Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta"

Transkrypt

1 1. Jak dbać o bezpieczeństwo w pracowni technicznej? 2. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły 3. Bezpieczny dojazd do szkoły 4. Włączanie się do 1 - regulamin pracowni technicznej - znaki bhp i znaki ewakuacyjne - zasady bhp obowiązujące w pracowni technicznej oraz przy obróbce tworzyw i materiałów - zasady udzielania pierwszej pomocy 1 - pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, przejście dla pieszych, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna, zasada ograniczonego zaufania - zasady bezpiecznego zachowania się pieszych i rowerzystów na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu, przejeździe kolejowym i tramwajowym - wykroczenia najczęściej popełniane przez pieszych 1 - zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej 1 - pojęcia: zasada szczególnej ostrożności, manewr włączania się Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta I. DROGA, SZKOŁA, BEZPIECZEŃSTWO - zna regulamin pracowni technicznej - podaje znaczenie znaków bhp znajdujących się w pracowni technicznej oraz znaków ewakuacyjnych spotykanych w szkole - wie, jakich zasad bhp należy przestrzegać podczas obróbki tworzyw i materiałów - odczytuje informacje z instrukcji obsługi urządzeń - korzysta z apteczki pierwszej pomocy - zna pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, przejście dla pieszych, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna, zasada ograniczonego zaufania - wymienia zasady bezpieczeństwa dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu oraz przejeździe kolejowym i tramwajowym - wymienia zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej - zna pojęcia: zasada szczególnej ostrożności, manewr włączania się do - uzasadnia konieczność przestrzegania regulaminu pracowni technicznej - omawia zagrożenia występujące podczas obróbki tworzyw i materiałów - wykonuje poprawnie czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy - omawia wykroczenia najczęściej popełniane przez pieszych - wyjaśnia, jak powinien zachowywać się odpowiedzialny i przewidujący uczestnik ruchu drogowego - przestrzega innych uczniów przed skutkami nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze - omawia zagrożenia związane z poruszaniem się środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej - uzasadnia konieczność pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym w przechodzeniu przez jezdnię - opisuje poszczególne przypadki włączania się do ruchu 10 - regulamin pracowni technicznej - plansze ze znakami bhp - apteczka pierwszej pomocy - instrukcje obsługi urządzeń (np. maszyny do szycia, kserokopiarki) dodatek,,jak unikać wypadków drogowych?, s. 4 5, plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe - kodeks drogowy 19 - dodatek,,jak unikać wypadków drogowych?, s ,

2 ruchu do ruchu, pierwszeństwo przejazdu - zasady bezpiecznego włączania się do ruchu - hierarchia ważności przepisów ruchu drogowego - znaczenie sygnałów świetlnych i znaków dawanych przez osobę kierującą ruchem ruchu, pierwszeństwo przejazdu - wie, o czym należy pamiętać, włączając się do ruchu - określa hierarchię ważności przepisów ruchu drogowego - wyjaśnia znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych - wyjaśnia potrzebę zachowania szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu - omawia znaczenie znaków dawanych przez osobę kierującą ruchem plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe - program edukacyjny umożliwiający nauczanie przepisów ruchu drogowego 5. Bezpieczeństwo na wsi 1 - pojęcia: substancja toksyczna, substancja żrąca - zagrożenia i przyczyny wypadków na wsi - zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wsi - znaki informacyjne stosowane na opakowaniach środków ochrony roślin - zna pojęcia: substancja toksyczna, substancja żrąca - wymienia najczęstsze zagrożenia występujące na wsi - podaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wsi - rozpoznaje niebezpieczne substancje na podstawie znaków informacyjnych - analizuje przyczyny najczęstszych zagrożeń występujących na wsi - dostrzega zagrożenia związane z wypalaniem traw oraz stwarzane przez pracujące maszyny i ciągniki rolnicze informacje prasowe dotyczące wypadków na wsi z udziałem dzieci - plansze ze znakami informacyjnymi stosowanymi na środkach ochrony roślin 6. Recykling odpadów 2 - pojęcia: ekologia, odpady, segregacja odpadów, recykling, surowiec wtórny - zasady segregacji odpadów - znaczenie segregacji odpadów i recyklingu - rodzaje znaków informacyjnych stosowanych na opakowaniach - racjonalna gospodarka wodą i energią elektryczną - zna pojęcia: ekologia, odpady, segregacja odpadów, recykling, surowiec wtórny - przyporządkowuje różnego rodzaju odpady odpowiednim pojemnikom - rozumie znaczenie piktogramów umieszczanych na opakowaniach - porównuje różne opakowania pod względem ich przydatności do recyklingu - dostrzega zależność między segregowaniem odpadów a stanem środowiska naturalnego - zwraca uwagę na konieczność dbania o czystość i segregowania odpadów w swoim otoczeniu - wyjaśnia znaczenie segregacji odpadów - wymienia sposoby ponownego wykorzystania niektórych odpadów - wyjaśnia potrzebę racjonalnego gospodarowania wodą i energią elektryczną oraz ponownego wykorzystania opakowań z tworzyw - uzasadnia konieczność składowania odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych miejscach różne opakowania ze znakami informacyjnymi - słownik języka polskiego II. MŁODY KONSTRUKTOR

3 7. Wymiarowanie rysunków i rzutowanie prostokątne powtórzenie wiadomości 8. Co to są tworzywa sztuczne? 9. Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie 2 - pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa, rzut prostokątny - znormalizowane pismo techniczne - rodzaje linii i znaków wymiarowych oraz ich zastosowanie - zasady sporządzania rysunku technicznego, wymiarowania rysunków i rzutowania prostokątnego - opis rysunku pismem technicznym - etapy rzutowania - rzutowanie prostokątne przedmiotów o prostym kształcie 1 - pojęcia: tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne, tworzywo termoutwardzalne - właściwości tworzyw - proces wytwarzania tworzyw - znaki informacyjne stosowane na wyrobach z tworzyw - recykling odpadów z tworzyw 1 - rodzaje tworzyw - właściwości tworzyw - znaczenie tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - zna pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa, rzut prostokątny - zna zasady sporządzania rysunku technicznego, wymiarowania rysunków i rzutowania prostokątnego - omawia rysunek techniczny, nazywając linie i znaki wymiarowe - wymiaruje proste rysunki techniczne - odwzorowuje rysunek techniczny w danej podziałce - opisuje rysunki techniczne, posługując się prostym pismem technicznym - zna etapy powstawania rzutów prostokątnych - wykonuje rzuty prostokątne prostych przedmiotów III. RÓŻNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE - zna pojęcia: tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne, tworzywo termoutwardzalne - wie, jakie są właściwości tworzyw - wymienia podstawowe surowce używane do produkcji tworzyw - podaje przykłady wyrobów z tworzyw, spotykanych w najbliższym otoczeniu - rozróżnia i nazywa poszczególne rodzaje tworzyw na podstawie ich oznaczeń - rozpoznaje przedmioty wykonane z tworzyw - zna właściwości tworzyw - podaje przykłady zastosowania tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - wymiaruje złożone rysunki techniczne zgodnie z zasadami wymiarowania - prawidłowo umieszcza na rysunku technicznym linie, znaki i liczby wymiarowe - wyjaśnia znaczenie normalizacji w rysunku technicznym - omawia etapy rzutowania prostokątnego - wykonuje rzuty prostokątne przedmiotu, prawidłowo posługując się układem osi płaszczyzn i liniami pomocniczymi - wymienia etapy procesu wytwarzania tworzyw - charakteryzuje różne rodzaje tworzyw - podaje znaczenie znaków informacyjnych umieszczanych na wyrobach z tworzyw - uzasadnia potrzebę recyklingu produktów wykonanych z tworzyw - omawia znaczenie tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - użytkuje wyroby z tworzyw zgodnie z ich przeznaczeniem - uzasadnia potrzebę segregacji odpadów z tworzyw tablice lub foliogramy ilustrujące zasady wymiarowania i rzutowania prostokątnego - kartki z bloku technicznego - przedmioty o prostym kształcie - przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka, cyrkiel) opakowania i przedmioty codziennego użytku wykonane z tworzyw przedmioty i urządzenia codziennego użytku wykonane z tworzyw

4 IV. I TY TO POTRAFISZ 10. Wykonujemy karmnik dla ptaków 2 - rodzaje i właściwości tworzyw - operacje technologiczne stosowane w czasie obróbki tworzyw - zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki tworzyw - rozróżnia podstawowe rodzaje tworzyw - zna kolejność czynności podczas obróbki tworzyw - bezpiecznie posługuje się narzędziami w trakcie pracy - wykonuje przedmiot zgodnie z założeniami technologicznymi - dba o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy - poprawnie wykonuje poszczególne czynności związane z obróbką tworzyw - dobiera narzędzia potrzebne do danej czynności w procesie obróbki tworzyw - wykonuje przedmiot dokładnie, starannie i z uwzględnieniem walorów estetycznych narzędzia do trasowania (linijka, cyrkiel, ołówek) - narzędzia do obróbki tworzyw (nożyk, nożyczki, zszywacz biurowy, szczypce) - plastikowe butelki po napojach, gips, drut, patyki, klej do szybkiego łączenia tworzyw V. OBSŁUGA KOMPUTERA 11. Komputer od podstaw 2 - pojęcia: komputer PC, jednostka centralna, urządzenia peryferyjne wejścia (klawiatura, mysz, skaner) i wyjścia (monitor, drukarka), płyta główna (procesor, pamięć operacyjna RAM), twardy dysk, stacja dyskietek, napęd CD-ROM i DVD, nagrywarka CD i DVD, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta telewizyjna, modem, płyty CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, karta pamięci, gniazda, złącze USB - najważniejsze elementy jednostki centralnej komputera i ich podstawowe funkcje - organizacja stanowiska pracy przy komputerze - zna pojęcia związane z budową zewnętrzną i wewnętrzną komputera - wymienia najważniejsze elementy jednostki centralnej komputera - podaje przykłady urządzeń peryferyjnych - rozróżnia i nazywa urządzenia wejścia i wyjścia - podłącza urządzenie peryferyjne do jednostki centralnej - wymienia zasady bezpiecznej pracy z komputerem - prawidłowo organizuje stanowisko pracy przy komputerze - charakteryzuje funkcje poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera - dba o higienę pracy przy komputerze 90 - instrukcja obsługi komputera PC - schemat budowy komputera PC - zestaw komputerowy

5 12. Do czego wykorzystuje się komputer? 13. Surowce włókiennicze 14. Materiały stosowane do wyrobu odzieży 2 - pojęcia: program, menu, system operacyjny, odtwarzacz multimedialny, edytor tekstu, program graficzny, program antywirusowy, gra komputerowa, internet, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, strona WWW, poczta elektroniczna ( ) - znaczenie komputera PC w różnych obszarach działalności człowieka - internet jako źródło informacji - korzyści i zagrożenia związane z grami komputerowymi i internetem 1 - podział surowców na naturalne (roślinne i zwierzęce) oraz chemiczne (syntetyczne i sztuczne) - właściwości włókien naturalnych i chemicznych - wpływ łączenia włókien naturalnych i chemicznych na jakość tkaniny - zastosowanie poszczególnych rodzajów włókien 1 - pojęcia: osnowa, wątek, splot tkacki, krosno, rządki, kolumienki, oczka, maszyna dziewiarska - podstawowe rodzaje materiałów : tkanina i dzianina - wpływ rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów - zastosowanie materiałów - zna pojęcia: program, menu, system operacyjny, odtwarzacz multimedialny, edytor tekstu, program graficzny, program antywirusowy, gra komputerowa, internet, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, strona WWW, poczta elektroniczna ( ) - podaje przykłady wykorzystania komputera w życiu codziennym - uruchamia program komputerowy oraz grę i korzysta z nich - odbiera i wysyła - z pomocą nauczyciela korzysta z przeglądarek i wyszukiwarek internetowych VI. WYROBY WŁÓKIENNICZE I ODZIEŻOWE - zna podział surowców - podaje przykłady włókien roślinnych, zwierzęcych, syntetycznych i - wymienia zalety i wady włókien naturalnych i chemicznych - rozpoznaje włókna roślinne, zwierzęce i syntetyczne - określa właściwości użytkowe wyrobu wykonanego z włókien naturalnych i chemicznych - zna pojęcia: osnowa, wątek, splot tkacki, krosno, rządki, kolumienki, oczka - wie, jak powstają tkaniny i dzianiny - odróżnia tkaninę od dzianiny - nazywa różne materiały włókiennicze - wskazuje podstawowe elementy okna edytorów tekstu i programów graficznych - omawia zastosowanie komputera w życiu codziennym - sprawnie korzysta z programów i gier komputerowych oraz przeglądarek i wyszukiwarek internetowych - wskazuje charakterystyczne elementy strony internetowej i korzysta z odsyłaczy (linków) - wykorzystuje informacje ze stron WWW do celów dydaktycznych - przewiduje skutki zagrożeń związanych z niektórymi grami komputerowymi i stronami internetowymi - przedstawia zalety i wady ubrań wykonanych z włókien naturalnych oraz chemicznych - omawia wpływ łączenia włókien naturalnych z chemicznymi na jakość otrzymanej tkaniny - nazywa poszczególne rodzaje włókien roślinnych, zwierzęcych i syntetycznych - dostrzega związek wytwarzania poszczególnych rodzajów włókien z ochroną środowiska - wyjaśnia wpływ zastosowanego rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów zestaw komputerowy z dostępem do internetu próbki różnych materiałów (roślinnych, zwierzęcych, syntetycznych i ) - nożyczki, klej próbki różnych tkanin i dzianin

6 15. Wykonujemy zakładkę do książki 2 - pojęcia: tkanina, wątek, osnowa, splot - rodzaje splotów - wpływ rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów - zna pojęcia: tkanina, wątek, osnowa, splot - odróżnia sploty tkackie od splotów dzianiny - podaje przykłady wyrobów z tkanin - opracowuje plan pracy (wybór splotu tkackiego, wykonanie nacięć na końcach tektury, nawinięcie przędzy na nacięcia, przeplatanie kolorowych nitek wątku przez nitki osnowy, zabezpieczenie brzegów zakładki) - wykonuje przedmiot zgodnie z zaplanowaną kolejnością i założeniami projektowymi - zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy - przedstawia zalety i wady wybranego splotu - charakteryzuje wygląd i właściwości tkanin pod względem rodzaju przędzy i zastosowanego splotu tkackiego - wykonuje przedmiot dokładnie, starannie i z uwzględnieniem walorów estetycznych - racjonalnie gospodaruje materiałami włókienniczymi - prezentuje walory użytkowe i estetyczne wykonanego przedmiotu próbki tkanin o różnych splotach - kolorowa włóczka, wełna, mulina - nożyczki, igła z dużym uszkiem - tektura o wymiarach mm 16. Właściwości odzieży 1 - właściwości materiałów - podział odzieży ze względu na jej przeznaczenie (odzież damska, męska, dziecięca, młodzieżowa, sportowa, regionalna, okolicznościowa, ochronna i robocza) - cechy użytkowe odzieży - podaje właściwości różnych rodzajów materiałów - zna cechy użytkowe odzieży - wymienia rodzaje odzieży - wyjaśnia, jaką rolę powinna spełniać odzież - dobiera odzież stosownie do okoliczności i warunków atmosferycznych - wykonuje metodą fotokolażu plakat przedstawiający różne rodzaje odzieży - omawia cechy użytkowe odzieży - wykonuje metodą fotokolażu plakat przedstawiający różne rodzaje odzieży, wykazując się zaangażowaniem, pomysłowością i starannością czasopisma związane z projektowaniem odzieży - próbki materiałów - nożyczki, klej, tektura 17. Jak konserwować odzież? 1 - cele konserwacji odzieży - sposoby konserwacji odzieży - rodzaje oznaczeń informujących o sposobach konserwacji odzieży - zasady bhp dotyczące korzystania z pralki automatycznej i żelazka - zanieczyszczenia środowiska powodowane przez stosowanie środków piorących - wie, w jakim celu konserwuje się odzież - wymienia sposoby konserwacji odzieży - rozpoznaje znaczenie piktogramów informujących o sposobie konserwacji odzieży - odczytuje z instrukcji pralki automatycznej i żelazka najważniejsze informacje dotyczące użytkowania tych urządzeń - bezpiecznie posługuje się żelazkiem, - charakteryzuje poszczególne metody konserwacji odzieży - bezpiecznie obsługuje pralkę automatyczną, wybierając odpowiedni dla danej odzieży program prania - omawia wpływ stosowania środków piorących na środowisko naturalne 96 - metki odzieżowe z informacjami dotyczącymi sposobu konserwacji - próbki materiałów - opakowania po środkach piorących

7 ustawiając odpowiednią dla danej odzieży temperaturę prasowania - określa przeznaczenie środków piorących na podstawie informacji na opakowaniach - żelazko - instrukcja obsługi żelazka oraz pralki automatycznej 18. Projektujemy i wykonujemy serwetkę śniadaniową 3 - rodzaje ściegów ozdobnych (dziergany, krzyżykowy, sznureczkowy, łańcuszkowy, zakopiański) - zasady wymiarowania rysunków technicznych - wykonanie przedmiotu zgodnie z dokumentacją techniczną - obróbka materiałów - wymienia rodzaje ściegów ozdobnych - opracowuje plan pracy - dobiera narzędzia i przybory potrzebne do wykonania przedmiotu - sporządza projekt serwetki i odpowiednio go wymiaruje - prawidłowo posługuje się narzędziami pomiarowymi i przenosi wymiary na materiał - wykonuje przedmiot zgodnie z zaplanowaną kolejnością i założeniami projektowymi - wykańcza brzegi serwetki prostym ściegiem ozdobnym - zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy - dobiera materiał o splocie odpowiednim do wykonania przedmiotu i uzasadnia swój wybór - stosuje różne rodzaje ściegów ozdobnych - wykonuje przedmiot starannie i dokładnie - prezentuje walory estetyczne i użytkowe wykonanego przedmiotu 97 - plansze przedstawiające rodzaje ściegów ozdobnych - przybory kreślarskie (kartki z bloku technicznego, kalka techniczna, ołówki typu H i HB) - przyrządy pomiarowe (linijka, ekierka) - płótno lniane, kordonek, mulina - narzędzia i przybory do szycia ręcznego (igła, nożyczki) VII. BEZPIECZNE WAKACJE 19. Planowanie wycieczki rowerowej 1 - najważniejsze zasady ruchu drogowego dla rowerzystów - planowanie trasy wycieczki rowerowej - konserwacja roweru - wyposażenie ochronne dla rowerzystów - zna najważniejsze zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów - wybiera cel wycieczki, korzystając z map i przewodników turystycznych - przygotowuje rower do wycieczki, odpowiednio go konserwując - kompletuje strój i ekwipunek, pamiętając o elementach wyposażenia ochronnego - wybiera na podstawie mapy drogi podrzędne, odpowiednie do poruszania się po nich rowerem - formułuje rady dotyczące bezpiecznego - przewiduje skutki zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego - samodzielnie planuje trasę wycieczki rowerowej - zachęca do odwiedzania atrakcyjnych miejsc na podstawie informacji z przewodników turystycznych - uzasadnia potrzebę stosowania wyposażenia ochronnego i elementów odblaskowych , przewodniki turystyczne, mapy turystyczne i samochodowe - narzędzia, materiały i środki do konserwacji roweru

8 20. Jak bezpiecznie jeździć na łyżworolkach? 21. Poznajemy pojazdy mechaniczne 1 - znaczenie jazdy na łyżworolkach jako popularnego sposobu spędzania wolnego czasu - wyposażenie ochronne do jazdy na łyżworolkach - zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na łyżworolkach - technika jazdy na łyżworolkach - sposoby konserwacji łyżworolek 1 - rodzaje pojazdów mechanicznych i ich funkcje - najbardziej znane marki samochodów - wpływ dodatkowego wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo i komfort jazdy - ocena samochodu ze względu na bezpieczeństwo, komfort i ekonomię jazdy oraz wymogi ekologiczne - zasady bezpieczeństwa obowiązujące pasażerów samochodu zamocowania roweru na bagażniku samochodu - wymienia niezbędne elementy wyposażenia ochronnego do jazdy na łyżworolkach - zna zasady bezpiecznej jazdy na łyżworolkach - podaje przykłady miejsc, w których można bezpiecznie jeździć na łyżworolkach - wykonuje czynności konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi łyżworolek - rozróżnia rodzaje pojazdów mechanicznych - wymienia najbardziej znane marki samochodów - rozpoznaje znaki firmowe różnych marek samochodów - wymienia funkcje określonych pojazdów mechanicznych - podaje cechy charakterystyczne samochodu osobowego - wie, że podczas jazdy samochodem należy zapinać pasy bezpieczeństwa i nie wolno przeszkadzać kierowcy - projektuje zawieszki do samochodu z hasłami dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa - omawia znaczenie jazdy na łyżworolkach jako popularnego sposobu spędzania wolnego czasu - uzasadnia potrzebę stosowania kasku i ochraniaczy - przewiduje skutki nieostrożnej jazdy na łyżworolkach - omawia różne rodzaje pojazdów mechanicznych, określając ich funkcje - wyjaśnia, na czym polega wpływ dodatkowego wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo i komfort jazdy - wybiera markę samochodu, kierując się względami bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ekonomią oraz wymogami ekologicznymi - rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących pasażerów podczas jazdy samochodem elementy wyposażenia ochronnego do jazdy na łyżworolkach - narzędzia i środki do konserwacji łyżworolek - instrukcja obsługi łyżworolek - łyżworolki dodatek Jak unikać wypadków drogowych?, s czasopisma motoryzacyjne

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza

Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Rok szkolny 2008/2009 Prowadzący: Roman Seta Plan wynikowy z techniki dla klasy IV Szkoły Podstawowej w Warcinie im. ks. prałata Alfreda Osipowicza Temat lekcji Wymagania ponadpodstawowe I. DROGA, SZKOŁA,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy IV do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych kl. IV-VI Wymagania edukacyjne z zajęć kl. IV-VI Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Celująca nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, na polecenie nauczyciela wykonuje proste czynności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH KLASA III Program nauczania: Technika w praktyce Zajęcia mechaniczno motoryzacyjne. Podręcznik: Waldemar Czyżewski Technika w praktyce. Zajęcia mechaniczno - motoryzacyjne.

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum PAPIEROPLASTYKA Autor: Barbara Turska-Paprzycka 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. CELE EDUKACYJNE...3 2.1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...4 2.2. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne

Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno- elektroniczne Kryteria oceniania z zajęć technicznych Zajęcia elektryczno elektroniczne Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum,

Bardziej szczegółowo

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum

ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum Aniela Nowak ABC konstruktora Rozkład materiału nauczania techniki w gimnazjum ROZKŁAD MATERIAŁU PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA I DZIAŁANIA UCZNIA 1. POLSCY I ZAGRANICZNI WYNALAZCY TECHNIKI 2. OCHRONA PRAW AUTORSKICH,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004

Dr Wojciech Walat. Technika lub Technika i technologie informacyjne. Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Projekt podstawy programowej 18.12.2004 Dr Wojciech Walat Technika lub Technika i technologie informacyjne Nowelizowana podstawa programowa w zakresie techniki wprowadza nowy jej model, którego istotą

Bardziej szczegółowo

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Łódka. Odniesienie do podstawy programowej

Roczne plany pracy zajęć technicznych realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI. Łódka. Odniesienie do podstawy programowej Roczne plany pracy zajęć ch realizowanych na podstawie programu nauczania DZIAŁAJ Z JAWI Łódka Nr 1. Moje lekcje zajęć ch czego i jak będziemy się uczyć w klasie szóstej? 2. Moje bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo