S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY RADIOTERAPII Nr PN 2/10 Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz z późn. zm.)

2 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej, projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Kody CPV: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, usługi nadzoru. Budynek Onkologii Klinicznej został zbudowany w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek jest obiektem wolnostojącym, fundamenty i ściany z cegły pełnej, stropy typu Ackermana, na poddaszu strop drewniany, dach dwuspadowy kryty dachówką, częściowo płaski kryty papą, schody żelbetowe. Budynek połączony jest łącznikiem z Bunkrem II. Komunikacja między piętrami odbywa się windą typu SDE, rok budowy W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia Poradni Onkologicznej, szatnie personelu, magazynowe i techniczne oraz pomieszczenia Działu Technicznego. Na parterze budynku znajduje się Oddział Bloku Operacyjnego Jednego Dnia i pomieszczenia punktu zbiorczego przyjmowania i wydawania materiałów sterylnych. Kubatura m 3, powierzchnia użytkowa 2 115,5 m 2, ilość kondygnacji nadziemnych 3, podziemnych 1. Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan., c.c.w., c.o., gazów medycznych, elektryczną, teletechniczną (telefoniczną, komputerową, telewizyjną), system oddymiania klatki schodowej z centralką BSS 9, system sygnalizacji pożaru typu FP 800 produkcji Aritech, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, monitoring zewnętrzny. Do obowiązków WYKONAWCY (biura projektowego) należeć będzie: a) inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, b) koncepcja funkcjonalno przestrzenna (Technologia Medyczna) sporządzona w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM, c) projekt budowlany i wykonawczy następujących branż: architektura i kolorystyka elewacji, konstrukcja, wyposażenie, instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne,. technologia medyczna, zagospodarowanie terenu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2

3 Poszczególne elementy dokumentacji projektowej i kosztorysowej należy przedłożyć w następujących ilościach egzemplarzy: projekt budowlany, wykonawczy 5 egz., przedmiar robót 3 egz. opracowania kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 2 egz., opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 2 egz., oraz całość dokumentacji w wersji elektronicznej w plikach pdf, dwg, kst, doc na płycie CD lub DVD. Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej zawarte są w programie funkcjonalnoużytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). 1. Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie: a) opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, b) uzgodnień dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 2) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wystąpieniem, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 2. Wszelkie niezbędne materiały: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, WYKONAWCA pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonym formularzu ofertowym. 3. Nadzór autorski świadczony będzie w ramach przedmiotu zamówienia. 4. WYKONAWCA jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w obecności upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM od godz. 7:30 do godz. 14:00, pod nr tel.: lub Po dokonaniu wizji lokalnej zostanie spisany protokół Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Podstawa wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej Dokumentacje należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przepisów ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) a także innych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków Program funkcjonalno - użytkowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. II. Informacje o dopuszczeniu do składania ofert częściowych: ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3

4 III. Informacje o dopuszczeniu ofert wariantowych: ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. IV. Termin związania ofertą: Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. V. Termin wykonania zamówienia: Do 31 lipca 2010 roku. VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: ZAMAWIAJĄCY przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. VIII. Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się WYKO- NAWCÓW z ZAMAWIAJACYM: 1. ZAMAWIAJĄCY urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 7:15 14:00 od poniedziałku do piątku. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt ZAMAWIAJĄCY dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i a. Telefon i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: nr tel , nr faxu: ; do korespondencji w sprawie Zamówienia: 4. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje i inne pisma faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAW- CAMI muszą być sporządzone w języku polskim. 6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z WYKONAWCAMI są: w sprawie przedmiotu zamówienia Maciej Czarnecki pod nr tel.: , w sprawie procedury przetargowej Adrianna Zalewska pod nr tel.: WYKONAWCA może zwrócić się, w formie pisemnej do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści SIWZ z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 4

5 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYKONAWCOM, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. IX. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać: 6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści, z formularzem określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumenty potwierdzające uprawnienia WYKONAWCY do wykonywania działalności: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający status prawny składającego ofertę - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty potwierdzające posiadanie przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia: wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie Oświadczenia (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa Zamówień Publicznych Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt.6.5., posiadają wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w każdej ze specjalności, tj.: architektonicznej, 5

6 konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz ważne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się z warunkami postępowania, w tym z projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w powyżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach. X. Miejsce, termin i forma składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny I piętro, pok. 101 w terminie do dnia roku, do godz. 10: Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie ZAMA- WIAJĄCEGO do daty i godziny składania ofert. 3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone oznaczeniem wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO ze wskazaniem daty i godziny złożenia. 4. Wszystkie oferty otrzymane przez ZAMAWIAJĄCEGO po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone WYKONAWCOM bez otwierania. 5. WYKONAWCA winien umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które będą zaadresowane do ZAMAWIAJĄCEGO w następujący sposób: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin oraz będą posiadały oznaczenia: OFERTA - PN 2/10; Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii. Nie otwierać przed roku, godz. 10: Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres WY- KONAWCY, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert. 7. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. XI. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert i zmian do ofert nastąpi w dniu roku o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 102). 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone: stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia), nazwy i adresy WYKONAWCÓW, ceny ofert. 6

7 5. Oferty oznaczone wycofanie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek ZAMA- WIAJĄCY prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4). XII. Kryteria oceny: Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującym kryterium: Lp. Kryterium Znaczenie 1. Cena 100% Wartość kryterium będzie ustalona według następującego wzoru : najniższa cena spośród oferowanych cena podana w ofercie XIII. Finansowe warunki realizacji zamówienia: 1. Oferowana w ofercie cena ma obejmować wszystkie koszty związane z wykonaną usługą projektową zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1). 2. Rozliczenie usługi realizowane będzie w złotych polskich. 3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje następujące etapy płatności: 30% po przekazaniu dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami, 40% po przekazaniu dokumentacji wykonawczej przedmiarów, robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji, 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 10% po zakończeniu prac budowlano - instalacyjnych. 4. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XIV. Wadium: ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest doznanie uszczerbku lub możliwość doznania uszczerbku interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia, w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy. 2. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od chwili, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł do ZAMAWIAJĄCEGO w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Protest wniesiony po terminie ZAMAWIAJĄCY odrzuca. 7

8 3. Protest winien być umotywowany i powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 4. Kopię wniesionego protestu ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekazuje WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 5. Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. ZAMAWIAJĄCY rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty wniesione przez WYKONAWCÓW w terminie do 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 7. Od rozstrzygnięcia protestu lub braku rozstrzygnięcia we wskazanym wyżej terminie przysługuje odwołanie na opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty. Na pozostałe czynności lub zaniechania ZAMAWIAJĄCEGO odwołanie nie przysługuje i protest jest ostatecznie rozstrzygnięty. 8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU. 9. Kopię odwołania ZAMAWIAJĄCY przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 10. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 11. Na wyrok oraz postanowienia Izby kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. XVI. Istotne postanowienia warunków umowy: Projekt UMOWY zawiera Załącznik nr 6 do specyfikacji. Załączniki do SIWZ : Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; Załącznik nr 2 Program funkcjonalno - użytkowy; Załącznik nr 3 Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia; Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe; Załącznik nr 5 Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej; Załącznik nr 6 Wzór umowy (projekt). Załącznik nr 7 Obowiązki WYKONAWCÓW Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm PN-EN ISO 9001: 2001, PN- EN ISO 14001: 2005 i PN-N 18001: 2004). ZATWIERDZAM: 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy..., dnia (pieczęć WYKONAWCY) Formularz ofertowy... (nazwa firmy WYKONAWCY) posiadający firmę:...(ulica nr domu kod pocztowy miejscowość)... (telefon, fax) reprezentowana przez: (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na : Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii. 1. Oferujemy wykonanie usługi w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: netto... złotych (słownie:...) plus podatek VAT wg stawki...%, to jest brutto... złotych (słownie:...) 2. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU. 3. Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 9

10 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w tym projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art.22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych tj.: a) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjałem techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; * przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie:... c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. 8. Oświadczamy, iż zamierzamy /* nie zamierzamy/ powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: Oświadczamy, że wszystkie karty naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... kart.... (podpis osoby /osób/ upoważnionej do reprezentacji) *niepotrzebne skreślić 10

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii. Adres inwestycji: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Szczecin, ul. Strzałowska 22 Rodzaj robót: Usługi projektowania architektonicznego: Kod CPV: SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU A Lokalizacja B Opis stanu istniejącego C Program funkcjonalny D Opis założeń projektowych E Ogólny zakres robót adaptacyjnych F Etapowanie realizacji wykonania dokumentacji projektowej A Lokalizacja. Budynek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest w Szczecinie, na działce nr 32/8, obręb 3089, będącej w użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Golęcino - Gocław. B Opis stanu istniejącego. Objęty opracowaniem budynek został zrealizowany w latach 30-tych ubiegłego wieku. Obecnie w budynku znajduje się Oddział Onkologii Klinicznej, Pododdział Pobytu Dziennego, Poradnia Chemioterapii, Pododdział Chirurgii Jednego Dnia i Dział Techniczny. Obiekt jest budynkiem o kubaturze m 3, powierzchni użytkowej 2 115,5 m 2, ilość kondygnacji nadziemnych - 3, podziemnych 1. Fundamenty budynku z cegły pełnej, Stropy typu Ackermana, nad poddaszem strop drewniany, Ściany cegła ceramiczna, Schody żelbetowe lastriko na stopniach i podestach, Dach dwuspadowy kryty dachówką karpiówką częściowo płaski kryty papą, 11

12 Komunikację wewnętrzną budynku stanowi dźwig szpitalny typ SDE oraz urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych. C Program funkcjonalny. 1. Zamawiający przewiduje, że w nowym budynku po przebudowie znajdować się będą pomieszczenia takie jak: gabinet lekarski, pokój zabiegowo opatrunkowy, pomieszczenie punktu pielęgniarskiego, pokoje pacjentów, kuchenka oddziałowa, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie brudownika, pomieszczenie gospodarcze, szatnie pracowników medycznych i administracyjnych, węzły sanitarne. 2. Na poziomie kondygnacji parteru przewiduje się lokalizację bloku operacyjnego z jedną salą operacyjną na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Rodzaj wykonywanych zabiegów: zabiegi drobne w znieczuleniu miejscowym oraz zabiegi w znieczuleniu ogólnym. Zabiegi wykonywane codziennie. Na bloku operacyjnym pełna obsada personelu medycznego to: lekarze (chirurdzy i anestezjolog), pielęgniarki (instrumentariuszki i anestezjologiczne), personel sprzątający. Pomieszczenia: sala operacyjna, pomieszczenie przygotowania pacjenta pokój wprowadzeń, przygotowanie lekarzy umywalnia, magazyn czysty (zestawy i pakiety bielizny sterylne), narzędziownia (obróbka narzędzi i sprzętu po zabiegach), pomieszczenie pobytu pacjentów po zabiegu (sala wybudzeń), śluza dla pacjentów, śluza szatniowa dla personelu, pomieszczenie porządkowe z wydzielonym brudownikiem, pomieszczenia sanitarne (damskie i męskie), pomieszczenie socjalne. 3. Część pomieszczeń parteru zagospodarowanych obecnie przez Dział Techniczny należy przeznaczyć na funkcjonowanie Komisji Onkologicznej Interdyscyplinarnego Zespołu Medycznego prowadzącego czynności konsultacyjne przez jeden dzień w skali tygodnia. D Opis podstawowych założeń projektowych. Zaprojektowanie przestrzenno - użytkowe przebudowanego budynku na potrzeby Oddziału łóżkowego Radioterapii. Zaprojektowanie dla ww. funkcji pomieszczeń dla pacjentów. 12

13 Zaprojektowanie w pomieszczeniach po sterylizacji i Chirurgii Jednego Dnia, Bloku Operacyjnego z jedną salą operacyjną na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Opracowanie technologii rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych kondygnacji. E Ogólny zakres robót adaptacyjnych. Projektowana przebudowa oraz istniejący stan techniczny budynku wymusza wykonanie następującego zakresu robót budowlano instalacyjnych: wykonanie niezbędnych wyburzeń, wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów budynku, wykonanie remontu elewacji (docieplenie i renowacja), wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową, wymiana istniejącego dźwigu oraz montaż drugiego dźwigu szpitalnego, wymiana stolarki drzwiowej i częściowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie posadzek, demontaż istniejących instalacji wewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej, wykonanie instalacji c.o. oraz przyłącza cieplnego, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie instalacji przyzywowej, teletechnicznej, komputerowej, TV, wykonanie instalacji systemu monitoringu zewnętrznego budynku z przesyłem sygnału na portiernię szpitala, wykonanie instalacji p.poż., wykonanie elementów wykończenia (tynki, malowanie), wykonanie korekty układu drogowego wokół obiektu, F Etapowanie realizacji wykonania dokumentacji projektowej. I etap: przygotowanie Koncepcji funkcjonalno przestrzennej (Technologia Medyczna) przebudowy budynku Oddziału Onkologii Klinicznej. II etap: po uzgodnieniu z Zamawiającym Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej przystąpienie do realizacji opracowania dokumentacji projektowej budowlanej wraz z zagospodarowaniem terenu do obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) a także innych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i złożenie do WUiAB w Szczecinie celem uzyskania pozwolenia na budowę. III etap: opracowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. Uwaga: Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji oceny stanu technicznego budynku. 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Oświadczam, że w chwili obecnej reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia. Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Posiadane uprawnienia Zakres wykonywanych czynności * dla osób wyszczególnionych należy załączyć dokumenty stwierdzające, że posiadają wymagania oraz potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego..., data... (podpis osoby /osób/ upoważnionej do reprezentacji) 14

15 Załącznik nr 4 do SIWZ... /nazwa (firma) i adres WYKONAWCY/ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat następujące zamówienia: Lp. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO wartość netto (zł) początek czas realizacji koniec Miejsce wykonywania i zakres prac objętych SIWZ (w tym powierzchnia użytkowa obiektu, zakres prac projektowych)..., data... (podpis osoby /osób/ upoważnionej do reprezentacji) 15

16 Załącznik nr 5 do SIWZ POTWIERDZENIE DOKONANIA WIZJI LOKALNEJ I ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM ZAMÓWIENIA Nazwa WYKONAWCY Data pobytu Potwierdzenie pobytu ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16

17 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr PN-2/10 (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , posiadającym NIP , Regon , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Dudzińskiego Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 2. Marię Galińską Głównego Księgowego a.... posiadającymi NIP, Regon.., zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu... na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego pn.: Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania opracowanie kompleksowej budowlano-wykonawczej, projektowo-kosztorysowej dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego, nad realizacją inwestycji Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. 2. Dokumentacja projektowa obejmuje: a) inwentaryzację stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, b) koncepcję szkicowa sporządzona w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM, c) projekt budowlany i wykonawczy następujących branż: architektura i kolorystyka elewacji, konstrukcja, wyposażenie, instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, technologia medyczna, zagospodarowanie terenu, 17

18 przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej i kosztorysowej należy przedłożyć w następujących ilościach egzemplarzy: projekt budowlany, wykonawczy 5 egz., przedmiar robót 3 egz. opracowania kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 2 egz., opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 2 egz., oraz całość dokumentacji w wersji elektronicznej w plikach pdf, dwg, kst, doc na płycie CD lub DVD. 4. Przedmiot umowy obejmuje także: 1) uzyskanie: opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, uzgodnień dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 2) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wystąpieniem, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 5. Wszelkie niezbędne materiały: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, WYKONAWCA pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie. 6. WYKONAWCA zobowiązuje się ponadto do sprawowania, nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową poprzez: a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością wykonywanych prac z dokumentacją projektową, b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, c) udział w naradach, uczestnictwo w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, a także w czynnościach mających na celu osiągnięcie projektowanych zdolności użytkowych, d) udzielanie wyjaśnień organom w sprawach, o których mowa w ust. 4. e) wprowadzanie zmian uzgodnionych w trakcie realizacji do dokumentacji projektowej. 7. WYKONAWCA ma obowiązek przybycia na teren budowy na każde żądanie ZAMAWIAJĄ- CEGO. 8. Ustala się, że nadzór w sytuacjach nie wymagających przybycia na plac budowy będzie pełniony poprzez udzielanie niezbędnych informacji w formie rozmowy telefonicznej (potwierdzonej pisemnie w terminie do 3 dni od udzielenia informacji, np. , faks) oraz informacji drogą faksową lub pocztą Dokumentację określoną w 1 ust. 2 należy sporządzić na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO Programu funkcjonalno użytkowego, określonego w Załączniku Nr 1 do umowy. 18

19 3. 1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do bieżącej współpracy z ZAMAWIAJĄCYM, celem uzyskania optymalnego rozwiązania przy wykonywaniu niniejszej umowy. 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM we wszystkich sprawach dotyczących niniejszej umowy. 4. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przekazać w całości praw i obowiązków wynikających z umowy i dokonać zmiany wykonawców projektów poszczególnych branż. 5. WYKONAWCA odpowiada jak za własne prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do współdziałania z WYKONAWCĄ w zakresie dokonywania ustaleń i doboru materiałów wykończeniowych. 2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo dane, jakich brak wyłoni się w trakcie wykonania umowy, których nie można było uprzednio przewidzieć. 5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie: opracowania koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, opracowania projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 8 tygodni od uzgodnienia przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej, opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie do roku. 2. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Odbiór prac projektowych potwierdzony zostanie protokołami zdawczo - odbiorczymi. Dokumentacja niekompletna nie podlega odbiorowi. 4. Datę podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołów, o których mowa w ust. 2 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. 5. Do projektu WYKONAWCA załącza tabelaryczne zestawienie opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 19

20 7. 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy i wynosi netto:.... zł (słownie:....) + podatek VAT 22%..; brutto:..... zł (słownie:....) 2. Ustalone wynagrodzenie obejmuje przedmiot zamówienia, określony w 1 umowy. 3. Wynagrodzenie WYKONAWCY jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie Na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych i pisemnego oświadczenia WYKONAW- CY, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe. 2. WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie określone w 7 ust. l w częściach tj.: 30% po przekazaniu dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami, 40% po przekazaniu dokumentacji wykonawczej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji, 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 10% po zakończeniu prac budowlano- instalacyjnych. 3. Podstawą do wypłaty poszczególnych części wynagrodzenia jest faktura VAT, płatna przelewem w terminie 21 dni od daty jej doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w fakturze. 9. WYKONAWCA w dniu podpisania umowy złoży zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnienia błędów w dokumentacji projektowej na sumę ,00 złotych W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów umownych, ZAMAWIAJĄ- CEMU przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,15% wartości netto za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z winy ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej stanowi zaawansowania prac. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości umowy netto. 4. W przypadku zwłoki WYKONAWCY w usunięciu wad przedmiotu umowy, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony przez ZAMAWIAJĄCEGO. 20

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:

Umowa nr /IR/ a... siedzibą w, NIP.REGON,wpisanym w., zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez: Wzór umowy Umowa Nr./IR/2016 zawarta w Bydgoszczy, w dniu... 2016 r. pomiędzy: Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a w Bydgoszczy (85-844), NIP:

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej

Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego Umowa o Wykonanie Dokumentacji Projektowej Umowa zawarta w dniu.....w......, pomiędzy: Zgromadzeniem Sióstr od Aniołów, ul. Władysława Broniewskiego 28/30, 05-510

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr...2007 /projekt/

UMOWA Nr...2007 /projekt/ Załącznik nr B UMOWA Nr...2007 /projekt/ zawarta w dniu... w Mszanie pomiędzy Gminą Mszana mającym siedzibę w Mszanie przy ul. 1 Maja 81 zwanym dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy

Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Umowa nr... zawarta w dniu. pomiędzy Przewozy Regionalne spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa budynku Domu Dziennego Pobytu Senior wraz z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y _ O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A GMINA OLEŚNICA 56-400 Oleśnica, ul. 11-go Listopada 24 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie ujęcia wód podziemnych dla zaopatrzenia w wodę w m. Ostrowina Oleśnica, dnia 26.06.2006

Bardziej szczegółowo

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Załącznik: nr:1 (imię i nazwisko / firma wykonawcy) (miejscowość, data) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Niniejszym oświadczam, że: 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 2.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór)

U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) Nr sprawy: NZ/28P/POIiS/2012 Załącznik nr 7 do SIWZ U M O W A Nr NZ/28P/POIiŚ/2012 (wzór) W dniu 2012 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ

FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ FORMULARZ OFERTY PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 Nazwa przedmiotu zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce celem przebudowy pomieszczeń pracowni mechanizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA. zwanym dalej Wykonawcą. UMOWA. zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła Marcina Bednarczyka,

Bardziej szczegółowo

RIGRiOŚ Borki, r.

RIGRiOŚ Borki, r. Zapytanie ofertowe o przedstawienie ceny za usługę w zakresie opracowania wniosku do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r.

UMOWA NR P1/2014. Termin realizacji 2 1) Termin zakończenia prac :... r. UMOWA NR P1/2014 zawarta w dniu... w Sośnicowicach, pomiędzy Instytutem Ochrony Roślin Państwowym Instytutem Badawczym, 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 29, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Chojnów, r. Chojnów, 18.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Drzymały 30, 59-225 Chojnów działający w imieniu Gminy Miejskiej Chojnów zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku wielkoformatowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 21300-2010; data zamieszczenia: 25.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku mieszkalnego na zespół trzech kancelarii Załącznik nr 2 Wykaz osób Nazwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): Imię i nazwisko Specjalność Proponowana

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A

zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A Załącznik nr 2 do SIWZ / oferty ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE U M O W A nr... na roboty energetyczne zawarta w dniu roku w Warszawie pomiędzy: PIT -RADWAR S.A, reprezentowanym przez:... Prezesa Zarządu...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

O Ś W I A D C Z E N I E

O Ś W I A D C Z E N I E Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków Załącznik nr 2 -Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 3 Wzór umowy ZAŁĄCZNIK nr 1... dnia...... (pieczątka firmowa Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E o spełnianiu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy :

UMOWA Nr./ P/2016. zawarta w dniu r. pomiędzy : UMOWA Nr./ P/2016 na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z Lipnik Stargard do skrzyżowania z droga krajową nr 20 Przebudowa ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie aktualizacji Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży wraz z wyliczeniem potrzebnych środków na realizację

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr...

PROJEKT UMOWY. UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... Załącznik nr 8 do SIWZ W dniu... w Lutocinie pomiędzy UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE Nr... GMINĄ LUTOCIN, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin posiadającą NIP 511-02-71-300, REGON 130378261, zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji WNP.6730.2012 Grajewo, 2012-12-17 OGŁOSZENIE Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W załączeniu: 1) formularz zapytania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót

b) oferujemy okres gwarancji w miesiącach..od daty odbioru robót Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY pełna nazwa Wykonawcy...... adres siedziby Wykonawcy ulica... miasto... województwo.. / pieczęć firmowa / Nr NIP... Nr REGON... nr telefonu... nr faksu... adres e-mail..

Bardziej szczegółowo

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie

U M O W A N R /2010. dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie Załącznik Nr 5 U M O W A N R /2010 dotycząca : wykonania dokumentacji projektowej adaptacji poddasza na sale dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Tuszynie Lesie zawarta w dniu... 2010 r pomiędzy Gminą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym: Wrocław 19. listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XV we Wrocławiu (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych polegających

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy.

Wykonawca winien wskazać części zamówienia, które zamierza zlecić podwykonawcy. ZP.I.341-13/08 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do postępowania nie stosuje się przepisów

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY

inwestycji pn. ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu PROJEKT UMOWY O SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO Zawarta dnia... pomiędzy: Operą Wrocławską, 50 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35, NIP:...., REGON:..... reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych...

Podatek VAT... zł (słownie złotych... Cenę brutto...zł (słownie złotych... GBPP.271.1.2016 Lipiny, dnia 20 czerwca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku, Lipiny 30, 26-704 Przyłęk zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH

UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH zawarta w dniu......... 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy Gminą Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro w skali roku. Instytut Elektrotechniki Zakład Doświadczalny III ul. Wojska Polskiego 51 57-530 Międzylesie tel. 74/8126395, 8126416, 8126346 faks 74/8126603, www.izolatory.pl 03/ZO/2014 Międzylesie, 03.10.2014 Zapytanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:. / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 17.02.2011r. ZDM. 13/ Z /11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

... (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon FORMULARZ OFERTY

... (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon FORMULARZ OFERTY .. (Nazwa Wykonawcy) NIP.. Regon Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszone przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku zaproszenie do składania ofert prowadzone w oparciu o Regulamin zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł)

(suma pozycji 1 do 8 w kolumnie 6)...zł. ( słownie...zł) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego....... nazwa firmy, pieczęć miejscowość, data O F E R T A Wykonania obsługi geodezyjnej Urzędu Miasta Nowy Targ związanej z przygotowaniem inwestycji miejskich w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (wzór umowy) UMOWA NR W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zał. 4 do SIWZ zawarta w dniu. roku w Policach pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3 w Policach, ul. Siedlecka 4, NIP: 8513116433; Regon: 320825690 zwaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Przetargu

Specyfikacja Przetargu załącznik do zaproszenia Specyfikacja Przetargu Przedmiot zamówienia: roboty budowlane i instalacyjne polegające na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części podziemnej budynku z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie

Zapytanie ofertowe listopad 2011 ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Szkoła Podstawowa w Mostkowie ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Siedziba: Mostkowo 37 d, 74-322 Mostkowo, gm. Barlinek tel/fax (095) 746-81-22 Zaprasza do złożenia oferty na przedmiot zamówienia: Remont klas lekcyjnych. Zamówienie nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR.

Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 WZÓR UMOWY NR. WZÓR UMOWY NR. Załącznik nr 1 do siwz znak ZIB.341-1/2010 W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

INSTYTUT SPORTU - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Wasza data: Wasz znak: Nasz znak: Nasza data: NR-202-3/16/ko ZAPYTANIE OFERTOWE Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 01.07.2011r. ZDM. 39 / Z / 11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na przebudowę ogrodzenia przy Robotniczym Ogrodzie Działkowym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :...

U M O W A NR... W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :... Załącznik nr 5 U M O W A NR...... Wzór W dniu...w Łomży pomiędzy Miastem Łomża ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka

U M O W A nr.../... Z-cę Kanclerza d/s Zasobów Technicznych PG - mgr inż. Piotra Iwańczaka W Z Ó R U M O W Y Załącznik nr I/5 do specyfikacji ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- U M O W A nr.../... zawarta w dniu...

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dn r.

Kalisz, dn r. Kalisz, dn. 22.03.2007r. A/a Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do o złożenia oferty cenowej na: Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Nr GKOŚBiRG.III H Koniecpol dnia r. Gmina Koniecpol Koniecpol ul. Chrząstowska 6A

Nr GKOŚBiRG.III H Koniecpol dnia r. Gmina Koniecpol Koniecpol ul. Chrząstowska 6A Nr GKOŚBiRG.III.7013.4.2015H Koniecpol dnia 10. 08. 2015r. Gmina Koniecpol 42-230 Koniecpol ul. Chrząstowska 6A Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA. Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą w..., ul...., wpisana-... do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w... pod numerem ( RHB ) KRS..., reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo