Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta"

Transkrypt

1 1. Jak dbać o bezpieczeństwo w pracowni technicznej? 2. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły 3. Bezpieczny dojazd do szkoły 4. Włączanie się do 1 - regulamin pracowni technicznej - znaki bhp i znaki ewakuacyjne - zasady bhp obowiązujące w pracowni technicznej oraz przy obróbce tworzyw i materiałów - zasady udzielania pierwszej pomocy 1 - pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, przejście dla pieszych, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna, zasada ograniczonego zaufania - zasady bezpiecznego zachowania się pieszych i rowerzystów na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu, przejeździe kolejowym i tramwajowym - wykroczenia najczęściej popełniane przez pieszych 1 - zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej 1 - pojęcia: zasada szczególnej ostrożności, manewr włączania się Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta I. DROGA, SZKOŁA, BEZPIECZEŃSTWO - zna regulamin pracowni technicznej - podaje znaczenie znaków bhp znajdujących się w pracowni technicznej oraz znaków ewakuacyjnych spotykanych w szkole - wie, jakich zasad bhp należy przestrzegać podczas obróbki tworzyw i materiałów - odczytuje informacje z instrukcji obsługi urządzeń - korzysta z apteczki pierwszej pomocy - zna pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, przejście dla pieszych, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna, zasada ograniczonego zaufania - wymienia zasady bezpieczeństwa dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu oraz przejeździe kolejowym i tramwajowym - wymienia zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej - zna pojęcia: zasada szczególnej ostrożności, manewr włączania się do - uzasadnia konieczność przestrzegania regulaminu pracowni technicznej - omawia zagrożenia występujące podczas obróbki tworzyw i materiałów - wykonuje poprawnie czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy - omawia wykroczenia najczęściej popełniane przez pieszych - wyjaśnia, jak powinien zachowywać się odpowiedzialny i przewidujący uczestnik ruchu drogowego - przestrzega innych uczniów przed skutkami nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze - omawia zagrożenia związane z poruszaniem się środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej - uzasadnia konieczność pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym w przechodzeniu przez jezdnię - opisuje poszczególne przypadki włączania się do ruchu 10 - regulamin pracowni technicznej - plansze ze znakami bhp - apteczka pierwszej pomocy - instrukcje obsługi urządzeń (np. maszyny do szycia, kserokopiarki) dodatek,,jak unikać wypadków drogowych?, s. 4 5, plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe - kodeks drogowy 19 - dodatek,,jak unikać wypadków drogowych?, s ,

2 ruchu do ruchu, pierwszeństwo przejazdu - zasady bezpiecznego włączania się do ruchu - hierarchia ważności przepisów ruchu drogowego - znaczenie sygnałów świetlnych i znaków dawanych przez osobę kierującą ruchem ruchu, pierwszeństwo przejazdu - wie, o czym należy pamiętać, włączając się do ruchu - określa hierarchię ważności przepisów ruchu drogowego - wyjaśnia znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych - wyjaśnia potrzebę zachowania szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu - omawia znaczenie znaków dawanych przez osobę kierującą ruchem plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe - program edukacyjny umożliwiający nauczanie przepisów ruchu drogowego 5. Bezpieczeństwo na wsi 1 - pojęcia: substancja toksyczna, substancja żrąca - zagrożenia i przyczyny wypadków na wsi - zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wsi - znaki informacyjne stosowane na opakowaniach środków ochrony roślin - zna pojęcia: substancja toksyczna, substancja żrąca - wymienia najczęstsze zagrożenia występujące na wsi - podaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wsi - rozpoznaje niebezpieczne substancje na podstawie znaków informacyjnych - analizuje przyczyny najczęstszych zagrożeń występujących na wsi - dostrzega zagrożenia związane z wypalaniem traw oraz stwarzane przez pracujące maszyny i ciągniki rolnicze informacje prasowe dotyczące wypadków na wsi z udziałem dzieci - plansze ze znakami informacyjnymi stosowanymi na środkach ochrony roślin 6. Recykling odpadów 2 - pojęcia: ekologia, odpady, segregacja odpadów, recykling, surowiec wtórny - zasady segregacji odpadów - znaczenie segregacji odpadów i recyklingu - rodzaje znaków informacyjnych stosowanych na opakowaniach - racjonalna gospodarka wodą i energią elektryczną - zna pojęcia: ekologia, odpady, segregacja odpadów, recykling, surowiec wtórny - przyporządkowuje różnego rodzaju odpady odpowiednim pojemnikom - rozumie znaczenie piktogramów umieszczanych na opakowaniach - porównuje różne opakowania pod względem ich przydatności do recyklingu - dostrzega zależność między segregowaniem odpadów a stanem środowiska naturalnego - zwraca uwagę na konieczność dbania o czystość i segregowania odpadów w swoim otoczeniu - wyjaśnia znaczenie segregacji odpadów - wymienia sposoby ponownego wykorzystania niektórych odpadów - wyjaśnia potrzebę racjonalnego gospodarowania wodą i energią elektryczną oraz ponownego wykorzystania opakowań z tworzyw - uzasadnia konieczność składowania odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych miejscach różne opakowania ze znakami informacyjnymi - słownik języka polskiego II. MŁODY KONSTRUKTOR

3 7. Wymiarowanie rysunków i rzutowanie prostokątne powtórzenie wiadomości 8. Co to są tworzywa sztuczne? 9. Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie 2 - pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa, rzut prostokątny - znormalizowane pismo techniczne - rodzaje linii i znaków wymiarowych oraz ich zastosowanie - zasady sporządzania rysunku technicznego, wymiarowania rysunków i rzutowania prostokątnego - opis rysunku pismem technicznym - etapy rzutowania - rzutowanie prostokątne przedmiotów o prostym kształcie 1 - pojęcia: tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne, tworzywo termoutwardzalne - właściwości tworzyw - proces wytwarzania tworzyw - znaki informacyjne stosowane na wyrobach z tworzyw - recykling odpadów z tworzyw 1 - rodzaje tworzyw - właściwości tworzyw - znaczenie tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - zna pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa, rzut prostokątny - zna zasady sporządzania rysunku technicznego, wymiarowania rysunków i rzutowania prostokątnego - omawia rysunek techniczny, nazywając linie i znaki wymiarowe - wymiaruje proste rysunki techniczne - odwzorowuje rysunek techniczny w danej podziałce - opisuje rysunki techniczne, posługując się prostym pismem technicznym - zna etapy powstawania rzutów prostokątnych - wykonuje rzuty prostokątne prostych przedmiotów III. RÓŻNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE - zna pojęcia: tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne, tworzywo termoutwardzalne - wie, jakie są właściwości tworzyw - wymienia podstawowe surowce używane do produkcji tworzyw - podaje przykłady wyrobów z tworzyw, spotykanych w najbliższym otoczeniu - rozróżnia i nazywa poszczególne rodzaje tworzyw na podstawie ich oznaczeń - rozpoznaje przedmioty wykonane z tworzyw - zna właściwości tworzyw - podaje przykłady zastosowania tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - wymiaruje złożone rysunki techniczne zgodnie z zasadami wymiarowania - prawidłowo umieszcza na rysunku technicznym linie, znaki i liczby wymiarowe - wyjaśnia znaczenie normalizacji w rysunku technicznym - omawia etapy rzutowania prostokątnego - wykonuje rzuty prostokątne przedmiotu, prawidłowo posługując się układem osi płaszczyzn i liniami pomocniczymi - wymienia etapy procesu wytwarzania tworzyw - charakteryzuje różne rodzaje tworzyw - podaje znaczenie znaków informacyjnych umieszczanych na wyrobach z tworzyw - uzasadnia potrzebę recyklingu produktów wykonanych z tworzyw - omawia znaczenie tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - użytkuje wyroby z tworzyw zgodnie z ich przeznaczeniem - uzasadnia potrzebę segregacji odpadów z tworzyw tablice lub foliogramy ilustrujące zasady wymiarowania i rzutowania prostokątnego - kartki z bloku technicznego - przedmioty o prostym kształcie - przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka, cyrkiel) opakowania i przedmioty codziennego użytku wykonane z tworzyw przedmioty i urządzenia codziennego użytku wykonane z tworzyw

4 IV. I TY TO POTRAFISZ 10. Wykonujemy karmnik dla ptaków 2 - rodzaje i właściwości tworzyw - operacje technologiczne stosowane w czasie obróbki tworzyw - zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki tworzyw - rozróżnia podstawowe rodzaje tworzyw - zna kolejność czynności podczas obróbki tworzyw - bezpiecznie posługuje się narzędziami w trakcie pracy - wykonuje przedmiot zgodnie z założeniami technologicznymi - dba o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy - poprawnie wykonuje poszczególne czynności związane z obróbką tworzyw - dobiera narzędzia potrzebne do danej czynności w procesie obróbki tworzyw - wykonuje przedmiot dokładnie, starannie i z uwzględnieniem walorów estetycznych narzędzia do trasowania (linijka, cyrkiel, ołówek) - narzędzia do obróbki tworzyw (nożyk, nożyczki, zszywacz biurowy, szczypce) - plastikowe butelki po napojach, gips, drut, patyki, klej do szybkiego łączenia tworzyw V. OBSŁUGA KOMPUTERA 11. Komputer od podstaw 2 - pojęcia: komputer PC, jednostka centralna, urządzenia peryferyjne wejścia (klawiatura, mysz, skaner) i wyjścia (monitor, drukarka), płyta główna (procesor, pamięć operacyjna RAM), twardy dysk, stacja dyskietek, napęd CD-ROM i DVD, nagrywarka CD i DVD, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta telewizyjna, modem, płyty CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, karta pamięci, gniazda, złącze USB - najważniejsze elementy jednostki centralnej komputera i ich podstawowe funkcje - organizacja stanowiska pracy przy komputerze - zna pojęcia związane z budową zewnętrzną i wewnętrzną komputera - wymienia najważniejsze elementy jednostki centralnej komputera - podaje przykłady urządzeń peryferyjnych - rozróżnia i nazywa urządzenia wejścia i wyjścia - podłącza urządzenie peryferyjne do jednostki centralnej - wymienia zasady bezpiecznej pracy z komputerem - prawidłowo organizuje stanowisko pracy przy komputerze - charakteryzuje funkcje poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera - dba o higienę pracy przy komputerze 90 - instrukcja obsługi komputera PC - schemat budowy komputera PC - zestaw komputerowy

5 12. Do czego wykorzystuje się komputer? 13. Surowce włókiennicze 14. Materiały stosowane do wyrobu odzieży 2 - pojęcia: program, menu, system operacyjny, odtwarzacz multimedialny, edytor tekstu, program graficzny, program antywirusowy, gra komputerowa, internet, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, strona WWW, poczta elektroniczna ( ) - znaczenie komputera PC w różnych obszarach działalności człowieka - internet jako źródło informacji - korzyści i zagrożenia związane z grami komputerowymi i internetem 1 - podział surowców na naturalne (roślinne i zwierzęce) oraz chemiczne (syntetyczne i sztuczne) - właściwości włókien naturalnych i chemicznych - wpływ łączenia włókien naturalnych i chemicznych na jakość tkaniny - zastosowanie poszczególnych rodzajów włókien 1 - pojęcia: osnowa, wątek, splot tkacki, krosno, rządki, kolumienki, oczka, maszyna dziewiarska - podstawowe rodzaje materiałów : tkanina i dzianina - wpływ rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów - zastosowanie materiałów - zna pojęcia: program, menu, system operacyjny, odtwarzacz multimedialny, edytor tekstu, program graficzny, program antywirusowy, gra komputerowa, internet, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, strona WWW, poczta elektroniczna ( ) - podaje przykłady wykorzystania komputera w życiu codziennym - uruchamia program komputerowy oraz grę i korzysta z nich - odbiera i wysyła - z pomocą nauczyciela korzysta z przeglądarek i wyszukiwarek internetowych VI. WYROBY WŁÓKIENNICZE I ODZIEŻOWE - zna podział surowców - podaje przykłady włókien roślinnych, zwierzęcych, syntetycznych i - wymienia zalety i wady włókien naturalnych i chemicznych - rozpoznaje włókna roślinne, zwierzęce i syntetyczne - określa właściwości użytkowe wyrobu wykonanego z włókien naturalnych i chemicznych - zna pojęcia: osnowa, wątek, splot tkacki, krosno, rządki, kolumienki, oczka - wie, jak powstają tkaniny i dzianiny - odróżnia tkaninę od dzianiny - nazywa różne materiały włókiennicze - wskazuje podstawowe elementy okna edytorów tekstu i programów graficznych - omawia zastosowanie komputera w życiu codziennym - sprawnie korzysta z programów i gier komputerowych oraz przeglądarek i wyszukiwarek internetowych - wskazuje charakterystyczne elementy strony internetowej i korzysta z odsyłaczy (linków) - wykorzystuje informacje ze stron WWW do celów dydaktycznych - przewiduje skutki zagrożeń związanych z niektórymi grami komputerowymi i stronami internetowymi - przedstawia zalety i wady ubrań wykonanych z włókien naturalnych oraz chemicznych - omawia wpływ łączenia włókien naturalnych z chemicznymi na jakość otrzymanej tkaniny - nazywa poszczególne rodzaje włókien roślinnych, zwierzęcych i syntetycznych - dostrzega związek wytwarzania poszczególnych rodzajów włókien z ochroną środowiska - wyjaśnia wpływ zastosowanego rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów zestaw komputerowy z dostępem do internetu próbki różnych materiałów (roślinnych, zwierzęcych, syntetycznych i ) - nożyczki, klej próbki różnych tkanin i dzianin

6 15. Wykonujemy zakładkę do książki 2 - pojęcia: tkanina, wątek, osnowa, splot - rodzaje splotów - wpływ rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów - zna pojęcia: tkanina, wątek, osnowa, splot - odróżnia sploty tkackie od splotów dzianiny - podaje przykłady wyrobów z tkanin - opracowuje plan pracy (wybór splotu tkackiego, wykonanie nacięć na końcach tektury, nawinięcie przędzy na nacięcia, przeplatanie kolorowych nitek wątku przez nitki osnowy, zabezpieczenie brzegów zakładki) - wykonuje przedmiot zgodnie z zaplanowaną kolejnością i założeniami projektowymi - zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy - przedstawia zalety i wady wybranego splotu - charakteryzuje wygląd i właściwości tkanin pod względem rodzaju przędzy i zastosowanego splotu tkackiego - wykonuje przedmiot dokładnie, starannie i z uwzględnieniem walorów estetycznych - racjonalnie gospodaruje materiałami włókienniczymi - prezentuje walory użytkowe i estetyczne wykonanego przedmiotu próbki tkanin o różnych splotach - kolorowa włóczka, wełna, mulina - nożyczki, igła z dużym uszkiem - tektura o wymiarach mm 16. Właściwości odzieży 1 - właściwości materiałów - podział odzieży ze względu na jej przeznaczenie (odzież damska, męska, dziecięca, młodzieżowa, sportowa, regionalna, okolicznościowa, ochronna i robocza) - cechy użytkowe odzieży - podaje właściwości różnych rodzajów materiałów - zna cechy użytkowe odzieży - wymienia rodzaje odzieży - wyjaśnia, jaką rolę powinna spełniać odzież - dobiera odzież stosownie do okoliczności i warunków atmosferycznych - wykonuje metodą fotokolażu plakat przedstawiający różne rodzaje odzieży - omawia cechy użytkowe odzieży - wykonuje metodą fotokolażu plakat przedstawiający różne rodzaje odzieży, wykazując się zaangażowaniem, pomysłowością i starannością czasopisma związane z projektowaniem odzieży - próbki materiałów - nożyczki, klej, tektura 17. Jak konserwować odzież? 1 - cele konserwacji odzieży - sposoby konserwacji odzieży - rodzaje oznaczeń informujących o sposobach konserwacji odzieży - zasady bhp dotyczące korzystania z pralki automatycznej i żelazka - zanieczyszczenia środowiska powodowane przez stosowanie środków piorących - wie, w jakim celu konserwuje się odzież - wymienia sposoby konserwacji odzieży - rozpoznaje znaczenie piktogramów informujących o sposobie konserwacji odzieży - odczytuje z instrukcji pralki automatycznej i żelazka najważniejsze informacje dotyczące użytkowania tych urządzeń - bezpiecznie posługuje się żelazkiem, - charakteryzuje poszczególne metody konserwacji odzieży - bezpiecznie obsługuje pralkę automatyczną, wybierając odpowiedni dla danej odzieży program prania - omawia wpływ stosowania środków piorących na środowisko naturalne 96 - metki odzieżowe z informacjami dotyczącymi sposobu konserwacji - próbki materiałów - opakowania po środkach piorących

7 ustawiając odpowiednią dla danej odzieży temperaturę prasowania - określa przeznaczenie środków piorących na podstawie informacji na opakowaniach - żelazko - instrukcja obsługi żelazka oraz pralki automatycznej 18. Projektujemy i wykonujemy serwetkę śniadaniową 3 - rodzaje ściegów ozdobnych (dziergany, krzyżykowy, sznureczkowy, łańcuszkowy, zakopiański) - zasady wymiarowania rysunków technicznych - wykonanie przedmiotu zgodnie z dokumentacją techniczną - obróbka materiałów - wymienia rodzaje ściegów ozdobnych - opracowuje plan pracy - dobiera narzędzia i przybory potrzebne do wykonania przedmiotu - sporządza projekt serwetki i odpowiednio go wymiaruje - prawidłowo posługuje się narzędziami pomiarowymi i przenosi wymiary na materiał - wykonuje przedmiot zgodnie z zaplanowaną kolejnością i założeniami projektowymi - wykańcza brzegi serwetki prostym ściegiem ozdobnym - zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy - dobiera materiał o splocie odpowiednim do wykonania przedmiotu i uzasadnia swój wybór - stosuje różne rodzaje ściegów ozdobnych - wykonuje przedmiot starannie i dokładnie - prezentuje walory estetyczne i użytkowe wykonanego przedmiotu 97 - plansze przedstawiające rodzaje ściegów ozdobnych - przybory kreślarskie (kartki z bloku technicznego, kalka techniczna, ołówki typu H i HB) - przyrządy pomiarowe (linijka, ekierka) - płótno lniane, kordonek, mulina - narzędzia i przybory do szycia ręcznego (igła, nożyczki) VII. BEZPIECZNE WAKACJE 19. Planowanie wycieczki rowerowej 1 - najważniejsze zasady ruchu drogowego dla rowerzystów - planowanie trasy wycieczki rowerowej - konserwacja roweru - wyposażenie ochronne dla rowerzystów - zna najważniejsze zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów - wybiera cel wycieczki, korzystając z map i przewodników turystycznych - przygotowuje rower do wycieczki, odpowiednio go konserwując - kompletuje strój i ekwipunek, pamiętając o elementach wyposażenia ochronnego - wybiera na podstawie mapy drogi podrzędne, odpowiednie do poruszania się po nich rowerem - formułuje rady dotyczące bezpiecznego - przewiduje skutki zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego - samodzielnie planuje trasę wycieczki rowerowej - zachęca do odwiedzania atrakcyjnych miejsc na podstawie informacji z przewodników turystycznych - uzasadnia potrzebę stosowania wyposażenia ochronnego i elementów odblaskowych , przewodniki turystyczne, mapy turystyczne i samochodowe - narzędzia, materiały i środki do konserwacji roweru

8 20. Jak bezpiecznie jeździć na łyżworolkach? 21. Poznajemy pojazdy mechaniczne 1 - znaczenie jazdy na łyżworolkach jako popularnego sposobu spędzania wolnego czasu - wyposażenie ochronne do jazdy na łyżworolkach - zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na łyżworolkach - technika jazdy na łyżworolkach - sposoby konserwacji łyżworolek 1 - rodzaje pojazdów mechanicznych i ich funkcje - najbardziej znane marki samochodów - wpływ dodatkowego wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo i komfort jazdy - ocena samochodu ze względu na bezpieczeństwo, komfort i ekonomię jazdy oraz wymogi ekologiczne - zasady bezpieczeństwa obowiązujące pasażerów samochodu zamocowania roweru na bagażniku samochodu - wymienia niezbędne elementy wyposażenia ochronnego do jazdy na łyżworolkach - zna zasady bezpiecznej jazdy na łyżworolkach - podaje przykłady miejsc, w których można bezpiecznie jeździć na łyżworolkach - wykonuje czynności konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi łyżworolek - rozróżnia rodzaje pojazdów mechanicznych - wymienia najbardziej znane marki samochodów - rozpoznaje znaki firmowe różnych marek samochodów - wymienia funkcje określonych pojazdów mechanicznych - podaje cechy charakterystyczne samochodu osobowego - wie, że podczas jazdy samochodem należy zapinać pasy bezpieczeństwa i nie wolno przeszkadzać kierowcy - projektuje zawieszki do samochodu z hasłami dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa - omawia znaczenie jazdy na łyżworolkach jako popularnego sposobu spędzania wolnego czasu - uzasadnia potrzebę stosowania kasku i ochraniaczy - przewiduje skutki nieostrożnej jazdy na łyżworolkach - omawia różne rodzaje pojazdów mechanicznych, określając ich funkcje - wyjaśnia, na czym polega wpływ dodatkowego wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo i komfort jazdy - wybiera markę samochodu, kierując się względami bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ekonomią oraz wymogami ekologicznymi - rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących pasażerów podczas jazdy samochodem elementy wyposażenia ochronnego do jazdy na łyżworolkach - narzędzia i środki do konserwacji łyżworolek - instrukcja obsługi łyżworolek - łyżworolki dodatek Jak unikać wypadków drogowych?, s czasopisma motoryzacyjne

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4 Dział: Zasady poruszania się po drogach nie przestrzega zasady obowiązujące pieszych; wie, jakie zasady postępowania obowiązują pasażerów środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz zachowuje się

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Autor : Aniela Nowak Wydawnictwo Szkolne PWN DKW - 4014-115/00 Aniela Nowak- Technika. Jeżdżę rowerem. Zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 Zachowanie zasad bezpieczeostw a w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeostwo, katastrofa, wypadek, uraz; znaki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Ogólne zasady oceniania z zajęć technicznych Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, ocena ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna rok szkolny 2015/2016 Klasa VIa, b, c Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV oprac. Beata Łabiga KLASA IV ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V Program nauczania techniki DW-4014-292/99 PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS IV V 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej.

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Temat Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe/konieczne Uczeń:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Bezpieczeostwo przede wszystkim przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni technicznej znaki bezpieczeostwa:

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z techniki w kl. IV VI 1. Wstęp System oceniania wynika z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i jest jego integralną częścią. 2.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV

KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLASY IV Ocenę osiągnięć ucznia można sformułować z wykorzystaniem zaproponowanych kryteriów odnoszących się do sześciostopniowej skali ocen. Stopień

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa VI oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ I. TECHNIKA W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe rozpoznaje obiekty

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 6 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: dostosowuje wysokość biurka i krzesła do swojego wzrostu Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Odniesienia do podstawy programowej Wymagania do zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Wymagania podstawowe Uczeń: 4.1 wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KRAWIECKIE. Wymagania edukacyjne. Liczba godzin. Temat lekcji Treści nauczania. Uwagi. Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] wrzesień

ZAJĘCIA KRAWIECKIE. Wymagania edukacyjne. Liczba godzin. Temat lekcji Treści nauczania. Uwagi. Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] wrzesień ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Zagadnienia, materiał nauczania przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV PIESZO I ROWEREM. 2. Temat: Wypadek drogowy. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA IV POZIOM PODSTAWOWY wymienia swoje prawa i obowiązki wynikające z regulaminu szkolnej pracowni, zna numery telefonów policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy programowej. dydaktycznych. nauczania. I. Uczeń jako pieszy i pasażer

Liczba godzin. Temat (rozumiany jako lekcja) Treści podstawy programowej. dydaktycznych. nauczania. I. Uczeń jako pieszy i pasażer Roczny plan dydaktyczny do zajęć technicznych dla klasy 4-6 szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Liczba

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 wymagania podstawowe wie, jak zapobiegać wypadkom w szkole zna i rozumie zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej przestrzega

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA TECHNICZNE W KLASIE IV OCENA TEMAT LEKCJI dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący ROZDZIAŁ I: BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA

Bardziej szczegółowo

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Klasa IV projekt Wąż

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Klasa IV projekt Wąż Roczne plany pracy zajęć ch realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI Klasa IV projekt Wąż Nr 1. Moje lekcje zajęć ch czego i jak będziemy się uczyć w klasie czwartej? 2. Moje bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z Zajęć technicznych. klasa IV WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN I SEMESTR Zasady poruszania

Bardziej szczegółowo

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku

uczeń omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. omawia zasady postępowania w razie wypadku WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE I GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne. klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - zajęcia techniczne klasa IV Ocena dopuszczający przestrzega regulaminu pracowni technicznej organizuje miejsce pracy rozpoznaje wybrane znaki bhp,

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny:

TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: TECHNIKA Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: KLASA 5 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: samodzielnie wykonuje własne projekty prac

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Ocena celująca: Wiadomości; uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w bardzo dobrym stopniu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy II a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH klasa 3 w GIMNAZJUM 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH klasa 3 w GIMNAZJUM 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH klasa 3 w GIMNAZJUM 6 I. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów 1. Przedmiotem oceny i kontroli osiągnięć ucznia są: wiadomości (zapamiętywanie, zrozumienie)

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Dział/Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

wymagania ogólne wymagania szczegółowe

wymagania ogólne wymagania szczegółowe wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Planowanie pracy o różnym stopniu złożoności, przy różnych formach organizacyjnych pracy. III. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Krawiectwo wymagania edukacyjne

Krawiectwo wymagania edukacyjne Krawiectwo wymagania edukacyjne Lp. Dział 1 Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeostwo i higiena pracy (BHP) na lekcjach zajęd technicznych, wymagania edukacyjne. 2 Przybory krawieckie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI

Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Wymagania na stopnie szkolne z zajęć technicznych w klasie VI Temat Na osiedlu Dom bez tajemnic To takie proste! Mostek dla chomika W pokoju Wymagania podstawowe Uczeń: rozpoznaje obiekty na planie osiedla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 5 Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć uczniów Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Osiągniecia na poziom podstawowy Osiągniecia na poziom ponadpodstawowy Część komunikacyjna Ocena

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim

Odniesienia do podstawy programowej. Temat. 1. Bezpieczeństwo przede wszystkim Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? i podręcznika Jak to działa? dla klasy IV, dostosowanego do wieloletniości zawiera 30 jednostek lekcyjnych Temat

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Rok szkolny 2008/2009 Prowadzący: Roman Seta Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Temat lekcji Wymagania ponadpodstawowe I. DROGA, SZKOŁA,

Bardziej szczegółowo

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące

- omawia zasady. bezpieczeństwa obowiązujące WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE II GIMNAZJUM 2014/2015 zgodne z nową podstawą programową, dostosowane do programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji Wymaganiami edukacyjne.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Ocena dopuszczająca zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji Ocena dostateczna ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA TECHNICZNE - KLASA V PODRĘCZNIK Technika 4-6 Autor: Lecha Łabecki nr dopuszczenia: 36//00 Temat lekcji Liczba godzin Zakres materiału Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż.

Podstawowe [P] zna przedmiotowe zasady oceniania omawia regulamin pracowni. omawia wyposażenie apteczki i sprzęt ppoż. WYMAGANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 4 GLIWICE Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe [PP] Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania techniki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Gimnazjum kl. III II rok nauki: godz. tygodniowo Alojzy Stawinoga Zawarte w planie wynikowym treści są zgodne z podstawą programową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej 1 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Część komunikacyjna Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia

VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia VI. Sposób i kryteria oceniania postępów ucznia 1. Cele oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Ważną, a zarazem trudną funkcją nauczyciela jest sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów. Ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V

Artur Kłysz. Rozkład materiału i plan wynikowy. ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Artur Kłysz Rozkład materiału i plan wynikowy ZAJĘCIA TECHNICZNE klasa V Materiał nauczania.. Regulamin i zasady bhp w pracowni technicznej godz. 2. Zasady sporządzania dokumentacji technicznej 2.. Formaty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla 3 klasy gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla 3 klasy gimnazjum. Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla 3 klasy gimnazjum. 1. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Czas realizacji: 3 godziny lekcyjne zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASA II Podstawa programowa zajęć technicznych określona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4

Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Rozkład materiału ZAJĘCIA TECHNICZNE Klasa 4 Program: Zajęcia techniczne-program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Bogusława Stanecka Czesław Stanecki Renata Stasiak StanPol Agencja Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2

Odniesienia do podstawy programowej 1.1 2.2 1.1 1.2 Temat Zagadnienia, materiał nauczania 1. Na osiedlu funkcjonalne zagospodarowanie osiedla osiedlowe instytucje użyteczności publicznej infrastruktura osiedla 2. Dom bez tajemnic rodzaje etapy budowy domu

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna (należy spełnić wymagania na ocenę dopuszczającą oraz poniższe)

Ocena dostateczna (należy spełnić wymagania na ocenę dopuszczającą oraz poniższe) Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. (Materiały wydawnictwa Operon) Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) [Treści podstawy

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości

Osiągnięcia szczegółowe uczniów. Wiadomości WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznik a Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności bezpieczeń stwa i higieny pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zajęcia techniczne Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Obszary oceniania.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Obszary oceniania. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Obszary oceniania. Na lekcjach zajęć technicznych oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: - wiadomości: zakres wiadomości, jakość (stopień

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Wymagania na ocenę dostateczną

WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH. Wymagania na ocenę dostateczną WYMAGANIA Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH L.p. Proponowany temat jednostki metodycznej 1 Bezpieczeństwo przede wszystkim. Znaki i ewakuacyjne. Odniesienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu

Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Przedmiotowe zasady oceniania - zajęcia techniczne klasa IV Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Ocenianie poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, ćwiczenia

Bardziej szczegółowo