Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców"

Transkrypt

1 Wkładka aktualizacyjna do książki: Czas pracy kierowców z wzorcowymi informacjami o czasie pracy dla kierowców autor: Piotr Ciborski Reglamentacja czasu pracy kierowców świadczących pracę poza stosunkiem pracy Dnia 15 sierpnia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (Dz.U. z dnia 16 maja 2013 r. poz. 567), wprowadzająca rozwiązania prawne, na mocy których reglamentacji prawnej będzie podlegał: czas pracy przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, czas pracy osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz osobiście wykonujących przewozy drogowe, w rozumieniu art. 4 pkt 6a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na jego rzecz (art. 1 pkt 1a i 1b ustawy o czasie pracy kierowców). Gramatyczna wykładnia cytowanego powyżej art. 1 pkt 1a i 1b ustawy o czasie pracy kierowców prowadzi do wniosku, że kierowcy poza stosunkiem pracy świadczący pracę na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) podlegają nowym przepisom, a ci, którzy realizują przewozy nie na rzecz przedsiębiorców, np. urzędów administracji publicznej, wykonują pracę bez zmian. Nowym przepisom podlegają wszyscy nieetatowi kierowcy, bez względu na to, czy wykonują przewozy drogowe regulowane przez przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 94, poz i 1087), czy też nie. Jak wynika z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.), czasem pracy kierowców-przedsiębiorców oraz świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pozostają oni na swoich stanowiskach pracy, będąc do dyspozycji podmiotu, dla którego świadczą usługę przewozu drogowego i wykonują czynności, o których mowa w art. 6 ust. 1. Z kolei przywołany art. 6 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców definiuje szeroko pojęty czas pracy tej grupy zawodowej i stanowi, że czasem pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego, w szczególności: 1) prowadzenie pojazdu; 2) załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem; 3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym; 4) czynności spedycyjne; 5) obsługę codzienną pojazdów i przyczep; 6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy; 7) niezbędne formalności administracyjne; 8) utrzymanie pojazdu w czystości. Intencja ustawodawcy jest słuszna i zakłada zaliczanie całej aktywności zawodowej nieetatowego kierowcy do jego czasu pracy, a nie tylko czasu prowadzenia pojazdu. Cały problem sprowadzi się jednak do tego, czy kierowcy-niepracownicy, w pojazdach wyposażonych w urządzenie rejestrujące, będą przełączać tachograf cyfrowy czy analogowy na następujące funkcje: gotowość, inna praca niż kierowanie pojazdem. Gdy tego nie będą czynić, każde zatrzymanie pojazdu będzie oznaczało, iż tachograf wskaże, czyli odpoczynek, a symbol odpowiadać będzie jeździe. Ustawodawca poszedł jeszcze dalej, wliczając do czasu pracy czas pozostawania w gotowości, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców (art. 26b ust. 2 ustawy o czasie pracy kierowców). Jest nim także czas poza przyjętym rozkładem czasu pracy, w którym kierowca pozostaje na stanowisku pracy kierowcy w gotowości do wykonywania pracy, w szczególności podczas oczekiwania na załadunek lub rozładunek, których przewidywany czas trwania nie jest znany kierowcy przed wyjazdem albo przed rozpoczęciem danego okresu. Praktyczne zastosowanie ww. regulacji jest w większości przypadków niemożliwe, gdyż kierowcy niepracownicy nie wykonują przewozów drogowych w oparciu o harmonogramy czasu pracy, poza wąską grupą świadczącą pracę przy przewozach regularnych osób. Zobowiązano kierowców-niepracowników do nieprzekraczania przeciętnie 48-godzinnego czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, przy czym ich tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin, jeżeli średni tygodniowy czas pracy nie przekroczy 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy (art. 26c ust. 1 i 2 ustawy o czasie pracy kierowców). 1

2 Nowelizacja nie wprowadza odrębnej dla kierowców-niepracowników definicji tygodnia. Tym samym należy stosować definicję zawartą w art. 2 pkt 5 ustawy o czasie pracy kierowców, gdzie przez tydzień rozumie się okres od w poniedziałek do w niedzielę. Należy podkreślić, że przepisy omawianej nowelizacji z dnia 5 kwietnia 2013 r. nie wskazują mechanizmu wyznaczania okresu rozliczeniowego czasu pracy niepracowników. W ocenie autora niniejszego komentarza przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy drogowe lub przedsiębiorca, na rzecz którego przewozy realizują kierowcy poza stosunkiem pracy, winien wydać wewnętrzne zarządzenie określające m.in.: okres rozliczeniowy czasu pracy dla samego siebie lub/i kierowców-niepracowników, porę nocną dla samego siebie lub/i kierowców-niepracowników, w celu przestrzegania ograniczeń dotyczących dobowego czasu pracy, w przypadku wykonywania pracy w porze nocnej (o czym w dalszej części opracowania), obowiązek zdawania wykresówek z tachografów analogowych lub umożliwienie przedsiębiorcy, na rzecz którego wykonują przewozy kierowcy-niepracownicy, dokonania wydruków danych albo pobrania plików z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, w celu prowadzenia ewidencji czasu pracy, o której mowa w art. 26d ustawy o czasie pracy kierowców. Nawet gdyby dany przedsiębiorca miał przymiot pracodawcy i posiadał regulamin pracy, to uregulowanie ww. zagadnień nie może być materią regulaminową, ponieważ w myśl art Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Omawiana nowelizacja ustawy o czasie pracy kierowców nie dotyczy kierowców-pracowników i dlatego jej konsekwencje w zakresie praw i obowiązków kierowcy nie mogą być przetransponowane do regulaminu pracy. W sytuacji, gdy przedsiębiorca-pracodawca zatrudnia kierowców w ramach stosunku pracy i poza nim, także winien wydać zarządzenie, o którym mowa powyżej, z tej przyczyny, iż regulamin pracy dotyczy tylko kierowców-pracowników. Autor stoi na stanowisku, że rozciągnięcie obowiązywania regulaminu pracy w zakresie niektórych przepisów o czasie pracy na kierowców-niepracowników może pociągnąć za sobą duże zagrożenia prawne dla pracodawcy. Wynika to z faktu, iż podporządkowanie jest podstawowym elementem odróżniającym stosunek pracy od innych stosunków prawnych, na podstawie których wykonywana jest praca (art i 1 1 Kodeksu pracy). W takiej sytuacji organy kontrolne jak PIP, ZUS, Urząd Skarbowy mogą uznać, że mamy do czynienia z ukrytym stosunkiem, na co wskazuje podporządkowanie w procesie pracy niepracownika przedsiębiorcy, czego wyrazem jest objęcie regulaminem pracy kierowców świadczących pracę poza stosunkiem pracy. Przedsiębiorca, na rzecz którego przewozy wykonują kierowcy poza stosunkiem pracy, może mieć poważne kłopoty z nadzorem nad przestrzeganiem przez kierowców przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w okresie rozliczeniowym (48 godzin). Ustalenie, czy złamano ww. normę, może mieć miejsce tylko pod koniec okresu rozliczeniowego. A jak to stwierdzić w sytuacji, gdy kierowca wykonuje wielodniowe zadanie przewozowe i posiada wykresówki z bieżącego dnia i z ostatnich 28 dni? Jedynym rozwiązaniem wydaje się bieżące sczytywanie czasu pracy i pilnowanie przepracowanego czasu od początku okresu rozliczeniowego. Przykład W Przedsiębiorstwie Transportowym TRUCK w Warszawie, na rzecz którego przewóz rzeczy na obszarze Polski samochodami będącymi własnością tegoż przedsiębiorcy wykonują kierowcy-przedsiębiorcy, wprowadzono 4-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy obejmujący miesiące: styczeń kwiecień, maj sierpień, wrzesień grudzień. W celu obliczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy kierowcy-niepracownika, w okresie rozliczeniowym, należy: obliczyć liczbę tygodni w okresie rozliczeniowym, np. okres V VIII obejmuje 31 dni + 30 dni + 31 dni + 31 dni, co daje łącznie 123 dni : 7 dni = 17,57 tygodni; liczbę tygodni pomnożyć przez 48 godzin, czyli 17,57 48 = 843,36 godziny, i tego wymiaru czasu pracy nie może przekroczyć kierowca świadczący pracę poza stosunkiem pracy. Zarządzenie Nr... /2013 Dyrektora Przedsiębiorstwa Transportowego.... w....., ul.... z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania czasu pracy kierowców świadczących pracę poza stosunkiem pracy W celu realizacji postanowień rozdziału 3a Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.), postanawiam, co następuje: 1 Okres rozliczeniowy czasu pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy wynosi 4 miesiące i obejmuje okresy: styczeń kwiecień, maj sierpień, wrzesień grudzień. 2

3 2 Przez tydzień rozumie się okres od godziny w poniedziałek do godziny w niedzielę. 3 Pora nocna dla celów ustalania czasu pracy kierowcy-niepracownika obejmuje cztery godziny od do Kierowca świadczący pracę poza stosunkiem pracy ma obowiązek zdawania wykresówek z tachografów analogowych lub umożliwienie Przedsiębiorstwu Transportowemu TRUCK w Warszawie dokonywanie wydruków danych albo pobieranie plików z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, w celu prowadzenia ewidencji czasu pracy. 5 Przedsiębiorca przekazuje nieetatowym kierowcom świadczącym na jego rzecz przewozy drogowe ewidencję czasu pracy niezwłocznie po zakończeniu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w 1, po uprzednim pobraniu od kierowców wykresówek lub dokonaniu wydruków danych albo pobraniu plików z karty kierowcy i tachografu cyfrowego za dany okres rozliczeniowy. 6 Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 15 sierpnia 2013 r.... (pieczęć i podpis przedsiębiorcy) Ograniczenia czasu pracy, które omówiono powyżej, dotyczą przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 pkt 1a ustawy o czasie pracy kierowców, i osób, o których mowa w art. 1 pkt 1b ustawy o czasie pracy kierowców, niezależnie od liczby podmiotów, na rzecz których wykonują przewóz drogowy. Ponadto czas pracy kierowców świadczących pracę poza stosunkiem pracy sumuje się z ich czasem pracy realizowanym na stanowisku kierowcy w ramach stosunku pracy (art. 26c ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców). Wprowadzając ww. zapis, ustawodawca założył uczciwość i rzetelność kierowców-niepracowników, która ma się przejawiać we właściwej obsłudze urządzeń rejestrujących, a w przypadku pojazdu niewyposażonego w tachograf w podawaniu przedsiębiorcom, na rzecz których wykonują przewozy drogowe, swojego czasu pracy poświęconego na realizację przewozów drogowych na rzecz innego podmiotu. Przedsiębiorca korzystający z usług kierowcy poza stosunkiem pracy nie posiada innego narzędzia, jak przyjęcie od niego oświadczenia na okoliczność wykonywania przewozów drogowych na rzecz innych podmiotów. Poniżej przedstawiono wzór takiego oświadczenia. Oświadczenie W celu realizacji postanowień art. 26c ust. 1 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz ze zm.) oświadczam, że: 1) świadczę przewóz drogowy jedynie na rzecz..., 2) pozostaję w zatrudnieniu w wymiarze/nie pozostaję w zatrudnieniu* w charakterze kierowcy u innego przedsiębiorcy, w wymiarze... etatu, 3) świadczę pracę na rzecz innego podmiotu, lecz na innej podstawie niż stosunek pracy*, przy wykonywaniu przewozów drogowych, w wymiarze... godzin tygodniowo. W przypadku pozytywnej odpowiedzi w zakresie pkt 3 proszę podać przybliżoną przeciętną tygodniową liczbę godzin pracy z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień wystawienia niniejszego oświadczenia:... Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszelkich zmianach dotyczących niniejszego oświadczenia. Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych zawartych w oświadczeniu może być przyczyną rozwiązania (umowy zlecenia/umowy o współpracy)*. * niepotrzebne skreślić... (podpis kierowcy) Kierowców świadczących pracę poza stosunkiem pracy obowiązywać będzie m.in. art. 13 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców, zgodnie z którym po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie. W opinii autora, jeżeli kierowca-niepracownik realizuje przewozy drogowe reglamentowane przez przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego lub umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 94, poz i 1087), to zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy o czasie pracy kierowców nie stosuje się do niego cytowanego art. 13 ust. 1. Co za tym 3

4 idzie, wskazany art. 13 ust. 1 obejmie w praktyce kierowców niepracowników prowadzących pojazdy lub wykonujących przewozy wyłączone spod jurysdykcji rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR. Kierowców-niepracowników obowiązywać będzie także ograniczenie pracy w porze nocnej, a to za sprawą odpowiedniego stosowania art. 21 ustawy o czasie pracy kierowców, co wynika z art. 26c ust. 4 przedmiotowej ustawy. Jak wynika z przywołanego art. 21, w przypadku gdy praca jest wykonywana w porze nocnej, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. Aby zweryfikować, czy kierowca wykonujący pracę poza stosunkiem pracy przestrzega ww. przepisu, należy w trybie zarządzenia wewnętrznego określić porę nocną, o czym była mowa powyżej. W tym miejscu należy zauważyć, iż ustawodawca w art. 22 ustawy o czasie pracy kierowców wyłączył stosowanie art. 21 w stosunku do licznych grup kierowców, m.in. samochodów osobowych i pojazdów specjalistycznych wykorzystywanych dla celów medycznych. Skoro ustawodawca w nowelizacji nie zobowiązał przedsiębiorców korzystających z usług kierowców poza stosunkiem pracy do odpowiedniego stosowania art. 22 ustawy o czasie pracy kierowców, wydawać by się mogło, że ograniczenie pracy w porze nocnej obejmuje każdego kierowcę-niepracownika, bez względu na to, jakim pojazdem kieruje lub jaki przewóz drogowy realizuje. W ocenie autora niniejszego opracowania, gramatyczna wykładnia nowelizacji byłaby sprzeczna z intencją ustawodawcy, który nie miał zamiaru wprowadzić w stosunku do kierowców-niepracowników bardziej rygorystycznych rozwiązań prawnych aniżeli te, które obowiązują kierowców etatowych. Z kolei do określenia odpoczynków kierowcy świadczącego pracę poza stosunkiem pracy stosuje się postanowienia rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub umowy AETR. I tak zgodnie za art. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku. Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24-godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku. Dzienny okres odpoczynku może zostać przedłużony do rozmiarów regularnego lub skróconego tygodniowego okresu odpoczynku. Kierowca może mieć najwyżej trzy skrócone dzienne okresy odpoczynku pomiędzy dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku. W ciągu 30 godzin od zakończenia dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca należący do kilkuosobowej załogi musi skorzystać z kolejnego dziennego okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin. W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca wykorzystuje co najmniej: dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie to należy jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24-godzinnych, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku. Odpoczynek wykorzystywany jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku wykorzystuje się łącznie z innym okresem odpoczynku trwającym co najmniej 9 godzin. Tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie, można zaliczyć do dowolnego z nich, ale nie obu. Kolejną nową regulacją jest powinność prowadzenia ewidencji czasu pracy dla kierowców świadczących pracę poza stosunkiem pracy, co wynika z art. 26d ustawy o czasie pracy kierowców. Przy czym ewidencję czasu pracy przedsiębiorcy prowadzi sam przedsiębiorca, który osobiście wykonuje przewozy drogowe. A w przypadku kierowców-niepracowników wykonujących pracę na rzecz konkretnego przedsiębiorcy ten przedsiębiorca. Odwołanie się w art. 26d ust. 3 do art. 25 ust. 1 ustawy o czasie pracy kierowców oznacza, że ewidencja może mieć formę: 1) zapisów na wykresówkach, 2) wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, 3) plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, 4) innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności lub 5) rejestrów opracowanych na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 1 4. Aby przedsiębiorca miał możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy, kierowcy wykonujący na jego rzecz przewozy drogowe winni umożliwić mu uzyskanie danych lub dokumentów, potrzebnych do jej prowadzenia, co należy podnieść w zarządzeniu wewnętrznym. Propozycję stosowanego zarządzenia podano powyżej. Ewidencję czasu pracy przechowuje się przez okres dwóch lat, co oznacza obowiązek zachowania przez ten okres zapisów na wykresówkach lub wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Jest to okres dłuższy o rok od wskazanego w przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, które obliguje przewoźnika do rocznego przechowywania ww. dokumentów. Tak na marginesie, w przypadku kierowców na etatach obowiązek przechowywania zapisów na wykresówkach lub wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego wynosi trzy lata, jeżeli w takiej formie prowadzi się ewidencję czasu pracy (art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców). Co więcej, przedsiębiorca, na rzecz którego wykonują przewozy nieetatowi kierowcy, ma obowiązek wydawania im, nawet bez ich wniosku, kopii ewidencji czasu pracy. Ustawodawca nie określa, z jaką częstotliwością lub za jakie okresy należy udostępniać kierowcom rzeczoną ewidencję. W ocenie autora właściwym rozwiązaniem byłoby przyjęcie rozwiązania, iż taką ewidencję wydaje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ust. 1 i 2 ustawy o czasie pracy kierowców. 4

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY. Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Analiza przepisów regulujących rozliczanie czasu pracy Warszawa, wrzesień 2009 Przepisy o czasie pracy stanowią wyjątkowo trudny obszar unormowań w krajowym

Bardziej szczegółowo

Ile pracy, ile odpoczynku

Ile pracy, ile odpoczynku Pracę za kółkiem trzeba będzie zorganizować inaczej Przedsiębiorców i kierowców czekają zmiany w unijnych przepisach o czasie prowadzenia dużych pojazdów. Będą inne przerwy i odpoczynki, które wymuszą

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg.

CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM. wg. CZAS PRACY KIEROWCÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM wg. ROZPORZĄDZENIA (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy

Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Rozdział I. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą do systemu prawa pracy jest możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY

Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Dla menedżera - PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZANIA CZASU PRACY Monika Smulewicz Kierownik Działu Kadr i Płac w FPA Group firmie świadczącej usługi outsourcingowe w zakresu księgowości, kadr, płac oraz usługi

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla organizatorów

Poradnik. dla organizatorów Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Dariusz Winiarczyk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach 1 Co organizator

Bardziej szczegółowo

Czas pracy. www.pip.gov.pl

Czas pracy. www.pip.gov.pl Czas pracy Stan prawny październik ik2012 2 r. www.pip.gov.pl Czas pracy Czas pracy to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y

Z a d a n i o w y c z a s p r a c y P R A W O P R A C Y ===================== Z a d a n i o w y c z a s p r a c y MARIA TERESA ROMER Prawo Pracy nr1 styczeń 2006 r. /Wydawca LIBRATA sp. z o.o./. Zawarte w Kodeksie pracy przepisy o czasie

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt II PZP 1/14 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2014 r. Prezes SN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis

Teza. OSNAPiUS 2006 nr 3-4, poz. 50, str. 126, Legalis Teza Moc obowiązująca umów międzynarodowych przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 21 czerwca 2005 r. II

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne DZIAŁ SZÓSTY CZAS PRACY Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo