Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatrudnianie osób niepełnosprawnych"

Transkrypt

1 PRAWO PROMOTOR OT OR 10/2014 MARTA JENDRASIK ekspert ds. prawa pracy, wykładowca fot. Thinkstock Zatrudnianie osób niepełnosprawnych Jakie zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych wprowadziła Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? Od 10 lipca br. dotychczasowe przepisy dotyczące norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zostały uchylone na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał w wyroku z 13 czerwca 2013 r. (K 17/11) uznał, że pracownicy niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym i znacznym: nie powinni pracować jak pozostali pracownicy, tj. po 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, tylko 7 godzin na dobę i 35 tygodniowo, powinni mieć krótsze normy czasu pracy bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na krótszą pracę. Jednocześnie znowelizowane zostały przepisy dotyczące norm czasu pracy pra- WAŻNE W związku ze zmianą przepisów pracodawca powinien wręczyć pracownikowi pisemną informację o zmianie norm czasu pracy (art Kodeksu pracy). Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. cowników niepełnosprawnych w sposób dostosowujący je do wyroku TK, nowelizacja ta weszła w życie 16 lipca br. Po zmianie przepisów, aby pracować w obniżonych normach czasu pracy, pracownicy niepełnosprawni nie muszą już uzyskiwać w tym celu zaświadczenia lekarza medycyny pracy. Nowelizacja uchyliła jednocześnie przepis określający, że stosowanie obniżonych norm czasu pracy Warszawa, 10 lipca 2014 r. rozpoczyna się od dnia przedstawienia przez pracownika zaświadczenia o celowości stosowania skróconych norm czasu pracy. Zatem skrócone normy czasu pracy będą obowiązywać pracowników od dnia, od którego osoba niepełnosprawna została wliczona do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli od dnia, kiedy przedstawiła pracodawcy zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu WZÓR INFORMACJI O ZMIANIE WARUNKÓW ZATRUDNIENIA Informacja o zmianie warunków zatrudnienia Janina X Specjalista ds. BHP Na podstawie art ² Kodeksu pracy informuję, że od 10 lipca 2014 r. obowiązujący Panią czas pracy w związku z zaliczeniem do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo (art. 15 ust. 2 Ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych j.t. Dz.U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721; ost. zm. z 2014 r., poz. 877). Potwierdzam odbiór:.. (data i podpis pracownika) Jerzy X Prezes Zarządu 43

2 PROMOTOR 10/2014 PRAWO Przykład Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz do 10 dni urlopu dodatkowego. Do 9 lipca br. pracował 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Pracownik nie przedstawił zaświadczenia od lekarza o możliwości stosowania skróconych norm czasu pracy. Po zmianie przepisów od 10 lipca br. pracuje po 7 goniepełnosprawności (art. 20c Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej...). Informacja dla pracownika W związku ze zmianą przepisów pracodawca powinien wręczyć pracownikowi pisemną informację o zmianie norm czasu pracy (art Kodeksu pracy). Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian. Poinformowanie to może nastąpić przez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Pisemne potwierdzenie zapoznania się pracownika z informacją o normach czasu pracy należy zamieścić w części B akt osobowych. Zmiany w umowach o pracę i regulaminie pracy Jeżeli pracownicy mają ustalone dotychczasowe normy czasu pracy w umowie WAŻNE Skrócenie normy czasu pracy od 10 lipca br. nie może wiązać się z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia przysługującego niepełnosprawnym pracownikom. Pracodawca nie może obniżyć mu wynagrodzenia, powołując się na fakt, że pracownik świadczy pracę tylko 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Pracownik niepełnosprawny w stopniu znacznym ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego oraz do 10 dni urlopu dodatkowego o pracę, pracodawca powinien dokonać zmiany umowy porozumieniem zmieniającym. Jeżeli pracownik nie zgadza się na takie porozumienie, trzeba dokonać wypowiedzenia zmieniającego, o którym mowa w art. 42 Kodeksu pracy. Podobnie jeżeli normy czasu pracy zostały określone w przepisach wewnątrzzakładowych, np. regulaminie pracy lub układzie zbiorowym pracy, wówczas trzeba je zmienić, dostosowując do nowo obowiązujących przepisów. Wymiar urlopu Po zmianie norm czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym powstała wątpliwość, jak naliczać tym pracownikom urlopy wypoczynkowe. Nie zmienił się bowiem wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników niepełnosprawnych, ale sposób jego rozliczania. Urlop wypoczynkowy udzielany jest na dni pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego dotychczas 1 dzień urlopu odpowiadał 8 godzinom, a po zmianie przepisów odpowiada 7 godzinom. Zatem rozliczanie urlopu wypoczynkowego będzie uzależnione od terminu jego wykorzystywania. Jeżeli pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy w okresie, gdy obowiązywała go 8-godzinna norma dobowa, czyli do 9 lipca 2014 r., to wówczas należało 1 dzień urlopu traktować jako 8 godzin, od 10 lipca 2014 r. jako 7 godzin. Takie same zasady dotyczą dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, do których pracownik niepełnosprawny z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością nabywa prawo po roku pracy. Wersja obowiązująca od r. Wersja obowiązująca do r. Art. 15. [Czas pracy osoby niepełnosprawnej] 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. 2a. (uchylony). 3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 4. (uchylony). Art. 15. [Czas pracy osoby niepełnosprawnej] 1. Czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 2. Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną wyda w odniesieniu do tej osoby zaświadczenie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. 2a. Normy czasu pracy, o których mowa w ust. 2, stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. 3. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. 4. Koszty badań, o których mowa w ust. 2, ponosi pracodawca. 44

3 PROMOTOR 10/2014 PRAWO fot. Thinkstock dzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Do 9 lipca br. pracownik wykorzystał 15 dni urlopu wypoczynkowego. Zatem za każdy dzień urlopu pracownikowi należało odliczyć 8 godzin. Natomiast do urlopu udzielanego od 10 lipca br. (tj. pozostałych 21 dni) odliczamy 7 godzin za każdy dzień wykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar czasu pracy Obliczając wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego w lipcu br., należało zrobić to proporcjonalnie. Do 9 lipca br. wymiar ten trzeba było liczyć, uwzględniając normę czasu pracy 8 godz., a od 10 lipca br. normę czasu pracy 7 godz. Wynagrodzenie Skrócenie normy czasu pracy od 10 lipca br. nie może wiązać się z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia przysługującego niepełnosprawnym pracownikom. Pracodawca nie może obniżyć mu wynagrodzenia, powołując się na fakt, że pracownik świadczy pracę tylko 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu. Krótszy wymiar czasu pracy nie może być też powodem obniżenia wynagrodzenia pracownika w drodze wypowiedzenia mu warunków płacy (w trybie art k.p.). Inaczej jest, jeśli pracownik jest zatrudniony w godzinowym systemie wynagradzania. W takiej sytuacji pracodawca powinien odpowiednio podwyższyć stawkę za godzinę pracy tak, by wynagrodzenie za lipiec i następne miesiące nie było niższe z powodu przejścia na 7-godzinną normę dobową. Takie stanowisko potwierdza Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w wyjaśnieniach z 2 lipca 2014 r.: ( ) Skrócenie norm czasu pracy pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może natomiast wpłynąć na obniżenie ich wynagrodzenia. Zgodnie z art. 18 ustawy o rehabilitacji (...) stosowanie skróconych norm czasu pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości. Ponadto, zgodnie z ustępem drugim powołanego artykułu, godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadające osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu wykonywanej pracy, przy przejściu na normy czasu pracy, o których mowa w art. 15 ustawy o rehabilitacji (...), ulegają podwyższeniu w stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm. Ekwiwalent za urlop Jeżeli pracownik niepełnosprawny nie korzystał w 2014 r. z urlopu wypoczynkowego i rozwiązuje umowę o pracę po 9 lipca br., wówczas ekwiwalent za urlop należy mu naliczyć, przyjmując, że 1 dzień urlopu wypoczynkowego to 7 godzin. Zanim zostanie obliczony sam ekwiwalent, najpierw należy ustalić, za ile godzin przysługuje. Przykład Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2014 r. rozwiązuje umowę o pracę 31 lipca 2014 r. Wymiar urlopu proporcjonalnego tego pracownika wynosi 16 dni (7/12 z 26 dni; po zaokrągleniu do pełnych dni; pracownikowi nie przysługuje dodatkowy urlop 10 dni). Z tej puli pracownik wykorzystał 12 dni, zatem za 4 dni należy wypłacić mu ekwiwalent. Na moment obliczania ekwiwalentu norma wynosi 7 godzin, zatem ekwiwalent wypłacimy za 28 godzin (4 dni x 7 godz.). Kto może pracować dłużej Istnieją wyjątki, które pozwalają pracownikowi ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracować przez 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Skróconej normy czasu pracy nie stosuje się bowiem do osoby niepełnosprawnej zatrudnionej przy pilnowaniu (art. 16 ustawy o rehabilitacji niepełnosprawnych). Przykład Pracownik od r. jest zatrudniony przy pilnowaniu budynku i jego wymiar czasu pracy wynosił 8 godzin dziennie i 40 godzin w tygodniu. Pracownik jest osobą zaliczoną do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Mimo ustawowego obniżenia od 10 lipca 2014 r. wymiaru czasu pracy o 1 godzinę dziennie osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w jego przypadku wymiar czasu pracy nie uległ zmianie, ponieważ jest zatrudniony przy pilnowaniu. Skrócona norma czasu pracy nie ma zastosowania także wówczas, gdy na wniosek niepełnosprawnego pracownika lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników (lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą) wyrazi na to zgodę. Przykład Pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności w 2013 r. uzyskał zaświadczenie lekarskie o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy i pracował w wymiarze 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Po 10 lipca 2014 r. chciał pracować w wymiarze 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, ale lekarz sprawujący nad nim opiekę nie wydał mu zaświadczenia pozwalającego na stosowanie tej normy czasu pracy. Pracownik musi zatem pracować w skróconych normach czasu pracy. Piśmiennictwo 1. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 877). 2. Ustawa z 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 877). 3. Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2014 r., poz. 208). 46

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.1. Uwagi ogólne 5. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 5.2. Obowiązki i szczególne uprawnienia pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych 5.3. Dodatkowe uprawnienia osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 28 (794) 23 lipca 5 sierpnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Prawo pracy dla rodziców zmiany

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 28 (794) 23 lipca 5 sierpnia 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Prawo pracy dla rodziców zmiany DZIŚ: Komu przysługuje urlop rodzicielski W NASTĘPNYM NUMERZE: Jaką strategię finansowania przyjąć podczas kryzysu UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 28 (794)

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Ile pracy, ile odpoczynku

Ile pracy, ile odpoczynku Pracę za kółkiem trzeba będzie zorganizować inaczej Przedsiębiorców i kierowców czekają zmiany w unijnych przepisach o czasie prowadzenia dużych pojazdów. Będą inne przerwy i odpoczynki, które wymuszą

Bardziej szczegółowo

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis Teza Moc obowiązująca umów międzynarodowych przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 czerwca 2005 r. II

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9a k.p.) i spoczywa

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r.

Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Informacja o realizacji świadczeń rodzinnych w 2013 r. Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści SPIS WYKRESÓW... 1 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH....

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W NIEMCZECH

PRAWO PRACY W NIEMCZECH Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu i Inwestycji PRAWO PRACY W NIEMCZECH Berlin, styczeń 2012 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM INFORMACJA DOTYCZĄCA ULG I UPRAWNIEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SPIS TREŚCI 1. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym

Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Praca tymczasowa w niderlandzkim sektorze budowlanym Najważniejsze ustalenia na lata 2008-2009 Publikacja stron Zbiorowego Układu Pracy dla Budownictwa (CAO voor de Bouwnijverheid), Zbiorowego Układu Pracy

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo