Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta"

Transkrypt

1 1. Jak dbać o bezpieczeństwo w pracowni technicznej? 2. Bezpieczeństwo w drodze do szkoły 3. Bezpieczny dojazd do szkoły 4. Włączanie się do 1 - regulamin pracowni technicznej - znaki bhp i znaki ewakuacyjne - zasady bhp obowiązujące w pracowni technicznej oraz przy obróbce tworzyw i materiałów - zasady udzielania pierwszej pomocy 1 - pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, przejście dla pieszych, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna, zasada ograniczonego zaufania - zasady bezpiecznego zachowania się pieszych i rowerzystów na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu, przejeździe kolejowym i tramwajowym - wykroczenia najczęściej popełniane przez pieszych 1 - zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej 1 - pojęcia: zasada szczególnej ostrożności, manewr włączania się Plan wynikowy z techniki dla klasy IV szkoły podstawowej Prowadzący: Roman Seta I. DROGA, SZKOŁA, BEZPIECZEŃSTWO - zna regulamin pracowni technicznej - podaje znaczenie znaków bhp znajdujących się w pracowni technicznej oraz znaków ewakuacyjnych spotykanych w szkole - wie, jakich zasad bhp należy przestrzegać podczas obróbki tworzyw i materiałów - odczytuje informacje z instrukcji obsługi urządzeń - korzysta z apteczki pierwszej pomocy - zna pojęcia: droga, jezdnia, pobocze, przejście dla pieszych, strefa zamieszkania, sygnalizacja świetlna, zasada ograniczonego zaufania - wymienia zasady bezpieczeństwa dotyczące ruchu pieszych i rowerzystów na przejściu dla pieszych, skrzyżowaniu oraz przejeździe kolejowym i tramwajowym - wymienia zasady bezpiecznego i kulturalnego korzystania ze środków komunikacji miejskiej i podmiejskiej - zna pojęcia: zasada szczególnej ostrożności, manewr włączania się do - uzasadnia konieczność przestrzegania regulaminu pracowni technicznej - omawia zagrożenia występujące podczas obróbki tworzyw i materiałów - wykonuje poprawnie czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy - omawia wykroczenia najczęściej popełniane przez pieszych - wyjaśnia, jak powinien zachowywać się odpowiedzialny i przewidujący uczestnik ruchu drogowego - przestrzega innych uczniów przed skutkami nieodpowiedzialnego zachowania się na drodze - omawia zagrożenia związane z poruszaniem się środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej - uzasadnia konieczność pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym w przechodzeniu przez jezdnię - opisuje poszczególne przypadki włączania się do ruchu 10 - regulamin pracowni technicznej - plansze ze znakami bhp - apteczka pierwszej pomocy - instrukcje obsługi urządzeń (np. maszyny do szycia, kserokopiarki) dodatek,,jak unikać wypadków drogowych?, s. 4 5, plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe - kodeks drogowy 19 - dodatek,,jak unikać wypadków drogowych?, s ,

2 ruchu do ruchu, pierwszeństwo przejazdu - zasady bezpiecznego włączania się do ruchu - hierarchia ważności przepisów ruchu drogowego - znaczenie sygnałów świetlnych i znaków dawanych przez osobę kierującą ruchem ruchu, pierwszeństwo przejazdu - wie, o czym należy pamiętać, włączając się do ruchu - określa hierarchię ważności przepisów ruchu drogowego - wyjaśnia znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych - wyjaśnia potrzebę zachowania szczególnej ostrożności podczas włączania się do ruchu - omawia znaczenie znaków dawanych przez osobę kierującą ruchem plansza ścienna Znaki i sygnały drogowe - program edukacyjny umożliwiający nauczanie przepisów ruchu drogowego 5. Bezpieczeństwo na wsi 1 - pojęcia: substancja toksyczna, substancja żrąca - zagrożenia i przyczyny wypadków na wsi - zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wsi - znaki informacyjne stosowane na opakowaniach środków ochrony roślin - zna pojęcia: substancja toksyczna, substancja żrąca - wymienia najczęstsze zagrożenia występujące na wsi - podaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na wsi - rozpoznaje niebezpieczne substancje na podstawie znaków informacyjnych - analizuje przyczyny najczęstszych zagrożeń występujących na wsi - dostrzega zagrożenia związane z wypalaniem traw oraz stwarzane przez pracujące maszyny i ciągniki rolnicze informacje prasowe dotyczące wypadków na wsi z udziałem dzieci - plansze ze znakami informacyjnymi stosowanymi na środkach ochrony roślin 6. Recykling odpadów 2 - pojęcia: ekologia, odpady, segregacja odpadów, recykling, surowiec wtórny - zasady segregacji odpadów - znaczenie segregacji odpadów i recyklingu - rodzaje znaków informacyjnych stosowanych na opakowaniach - racjonalna gospodarka wodą i energią elektryczną - zna pojęcia: ekologia, odpady, segregacja odpadów, recykling, surowiec wtórny - przyporządkowuje różnego rodzaju odpady odpowiednim pojemnikom - rozumie znaczenie piktogramów umieszczanych na opakowaniach - porównuje różne opakowania pod względem ich przydatności do recyklingu - dostrzega zależność między segregowaniem odpadów a stanem środowiska naturalnego - zwraca uwagę na konieczność dbania o czystość i segregowania odpadów w swoim otoczeniu - wyjaśnia znaczenie segregacji odpadów - wymienia sposoby ponownego wykorzystania niektórych odpadów - wyjaśnia potrzebę racjonalnego gospodarowania wodą i energią elektryczną oraz ponownego wykorzystania opakowań z tworzyw - uzasadnia konieczność składowania odpadów niebezpiecznych w wyznaczonych miejscach różne opakowania ze znakami informacyjnymi - słownik języka polskiego II. MŁODY KONSTRUKTOR

3 7. Wymiarowanie rysunków i rzutowanie prostokątne powtórzenie wiadomości 8. Co to są tworzywa sztuczne? 9. Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie 2 - pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa, rzut prostokątny - znormalizowane pismo techniczne - rodzaje linii i znaków wymiarowych oraz ich zastosowanie - zasady sporządzania rysunku technicznego, wymiarowania rysunków i rzutowania prostokątnego - opis rysunku pismem technicznym - etapy rzutowania - rzutowanie prostokątne przedmiotów o prostym kształcie 1 - pojęcia: tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne, tworzywo termoutwardzalne - właściwości tworzyw - proces wytwarzania tworzyw - znaki informacyjne stosowane na wyrobach z tworzyw - recykling odpadów z tworzyw 1 - rodzaje tworzyw - właściwości tworzyw - znaczenie tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - zna pojęcia: wymiarowanie, podziałka rysunkowa, rzut prostokątny - zna zasady sporządzania rysunku technicznego, wymiarowania rysunków i rzutowania prostokątnego - omawia rysunek techniczny, nazywając linie i znaki wymiarowe - wymiaruje proste rysunki techniczne - odwzorowuje rysunek techniczny w danej podziałce - opisuje rysunki techniczne, posługując się prostym pismem technicznym - zna etapy powstawania rzutów prostokątnych - wykonuje rzuty prostokątne prostych przedmiotów III. RÓŻNE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE - zna pojęcia: tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne, tworzywo termoutwardzalne - wie, jakie są właściwości tworzyw - wymienia podstawowe surowce używane do produkcji tworzyw - podaje przykłady wyrobów z tworzyw, spotykanych w najbliższym otoczeniu - rozróżnia i nazywa poszczególne rodzaje tworzyw na podstawie ich oznaczeń - rozpoznaje przedmioty wykonane z tworzyw - zna właściwości tworzyw - podaje przykłady zastosowania tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - wymiaruje złożone rysunki techniczne zgodnie z zasadami wymiarowania - prawidłowo umieszcza na rysunku technicznym linie, znaki i liczby wymiarowe - wyjaśnia znaczenie normalizacji w rysunku technicznym - omawia etapy rzutowania prostokątnego - wykonuje rzuty prostokątne przedmiotu, prawidłowo posługując się układem osi płaszczyzn i liniami pomocniczymi - wymienia etapy procesu wytwarzania tworzyw - charakteryzuje różne rodzaje tworzyw - podaje znaczenie znaków informacyjnych umieszczanych na wyrobach z tworzyw - uzasadnia potrzebę recyklingu produktów wykonanych z tworzyw - omawia znaczenie tworzyw w różnych obszarach działalności człowieka - użytkuje wyroby z tworzyw zgodnie z ich przeznaczeniem - uzasadnia potrzebę segregacji odpadów z tworzyw tablice lub foliogramy ilustrujące zasady wymiarowania i rzutowania prostokątnego - kartki z bloku technicznego - przedmioty o prostym kształcie - przybory kreślarskie (ołówki typu H i HB, linijka, ekierka, cyrkiel) opakowania i przedmioty codziennego użytku wykonane z tworzyw przedmioty i urządzenia codziennego użytku wykonane z tworzyw

4 IV. I TY TO POTRAFISZ 10. Wykonujemy karmnik dla ptaków 2 - rodzaje i właściwości tworzyw - operacje technologiczne stosowane w czasie obróbki tworzyw - zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami do obróbki tworzyw - rozróżnia podstawowe rodzaje tworzyw - zna kolejność czynności podczas obróbki tworzyw - bezpiecznie posługuje się narzędziami w trakcie pracy - wykonuje przedmiot zgodnie z założeniami technologicznymi - dba o bezpieczeństwo i porządek na stanowisku pracy - poprawnie wykonuje poszczególne czynności związane z obróbką tworzyw - dobiera narzędzia potrzebne do danej czynności w procesie obróbki tworzyw - wykonuje przedmiot dokładnie, starannie i z uwzględnieniem walorów estetycznych narzędzia do trasowania (linijka, cyrkiel, ołówek) - narzędzia do obróbki tworzyw (nożyk, nożyczki, zszywacz biurowy, szczypce) - plastikowe butelki po napojach, gips, drut, patyki, klej do szybkiego łączenia tworzyw V. OBSŁUGA KOMPUTERA 11. Komputer od podstaw 2 - pojęcia: komputer PC, jednostka centralna, urządzenia peryferyjne wejścia (klawiatura, mysz, skaner) i wyjścia (monitor, drukarka), płyta główna (procesor, pamięć operacyjna RAM), twardy dysk, stacja dyskietek, napęd CD-ROM i DVD, nagrywarka CD i DVD, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta telewizyjna, modem, płyty CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, karta pamięci, gniazda, złącze USB - najważniejsze elementy jednostki centralnej komputera i ich podstawowe funkcje - organizacja stanowiska pracy przy komputerze - zna pojęcia związane z budową zewnętrzną i wewnętrzną komputera - wymienia najważniejsze elementy jednostki centralnej komputera - podaje przykłady urządzeń peryferyjnych - rozróżnia i nazywa urządzenia wejścia i wyjścia - podłącza urządzenie peryferyjne do jednostki centralnej - wymienia zasady bezpiecznej pracy z komputerem - prawidłowo organizuje stanowisko pracy przy komputerze - charakteryzuje funkcje poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera - dba o higienę pracy przy komputerze 90 - instrukcja obsługi komputera PC - schemat budowy komputera PC - zestaw komputerowy

5 12. Do czego wykorzystuje się komputer? 13. Surowce włókiennicze 14. Materiały stosowane do wyrobu odzieży 2 - pojęcia: program, menu, system operacyjny, odtwarzacz multimedialny, edytor tekstu, program graficzny, program antywirusowy, gra komputerowa, internet, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, strona WWW, poczta elektroniczna ( ) - znaczenie komputera PC w różnych obszarach działalności człowieka - internet jako źródło informacji - korzyści i zagrożenia związane z grami komputerowymi i internetem 1 - podział surowców na naturalne (roślinne i zwierzęce) oraz chemiczne (syntetyczne i sztuczne) - właściwości włókien naturalnych i chemicznych - wpływ łączenia włókien naturalnych i chemicznych na jakość tkaniny - zastosowanie poszczególnych rodzajów włókien 1 - pojęcia: osnowa, wątek, splot tkacki, krosno, rządki, kolumienki, oczka, maszyna dziewiarska - podstawowe rodzaje materiałów : tkanina i dzianina - wpływ rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów - zastosowanie materiałów - zna pojęcia: program, menu, system operacyjny, odtwarzacz multimedialny, edytor tekstu, program graficzny, program antywirusowy, gra komputerowa, internet, przeglądarka internetowa, wyszukiwarka internetowa, strona WWW, poczta elektroniczna ( ) - podaje przykłady wykorzystania komputera w życiu codziennym - uruchamia program komputerowy oraz grę i korzysta z nich - odbiera i wysyła - z pomocą nauczyciela korzysta z przeglądarek i wyszukiwarek internetowych VI. WYROBY WŁÓKIENNICZE I ODZIEŻOWE - zna podział surowców - podaje przykłady włókien roślinnych, zwierzęcych, syntetycznych i - wymienia zalety i wady włókien naturalnych i chemicznych - rozpoznaje włókna roślinne, zwierzęce i syntetyczne - określa właściwości użytkowe wyrobu wykonanego z włókien naturalnych i chemicznych - zna pojęcia: osnowa, wątek, splot tkacki, krosno, rządki, kolumienki, oczka - wie, jak powstają tkaniny i dzianiny - odróżnia tkaninę od dzianiny - nazywa różne materiały włókiennicze - wskazuje podstawowe elementy okna edytorów tekstu i programów graficznych - omawia zastosowanie komputera w życiu codziennym - sprawnie korzysta z programów i gier komputerowych oraz przeglądarek i wyszukiwarek internetowych - wskazuje charakterystyczne elementy strony internetowej i korzysta z odsyłaczy (linków) - wykorzystuje informacje ze stron WWW do celów dydaktycznych - przewiduje skutki zagrożeń związanych z niektórymi grami komputerowymi i stronami internetowymi - przedstawia zalety i wady ubrań wykonanych z włókien naturalnych oraz chemicznych - omawia wpływ łączenia włókien naturalnych z chemicznymi na jakość otrzymanej tkaniny - nazywa poszczególne rodzaje włókien roślinnych, zwierzęcych i syntetycznych - dostrzega związek wytwarzania poszczególnych rodzajów włókien z ochroną środowiska - wyjaśnia wpływ zastosowanego rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów zestaw komputerowy z dostępem do internetu próbki różnych materiałów (roślinnych, zwierzęcych, syntetycznych i ) - nożyczki, klej próbki różnych tkanin i dzianin

6 15. Wykonujemy zakładkę do książki 2 - pojęcia: tkanina, wątek, osnowa, splot - rodzaje splotów - wpływ rodzaju przędzy i splotu na wygląd i właściwości materiałów - zna pojęcia: tkanina, wątek, osnowa, splot - odróżnia sploty tkackie od splotów dzianiny - podaje przykłady wyrobów z tkanin - opracowuje plan pracy (wybór splotu tkackiego, wykonanie nacięć na końcach tektury, nawinięcie przędzy na nacięcia, przeplatanie kolorowych nitek wątku przez nitki osnowy, zabezpieczenie brzegów zakładki) - wykonuje przedmiot zgodnie z zaplanowaną kolejnością i założeniami projektowymi - zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy - przedstawia zalety i wady wybranego splotu - charakteryzuje wygląd i właściwości tkanin pod względem rodzaju przędzy i zastosowanego splotu tkackiego - wykonuje przedmiot dokładnie, starannie i z uwzględnieniem walorów estetycznych - racjonalnie gospodaruje materiałami włókienniczymi - prezentuje walory użytkowe i estetyczne wykonanego przedmiotu próbki tkanin o różnych splotach - kolorowa włóczka, wełna, mulina - nożyczki, igła z dużym uszkiem - tektura o wymiarach mm 16. Właściwości odzieży 1 - właściwości materiałów - podział odzieży ze względu na jej przeznaczenie (odzież damska, męska, dziecięca, młodzieżowa, sportowa, regionalna, okolicznościowa, ochronna i robocza) - cechy użytkowe odzieży - podaje właściwości różnych rodzajów materiałów - zna cechy użytkowe odzieży - wymienia rodzaje odzieży - wyjaśnia, jaką rolę powinna spełniać odzież - dobiera odzież stosownie do okoliczności i warunków atmosferycznych - wykonuje metodą fotokolażu plakat przedstawiający różne rodzaje odzieży - omawia cechy użytkowe odzieży - wykonuje metodą fotokolażu plakat przedstawiający różne rodzaje odzieży, wykazując się zaangażowaniem, pomysłowością i starannością czasopisma związane z projektowaniem odzieży - próbki materiałów - nożyczki, klej, tektura 17. Jak konserwować odzież? 1 - cele konserwacji odzieży - sposoby konserwacji odzieży - rodzaje oznaczeń informujących o sposobach konserwacji odzieży - zasady bhp dotyczące korzystania z pralki automatycznej i żelazka - zanieczyszczenia środowiska powodowane przez stosowanie środków piorących - wie, w jakim celu konserwuje się odzież - wymienia sposoby konserwacji odzieży - rozpoznaje znaczenie piktogramów informujących o sposobie konserwacji odzieży - odczytuje z instrukcji pralki automatycznej i żelazka najważniejsze informacje dotyczące użytkowania tych urządzeń - bezpiecznie posługuje się żelazkiem, - charakteryzuje poszczególne metody konserwacji odzieży - bezpiecznie obsługuje pralkę automatyczną, wybierając odpowiedni dla danej odzieży program prania - omawia wpływ stosowania środków piorących na środowisko naturalne 96 - metki odzieżowe z informacjami dotyczącymi sposobu konserwacji - próbki materiałów - opakowania po środkach piorących

7 ustawiając odpowiednią dla danej odzieży temperaturę prasowania - określa przeznaczenie środków piorących na podstawie informacji na opakowaniach - żelazko - instrukcja obsługi żelazka oraz pralki automatycznej 18. Projektujemy i wykonujemy serwetkę śniadaniową 3 - rodzaje ściegów ozdobnych (dziergany, krzyżykowy, sznureczkowy, łańcuszkowy, zakopiański) - zasady wymiarowania rysunków technicznych - wykonanie przedmiotu zgodnie z dokumentacją techniczną - obróbka materiałów - wymienia rodzaje ściegów ozdobnych - opracowuje plan pracy - dobiera narzędzia i przybory potrzebne do wykonania przedmiotu - sporządza projekt serwetki i odpowiednio go wymiaruje - prawidłowo posługuje się narzędziami pomiarowymi i przenosi wymiary na materiał - wykonuje przedmiot zgodnie z zaplanowaną kolejnością i założeniami projektowymi - wykańcza brzegi serwetki prostym ściegiem ozdobnym - zachowuje ład i porządek na stanowisku pracy - dobiera materiał o splocie odpowiednim do wykonania przedmiotu i uzasadnia swój wybór - stosuje różne rodzaje ściegów ozdobnych - wykonuje przedmiot starannie i dokładnie - prezentuje walory estetyczne i użytkowe wykonanego przedmiotu 97 - plansze przedstawiające rodzaje ściegów ozdobnych - przybory kreślarskie (kartki z bloku technicznego, kalka techniczna, ołówki typu H i HB) - przyrządy pomiarowe (linijka, ekierka) - płótno lniane, kordonek, mulina - narzędzia i przybory do szycia ręcznego (igła, nożyczki) VII. BEZPIECZNE WAKACJE 19. Planowanie wycieczki rowerowej 1 - najważniejsze zasady ruchu drogowego dla rowerzystów - planowanie trasy wycieczki rowerowej - konserwacja roweru - wyposażenie ochronne dla rowerzystów - zna najważniejsze zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów - wybiera cel wycieczki, korzystając z map i przewodników turystycznych - przygotowuje rower do wycieczki, odpowiednio go konserwując - kompletuje strój i ekwipunek, pamiętając o elementach wyposażenia ochronnego - wybiera na podstawie mapy drogi podrzędne, odpowiednie do poruszania się po nich rowerem - formułuje rady dotyczące bezpiecznego - przewiduje skutki zagrożeń związanych z nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego - samodzielnie planuje trasę wycieczki rowerowej - zachęca do odwiedzania atrakcyjnych miejsc na podstawie informacji z przewodników turystycznych - uzasadnia potrzebę stosowania wyposażenia ochronnego i elementów odblaskowych , przewodniki turystyczne, mapy turystyczne i samochodowe - narzędzia, materiały i środki do konserwacji roweru

8 20. Jak bezpiecznie jeździć na łyżworolkach? 21. Poznajemy pojazdy mechaniczne 1 - znaczenie jazdy na łyżworolkach jako popularnego sposobu spędzania wolnego czasu - wyposażenie ochronne do jazdy na łyżworolkach - zasady bezpieczeństwa podczas jazdy na łyżworolkach - technika jazdy na łyżworolkach - sposoby konserwacji łyżworolek 1 - rodzaje pojazdów mechanicznych i ich funkcje - najbardziej znane marki samochodów - wpływ dodatkowego wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo i komfort jazdy - ocena samochodu ze względu na bezpieczeństwo, komfort i ekonomię jazdy oraz wymogi ekologiczne - zasady bezpieczeństwa obowiązujące pasażerów samochodu zamocowania roweru na bagażniku samochodu - wymienia niezbędne elementy wyposażenia ochronnego do jazdy na łyżworolkach - zna zasady bezpiecznej jazdy na łyżworolkach - podaje przykłady miejsc, w których można bezpiecznie jeździć na łyżworolkach - wykonuje czynności konserwacyjne zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi łyżworolek - rozróżnia rodzaje pojazdów mechanicznych - wymienia najbardziej znane marki samochodów - rozpoznaje znaki firmowe różnych marek samochodów - wymienia funkcje określonych pojazdów mechanicznych - podaje cechy charakterystyczne samochodu osobowego - wie, że podczas jazdy samochodem należy zapinać pasy bezpieczeństwa i nie wolno przeszkadzać kierowcy - projektuje zawieszki do samochodu z hasłami dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa - omawia znaczenie jazdy na łyżworolkach jako popularnego sposobu spędzania wolnego czasu - uzasadnia potrzebę stosowania kasku i ochraniaczy - przewiduje skutki nieostrożnej jazdy na łyżworolkach - omawia różne rodzaje pojazdów mechanicznych, określając ich funkcje - wyjaśnia, na czym polega wpływ dodatkowego wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo i komfort jazdy - wybiera markę samochodu, kierując się względami bezpieczeństwa i komfortu jazdy, ekonomią oraz wymogami ekologicznymi - rozumie potrzebę przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących pasażerów podczas jazdy samochodem elementy wyposażenia ochronnego do jazdy na łyżworolkach - narzędzia i środki do konserwacji łyżworolek - instrukcja obsługi łyżworolek - łyżworolki dodatek Jak unikać wypadków drogowych?, s czasopisma motoryzacyjne

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V ROK SZKOLNY 2015/16 ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca rozróżnia 2 typy rowerów, zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa V oprac. Beata Łabiga ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Wymagania podstawowe poprawnie posługuje się terminami: włókno,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Dział programu L.p Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu L.p Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: posługuje się terminami: włókna roślinne, surowce wtórne, papier, tektura, karton omawia proces produkcji papieru

Bardziej szczegółowo

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Wymagania podstawowe wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć wskazuje miejsce w klasie (szkole), w którym znajduje się apteczka szkolna opisuje kształt,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM KLASA TRZECIA Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Treści nauczania Wiadomości Umiejętności Podstawowe [P] Ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Roczny plan pracy z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Roczny plan z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 5 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE

Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE Wymagania programowe na poszczególne oceny śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć technicznych w kl. V Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Olecku POZIOMY WYMAGA Ń EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY ZE SZCZEGÓŁOWYMI WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z ZAJĘĆ TECHNYCZNYCH DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! - Pokrowiec na telefon Środki dydaktyczne podręcznik,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki

Dział programu Lp Ocena dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy III a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2015/2016 Nauczyciel: mgr Dorota Barczyk Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P]

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR 2 IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH. Podstawowe [P] PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM NR IM JANA PAWŁA II W PANIÓWKACH CZĘŚĆ I Osiągnięcia szczegółowe uczniów Dział podręcznika Temat lekcji Liczba godzin Treści nauczania Wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Karta rowerowa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria ocen

Wymagania programowe i kryteria ocen Wymagania programowe i kryteria ocen Do wskazówek dotyczących oceny osiągnięć ucznia, znajdujących się w programie, dołączamy tabelę zawierającą opis wymagań programowych na poziomie podstawowym, rozszerzonym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który:

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V. Ocenę dostateczną. który: Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie V Dział podręcznika Temat lekcji Ocenę dopuszczającą Ocenę dostateczną Ocenę dobrą Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, Ocenę celującą Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne. niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych Opracowała: Joanna Kostrzewa-Hala w klasie III a i III b Gimnazjum w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. 1. Stopień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY IV SP ROK SZKOLNY 2016/2017 OCENA DOPUSZCZAJĄCA przestrzega regulaminu pracowni technicznej rozpoznaje znaki: bhp, p/pożarowe omawia poruszanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy IV z TECHNIKI W PRACOWNI TECHNICZNEJ. I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne zajęcia techniczne klasa 4 Dział: Zasady poruszania się po drogach nie przestrzega zasady obowiązujące pieszych; wie, jakie zasady postępowania obowiązują pasażerów środków komunikacji indywidualnej i zbiorowej oraz zachowuje się

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I

Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I Wymagania programowe na poszczególne oceny oraz kryteria oceniania technika kl. VI szkoły podstawowej SEMESTR I L.p. Materiał nauczania celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedosta teczny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA Ocena osiągnięć ucznia polega na rozpoznaniu stopnia opanowania przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Podczas

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3)

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1. dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 1 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 3 4 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE

PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA II Gimnazjum Numer dopuszczenia: 199 / 2009 Podręcznik: Zajęcia techniczne. Wydawnictwo OPERON 1 Dział podręcznika Temat lekcji [L. godzin] Treści nauczania Procedury

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos

Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej Opracował : T. Kłos Wymagania szczegółowe z techniki dla klasy V szkoły podstawowej 2012 2013 Opracował : T. Kłos Wymagania Umiejętności Wiadomości Konieczne dopuszczająca - nie zawsze umie dostosować się do uwag i zaleceń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

KLASA V Część techniczna

KLASA V Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 i 6 szkoły podstawowej. KLASA V Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna (należy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS I II G PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS I II G 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje się pismem technicznym (duże litery).

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i

Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Plan wynikowy nauczania techniki cz.i Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Autor : Aniela Nowak Wydawnictwo Szkolne PWN DKW - 4014-115/00 Aniela Nowak- Technika. Jeżdżę rowerem. Zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Ogólne zasady oceniania z zajęć technicznych Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, ocena ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę celującą Uczeń:

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę celującą Uczeń: Wynalazczość Ochrona przeciwpożaro wa Zasady BHP na lekcjach techniki MODUŁ Gimnazjum Nr 2 w Łukowie. Rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne i plan realizacji materiału do przedmiotu ZAJĘCIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE VI I OKRES Sprawności konieczne (ocena: dopuszczający) 1. Rysunek techniczny posługuje się przyborami kreślarskimi; czyta proste rysunki techniczne; zna

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 ZAJĘCIA TECHNICZNE Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny: klasa 4 Rok szkolny 2012/2013 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy wymaganej programem, a ponadto: pracuje

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 5 Zachowanie zasad bezpieczeostw a w życiu codziennym rozumie pojęcia: bezpieczeostwo, katastrofa, wypadek, uraz; znaki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne

Publiczne Gimnazjum w Zbójnie. Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Publiczne Gimnazjum w Zbójnie Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne Ścieżki edukacyjne: EEK edukacja ekologiczna EZ edukacja zdrowotna EM edukacja czytelnicza i medialna Lp. Temat lekcji Liczba godzin (propozycja)

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: TECHNIKA KL. V Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI

Kryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI ryteria ocen z zajęć technicznych w klasie VI Rysunek techniczny ocena bardzo dobra ( + R + D) + PP ocena celująca -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi. -Odwzorowują wielkie litery pisma

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa IV Ocena celująca umiejętnie analizuje zdobyte wiadomości, podczas realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga

Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV. oprac. Beata Łabiga Szczegółowe wymagania do poszczególnych działów. Zajęcia techniczne klasa IV oprac. Beata Łabiga KLASA IV ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania podstawowe Uczeń: wyjaśnia, jak zapobiegać

Bardziej szczegółowo

Uczeń: zna regulamin pracowni i rozumie potrzebę jego przestrzegania,

Uczeń: zna regulamin pracowni i rozumie potrzebę jego przestrzegania, PLAN WYNIKOWY DWUSTOPNIOWY Z TECHNIKI W KLASIE V (zgodny z programem nauczania techniki nr DKW 4014-221/99 i wychowania komunikacyjnego nr DKW 4014-220/99) Temat lekcji Organizacja pracy na lekcjach techniki.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV. Wymagania podstawowe. Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w klasie IV Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I. BEZPIECZNIE W SZKOLE I NA DRODZE wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia zasady bezpiecznego używania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS V VI Rysunek techniczny K ocena ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami kreślarskimi.

Bardziej szczegółowo

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna rok szkolny 2015/2016 Klasa VIa, b, c Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu)

Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu) Plan wynikowy klasa V (1 godzina w tygodniu) Program nauczania techniki w szkole podstawowej DKW-4014-292/99 Tematyka lekcji Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1. Uczeń w szkolnej pracowni

Bardziej szczegółowo

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V

System oceniania do zajęć technicznych w kl. V System oceniania do zajęć technicznych w kl. V Umiejętnościom ucznia w zakresie poszczególnych treści określono odpowiednie wymagania. Przy skali ocen od 1 do 6 wymagania podstawowe odpowiadają ocenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI

Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI Wymagania edukacyjne dla klasy V z TECHNIKI I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PRACOWNI TECHNICZNEJ. OCENA CELUJĄCA: Potrafi podać przykłady stosowania przepisów BHP oraz regulaminu pracowni technicznej. OCENA

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną

Zajęcia techniczne Klasa IV. Wymagania na ocenę śródroczną Zajęcia techniczne Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną planuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole, wykazuje się kreatywnością, projektując element odblaskowy, samodzielnie wyznacza trasę wycieczki

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA TECHNIKI W KLASACH IV - VI NA PODSTAWIE ZESZYTU ĆWICZEŃ LECHA ŁABECKIEGO WYD. M. ROŻAK Opracowała: M. Skwiecińska - Linosz Temat lekcji Zadania do realizacji według zeszytu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5

Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 Przedmiotowy system oceniania z przedmiotu Technika w szkole podstawowej kl. 4 i 5 POSTAWY UCZNIÓW OCENA Odpowiednia A Dobra B Bardzo dobra C Wzorowa D CHARAKTERYSTYKA POSTAWY v Podczas wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną

ZAJĘCIA TECHNICZNE. Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE. Osiągnięcia uczniów Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe , plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne" Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski, Waldemar Lib, Wojciech Walat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4

Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Wymagania edukacyjne - zajęcia techniczne klasa 4 Przy wystawianiu oceny należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V

PLAN WYNIKOWY Z TECHNIKI DLA KLAS IV V Program nauczania techniki DW-4014-292/99 PLAN WYNIOWY Z TECHNII DLA LAS IV V 1. ORGANIZACJA PRACY RYSUNE TECHNICZNY onieczne Stosuje zasady bezpiecznej pracy. Określa kryteria ocen z techniki. Posługuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA TECHNICZNE kl. 4 Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II

WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II WYMAGANE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH w klasach II I. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach zajęć technicznych II. Uczeń: -zna przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV- WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W ocenianiu zajęć technicznych najbardziej liczy się zaangażowanie ucznia na lekcji oraz wkładany przez niego wysiłek w wykonywanie

Bardziej szczegółowo

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 1. ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE

VI. Osiągnięcia uczniów, plan wynikowy 1. ZAJĘCIA MECHANICZNO-MOTORYZACYJNE VI., plan wynikowy do Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Technika w praktyce zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne i zajęcia elektrycznoelektroniczne. Dostosowane do podręcznika: Waldemar Czyżewski,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

poznanie części drogi rozróżnianie rodzajów dróg określanie miejsca motorowerzysty na drodze

poznanie części drogi rozróżnianie rodzajów dróg określanie miejsca motorowerzysty na drodze 1. Podstawy bezpieczeństwa 9 h Warunki dopuszczenie motorowerzysty do ruchu poznanie warunków dopuszczenia motorowerzysty do ruchu po drogach publicznych oraz określonych wymagań dotyczących kierujących

Bardziej szczegółowo

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PLAN DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM Plan opracowano na podstawie: o Podstawy programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum; o Programu nauczania: Zajęcia techniczne Urszula Białka Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z zajęć technicznych w klasie czwartej I półrocze Uczeń: Ocena dopuszczająca zna swoje miejsce pracy, umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4

Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Katalog wymagao programowych zajęć technicznych na poszczególne stopnie szkolne Klasa 4 Bezpieczeostwo przede wszystkim przyczyny wypadków w szkole regulamin pracowni technicznej znaki bezpieczeostwa:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z ZAJĘC TECHNICZNYCH W KLASIE IV A SEMESTR I TEMATY 1-16 Stopień celujący otrzymuje uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej.

Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Plan wynikowy i wymagania edukacyjne do programu nauczania Jak to działa? z zajęć technicznych w klasie IV szkoły podstawowej. Temat Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe/konieczne Uczeń:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA TECHNICZNE KL I GIMNAZJUM Nr lekcji Temat lekcji. Kryteria i wymagania na poszczególne oceny. BHP Liczba godz. do tematu Wiedza i umiejętności Poznanie kryteriów oceniania i wymagań

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni

K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni K R Y T E R I A O C E N I A N I A Z Z A J Ę Ć T E C H N I C Z N Y C H dla klasy II Publicznego Gimnazjum w Siemoni Program nauczania realizowany z nową podstawą programową: 1. W systemie oceniania z techniki

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI

Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI Przedmiotowe zasady oceniania z zajęć technicznych w kl. IV VI 1. Wstęp Zasady oceniania wynikają z założeń Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie i są jego integralną częścią.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA PROGRAM NAUCZANIA TECHNIKA KLASA VI Program nauczania: DKOS 4014 19/02 Zeszyt ćwiczeń: Technika z wychowaniem komunikacyjnym. Wydawnictwo ART-SZKOL L.p. Tematy lekcji [Liczba godzin] Materiał nauczania

Bardziej szczegółowo

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne

Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Technika w praktyce zajęcia mechaniczno- -motoryzacyjne Wymagania przedmiotowe kryteria oceniania Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: wykorzystuje wiadomości do rozwiązywania w sposób nietypowy, problemów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególną ocenę wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć krawieckich

Wymagania na poszczególną ocenę wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć krawieckich Lp. Temat lekcji. Zapoznanie z programem i systemem oceniania. Bezpieczeństwo i higiena (BHP) na lekcjach zajęć technicznych Liczba godzin Wymagania na poszczególną ocenę 6 5 4 3 2 wymienia zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo