W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:"

Transkrypt

1 Jastrzębie-Zdrój, dn r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru: energetyka cieplna: ogrzewanie i klimatyzacja W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Ekologia w handlu co o tym wiesz? realizowanego w okresie od r. do r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poszukujemy Wykonawcy, który w ramach świadczonych przez siebie usług zrealizuje następującą usługę: I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: a) Przeprowadzenie 1 edycji szkolenia z obszaru energetyka cieplna: ogrzewanie i klimatyzacja w terminie: r. zgodnie z indywidualnie opracowaną metodą i techniką prowadzenia zajęć, w oparciu o zatwierdzony program, harmonogram i procedurę szkoleniową Zamawiającego. b) Opracowanie autorskich materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń o treści zgodnej z zatwierdzonym programem szkolenia oraz przedstawienie ich Zamawiającemu, c) Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): CPV Usługi szkoleniowe

2 Wymagania dotyczące osoby trenera: 1) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla właścicieli i pracowników placówek handlu detalicznego minimum 70 godzin lekcyjnych 2) Znajomość instalacji grzewczych i klimatyzacji występujących w sklepach opracowanie zasad ich stosowania lub przeprowadzenie doradztwa w tym zakresie dla minimum 2 placówek handlu detalicznego 3) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć (modułów) z zakresu energetyki cieplnej minimum 70 godzin lekcyjnych 4) Umiejętność analizy dokumentów księgowych wskazujących na zużycie energii cieplnej, oraz umów z dostawcami 5) Znajomość podstawowych przepisów Krajowych i Unijnych dotyczących energii cieplnej w placówkach handlowych Wymagania dotyczące realizacji usługi: 1. Szkolenia skierowane są do właścicieli i pracowników firm handlowych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i organizowane są w ramach projektu Ekologia w handlu co o tym wiesz?, którego celem jest zwiększenie świadomości i wdrożenie rozwiązań proekologicznych 120 przedsiębiorstw poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie gospodarowania energią elektryczną, cieplną i odpadami. Grupa szkoleniowa liczy średnio 12 os. 2. Pierwsze szkolenie odbędzie się w woj. wielkopolskim. Dokładny adres zostanie przekazany Wykonawcy na 3 dni przed szkoleniem. 3. Czas trwania szkolenia wynosi 16 godzin lekcyjnych (2x8h) 4. Zamawiający ze zgłoszonych ofert utworzy listę rankingową. Usługa zostanie zlecona Wykonawcy, który zajmie na niej pierwsze miejsce. 5. Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (wzorzec do powielenia) powinny być przygotowane najpóźniej na 3 dni przed realizacją usługi i przekazane do Zamawiającego celem weryfikacji ich zgodności z programem szkolenia i celami projektu. Materiały szkoleniowe muszą być przygotowane zgodnie ze wzorem zatwierdzonym przez PARP, który wybrany Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. Zamawiający dokona na swój koszt powielenia materiałów szkoleniowych odpowiednio do liczby uczestników szkolenia. 6. Zamawiający zapewni trenerowi salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik multimedialny, Flip-chart, flamastry, notesy i przybory do pisania dla uczestników. 7. Zamawiający nie zapewnia dla trenera laptopa podczas szkolenia. 8. Zamawiający gwarantuje trenerowi wyżywienie podczas trwania zajęć (obiad i przerwy kawowe) oraz kolację i nocleg ze śniadaniem pomiędzy dniami szkolenia. 9. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, jeśli zażąda tego Zamawiający, będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty, które potwierdzają jego

3 wykształcenie i doświadczenie zawodowe opisane w Formularzu ofertowym. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy w przypadku niedostarczenia przez Oferenta powyższych dokumentów. 10. Płatność za wykonaną usługę zostanie zrealizowana na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Wykonawcę po zrealizowaniu każdej edycji szkolenia, zgodnie z terminem płatności wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, pod warunkiem dostępności środków na wyodrębnionym dla projektu rachunku bankowym. II. III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: r. ZAMAWIAJĄCY: LD Holding S.A Jastrzębie-Zdrój ul. Pszczyńska 186 IV. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: Obszar tematyczny którego dotyczy oferta Energetyka cieplna: ogrzewanie, klimatyzacja 1. Cenę brutto za przeprowadzenie 1 edycji szkolenia (16 godz. lekcyjnych), warunki rozliczenia usługi oraz informacje o trenerze, wskazane w wypełnionym formularzu (Załącznik nr 1). Cena brutto obejmuje całość usługi w tym również przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz dojazd na szkolenie 2. CV trenera wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb projektu Ekologia w handlu co o tym wiesz? (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a zamawiającym (Załącznik nr 2) 4. Program szkolenia wg wzoru (Załącznik nr 3) zawierający m.in. poniższe zagadnienia: Konieczne zagadnienia Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, klimatyzacji, obniżenie zużycia ciepła lub paliwa do ogrzewania ciepłej wody użytkowej, źródła finansowania, studia przypadków, praktyczne przykłady, analiza dokumentacji. Forma szkolenia ZAKRES ROZSZERZONY Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy, jeśli zażąda tego Zamawiający, będzie zobowiązany dostarczyć dokumenty, które potwierdzają wykształcenie i doświadczenie zawodowe trenera opisane w Formularzu ofertowym.

4 V. KRYTERIA OCENY OFERTY: 1. Kryterium ceny: Cena brutto za przeprowadzenie 1 edycji szkolenia (16 godzin lekcyjnych) - 50% (maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium - 50 pkt.) Oferta, która będzie zawierać najniższą cenę, otrzyma maksymalną liczbę punktów, natomiast pozostałe oferty będą liczone według wzoru: liczba punktów oferty badanej za kryterium = (najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert x 50) /cena oferty badanej 2. Kryterium doświadczenia: 1) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla właścicieli i pracowników placówek handlu detalicznego oferta za kryterium - 15 pkt.) % (maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać Za wskazanie koniecznego minimum - 70 godzin oferta otrzyma 0 punktów, za każde następne 10 godzin otrzyma po 5 punktów dodatkowych nie więcej jednak niż 15 punktów łącznie za to kryterium. 2) Znajomość instalacji grzewczych i klimatyzacji występujących w sklepach 0-10% (maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium 10pkt) Za wskazanie 2 placówek handlu detalicznego, dla których wykonawca opracował zasady stosowania energetyki cieplnej, instalacji grzewczych i klimatyzacji lub doradztwo w tym zakresie oferta otrzyma 10 punktów 3) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć (modułów) z zakresu energetyki cieplnej % (maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium - 15 pkt.) Za wskazanie koniecznego minimum - 70 godzin oferta otrzyma 0 punktów, za każde następne 10 godzin otrzyma po 5 punktów dodatkowych nie więcej jednak niż 15 punktów łącznie za to kryterium. 3. Warunki rozliczenia usługi: Termin płatności za usługę 0-10% (maksymalna liczba punktów jakie możne otrzymać oferta za kryterium 10pkt.) Odpowiednio: 30dni 0pkt 60dni 5pkt 90dni 10pkt

5 Wykonawca może zdobyć maksymalnie 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, nie podlegająca odrzuceniu (spełniająca kryteria formalne), która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji cenowych jeśli złożone oferty przekroczą kwoty zawarte w budżecie projektu. VI. TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT: Oferty należy składać do dnia r. (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego) na adres: LD Holding S.A. ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój fax: , 1. Dopuszcza się drogę korespondencji elektronicznej (skan), fax oraz złożenie oferty bezpośrednio w siedzibie firmy. 2. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych. 3. Oferta musi być przygotowana na formularzu wg wzoru Formularz oferty załączonego do niniejszego zapytania. Oferta powinna: - posiadać datę sporządzenia, - zawierać adres oferenta, numer telefonu, NIP, - być podpisana czytelnie przez oferenta. 4. Składać oferty mogą Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pod warunkiem samodzielnego wykonania usługi. Nie dopuszcza się możliwości podzlecania wykonania usługi osobom trzecim. 6. W postępowaniu nie mogą brać udziału oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między

6 Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 7. W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem, przedstawienia informacji niepełnych lub nieprawdziwych albo nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie odrzucony z niniejszego postępowania. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. VII. UWAGI I KONTAKT: I. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Iwona Mądra-Biedrzycka LD Holding S.A. ul. Pszczyńska Jastrzębie-Zdrój fax: Termin rozstrzygnięcia r. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną umieszczone na stronie internetowej firmy LD Holding S.A. (www.liviosklepy.pl) VIII. Załączniki: Formularz oferty Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między Wykonawcą a Zamawiającym Wzór programu szkolenia

7 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY do zapytania ofertowego nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCY WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA z obszaru: energetyka cieplna: ogrzewanie i klimatyzacja (termin realizacji: r.) Zamawiający: LD Holding S.A Jastrzębie-Zdrój ul. Pszczyńska 186 Oferent: Nazwa oferenta Adres Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zamówienie Telefon, adres Cena brutto za przeprowadzenie 1 edycji szkolenia (16 godzin lekcyjnych) Cena brutto:. Słownie: Oświadczam, iż: posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

8 zapoznałem(am) się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. Oświadczam, że jestem związany(a) niniejszą ofertą przez okres 7 dni od daty, w której upływa termin składania ofert. W załączeniu przedkładam informację o trenerze do realizacji szkoleń zgodnie z zapytaniem, CV, oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych i program szkolenia.. pieczęć firmowa (w przypadku firmy). data, czytelny podpis

9 Informacje dotyczące trenera: Imię i nazwisko trenera Wykształcenie (proszę wskazać ukończone szkoły, kursy/ szkolenia potwierdzone certyfikatem lub dyplomem) Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla właścicieli i pracowników placówek handlu detalicznego proszę wskazać dane dotyczące realizacji minimum 70 godzin lekcyjnych takich szkoleń (data, miejsce szkolenia, liczba godzin, temat, grupa docelowa, zleceniodawca) Znajomość instalacji grzewczych i klimatyzacji występujących w sklepach proszę wskazać dane dot. opracowania zasad stosowania energetyki cieplnej, instalacji grzewczych i klimatyzacji lub doradztwa w tym zakresie dla minimum 2 placówek handlu detalicznego (nazwa i adres placówki, okres wykonania i zakres opracowania/doradztwa) Doświadczenie w prowadzeniu zajęć (modułów) z zakresu energetyki cieplnej proszę wskazać dane dot. przeprowadzenia minimum 70 godzin lekcyjnych takich zajęć (data i miejsce szkolenia, temat i liczba godzin modułów zgodnych z wymaganiami zapytania, grupa docelowa, zleceniodawca)

10 Umiejętność analizy dokumentów księgowych wskazujących na zużycie energii cieplnej, oraz umów z dostawcami* 1 Znajomość podstawowych przepisów Krajowych i Unijnych dotyczących energii cieplnej w placówkach handlowych* TAK TAK NIE NIE Warunki rozliczenia usługi: Termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury / rachunku 60 dni od dnia wystawienia faktury / rachunku 90 dni od dnia wystawienia faktury / rachunku Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedz znakiem x. pieczęć firmowa (w przypadku firmy) data, czytelny podpis * Prosimy o zaznaczenie właściwej odpowiedzi TAK/NIE

11 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH MIĘDZY WYKONAWCĄ A ZAMAWIAJĄCYM Niniejszym oświadczam, że pomiędzy Wykonawcą tj..... a Zamawiającym tj. LD Holding S.A. lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą nie istnieją powiązania kapitałowe lub osobowe polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 5 % akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.... Data podpis Wykonawcy

12 Załącznik nr 3 obszar szkolenia Energetyka cieplna: ogrzewanie i klimatyzacja Cel szkolenia:. Dzień Temat Liczba godzin Moduł I

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r.

Zapewnienie bazy noclegowo-szkoleniowej dla 2 grup uczestników i personelu projektu, celem przeprowadzenia szkoleń w terminie: 20-21.05.2015r. Jastrzębie-Zdrój, dn. 24.04.2015r. LD HOLDING S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 157/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI ZAPEWNIENIA BAZY NOCLEGOWO-SZKOLENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001.

Doskonalenie technik audytowania. Dokumentacja systemu zarządzania jakością ISO 9001. 08 / POKL / 2014 POSTĘPOWANIE NR 08 / POKL / 2014 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Bydgoszcz, dnia 18.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zatrudnienie trenera / trenerki na przygotowanie

Bardziej szczegółowo

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne)

na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/ZPEWP/2014 z dnia 10.06.2014r na usłu gę: wydruk m ateriałów szkoleniowych (CPV: 79800000-2 - Usłu gi drukowania i powiązane ; 22000000-0 Druki i produkty podobne) Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu

Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Strona1 Dąbrowa, dnia 2 października 2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia kompleksowej obsługi zadań związanych z realizacją projektu Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zapytanie ofertowe. -opisanej szczegółow w załączniku nr1 do niniejszego zapytania ofertowego. Bujalski Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 23 11-001 Dywity Dywity, dn. 29.07.2014 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: SPB.042-23/2012 W związku z realizacją przez Firmę Bujalski Sp.z o.o. projektu szkoleniowego pt.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo