Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe"

Transkrypt

1 Zakład Organizacji i Informatyki Phone: ext Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe Dr inż. Izabella Mitraszewska

2 Plan wystąpienia Najważniejsze zmiany prawne dotyczące czasu pracy kierowców, w tym definicje niektórych pojęć Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych Wymagania wobec kierowców pojazdów komunalnych Przepisy w zakresie ciągników siodłowych z przyczepami asenizacyjnymi Przewozy na potrzeby własne oraz zarobkowy transport drogowy podobieństwa i różnice Tachografy Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji kierowcy Zmiany w ustawie o transporcie drogowym.

3 Najważniejsze akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców Prawo krajowe: Ustawa o transporcie drogowym Ustawa o czasie pracy kierowców Ustawa Kodeks pracy Ustawa prawo o ruchu drogowym Ustawa o systemie tachografów cyfrowych Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy

4 Najważniejsze akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców Prawo międzynarodowe: Umowa europejska AETR Rozporządzenie w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego 561/2006 Rozporządzenie w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym

5 Obowiązujące w Polsce prawo w zakresie czasu pracy kierowców zawodowych: Przewozy międzynarodowe Przewozy krajowe Konwencja AETR, Rozporządzenie 561/2006 Rozporządzenie 3821/85 Ustawa o czasie pracy kierowców (dotyczy wszystkich kierowców) Ustawa. KODEKS PRACY (dotyczy tylko kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy) Czas jazdy. Czasy przerw w jeździe. Czas odpoczynku. Jak Konwencja AETR oraz Czas dyżuru kierowcy. Czas przestoju kierowcy. Czas pracy w godzinach nadliczbowych. Czas pracy. Czas przerw w pracy. Czas pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy oraz w niedziele i święta. Normalny czas pracy Normalny i dzielony czas odpoczynku Dokumentowanie aktywności kierowcy Jak Konwencja AETR oraz Przerywany czas pracy. Równoważny czas pracy. Zadaniowy czas pracy. Normalny czas pracy Przerywany czas pracy Zadaniowy czas pracy

6 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: a) "przewóz drogowy" oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy; b) "pojazd" oznacza pojazd silnikowy, ciągnik, przyczepę lub naczepę albo zespół tych pojazdów, zdefiniowanych w następujący sposób: "pojazd silnikowy": pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazdy stale poruszające się po szynach i zwykle używany do przewozu osób lub rzeczy, "ciągnik": pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazd stale poruszający się po szynach i skonstruowany specjalnie do ciągnięcia, pchania lub poruszania przyczep, naczep, urządzeń lub maszyn; "przyczepa": pojazd skonstruowany do sprzęgania go z pojazdem silnikowym lub ciągnikiem; "naczepa": przyczepa bez przedniej osi sprzęgana w taki sposób, że znaczna cześć jej ciężaru i ciężaru jej ładunku spoczywa na ciągniku lub pojeździe silnikowym;

7 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: c) "kierowca" oznacza osobę, która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby; d) "przerwa" oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku; e) "inna praca" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim; f) "odpoczynek" oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem;

8 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: g) "dzienny okres odpoczynku" oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny dzienny okres odpoczynku" lub "skrócony dzienny okres odpoczynku": "regularny dzienny okres odpoczynku" oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin, "skrócony dzienny okres odpoczynku" oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin;

9 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: h) "tygodniowy okres odpoczynku" oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny tygodniowy okres odpoczynku" lub "skrócony tygodniowy okres odpoczynku": "regularny tygodniowy okres odpoczynku" oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, "skrócony tygodniowy okres odpoczynku" oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin;

10 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: i) "tydzień" oznacza okres od godz w poniedziałek do godz w niedzielę; j) "czas prowadzenia pojazdu" oznacza czas trwania czynności prowadzenia pojazdu zarejestrowany: automatycznie lub półautomatycznie przez urządzenia rejestrujące określone w załącznikach I i IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85; lub ręcznie, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85; k) "dzienny czas prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku;

11 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: l) o) "tygodniowy czas prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia; "dopuszczalna masa całkowita" oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem; "załoga kilkuosobowa" oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa;

12 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: p) "przedsiębiorstwo transportowe" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub związek lub grupę osób nie posiadającą osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy działa zarobkowo, lub jednostkę państwową, niezależnie od tego, czy posiada ona osobowość prawną, czy też podlega organowi posiadającemu osobowość prawną, która zarobkowo lub na potrzeby własne wykonuje przewozy drogowe; q) "okres prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od chwili rozpoczęcia przez kierowcę prowadzenia pojazdu po okresie odpoczynku lub przerwie do momentu rozpoczęcia okresu odpoczynku lub przerwy. Okres prowadzenia pojazdu może być ciągły lub przerywany.

13 Rozporządzenie 561/2006 dotyczy: przewozu drogowego: a) rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub b) osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

14 Niektóre wyłączenia z obowiązku stosowania zawarte w Rozporządzeniu 561/2006 obligatoryjne Rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego: b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h; d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej; d) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy; h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy;

15 Niektóre wyłączenia z obowiązku stosowania zawarte w Rozporządzeniu 561/2006 fakultatywne Mogą mieć zastosowanie do następujących przewozów wykonywanych: a) pojazdami będącymi własnością organów publicznych, lub wynajmowanymi przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych; d) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi: przez operatorów świadczących usługi powszechne (dotyczy zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych, lub do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy. Pojazdy takie są używane wyłącznie w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy; h) pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem,.

16 Przewozy drogowe - Konwencja AETR: Czas jazdy i przerwy w jeździe: Okres jazdy dziennej to okres pomiędzy dwoma kolejnymi odpoczynkami (dziennymi lub między dziennym i tygodniowym) 9 godzin norma: odchylenia: Dobowy Tygodniowy 10 godzin (2 razy w tygodniu) 56 godzin (4 okresów po 9 godzin i 2 okresy po 10 godzin) Dwutygodniowy 90 godzin (4 okresów po 9 godzin i 2 okresy po 10 godzin) Maksymalny czas trwania nieprzerwanej jazdy 4,5 godziny 45 minut przerwy Po każdych 4,5 godzinach jazdy (nie przysługuje, gdy zaczyna się okres odpoczynku dziennego lub tygodniowego)

17 Przewozy drogowe Rozporządzenie 561/2006: Czas odpoczynku: Okres odpoczynku to okres, w czasie którego kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem (wypoczynek, rozrywka) Odpoczynek dobowy: Załoga 1-osobowa (doba: 24 godziny) norma: odchylenia: 11 godzin 9 godzin Załoga 2-osobowa norma: 9 godzin (każdy z kierowców) (doba: 30 godzin) (3 razy w tygodniu bez rekompensaty)

18 Czas odpoczynku - podzielenie: Zasady podziału odpoczynku dobowego Rozporządzenie 561/2006 Podział czasu odpoczynku Brak podziału czasu odpoczynku Łączny czas odpoczynku Liczba okresów odpoczynku Przejazd pojazdu lądem Przejazd pojazdu pociągiem lub promem 11 godzin 12 godzin 13 godzin Pierwszy okres odpoczynku - min. 3 godzin Jeden okres min. 9 godzin, kolejne zgodnie z przerwami Drugi okres odpoczynku - min. 9 godz. - Przerwa między kolejnymi okresami odpoczynku - - max. 2 przerwy trwające łącznie nie dłużej niż 1 godz. Miejsce odpoczynku łóżko w hotelu lub leżanka w kabinie kierowcy (samochód znajduje się na postoju) łóżko w hotelu lub leżanka w kabinie kierowcy (samochód znajduje się na postoju) łóżko w pociągu lub na promie, a na lądzie leżanka w kabinie kierowcy (samochód znajduje się na postoju)

19 Przewozy drogowe Rozporzadzenie 561/2006: Czas odpoczynku tygodniowy: Norma: 45 kolejnych godzin (wraz z odpoczynkiem dziennym po 6 okresach jazdy) Skrócenia: 24 kolejnych godzin UWAGA: Każde skrócenie odpoczynku tygodniowego musi być zrekompensowane równoważnym czasem odpoczynku, odebranym łącznie przed upływem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu którego dotyczy. Rekompensata musi być w całości dołączona do innego odpoczynku, przynajmniej 9-godzinnego.

20 Najważniejsze różnice pomiędzy Rozporządzeniami 3820/85 i 561/2006 Opis Rozporządzenie Nr 3820 Dzienny czas prowadzenia pojazdu Rozporządzenie (WE) Nr h, może być przedłużony do 10 h, nie częściej niż dwa razy w tygodniu Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu Dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu Bez zmian 56 h (4x9 h + 2x10 h = 56 h) 56 h 90 h 90 h Obowiązujące przerwy 45 minut, po 4,5 h jazdy, przerwy mogą być podzielone na trzy odcinki, nie krótsze niż 15 minut 45 minut, możliwość podzielenia na dwa odcinki, pierwsza część przerwy powinna trwać co najmniej 15 minut, a druga co najmniej 30 minut. Dobowy czas odpoczynku nieprzerwany min. 11 h w przypadku podzielenia 12 h, może być dzielony na dwa lub trzy okresy, jeden z tych okresów musi wynosić 8 h nieprzerwany 11 h, podzielony 12 h, może być dzielony na dwie części, z których pierwsza musi trwać co najmniej 3 h, a druga co najmniej 9 h Tygodniowy odpoczynek 45 h wraz z odpoczynkiem dziennym, po 6 okresach jazdy, dozwolone skrócenie do 36 godzin w miejscu zamieszkania kierowcy lub w miejscu pobytu pojazdu, albo do 24 godzin, poza tymi miejscami W ciągu 2 tygodni dwa regularne okresy odpoczynku w wymiarze 45 h, lub jeden regularny i jeden skrócony, trwający co najmniej 24 godziny. Załoga dwuosobowa W każdym 30-godzinnym okresie, gdy pojazd jest prowadzony co najmniej przez dwóch kierowców, każdy kierowca będzie uprawniony do okresu odpoczynku trwającego nie mniej niż osiem kolejnych godzin. Na zasadzie odstępstwa od przepisów, w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.

21 Krajowe przewozy drogowe: Obowiązują następujące przepisy: Ustawa o czasie pracy kierowców Dotyczy: kierowców - przedsiębiorców, kierowców - pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Ustawa Kodeks pracy Dotyczy: tylko kierowców - pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Wynikają z tego określone konsekwencje: Przedsiębiorca, jeżeli jest jednocześnie kierowcą, wobec siebie nie musi przestrzegać kodeksu pracy, natomiast musi go przestrzegać wobec kierowców najemnych (zatrudnionych przez siebie w ramach umowy o pracę). Przepisy ustawy o czasie jazdy, przerw i odpoczynku kierowcy przedsiębiorca musi zawsze przestrzegać.

22 Krajowe przewozy drogowe: Ustawa o czasie pracy kierowców Dzieli kierowców zawodowych na: kierowców - przedsiębiorców Obowiązuje tylko ustawa o czasie pracy w zakresie zgodnym z Konwencją AETR i Rozporządzenia 561/2006 i wynikające z nich normy: czasu jazdy i przerw w jeździe, odpoczynku. kierowców - pracowników Obowiązuje ustawa o czasie pracy w tym zakresie zgodna z Konwencją AETR i Rozporządzenia 561/2006 i wynikające z nich normy: czasu jazdy i przerw w jeździe, odpoczynku. Obowiązuje kodeks pracy i wynikające z niego normy: czasu pracy, dyżuru w pracy, przerywanego czasu pracy, równoważnego czasu pracy, zadaniowego czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych.

23 Krajowe przewozy drogowe: Ustawa o czasie pracy kierowców Z punktu widzenia czasu jazdy, przerw w jeździe i czasu odpoczynku ustawa dzieli kierowców na: kierowców wykonujących standardowe przewozy pojazdami dużymi (powyżej 3,5 tony DMC lub powyżej 9 osób) Tych kierowców obowiązują standardowe normy czasu jazdy, przerw w jeździe i odpoczynku. kierowców wykonujących przewozy małymi (do 3,t tony DMC i do 9 osób), Tych kierowców obowiązują niestandardowe normy czasu jazdy i przerw w jeździe oraz standardowe normy czasu odpoczynku. kierowców wykonujących przewozy pojazdami wyłączonymi z ustawy lub wykonujących przewozy wyłączone z ustawy Tych kierowców nie obowiązują normy czasu jazdy i przerw w jeździe oraz normy czasu odpoczynku.

24 Przewozy na potrzeby własne oraz zarobkowy transport drogowy podobieństwa i różnice Transport zarobkowy Przewozy na potrzeby własne Działalność podstawowa Niezbędna licencja (zabezpieczenie finansowe, niekaralność, certyfikat, zabezpieczenie, opłata licencyjna wysoka) Fakturowanie usługi transportowej Możliwość zatrudniania kierowców nie tylko na umowę o pracę UCPK dotyczy wszystkich pojazdów pow. 3,5 dmc Działalność pomocnicza Niezbędne zaświadczenie (niski koszt) Bezwzględny zakaz fakturowania usługi transportowej Kierowcy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę UCPK dotyczy pojazdów pow. 7,5 t dmc

25 Przewozy drogowe - Konwencja AETR: Od dnia 24 kwietnia 1995r. w międzynarodowych przewozach ładunków jak również osób, we wszystkich pojazdach: do przewozu ładunków - których dopuszczalna masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 3,5 t, do przewozu osób - które przeznaczone są do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, wprowadzony został obowiązek stosowania tachografu - urządzenia kontrolno-rejestrującego.

26 Tachografy Kodeks Pracy Opis Ustawa o czasie pracy kierowców Co musi rejestrować tachograf? nie reguluje zgodnie z Konwencją AETR Ile wykresówek musi mieć kierowca do kontroli? nie reguluje zgodnie z 561/2006 Jak długo przedsiębiorca musi przechowywać wykresówki? nie reguluje zgodnie z Konwencją AETR Konwencja AETR odległość przebytą przez pojazd, prędkość pojazdu, czas prowadzenia, inne czasy pracy i czasy dyspozycyjności, przerwy od pracy i dzienne czasy odpoczynku, otwarcie skrzynki, zawierającej kartę kontrolną. W przypadku pojazdów używanych przez dwóch kierowców, urządzenie kontrolne musi umożliwiać rejestrowanie czasów, ale oddzielnie na dwóch odrębnych kartach. wykresówki z bieżącego tygodnia i wykresówki z ostatnich 15 dni, podczas którego kierowca prowadził pojazd, od z ostatnich 28 dni. 12 miesięcy

27

28

29 Pobieranie danych z TC MT zaleca, aby kopiowanie danych przedsiębiorca wykonywał stosując następujące zasady: pobieranie danych z tachografu cyfrowego co najmniej co 3 miesiące, natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie (np. w przypadkach sprzedaży pojazdu, wynajęcia), w sytuacji, gdy tachograf źle funkcjonuje, ale pobranie danych jest możliwe, dla celów administracyjnych w ciągu 7 dni; Pobieranie danych z karty kierowcy: co najmniej co 21 dni, przed opuszczeniem przez kierowcę dotychczasowego miejsca pracy, w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty (od daty ostatniego pobrania do daty ważności karty), dla celów administracyjnych w ciągu 7 dni.

30 Tachograf cyfrowy Złącze sześciostykowe, dostępne od strony panelu czołowego bez potrzeby odłączana jakiejkolwiek części urządzenia rejestrującego

31 Szkolenia w zakresie TC prowadzi szczegóły na

32 Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji kierowcy Dokumentacja powinna zawierać: Książkę kierowcy (jeżeli jej nie posiada) lub ewidencję dokumentacji kierowcy, Kopię świadectwa kwalifikacji (wymaganą przepisami), Kopię orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, Kartę informacyjną kierowcy (może być w formie elektronicznej), Kartę ewidencyjną pojazdów Ewidencję czasu pracy (pełną za 12 miesięcy). Dokumentacja ta musi być przechowywana przez okres min. 5 lat.

33 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Do czasu pracy kierowcy zalicza się m.in.: Prowadzenie pojazdu, Załadowywanie i wyładowywanie oraz nadzór nad tymi czynnościami, Obsługę codzienną pojazdów, Inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego, Niezbędne formalności administracyjne, Utrzymanie pojazdu w czystości.

34 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Czasem pracy kierowcy jest także czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, np. czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, który nie jest znany przed rozpoczęciem danego okresu pracy. Do czasu pracy wlicza się też 15 minutowa przerwę w pracy, jeżeli dobowy czas pracy wynosi min. 6 godz.

35 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Z czasu pracy wyłączone są: Czas dyżuru, jeżeli w tym okresie kierowca nie wykonywał pracy, Nieusprawiedliwione postoje, Odpoczynek dobowy, Przerwy w pracy, jeżeli kierowcę obowiązuje przerywany czas pracy (tylko jedna przerwa na dobę, trwająca nie dłużej niż 5 godz.).

36 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Zasadą jest, że czas pracy kierowcy nie może przekraczać 40 godz. w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym do 4 miesięcy; Dopuszczalne jest wprowadzenie równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru do 10 godzin.

37 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 48 godz. w przeciętnie 6-dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym do 4 miesięcy; Tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godz. jeśli średni tygodniowy czas pracy nie przekracza 48 godz. pracy w okresie rozliczeniowym do 4 miesięcy. Liczba godzin nadliczbowych kierowcy wynosi 260.

38 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Przykład dla zmianowego systemu pracy: Jeśli kierowca w danym tygodniu ma pierwszą zmianę ( ), kończy pracę w sobotę o godz W następnym tygodniu można mu zaplanować drugą zmianę ( ). Ma wówczas skrócony odpoczynek tygodniowy 24 godz. (z obowiązkiem rekompensaty do końca trzeciego tygodnia).

39 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Kierowca zatrudniony przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe lub pozostający do dyspozycji więcej niż jednego przedsiębiorstwa transportowego przekazuje każdemu z nich odpowiednie informacje, aby umożliwić im przestrzeganie przepisów.

40 Odpowiedzialność pracodawcy Jeżeli kierowca popełni wykroczenie, kara zawsze obciąża pracodawcę, niezależnie od formy zatrudnienia kierowcy i faktu, że wykrocznie miało miejsce bez wiedzy pracodawcy. Swoich roszczeń pracodawca może dochodzić na drodze sądowej.

41 Zmiany w ustawie o td Zmiana ustawy o td (Dz.U ) wprowadza zasady dopuszczenia do zawodu kierowcy Wiek kierowcy 21 lat dla pojazdów pow. 7,5 t dmc Obowiązek szkolenia wstępnego i okresowego dla kierowców.

42 Zmiany w ustawie o td Osoby ubiegające się po raz pierwszy o wykonywanie zawodu kierowcy obowiązane będą ukończyć szkolenie wstępne (260 godz. teorii i 20 godz. praktyki) zakończone egzaminem, Kierowca obowiązany jest co 5 lat ukończyć szkolenie okresowe (35 godz. teorii i 12 godz. praktyki). Fakt ukończenia szkolenia zostaje wpisany do prawa jazdy kierowcy.

43 Zmiany w ustawie o td Obowiązek szkolenia wstępnego nie dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1 i wyżej do dnia 10 września 2009r. Obowiązek pierwszego szkolenia okresowego obejmie kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1 lub C 10 do 31 grudnia Muszą oni uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy do 10 września 2010 r. Kolejne roczniki wg harmonogramu w ustawie.

44 Skutki wdrożenia szkoleń kierowców Pozytywne: Doskonalenie wiedzy i praktyki w zakresie ekonomicznej jazdy i techniki jazdy, uświadomienie skutków ekonomicznych złej pracy dla pracodawcy, poprawa brd, Negatywne: Wysoki koszt szkoleń wstępnych, Drastyczny brak kierowców na rynku pracy.

45 Możliwości zmniejszenia negatywnych skutków wdrożenia szkoleń kierowców Dopuszczenie na rynek pracy kierowców spoza UE Finansowanie szkoleń wstępnych przez budżet państwa pod warunkiem wykonywania zawodu w kraju przez okres co najmniej 5 lat na równych zasadach dla kierowców polskich i napływowych.

46

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg. CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM wg. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR)

Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) 8.1.2.1 Czas jazdy zgodnie z umową AETR Umowa Europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR) REGULACJE DOTYCZĄCE CZASU JAZDY I WYPOCZYNKU Definicje Przerwa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych w zakresie czasu pracy kierowcy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach 1 Maksymalne okresy jazdy oraz minimalne okresy przerw i odpoczynków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.2004.92.879 2005.10.21 zm. Dz.U.2005.180.1497 2007.06.20 zm. Dz.U.2007.99.661 2007.11.03 zm. Dz.U.2007.192.1381 2009.01.01 zm. Dz.U.2007.99.661 2009.06.28 zm. Dz.U.2009.79.670

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla organizatorów

Poradnik. dla organizatorów Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Dariusz Winiarczyk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach 1 Co organizator

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Rozdział 1 Przepisy ogólne zmiany: 2005-10-21 Dz.U.2005.180.1497 art. 4 2007-06-20 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2007-11-03 Dz.U.2007.192.1381 art. 5 2009-01-01 Dz.U.2007.99.661 art. 1 2009-06-28 Dz.U.2009.79.670 art. 1 USTAWA Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw.

Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Ryszard Galas Logisoft http://galas.com.pl http://tacho.shop.pl Opracowanie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców dotyczące przerw. Na podstawie tekstu ujednoliconego aktualnego w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców Dziennik Ustaw nr 92 z 2004 poz. 879 zm. Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1497; Dz.U. z 2007 r., Nr 99, poz. 661; Dz.U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1381;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z 2013 poz. 567. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz.

U S T A W A. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1. (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. U040879 1 U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1 (J.t.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1155; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1 Przepisy ogólne (Art. 1 4a) Rozdział 2 Czas pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z. 2013 poz. 567. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497, z 2007 r. Nr 99, poz. 661,

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2013-06-30 22:18

1 z 8 2013-06-30 22:18 1 z 8 2013-06-30 22:18 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN www.przepisy.gofin.pl Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst pierwotny: Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 879 Dz. U. z 2005 r. nr 180,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2013-07-16 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tekst jednolity z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U. 2004.92.879 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) (1) czas pracy kierowców wykonujących

Bardziej szczegółowo

Ustawa o czasie pracy kierowców 1)

Ustawa o czasie pracy kierowców 1) Ustawa o czasie pracy kierowców 1) z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 879) tj. z dnia 30 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 567) Rozdział 1. Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U Nr 92 poz z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 879 U S T AWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, 567, z 2016 r. poz. 2206. z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne

Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Transport drogowy rzeczy wymagania prawne Obowiązujące przepisy odnośnie czasu pracy kierowców Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 października 2012 r. Poz. 1155 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego

Zmiany dotyczące. ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym. Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego Zmiany dotyczące ce przepisów w socjalnych w transporcie drogowym Anna Kopeć Departament Dróg i Transportu Drogowego AKTY PRAWNE Umowa AETR dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy

Bardziej szczegółowo

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW:

USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW: 1. Czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy Czas pracy: 1. Czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje. Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Podstawy prawne 2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej 3. Zmiany

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY

URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE STOSOWANE W TRANSPORCIE DROGOWYM TACHOGRAFY ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. Pracodawca i kierowcy są odpowiedzialni za czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 3820/85 Zakres terytorialny: Rozporządzenie ma zastosowanie do przewozów drogowych, w obrębie Wspólnoty.

ROZPORZĄDZENIE NR 3820/85 Zakres terytorialny: Rozporządzenie ma zastosowanie do przewozów drogowych, w obrębie Wspólnoty. ROZPORZĄDZENIE NR 3820/85 Zakres terytorialny: Rozporządzenie ma zastosowanie do przewozów drogowych, w obrębie Wspólnoty. AETR: - do i/lub z państw trzecich, będących stroną układu, albo w tranzycie przez

Bardziej szczegółowo

Porównanie podstawowych norm wynikających z umowy AETR i rozporządzenia 561/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 561/2006

Porównanie podstawowych norm wynikających z umowy AETR i rozporządzenia 561/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 561/2006 Porównanie podstawowych norm wynikających z umowy AETR i rozporządzenia 561/2006 ROZPORZĄDZENIE NR 3820/85 OBSZAR OBOWIĄZYWANIA: ROZPORZĄDZENIE NR 561/2006 OBSZAR OBOWIĄZYWANIA: Rozporządzenie ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2...

http://www.polskieustawy.com/print.php?actid=2182&lang=&adate=2... 1 of 6 22/03/2010 13:09 Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 879 stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 roku Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1 Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz. U. z 2004, Nr 92, poz. 879 z późn. zm. 1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas

Bardziej szczegółowo

561/2006 WE KOMENTARZ

561/2006 WE KOMENTARZ Porównanie podstawowych norm wynikających z rozporządzenia 3820/85 i 561/2006 UMOWA AETR (po roku 2010) Art. 1 (a) "pojazd" oznacza każdy pojazd samochodowy lub przyczepę; określenie to obejmuje zespół

Bardziej szczegółowo

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej

4 Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej Wprowadzenie 1 Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1 Zasady prowadzenia działalności transportowej 1.2 Podstawowe definicje 2 Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY. Opracował: Grabiński Marek

PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY. Opracował: Grabiński Marek PRZEPISY SOCJALNE W PRACY KIEROWCY Opracował: Grabiński Marek PLANOWANIE PRACY KIEROWCY NORMY MIĘDZYNARODOWE NORMY KRAJOWE Rozporządzenie 561/2006 Umowa AETR Ustawa o czasie pracy kierowców Ustawa Kodeks

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch

Spis treści WSTĘP. CENTRALNA EWIDENCJA NARUSZEŃ Łukasz Włoch Spis treści WSTĘP BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY KIEROWCÓW OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO SPRAWNOŚĆ PSYCHOFIZYCZNA SZKOLENIA BHP ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ POSIŁKI PROFILAKTYCZNE I NAPOJE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA

Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA Warszawa, dnia 25 października 2001 r. USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. (Dz. U. Nr 123, poz. 1354) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Przepisy ustawy mają zastosowanie do

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1354, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286, z 2003 r. Nr 149, poz. 1452.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1)

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW

CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW CZAS PRACY I OBSŁUGA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH-PORADNIK DLA KIEROWCÓW PODSTAWY WŁAŚCIWEJ OBSŁUGI TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH Ogólnie o tachografach i wykresówkach Wykresówki tachografów są dopasowane do róŝnych

Bardziej szczegółowo

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800

Niezgłoszenie na piśmie organowi, który udzielił licencji, zmiany danych, o których mowa w art. 8, w wymaganym terminie 800 Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie naruszeń 1 2 3 Wysokość kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Wysokość

Załącznik nr 3. Wysokość Załącznik nr 3 Wysokość Lp. Wyszczególnienie naruszeń kary pieniężnej w złotych 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW

WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW WYMAGANIA WOBEC KIEROWCÓW 1 1. wiek 2. odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami kwalifikacja kategoria 3. brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) (Dz. U. Nr 92, poz. 879) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy;

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje

Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje Od wydawcy Recenzja Wprowadzenie Symbole, oznaczenia oraz definicje CZĘŚĆ III: NAJWAśNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 1. Podstawowe akty prawne stosowane w transporcie drogowym... 1.1. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed

Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed Infolab 2008 Kontrola okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków w Tachospeed Instrukcja zgodna z programem w wersji 2.19 i wyższej Aleksander Suzdalcew, Magdalena Kanicka, Dariusz Wata 2008-01-03 2 S t

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 879 oraz z 2005 r. Nr 180, poz. 1497.

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Europejskiego i Rady (Dz. U. L 226 z 10.9.2003, str. 4).

Europejskiego i Rady (Dz. U. L 226 z 10.9.2003, str. 4). Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ile pracy, ile odpoczynku

Ile pracy, ile odpoczynku Pracę za kółkiem trzeba będzie zorganizować inaczej Przedsiębiorców i kierowców czekają zmiany w unijnych przepisach o czasie prowadzenia dużych pojazdów. Będą inne przerwy i odpoczynki, które wymuszą

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców

Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców Wkładka aktualizacyjna do książki: Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców autor: Piotr Ciborski Reglamentacja czasu pracy kierowców świadczących pracę poza stosunkiem

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców wykonujących przewóz drogowy, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla kierowców

Taryfikator kar dla kierowców Taryfikator kar dla kierowców Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 1. Kancelaria Sejmu 1. Nieokazanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2006R0561 PL 04.06.2010 001.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Zrzeszenie Międzynarodowych 15.10.2007 r. Przewoźników Drogowych w Polsce

Zrzeszenie Międzynarodowych 15.10.2007 r. Przewoźników Drogowych w Polsce Zrzeszenie Międzynarodowych 15.10.2007 r. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3.

2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Lp. Wyszczególnienie naruszeń PRZEDSIĘBIORCA Wysokość kary pienięŝnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO I PRZEWOZÓW NA POTRZEBY WŁASNE 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0250/2004 2001/0241(COD) PL 13/12/2004 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę dnia 9 grudnia 2004 r.w sprawie przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY WARUNKI ŚWIADCZENIA PRACY Wszelkie zagadnienia związane ze świadczeniem pracy reguluje KODEKS PRACY Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. z późniejszymi zmianami. Prace w ramach umów cywilnoprawnych reguluje

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 11.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 102/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

(Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 1)

(Dz.U. L 102 z 11.4.2006, str. 1) 2006R0561 PL 01.05.2006 000.002 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

(6) Pożądane jest jasne zdefiniowanie zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia poprzez wyszczególnienie objętych nim głównych kategorii pojazdów.

(6) Pożądane jest jasne zdefiniowanie zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia poprzez wyszczególnienie objętych nim głównych kategorii pojazdów. Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY www.logsped.pl Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 1 Strona ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców

Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Szkolenia okresowe i kwalifikacja wstępna kierowców Podstawy prawne Wymagania w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy definiuje Rozdział 7a Ustawy o transporcie drogowym. Zawarte są tu także

Bardziej szczegółowo

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW

CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS EWIDENCJA, ROZLICZENIA, KONTROLE PRACY KIEROWCÓW CZAS PRACY KIEROWCÓW ewidencja, rozliczenia, kontrole Autorzy: Ewa Matejczyk, Łukasz Prasołek, Łukasz Wilczkowski, Monika Wacikowska, dr Joanna Wegner-Kowalska,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

25.1.2014 Czas pracy kierowców w PL i UE

25.1.2014 Czas pracy kierowców w PL i UE Poniżej przedstawiono podstawowe normy czasu pracy kierowców w Unii Europejskiej w oparciu o normy określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 561/2006 - materiał wyłącznie do użytku prywatnego. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T A W A z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) czas pracy kierowców zatrudnionych na podstawie stosunku pracy; 2) obowiązki pracodawców

Bardziej szczegółowo

NajwaŜniejsze zmiany w Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. i innych ustawach. Dz.U.03.149.1452

NajwaŜniejsze zmiany w Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. i innych ustawach. Dz.U.03.149.1452 NajwaŜniejsze zmiany w Ustawie o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001r. i innych ustawach. Dz.U.03.149.1452 USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM Artykuł Ustawy Art.3 Wnioski Art. 10 Ust.3 pkt.2 ust.4 Poprzednia

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW ASPEKTY PRAKTYCZNE

CZAS PRACY KIEROWCÓW ASPEKTY PRAKTYCZNE Warszawa OFERTA PDF Szanowni Państwo, Przedstawiamy ofertę szkolenia z zakresu czasu pracy kierowców prowadzonego przez Pracownika służb kontrolnych. Zapraszamy do zapoznania się z innymi propozycjami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 15 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 15 marca 2006 r. Dz.U.UE.L.06.102.1 2006-05-01 sprost. Dz.U.UE.L.2008.51.27 ogólne 2010-06-04 zm. Dz.U.UE.L.2009.300.88 art. 29 ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych

Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych ZAŁĄCZNIK Nr 1 Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych 1 2 3 1. Nieokazanie wypisu z licencji, wypisu z zezwolenia lub innego wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym

Bardziej szczegółowo

Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego

Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego Firma transportowa Kary/01 Wysokość kar nakładanych przez Inspekcję Transportu Drogowego Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie kary dla kierowców Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość grzywny w złotych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Przewoźnika. Czas pracy kierowców najnowsze zmiany. wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Biblioteka Przewoźnika. Czas pracy kierowców najnowsze zmiany. wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Czas pracy kierowców najnowsze zmiany wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Czas pracy kierowców najnowsze zmiany Wzory dokumentów, porady ekspertów, przykłady rozliczeń

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 92, poz.

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Czas pracy

Rozdział IV Czas pracy Regulaminu Pracy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wprowadzony Zarządzeniem nr 15 /2012 Rektora WUM z dnia 22 lutego 2012r. Fragmenty Rozdział IV Czas pracy 12 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI. Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2

Podstawy prawne WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI. Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 Transport i spedycja Ćwiczenie 1: CZAS PRACY KIEROWCÓW mgr inż. Marcin Hajdul Wyższa Szkoła Logistyki Marcin.Hajdul@wsl.com.pl Marcin Hajdul / Transport i spedycja 2 Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

1BZ98. Odpoczynki kierowców jak je planować i rozliczać

1BZ98. Odpoczynki kierowców jak je planować i rozliczać 1BZ98 Odpoczynki kierowców jak je planować i rozliczać Menedżer produktu: Alina Sulgostowska Redaktor: Izabela Kunowska Numer produktowy: 1BZ98 ISBN: 978-83-269-6431-2 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO Strona:1... Siedlce,... (nr rejestru organu właściwego do wydania licencji) wypełnia Urząd w zakresie krajowego przewozu osób w zakresie krajowego przewozu rzeczy STAROSTA SIEDLECKI 1.... (oznaczenie przedsiębiorcy)...

Bardziej szczegółowo

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj

Czas pracy - pojęcie. Dr Tomasz Duraj Dr Tomasz Duraj FUNKCJE PRAWNEJ REGULACJI CZASU PRACY Funkcja ochronna prawna regulacja czasu pracy słuŝy ochronie pracownika przed nadmierną eksploatacją w procesie pracy ze strony pracodawcy FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK

PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK PRAWO PRACY W PRAKTYCE SYSTEMY CZASU PRACY PRAKTYCZNY PORADNIK w w w.kadr yonline.pl Wydawca i Kierownik Centrum Wydawniczego Beata Rudnicka Redaktor Monika Załuska Redaktor merytoryczny Agnieszka Różańska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Prawo transportowe. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców. 2. Wybrane aspekty czasu pracy kierowców

Prawo transportowe. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców. 2. Wybrane aspekty czasu pracy kierowców Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Prawo transportowe Regulacje prawne dotyczące czasu pracy kierowców Dr inż. Marcin Kiciński marcin.kicinski@put.poznan.pl www.kicinski.eu Agenda

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444. Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY. WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444. Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55 KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY WYKŁADOWCY Tel. (012)35-06-444 Biuro czynne 9.00-18.00 2010-03-24 22:55 PODSTAWA PRAWNA: Podstawę prawną prowadzenia kursów dokształcających

Bardziej szczegółowo

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu System tachografów cyfrowych Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu Wśród wszystkich naruszeń przepisów regulujących przewóz osób i rzeczy - ponad 80% stanowią naruszenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń

Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Biblioteka Przewoźnika Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 wzory dokumentów porady ekspertów przykłady rozliczeń Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców 2013 Wzory dokumentów, porady ekspertów,

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych!

Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Poznaj podstawowe zasady jakie obowiązują przy zatrudnianiu młodocianych! Kto jest pracownikiem młodocianym w myśl kp? Młodocianym jest osoba która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat (art. 190

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1337/.

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw /druk nr 1337/. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1441 SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI PRACY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA WNIOSEK Pieczęć PREZYDENT kancelaryjna: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY BIURO ADMINISTRACJI I SPRAW OBYWATELSKICH Al. JEROZOLIMSKIE 28 00-024 WARSZAWA WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i

2. Porozumienia z załogą Porozumienie o wydłużeniu okresów rozliczeniowych do 12 miesięcy Aspekty prawne Zalety i Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz piktogramów.... 1. Regulamin pracy i obwieszczenie o czasie pracy... 1 1.1. Wprowadzanie regulaminu pracy... 1 1.2. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy... 3 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Kurs kategorii A, A1, A2

Kurs kategorii A, A1, A2 Kurs kategorii A, A1, A2 Program: 30 godzin teorii (godziny lekcyjne) + 20 godzin praktyki (godziny zegarowe). Praktyczna nauka jazdy: odbywa się na motocyklach Suzuki GN 125 (kat. A1) Suzuki GS 500 (kat.

Bardziej szczegółowo