UMOWA Nr.. - projekt-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Nr.. - projekt-"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę Kowalczyk - Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Łęcznej zwanym dalej Zamawiającym, a......, reprezentowanym przez:... zwanym dalej Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, o następującej treści: 1 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 1) Wykonanie i opracowanie audytu energetycznego w zakresie: a) Wykonania i opracowania audytu energetycznego spełniającego wymogi ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz ze zm.), b) Oceny technicznej istniejącego obiektu pod kątem zamierzenia termomodernizacyjnego. c) Inwentaryzacji budowlano architektonicznej w zakresie niezbędnym do opracowania audytu energetycznego (Część I przedmiotu zamówienia), 2) Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej docieplenia ścian styropianem, docieplenia stropodachu z wymianą pokrycia dachu oraz regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Łęcznej, w zakresie przygotowania projektu budowlanego wraz z przedmiarami, kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; nadzór autorski w trakcie prowadzenia prac termomodernizacyjnych będących przedmiotem dokumentacji projektowej (Część II przedmiotu zamówienia). Zadanie dotyczy budynku Przedszkola Publicznego nr 4 w Łęcznej przy ul. Obrońców Pokoju 13, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. (W przypadku wyboru Wykonawcy, który złożył ofertę na część przedmiotu zamówienia, opis przedmiotu umowy zostanie dostosowany do właściwej części przedmiotu zamówienia dopuszcza się tym samym podpisanie maksymalnie dwóch umów z Wykonawcami). 2 Ustala się następujący termin realizacji przedmiotu umowy: 1) Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy data podpisania umowy 2) Termin zakończenia opracowania audytu energetycznego r. str. 1

2 str. 2 3) Termin opracowania dokumentacji projektowej r. 4) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy (nadzór autorski) r. (W przypadku wyboru Wykonawcy, który złożył ofertę na część przedmiotu zamówienia, wskazane zostaną właściwe terminy odnośnie danej części przedmiotu zamówienia dopuszcza się tym samym zawarcie maksymalnie dwóch umów z Wykonawcami) Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Strony zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań podczas wykonywania przedmiotu umowy. 3. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia całości kosztów jej przygotowania. 4 Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej zgodnie z umową dokumentacji projektowej i nie będzie wysuwał żadnych roszczeń z tego tytułu. 5 Strony ustalają następujące obowiązki szczegółowe: 1) Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie niezbędnych materiałów, wytycznych i warunków do projektowania oraz uzgodnienie opracowanej dokumentacji. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 6 Wszelkie niezbędne do sporządzenia audytu energetycznego informacje o kosztach ogrzewania i zużycia energii oraz dane techniczne budynku Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. 7 Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania audytu energetycznego i prac projektowych Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe: Kwota netto: VAT ( %): Słownie:. Słownie:. Kwota brutto: Słownie:. W tym audyt energetyczny.. zł brutto,

3 słownie: 2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 3. W przypadku realizacji całości przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza wystawienie 2 faktur częściowych po zakończeniu danego etapu realizacji zamówienia (I etap audyt energetyczny, II etap dokumentacja projektowa wraz z nadzorem autorskim) Podstawą wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia podpisany przez przedstawicieli obu stron. 2. Strony ustalają, że płatności za przedmiot odbioru będą wypłacane w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 2. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasną w stosunku do Wykonawcy po 5 latach bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 3. Termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od daty odbioru przedmiotu umowy Przekazanie dokumentacji przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 2. Dokumentacja będąca przedmiotem odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 12 Zamawiający, przy wypłacie należności za przedmiot umowy, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych, jeśli takie wystąpią Strony ustalają, że obowiązująca je formą odszkodowania będą kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 8 umowy. 14 str. 3

4 1. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i winno zawierać uzasadnienie Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad w przedmiocie odbioru. 4. Zamawiający wyznaczy termin odbioru zakwestionowanej uprzednio części przedmiotu zamówienia jako wadliwej. 5. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. 16 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w następujących przypadkach: 1. W przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikających z winy Wykonawcy ani Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego np. 1) z powodu istotnej zmiany cen lub stawek podatkowych, 2) z powodu rezygnacji przez Zamawiającego z części opracowania dokumentacji projektowej określonej w SIWZ, w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego na wniosek Zamawiającego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego, 3) z powodu przedłużających się procedur administracyjnych mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia, 4) z powodu zawieszenia realizacji usług przez Zamawiającego, 5) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. str. 4 17

5 Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 18 Data. Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy str. 5

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013

Załącznik nr 9 do SIWZ. nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 WZOR U M O W Y nr UD-III-WOŚ-C/BIE/III/P3/2/WZP-272..CRU.../2013 zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów.

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Uzupełnienie ubytków w utwardzonych drogach gminnych na terenie Gminy Prażmów. Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015

Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 Załącznik nr 6 - Wzór um owy U MOWA NR GKI.341.5.2015 W dniu.. r. w Purdzie pomiędzy Gminą Purda., w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działa: przy kontrasygnacie. zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

U M O W A NR... a.. NIP., REGON. Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON

Bardziej szczegółowo

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron

(Wzór)UMOWA NR. 2 Termin realizacji robót Wykonawca zakończy roboty budowlane w terminie do 28.11.2014 roku. 3 Obowiązki stron (Wzór)UMOWA NR. W dniu r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Miłomłyn z siedzibą ul. Nadleśna 9, 14-140 Miłomłyn, NIP 741-000-65-20 zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez Nadleśniczego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA Nr... zawarta w Płocku, w dniu...2015 r. pomiędzy: 1.Gminą - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, zwanym dalej,,zamawiającym reprezentowanym przez:..., a 2..., zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

REGULAMIN PRZETARGU: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C Z Ę Ś Ć I I I REGULAMINU PRZETARGU NA: NA DOSTAWĘ NOŚNIKÓW CYFROWYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO w ramach realizacji projektu : ŚLĄSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WZÓR KONTRAKTU

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO

Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO Umowa nr /2014 r. DOSTAWA URZĄDZENIA KSEROGRAFICZNEGO zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 3D do SIWZ Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Załącznik nr 4 do siwz UMOWA NR. zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: 1. Gminą Miasto Szczecin Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej reprezentowaną przez: Ryszarda Budzisza

Bardziej szczegółowo

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a

Mariusza Dziurę - Prezesa Zarządu Piotra Lewandowskiego Członka Zarządu Wiceprezesa ds. eksploatacji zwaną dalej Zamawiającym a UMOWA NR.../2013 W dniu... w Kołobrzegu pomiędzy: Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu Sp. z o.o. z siedzibą w 78-100 Kołobrzeg ul. Kołłątaja 3, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy:

WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: ZP/03/2015 Załącznik nr 6 do specyfikacji zamówienia WZÓR UMOWY Nr:... zawartej w dniu... w Katowicach pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy BŚDS.2430.01.2013 WZÓR U M O W Y nr zamówienie publiczne dokonywane w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012

Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012 Wzór umowy załącznik nr 3 do specyfikacji nr 45.34.20/RB/PN/2012 Umowa o roboty budowlane nr 45.34.20/RB/PN/2012 z dnia... w Gdańsku, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym Wybrzeża Jednostką Budżetową

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p...

Projekt umowy. a firmą:. NIP.. z siedzibą:..., wpisaną do rejestru... pod nr..., prowadzonego przez..., reprezentowaną przez: 1. p..., 2. p... Załącznik nr 5 do siwz Projekt umowy Nr 2012 W dniu... 2012r. w Białobrzegach, pomiędzy: Gminą Białobrzegi, NIP 798-14-58-304 z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach, 26-800 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Wzór umowy 1

Część II SIWZ - Wzór umowy 1 Umowa nr GIWK/2011/ /UM/ /JRP2 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 201, działającą na podstawie wpisu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a...

WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010. a... Załącznik Nr 9 SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR.../2010 Zawarta w Busku-Zdroju w dniu... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 zwaną dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu..

UMOWA. zawarta w dniu.. pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu.. Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1, posiadającym NIP 8961003245, REGON 000514377, zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo