TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R."

Transkrypt

1 TORUŃ, 30 WRZEŚNIA 2014 R.

2 Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

3 Program opracowany przez zespół autorski w składzie: Beata Sulima Marek Koliński Katarzyna Łęgowska Arleta Miłuch Paweł Szymanowski Jolanta Metkowska Regina Celińska Robert Lubrant Emilia Marciniak Jacek Habant Elżbieta Opiłowska Dorota Piekarek

4 Program został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 24/899/13 z dnia 19 czerwca 2013 r.

5 Ze względu na znaczenie, jak i rozmiar występowania zjawiska przemocy, przeciwdziałanie mu stanowi jedno z ważniejszych zadań samorządu w obrębie polityki społecznej. Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, s.5

6 Cel główny Programu Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ograniczanie przyczyn i skutków zjawiska na terenie województwa kujawsko - pomorskiego

7 Cele szczegółowe 1. Wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie programów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

8 Cele szczegółowe 2. Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych (w szczególności pracowników oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawskopomorskiego.

9 Cele szczegółowe 3. Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy i możliwości wsparcia.

10 Cele szczegółowe 4. Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.

11 Działania cel Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy, dla rodzin dotkniętych przemocą; 2. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi ( dobre praktyki ), wymiana doświadczeń i wiedzy; 3. Opracowanie ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 4. Opracowanie ramowego programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; 5. Propagowanie w szkołach programów profilaktycznych oraz innych działań uświadamiających i uwrażliwiających uczniów na problemy przemocy.

12 Działania cel Organizacja szkoleń w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy; 2. Organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.

13 Działania cel Organizacja i udział samorządu województwa kujawskopomorskiego w kampaniach społecznych dotyczących zjawiska przemocy; 2. Opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnoinformacyjnych i szkoleniowych dotyczących przemocy w rodzinie; 3. Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i pogadanek w zakresie problematyki przemocy; 4. Promowanie stylu życia i form komunikacji służących poprawie relacji społecznych i wzmacnianiu więzi rodzinnych; 5. Prowadzenie powszechnego serwisu dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie. internetowego

14 Działania cel Uświadamianie i popularyzacja wśród samorządów konieczności rozwoju infrastruktury pomocy instytucjonalnej w obszarze przemocy domowej jako niezbędnych komponentów wojewódzkiego systemu wsparcia dla ofiar przemocy poprzez: akcje informacyjne, konferencje, szkolenia itd.; 2. Wprowadzenie systemu dotowania organizacji pozarządowych celem realizacji zadań zlecanych w zakresie problematyki przemocy w rodzinie; 3. Organizacja interdyscyplinarnych działań z zakresu przemocy w rodzinie.

15 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy, dla rodzin dotkniętych przemocą Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Internetowa poradnia prawna:

16 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Nr tel.: czynna codzienne od godz do Internetowa poradnia prawna Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy Prawnicy z pełnią dyżury prawne w siedzibie Biura ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, Toruń w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Dyżury zamiejscowe: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica, Chełmno

17 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami, służbami i organizacjami pozarządowymi ( dobre praktyki ), wymiana doświadczeń i wiedzy: Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem ( ) współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Toruniu. Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego współpraca z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

18 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Opracowanie ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Opracowanie ramowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Oba programy zostały opracowane, obecnie rozpoczął się etap ich weryfikacji przed przedłożeniem Zarządowi Województwa; Dodatkowo został opracowany program Bez przemocy Program korekcyjnoedukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie (przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 14/404/14 z dnia 2 kwietnia 2014 r.) przeznaczony do bezpośredniej realizacji z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

19 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Propagowanie w szkołach programów profilaktycznych oraz innych działań uświadamiających i uwrażliwiających uczniów na problemy przemocy Cyberprzemoc zrozumieć zjawisko by lepiej reagować warsztaty dla nauczycieli szkół gimnazjalnych (Bydgoszcz, Włocławek i Grudziądz), łącznie 7 edycji, które zakończą się 31 października 2014 r.; W roku 2013 zajęcia dotyczące cyberprzemocy przeprowadzono dla uczniów 17 klas gimnazjalnych.

20 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Organizacja szkoleń w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy: Praca z rodziną dotkniętą przemocą szkolenie dla kuratorów sądowych (Przysiek, lutego 2014 r.), Rola pracowników służby zdrowia w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie szkolenie dla pielęgniarek i położnych planowane na X XI r. (Bydgoszcz, Włocławek, Toruń)

21 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy: Szkolenie dla trenerów programu Bez przemocy I edycja (Toruń, 9 13 czerwca 2014 r.); II edycja planowana na listopad 2014 r.

22 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Organizacja i udział samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w kampaniach społecznych dotyczących zjawiska przemocy: Kwiecień 2014 r. - kampania społeczna pn. Reaguj na przemoc prowadzona przez Ministerstwo Pracy i Polityki dystrybucja materiałów do gmin i powiatów naszego województwa; Październik 2014 r. Międzynarodowy Dzień Mediacji Grudzień 2014 r. kampania Biała Wstążka ;

23 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych i szkoleniowych dotyczących przemocy w rodzinie: Stop przemocy ulotka / plakat informacyjny dystrybuowany w formie elektronicznej do OPS-ów, Policji, Zespołów Kuratorskie funkcjonujących w naszym województwie, Stop przemocy ulotka dystrybuowana z czasie szkoleń i spotkań

24 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i pogadanek w zakresie problematyki przemocy Organizacje pozarządowe ważny partner w przeciwdziałaniu przemocy (Toruń, 30 września 2014 r.), Streetworking po polsku w drodze ku większej skuteczności pomocy ludziom ulicy (Toruń, 29 września 1 października 2014 r.).

25 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Prowadzenie powszechnego serwisu internetowego dotyczącego zjawiska przemocy w rodzinie:

26 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Uświadamianie i popularyzacja wśród samorządów konieczności rozwoju infrastruktury pomocy instytucjonalnej w obszarze przemocy domowej jako niezbędnych komponentów woj. systemu wsparcia dla ofiar przemocy poprzez: akcje informacyjne, konferencje, szkolenia itd. Porozumienia z 99-cioma gminami województwa kujawsko-pomorskiego, których przedmiotem jest współpraca dotycząca wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W ramach prowadzonych działań interwencyjnych udzielane są telefoniczne i internetowe porady i konsultacje prawne oraz psychologiczne, a w uzasadnionych życiowo sytuacjach pełna obsługa prawna/zastępstwo procesowe i indywidualna terapia psychologiczna. Nadto w ramach prowadzonych działań, przewidziane są szkolenia i bieżące konsultacje dla pracowników Miasta/Gminy przy realizacji programów edukacyjno-korekcyjnych, grup wsparcia oraz innych projektów profilaktycznych w zakresie: pomocy ofiarom przestępstw, w tym przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

27 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Wprowadzenie systemu dotowania organizacji pozarządowych celem realizacji zadań zlecanych w zakresie problematyki przemocy w rodzinie: 7 podmiotów realizujących w 2014 r. zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Życie bez agresji Grupa wsparcia oraz punkt konsultacyjny z możliwością podjęcia terapii krótkoterminowej dla ofiar przemocy w rodzinie Wiem jak reagować i pomóc

28 Działania realizowane przez Departament Spraw Społecznych w 2014 r. Organizacja interdyscyplinarnych działań z zakresu przemocy w rodzinie Sympozjum Dzieci mają prawa, rodzice obowiązki organizowane przez Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa rodzinnego w Grudziądzu Grudziądz, 2.X.2014 r. zainicjowanie działań w celu utworzenia koalicji zrzeszającej instytucje lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie.

29 Dziękuję za uwagę Krystyna Żejmo- Wysocka Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych tel.: fax:

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Rekomendacje w zakresie realizacji oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. Spis treści: Wstęp uzasadnienie powstania rekomendacji. I. Kryteria prawne formalne,

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb

Procedura Niebieskie Karty jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Hanna Dorota Sasal Procedura Niebieskie Karty" jako przykład łączenia kompetencji różnych służb Niebieskie Karty" to procedura interwencji wobec przemocy w rodzinie, która składa się z odpowiedniej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej

Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Załącznik nr 2 Harmonogram realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej Obszary działania Zadania 1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015

Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015 Program Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu przebywającym w Ośrodku realizowany w latach 2013-2015 Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie Program Pomocy Osobom Uzależnionym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo