Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe"

Transkrypt

1 Zakład Organizacji i Informatyki Phone: ext Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych. Tachografy cyfrowe Dr inż. Izabella Mitraszewska

2 Plan wystąpienia Najważniejsze zmiany prawne dotyczące czasu pracy kierowców, w tym definicje niektórych pojęć Czas pracy kierowców pojazdów komunalnych Wymagania wobec kierowców pojazdów komunalnych Przepisy w zakresie ciągników siodłowych z przyczepami asenizacyjnymi Przewozy na potrzeby własne oraz zarobkowy transport drogowy podobieństwa i różnice Tachografy Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji kierowcy Zmiany w ustawie o transporcie drogowym.

3 Najważniejsze akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców Prawo krajowe: Ustawa o transporcie drogowym Ustawa o czasie pracy kierowców Ustawa Kodeks pracy Ustawa prawo o ruchu drogowym Ustawa o systemie tachografów cyfrowych Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych Rozporządzenie w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy

4 Najważniejsze akty prawne dotyczące czasu pracy kierowców Prawo międzynarodowe: Umowa europejska AETR Rozporządzenie w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego 561/2006 Rozporządzenie w sprawie urządzeń rejestrujących w transporcie drogowym

5 Obowiązujące w Polsce prawo w zakresie czasu pracy kierowców zawodowych: Przewozy międzynarodowe Przewozy krajowe Konwencja AETR, Rozporządzenie 561/2006 Rozporządzenie 3821/85 Ustawa o czasie pracy kierowców (dotyczy wszystkich kierowców) Ustawa. KODEKS PRACY (dotyczy tylko kierowców zatrudnionych w ramach stosunku pracy) Czas jazdy. Czasy przerw w jeździe. Czas odpoczynku. Jak Konwencja AETR oraz Czas dyżuru kierowcy. Czas przestoju kierowcy. Czas pracy w godzinach nadliczbowych. Czas pracy. Czas przerw w pracy. Czas pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy oraz w niedziele i święta. Normalny czas pracy Normalny i dzielony czas odpoczynku Dokumentowanie aktywności kierowcy Jak Konwencja AETR oraz Przerywany czas pracy. Równoważny czas pracy. Zadaniowy czas pracy. Normalny czas pracy Przerywany czas pracy Zadaniowy czas pracy

6 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: a) "przewóz drogowy" oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy; b) "pojazd" oznacza pojazd silnikowy, ciągnik, przyczepę lub naczepę albo zespół tych pojazdów, zdefiniowanych w następujący sposób: "pojazd silnikowy": pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazdy stale poruszające się po szynach i zwykle używany do przewozu osób lub rzeczy, "ciągnik": pojazd z własnym napędem, poruszający się po drogach, inny niż pojazd stale poruszający się po szynach i skonstruowany specjalnie do ciągnięcia, pchania lub poruszania przyczep, naczep, urządzeń lub maszyn; "przyczepa": pojazd skonstruowany do sprzęgania go z pojazdem silnikowym lub ciągnikiem; "naczepa": przyczepa bez przedniej osi sprzęgana w taki sposób, że znaczna cześć jej ciężaru i ciężaru jej ładunku spoczywa na ciągniku lub pojeździe silnikowym;

7 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: c) "kierowca" oznacza osobę, która prowadzi pojazd nawet przez krótki okres, lub która jest przewożona w pojeździe w celu podjęcia w ramach swoich obowiązków jego prowadzenia w razie potrzeby; d) "przerwa" oznacza okres, w którym kierowca nie może prowadzić pojazdu ani wykonywać żadnej innej pracy, wykorzystywany wyłącznie do wypoczynku; e) "inna praca" oznacza czynności zdefiniowane jako czas pracy w art. 3 lit. a) dyrektywy 2002/15/WE, z wyjątkiem "prowadzenia pojazdu", włącznie z wszelką pracą dla tego samego lub innego pracodawcy, w sektorze transportowym lub poza nim; f) "odpoczynek" oznacza nieprzerwany okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem;

8 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: g) "dzienny okres odpoczynku" oznacza dzienny okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny dzienny okres odpoczynku" lub "skrócony dzienny okres odpoczynku": "regularny dzienny okres odpoczynku" oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin. Alternatywnie, regularny dzienny okres odpoczynku można wykorzystać w dwóch częściach, z których pierwsza musi nieprzerwanie trwać co najmniej 3 godziny a druga co najmniej 9 godzin, "skrócony dzienny okres odpoczynku" oznacza nieprzerwany odpoczynek trwający co najmniej 9 godzin, ale krócej niż 11 godzin;

9 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: h) "tygodniowy okres odpoczynku" oznacza tygodniowy okres, w którym kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem i obejmuje "regularny tygodniowy okres odpoczynku" lub "skrócony tygodniowy okres odpoczynku": "regularny tygodniowy okres odpoczynku" oznacza odpoczynek trwający co najmniej 45 godzin, "skrócony tygodniowy okres odpoczynku" oznacza odpoczynek trwający krócej niż 45 godziny, który można, na warunkach ustalonych w art. 8 ust. 6, skrócić do nie mniej niż 24 kolejnych godzin;

10 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: i) "tydzień" oznacza okres od godz w poniedziałek do godz w niedzielę; j) "czas prowadzenia pojazdu" oznacza czas trwania czynności prowadzenia pojazdu zarejestrowany: automatycznie lub półautomatycznie przez urządzenia rejestrujące określone w załącznikach I i IB do rozporządzenia (EWG) nr 3821/85; lub ręcznie, zgodnie z art. 16 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3821/85; k) "dzienny czas prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku;

11 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: l) o) "tygodniowy czas prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu tygodnia; "dopuszczalna masa całkowita" oznacza maksymalną dopuszczalną roboczą masę pojazdu z pełnym ładunkiem; "załoga kilkuosobowa" oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, w pojeździe przebywa co najmniej dwóch kierowców w celu prowadzenia pojazdu. Przez pierwszą godzinę obsady kilkuosobowej obecność innego kierowcy lub kierowców jest fakultatywna, ale przez pozostałą część tego okresu jest obowiązkowa;

12 Rozporządzenie 561/2006 Podstawowe definicje: p) "przedsiębiorstwo transportowe" oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub związek lub grupę osób nie posiadającą osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy działa zarobkowo, lub jednostkę państwową, niezależnie od tego, czy posiada ona osobowość prawną, czy też podlega organowi posiadającemu osobowość prawną, która zarobkowo lub na potrzeby własne wykonuje przewozy drogowe; q) "okres prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od chwili rozpoczęcia przez kierowcę prowadzenia pojazdu po okresie odpoczynku lub przerwie do momentu rozpoczęcia okresu odpoczynku lub przerwy. Okres prowadzenia pojazdu może być ciągły lub przerywany.

13 Rozporządzenie 561/2006 dotyczy: przewozu drogowego: a) rzeczy, gdy dopuszczalna masa całkowita pojazdów łącznie z przyczepą lub naczepą przekracza 3,5 tony; lub b) osób, pojazdami skonstruowanymi lub trwale przystosowanymi i przeznaczonymi do przewozu więcej niż dziewięciu osób łącznie z kierowcą.

14 Niektóre wyłączenia z obowiązku stosowania zawarte w Rozporządzeniu 561/2006 obligatoryjne Rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego: b) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h; d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej; d) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy; h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy;

15 Niektóre wyłączenia z obowiązku stosowania zawarte w Rozporządzeniu 561/2006 fakultatywne Mogą mieć zastosowanie do następujących przewozów wykonywanych: a) pojazdami będącymi własnością organów publicznych, lub wynajmowanymi przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych; d) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi: przez operatorów świadczących usługi powszechne (dotyczy zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych, lub do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy. Pojazdy takie są używane wyłącznie w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy; h) pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem,.

16 Przewozy drogowe - Konwencja AETR: Czas jazdy i przerwy w jeździe: Okres jazdy dziennej to okres pomiędzy dwoma kolejnymi odpoczynkami (dziennymi lub między dziennym i tygodniowym) 9 godzin norma: odchylenia: Dobowy Tygodniowy 10 godzin (2 razy w tygodniu) 56 godzin (4 okresów po 9 godzin i 2 okresy po 10 godzin) Dwutygodniowy 90 godzin (4 okresów po 9 godzin i 2 okresy po 10 godzin) Maksymalny czas trwania nieprzerwanej jazdy 4,5 godziny 45 minut przerwy Po każdych 4,5 godzinach jazdy (nie przysługuje, gdy zaczyna się okres odpoczynku dziennego lub tygodniowego)

17 Przewozy drogowe Rozporządzenie 561/2006: Czas odpoczynku: Okres odpoczynku to okres, w czasie którego kierowca może swobodnie dysponować swoim czasem (wypoczynek, rozrywka) Odpoczynek dobowy: Załoga 1-osobowa (doba: 24 godziny) norma: odchylenia: 11 godzin 9 godzin Załoga 2-osobowa norma: 9 godzin (każdy z kierowców) (doba: 30 godzin) (3 razy w tygodniu bez rekompensaty)

18 Czas odpoczynku - podzielenie: Zasady podziału odpoczynku dobowego Rozporządzenie 561/2006 Podział czasu odpoczynku Brak podziału czasu odpoczynku Łączny czas odpoczynku Liczba okresów odpoczynku Przejazd pojazdu lądem Przejazd pojazdu pociągiem lub promem 11 godzin 12 godzin 13 godzin Pierwszy okres odpoczynku - min. 3 godzin Jeden okres min. 9 godzin, kolejne zgodnie z przerwami Drugi okres odpoczynku - min. 9 godz. - Przerwa między kolejnymi okresami odpoczynku - - max. 2 przerwy trwające łącznie nie dłużej niż 1 godz. Miejsce odpoczynku łóżko w hotelu lub leżanka w kabinie kierowcy (samochód znajduje się na postoju) łóżko w hotelu lub leżanka w kabinie kierowcy (samochód znajduje się na postoju) łóżko w pociągu lub na promie, a na lądzie leżanka w kabinie kierowcy (samochód znajduje się na postoju)

19 Przewozy drogowe Rozporzadzenie 561/2006: Czas odpoczynku tygodniowy: Norma: 45 kolejnych godzin (wraz z odpoczynkiem dziennym po 6 okresach jazdy) Skrócenia: 24 kolejnych godzin UWAGA: Każde skrócenie odpoczynku tygodniowego musi być zrekompensowane równoważnym czasem odpoczynku, odebranym łącznie przed upływem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu którego dotyczy. Rekompensata musi być w całości dołączona do innego odpoczynku, przynajmniej 9-godzinnego.

20 Najważniejsze różnice pomiędzy Rozporządzeniami 3820/85 i 561/2006 Opis Rozporządzenie Nr 3820 Dzienny czas prowadzenia pojazdu Rozporządzenie (WE) Nr h, może być przedłużony do 10 h, nie częściej niż dwa razy w tygodniu Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu Dwutygodniowy czas prowadzenia pojazdu Bez zmian 56 h (4x9 h + 2x10 h = 56 h) 56 h 90 h 90 h Obowiązujące przerwy 45 minut, po 4,5 h jazdy, przerwy mogą być podzielone na trzy odcinki, nie krótsze niż 15 minut 45 minut, możliwość podzielenia na dwa odcinki, pierwsza część przerwy powinna trwać co najmniej 15 minut, a druga co najmniej 30 minut. Dobowy czas odpoczynku nieprzerwany min. 11 h w przypadku podzielenia 12 h, może być dzielony na dwa lub trzy okresy, jeden z tych okresów musi wynosić 8 h nieprzerwany 11 h, podzielony 12 h, może być dzielony na dwie części, z których pierwsza musi trwać co najmniej 3 h, a druga co najmniej 9 h Tygodniowy odpoczynek 45 h wraz z odpoczynkiem dziennym, po 6 okresach jazdy, dozwolone skrócenie do 36 godzin w miejscu zamieszkania kierowcy lub w miejscu pobytu pojazdu, albo do 24 godzin, poza tymi miejscami W ciągu 2 tygodni dwa regularne okresy odpoczynku w wymiarze 45 h, lub jeden regularny i jeden skrócony, trwający co najmniej 24 godziny. Załoga dwuosobowa W każdym 30-godzinnym okresie, gdy pojazd jest prowadzony co najmniej przez dwóch kierowców, każdy kierowca będzie uprawniony do okresu odpoczynku trwającego nie mniej niż osiem kolejnych godzin. Na zasadzie odstępstwa od przepisów, w ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku, kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.

21 Krajowe przewozy drogowe: Obowiązują następujące przepisy: Ustawa o czasie pracy kierowców Dotyczy: kierowców - przedsiębiorców, kierowców - pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Ustawa Kodeks pracy Dotyczy: tylko kierowców - pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Wynikają z tego określone konsekwencje: Przedsiębiorca, jeżeli jest jednocześnie kierowcą, wobec siebie nie musi przestrzegać kodeksu pracy, natomiast musi go przestrzegać wobec kierowców najemnych (zatrudnionych przez siebie w ramach umowy o pracę). Przepisy ustawy o czasie jazdy, przerw i odpoczynku kierowcy przedsiębiorca musi zawsze przestrzegać.

22 Krajowe przewozy drogowe: Ustawa o czasie pracy kierowców Dzieli kierowców zawodowych na: kierowców - przedsiębiorców Obowiązuje tylko ustawa o czasie pracy w zakresie zgodnym z Konwencją AETR i Rozporządzenia 561/2006 i wynikające z nich normy: czasu jazdy i przerw w jeździe, odpoczynku. kierowców - pracowników Obowiązuje ustawa o czasie pracy w tym zakresie zgodna z Konwencją AETR i Rozporządzenia 561/2006 i wynikające z nich normy: czasu jazdy i przerw w jeździe, odpoczynku. Obowiązuje kodeks pracy i wynikające z niego normy: czasu pracy, dyżuru w pracy, przerywanego czasu pracy, równoważnego czasu pracy, zadaniowego czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych.

23 Krajowe przewozy drogowe: Ustawa o czasie pracy kierowców Z punktu widzenia czasu jazdy, przerw w jeździe i czasu odpoczynku ustawa dzieli kierowców na: kierowców wykonujących standardowe przewozy pojazdami dużymi (powyżej 3,5 tony DMC lub powyżej 9 osób) Tych kierowców obowiązują standardowe normy czasu jazdy, przerw w jeździe i odpoczynku. kierowców wykonujących przewozy małymi (do 3,t tony DMC i do 9 osób), Tych kierowców obowiązują niestandardowe normy czasu jazdy i przerw w jeździe oraz standardowe normy czasu odpoczynku. kierowców wykonujących przewozy pojazdami wyłączonymi z ustawy lub wykonujących przewozy wyłączone z ustawy Tych kierowców nie obowiązują normy czasu jazdy i przerw w jeździe oraz normy czasu odpoczynku.

24 Przewozy na potrzeby własne oraz zarobkowy transport drogowy podobieństwa i różnice Transport zarobkowy Przewozy na potrzeby własne Działalność podstawowa Niezbędna licencja (zabezpieczenie finansowe, niekaralność, certyfikat, zabezpieczenie, opłata licencyjna wysoka) Fakturowanie usługi transportowej Możliwość zatrudniania kierowców nie tylko na umowę o pracę UCPK dotyczy wszystkich pojazdów pow. 3,5 dmc Działalność pomocnicza Niezbędne zaświadczenie (niski koszt) Bezwzględny zakaz fakturowania usługi transportowej Kierowcy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę UCPK dotyczy pojazdów pow. 7,5 t dmc

25 Przewozy drogowe - Konwencja AETR: Od dnia 24 kwietnia 1995r. w międzynarodowych przewozach ładunków jak również osób, we wszystkich pojazdach: do przewozu ładunków - których dopuszczalna masa całkowita wraz z przyczepą przekracza 3,5 t, do przewozu osób - które przeznaczone są do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, wprowadzony został obowiązek stosowania tachografu - urządzenia kontrolno-rejestrującego.

26 Tachografy Kodeks Pracy Opis Ustawa o czasie pracy kierowców Co musi rejestrować tachograf? nie reguluje zgodnie z Konwencją AETR Ile wykresówek musi mieć kierowca do kontroli? nie reguluje zgodnie z 561/2006 Jak długo przedsiębiorca musi przechowywać wykresówki? nie reguluje zgodnie z Konwencją AETR Konwencja AETR odległość przebytą przez pojazd, prędkość pojazdu, czas prowadzenia, inne czasy pracy i czasy dyspozycyjności, przerwy od pracy i dzienne czasy odpoczynku, otwarcie skrzynki, zawierającej kartę kontrolną. W przypadku pojazdów używanych przez dwóch kierowców, urządzenie kontrolne musi umożliwiać rejestrowanie czasów, ale oddzielnie na dwóch odrębnych kartach. wykresówki z bieżącego tygodnia i wykresówki z ostatnich 15 dni, podczas którego kierowca prowadził pojazd, od z ostatnich 28 dni. 12 miesięcy

27

28

29 Pobieranie danych z TC MT zaleca, aby kopiowanie danych przedsiębiorca wykonywał stosując następujące zasady: pobieranie danych z tachografu cyfrowego co najmniej co 3 miesiące, natychmiast przed trwałym bądź okresowym przekazaniem pojazdu innej osobie lub firmie (np. w przypadkach sprzedaży pojazdu, wynajęcia), w sytuacji, gdy tachograf źle funkcjonuje, ale pobranie danych jest możliwe, dla celów administracyjnych w ciągu 7 dni; Pobieranie danych z karty kierowcy: co najmniej co 21 dni, przed opuszczeniem przez kierowcę dotychczasowego miejsca pracy, w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty (od daty ostatniego pobrania do daty ważności karty), dla celów administracyjnych w ciągu 7 dni.

30 Tachograf cyfrowy Złącze sześciostykowe, dostępne od strony panelu czołowego bez potrzeby odłączana jakiejkolwiek części urządzenia rejestrującego

31 Szkolenia w zakresie TC prowadzi szczegóły na

32 Obowiązki pracodawcy w zakresie dokumentacji kierowcy Dokumentacja powinna zawierać: Książkę kierowcy (jeżeli jej nie posiada) lub ewidencję dokumentacji kierowcy, Kopię świadectwa kwalifikacji (wymaganą przepisami), Kopię orzeczeń lekarskiego i psychologicznego, Kartę informacyjną kierowcy (może być w formie elektronicznej), Kartę ewidencyjną pojazdów Ewidencję czasu pracy (pełną za 12 miesięcy). Dokumentacja ta musi być przechowywana przez okres min. 5 lat.

33 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Do czasu pracy kierowcy zalicza się m.in.: Prowadzenie pojazdu, Załadowywanie i wyładowywanie oraz nadzór nad tymi czynnościami, Obsługę codzienną pojazdów, Inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego, Niezbędne formalności administracyjne, Utrzymanie pojazdu w czystości.

34 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Czasem pracy kierowcy jest także czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, np. czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, który nie jest znany przed rozpoczęciem danego okresu pracy. Do czasu pracy wlicza się też 15 minutowa przerwę w pracy, jeżeli dobowy czas pracy wynosi min. 6 godz.

35 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Z czasu pracy wyłączone są: Czas dyżuru, jeżeli w tym okresie kierowca nie wykonywał pracy, Nieusprawiedliwione postoje, Odpoczynek dobowy, Przerwy w pracy, jeżeli kierowcę obowiązuje przerywany czas pracy (tylko jedna przerwa na dobę, trwająca nie dłużej niż 5 godz.).

36 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Zasadą jest, że czas pracy kierowcy nie może przekraczać 40 godz. w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym do 4 miesięcy; Dopuszczalne jest wprowadzenie równoważnego czasu pracy z przedłużeniem dobowego wymiaru do 10 godzin.

37 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Tygodniowy czas pracy kierowcy, łącznie z godzinami nadliczbowymi, nie może przekraczać 48 godz. w przeciętnie 6-dniowym tygodniu pracy w okresie rozliczeniowym do 4 miesięcy; Tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godz. jeśli średni tygodniowy czas pracy nie przekracza 48 godz. pracy w okresie rozliczeniowym do 4 miesięcy. Liczba godzin nadliczbowych kierowcy wynosi 260.

38 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Przykład dla zmianowego systemu pracy: Jeśli kierowca w danym tygodniu ma pierwszą zmianę ( ), kończy pracę w sobotę o godz W następnym tygodniu można mu zaplanować drugą zmianę ( ). Ma wówczas skrócony odpoczynek tygodniowy 24 godz. (z obowiązkiem rekompensaty do końca trzeciego tygodnia).

39 Czas pracy i czas jazdy z punktu widzenia pracodawcy Kierowca zatrudniony przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo transportowe lub pozostający do dyspozycji więcej niż jednego przedsiębiorstwa transportowego przekazuje każdemu z nich odpowiednie informacje, aby umożliwić im przestrzeganie przepisów.

40 Odpowiedzialność pracodawcy Jeżeli kierowca popełni wykroczenie, kara zawsze obciąża pracodawcę, niezależnie od formy zatrudnienia kierowcy i faktu, że wykrocznie miało miejsce bez wiedzy pracodawcy. Swoich roszczeń pracodawca może dochodzić na drodze sądowej.

41 Zmiany w ustawie o td Zmiana ustawy o td (Dz.U ) wprowadza zasady dopuszczenia do zawodu kierowcy Wiek kierowcy 21 lat dla pojazdów pow. 7,5 t dmc Obowiązek szkolenia wstępnego i okresowego dla kierowców.

42 Zmiany w ustawie o td Osoby ubiegające się po raz pierwszy o wykonywanie zawodu kierowcy obowiązane będą ukończyć szkolenie wstępne (260 godz. teorii i 20 godz. praktyki) zakończone egzaminem, Kierowca obowiązany jest co 5 lat ukończyć szkolenie okresowe (35 godz. teorii i 12 godz. praktyki). Fakt ukończenia szkolenia zostaje wpisany do prawa jazdy kierowcy.

43 Zmiany w ustawie o td Obowiązek szkolenia wstępnego nie dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1 i wyżej do dnia 10 września 2009r. Obowiązek pierwszego szkolenia okresowego obejmie kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C1 lub C 10 do 31 grudnia Muszą oni uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy do 10 września 2010 r. Kolejne roczniki wg harmonogramu w ustawie.

44 Skutki wdrożenia szkoleń kierowców Pozytywne: Doskonalenie wiedzy i praktyki w zakresie ekonomicznej jazdy i techniki jazdy, uświadomienie skutków ekonomicznych złej pracy dla pracodawcy, poprawa brd, Negatywne: Wysoki koszt szkoleń wstępnych, Drastyczny brak kierowców na rynku pracy.

45 Możliwości zmniejszenia negatywnych skutków wdrożenia szkoleń kierowców Dopuszczenie na rynek pracy kierowców spoza UE Finansowanie szkoleń wstępnych przez budżet państwa pod warunkiem wykonywania zawodu w kraju przez okres co najmniej 5 lat na równych zasadach dla kierowców polskich i napływowych.

46

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg. CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM wg. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

Ile pracy, ile odpoczynku

Ile pracy, ile odpoczynku Pracę za kółkiem trzeba będzie zorganizować inaczej Przedsiębiorców i kierowców czekają zmiany w unijnych przepisach o czasie prowadzenia dużych pojazdów. Będą inne przerwy i odpoczynki, które wymuszą

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców

Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców Wkładka aktualizacyjna do książki: Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców autor: Piotr Ciborski Reglamentacja czasu pracy kierowców świadczących pracę poza stosunkiem

Bardziej szczegółowo

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje

1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje 1.1. Podstawy prawne Do 3 grudnia 2011 r. zasady prowadzenia działalności transportowej nie były jednolicie uregulowane w skali Unii

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla organizatorów

Poradnik. dla organizatorów Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Dariusz Winiarczyk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach 1 Co organizator

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009

Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 Dariusz Starkowski Zasady wykonywania zawodu przewoźnika drogowego według rozporządzeń unijnych nr 1071/2009 i nr 1072/2009 WSTĘP Bezpośredni wpływ światowego kryzysu gospodarczego na rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO 114 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Dariusz Boruszewski Mariusz Jackowski Sławomir Hołoweńko WYMAGANE DOKUMENTY PODCZAS WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

2. Jakim przepisom o czasie pracy podlegają osoby wchodzące w skład personelu kierującego, a niebędące kierowcami, np. stażysta czy praktykant?

2. Jakim przepisom o czasie pracy podlegają osoby wchodzące w skład personelu kierującego, a niebędące kierowcami, np. stażysta czy praktykant? Przekazujemy obiecane odpowiedzi Departamentu Prawnego PIP na pozostałe pytania, na które zabrakło czasu podczas trwania czatu z Głównym Inspektorem Pracy: 1. Jak zakwalifikować czas oczekiwania na przejściu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października

UZASADNIENIE. - rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu drogowego trzech rozporządzeń Unii

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 14 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.19 15:31:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2012 r. Poz. 1265 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014

Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 Przewodnik po zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach 2013/2014 rekomenduje 130 istotnych zmian komentarze ekspertów przejrzyste tabele Prezent dla Prenumeratorów SPIS TREŚCI 2 I. PRAWO PRACY 1. KODEKS

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 marca 2002 r.

DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 11 marca 2002 r. DYREKTYWA 2002/15/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego PARLAMENT EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Kontrole drogowe. Stan: kwiecień 2012 r.

Kontrole drogowe. Stan: kwiecień 2012 r. Kontrole drogowe Stan: kwiecień 2012 r. PL Kontrole drogowe Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego (BAG) Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) jako samodzielny centralny urząd federalny

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki

1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) dodatki: ZUS czy OFE? dodatek internetowy dostępny na www.mp.infor.pl Wskaźniki i stawki dwutygodnik 1 lipca 2014 nr 13/14(253/254) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl INDEKS 369691 cena 49,80 zł (w tym 5% VAT) ISSN 1731-996X Z PRZYKŁADAMI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

TERMINY W PRAWIE PRACY

TERMINY W PRAWIE PRACY TERMINY W PRAWIE PRACY Niezwłocznie 1. Niezwłocznie w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. 2. Niezwłocznie

Bardziej szczegółowo