku konto 961 wykazuje saldo lub. Saldo oznacza stan deficytu budżetu, a stan nadwyżki. W roku następnym, pod datą rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia absolutorium przez organ stanowiący, saldo konta 961 przenosi się na konto 960 (Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach bud żetu). 962 Wynik na pozostałych operacjach Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. Na koncie 962 Wynik na pozostałych operacjach ujmuje się: koszty finansowe związane z operacjami budżetowymi 250, 260; w roku następnym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeniesienie przychodów na stronę konta 960 Ewidencja szczegółowa nie musi być prowadzona. przychody finansowe związane z operacjami budżetowymi - 260; pozostałe przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi; w roku następnym po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przeniesienie kosztów na stronę konta 960 Na koniec roku saldo oznacza nadwyżkę kosztów nad przychodami, a saldo oznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami. Pod datą rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia Zarządowi absolutorium przez organ stanowiący koszty przenosi się na stronę konta 960, a przychody na stronę konta Fundusze pomocowe Konto 967 służy do ewidencji stanu funduszy pomocowych. Na koncie 967 Fundusze pomocowe ujmuje si ę: pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie salda konta 908 pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przeniesienie salda konta 907 Ewidencję szczegółową do konta 967 prowadzi się dla poszczególnych funduszy pomocowych według zasad określonych w przepisach dotyczących każdego funduszu. Konto może wykazywać saldo lub, które oznaczaj ą stan zaangażowania 16

17 967 Fundusze pomocowe funduszy pomocowych. 968 Prywatyzacja Konto służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji. Na koncie 968 Prywatyzacja ujmuje si ę: rozchody pokryte środkami prywatyzacji 133 przychody z tytułu prywatyzacji Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek i tytułów prywatyzacji. Konto 968 może wykazywać saldo oznaczające stan środków z prywatyzacji. W roku następnym saldo konta 968 przenosi się na konto 961, które pod datą rozpatrzenia sprawozdania i udzielenia Zarz ądowi absolutorium przez organ stanowi ący (zatwierdzenia budżetu), przenosi się na konto 960. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT POZABILANSOWYCH 991 Planowane dochody budżetu Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. Na koncie 991 Planowane dochody bud żetu ujmuje się: kont ksiąg z kontami księgi zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu planowane dochody budżetu na podstawie uchwały budżetowej; zmiany budżetu zwiększające planowane dochody Ewidencję szczegółową stanowią plany finansowe poszczególnych jednostek budżetowych, które ewidencjonowane są w podsystemie FK PLAN w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. Saldo konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu gminy. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie konta Planowane wydatki budżetu Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu gminy oraz jego zmian. Na koncie 992 Planowane wydatki bud żetu ujmuje się: 17

18 992 Planowane wydatki budżetu planowane wydatki budżetu na podstawie uchwały budżetowej; zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki; zmiany budżetu zmniejszają plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane; Ewidencję szczegółową stanowią plany finansowe poszczególnych jednostek budżetowych, które ewidencjonowane są w podsystemie FK PLAN w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Budżetowym. Saldo konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu gminy. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie konta 992. Konto Rozliczenie z innymi budżetami Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozlicze ń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. Na koncie 993 Rozliczenie z innymi bud żetami ujmuje się: należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od innych budżetów; Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek i tytułów prywatyzacji. Konto 993 może wykazywać dwa salda. Saldo konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo konta stan zobowiązań. Uwaga: zapisy na kontach pozabilansowych dokonywane są bez zachowania zasady podwójnego zapisu. 18

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r.

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. Załącznik nr 3b do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. - W Budżecie Gminy Osie : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta : Konta bilansowe: - 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/17 Starosty Gostyńskiego z dnia 4 maja 2017 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU 1. Wykaz kont: 1) konta bilansowe: 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia nr 150/2014 Z dnia 22 grudnia 2014 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU POZNAŃSKIEGO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135- Rachunek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy

Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr... Zakładowy Plan Kont Budżetu Gminy Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy pomocowych 138 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych

Konto 227-,, Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych Konto 224-,, Rozrachunki budżetu Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r.

Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Załącznik nr 3a do zarządzenia nr 340/15 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 29 września 2015 r. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Miasta Zduńska Wola. Zasady klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA

ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT BUDŻETU MIASTA Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 50/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY OLECKO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zakładowego Planu Kont WYKAZ KONT DLA BUDŻETU GMINY 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki 140 - Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO Załącznik Nr 1 PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA BUKOWNO I. W y k a z k o n t 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 - Kredyty bankowe 140 - Inne środki pieniężne 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 169/2009 z dnia 29 czerwca 2009 roku WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto 137

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN

PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 949/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 24 grudnia 2007r. PLAN KONT DLA BUDŻETU - ORGAN Zakładowy plan kont w zakresie pełnienia przez Urząd Miejski w Wałbrzychu funkcji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Nr 328 /2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH GMINY LEGIONOWO ORGANU FINANSOWEGO 1.Konto 133 - Rachunek budżetu 2.Konto 134 - Kredyty bankowe 3.Konto

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT dla budŝetu gminy

PLAN KONT dla budŝetu gminy Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr VIII z dnia 25 października 2010 r. PLAN KONT dla budŝetu gminy Wykaz kont / ewidencja syntetyczna/ 1. W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik Nr 3c do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016 r. ZASADY KLASYFIKACJI ZDARZEŃ NA POSZCZEGÓLNYCH KONTACH KSIĘGOWYCH DLA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDśETU

PLAN KONT DLA BUDśETU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Radziejów z dnia 21 marca 2011 r. I. W Y K A Z K O N T Konta bilansowe PLAN KONT DLA BUDśETU Rachunek budŝetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr 1562/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2010 ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. Rachunkowość budżetu Miasta Krakowa jest prowadzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA. I. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 11 maja 2012 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY JEMIELNICA I. Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 - Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie

ochrony środowiska - powiat zlecone powiatu wg jednostki organizacyjnej odsetki zrealizowane w organie Lp. Numer konta syntetyczne go Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 listopada 2017 r. Plan kont dla organu budżetu miasta Numer konta analitycznego 1 (zał. Nr 1)

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów KONTA BILANSOWE Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 62/2010 Burmistrza Andrychowa z dnia 31grudnia 2010 r. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH w Gminie Andrychów syntetyczny Symbol konta analityczny 133 do kaŝdego rachunku

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa budżet miasta (ORGAN - O) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 34/F/203 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3.2.203 r. Załącznik Nr do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA - ORGANU

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. 1. KONTA BILANSOWE 133. Rachunek budżetu ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY - konto służy do ewidencji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16/2012 z dnia 28.06.2012 r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego 6 Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla organu budŝetu miasta

Plan kont dla organu budŝetu miasta Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 Lp. Numer konta syntetyczn ego Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek budŝetu 133-1-00000-0000 lokaty 133-1-00000-0000 Niewygasające

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 120/72/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2015 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY

PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA TYCHY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/17/18 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2018 r. Plan kont dla budżetu Miasta Tychy ustala konta syntetyczne, natomiast konta

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA.

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. Załącznik do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA KRAKOWA. I. - INFORMACJE OGÓLNE. 1. Rokiem obrotowym dla Gminy Miejskiej Kraków jest rok budżetowy, a

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA BUDŻETU MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra I. ZASADY OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU MIASTA NOWEGO TARGU I. Wykaz kont syntetycznych 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 z dnia 20 grudnia 2012r. Plan kont dla organu budŝetu miasta Lp. Numer konta syntetyczne go Numer konta analitycznego Nazwa konta Konta bilansowe 1 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Płock, październik 2006 r.

Płock, październik 2006 r. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Zarządzenia Nr 5815/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 października 2006 roku w sprawie zasad rachunkowości - Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Organu Podatkowego Samorządu

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2024/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2010 r. ZASADY (POLITYKA ) RACHUNKOWOŚCI dla Budżetu Miasta Gdańska obowiązujące od dnia 1 stycznia 2011 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 22/2010 z dnia 23.12.2010r. Plan kont dla budŝetu tj. organu Stypendia dla Lp. Konto syntetyczne Konta analityczne Nazwa konta I. 1. Konta bilansowe 133 Zespół 1 Środki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 września 2005 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej

WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU. Rozdział 1 Wykaz kont księgi głównej Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA I BUDOWY KONT ANALITYCZNYCH DLA BUDŻETU POWIATU Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r

Zarządzenie Nr 34/06. Wójta Gminy w Czernikowie. z dnia 20 grudnia 2006r Zarządzenie Nr 34/06 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 20 grudnia 2006r w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont Na podstawie art.10 ust. Ust.l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU. z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu ZARZĄDZENIE Nr 516/2005 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia planu kont dla Gminy Miasta Sopotu Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy).

A. Wykaz kont księgi głównej dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95/2012 Burmistrza Miasta nowy Dwór Mazowiecki z dnia 26 czerwca 2012r. OPIS SPOSOBU PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Opis sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych zawiera

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2016 Wójta Gminy Czemeirniki z dnia 10 lutego 2016 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla gminy (Organu) Konta bilansowe: Rachunek 134 Kredyty bankowe 140 Środki pieniężne w drodze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r.

ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. ZARZĄDZENIE Nr 103/06 Burmistrza Bytomia Odrzańskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. w sprawie zakładowego planu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911

Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 Warszawa, dnia 13 października 2017 r. Poz. 1911 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 kwietnia 2017 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.2013.289 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Szczególne zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r.

Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. Zarządzenie Nr 70/2008 Starosty Powiatu Wodzisławskiego z dnia 05 września 2008r. w sprawie: wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz kontroli finansowej obowiązujących w Starostwie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 96/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy oraz Urzędu Miasta Ciechanów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dz.U.10.128.861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont.

ZARZĄDZENIE NR OR /2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-40/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont. Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

K O N T A B I L A N S O W E

K O N T A B I L A N S O W E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 267/2006 Wójta Gminy Moszczenica z dnia 30 października 2006 roku K O N T A B I L A N S O W E ZESPÓŁ 1 ŚRODKI PIENIĘśNE 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków funduszy

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie. z 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie. z 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911) 20 listopada 2017 ZBIÓR PRAW nr 3 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 22 (430) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 128 10702 Poz. 861 861 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont ZARZĄDZENIE NR 120/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1015/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 1015/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2003 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont. ZARZĄDZENIE NR 1015/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 11 lipca 2003 r. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo