S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W SZCZECINIE NA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE UDZIELONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU ONKOLOGII KLINICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ODDZIAŁ ŁÓŻKOWY RADIOTERAPII Nr PN 2/10 Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r Nr 223, poz z późn. zm.)

2 I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej, projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. Kody CPV: usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, usługi nadzoru. Budynek Onkologii Klinicznej został zbudowany w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek jest obiektem wolnostojącym, fundamenty i ściany z cegły pełnej, stropy typu Ackermana, na poddaszu strop drewniany, dach dwuspadowy kryty dachówką, częściowo płaski kryty papą, schody żelbetowe. Budynek połączony jest łącznikiem z Bunkrem II. Komunikacja między piętrami odbywa się windą typu SDE, rok budowy W piwnicy budynku znajdują się pomieszczenia Poradni Onkologicznej, szatnie personelu, magazynowe i techniczne oraz pomieszczenia Działu Technicznego. Na parterze budynku znajduje się Oddział Bloku Operacyjnego Jednego Dnia i pomieszczenia punktu zbiorczego przyjmowania i wydawania materiałów sterylnych. Kubatura m 3, powierzchnia użytkowa 2 115,5 m 2, ilość kondygnacji nadziemnych 3, podziemnych 1. Budynek wyposażony jest w instalacje: wod-kan., c.c.w., c.o., gazów medycznych, elektryczną, teletechniczną (telefoniczną, komputerową, telewizyjną), system oddymiania klatki schodowej z centralką BSS 9, system sygnalizacji pożaru typu FP 800 produkcji Aritech, wentylacji grawitacyjnej, mechanicznej, monitoring zewnętrzny. Do obowiązków WYKONAWCY (biura projektowego) należeć będzie: a) inwentaryzacja stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, b) koncepcja funkcjonalno przestrzenna (Technologia Medyczna) sporządzona w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM, c) projekt budowlany i wykonawczy następujących branż: architektura i kolorystyka elewacji, konstrukcja, wyposażenie, instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne,. technologia medyczna, zagospodarowanie terenu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 2

3 Poszczególne elementy dokumentacji projektowej i kosztorysowej należy przedłożyć w następujących ilościach egzemplarzy: projekt budowlany, wykonawczy 5 egz., przedmiar robót 3 egz. opracowania kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 2 egz., opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 2 egz., oraz całość dokumentacji w wersji elektronicznej w plikach pdf, dwg, kst, doc na płycie CD lub DVD. Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej zawarte są w programie funkcjonalnoużytkowym (Załącznik nr 2 do SIWZ). 1. Przedmiot zamówienia obejmuje także: 1) uzyskanie: a) opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, b) uzgodnień dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 2) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wystąpieniem, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 2. Wszelkie niezbędne materiały: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, WYKONAWCA pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonym formularzu ofertowym. 3. Nadzór autorski świadczony będzie w ramach przedmiotu zamówienia. 4. WYKONAWCA jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w obecności upoważnionego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO, celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM od godz. 7:30 do godz. 14:00, pod nr tel.: lub Po dokonaniu wizji lokalnej zostanie spisany protokół Załącznik nr 5 do SIWZ. 5. Podstawa wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej Dokumentacje należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz przepisów ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) a także innych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynków Program funkcjonalno - użytkowy zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. II. Informacje o dopuszczeniu do składania ofert częściowych: ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3

4 III. Informacje o dopuszczeniu ofert wariantowych: ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. IV. Termin związania ofertą: Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. V. Termin wykonania zamówienia: Do 31 lipca 2010 roku. VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: ZAMAWIAJĄCY przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa zamówień publicznych. VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. VIII. Wyjaśnienia treści SIWZ i jej modyfikacja oraz sposób porozumiewania się WYKO- NAWCÓW z ZAMAWIAJACYM: 1. ZAMAWIAJĄCY urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach: 7:15 14:00 od poniedziałku do piątku. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje ZAMAWIAJĄCY i WYKONAWCA przekazują pisemnie, z zastrzeżeniem pkt ZAMAWIAJĄCY dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu i a. Telefon i faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: nr tel , nr faxu: ; do korespondencji w sprawie Zamówienia: 4. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje i inne pisma faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Postępowanie odbywa się w języku polskim w związku, z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między ZAMAWIAJĄCYM, a WYKONAW- CAMI muszą być sporządzone w języku polskim. 6. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z WYKONAWCAMI są: w sprawie przedmiotu zamówienia Maciej Czarnecki pod nr tel.: , w sprawie procedury przetargowej Adrianna Zalewska pod nr tel.: WYKONAWCA może zwrócić się, w formie pisemnej do ZAMAWIAJĄCEGO o wyjaśnienie treści SIWZ z zastrzeżeniem pkt Jeżeli zapytanie wpłynie do ZAMAWIAJĄCEGO w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, ZAMAWIAJĄCY udzieli pisemnych wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 4

5 9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYKONAWCOM, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej. IX. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty: 1. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Wszystkie strony oferty a także miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 4. Zawarte w ofercie kopie dokumentów muszą posiadać poświadczenie zgodności z oryginałem. Poświadczenia takiego może dokonać pełnomocny przedstawiciel WYKONAWCY. 5. Każda strona oferty winna być ponumerowana. 6. Oferta powinna zawierać: 6.1. Ofertę cenową w formie wypełnionego lub wykonanego przez WYKONAWCĘ formularza pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści, z formularzem określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ Dokumenty potwierdzające uprawnienia WYKONAWCY do wykonywania działalności: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru, potwierdzający status prawny składającego ofertę - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty potwierdzające posiadanie przez WYKONAWCĘ niezbędnej wiedzy i doświadczenia: wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie Oświadczenia (zawarte w treści formularza ofertowego) potwierdzające, że WYKONAWCA: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie artykułu 24 Prawa Zamówień Publicznych Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w pkt.6.5., posiadają wymagane uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, w każdej ze specjalności, tj.: architektonicznej, 5

6 konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych zewnętrznych i wewnętrznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz ważne zaświadczenie o przynależności tych osób do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie wykonawcy, że zapoznał się z warunkami postępowania, w tym z projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w powyżej wymienionych dokumentach i oświadczeniach. X. Miejsce, termin i forma składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek administracyjny I piętro, pok. 101 w terminie do dnia roku, do godz. 10: Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną w terminie, jeśli znajduje się w siedzibie ZAMA- WIAJĄCEGO do daty i godziny składania ofert. 3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone oznaczeniem wpływu do ZAMAWIAJĄCEGO ze wskazaniem daty i godziny złożenia. 4. Wszystkie oferty otrzymane przez ZAMAWIAJĄCEGO po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone WYKONAWCOM bez otwierania. 5. WYKONAWCA winien umieścić ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie lub nieprzejrzystym opakowaniu, które będą zaadresowane do ZAMAWIAJĄCEGO w następujący sposób: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ul. Strzałowska 22, Szczecin oraz będą posiadały oznaczenia: OFERTA - PN 2/10; Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii. Nie otwierać przed roku, godz. 10: Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres WY- KONAWCY, aby ofertę można było odesłać w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie składania ofert. 7. ZAMAWIAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie lub zaginięcie ofert nieoznaczonych wyraźnie i nie zaadresowanych zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. XI. Otwarcie ofert: 1. Otwarcie ofert i zmian do ofert nastąpi w dniu roku o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej (budynek administracyjny, I piętro, pokój nr 102). 2. Otwarcie ofert jest jawne. 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką ZAMAWIAJĄCY zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Podczas otwierania ofert zostaną ogłoszone: stan otwieranych ofert (koperty wewnętrzne winny być nienaruszone do chwili otwarcia), nazwy i adresy WYKONAWCÓW, ceny ofert. 6

7 5. Oferty oznaczone wycofanie zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 6. W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek ZAMA- WIAJĄCY prześle mu informacje, o których mowa w pkt 3) i 4). XII. Kryteria oceny: Przy wyborze oferty ZAMAWIAJĄCY będzie się kierował następującym kryterium: Lp. Kryterium Znaczenie 1. Cena 100% Wartość kryterium będzie ustalona według następującego wzoru : najniższa cena spośród oferowanych cena podana w ofercie XIII. Finansowe warunki realizacji zamówienia: 1. Oferowana w ofercie cena ma obejmować wszystkie koszty związane z wykonaną usługą projektową zgodnie z formularzem cenowym (Załącznik nr 1). 2. Rozliczenie usługi realizowane będzie w złotych polskich. 3. ZAMAWIAJĄCY przewiduje następujące etapy płatności: 30% po przekazaniu dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami, 40% po przekazaniu dokumentacji wykonawczej przedmiarów, robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji, 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 10% po zakończeniu prac budowlano - instalacyjnych. 4. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. XIV. Wadium: ZAMAWIAJĄCY nie wymaga wpłaty wadium. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest doznanie uszczerbku lub możliwość doznania uszczerbku interesu prawnego w uzyskaniu zamówienia, w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy. 2. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od chwili, w której powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą gdy dotarł do ZAMAWIAJĄCEGO w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Protest wniesiony po terminie ZAMAWIAJĄCY odrzuca. 7

8 3. Protest winien być umotywowany i powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie ZAMAWIAJĄCEGO, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu. 4. Kopię wniesionego protestu ZAMAWIAJĄCY niezwłocznie przekazuje WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 5. Wniesienie protestu możliwe jest jedynie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. ZAMAWIAJĄCY rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty wniesione przez WYKONAWCÓW w terminie do 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 7. Od rozstrzygnięcia protestu lub braku rozstrzygnięcia we wskazanym wyżej terminie przysługuje odwołanie na opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenie wykonawcy z postępowania i odrzucenie oferty. Na pozostałe czynności lub zaniechania ZAMAWIAJĄCEGO odwołanie nie przysługuje i protest jest ostatecznie rozstrzygnięty. 8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni, jednocześnie przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU. 9. Kopię odwołania ZAMAWIAJĄCY przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 10. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 11. Na wyrok oraz postanowienia Izby kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby. XVI. Istotne postanowienia warunków umowy: Projekt UMOWY zawiera Załącznik nr 6 do specyfikacji. Załączniki do SIWZ : Załącznik nr 1 Formularz ofertowy; Załącznik nr 2 Program funkcjonalno - użytkowy; Załącznik nr 3 Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia; Załącznik nr 4 Doświadczenie zawodowe; Załącznik nr 5 Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej; Załącznik nr 6 Wzór umowy (projekt). Załącznik nr 7 Obowiązki WYKONAWCÓW Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w zakresie realizacji zasad zintegrowanego systemu zarządzania (według norm PN-EN ISO 9001: 2001, PN- EN ISO 14001: 2005 i PN-N 18001: 2004). ZATWIERDZAM: 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy..., dnia (pieczęć WYKONAWCY) Formularz ofertowy... (nazwa firmy WYKONAWCY) posiadający firmę:...(ulica nr domu kod pocztowy miejscowość)... (telefon, fax) reprezentowana przez: (imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na : Wykonanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii. 1. Oferujemy wykonanie usługi w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: netto... złotych (słownie:...) plus podatek VAT wg stawki...%, to jest brutto... złotych (słownie:...) 2. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU. 3. Niniejszym oświadczamy, iż zastrzegamy sobie, że informacje zawarte w poniższych oświadczeniach i zaświadczeniach, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. 4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz posiadamy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 9

10 5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach zawartych w tym projekcie w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki wynikające z art.22 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych tj.: a) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjałem techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; * przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w zakresie:... c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa Zamówień Publicznych. 8. Oświadczamy, iż zamierzamy /* nie zamierzamy/ powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia: Oświadczamy, że wszystkie karty naszej oferty, łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... kart.... (podpis osoby /osób/ upoważnionej do reprezentacji) *niepotrzebne skreślić 10

11 Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii. Adres inwestycji: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie Szczecin, ul. Strzałowska 22 Rodzaj robót: Usługi projektowania architektonicznego: Kod CPV: SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU A Lokalizacja B Opis stanu istniejącego C Program funkcjonalny D Opis założeń projektowych E Ogólny zakres robót adaptacyjnych F Etapowanie realizacji wykonania dokumentacji projektowej A Lokalizacja. Budynek przeznaczony do przebudowy zlokalizowany jest w Szczecinie, na działce nr 32/8, obręb 3089, będącej w użytkowaniu Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22. Teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Golęcino - Gocław. B Opis stanu istniejącego. Objęty opracowaniem budynek został zrealizowany w latach 30-tych ubiegłego wieku. Obecnie w budynku znajduje się Oddział Onkologii Klinicznej, Pododdział Pobytu Dziennego, Poradnia Chemioterapii, Pododdział Chirurgii Jednego Dnia i Dział Techniczny. Obiekt jest budynkiem o kubaturze m 3, powierzchni użytkowej 2 115,5 m 2, ilość kondygnacji nadziemnych - 3, podziemnych 1. Fundamenty budynku z cegły pełnej, Stropy typu Ackermana, nad poddaszem strop drewniany, Ściany cegła ceramiczna, Schody żelbetowe lastriko na stopniach i podestach, Dach dwuspadowy kryty dachówką karpiówką częściowo płaski kryty papą, 11

12 Komunikację wewnętrzną budynku stanowi dźwig szpitalny typ SDE oraz urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych. C Program funkcjonalny. 1. Zamawiający przewiduje, że w nowym budynku po przebudowie znajdować się będą pomieszczenia takie jak: gabinet lekarski, pokój zabiegowo opatrunkowy, pomieszczenie punktu pielęgniarskiego, pokoje pacjentów, kuchenka oddziałowa, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie brudownika, pomieszczenie gospodarcze, szatnie pracowników medycznych i administracyjnych, węzły sanitarne. 2. Na poziomie kondygnacji parteru przewiduje się lokalizację bloku operacyjnego z jedną salą operacyjną na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Rodzaj wykonywanych zabiegów: zabiegi drobne w znieczuleniu miejscowym oraz zabiegi w znieczuleniu ogólnym. Zabiegi wykonywane codziennie. Na bloku operacyjnym pełna obsada personelu medycznego to: lekarze (chirurdzy i anestezjolog), pielęgniarki (instrumentariuszki i anestezjologiczne), personel sprzątający. Pomieszczenia: sala operacyjna, pomieszczenie przygotowania pacjenta pokój wprowadzeń, przygotowanie lekarzy umywalnia, magazyn czysty (zestawy i pakiety bielizny sterylne), narzędziownia (obróbka narzędzi i sprzętu po zabiegach), pomieszczenie pobytu pacjentów po zabiegu (sala wybudzeń), śluza dla pacjentów, śluza szatniowa dla personelu, pomieszczenie porządkowe z wydzielonym brudownikiem, pomieszczenia sanitarne (damskie i męskie), pomieszczenie socjalne. 3. Część pomieszczeń parteru zagospodarowanych obecnie przez Dział Techniczny należy przeznaczyć na funkcjonowanie Komisji Onkologicznej Interdyscyplinarnego Zespołu Medycznego prowadzącego czynności konsultacyjne przez jeden dzień w skali tygodnia. D Opis podstawowych założeń projektowych. Zaprojektowanie przestrzenno - użytkowe przebudowanego budynku na potrzeby Oddziału łóżkowego Radioterapii. Zaprojektowanie dla ww. funkcji pomieszczeń dla pacjentów. 12

13 Zaprojektowanie w pomieszczeniach po sterylizacji i Chirurgii Jednego Dnia, Bloku Operacyjnego z jedną salą operacyjną na potrzeby Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Opracowanie technologii rozwiązań funkcjonalnych poszczególnych kondygnacji. E Ogólny zakres robót adaptacyjnych. Projektowana przebudowa oraz istniejący stan techniczny budynku wymusza wykonanie następującego zakresu robót budowlano instalacyjnych: wykonanie niezbędnych wyburzeń, wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów budynku, wykonanie remontu elewacji (docieplenie i renowacja), wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem i instalacją odgromową, wymiana istniejącego dźwigu oraz montaż drugiego dźwigu szpitalnego, wymiana stolarki drzwiowej i częściowa wymiana stolarki okiennej, wykonanie posadzek, demontaż istniejących instalacji wewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnej wewnętrznej, wykonanie instalacji c.o. oraz przyłącza cieplnego, wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej, wykonanie instalacji przyzywowej, teletechnicznej, komputerowej, TV, wykonanie instalacji systemu monitoringu zewnętrznego budynku z przesyłem sygnału na portiernię szpitala, wykonanie instalacji p.poż., wykonanie elementów wykończenia (tynki, malowanie), wykonanie korekty układu drogowego wokół obiektu, F Etapowanie realizacji wykonania dokumentacji projektowej. I etap: przygotowanie Koncepcji funkcjonalno przestrzennej (Technologia Medyczna) przebudowy budynku Oddziału Onkologii Klinicznej. II etap: po uzgodnieniu z Zamawiającym Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej przystąpienie do realizacji opracowania dokumentacji projektowej budowlanej wraz z zagospodarowaniem terenu do obowiązujących przepisów ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z późn. zm.) oraz wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) a także innych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej i złożenie do WUiAB w Szczecinie celem uzyskania pozwolenia na budowę. III etap: opracowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej. Uwaga: Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej oraz inwentaryzacji oceny stanu technicznego budynku. 13

14 Załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Oświadczam, że w chwili obecnej reprezentowana przeze mnie firma dysponuje następującymi osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia. Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje Posiadane uprawnienia Zakres wykonywanych czynności * dla osób wyszczególnionych należy załączyć dokumenty stwierdzające, że posiadają wymagania oraz potwierdzające przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego..., data... (podpis osoby /osób/ upoważnionej do reprezentacji) 14

15 Załącznik nr 4 do SIWZ... /nazwa (firma) i adres WYKONAWCY/ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat następujące zamówienia: Lp. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO wartość netto (zł) początek czas realizacji koniec Miejsce wykonywania i zakres prac objętych SIWZ (w tym powierzchnia użytkowa obiektu, zakres prac projektowych)..., data... (podpis osoby /osób/ upoważnionej do reprezentacji) 15

16 Załącznik nr 5 do SIWZ POTWIERDZENIE DOKONANIA WIZJI LOKALNEJ I ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAKRESEM ZAMÓWIENIA Nazwa WYKONAWCY Data pobytu Potwierdzenie pobytu ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 16

17 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA nr PN-2/10 (PROJEKT) zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , posiadającym NIP , Regon , zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 1. Zbigniewa Dudzińskiego Zastępcę Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych 2. Marię Galińską Głównego Księgowego a.... posiadającymi NIP, Regon.., zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu... na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego pn.: Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania opracowanie kompleksowej budowlano-wykonawczej, projektowo-kosztorysowej dokumentacji oraz pełnienie nadzoru autorskiego, nad realizacją inwestycji Przebudowa budynku Oddziału Onkologii Klinicznej z przeznaczeniem na Oddział łóżkowy Radioterapii przy ul. Strzałowskiej 22 w Szczecinie. 2. Dokumentacja projektowa obejmuje: a) inwentaryzację stanu istniejącego dla potrzeb projektowych, b) koncepcję szkicowa sporządzona w porozumieniu z ZAMAWIAJĄCYM, c) projekt budowlany i wykonawczy następujących branż: architektura i kolorystyka elewacji, konstrukcja, wyposażenie, instalacje sanitarne zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne, technologia medyczna, zagospodarowanie terenu, 17

18 przedmiar robót, kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej i kosztorysowej należy przedłożyć w następujących ilościach egzemplarzy: projekt budowlany, wykonawczy 5 egz., przedmiar robót 3 egz. opracowania kosztorysów inwestorskich wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów 2 egz., opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 2 egz., oraz całość dokumentacji w wersji elektronicznej w plikach pdf, dwg, kst, doc na płycie CD lub DVD. 4. Przedmiot umowy obejmuje także: 1) uzyskanie: opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, uzgodnień dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, 2) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z wystąpieniem, w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. 5. Wszelkie niezbędne materiały: wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, WYKONAWCA pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie. 6. WYKONAWCA zobowiązuje się ponadto do sprawowania, nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową poprzez: a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością wykonywanych prac z dokumentacją projektową, b) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji, c) udział w naradach, uczestnictwo w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji, a także w czynnościach mających na celu osiągnięcie projektowanych zdolności użytkowych, d) udzielanie wyjaśnień organom w sprawach, o których mowa w ust. 4. e) wprowadzanie zmian uzgodnionych w trakcie realizacji do dokumentacji projektowej. 7. WYKONAWCA ma obowiązek przybycia na teren budowy na każde żądanie ZAMAWIAJĄ- CEGO. 8. Ustala się, że nadzór w sytuacjach nie wymagających przybycia na plac budowy będzie pełniony poprzez udzielanie niezbędnych informacji w formie rozmowy telefonicznej (potwierdzonej pisemnie w terminie do 3 dni od udzielenia informacji, np. , faks) oraz informacji drogą faksową lub pocztą Dokumentację określoną w 1 ust. 2 należy sporządzić na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO Programu funkcjonalno użytkowego, określonego w Załączniku Nr 1 do umowy. 18

19 3. 1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami. 2. WYKONAWCA zobowiązuje się do bieżącej współpracy z ZAMAWIAJĄCYM, celem uzyskania optymalnego rozwiązania przy wykonywaniu niniejszej umowy. 3. WYKONAWCA zobowiązuje się do współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM we wszystkich sprawach dotyczących niniejszej umowy. 4. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przekazać w całości praw i obowiązków wynikających z umowy i dokonać zmiany wykonawców projektów poszczególnych branż. 5. WYKONAWCA odpowiada jak za własne prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do współdziałania z WYKONAWCĄ w zakresie dokonywania ustaleń i doboru materiałów wykończeniowych. 2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo dane, jakich brak wyłoni się w trakcie wykonania umowy, których nie można było uprzednio przewidzieć. 5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie: opracowania koncepcji funkcjonalno - przestrzennej w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, opracowania projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie do 8 tygodni od uzgodnienia przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalnoprzestrzennej, opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie do roku. 2. WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 3. Odbiór prac projektowych potwierdzony zostanie protokołami zdawczo - odbiorczymi. Dokumentacja niekompletna nie podlega odbiorowi. 4. Datę podpisania przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołów, o których mowa w ust. 2 traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. 5. Do projektu WYKONAWCA załącza tabelaryczne zestawienie opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 19

20 7. 1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone zostało w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy i wynosi netto:.... zł (słownie:....) + podatek VAT 22%..; brutto:..... zł (słownie:....) 2. Ustalone wynagrodzenie obejmuje przedmiot zamówienia, określony w 1 umowy. 3. Wynagrodzenie WYKONAWCY jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie Na podstawie protokołów zdawczo - odbiorczych i pisemnego oświadczenia WYKONAW- CY, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace projektowe. 2. WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie określone w 7 ust. l w częściach tj.: 30% po przekazaniu dokumentacji budowlanej wraz z uzgodnieniami, 40% po przekazaniu dokumentacji wykonawczej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji, 20% po uzyskaniu pozwolenia na budowę, 10% po zakończeniu prac budowlano- instalacyjnych. 3. Podstawą do wypłaty poszczególnych części wynagrodzenia jest faktura VAT, płatna przelewem w terminie 21 dni od daty jej doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU, na rachunek bankowy WYKONAWCY wskazany w fakturze. 9. WYKONAWCA w dniu podpisania umowy złoży zawartą umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnienia błędów w dokumentacji projektowej na sumę ,00 złotych W przypadku niedotrzymania przez WYKONAWCĘ terminów umownych, ZAMAWIAJĄ- CEMU przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wysokości 0,15% wartości netto za każdy dzień zwłoki. 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ z winy ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY zapłaci wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej stanowi zaawansowania prac. 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn za które odpowiada WYKONAWCA, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wartości umowy netto. 4. W przypadku zwłoki WYKONAWCY w usunięciu wad przedmiotu umowy, WYKONAWCA zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ponad termin wyznaczony przez ZAMAWIAJĄCEGO. 20

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje również przeniesienie praw autorskich Wykonawcy na Zamawiającego. Numer sprawy ZAP-370/4/12 I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ

4533 1221 1 - II piętro - pomieszczenia Nr 303, 302, 301 III piętro - pomieszczenie serwerowni Nr 419 POZNAŃ Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa Skr. Poczt. 33 Znak sprawy: BDG-III-3820-12/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na opracowanie inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa serwerowni komputerowej Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej Znak sprawy ADZ-23-33/2011 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo