Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do zaproszenia. O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al."

Transkrypt

1 Wzór oferty Załącznik nr 1 do zaproszenia O F E R T A na wykonanie projektu budowlanego zadaszeń nad loggiami ostatnich kondygnacji w bm. Al. 3-go Maja 40,41 Wykonawca ( nazwa i siedziba)... NIP.. REGON. . tel. kont... Zamawiający: Słupska Spółdzielnia Mieszkaniowa Czyn, Słupsk ul. Leszczyńskiego 7 1. Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego, oferuję wykonanie projektu zadaszeń nad loggiami ostatniej kondygnacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy Al. 3-go Maja 40,41 w Słupsku za cenę brutto:. zł, słownie brutto /...) 2. Termin realizacji prac: - do dnia 3. Zobowiązuję się do udziału w spotkaniach konsultacyjnych z nieruchomością w celu uzgodnienia koncepcji, przed opracowaniem projektu. 4. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi. 5. Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej i przyjmuję przedstawione warunki bez zastrzeżeń. Złożona oferta cenowa zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania prac określonych złożoną ofertą. 6. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do prawidłowego przygotowania oferty. 7. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 8. Nr. NIP REGON 9. Nr. konta bankowego Osoba upoważniona do reprezentowania firmy.. Tel... Podpis i pieczęć Oferenta

2 2 Załącznik nr 2 do zaproszenia WZÓR UMOWA Nr TT/ /2014 NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH w dniu.. w Słupsku pomiędzy : Słupską Spółdzielnią Mieszkaniową Czyn z siedzibą w Słupsku Słupsk, ul. Leszczyńskiego 7 ( nr identyfikacyjny NIP ) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta prowadzone są przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem , reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a.. ( nr identyfikacyjny NIP ) zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: została zawarta umowa następującej treści: 1. 1.W oparciu o protokół z otwarcia ofert w trybie zapytania o cenę z dnia.. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu budowlano wykonawczego zadaszeń nad loggiami ostatniej kondygnacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy Al. 3-go Maja 40,41 w Słupsku, w 6 egzemplarzach w formie pisemnej (działka nr 7/27, obręb 9) Projekt winien uwzględnić: 1) materiał osłonowy przezierny 2) szerokość zadaszenia poza obrys posadzki loggii, 3) montaż zadaszeń bez konieczności stosowania rusztowań lub podnośnika Dopuszcza się zastosowanie gotowych zadaszeń. 2. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca, zgodnie z treścią zaproszenia z dnia L dz..,w tym mapy dla celów projektowych. 3. Dokumentacja powinna zawierać pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja opracowana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz normami i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgodnienia na roboczo projektów oraz udział Wykonawcy w spotkaniach konsultacyjnych z nieruchomością, dla której opracowany jest projekt. 2. Strony ustalają termin wykonania : do dnia. Projekty wykonane zostaną w 6 egzemplarzach każdy Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto ogółem.. (słownie złotych: jedenaście.) 2. Wynagrodzenie umowne, ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i opłaty i nie podlega zmianie co Wykonawca akceptuje Faktura za wykonaną dokumentację projektową będzie wystawiona po sprawdzeniu przez Zamawiającego w terminie 14 dni jej zgodności wykonania z umową a w przypadku projektu

3 3 wymagającego decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Wydział Administracji Budowlanej UM w Słupsku, po jej dostarczeniu. 2. Należność Wykonawcy uregulowana zostanie w formie przelewu, na podstawie faktury z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 10 dni od daty otrzymania faktury Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: a) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie 5 ust.1, b) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego netto za tę dokumentację za każdy dzień zwłoki, c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego netto za prace projektowe, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia wad. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne za : a) odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego na podstawie 5, b) nieterminowe płatności w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za prace projektowe, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wystąpienia zwłoki po umownym terminie płatności. 3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach, przepisach techniczno budowlanych. 2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację przysługuje prawo usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez względu na wysokość, na co Wykonawca wyraża zgodę. 3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie tego projektu. 4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno budowlanymi. 9. Prawa i obowiązki Wykonawcy. 1. Do podstawowych obowiązków należy: a) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie uzgodnienia możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, b) wyjaśniania wątpliwości dot. projektu i zawartych w nim rozwiązań. 2. W trakcie realizacji robót ma prawo: a) wstępu na teren budowy i dokonania zapisów w dzienniku budowy dot. jej realizacji b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót w razie : - stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, - wykonywania ich niezgodnie z projektem Wykonawca wnosi, w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto całego wynagrodzenia umownego tj. kwotę. słownie złotych: 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, do momentu jego zwolnienia, podlega oprocentowaniu w wysokości stopy procentowej dla środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych nie oszczędnościowych, płatnych na żądanie, ogłoszonych w tabeli prowizji i opłat bankowych PKO BP S.A. obowiązującej w dniu zwolnienia zabezpieczenia. 3. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po należytym wykonaniu przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 wraz z odsetkami, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu w dniu płatności faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia. 11. Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 12. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4 13. 1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego. 2.Właściwym do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w miejscu siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca zastrzega sobie wszelkie prawa w stosunku do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisach dotyczących wynalazczości Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach : 1 egz. dla Wykonawcy ; 1 egz. dla Zamawiającego. PODPISY STRON WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

5 5 Załącznik nr 3 zaproszenia pieczątka/ nazwa oferenta OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zaproszenia. czytelny podpis i pieczątka Słupsk dnia

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa )

UMOWA nr UM BZW 15 900. (dalej jako Umowa ) UMOWA nr UM BZW 15 900 (dalej jako Umowa ) zawarta w dniu - - 2015 roku w Warszawie, pomiędzy: PKP INTERCITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 5 UMOWA STRONY UMOWY Zawarta w dniu... w Piasecznie, pomiędzy: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno

Bardziej szczegółowo

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują:

U M O W A. W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: Załącznik nr 2 Draft/Wzór U M O W A W dniu w Warszawie pomiędzy: Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową Praga 03 748 Warszawa, ul. Białostocka 11, którą reprezentują: 1... - Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

istotne postanowienia umowy

istotne postanowienia umowy załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15)

UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) UMOWA nr RB/ /2015 (w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy SI.222-7/15) Umowa zawarta w.., dnia pomiędzy : Zamawiającym: Zarządem Dróg Powiatowych w

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3

Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 Numer sprawy DP/2310/59/15 ZAŁĄCZNIK NR 3 PROJEKT UMOWA NR. zawarta w dniu. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa:

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania określa: PROJEKT UMOWY UMOWA NR.. 2015 W dniu... 2015 r. w Łosicach pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Leszka Budrewicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN

SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN SPECYFIKACJA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWEJ W ZASOBACH SSM CZYN Słupsk, marzec 2013r I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA -2- Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym,

1) Dariusza Stawowego - Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 2) Stanisława Misterka - Wiceprezesa Zarządu. zwaną dalej: Zamawiającym, PROJEKT UMOWA nr./2015 zawarta w dniu..., w..., pomiędzy: Łęczyńską Energetyką Sp. z o. o. w Bogdance, Bogdanka, 21-013 Puchaczów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Urząd Miejski w Sochaczewie 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OFERTOWY NA BUDOWĘ SIECI ENERGETYCZNEJ KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. MATEJKI I ŻYTNIEJ

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 5 do SIWZ. UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr... zawarta dnia...r. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 59a, 00-848 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w.. NIP.. REGON

z siedzibą w.. NIP.. REGON Załącznik nr 10 PROJEKT UMOWA NR../2015 zawarta w Skarżysku-Kamiennej w dniu.. 2015r. dalej "Umową" pomiędzy: Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Sieradz, dnia 11 lutego 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zakup i dostawę folii i papieru do plotera oraz papieru światłoczułego Na wykonanie zamówienie o wartości netto poniżej 30 000

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (projekt)

WZÓR UMOWY (projekt) Załącznik Nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY (projekt) W dniu... 2014 r. w Złotoryi pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółką z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy al. Miłej 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) na Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo