2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym."

Transkrypt

1 Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Wydział Nauk o Zdrowiu obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarskodentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa. Załącznik Nr Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcące w zawodzie pielęgniarki i położnej. 3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Regulamin egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo egzaminu dyplomowego licencjata położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zwany dalej Regulaminem określa zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo egzaminu dyplomowego licencjata położnictwa. 2. Egzamin dyplomowy licencjata pielęgniarstwa albo egzamin dyplomowy licencjata położnictwa zwany dalej jest egzaminem dyplomowym. 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1. PUM Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 2. WNoZ Wydział Nauk o Zdrowiu PUM 3. Przystępujący do egzaminu student kierunku pielęgniarstwo albo student kierunku położnictwo WNoZ PUM. 4. Komisja egzaminacyjna grupa minimum trzech nauczycieli akademickich

2 odpowiedzialna za przeprowadzenie egzaminu dyplomowego. 5. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej nauczyciel akademicki posiadający wykształcenie kierunkowe oraz minimum stopień naukowy doktora Celem egzaminu dyplomowego jest sprawdzenie zasobu wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 2. Egzamin dyplomowy ocenia się zgodnie z 51 Regulaminu Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 3. Za przeprowadzenie egzaminu dyplomowego odpowiada komisja egzaminacyjna. 4. Pracą Komisji Egzaminacyjnej kieruje jej Przewodniczący Egzamin dyplomowy dotyczący studentów studiów stacjonarnych składa się z: Części teoretycznej w formie pisemnego egzaminu testowego trwającego 100 minut. Części praktycznej w formie indywidualnej pracy z pacjentem w zakładach opieki zdrowotnej. 2. Egzamin dyplomowy dotyczący studentów studiów niestacjonarnych składa się z: Części teoretycznej w formie pisemnego egzaminu testowego trwającego 50 minut. Części praktycznej w formie teoretycznego rozwiązania określonego zadania praktycznego zawierającego opis pacjenta. 5 Komisję Egzaminacyjną powołuje Dziekan WNoZ i wyznacza jej Przewodniczącego Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej: W ciągu 21 dni od momentu powołania przedstawia Dziekanowi WNoZ propozycje podziału członków komisji egzaminacyjnej do kolejnych etapów egzaminu dyplomowego. Koordynuje przygotowanie testu stanowiącego część teoretyczną oraz zadań stanowiących część praktyczną egzaminu dyplomowego.

3 Nadzoruje przebieg egzaminu dyplomowego. Rozstrzyga kwestie sporne powstałe podczas egzaminu dyplomowego. Ogłasza wyniki egzaminu dyplomowego. Odpowiada za dokonanie wpisów ocen z egzaminu dyplomowego do protokołów egzaminacyjnych. Odpowiada za prowadzenie dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego oraz za jej dostarczenie odpowiednim organom. Wyznacza sekretarzy komisji egzaminacyjnej. 2. Członkowie komisji egzaminacyjnej: Przygotowują zadania testowe do części teoretycznej egzaminu dyplomowego. Przygotowują zadania do części praktycznej egzaminu dyplomowego. Uczestniczą w poszczególnych częściach egzaminu. Dokonują oceny poszczególnych części egzaminu. Prowadzą dokumentację przebiegu egzaminu dyplomowego. 3. Sekretarze komisji egzaminacyjnej pomagają członkom komisji egzaminacyjnej w prowadzeniu dokumentacji przebiegu egzaminu dyplomowego. 7 Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa jest spełnienie warunków zawartych w 42 Regulaminu Studiów oraz złożenie ocenionej pracy dyplomowej (Załącznik Nr 7) Dla studentów studiów stacjonarnych ustala się odrębne oceny dla części teoretycznej i praktycznej egzaminu dyplomowego. 2. Dla egzaminu testowego przelicza się punkty na stopnie wg następującej skali: bardzo dobry ponad dobry dobry dość dobry dostateczny do 59 punktów niedostateczny. 3. Dla części praktycznej egzaminu przelicza się punkty na stopnie wg następującej skali:

4 50 46 bardzo dobry ponad dobry dobry dość dobry dostateczny 25 punktów i mniej niedostateczny 4. Warunkiem zdania części teoretycznej egzaminu dyplomowego jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej. Przystępujący do egzaminu, który zdał część teoretyczną przystępuje do części praktycznej egzaminu dyplomowego. 5. Lista przystępujących do części praktycznej egzaminu dyplomowego zostaje ogłoszona w dniu poprzedzającym tę część. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego 9 Ogólne warunki przebiegu egzaminu testowego na kierunku pielęgniarstwo lub kierunku położnictwo 1. Za każdą poprawną odpowiedź przystępujący do egzaminu uzyskuje 1 punkt. Za zakreślenie niepoprawnej odpowiedzi uzyskuje 0 punktów. 2. Na część teoretyczną egzaminu dyplomowego student zgłasza się 15 minut przed jego rozpoczęciem, z dowodem osobistym lub legitymacją studencką oraz długopisem. 3. Wejście na salę odbywa się zgodnie z listą studentów przygotowaną przez dziekanat. 4. Przebieg egzaminu testowego nadzoruje komisja egzaminacyjna. Przyjmuje się, że jedna osoba obserwuje nie więcej niż 20 zdających. 5. W sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część teoretyczna egzaminu dyplomowego nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. W sytuacji nie dostosowania się do powyższego zakazu przewodniczący komisji przerywa danej osobie egzamin. Fakt ten odnotowywany jest w protokole egzaminacyjnym i jest równoznaczny z uzyskaniem oceny niedostatecznej. 6. Egzamin testowy przeprowadza się w tym samym czasie dla wszystkich studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego. Termin egzaminu ustala Dziekan. 7. Podczas części teoretycznej egzaminu dyplomowego przystępujący do egzaminu nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej przed oddaniem karty odpowiedzi i zakończeniem egzaminu. Jeżeli zaistnieje taka konieczność opuszcza salę z członkiem komisji.

5 8. W czasie trwania części teoretycznej egzaminu dyplomowego przystępującym do egzaminu nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje Część teoretyczna egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo studia stacjonarne: Egzamin testowy składa się ze 100 zadań testowych z zakresu: - podstaw pielęgniarstwa, filozofii i etyki zawodu - 35 pytań - pielęgniarstwa klinicznego - 50 pytań - podstawowej opieki zdrowotnej - 15 pytań. 2. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo - studia niestacjonarne: Egzamin testowy składa się z 50 zadań testowych z zakresu: - podstaw pielęgniarstwa, filozofii i etyki zawodu - 15 pytań - pielęgniarstwa klinicznego - 25 pytań - podstawowej opieki zdrowotnej - 10 pytań. 3. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego na kierunku położnictwo - studia stacjonarne: Egzamin testowy składa się ze 100 zadań testowych z zakresu: - pielęgniarstwa położniczego, filozofii i etyki zawodu 30 pytań, - pielęgniarstwa ginekologicznego -30 pytań, - pielęgniarstwa neonatologicznego -30 pytań - podstawowej opieki zdrowotnej - 10 pytań 4. Część teoretyczna egzaminu dyplomowego na kierunku położnictwo - studia niestacjonarne Egzamin testowy składa się ze 50 pytań testowych z zakresu: - pielęgniarstwa położniczego, filozofii i etyki zawodu 15 pytań, - pielęgniarstwa ginekologicznego -15 pytań, - pielęgniarstwa neonatologicznego -15 pytań, - podstawowej opieki zdrowotnej - 5 pytań. 5. Z części teoretycznej egzaminu sporządza się protokół (Załącznik Nr 1).

6 Warunki przebiegu części praktycznej egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo albo kierunku położnictwo - studia stacjonarne W części praktycznej egzaminu dyplomowego równolegle pracują komisje: na kierunku pielęgniarstwo w oddziałach wewnętrznych, chirurgicznych i pediatrycznych na kierunku położnictwo w oddziałach położniczo - neonatologicznych, ginekologicznych, patologii ciąży i na salach porodowych. 2. Liczebność zdających na oddziałach: a) kierunek pielęgniarstwo: nie więcej niż 6-ciu zdających w jednym oddziale, b) kierunek położnictwo: nie więcej niż 6-ciu zdających w oddziale ginekologicznym, patologii ciąży, nie więcej niż 4 zdających w oddziale położniczo-neonatologiicznym, nie więcej niż 2 zdających na sali porodowej. 3. Losowanie oddziałów odbywa się w dniu poprzedzającym część praktyczną egzaminu dyplomowego w obecności komisji, protokół z losowania oddziałów (Załącznik Nr 3) a) Zasady losowania oddziałów: kartki do losowania oddziału przygotowuje pracownik dziekanatu odpowiedzialny za koordynację praktyk i do dnia losowania przechowuje w Dziekanacie WNoZ, kartka do losowania zawiera informacje, w jakim oddziale losujący będzie zdawał egzamin, datę egzaminu, godzinę rozpoczęcia i zakończenia egzaminu, kartka do losowania oddziału oznaczona jest pieczątką uczelni, liczba przygotowanych kartek do losowania powinna być równa liczbie przystępującego do części praktycznej egzaminu, przystępujący do części praktycznej egzaminu losuje jedną kartkę, nazwę oddziału wylosowanego przez przystępującego do egzaminu wpisuje się do arkusza protokołu losowania oddziału (Załącznik Nr 4). 4. Student zgłasza się na oddział w dniu egzaminu z aktualną książeczką zdrowia w czasie umożliwiającym przystąpienie do zdawania egzaminu. 5. W czasie egzaminu studenta obowiązuje strój zawodowy.

7 6. Student zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych oddziału, przepisów BHP, profilaktyki HIV i AIDS. 7. Część praktyczna egzaminu dyplomowego trwa 360 min. (8 godzin dydaktycznych). 8. W czasie egzaminu student ma prawo do 35 minutowej przerwy na posiłek, która powinna odbywać się w obecności członków komisji, w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. 9. Jeżeli zaistnieje konieczność wyjścia studenta poza oddział w związku z opieką nad pacjentem, zdającemu towarzyszy członek komisji. 10. W czasie części praktycznej egzaminu student może korzystać z dokumentacji medycznej indywidualnej i zbiorczej. 12 Przebieg egzaminu: 1. Przystępujący do egzaminu powinien znać kryteria oceniania przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu. 2. Jeżeli student popełni pomyłkę zagrażającą zdrowiu lub życiu pacjenta egzamin zostaje przerwany i komisja ustala dalsze postępowanie w tej sprawie. 3. Wykonanie zadania praktycznego oceniane jest przez komisję wg przyjętych kryteriów (Załącznik Nr 2). 4. Zadania egzaminacyjne przystępujący do egzaminu losują w oddziale, w którym zdają część praktyczną egzaminu dyplomowego. 5. Jeden członek komisji może mieć pod opieką maksymalnie dwóch zdających studentów. 6. Zadanie egzaminacyjne z części praktycznej egzaminu dyplomowego polega na: sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad jednym pacjentem przez przystępującego do egzaminu. w czasie ostatniej godziny trwania części praktycznej egzaminu dyplomowego przystępujący do egzaminu składa pisemne sprawozdanie z procesu pielęgnowania. 7. Zadanie egzaminacyjne z części praktycznej zawiera : - inicjały pacjenta, - wiek pacjenta, - rozpoznanie lekarskie (w języku polskim), - numer sali, - polecenia dla studenta (Załącznik Nr 5).

8 8. Z przebiegu części praktycznej egzaminu sporządza się protokół (Załącznik Nr 6). 13 Część praktyczna egzaminu dyplomowego na studiach pierwszego stopnia niestacjonarnych kierunek pielęgniarstwo albo położnictwo, polega na teoretycznym rozwiązaniu określonego zadania praktycznego zawierającego opis pacjenta. 14 Dla studentów studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych, (tzw. pomostowych) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2012 r. 4 pkt. 6 i 7 ocenę łączną egzaminu kończącego studia zawodowe określa się łącznym stopniem z przeliczenia punktów uzyskanych przez studenta na egzaminie z części teoretycznej i praktycznej na stopnie wg następującej skali: celujący bardzo dobry dobry dostateczny 50 i mniej niedostateczny. 15 Prezentacja pracy dyplomowej 1. Prezentacja pracy dyplomowej odbywa się dzień po części praktycznej egzaminu dyplomowego, zgodnie z przyjętymi kryteriami (Załącznik Nr 8). 2. Czas przeznaczony na prezentację pracy dyplomowej dla każdego studenta wynosi od 5 do 10 min. 16 Student zdał egzamin dyplomowy, jeżeli w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskał z każdej części egzaminu ocenę co najmniej dostateczną. Postanowienia końcowe Przystępujący do egzaminu, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa w terminie określonym przez Dziekana lub nie zdał go może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie zgodnym z przepisami określonymi w Regulaminie Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 2. Przystępujący do egzaminu, który otrzymał ocenę niedostateczną:

9 a. z części praktycznej egzaminu dyplomowego licencjata przystępuje w sesji poprawkowej do części praktycznej egzaminu, b. z części teoretycznej egzaminu dyplomowego przystępuje do wszystkich części egzaminu dyplomowego Dokumentację egzaminu dyplomowego licencjata przechowuje się w aktach uczelni wg zasad określonych odrębnymi przepisami. 2. Za przygotowanie dokumentacji egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa odpowiada dziekanat. 19 Listy studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego licencjata pielęgniarstwa albo licencjata położnictwa przygotowuje dziekanat 20 Student kierunku pielęgniarstwo uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. 21 Student kierunku położnictwa uzyskuje tytuł zawodowy licencjata położnictwa. 22 Regulamin obowiązuje studentów, którzy seminaria dyplomowe rozpoczynają w roku akademickim 2013/2014. Studentów którzy rozpoczęli seminaria dyplomowe przed rokiem akademickim 2013/2014 obowiązuje regulamin poprzedni.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do STATUTU

Załącznik nr 1 do STATUTU Strona 1 z 8 POLICEALNA SZKOŁA DETEKTYWÓW I PRACOWNIKÓW OCHRONY O'CHIKARA W GLIWICACH Załącznik nr 1 do STATUTU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY Gliwice 2014 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW WEWNĘTRZNYCH PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 2 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN PRZEPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO. Nauka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej na kierunku pielęgniarstwo kończy się napisaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 1 października 2013 r.)

(obowiązuje od 1 października 2013 r.) REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w KIELCACH (dawniej Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) (obowiązuje od 1 października 2013 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2015/2016

REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki 2015/2016 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2014 Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZASAD I KRYTERIÓW PRZYJĘĆ NA STUDIA W AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓWPODYPLOMOWYCH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Podyplomowych określa ogólne zasady organizacji i odbywania studiów podyplomowych. 2 1. Uczelnia może prowadzić studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA

I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA I STYTUTOWY REGULAMI DYPLOMOWA IA PWSZ YSA I STYTUT PIELĘG IARSTWA WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE PIELĘG IARSTWA W PWSZ W YSIE Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo przebiega zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi Regulamin Studiów Podyplomowych w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1 1. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, zwana dalej AHE, jest uczelnią niepubliczną wpisaną

Bardziej szczegółowo