Wewnętrznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnętrznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych"

Transkrypt

1 Kraków, r. Zarząd Społecznego Komitetu Ratowników Medycznych oraz Polskiej Rady Ratowników Medycznych przesyła do wiadomości Premiera, Marszałka Sejmu, Ministra Zdrowia, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wybranych Wojewodów, Senatu Rektorów Uczelni wyższych oraz innych organizacji rządowych i pozarządowych uwagi do projektu ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Dotyczą one, bowiem jednego z najistotniejszych społecznie obszarów, a propozycje zmian dotykają wszystkich wyżej wymienionych. Przekazujemy Państwu również wnioski płynące z dołączonej do projektu oceny skutków regulacji. W opinii zarządów obu organizacji znaczna część proponowanych propozycji jest bez wątpliwości: sprzeczna z zaleceniami WHO Europe w sprawie organizacji O-H-EMS (out-of-hospital emergency medical services wspomniane zalecenia w poniższym tekście), sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, sprzeczna z ustawą o zawodzie lekarza, sprzeczna ze zgłaszanymi od 6 lat postulatami urzędników i funkcjonariuszy podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych. Brak postulowanych rozwiązań skutkuje zagrożeniem życia i zdrowia żołnierzy oraz funkcjonariuszy uniemożliwiając służbom reorganizację sposobu udzielania pomocy, w istotnej części sprzeczna z postulatami środowiska ratowników medycznych

2 W ocenie SKRM, efekt kilku lat pracy urzędników Ministerstwa Zdrowia stawia pod znakiem zapytania profesjonalizm Departamentu Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych. W związku z powyższym zarząd SKRM zwraca się do Ministra Zdrowia o: 1. Wycofanie projektu mającego uregulować jeden z najistotniejszych społecznie obszarów oraz pilne przygotowanie nowych propozycji opartych na doktrynie prawa, wnioskach płynących z analiz, badań naukowych, strategii WHO, uwzględniających postulaty towarzystw naukowych i instytucji podległych wymienionym ministrom. 2. Opracowanie planu prac przebiegających w oparciu o przejrzystą metodologię. Rozpoczynamy też dalsze prace na rzecz uświadomienia przedstawicielom rządu, sejmu, świata mediów i organizacji społecznych skali zagrożenia wynikającej z bierności bądź błędnych założeń urzędników Ministerstwa Zdrowia. Zwracamy się z prośbą do wszystkich wymienionych o szczegółowe zapoznanie się ze wskazanymi problemami. Świadomość i wiedza członków rządu, posłów, urzędników i szerokiej rzeszy obywateli jest w naszej opinii jedyną skuteczną metodą wymuszenia rzetelnego przygotowania projektu przez Ministerstwo Zdrowia. Do momentu wprowadzenia zmian kadrowych oraz zmian w organizacji prac i konsultacji, Społeczny Komitet Ratowników Medycznych uznaje dalszy dialog z Departamentem Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych za bezcelowy. Prezes SKRM Magdalena Żurowska Przewodnicząca PRRM Edyta Wcisło

3 Uwagi dotyczące braku merytorycznych podstaw projektu ustawy i uzasadnienia powołującego się na rozwiązania w innych krajach OECD/UE. Zawarte w projekcie ustawy propozycje rozwiązań oraz informacje opisane w ocenie skutków regulacji w dużej mierze oparte są na błędnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych założeniach. Kompromitują one w oczach środowiska medycznego przygotowujących projekt urzędników Ministerstwa Zdrowia. Obecnie w konstrukcji systemów ratownictwa medycznego oraz nadzorze, zakresie uprawnień i obowiązków ratowników medycznych, powinno się opierać na aktualnych doświadczeniach i badaniach naukowych. WHO zaleca opracowanie wskaźników wydajności dla O-H-EMS (out-of-hospital emergency medical services) i stosowanie ich w procesach zarządzania systemami ratownictwa medycznego w celu porównywania ich skuteczności. 1 Najlepszym przykładem skutecznej i efektywnej reorganizacji udzielania pomocy w fazie przedszpitalnej są dla całego świata działania podjęte w ostatnich latach przez amerykańską armię. Zostały one oparte na trzech filarach: gromadzeniu danych i bieżącej ich analizie, testowaniu różnych możliwych rozwiązań oraz dopracowywaniu postępowania i organizacji systemu w oparciu o duże randomizowane badania obejmujące tysiące pacjentów. Efektem są najlepsze w historii konfliktów zbrojnych wyniki leczenia rannych. Dzięki wprowadzonym modyfikacjom zredukowano śmiertelność obrażeń doznanych w walce z około 18% do 5% pomimo wzrostu ciężkości tych obrażeń. 2 Doniesienia porównujące skuteczność poszczególnych rodzajów systemów ratownictwa medycznego w skali Europy, niestety nie istnieją bądź nie zawierają istotnych wniosków. 34 W tej sytuacji kluczowym dokumentem wydaje się być raport WHO dotyczący systemów ratownictwa medycznego w Europie wraz z zawartymi w nim rekomendacjami oraz wspomniane dane armii amerykańskiej. Dokument WHO porządkuje europejskie systemy ratownictwa medycznego umożliwiając ich porównanie w obszarze powiadamiana ratunkowego, organizacji fazy przedszpitalnej i szpitalnej, sposobu finansowania oraz kierunków rozwoju. Niestety z zawartych w nim konkluzji i rekomendacji nie skorzystano w przedstawionym projekcie. Strategia WHO narzuca krajom europejskim rozwiązania w następujących obszarach: A ) w strategii krótkoterminowej: 1. Powołanie organizacji nadzorujących i wydających rekomendacje w kwestii: a) edukacji kadr ratowników medycznych i nadzoru nad ich doskonaleniem, b) właściwe wyposażenie w sprzęt zarówno w fazie szpitalnej jak i przedszpitalnej, c) zainicjowanie współpracy międzynarodowej dyspozytorni medycznych 2. Wprowadzenie listy wskaźników jakościowych dotyczących ratownictwa medycznego w fazie przedszpitalnej, 1 Emergency Medical Services Systems in the European Union Report of an assessment project coordinated by the World Health Organization 2 Implications of Combat Casualty Care for Mass Casualty Events Eric A. Elster; Frank K. Butler; Todd E. Rasmussen, August 7, 2013, Vol 310, No. 5 3 Sasser S et al. Prehospital trauma care systems. Geneva, World Health Organization, Fischer M et al. Comparison of the emergency medical services systems of Birmingham and Bonn: Process efficacy and cost effectiveness. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzthe, 2003 Oct, 38(10):

4 3. Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających raportowanie odpowiedzi na najpilniejsze wezwania w czasie 8 minut od momentu odebrania połączenia alarmowego, 4. Wprowadzenie skutecznej koordynacji i natychmiastowej odpowiedzi w celu uniknięcia opóźnień w przypadkach nagłych stanów zagrożenia życia, 5. Wprowadzenie jednolitego programu nauczania pierwszej pomocy we wszystkich służbach ratowniczych takich jak straż lub policja, 6. Poprawienie dostępności systemu ratownictwa medycznego dla mniejszości narodowych oraz obcokrajowców przebywających na terenie RP. B) w strategii długoterminowej: 1. Wsparcie i rozwój standardów postępowania i protokołów w najczęstszych stanach zagrożenia życia, w tym w wypadkach masowych, 2. Przygotowanie systemu PRM do współpracy i opracowania wspólnej strategii badawczej w ramach Unii Europejskiej, 3. Wprowadzenie możliwości dysponowania medical first responders bezpośrednio przez dyspozytornię medyczną, 4. Wprowadzenie systemu monitoringu świadczeń w ramach SOR 5. Wprowadzenie specjalizacji dla lekarzy ratunkowych, która powinna być zgodna z dyrektywą 2006/100/EC Unii Europejskiej, 6. Wprowadzenie regularnego testowania gotowości dyspozytorni oraz jednostek systemu w zakresie gotowości do zarządzania sytuacją kryzysową, 7. Wprowadzenie przedstawiciela systemu państwowego ratownictwa medycznego do struktur zarządzania kryzysowego, 8. Poprawa systemów w celu umożliwienia wymiany informacji pomiędzy służbami i centrami dyspozytorskimi prowadzonej w czasie rzeczywistym, 9. Przygotowanie i stworzenie mechanizmów mobilizacji środków finansowych dla systemu ratownictwa medycznego w ramach przygotowania do działań w przypadku wypadków masowych, kataklizmów i klęsk żywiołowych. W zgodzie ze wspomnianą strategią stoją jedynie zapisy projektu ustawy umożliwiające współpracę transgraniczną. Pozostałe propozycje regulacji autorstwa urzędników Ministerstwa Zdrowia nie wpisują się w przedstawioną strategię WHO, z racji popełnionych błędów nie przyniosą oczekiwanych efektów bądź zwyczajnie stoją z nią w sprzeczności. We wspomnianym dokumencie zawarto podział ambulansów na trzy typy: A, B oraz C 5. Wyprowadzanie przez urzędników Ministerstwa Zdrowia wniosków i analogii pomiędzy systemami ratownictwa medycznego nie 5 Emergency Medical Services Systems in the European Union Report of an assessment project coordinated by the World Health Organization

5 uwzględniających wspomnianego dokumentu, wyposażenia ambulansów, uprawnień ratowników oraz uprawnień ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek w oparciu o trzy kategorie ambulansów jest poważnym błędem. Zawarte w projekcie ustawy Ministerstwa Zdrowia analogie są więc nieścisłe, a nawet sprzeczne z realiami. Szacunkową liczbę i rodzaj ambulansów w Europie przedstawia ryc. 1. Nie można jej jednak wiązać bezpośrednio z rodzajem zatrudnionych kadr, ponieważ w ambulansach typu B i C mogą pracować w zależności od kraju zarówno lekarze, ratownicy medyczni o różnym poziomie uprawnień, jak i pielęgniarki ratunkowe. Co więcej grupa ambulansów typu C jest niejednorodna. WHO zawarło w niej polskie zespoły specjalistyczne, charakterystyczne dla systemu rendez-vous niemieckie pojazdy osobowe z lekarzami, irlandzkie zespoły ratownictwa medycznego z ratownikami medycznymi, jak i szwedzkie zespoły z pielęgniarkami ratunkowymi. Z kolei w ambulansach typu A nie pracują z reguły ratownicy medyczni tak jak informują o tym ministerialni urzędnicy, tylko osoby które mają zakres uprawnień zbliżony do ratowników udzielających kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Mogą to być także wspomniani przez ministerstwo wolontariusze. Tym samym zapisane w dokumencie informacje dotyczące rozwiązań w poszczególnych systemach ratownictwa medycznego (Austria, Niemcy, Szwecja, Francja itd.) są błędne bądź prowadzą do błędnych wniosków. Ryc. 1 Rodzaje zespołów ratownictwa medycznego w Europie według kategorii WHO Obecnie przykładem właściwego rozwiązywania problemów ratownictwa medycznego w fazie przedszpitalnej jest Wielka Brytania, która wdraża zalecenia WHO skutecznie redukując czasy dotarcia, monitorując wskaźniki dotyczące ROSC i inne, wprowadza jednostki wyprzedzające działania zespołów ratownictwa medycznego, jednostki przeznaczone do działań w sytuacjach kryzysowych itd., a wprowadzane zmiany w systemie mają oparcie w Ambulance Quality Indicators. 6 W związku z powyższym kluczowe dane, które powinny być trzonem zmian zawartych w projekcie ustawy oraz uzasadnienia zawartego w ocenie skutków regulacji w opinii zarządu Społecznego Komitetu Ratowników 6

6 Medycznych, zostały pominięte bądź zapisano je w błędnej postaci. Po raz kolejny wnioskujemy do Pana Ministra o rzetelne opracowanie zakresu zmian i proponowanych rozwiązań przez ponowne przekazanie projektu do prac w ramach Ministerstwa Zdrowia. Zaproponowana strategia zmian powinna być zgodna z polską konstytucją, porządkiem prawnym i zaleceniami WHO w obszarze ratownictwa medycznego. Poniżej przedstawiamy uwagi dotyczące zapisów błędnych, sprzecznych z prawem, sprzecznych ze strategią WHO dotyczącą O-H-EMS bądź wymagających korekty. 1. Uwagi dotyczące miejsca i zakresu wykonywania świadczeń zdrowotnych/medycznych czynności ratunkowych przez ratowników medycznych w fazie przedszpitalnej Propozycja art. 11, w którym znajdują się zapisy dotyczące wykonywania przez ratownika medycznego świadczeń zdrowotnych, dopuszczają udzielanie świadczeń jedynie w wybranych jednostkach współpracujących z systemem: w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego, wodnego, jak również przy zabezpieczaniu medycznym imprezy masowej realizowanej w ramach podmiotu leczniczego. Nie uzasadniono jednak dlaczego pomijane są inne jednostki, w których brak możliwości wykonywania tych świadczeń utrudnia bądź całkowicie uniemożliwia udzielanie pomocy w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Przez takie rozwiązania Wojsko Polskie nie jest w stanie samodzielnie, we właściwy i zgodny z obecnie obowiązującą doktryną sposób, zabezpieczyć poszkodowanych w walce żołnierzy. Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony Narodowej w planowanych zmianach powinny sugerować się propozycjami ekspertów i brać pod uwagę zakrojone na szeroką skalę badania Amerykańskiej Armii. Badania porównujące okoliczności śmierci w trakcie realizacji zadań bojowych mówią o: przypadkach podczas operacji Iraqi Freedom marzec kwiecień 2004 (grupa 1) przypadków podczas operacji Enduring Freedom czerwiec 2006 grudzień 2006 (grupa 2) Główną przyczyną śmierci był masywny krwotok, który doprowadził do 51% zgonów w pierwszej grupie i 49% w drugiej. 7 Inne badania wspominają o prowadzonej operacji w Afganistanie, w której najczęstszą przyczyną zgonu był kolejno: masywny krwotok (38%), uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (33%) i obrażenia powybuchowe (blast injuries) (16%). 8 53% zgonów potencjalnie możliwych do uniknięcia związanych było z brakiem właściwego wyposażenia oraz poziomu udzielanej pomocy. 9 Wyniki tych badań to przykład w jaki sposób decyzje urzędników i wspomniane przepisy bezpośrednio wpływają na śmiertelność pola walki. Warto podkreślić, że w polskich realiach mówimy o wymiernej i policzalnej liczbie zgonów, a wyniki przeprowadzonych badań mogą być druzgocące dla urzędników Ministerstwa Zdrowia. Sposobem redukcji liczby zgonów jest wprowadzanie zaleceń dotyczących udzielania pomocy w środowisku taktycznym w tym standardu TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Zawód ratownika medycznego może pełnić kluczową rolę w polskiej armii we wszystkich trzech fazach działania: Care Undre Fire, Tactical Field Care oraz Tactical Evacuation. 7 Holcomb J, Caruso J, McMullin N, Wade CE, Pearse L, Oetjen-Gerdes L, et al. Causes of death in U.S. Special Operations Forces in the global war on terrorism: US Army Med Dep J 2007;Jan-Mar: Holcomb J, Caruso J, McMullin N, Wade CE, Pearse L, Oetjen-Gerdes L, et al. Causes of death in U.S. Special Operations Forces in the global war on terrorism: US Army Med Dep J 2007;Jan-Mar: Holcomb JB, McMullin NR, Pearse L, Caruso J, Wade CE, Oetjen-Gerdes L, et al. Causes of death in U.S. Special Operations Forces in the global war on terrorism: Ann Surg 2007;245:

7 O konieczności niezwłocznej regulacji tego obszaru, stanowczo przypominali przedstawiciele Wojskowej Izby Lekarskiej, Wojskowego Inspektoratu Służby Zdrowia, Wojskowego Instytutu Medycznego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wprowadzenie postulowanych przez SKRM rozwiązań umożliwi także wykorzystanie jednostek współpracujących z systemem w przypadku wypadków mnogich i masowych, tak ja ma to miejsce np. w Wielkiej Brytanii. W opinii SKRM świadczenia zdrowotne podejmowane przez ratownika powinny być dopuszczone w sposób jednolity we wszystkich jednostkach współpracujących z systemem i poza systemem. Ratownicy medyczni zatrudnieni są bowiem prócz jednostek współpracujących z systemem także w ramach zakładowych straży pożarnych, w służbie więziennej, w ramach zabezpieczenia lotnisk i wielu innych miejscach nie uwzględnionych w ustawie. Pojawiąjące się obawy dotyczące konkurencji pomiędzy jednostkami systemu PRM i KSRG powinny być wyeliminowane osobnymi zapisami ustawowymi dotyczącymi zakresu współpracy tych systemów i zakresu MCR podejmowanych przez ratowników medycznych. Tym samym katalog czynności, które może wykonywać ratownik medyczny samodzielnie i pod nadzorem lekarza powinien składać się z części dotyczącej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, świadczeń wykonanych poza tym systemem i rozwiązań dopuszczających rozszerzenie zakresu katalogu dla jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej w oparciu o proces doskonalenia zawodowego realizowanego w ramach i na potrzeby Wojska Polskiego. 2. Uwagi dotyczące uchylenia art. 43 ustawy o PRM. Wraz z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji (poprzez wejście w życie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego) do polskiego systemu szkolnictwa wyższego wygasły powoływane przez autorów projektu przedmiotowej ustawy standardy kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne na studiach pierwszego stopnia. Nie można zatem w ocenie skutków projektowanej regulacji powoływać się na nieistniejące standardy. Tymczasem autorzy projektowanej nowelizacji uzasadniają wykreślenie Art. 43 ustawy istnieniem owej wykreślonej już podstawy programowej. Dodatkowo uchylenie kluczowego dla właściwego funkcjonowania systemu PRM oraz zawodu ratownika medycznego zapisu ustawy o PRM bez jednoznacznego wskazania instytucji odpowiedzianej za opracowywanie standardów postępowania jest sprzeczne ze wspomnianą strategią WHO. Zgodnie ze wspomnianą strategią WHO Ministerstwo Zdrowia powinno zapewnić: Wsparcie i rozwój standardów postępowania i protokołów w problematycznych obszarach i stanach zagrożenia życia w tym w wypadkach masowych. Tymczasem ministerstwo proponuje dokładnie odwrotne rozwiązania. Przypominamy, że towarzystwa naukowe adresują wytyczne postępowania w przewadze do fazy szpitalnej. Wspomniane wytyczne nie uwzględniają w postępowaniu różnic wynikających z przepisów prawa, organizacji systemu oraz uprawnień i kompetencji ratowników medycznych w poszczególnych krajach. Co więcej w gronie zaleceń może znajdować się kilka bądź nawet kilkadziesiąt modeli postępowania, a towarzystwa naukowe mogą skupiać zwolenników działań i publikować wytyczne o nieudowodnionej klinicznie skuteczności. Najlepszym przykładem problemów wynikających z uchylenia art. 43 może być konieczność przyjęcia standardu

8 postępowania w wypadkach mnogich i masowych lub amputacji kończyn. W przypadku amputacji przedstawiciele ośrodków specjalistycznych zalecają odmienne postępowanie transport bezpośredni z miejsca zdarzenia do ośrodka specjalistycznego versus transport z obligatoryjną oceną na najbliższym SOR. Na tych przykładach widać, że wytyczne towarzystw naukowych oraz poszczególne sposoby postępowania mogą znacznie różnic się od siebie bądź nawet wykluczać. Fundamentem skutecznego postępowania jest przyjęcie JEDNEGO standardu postępowania na miejscu zdarzenia. Zadanie opracowywania tego typu standardów postępowania dla zespołów ratownictwa medycznego powierza się z reguły narodowym organizacjom zajmującym się reprezentacją i nadzorem nad grupą zawodową ratowników medycznych. Ze względu na brak takiej organizacji w Polsce obowiązek ten przypisano Ministrowi Zdrowia i do momentu wskazania innej instytucji odpowiedzialnej musi pozostać przy Ministrze Zdrowia. 3. Uwagi dotyczące braku zgodności części proponowanego aktu normatywnego z Art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Zaproponowane rozwiązania są sprzeczne z Art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Zawód ratownika medycznego bez żadnych wątpliwości został uznany za zawód zaufania publicznego, na co zwróciło uwagę szereg ekspertów i biuro analiz sejmowych. Przepisy w zaproponowanej formie są faktycznym przekazaniem funkcji nadzoru nad grupą zawodową grupie urzędników. Warto podkreślić, że żadna ze wskazanych instytucji nie dysponuje i nie będzie dysponowała kadrami kompetentnymi do realizacji tego nadzoru. Przypominamy także, że otrzymujący największą liczbę uprawnień w stosunku do grupy zawodowej ratowników medycznych wojewoda, zgodnie z art.3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie, zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie, a do jego podstawowych zadań należą zadania o charakterze nadzorczo kontrolnym, ale względem działalności jednostek samorządu terytorialnego. Wojewodowie, co prawda pełnią (zgodnie z art.18 art. 25 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) funkcje planistyczne, organizacyjne, koordynacyjne i kontrolne wobec systemu PRM, nie uzasadnia to jednak możliwości przekazania wojewodom funkcji organu nadzoru merytorycznego, zawodowego, dyscyplinarnego, jak również funkcji twórcy norm etyki zawodowej dla ratowników medycznych. Po raz kolejny wskazujemy że nie możemy podzielić poglądu Ministerstwa Zdrowia o braku podstaw prawnych do stworzenia samorządu zawodowego ratowników medycznych. Nie możemy zgodzić się też na sprawowania zadań kontrolnych nad wykonywaniem naszego zawodu przez wojewodów. W doktrynie prawa konstytucyjnego, dominuje pogląd prof. P. Sarneckiego, zgodnie z którym zawodami zaufania publicznego są takie z zawodów, które po pierwsze polegają zawsze na świadczeniu pewnej pomocy innym ludziom, z reguły w sytuacjach zagrożenia dla ich rozmaitych dóbr. Dobra te są przy tym również w wymiarze ogólnospołecznym uznawane jako dobra, a służenie ich ochronie uznawane jest za realizację istotnych wartości i potrzeb społecznych. Są to przy tym dobra o istotnej, choćby mierzonej subiektywnie, wartości dla tych ludzi. Z tych też względów świadczenie tego rodzaju pomocy widziane jest jako pewna funkcja publiczna, co uzasadnia wkraczanie szczególnego typu

9 regulacji prawnej. Po drugie zawodami zaufania publicznego są zawody, których wykonywanie łączy się z przyjmowaniem informacji, dotyczących sfery życia osobistego, a nawet intymnego innych ludzi. Zorganizowanie takiego zawodu w korporację samorządową, z konstytucyjnie założonym istnieniem pieczy nad jego wykonywaniem, z pewnością w określonym stopniu niweluje niepewność jednostki, zawsze przecież występującą przy powierzaniu informacji osobistych osobie trzeciej. Łączy się to oczywiście z obowiązkiem zachowania tajemnicy tych informacji, powiązanej z tradycyjnie odpowiednim immunitetem, społecznie akceptowanym. Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie stwierdzić, iż zawód ratownika medycznego utworzony w celu ochrony zagrożonego dobra ogólnoludzkiego, jakim jest życie i zdrowie człowieka spełnia w.w przesłanki zawodu zaufania publicznego, i dlatego analogicznie jak zawód lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego oraz pielęgniarki i położnej, wymaga stworzenia odrębnego samorządu zawodowego. Nie znajduje uzasadnienia w analizie przepisów prawa argument przedstawiony w stanowisku Ministerstwa Zdrowia, iż działające aktualnie liczne organizacje ratowników medycznych w pełni reprezentują ich interesy, a przez to powołanie samorządu zawodowego jest bezzasadne. O zasadności tworzenia samorządów zawodowych dla niektórych grup zawodowych wypowiadał się wielokrotnie Trybunał Konstytucyjny RP m.in. w wyroku z 22 maja 2001 r., sygn. K 37/00 (OTK ZU nr 4/2001, poz. 86), w którym Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że samorząd zawodowy ma nie tyle eliminować czy niwelować partykularne interesy osób wykonujących zawody zaufania publicznego, ile zmierzać do ich uzgodnienia z interesem publicznym przez samych zainteresowanych. Na szczególnie istotne w interesie publicznym Trybunał Konstytucyjny wskazał wprowadzenie tzw. pragmatyk zawodowych odpowiedzialności dyscyplinarnej. W jego opinii, wyodrębnienie procedur odpowiedzialności dyscyplinarnej i nadanie im najpierw pozasądowego charakteru, znajdować może podstawę w specyfice poszczególnych grup zawodowych oraz ochronie ich autonomii i samorządności (wyroki z: 8 grudnia 1998 r., sygn. K 41/97, OTK ZU nr 7/1998, poz. 117 oraz 4 marca 2008 r., sygn. SK 3/07, OTK ZU nr 2/A/2008, poz. 25). Ponadto, w odniesieniu do zawodów zaufania publicznego Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że gwarancją świadczenia usług na odpowiednim poziomie jest również istniejący w obrębie organizacji samorządu zawodowego system sankcji i procedur zapewniających przestrzeganie reguł deontologii (wyrok z 18 marca 2003 r., sygn. K 50/01, OTK ZU nr 3/A/2003, poz. 21). Zwracamy uwagę, iż bliżej nie określona grupa osób wykonuje zawód ratownika medycznego całkowicie poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego m.in w transporcie między szpitalnym, transporcie sanitarnym, oddziałach szpitalnych, szkołach wyższych, zabezpieczaniu imprez masowych, służbie wojskowej, państwowej straży pożarnej, jednostkach podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Wpływ wojewodów na działalność ratowników medycznych poza systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego jest zatem z definicji pozbawiony możliwości interwencji prawnych.

10 4. Uwagi dotyczące braku logicznej i prawnie spójnej koncepcji realizacji nadzoru nad kształceniem, egzaminowaniem, odbywaniem stażu, doskonaleniem zawodowym i nadzorem nad grupą zawodową ratowników medycznych. Przedstawiona przez Ministerstwo Zdrowia propozycja dotycząca regulacji zawodu ratownika medycznego jest niezgodna ze strategią WHO dotyczącą regulowanego obszaru. Za realizację szeroko rozumianego nadzoru nad grupą zawodową ratowników medycznych odpowiadają w projekcie Ministerstwa Zdrowia następujące instytucje: CEM odpowiada za organizację, przygotowanie i przeprowadzenie oceny przygotowania zawodowego w ramach PERM, powołuje członków PKE uznających kwalifikacje, prowadzi ewidencję wydanych świadectw i przechowuje dokumentację dotyczącą PERM. Wojewoda wydaje prawo wykonywania zawodu, wydaje kartę doskonalenia zawodowego, publikuje listę podmiotów uprawnionych do realizacji doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zbiera i publikuje w rejestrze informacje o przebiegu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Minister Zdrowia prowadzi rejestr ratowników medycznych. Przedsiębiorcy wpisani na listę realizujący doskonalenie zawodowe prowadzą dokumentację wydanych zaświadczeń o ukończenia danego rodzaju kształcenia, gromadzą informacje o doskonaleniu zawodowym. Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych wydaje skierowanie na odbycie stażu. Sąd pozbawia prawa wykonywania zawodu przez prawomocne orzeczenie przez sąd środka karnego zakazu wykonywania zawodu lub zajmowania określonego stanowiska. Starosta kieruje na staż uzupełniający. Kierownik jednostki dysponenta, w której odbywany jest staż wskazuje opiekuna stażu uzupełniającego, wydaje zaświadczenie odbycia stażu. Dodatkowo minister określi w drodze rozporządzenia: Sposób dokumentowania, zaliczania i dokonywania oceny realizacji stażu. Sposób wnoszenia i rozpatrywania wniosków o PERM. Wzory oświadczeń i świadectw. Wzór prawa wykonywania zawodu. Szczegółowy tryb dokonywania wpisów w rejestrze ratowników medycznych. Formy samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Zgodnie z polskim prawem, logiką i poniższymi wzorcami, nadzór nad grupą zawodową ratowników medycznych powinna prowadzić jedna organizacja posiadająca w rękach wszystkie narzędzia umożliwiające reprezentowanie tej grupy zawodowej, opracowywanie standardów i skuteczny nadzór. Polskie prawo przewiduje takie rozwiązanie w postaci samorządu zawodowego. Także we wskazanych krajach nadzór przekazywany jest w całości jednej organizacji takiej jak: Pre-Hospital Emergency Care Council - organizacja odpowiedzialna za wprowadzanie, monitorowanie jakości i rozwijanie standardów opieki przedszpitalnej udzielanej przez ratowników medycznych w Irlandii, zarówno

11 z sektora państwowego jak i prywatnego. Ratownicy, którzy chcą pracować w zawodzie muszą zarejestrować się w tej organizacji, przejść odpowiednie szkolenia i egzaminy. Health and Care Professions Council (HCPC) - organizacja nadzorująca zawody medyczne, w tym ratowników medycznych, ustalająca standardy edukacji i postępowania. Dodatkowo w wielu częściach Wielkiej Brytanii dopuszczono powołanie organizacji zrzeszających ratowników medycznych. Ich zadaniem jest utrzymywanie wysokich standardów wykonywania zawodu RM oraz np. rozpatrywanie skarg dotyczących pracy poszczególnych ratowników. Spełniają one w ten sposób role lokalnych Izb Ratowników Medycznych. National Registry of Emergency Medical Technicians (NREMT) organizacja prowadząca rejestr ratowników medycznych i techników ratownictwa medycznego w Stanach Zjednoczonych. Ustala standardy postępowania, publikuje raporty dotyczące ratownictwa medycznego oraz prowadzi nadzór i recertyfikację tych grup zawodowych. 5. Uwagi dotyczące racjonalizacji zapisów dotyczących stażu W świetle aktualnie obowiązujących regulacji jedyną drogą uzyskiwania kwalifikacji zawodowych ratownika medycznego jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. To, na co warto w związku z tym zwrócić uwagę - w kontekście kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego ratowników medycznych to fakt, że jest to jedyny zawód medyczny (obok pielęgniarek, położnych, lekarzy, fizjoterapeutów), dla którego w obecnym systemie szkolnictwa wyższego nie przewidziano możliwości doskonalenia w ramach studiów drugiego stopnia. Istotny jest również fakt, że wraz z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji do polskiego systemu szkolnictwa wyższego wygasły powoływane przez autorów projektu przedmiotowej ustawy standardy kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne na studiach pierwszego stopnia. Opis efektów kształcenia w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej określony jest w załączniku nr 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Ministerialny opis efektów kształcenia nie dotyczy wyłącznie studiów na kierunku lekarskim, lekarskodentystycznym, pielęgniarstwie, położnictwie i farmacji - dla których opracowano standardy kształcenia opisując wymagane od absolwenta tych kierunków studiów zasoby wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Wobec powyższego, w aktualnym stanie prawnym, uczelnie wyższe posiadają pewną autonomię w tworzeniu kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów ratownictwo medyczne, jak również w opracowywaniu planu studiów i wskazaniem przedmiotów obligatoryjnych do zaliczenia w toku studiów oraz ich wymiaru godzinowego. Stąd płynie wniosek, że o wiele większą wagę dla jakości i standaryzacji przygotowania absolwenta studiów pierwszego stopnia do wykonywania zawodu ratownika medycznego będzie miała rewizja obowiązującego modelu kształcenia w toku studiów niż pomysł wdrażania obowiązkowego stażu zawodowego. Zamykając możliwość uzyskiwania kwalifikacji zawodowych ratownika medycznego po ukończeniu dwuletniej szkoły policealnej, wydłużono proces kształcenia ratowników o jeden rok studia licencjackie nie mogą bowiem trwać krócej niż 6 semestrów. Wobec tego idea wdrożenia dodatkowego,

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Dziennik Ustaw. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A. z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Dziennik Ustaw Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 r. Poz. 757 U S T A W A z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. W celu realizacji zadań państwa polegających

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne

Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Tabela uwag do projektu ustawy Prawo zamówień publicznych konsultacje publiczne Lp. Podmiot zgłaszający uwagę Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Jednostka redakcyjna Treść uwagi Art. 6 ust. 1

Bardziej szczegółowo

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich

celów statutowych. Zmiana definicji w tym zakresie ma na względzie precyzyjne określenie kręgu podmiotów w stopniu umożliwiającym właściwą ich UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw ma na celu stworzenie optymalnych możliwości efektywnego współdziałania organizacji

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: Ratownictwo Medyczne Krzysztof Malinka OPINIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH NA TEMAT STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005

PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 PROGRAM ZWALCZANIA KORUPCJI STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA II ETAP WDRAŻANIA 2005 2009 WARSZAWA 2005 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 1.1 Prawo międzynarodowe w zakresie przeciwdziałania korupcji... 10 1.2 Prawo krajowe

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Konfederacja Lewiatan. BIAŁA KSIĘGA bis. 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności WARSZAWA listopad 2014 Partner Strategiczny: BIAŁA KSIĘGA bis 13 rekomendacji dla rządu na ostatni rok działalności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków. w Polsce i na świecie

Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków. w Polsce i na świecie Instrumenty podziału ryzyka w systemie refundacji leków w Polsce i na świecie Warszawa kwiecień 2015 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo