Wieści Mirska. Cena 1,00 zł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wieści Mirska. Cena 1,00 zł"

Transkrypt

1 Nr 217 Cena 1,00 zł STYCZEŃ 2015 ISSN Wieści Mirska W numerze Wieści z ratusza II/14 sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk Ogłoszenia wyników postępowania Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Wybory sołtysów i Rad Sołeckich Kongres odnowy wsi Plebiscyt Człowiek roku 2014 Wieści z biblioteki Jasełka w Rębiszowie 23 finał WOŚP Dzień babci i dziadka Wigilijny czas Opłatek u Podgórzan Mikołaj w Kamieniu Jestem czytelnikiem Spanko-czekanko Ostatnie pożegnanie ks. Jordanka Nowy przewodniczący Wydziału Sędziowskiego OZPN Harmonogram wywozu śmieci Kronika policyjna Wiadomości sportowe

2 2 Rozpoczęliśmy rok Wiemy jakimi problemami będziemy się zajmować w najbliższym czasie. Najważniejsze jest przygotowanie się do pozyskania środków Unii Europejskiej w okresie Tak naprawdę, dla nas, będzie to koniec 2015 początek 2016 roku. To będą pierwsze terminy, w których będzie można składać wnioski o przyznanie tych środków. Oczywiście możliwość ich pozyskiwania jest ograniczona możliwościami finansowymi gminy, zabezpieczeniem tzw. wkładu własnego. Unia Europejska wspiera różne działania i przedsięwzięcia remontowe i inwestycyjne ale nie w 100%. Gmina Mirsk jest już w pewnym zakresie przygotowana do nowego naboru projektowego, np. posiadamy dokumentację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To, kiedy mogłaby nastąpić realizacja, zależy od momentu ogłoszenia naboru wniosków i WIEŚCI Z RATUSZA ich rozpatrzenia oraz ilości środków dla województwa dolnośląskiego. Dokumentacyjnie jesteśmy przygotowani również do uzbrojenia terenów aktywności gospodarczej przy alei Wojska Polskiego. Są to tereny włączone do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i każda gmina, która do niej przystępuje jest zobligowana do przygotowania uzbrojenia terenu pod przyszłe inwestycje. Przygotowujemy się również do innych zadań. Pierwsze z nich to termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy. Chcemy nią objąć wszystkie te budynki, które do tej pory nie zostały ocieplone, nie miały wymienionej stolarki okiennej czy też zmodernizowanej kotłowni. Została już wykonana dokumentacja potrzebna do realizacji tych zadań. Drugie zadanie to termomodernizacja wielorodzinnych budynków w gminie. Mamy kilka komunalnych budynków, które chcemy poddać tej termomodernizacji, ale też jesteśmy już po spotkaniu z przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, które, ewentualnie, chciałyby skorzystać z tego programu. Na razie gmina jest w fazie wstępnej przygotowania dokumentacji i określania stopnia prac w poszczególnych obiektach. Kolejnym zadaniem, które jest obowiązkiem gminy to rekultywacja składowisk komunalnych przy ulicy Mickiewicza i w Karłowcu. Pewnie niektórzy mieszkańcy już nie pamiętają, że takie składowisko przy ul. Mickiewicza funkcjonowało. Dzisiaj jest to górka porośnięta krzewami i drzewami. Niemniej jednak gmina ma obowiązek rekultywowania tych, nieczynnych już, składowisk. W chwili obecnej oczekujemy na decyzję rekultywacyjną z Urzędu Marszałkowskiego i po jej uzyskaniu opracujemy dokumentację. Oczywiście jest wiele innych zadań, które chcielibyśmy zrealizować przy udziale środków europejskich ale czas pokaże, na ile, uda się zabezpieczyć wkład własny i finansowanie zadań. O możliwościach i działaniach będę Państwa na bieżąco informował. Nie możemy zapominać, że są jeszcze inne potrzeby i wydatki bieżące np. remonty dróg, szkół, na które musimy przeznaczać określone środki. I jeszcze jedna, bardzo smutna wiadomość z tego miesiąca to informacja o śmierci ks. prałata Tadeusza Jordanka. Wieloletni proboszcz mirskiej parafii, postać znana i szczególnie lubiana przez tych wszystkich, którzy mieli przyjemność go poznać. Człowiek niezwykle skromny, uczciwy i zacny, odznaczony przez Radę Miejską Gminy Mirsk tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Mirsk został pochowany w miejscu, które sam wybrał i pokochał w Mirsku, obok kościoła parafialnego. Piszemy o tym na str. 18. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim życzliwym osobom, które pomagały zorganizować w Mirsku tę uroczystość pogrzebową, a szczególnie: panu Dariuszowi Niebieszczańskiemu, państwu Karolinie i Bogdanowi Morzeckim, państwu Krystynie i Stanisławowi Sawczak, pani Dorocie Cinciruk - dyrektor DPS w Mirsku wraz z załogą, pani Barbarze Przybylskiej z paniami z Róż Różańcowych, strażakom OSP Mirsk. Andrzej Jasiński

3 Uchwała Nr II/6/14 w sprawie niewygasania niezrealizowanych wydatków z upływem roku budżetowego 2014 Rada ustaliła wykaz wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2014 i określiła ostateczne terminy realizacji tych wydatków: przebudowa ciągu dróg nr 332 i 334 w Giebułtowie na długości 75m wraz z odbudową przepustu płytowego o wymiarach 4x3 i odbudową muru oporowego zabezpieczającego drogę na długości 65m - termin realizacji r.; wykonanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Rębiszowie - termin realizacji r. II/14 sesja Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Uchwała Nr II/7/14 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/342/13 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Mirsk Zmiany w/w uchwały dokonano w związku z uchwałą w sprawie zmian budżetu miasta i gminy na 2014 rok zgodnie z którą zmieniono wartość zadań bieżących i majątkowych oraz zmieniono wartość przychodów o kwotę ,88 zł i rozchodów o kwotę ,00 zł. Uchwała Nr II/8/14 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2014 rok Dokonano zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ustalenia ostatecznej wielkości promesy na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych nr 344 i 341 w Krobicy. Ponadto zmniejszono dochody i wydatki o kwotę ,88 zł w zakresie: ochrony środowiska o kwotę ,00 zł; zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Mirsk o kwotę 8.361,88 zł. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę ,00 zł dokonano na podstawie: zwrotu podatku VAT w kwocie ,00 zł /środki te przeznacza się na dotację celową dla OSP Rębiszów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Zakup sań lodowych w kwocie 2.750,00 zł, dofinansowanie remontu lokalu mieszkalnego dla repatriantów w kwocie ,00 zł, dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy celem utworzenia Izerskiego Centrum Aktywizacji Kobiet w kwocie ,00 zł/; zwrotu nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego w kwocie 1.500,00 zł; darowizny Firmy PRI BAZALT Rębiszów na wypłatę stypendium szkolnego dla uczennic Zespołu Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku w kwocie 800,00 zł. Dodatkowo zwiększono dochody budżetu o kwotę ,00 zł dotyczące zwrotu przez Urząd Marszałkowski środków z tytułu poniesionych w latach poprzednich wydatków na realizację zadania inwestycyjnego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. Rekultywacja obszarów zdegradowanych działalnością górniczą na terenie Gminy Mirsk oraz utworzenie Ścieżki turystycznej śladami dawnego górnictwa kruszców. Środki te przeznacza się na pokrycie rozchodów z tytułu udzielonych w 2014 r. pożyczek dla Stowarzyszenia Dla Proszowej w kwocie ,00 zł, Klubu Sportowego PRI-BAZALT Włókniarz Mirsk w kwocie ,00 zł, Gminnego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w kwocie ,00 zł, Fundacji Propagandy Sztuki Przecznica 98 w kwocie ,00 zł. Zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK na sfinansowanie części wydatków stanowiących udział Unii Europejskiej w realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont świetlicy wiejskiej w Grudzy o kwotę ,88 zł w związku z czym zmniejszono wydatki bieżące w Zespole Szkół Licealno Gimnazjalnych w Mirsku. Dokonano przeniesień wydatków poprzez zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Mirsk o kwotę ,00 zł, plan zagospodarowania przestrzennego o kwotę ,00 zł, rezerwy celowej o kwotę ,00 zł; usługi opiekuńcze w opiece społecznej o kwotę 5.120,00 zł; zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji i wodociągowanie gminy o kwotę ,00 zł, i zwiększenie wydatków na: gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie ,00 zł, wynagrodzenia osobowe w kwocie ,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2.866,00 zł w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Mirsku, zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie i montaż kotła c.o. do Szkoły Podstawowej w Krobicy w kwocie ,00 zł, dotację celową dla Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój oraz Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w kwocie ,00 zł, pomoc dla repatriantów w kwocie ,00 zł, imprezy masowe w kwocie ,00 zł. Ponadto w dziale Pomoc społeczna i Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesienia wydatków zgodnie z pismem Kierownika MGOPS. Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów budżetowych wynosi ,62 zł, natomiast plan wydatków wynosi ,29 zł. Uchwała Nr II/9/14 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk od dnia 28 listopada 2014 r. Rada ustaliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk następujące składniki wynagrodzenia miesięcznego: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie zł; dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie zł; dodatek funkcyjny w kwocie zł; dodatek specjalny w wysokości 25 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie zł. Uchwała Nr II/10/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Gminy Mirsk 3

4 4 na I półrocze 2015 roku Rada ustaliła plan pracy: w grudniu opracowanie planu pracy Rady i opracowanie planów pracy komisji stałych Rady; w styczniu analiza projektu budżetu miasta i gminy Mirsk na rok 2015, informacja burmistrza o planowanych inwestycjach i remontach; w lutymperspektywy funkcjonowania jednostek oświatowych w gminie Mirsk; w marcu analiza gospodarki wodno-ściekowej w gminie Mirsk w kontekście nowej sieci wodociągowej i nowej stacji uzdatniania wody; w kwietniu analiza stanu ochrony przeciwpowodziowej w gminie Mirsk; w maju analiza stanu dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz oświetlenia w gminie Mirsk; w czerwcu analiza wykonania budżetu za rok 2014 oraz określenie kierunków rozwoju gminy Mirsk w kontekście możliwości inwestycyjnych i remontowych obecnej kadencji funkcjonowania Rady. UchwałaNr II/11/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2015 roku Komisja zaplanowała na: grudzień - opracowanie planu pracy komisji; styczeń - analiza projektu budżetu miasta i gminy Mirsk za rok 2015, a w szczególności tych działów, które pozostają w kręgu zainteresowań komisji; luty - lustracja placówek oświatowych w gminie Mirsk, perspektywy funkcjonowania oświaty w gminie Mirsk w kontekście niżu demograficznego i rosnących kosztów utrzymania placówek; marzec - organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia uczniów w placówkach oświatowych gminy Mirsk, funkcjonowanie nowych obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej na ulicy Betleja w Mirsku, perspektywy efektywniejszego wykorzystania tych obiektów; kwiecień - funkcjonowanie gminnej służby zdrowia i perspektywy poszerzenia oferty usług medycznych w gminie Mirsk; maj - pomoc socjalna w gminie Mirsk, diagnoza potrzeb i możliwości oraz sposoby ich realizacji; czerwiec - analiza wykonania budżetu za rok Uchwała Nr II/12/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rozwoju Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2015 roku Plan pracy Komisji Rozwoju jest następujący: styczeń - analiza projektu uchwały budżetowej na rok 2015; luty - ocena funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy Mirsk; marzec - przydomowe oczyszczalnie ścieków jako alternatywa kanalizowania niektórych sołectw na terenie gminy Mirsk; kwiecień - odnawialne źródła energii szansą na pozyskanie dodatkowych środków do budżetu; maj - stan dróg i oświetlenia na terenie gminy Mirsk; czerwiec - analiza wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za 2014 rok, absolutorium. Uchwała Nr II/13/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2015 roku Komisja Rewizyjna zaplanowała na: styczeń, luty i marzec - kontrolę Urzędu Miasta i Gminy Mirsk pod kątem prawidłowości obiegu dokumentów w 2013 r. i 2014 r.; w kwietniu, maju i czerwcu - kontrolę wydatkowania środków pieniężnych przez stowarzyszenia (z wyłączeniem Ochotniczych Straży Pożarnych), których działalność finansowana była z budżetu gminy w 2013 r. i 2014 r. oraz analiza wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za rok Uchwała Nr II/14/14 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa oraz Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Gminy Mirsk na I półrocze 2015 roku Komisja zaplanowała na: grudzień - opracowanie planu pracy komisji; styczeń - analiza projektu uchwały budżetowej na 2015 rok; luty i marzec - gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy w kontekście nowej sieci wodnej i stacji uzdatniania wody, lustracja pomników przyrody; kwiecień - analiza ochrony przeciwpowodziowej w gminie Mirsk; maj - gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Mirsk, zapoznanie się ze stanem obszaru użytku ekologicznego (Stawy Rębiszowsko-Młyńskie) i rezerwatu przyrody (Torfowiska Doliny Izery); czerwiec - analiza wykonania budżetu miasta i gminy Mirsk za 2014 r. Uchwała Nr II/15/14 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Rada uznała za bezzasadną skargę pani X z dnia 17 listopada 2014 r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w sprawie postawienia znaku B-1 zakaz ruchu z tabliczką podznakową o treści Nie dotyczy mieszkańców posesji nr X, X przy drodze gminnej nr 317 obręb Krobica w połowie odcinka drogi za posesją nr X. Uchwała Nr II/16/14 w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk Rada uznała za bezzasadną skargę pana X z dnia 13 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) na działania Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w zakresie rozbiórki i wykonywania prac budowlanych w obiekcie będącym własnością Gminy Mirsk naruszeniem granic działki nr 358/7 obręb 2 Mirsk stanowiącej współwłasność skarżącego. Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, iż zarządzeniami nr: 01/2015 z dnia r. 20/2015 z dnia r. zostały wytypowane nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirsk przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy. W/w zarządzenia znajdują się na stronie internetowej tut. Urzędu (www.mirsk.pl - BIP, w zakładce: komunikaty)

5 OGŁOSZENIA WYNIKÓW POSTĘPOWANIA Stosownie do art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Mirsk informuje o wynikach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn: Ubezpieczenie majątku i interesów Gminy Mirsk wraz z jednostkami organizacyjnymi z podziałem na 4 zadania. 1. Liczba otrzymanych ofert: 4 2. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty: Oferta nr 1 - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CON- CORDIA POLSKA, ul. Sycowska 46, Wrocław Oferta nr 2 - Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 13, Wrocław Oferta nr 3 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 47, Szczecin Oferta nr 4 - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu Zespół Underwritingu MSP, ul. Legnicka 51-52, Wrocław 3. Oferty odrzucone: Oferta nr 4 dla Zadania II - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu, Zespół Underwritingu MSP, ul. Legnicka 51-52, Wrocław 4. Wykonawcy wykluczeni z postępowania: Nie wykluczono żadnego Wykonawcy 5. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udziela się zamówienia: Zadanie I zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu, Zespół Underwritingu MSP, ul. Legnicka 51-52, Wrocław z ceną ,42 zł netto (94,80 pkt.) Zadanie II zamówienia: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Przedstawicielstwo Korporacyjne we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 13, Wrocław z ceną ,00 zł netto (91,00 pkt.) Zadanie III zamówienia: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Przedstawicielstwo w Szczecinie, ul. Wojska Polskiego 47, Szczecin z ceną 6.696,00 zł netto (90,00 pkt.) Zadanie IV zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny we Wrocławiu, Zespół Underwritingu MSP, ul. Legnicka 51-52, Wrocław z ceną ,16 zł netto (94,60 pkt.) Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zaakceptował propozycję komisji przetargowej w dniu r. * * * Gmina Mirsk informuje, iż w wyniku rozstrzygnięcia praocedury zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej ,00 EURO na usługę pn: "Zakup i dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Gminy Mirsk i jej jednostek organizacyjnych" wybrano nastepujące oferty: dla Części I Materiały biurowe: oferta nr 6: INTERHURT Sp. z o.o., ul. Podwale 15, Zgorzelec z ceną ,27 zł brutto (100 pkt.) dla Części II Materiały eksploatacyjne do drukarek: oferta nr 1: PECET SERWIS s. c.,ul. Moniuszki 45, Wałbrzych z ceną ,32 zł brutto - oferta odrzucona ze względu na brak formularza ofertowego oferta nr 2: HAPRINT TONERY s. c.bałucki Dariusz, Skowroński Przemysław, Ustowo 40M/14 z ceną ,51 zł brutto (88,32 pkt.) oferta nr 3: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, Łódź z ceną ,20 zł brutto (85,75 pkt.) oferta nr 4: ARMA, Artur Maciejkowicz, ul. Bohaterów znad Nysy 8/4, Mirsk z ceną ,62 zł brutto (100 pkt.) oferta nr 5: JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Rycia Maciej, ul. Trakt Lubelski 233, Warszawa z ceną ,34 zł brutto (93,56 pkt.) oferta nr 6: INTERHURT Sp. z o.o., ul. Podwale 15, Zgorzelec z ceną ,82 zł brutto (84,44 pkt.) OGŁOSZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIRSK Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze II-go ustnego nieograniczonego przetargu następującą nieruchomość lokalową: - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 1 Rębiszów oraz przynależny grunt w granicach działki nr 694 obręb Rębiszów o pow. 0,11 ha w udziale 20,10%. Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1S/ /2. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 42,70m2. Opis lokalu: - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 42,70m2 położony na parterze budynku nr 1 w Rębiszowie, składający się z następujących pomieszczeń: - dwa pokoje o łącznej pow. użytkowej 34,40 m2 - kuchnia o pow. użytkowej 8,30 m2 WC suche w częściach wspólnych budynku. Brak pomieszczeń przynależnych. Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wynosi ,00 zł. Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 4 200,00 zł. Sołectwo Rębiszów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe. Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego bez fizycznego wydzielenia udziału. Koszty przygotowania nieruchomo- 5

6 6 ści do sprzedaży wynoszą 419,00 zł i płatne są przez kupującego najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący. Sprzedaż lokalu następuje bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o której mowa w art. 5 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r Nr 156 poz z póź. zm.), a kupujący nie wnosi i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń do sprzedającego. I-szy przetarg ustny nieograniczony odbył się w siedzibie tut. Urzędu w dniu r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się w dniu r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, w sali nr 12 (sala posiedzeń) o godzinie Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu tj. kwotę 4 200,00 zł należy wpłacić do dnia r. do godz w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o/jelenia Góra nr Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. * * * Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze II-go ustnego nieograniczonego przetargu następującą nieruchomość: - nieruchomość niezabudowana - działka nr 2 obręb Brzeziniec o powierzchni 0,16 ha. Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr JG1S/ /4, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Mirsk. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł plus obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%. Wadium wynosi 20% ceny wywoławczej tj. kwota 4 000,00 zł. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL284/06 z dnia 24 luty 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, symbol studium MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej - zagrodowej. Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż działek odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic może odbyć się na wniosek i koszt kupującego. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszą 371,40zł i płatne są przez kupującego najpóźniej trzy dni przed dniem zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości. W przypadku konieczności odłączenia działek z księgi wieczystej koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wzrosną o koszty związane z wykonaniem wypisu z ewidencji gruntów. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący. I-szy przetarg ustny nieograniczony odbył się w siedzibie tut. Urzędu w dniu r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się w dniu r. w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, plac Wolności 39, w sali nr 12 (sala posiedzeń ) o godzinie Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej w pieniądzu tj kwotę 4 000,00 zł należy wpłacić do dnia r. do godz w kasie tut. Urzędu lub na konto PKO BP SA o/jelenia Góra nr Wadium oferenta, który wygra przetarg wliczone zostanie na poczet wykupu nieruchomości, pozostałe wadia zostaną wypłacone po przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. * * * Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym następującą nieruchomość lokalową: - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnogospodarczym nr 146 w Giebułtowie - działka nr 452 obręb Giebułtów o powierzchni 0,63 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr JG1S/ /2, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Mirsk. Cena minimalna działki wynosi ,00 zł. Zaliczka wynosi 20% ceny minimalnej tj. kwota 8 000,00 zł. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mirsk zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL284/06 z dnia 24 luty 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, symbol studium MN1 - tereny zabudowy mieszkaniowej. Budynek mieszkalno-gospodarczy wyłączony jest z wyceny ze względu na zły stan techniczny (budynek przeznaczony jest do rozbiórki). Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż działek odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic może odbyć się na wniosek i koszt kupującego. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszą 586,00 zł i płatne są przez kupującego najpóźniej trzy dni przed dniem zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości. W przypadku konieczności odłączenia działek z księgi

7 7 wieczystej koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wzrosną o koszty związane z wykonaniem wypisu z ewidencji gruntów. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący. Rozbiórka zabudowy oraz pozostałości po budowlach (gruz) oraz inne odpady znajdujące się w granicach działki zostaną usunięte przez nabywcę na jego koszt. I-szy przetarg ustny nieograniczony odbył się w siedzibie tut. Urzędu w dniu r. i zakończył się wynikiem negatywnym. II-gi przetarg ustny nieograniczony odbył się w siedzibie tut. Urzędu w dniu r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie tut. Urzędu do dnia r. Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu r. o godz Zgłoszenie powinno zawierać: 1. imię, nazwisko i adres albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot 2. datę sporządzenia zgłoszenia 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań 6. oznaczenie nieruchomości (numer działki, której dotyczy oferta) Wpłata zaliczki traktowana jest jako zgłoszenie udziału w rokowaniach. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Dodatkowe warunki rokowań - pierwsza wpłata przed podpisaniem aktu notarialnego wynosi 50% ceny minimalnej - pozostałą część ceny minimalnej można rozłożyć na trzy raty roczne. * * * Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk informuje, że posiada do zbycia w drodze rokowań po dwóch przetargach nieograniczonych, które zakończyły się wynikiem negatywnym następującą nieruchomość lokalową: - lokal mieszkalny nr 2 w budynku nr 15 Giebułtów Wola Augustowska oraz przynależny grunt w granicach działki nr 430/1 obręb Giebułtów o pow. 900 m2 w udziale 22,00%. Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla w/w nieruchomości prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1S/ /4. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 17,80 m2. Opis lokalu - lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 17,80 m2 położony na parterze budynku nr 15, składający się z następujących pomieszczeń: - dwa pokoje o łącznej pow. użytkowej 12,80 m2 - kuchnia o pow. użytkowej 3,10 m2 - wc o pow. użytkowej 0,50 m2 - przedpokoju o pow. użytkowej 1,40 m2 Cena minimalna nieruchomości lokalowej wynosi ,00 zł. Zaliczka wynosi 20% ceny minimalnej tj. kwota 2 000,00 zł. Sołectwo Giebułtów nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk nr XL/284/06 z dnia 24 lutego 2006 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe. Nieruchomość nie jest obciążona wadami prawnymi i fizycznymi. Sprzedaż gruntu odbywa się na podstawie danych ewidencyjnych. Wskazanie granic działki może odbyć się na wniosek i koszt kupującego bez fizycznego wydzielenia udziału. Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszą 381,00 zł i płatne są przez kupującego najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przeniesienia własności. Koszty notarialne i sądowe ponosi kupujący. Sprzedaż lokalu następuje bez świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, o której mowa w art. 5 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz z póź. zm.), a kupujący nie wnosi i nie będzie wnosił z tego tytułu żadnych roszczeń do sprzedającego. I-szy ustny nieograniczony przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w siedzibie tut. Urzędu w dniu r. II- gi ustny nieograniczony przetarg, który zakończył się wynikiem negatywnym odbył się w siedzibie tut. Urzędu w dniu r. Zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie tut. Urzędu do dnia r. Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu r. o godz Zgłoszenie powinno zawierać: 1. imię, nazwisko i adres albo firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot 2. datę sporządzenia zgłoszenia 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań 6. oznaczenie nieruchomości (numer działki której dotyczy oferta) Wpłata zaliczki traktowana jest jako zgłoszenie udziału w rokowaniach. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki. Dodatkowe warunki rokowań - pierwsza wpłata przed podpisaniem aktu notarialnego wynosi 50% ceny minimalnej - pozostałą część ceny minimalnej można rozłożyć na trzy raty roczne. Informacji udziela insp. d/s gospodarki nieruchomościami komunalnymi Mariusz Pastuszek tel. 75/ pok. nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

8 8 WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH Jesteśmy już dwa miesiące po wyborach samorządowych, w których wybraliśmy burmistrza oraz radnych. Niedługo mieszkańcy siedemnastu sołectw gminy Mirsk będą wybierać sołtysów i członków Rad Sołeckich, którzy, przez kolejne cztery lata, będą reprezentować interesy sołectwa na zewnątrz. Działalność sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny. Na nich spoczywa wiele statutowych obowiązków. Do ważnych zadań sołtysów zaliczyć należy zwoływanie zebrań wiejskich oraz posiedzeń Rady Sołeckiej, uczestnictwo w naradach sołtysów, sesjach Rady. Sołtysi jako przewodniczący organu wykonawczego sołectwa mogą brać udział w pracach Rady oraz jej Komisjach z głosem doradczym lub opiniotwórczym. Sołtysi powinni wpływać na aktywność mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia w sołectwie i racjonalnie gospodarować składnikami mienia i środkami finansowymi przekazanymi sołectwu. Bardzo często sołtysi pełnią funkcję pośrednika pomiędzy organami gminy, a mieszkańcami sołectw. Sołtysi otrzymują zryczałtowaną dietę w wysokości 270,38 zł. Dieta ta ma zrekompensować koszty ponoszone przez sołtysów z tytułu używania prywatnych telefonów, samochodów itp. podczas pełnienia swojej funkcji. Rada Sołecka wspomaga działalność sołtysa w charakterze doradczym oraz opiniotwórczym. Zadania Rady Sołeckiej to przede wszystkim opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie oraz projektów programów pracy samorządu, a także organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji i współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań. Od początku lutego br., z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk, w poszczególnych sołectwach, będą organizowanie wiejskie zebrania wyborcze, podczas których m.in. zostaną powołane komisje wyborcze oraz ustalony termin wyborów. Terminy zebrań wraz z dokładną godziną i miejscem przedstawiono w poniższym zestawieniu. M. P. TERMINY WIEJSKICH ZEBRAŃ WYBORCZYCH Lp. Sołectwo Termin zebrania Godzina zebrania Miejsce zebrania Grudza Brzeziniec Gajówka Giebułtów Gierczyn Kamień Kłopotnica Karłowiec Kotlina Krobica Kwieciszowice Mlądz Mroczkowice Orłowice Przecznica Rębiszów Proszowa r r r r r r r r r r r r r r r r r Świetlica wiejska w Grudzy Świetlica wiejska w Brzezińcu Świetlica wiejska w Gajówce Świetlica wiejska w Giebułtowie Świetlica wiejska w Gierczynie Świetlica wiejska w Kamieniu Świetlica wiejska w Kłopotnicy Świetlica wiejska w Brzezińcu Kotlina 6 Szkoła Podstawowa w Krobicy Świetlica wiejska w Kwieciszowicach Świetlica wiejska w Mlądzu Świetlica wiejska w Kamieniu Klub w Orłowicach Świetlica wiejska w Przecznicy Świetlica wiejska w Rębiszowie Świetlica wiejska w Proszowej WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mirsku na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz.U. Nr 142 poz z póź. zmianami) i art. 25 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami( t.j. Dz.U. z 2010r. nr 102 poz. 651, podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu: 1. Lokal użytkowy położony w Giebułtowie 18 - powierzchnia użytkowa lokalu 54,70 m2 - działka nr 379 obręb Giebułtów - lokal przeznaczony na działalność handlowo-usługową - stawka wywoławcza miesięczna czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi - 5,42 zł + VAT 23% - czynsz miesięczny płatny do 20 każdego miesiąca - czynsz podlega waloryzacji w okresach rocznych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni. - najemca zostanie wyłoniony na podstawie przetargu nieograniczonego w formie licytacji ustnej - umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj. na okres 5 lat Wykaz został podany do wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mirsk. Dyrektor ZGKiM A. Adamczyk

9 W związku z zakończeniem realizacji programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , a tym samym Programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej, odbył się VI Kongres Odnowy Wsi, dla przedstawicieli grup odnowy wsi i gminnych koordynatorów programu. Na kongresie została podsumowana realizacja programu w skali województwa dolnośląskiego. Przedstawiono kilka przykładów efektów programu, zrealizowanych na obszarach wiejskich. W spotkaniu wzięli udział, między innymi, przedstawiciele środowisk wiejskich z terenu Warmii i Mazur, którzy przedstawili program tematyczny, zrealizowany na tamtym terenie, pod nazwą Wioska Tematyczna. Program ten tworzy partnerstwo i współpracę między sołectwami o podobnym charakterze krajoznawczym i kulturowym. Koledzy z Fundacji Bieszczadzkiej przedstawili swój pomysł na rozwój społeczno-ekonomiczny, w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowohistoryczne w postaci tzw. Ekomuzeów. Zdecydowanie największe wrażenie sprawiło na mnie wystąpienie p. Szymona Surmacza, ze Stowarzyszenia Wolimierz pt. Nowy Pozytywizm. Technologie informacyjne i Świeża Krew. Pan Szymon w swoim wystąpieniu wrócił do źródeł aktywności i integracji mieszkańców obszarów wiejskich. Podkreślając znaczenie kooperatywy (spółdzielczości) jako elementu scalającego mieszkańców wsi, wokół wspólnych celów, zwrócił uwagę na wypalanie się aktywności liderów grup wiejskich oraz na konieczność szukania nowych idei pozytywistycznych, celem pobudzania aktywności mieszkańców. Zwrócił też uwagę na konieczność zmiany podejścia do realizacji wiejskich przedsięwzięć. To nie pieniądze możliwe do uzyskania z programów pomocowych maja być podstawą aktywności społecznej w postaci wymyślania na siłę nowych pomysłów. Najpierw trzeba określić sobie cele, które naprawdę chcemy osiągnąć. Cele realne, cele, które są są wspólne dla wszystkich mieszkańców. Reali- KONGRES ODNOWY WSI zowanie przedsięwzięć, z którymi mieszkańcy nie utożsamiają się, z góry skazane jest na porażkę. Dlatego konieczne są spotkania, dyskusje i argumenty, które mogą przekonać nieufnych. Cele mieszkańców mogą być również komercyjne, przynoszące konkretne przychody społeczności wiejskiej. Dla realizacji takich zamierzeń można tworzyć kooperatywy (spółdzielnie) mieszkańców. Realizacja tych celów jest następstwem woli mieszkańców. To dopiero po ich określeniu jest czas na szukanie rozwiązań, budowanie planów i szukanie pieniędzy. Ogólnie można stwierdzić, iż w wystąpieniu tym pobrzmiewała nostalgia za dawnym pozytywizmem, który pobudzał ludzi do świadomego działania, do kreowania nowej rzeczywistości swojej własnej rzeczywistości. Również na terenie naszej gminy, w wielu sołectwach powstały grupy ludzi pozytywnie zakręconych, którzy poświęcając swój czas, energię a często też swoje pieniądze, realizowali swoje marzenia dotyczące miejsca zamieszkania, okolicy i sąsiadów. Grupy te, zwane Grupami Odnowy Wsi, gromadziły się wokół naturalnych liderów odnowy. Często byli to sołtysi wsi, ale również role te przejmowały osoby aktywne, działające w ramach stowarzyszeń działających na terenie wsi. Warto przedstawić tych ludzi publicznie, bo stanowią doskonały przykład tego nowego pozytywizmu, o którym tak barwnie mówił p. Szymon Surmacz z Wolimierza. W kolejnych wydaniach Wieści Mirska przedstawimy Państwu te osoby oraz osiągnięcia poszczególnych sołectw. Do dnia dzisiejszego 8 sołectw wypracowało własne Sołeckie Strategie Rozwoju i brało udział w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskich. Można śmiało powiedzieć, że obszar realizacji tego programu był dla ich uczestników poligonem doświadczalnym. Uczyli się wszyscy, bo uczenie się Unii Europejskiej wcale nie jest łatwe. Poznawali zasady budowania strategii rozwoju, planowania, tworzenia biznes planów i co było najtrudniejsze: rozliczania finansowego i sprawozdawczości, które w UE są szczególnie biurokratycznie rozdmuchane. Całe szczęście, że w kolejnej edycji programu na lata będą duże uproszczenia w zakresie dokumentacji projektów. Inicjatorem realizacji Programu Odnowy Wsi na terenie Gminy Mirsk była Rada Miejska Gminy Mirsk, która już w w kwietniu 2009 r. swoją uchwałą wyraziła wolę uczestnictwa w tym dolnośląskim programie. Pierwsze do programu Odnowa Wsi, przystąpiły te sołectwa, które już wcześniej posiadały swoje plany odnowy wsi. Były to: Kwieciszowice, Grudza, Przecznica Przedstawiciele Gminy Mirsk na kongresie 9

10 10 oraz Giebułtów, który wprawdzie planu odnowy nie posiadał, ale przystąpił do intensywnej pracy w zakresie jej tworzenia. W okresie jednego roku, w wyniku przeprowadzonych szkoleń i warsztatów tematycznych czyli w 2010 roku, wszystkie te sołectwa posiadały już swoje Sołeckie Strategie Rozwoju Wsi, przyjęte odpowiednimi uchwałami Rady Miejskiej Gminy Mirsk (dokument ten jest niezbędny do uzyskania dofinansowania ze środków europejskich) oraz tzw. Grupy Odnowy Wsi. W Grudzy liderem takiej grupy został Zenon Zatchiej, w Giebułtowie - Romuald Ledzion, Kwieciszowicach - Teodora Buksa, a w Przecznicy Anna Morawska-Kruk. W tym czasie sołectwa uzyskały dużą pomoc ze strony Urzędu Miasta i Gminy Mirsk, który sfinansował koszty szkoleń i warsztatów prowadzonych przez specjalistów posiadających odpowiednie certyfikaty, zatwierdzone przez Urząd Marszałkowski. Pani Asia Trudzińska, inspektor ds. turystyki opiekowała się stroną administracyjną, organizacyjna i formalną. CZŁOWIEK ROKU lutego br. w hotelu Cieplice odbędzie się finał plebiscytu Nowin Jeleniogórskich - Człowiek Roku Kto stanie się bohaterem finału i zdobędzie Kryształ Górski? Zadecydują wszyscy, którzy oddadzą głos na wybranego przez siebie kandydata, w głosowaniu sms-owym. Jednym ze zgłoszonych kandydatów jest ZENON ZATCHIEJ. (sms na numer 7255 o treści: Cr18, koszt 2,46 zł brutto) Kandydata zgłosił Adam Smoliński tak o nim pisząc: Zenon Zatchiej to mieszkaniec wsi Grudza w gminie Mirsk. Pan Zenek zasługuje na miano Człowieka Roku w pełnym tego słowa znaczeniu. Jest jedną z najbardziej szanowanych i lubianych postaci na terenie gminy Mirsk i całego powiatu lwóweckiego. To wzorowy rolnik i uczynny społecznik. Swoją aktywność wnosi w działalność samorządową jest członkiem Zarządu Powiatu oraz w działalność polityczną w ramach Polskiego stronnictwa Ludowego, gdzie jest członkiem Rady Naczelnej i jednocześnie prezesem Zarządu Powiatowego. Kieruje także stowarzyszeniem Razem więcej oraz miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej. Zawsze jest pierwszy w niesieniu pomocy ludziom potrzebującym. Pozostaje mądrym organizatorem i jednocześnie wykonawcą wielu przedsięwzięć lokalnych. To z inicjatywy i przy znacznym udziale pana Zenka wyremontowano i nadano nowy wystrój aż sześciu kościołom: w Grudzy, Gierczynie, Nowej Kamienicy, Proszowej, Rębiszowie, Wolimierzu oraz kaplicy cmentarnej w Mirsku. Nic zatem dziwnego, że o panu Zenku mówi cała okolica, że to chłop wyrosły na chwałę Bożą i pożytek ludziom! Dzięki jej zaangażowaniu można było tak szybko zbudować strategie rozwoju wsi. Należałoby tu dodać, że posiadanie takiej strategii przez sołectwo, pozwalało organizacjom pozarządowym, w tym stowarzyszeniom, na realizacje własnych projektów przy wykorzystaniu środków unijnych. Z takich możliwości skorzystały np. takie stowarzyszenia jak: OSP w Grudzy, ZAKWISIE z Rębiszowa, czy Mały i Duży dla Giebułtowa Zachęcone tym przykładem, do projektu dołączyły następne sołectwa. W tym samym roku Rada Sołecka Sołectwa Brzeziniec, podjęła uchwałę o woli przystąpienia do Programu Odnowy Wsi. Po przejściu cyklu szkoleń i warsztatów, w czerwcu 2012 roku, Rada Miejska Gminy Mirsk przyjęła strategię dla tej wsi. Liderem Grupy Odnowy Wsi została Grażyna Moszumańska. Rekordowym wręcz tempem prac wykazała się Grupa Odnowy Wsi Rębiszów ze swoim liderem Piotrem Cybulskim. Uchwała Zebrania Wiejskiego o przystąpieniu do programu odnowy miała miejsce we wrześniu 2012 roku, a już w grudniu tego roku, Rada Miejska Gminy Mirsk przyjęła Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Rębiszów (chyba rekord Dolnego Śląska). Kolejne sołectwa, które podjęły się realizacji programu to Gajówka i Proszowa, które zadeklarowały na początku 2013 roku chęć przystąpienia do programu. Po przejściu cyklu szkoleń i warsztatów, w lutym 2014 roku Rada Miejska przyjęła strategie rozwoju dla tych sołectw. Liderem Grupy Odnowy Wsi w Gajówce została Sylwia Awiorko a w Proszowej - Bartosz Sójka. W kolejnym numerze poznamy strategię wsi Grudza i Giebułtów. Zobaczymy, jak udaje się realizować przyjęte założenia i cele. Co udało się zrobić, a czego nie? Ile uzyskano zewnętrznych środków finansowych na te przedsięwzięcia? Porozmawiamy z Liderami Grup Odnowy Wsi na temat przyszłych zamierzeń. K. Prędki NOWI PRACOWNICY W URZĘDZIE Małgorzata Paszko mieszka w Mirsku. W Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk, na stanowisku specjalisty ds. obsługi Rady Miejskiej Gminy Mirsk pracuje od października 2014 r. Ukończyła studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, kierunek - ekonomia, specjalność - gospodarka i administracja publiczna. Zastąpiła p. Beatę Rowińską, która została kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Rafał Śliwiński mieszka w Proszowej. W mirskim urzędzie, na stanowisku specjalisty ds. księgowości podatkowej pracuje od grudnia 2014 r. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki, kierunek - ekonomia, specjalność - analiza ekonomiczna. Zastąpił p. Irenę Kowalską, która przeszła na zasłużoną emeryturę.

11 Święta to czas niezwykły, czas magiczny. Stajemy się lepsi, życzliwsi, zastanawiamy nad tym co ważne i istotne, staramy się być ze sobą blisko. Jesteśmy bardziej radośni, szczęśliwi. To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia sprawia, że chcemy je przeżywać z innymi ludźmi. Taką okazją są organizowane corocznie jasełka w szkole podstawowej w Rębiszowie. JASE KA W RÊBISZOWIE 11 W czwartkowe popołudnie, 18 grudnia, sala gimnastyczna, po brzegi wypełniła się widzami, zaproszonymi gośćmi, rodzicami i dziadkami małych aktorów oraz mieszkańcami sołectwa i okolicznych miejscowości. Wszystkich zgromadzonych ciepło powitała dyrektor szkoły p. Violetta Segedyn życząc wielu wrażeń podczas oglądania i przeżywania widowiska o Bożym Narodzeniu, które od wieków wpisane jest w polską tradycję. Z podziwem patrzyliśmy na przepiękną scenerię Izraela wyczarowaną na parkiecie. Było gwiaździste niebo, palmy i oddające klimat Izraela charakterystyczne domy, i była też uboga stajenka ze żłóbkiem. Na scenie nie zabrakło Maryi, Józefa, Trzech Królów, pasterzy i aniołów. Pojawiły się elementy współczesne - dzieci przynoszące Jezusowi podarunki. Całość oprawiona została kolędami i pastorałkami cudownie wykonanymi przez dzieci i troje pedagogów; Małgorzatę Husak, Annę Kaniuk i Arkadiusza Dołęgę. To oni razem z innymi pracownikami szkoły wyczarowali to bajkowe widowisko. Nie sposób nie wspomnieć, o p. Agnieszce Radewce, która do perfekcji opanowała z małymi wykonawcami teksty i czuwała nad całością wykonania. Kolorowy, prześliczny spektakl został bardzo ciepło odebrany przez widzów i nagrodzony gromkimi brawami. Po wspólnie zaśpiewanej kolędzie podzieliliśmy się opłatkiem i mogliśmy spróbować przepysznych dań wigilijnych. Dziękuję z zaproszenie i do zobaczenia za rok. D.W.

12 12 11 stycznia br. w Zespole Szkół Licealno- Gimnazjalnych w Mirsku odbył się XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tego dnia wolontariusze zrekrutowani spośród uczniów ZSL-G i SP w Mirsku kwestowali na terenie miasta Mirsk i okolicznych miejscowości. Podobnie jak w poprzednich latach dołączył do nas Świeradów- Zdrój pod aktywnym przekiewiczwodnictwem Teresy Fierkowicz wraz z Izabela Salawą i Grażyną Kasprzak. Sztab WOŚP mieścił się w szkole przy ul. Wodnej i tutaj odbywały się imprezy towarzyszace. Przybyli goście podziwiali występ dziecięcej i młodzieżowej grupy tanecznej pod opieką Mariusza Kozaka, można było również z bliska zaobserwować tajniki sztuk walki podczas pokazu Ju Jitsu sekcji prowadzonej przez Mirosława Bołociucha. Imprezę swoją obecnością uświetnił również występ miejscowego ludowego zespołu Izerskie Bogdanki pod egidą Marii Richter oraz pokaz hip - hopowowych umiejętności ucznia Krzysztofa Górnego. Po tanecznej rozgrzewce rozegrano mecz towarzyski piłki siatkowej Mirsk - Lubań. O godzinie 19:00 zagrał koncert zespół Grey Fox, którego liderem jest Rafał Wasz- Nad dobrym brzmieniem i jakością dźwięku czuwali uczniowie ZSL-G Igor Leśniański, Bartosz Goworko i Jakub Krzyków. Tradycyjne Światełko do nieba - pokaz sztucznych ogni, o godz. 20:00 uświetnił Finał WOŚP. Na terenie szkoły zorganizowano również kawiarenkę z domowymi wypiekami obsługiwaną przez uczniów Technikum Hotelarsko -Turystycznego w Mirsku i pod nadzorem pani Genowefy Tymbrowskiej. W godzinach poran- nych domowe wypieki można było zakupić również na rynku, za co dziękujemy uczennicom liceum Aleksandrze Puchalskiej i Natalii Gumieniak oraz p. Edycie Kotarbie i Agnieszce Fill. Nie zabrakło sklepiku 1001 drobiazgów, który powstał dzięki zaangażowaniu nauczycielek: Izabeli Krzyśków i Izabeli Łupickiej. Paweł Tomczuk przygotował Salon gier. Anna Czerwińska i Katarzyna Jędruch zorganizowały wyjątkowe miejsce - kącik malucha, gdzie odbywały się zabawy, plasy i inne atrakcje dla najmłodszej części naszego społeczeństwa. Chciałybyśmy podziękować Klaudii Jarmołowicz za pięknie pomalowane twarze dzieci. W murach szkoły podziwialiśmy również galerię prac plastycznych uczniów przygotowaną przez Ewę Trałkę-Rogowską oraz Ewę Pachotę. Ekstremalnym przeżyciem dla chętnych okazała się możliwość przejażdżki samochodem terenowym OFF ROAD pod opieką Tomasza Gackiego i Przemysława Dobrzyńskiego. Dodatkową atrakcją w tym roku było Mini Zoo zorganizowane przez Edytę Mazur, które cieszyło się wielkim zainteresowaniem. Kolejną atrakcją finału była fotobudka, w której można było wykonać pamiątkową fotografię z logo szkoły. Nad naszym bezpieczeństwem czuwały służby porządkowe: Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska - dziękujemy za wzorowe pełnienie obowiązków. Dziękujemy również pani Celinie Bąk wraz z pracownicami za przygotowanie pysznego bigosu, dzięki któremu zmarznięci wolontariusze i osoby zaangażowane w organizację przedsięwzięcia mogły posilić się i ogrzać. Pan Andrzej Woźniak zapewnił nam pyszne świeże bułki i chleb. Niezawodna pani Danuta Wacławowicz i pani Agata Kozera, z uśmiechem na twarzy, zajęły się obsługą sto-

13 13 łówki. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, skrupulatność i cierpliwość komisji rozliczającej puszki wolontariuszy w składzie: Wioletta Manikowska, Bartosz Baszak, Paweł Tomczuk,), których wspierały p. Urszula Wieczorek, jeszcze baaaardzo długa), lecz dziękujemy wszystkim jesteście WIELCY!!! Dzięki Państwa wielkiemu sercu, szczodrości i wsparciu udało nam się zebrać kwotę zł i około 800 zł w walucie obcej (wraz ze świeradowskim sztabem). Danuta i Krystyna Wołoseckie. Za okazane wsparcie oraz przekazanie dotacji na organizację finału dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk panu Andrzejowi Jasińskiemu, nauczycielom i Dyrekcji ZSL-G, oraz wszystkim innym wspierającym nas osobom, uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły. Na koniec, ale równie mocno dziękujemy, raz jeszcze, sponsorom, dzięki którym mogliśmy zorganizować tegoroczny sztab. Finansowo i rzeczowo wsparli nas: Urząd Miasta i Gminy Mirsk; Supermarket Fraszka M. i W.Klimkowscy; Hurtownia Owoców i Warzyw B.Morzecki; Piekarnia Weda A. i S. Woźniak; Sklep Cukierniczo- Monopolowy S.Wojciechowski; Sklep AGD Dom P. Jasek; Skarbek Zabawki, Artykuły Szkolne i Biurowe B. Prochownik; PH Iliada M. Tymirska, K. Dul., Salon Fryzjerski Magdalena M. Tugi, Salon Kosmetyczny G. Dziedzic; Restauracja Paprotka H. Rosik; Apteka Mikstura G. Gabryś; Studio Stylizacji Paznokci K. Foluś, pani Maria Kropidłowska, pani Katarzyna Kulczycka, państwo Jolanta i Czesław Kunik, pan Jacek Ostrowski oraz panu Jarosław Krasnopolski. Chciałybyśmy podziękować panom Kazimierzowi Piróg oraz Mirosławowi Wasilewskiemu za okazane wsparcie i zaangażowanie. Być może zapomniałyśmy wymienić wszystkich zaangażowanych (lista byłaby Organizatorzy Lucyna Smaroń, Ilona Witkowska DZIEŃ BABCI I DZIADKA Babcia i dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci z przedszkola w Mirsku pamiętały o swoich babciach i dziadkach i wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich przedstawienie. Licznie przybyli goście z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na twarzach dzieci widać było ogromną radość oraz skupienie. Przedszkolaki zaprezentowały program artystyczny, a następnie wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych babć i dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków! D.W.

14 14 19 grudnia 2014 r. odbyło się, siódme spotkanie przedświąteczne, które już wpisało się do kalendarza imprez, których biblioteka jest współorganizatorem. Wraz ze Środowiskowym Klubem Profilaktyczno - Integracyjnym zorganizowaliśmy je dla czytelników biblioteki i podopiecznych klubu. Gościliśmy również Sekretarza Gminy Jana Zaliwskiego, który wygłosił krótkie przemówienie. WIGILIJNY CZAS OPŁATEK U PODGÓRZAN Był barszczyk z uszkami, przepyszne ciasta i owoce oraz wspólne kolędowanie. Szczególne podziękowania należą się dziewczynkom, które uświetniły wieczór, grając na fletach i skrzypcach oraz śpiewając kolędy. Dziękujemy Idze Fill, Julii Kreis, Zuzi Pieluszczak, Natalii Stasieńko oraz ich rodzicom, a także wszystkim przybyłym. Anna Kossak - Granda 10 stycznia br w świetlicy w Kamieniu odbyło się 39 spotkanie z opłatkiem i kolędą.gośćmi spotkania byli:burmistrz Miasta i Gminy Mirsk Andrzej Jasiński z małżonką,przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Mirsk Małgorzata Myślicka - Łoś z mężem,wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk Piotr Cybulski z żoną, zaprzyjażniony z zespołem Stanisław Józef Mrówka,Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniew Ładziński,Wiceprezes IPA Zdzisław Mirecki z żoną, zespół "Chabry", zespół "Izerskie Bogdanki" oraz wielu sprawdzonych i życzliwych przyjaciół Podgórzan. Wszystkich serdecznie powitali sołtysi: Kamienia - Vangel Kiricow i Mroczkowic - Bogdan Żemojcin.Oprawę duchową przepięknie przygotował ks. prałat dr Józef Stec proboszcz Parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Górze - Cieplicach, mówiąc o rodzinie, przyjażni i miłości. Przy zapalonym świetle pokoju, po odśpiewaniu kolędy, nastąpiła najpiękniejsza część spotkania - dzielenie się opłatkiem. Mistrz ceremonii, po wygłoszeniu ewangelii i wspólnej modlitwie, pobłogosławił opłatki. Nadszedł czas składania ogólnych i prywatnych życzeń, pocałunków i wypowiadania słów: dziękuję,przepraszam i życzę... Podczas tego spotkania obchodziliśmy urodziny pani Heleny Wszoły - były wspaniałe i smaczne torty przez nią wykonane, no i oczywiście szampan i kwiaty. Ksiądz prałat Józef Stec podzielił się z nami wrażeniami z pobytu w Watykanie.W czwartek 30 października 2014 r. rano odprawił mszę św. przy grobie św. Jana Pawła w intencji wszystkich swoich przyjaciół a wieczorem był na Jego Ekscelencja ksiądz biskup Marek Mendyk w liście skierowanym do Podgórzan, dziękując za zaproszenie poinformował o wcześniej przyjętych zobowiązaniach jako przyczynie jego nieobecności u nas. Złożył życzenia zapewniając o duchowej łączności i modlitwie w dniu spotkania. Życzył światła płynącego od narodzonego Jezusa. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i obfitości łask od Boga w Nowym Roku 2015.

15 15 osobistej kolacji u papieża Franciszka. Pan Vangel Kiricow zaprosił grecką grupę muzyczną ze Zgorzelca Orfeusz" Nikosa Rusketosa i Spirosa Serwinowskiego. Grali i śpiewali polskie i greckie przeboje, a pan Nikos poprowadził wiele układów tanecznych do śpiewanych przez niego i wszystkich uczestników przebojowych melodii. Nagrodzeni zostali za swój występ gromkimi brawami i słowami zachwytu. Dalsza część spotkania to mnóstwo tańców, śpiewania i ucztowania do białego rana. Jedzenie było wyśmienite, jak zwykle przygotowane przez Podgórzan". Edward Cybulski zachęcił całą salę do wspólnego śpiewania znanych przebojów z repertuaru WIGILIA Z M-GOPS W dniu 21 grudnia 2014 r. w sali miejskiej w Mirsku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizował dla mieszkańców Mirska wigilię bożonarodzeniową. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą. Do stołów zasiadło ponad 50 osób. Na stołach tradycyjnie znalazł się opłatek, chleb, pierogi z kapustą i grzybami, barszcz z uszkami, śledzie. Podgórzan", a specjalnie dedykowaną melodię dla gości wykonała Krystyna Markowska. Do tańca przygrywał Jan Truszkowski. Jak co roku wsparli nas: Alicja i Tadeusz Bujko, Karolina i Bogdan Morzeccy, Alina i Stanisław Wojciechowscy, Maria i Wojciech Klimkowscy, Andrzej Woźniak, Małgorzata i Wiesław Biernat. Dziękuję paniom i panom z zespołu Podgórzanie", a także wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu spotkania i dbali o sprawny jego przebieg. Naszym rodzinom, znajomym i przyjaciołom życzę zdrowia, wiele ludzkiej życzliwości, opieki i łaski bożej na każdy dzień 2015 roku. Teresa Malczewska MIKOŁAJ W KAMIENIU W sobotę, 27 grudnia 2014 r., w świetlicy wiejskiej w Kamieniu odbyła się zabawa mikołajkowo-opłatkowa dla dzieci. Organizatorzy sołtysi i Rady Sołeckie Kamienia i Mroczkowic wraz z zespołem Podgórzanie zapewnili poczęstunek dla licznie przybyłych dzieci, rodziców i dziadków. Wszyscy chętnie i z dużym zaangażowaniem W wigilii uczestniczył burmistrz, który w imieniu władz miasta złożył zebranym świąteczne i noworoczne życzenia. Świąteczne życzenia złożył zebranym ksiądz proboszcz, który poprowadził wspólną modlitwę dla uczestników spotkania. Zebrani łamali się opłatkiem i życzyli sobie zdrowia i szczęścia. Po kolacji śpiewano kolędy. W. Czerwińska brali udział w wielu konkursach i zabawie tanecznej, do której przygrywał Jan Truszkowski. W trakcie imprezy przybył proboszcz mirskiej parafii ks. dr Zbigniew Radziwołek, z którym pomodliliśmy się, połamaliśmy opłatkiem i śpiewaliśmy kolędy. Wieczorem, pod koniec zabawy, dzieci doczekały się przybycia, długo wyczekiwanego gościa. Mikołaj, ku wielkiej radości najmłodszych, obdarował wszystkie dzieci prezentami. B. Ż. Kościelny chór wraz uczestnikami wigilii przepięknie śpiewał kolędy

16 16 Biblioteka poleca... Linda Howard Piekła czy niebo Nieznosny upał nie dawał zasnąć. Spacer po plaży mógł być ostatnim ratunkiem. Idąc powoli brzegiem oceanu Rachel nagle poczuła jakieś zagrożenie. Wtedy fale wyrzuciły na brzeg nieprzytomnego mężczyznę. Miała dwie rany postrzałowe. Kim był: przestępcą czy ofiarą? Instynkt podpowiedziałą rachel by nie wzywała policji. Nadludzkim wysiłkiem zataszczyła nieznajomego do swego domu, udzieliła schronienia. Szybko stają się sobie bliscy, rodzi się między nimi wielka miłość i szalona namiętność. Mimo to rozstanie jest nieuniknione... Michelle Richmond Rok we mgle Młoda kobieta, Abigail, zajmuje się fotografią. Jest szczęśliwą partnerka Jakea, z którym zamierzają się pobrać. Pewnego dnia wybiera się na plażę z jego córeczką Emmą. Zaczyna robić zdjęcia i na chwilę traci dziewczynkę z oczu, a ta znika bez śladu. Natychmiastowa akcja policji nie przynosi skutku. Abigail rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Linda Francis Diablica w klubie kobiet Rozpieszczona 28- letnia Fredericka Ware należy do ekskluzywnego Klubu Kobiet w Willow Creek w Teksasie, elitarnej organizacji charytatywnej zrzeszającej damy z tzw. wyższych sfer. Kiedy jej przystojny mąż - prawnik i pasożyt wikła się w liczne romanse i trwoni majątek żony, Fredericka prosi o pomoc sąsiada, adwokata Howarda Grouta. W zamian za pomoc ma wprowadzić do Klubu Kobiet nieobytą Nikki - żonę Howarda. To spowoduje wiele zabawnych sytuacji. WIEŚCI Z BIBLIOTEKI Santa Montefiore Tajemnica morskiej latarni Ellen Trawton ucieka od płytkiego londyńskiego życia i władczej matki. Czy może być lepsza kryjówka niż dom w surowej scenerii Connemary, zamieszkany przez ciotkę, z którą matka Ellen od lat nie utrzymuje kontaktów? Conor Macausland to tajemniczy, samotny mężczyzna. Jego żona Caitlin zmarła na skutek tragicznego wypadku w starej latarni morskiej, a jej śmierć doprowadziła go do rozpaczy. Kiedy ścieżki Connora i Ellen krzyżują się, rodzi się między nimi uczucie. Jednak duch Caitlin gotów jest zrobić wszystko, by Connor już nigdy nikogo nie pokochał. Marc Levy Wszystko czego nie zdążyliśmy powiedzieć Cztery dni przed zawarciem związku małżeńskiego Julia Walsh dowiaduje się o nagłej śmierci swojego ojca, bogatego, apodyktycznego człowieka. Od lat nie utrzymywała z nim kontaktów, nie mogąc wybaczyć mu, że rozdzielił ją z Tomasem, jej pierwszą wielką miłością. Z tego powodu ślub Julii i Adama zostałą przełożony, a nazajutrz po uroczystości pogrzebowej Julia otrzymuje skrzynię, w której odnajduje robota - wierną kopię ojca z częścią jego neuronów i pamięcią. Ma on pozostać u niej tak długo aż ojciec i córak wyjaśnią sobie wszystko, co im leży na sercu. Potem Julia może maszynę po prostu wyłączyć... Maria Duenas Krawcowa z Madrytu Młoda, utalentowana krawcowa Sira wyjeżdża wraz z kochankiem z Madrytu do Maroka w nadziei na lepsze życie. Gdy kochanek znika kobieta powraca do Madrytu i otwiera wytwornr atelier mody... Dla młodzieży... Alexandra Bracken Mroczne umysły Nigdy nie gasną...i dla dzieci z serii Disney junior Jej wysokość Zosia Nie ma rzeczy nimożliwych! Przekonała się o tym dziewczynka o imieniu Zosia, która z dnia na dzień, dzięki królewskim kapciom i potędze miłości, zostałą księżniczką magicznej krainy - Dwuczęściowa, najbardziej niepokojąca od czasu Igrzysk śmierci książka, której bohaterką jest Ruby, która potrafi wedrzeć się do czyjegoś umysłu, a nawet wymazać wspomnienia. Jako dziecko została wysłąna do obozu rehabilitacyjnego dla takich jak ona. Zieloni, Niebiescy, Żółci, Pomarańczowi, Czerwoni. Mroczne umysły. Rubi zostałą przydzielona do Zielonych, ale w rzeczywistości jest ostatnią z Pomarańczowych. Ukrywa się, żeby przetrwać... Czarlandii. Czy zwyczajna dziewczynka poradzi sobie w nowej, wymagającej roli? Czeka ją wiele zaskakujących przygód, w końcu to Czarlandia, a tamwszystko zdarzyć sie może... z serii Disney księżniczka Bajka o księżniczkach Czy prawdziwa bajka może obyć się bez księżniczki? Nie może! dlatego w tej książce znalazły się nowe opowieści o ulubionych bohaterkach. Tym razem poznacie także ich przyjaciół - zwierzęta. Arielka spotyka małego delfina, Bella opiekuje się pieskiem przybłędą a Aurora przyjaźni się... ze smokiem. Te piękne opowieści pokazują, jak dzielne i mądre potrafią być zwierzęta, opowiadają o przyjaźni i uczą, jak ważna jest ona w życiu każdego dziecka. A. K-G.

17 Myj ręce przed czytaniem. Nie zaginaj mi rogów. Używaj zakładek. Nie pisz i nie rysuj po mnie. Nie wyrywaj moich kartek. Nie czytaj przy słabym świetle. Nie śliń kartek przy przewracaniu stron. W dniu 18 listopada 2014 r., w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej im. Osadników Ziemi Mirskiej w Mirsku, odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Wszystko zaczęło się od powitania dzieci przez Alibabę. Następnie Królowa Książka czytała dzieciom zagadki o przeróżnych baśniach. Uczniowie z klas pierwszych musieli podchodzić do wielkich obrazków i przyczepiać tytuły baśni. Za odpowiednie przyczepienie karteczki z tytułem maluch otrzymywał własnoręcznie robione przez panią bibliotekarkę zakładki do książek. Potem nastąpiło ślubowanie na czytelnika. Po przyrze- Na noc z 5 na 6 grudnia 2014 r., a właściwie na dźwięk dzwonków tej nocy czekało mnóstwo dzieci. W piątek, 5 grudnia, o godzinie 20.00, ze śpiworami pod pachą, poduszkami, szczoteczkami do zębów stawili się w szkole najmłodsi uczniowie. Wszystko po to, aby doczekać się wymarzonych prezentów. Trzeba było jednak wykazać się tu odrobiną cierpliwości... Zadania zlecone przez Mikołaja Święty Mikołaj, za pośrednictwem pań wychowawczyń, przygotował zadania dla dzieci. Sześciolatki miały zadania najprostsze: zaśpiewanie piosenki, wykonanie najdłuższego łańcucha, liczenie zabawek, rozpoznanie smaków z kuchni mikołajowej. To zadanie najbardziej spodobało się dzieciom. Uczniowie z zasłoniętymi oczami próbowali trzech smakołyków: dżemu, miodu i czekolady. W salach, w których przebywały starsze dzieci, zadania były nieco JESTEM CZYTELNIKIEM kaniu dzieci podeszły do trzech stołów, aby wybrać sobie książkę do wypożyczenia. Każdy uczeń dostał zakładkę oraz obrazek z jakieś baśni. Na sam koniec pierwszaki wzięły udział w sesji zdjęciowej. Aleksandra Konsur SPANKO - CZEKANKO 17 trudniejsze. Najpierw trzecioklasiści poznawali legendy o świętym Mikołaju oraz tradycje związane z obchodami tego dnia w innych krajach europejskich. Następnie chętne dzieci czytały wiersze, wypowiadały się na temat przeczytanych tekstów i przy dźwiękach relaksacyjnej muzyki czekały na dźwięk dzwonka. W innej sali maluchy wykonywały prace plastyczne - portret Mikołaja dowolną techniką, ubierały choinkę oraz słuchały baśni Andersena. Były też zabawy i konkursy ruchowe. Nauczycielka czytała opowiadanie "Mikołaj przybywa," a dzieci w swobodny sposób improwizowały usłyszaną treść. Wszystkie maluchy jak najbardziej zasłużyły na prezenty. A nad ranem - stało się! Dzyń, dzyń, dzyń.. Julia Kreis

18 18 Z życia księdza... OSTATNIE POŻEGNANIE KS. PRAŁATA TADEUSZA JORDANKA W sobotę 17 stycznia br. pożegnaliśmy ks. prałata Tadeusza Jordanka. W ostatniej drodze towarzyszyli mu jego współpracownicy z wielu, bo aż 29 lat posługi w Mirsku, najbliższa rodzina, przedstawiciele władz samorządowych, przyjaciele księdza i mieszkańcy gminy. Eucharystii przewodniczył biskup Zbigniew Kiernikowski, a obrzędom pogrzebowym biskup Adam Dyczkowski, przyjaciel zmarłego. Ciepło pożegnali księdza: p. Aleksander Rosik, przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w Poznaniu-Branowie, burmistrz Andrzej Jasiński, ks. Krzysztof Kurzeja, ks. dr Zbigniew Radziwołek. Wspominali długoletnią duszpasterską posługę tego prostego, życzliwego kapłana, który, jak sam twierdził, nic nadzwyczajnego nie robił po prostu pracował. Ostatnią wolą ks. Jordanka było spocząć wśród swoich. I spoczął, obok poprzedniego proboszcza mirskiej parafii ks. Bolesława Orłowskiego, tuż przy kościele, któremu służył całym sercem. D.W. Ks. Tadeusz urodził się 2 czerwca 1924r. W Kętach w rodzinie prostej, ale bardzo religijnej, codziennie uczęszczał z matką na mszę świętą, usługiwał w kościele, był ministrantem. Podziwiał swojego ojca, który mimo ciężkiej pracy, codziennie, na klęczkach, długo i żarliwie modlił się. Podziwiał jego silną, głęboką wiarę. To życie religijne rodziny, później katechezy, zrodziły w nim w okresie bierzmowania powołanie kapłańskie. W 1942 r. został wywieziony do obozu i na roboty do Niemiec. Pracował ciężko, po 16 godzin dziennie. Dopiero w czerwcu 1945 r. powrócił do domu i dowiedział się, że brat zginął w obozie oświęcimskim. Mimo ciężkich przeżyć wojennych myśl o zostaniu księdzem jeszcze utrwaliła się. Dokończył szkołę średnią, wstąpił do Niższego potem Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, które ukończył w 1954 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w Katedrze Wrocławskiej 13 czerwca 1954 r. Kuria Wrocławska, młodego księdza, skierowała w 1954 r. do parafii w Głuszycy Górnej, a w 1955 r. do Oleśnicy Śląskiej. Tam, oprócz odprawiania mszy świętych w kościołach oddalonych o około 9 km, do których nie było żadnej komunikacji, uczył religii - organizował katechezę. W 1958 r. został proboszczem w Wabienicach. Parafia miała sześć kościołów, w tym jeden, któremu groziło zawalenie oraz plebanię w ruinie. Pracy duszpasterskiej i remontowej było ponad miarę. Początkowo proboszcz był sam, później otrzymał do pomocy wikarego. W 1964 r. otrzymał do pomocy wikarego ks. Edwarda Dwornika. Za właściwie wykonywane obowiązki gospodarza parafii i wzorową pracę duszpasterską ks. arcybiskup Bolesław Kominek mianował ks. Tadeusza Jordanka kanonikiem w 1961r., a w 1964 r. prałatem. 21 czerwca 1976 r. ks. prałat Tadeusz Jordanek został proboszczem parafii Mirsk. Na prośbę proboszcza, na wikarego do parafii Mirsk przeniesiono też jego kolegę kursowego ks. Edwarda Dwornika. Pracę duszpasterską i katechetyczną oceniał proboszcz jako dobrą. Już w pierwszym roku zostały zorganizowane misje święte, poświęcono krzyż misyjny, przeprowadzono poświęcenie wszystkich rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W czasie przygotowań do przyjęcia obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej i samej peregrynacji świętego obrazu, nastąpiła ogromna odnowa duchowa w parafii. W obiektach parafialnych wykonano wiele prac budowlanych i zabezpieczających. W latach osiemdziesiątych artysta rzeźbiarz i złotnik pan Michalski wyrzeżźbił i wyzłocił ołtarz soborowy, pulpit, świecznik na paschał, balaski przy głównym ołtarzu i kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej oraz wnętrze kaplicy. Przeprowadzono konserwację i złocenia chrzcielnicy, ambony, wszystkich obrazów w ołtarzach i drogi krzyżowej. W oknach założono szkło katedralne, wykonano nowy witraż i stacje drogi krzyżowej na murach wokół kościoła, odremontowano wieżę i zainstalowano nowe dzwony. Przeprowadzono remont mocno zniszczonej kaplicy św. Barbary. Szczególną troską ks. proboszcza była katechizacja dzieci i młodzieży. Aby łatwiej, w tamtych warunkach politycznych, dotrzeć do nich, ks. prałat organizował, wbrew woli władz, spotkania nauczycieli z dostojnikami kościoła - biskupami; były to niemal rekolekcje. Jeszcze przed oficjalnymi zgodami władz, w szkołach w Mirsku powieszono krzyże i prowadzono lekcje religii. 28 czerwca 2005 r. proboszcz parafii Mirsk ksiądz prałat Tadeusz Jordanek przeszedł na emeryturę. Początkowo zamieszkał w domu księży emerytów w Legnicy. Nie siedział tam bezczynnie, pomagał księżom w parafiach, a głównie w dekanacie Gryfów Śląski, zastępując chorego dziekana. Jesienią 2009 r. ks. bp Cichy i ks. dziekan Kurzeja, widząc poświęcanie księdza w pracach duszpasterskich na terenie Gryfowa i dekanatu, zaproponowali księdzu prałatowi mieszkanie na plebanii

19 19 w Gryfowie Śląskim. Posługa duszpasterska, oddanie siebie potrzebującym, prowadzenie ludzi drogą do Boga to był sens życia księdza prałata. Serce, szacunek, chrześcijańska miłość, poświęcenie, głęboka osobista wiara to wartości jakimi ksiądz prałat obdarzał ludzi. Już na emeryturze, pamiętał o wszystkich, dążył z pomocą, kazał wszystkich pozdrawiać... modlił się za nas. Lata pracy księdza z nami, dla nas, oddanie się księdza dla spraw ludzi, spowodowały, że w naszych sercach i myślach ksiądz prałat pozostanie na zawsze. My, którzy przyjmowaliśmy jego naukę, czerpaliśmy z jego głębokiej wiary, dziękując Bogu za tak wspaniałego kapłana, którego dziś żegnamy, możemy wyrazić życzenie: Jako obserwator III ligi Dolnośląsko Lubuskiej jest bardzo wymagający, dlatego nie wszyscy sędziowie pałają do niego miłością. Za bardzo dobre sędziowanie wystawia wysokie noty, srogo ocenia błędy i bylejakość. Po jego ocenach kilku arbitrów, bez szkody dla dolnośląskiej i jeleniogórskiej piłki, musiało zakończyć przygodę z sędziowaniem. Sędzia ligowy, główny i asystent w latach , obserwator ze stażem od 1997 roku, członek władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jeleniej Górze, zarazem członek zarządu Wydziału Sędziowskiego OZPN u, Andrzej Domin (rocznik 1958) z Mirska pełni teraz obowiązki przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego. Taka, po konsultacji prawnej, była decyzja jeleniogórskich szefów piłkarskich. Andrzej Domin zastąpi Ireneusza Wójtowicza, który ze względu na pracę zawodową za granicą poprosił o okresowy urlop. Nowy szef sędziów w rodzinnym Mirsku jako trampkarz i junior trenował w piłkarskim Włókniarzu. Był bramkarzem. Pierwszy trener Włodzimierz Witkowski. W latach 90 tych Andrzej Domin pełnił funkcję prezesa klubu i wiceprezesa (razem sześć sezonów). Najpierw był sędzia próbnym w OKS ach w Jeleniej Górze i w Opolu, od sezonu 1989/1990 kolejno biegał po boiskach A ANDRZEJ DOMIN RZĄDZI SĘDZIAMI do zobaczenia księże prałacie. klasy, klasy okręgowej, klasy międzyokręgowej (obecna IV ligi), III ligi (sezon 1992/1993) i II ligi (40 meczów). Andrzej Domin prowadził trzy spotkania międzynarodowe drużyn młodzieżowych. Od sezonu 1991/1992 do 1996/1997 był sędzią asystentem szczebla centralnego I i II ligi (61 meczów). Łącznie sędziował 900 razy, jako główny 550. W osobowym kwestionariuszu figuruje jako sędzia rzeczywisty, zasłużony i honorowy. Podobnie przebiegała kariera obserwatora (razem oceniał 700 sędziów), od A klasy do II ligi. Trzeci sezon Andrzej Domin ocenia sędziów III ligi Dolnośląsko Lubuskiej. - Aby być dobrym obserwatorem trzeba boiskową pracę sędziego umieć ocenić całkowicie obiektywnie i wystawić obiektywną notę mówi Andrzej Domin. - Cieszę się w klubach dużym szacunkiem. Bo wskazuję błędy sędziego i potrafię za nie przeprosić. Teraz ligowe potyczki piłkarskie prowadzi dużo młodych sędziów. Brak im doświadczenia, stąd błędne werdykty. Szkoda, że obecne przepisy, regulaminy spadków i awansów sędziów praktycznie przekreślają osoby po trzydziestce. W tym wieku sędzia osiąga najwyższą formę. Brak możliwości awansu nie motywuje, dlatego wielu młodych 30 latków kończy sędziowską przygodę. Nie przychodzą do nas dobrzy zawodnicy, którzy zawieszają piłkarskie buty na kołku i mogliby być znakomitymi sędziami. Ostatnie decyzje FIFA o zniesieniu granic wieku dla arbitrów międzynarodowych spowodują, ze władze PZPN też dojdą do wniosku, że zacznie liczyć się fachowość i fizyczne przygotowanie sędziów, a nie Aleksander Rosik kalendarz. Andrzej Domin sprawdza się w szkoleniu młodych sędziów, wspiera młode talenty w tzw. Programie Mentorskim. Jego ostatni podopieczny Mirosław Mazgaj z Wydziału Sędziowskiego Wrocław jest kandydatem na II ligę. W Wydziale Sędziowskim OZPN w Jeleniej Górze pracuje nieprzerwanie od 1992 roku. Był jego sekretarzem, referentem obsad Delegatury Jelenia Góra, od 2008 roku pełni funkcję referenta szkolenia i obsad obserwatorów. Najpierw Andrzej Domin kierował Delegaturą WS w Jeleniej Górze, decyzją zarządu OZPN jest p.o. przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego. W ostatnich wyborach na walnym zebraniu OZPN u od klubów sportowych naszego okręgu otrzymał duży mandat zaufania. Został wybrany członkiem zarządu OZPN u. Andrzej Domin jest inspektorem ds. drogownictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Mirsku. Ma wyższe magisterskie wykształcenie. Na Uniwersytecie Opolskim studiował administrację w systemie prawa europejskiego. Interesuje się piłką nożną, koszykówką i sportami zimowymi, muzyką i motoryzacją. Czynnie wypoczywa, najchętniej w kajaku i podczas pieszych krajoznawczych wycieczek. Lubi zwiedzać zabytki. Henryk Stobiecki

20 20

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4. Załącznik Nr 1 do uzasadnienia budżetu na 2008 r. Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2008 rok Dział Treść Plan na 2008 r. Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.910,00 - wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku Dział Treść Plan na 2010 rok Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.

Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku Dział Treść Plan na 2010 rok Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 39. Załącznik Nr 1 do uzasadnienia Plan rzeczowo finansowy Miasta i Gminy Mirsk na 2010 roku Dział Treść Plan na 2010 rok Uwagi 1 2 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.580,00 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY

BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY BURMISTRZ OPALENICY OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OPALENICY Położenie nieruchomości Opalenica Oznaczenie nieruchomości Działka nr 84/4 Arkusz mapy 3,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

1 2 3 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 1 570,00 aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia

1 2 3 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 1 570,00 aktualizacja rejestrów wyborców w tym: wynagrodzenia Załącznik nr 1 do uzasadnienia Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr Plan rzeczowo-finansowy na 2012 rok. Dział Treść Plan na 2012 rok 1 2 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 140,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia I (pierwszego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, będących własnością Gminy Kowary,

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ TORZYMIA ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym. Przedmiot przetargu stanowią : Działka L.p. Lokalizacja Położenie, ulica

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego

INFORMACJA o stanie mienia komunalnego INFORMACJA o stanie mienia komunalnego Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 24/2012 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 19 marca 2012 roku I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA. z dnia 15 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu oraz ustalenia ceny nieruchomości położonych w miejscowościach: Ząbrowo, Kamień

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony Burmistrz Torzymia ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony L.p. Lokalizacja Położenie 1. Torzym 2.* Torzym 3. Lubów ul. Świerczewskiego ul. Mickiewicza Nr 10/1 Była hydrofornia na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rokowania odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal 7 kwietnia 2017r. o godz

Rokowania odbędą się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal 7 kwietnia 2017r. o godz Tanie działki nad morzem Tanie działki nad morzem Tanie działki nad morzem Tanie działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL w oparciu z art. 38, art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r.

Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 października 2013 r. Poz. 6250 UCHWAŁA NR XI/66/2013 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU Projekt z dnia 29 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA BUDŻETOWA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Chełmek na 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku

UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku UCHWAŁA NR IV/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji stałych na 2011 rok. Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.2.2015 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.. 2

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE Lp. 1. 2. 3. 4. 5. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r.

RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ w Głogówku z dnia 30 listopada 2015r. PROJEKT w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP

Przeznaczenie w MPZP. Nr KW. 90/7 0,4190 SZ1S/ /4 Brak MPZP ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE al. Piastów 17, 70-310 Szczecin ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Ogłoszenie o przetargu. Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Ogłoszenie o przetargu Starosta Suwalski ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w obrębie Budzisko, gm. Szypliszki Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN. z dnia 27 lipca 2015 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł.

CENA WYWOŁAWCZA: 1 150 000,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia: 11 500,00 zł. Wysokość wadium: 115 000, 00 zł. BURMISTRZ CHEŁMŻY o g ł a s z a VII p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż udziału wynoszącego 76980/ 86004 części w nieruchomości zabudowanej, w budynku przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 6 / Strzeleckiej

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny

Pasym, dnia r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny Pasym, dnia 14.08.2008r BURMISTRZ MIASTA PASYM ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dźwiersztynach gmina Pasym, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 153/2014. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 listopada 2014r

ZARZĄDZENIE Nr 153/2014. Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski z dnia 26 listopada 2014r ZARZĄDZENIE Nr 153/2014 Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Miasta Sokołów Podlaski, powołania Komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 13 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych stanowiących własność Gminy Stegna położonych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 marca 2014 r. Poz. 1588 UCHWAŁA NR 305/XXXV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W MIRSKU PRZY UL. BOHATERÓW ZNAD NYSY

LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W MIRSKU PRZY UL. BOHATERÓW ZNAD NYSY LOKAL MIESZKALNY - MIRSK UL. BOHATERÓW ZNAD NYSY 5 (gmina Mirsk, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W MIRSKU PRZY UL. BOHATERÓW ZNAD NYSY 5 Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r.

P R O T O K Ó Ł NR 8/2015. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. P R O T O K Ó Ł NR 8/2015 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytym w dniu 23 września 2015 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w sali narad Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r.

Uchwała 76/XI/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 08 października 2015 r. Uchwała 76/XI/2015 z dnia 08 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 26 listopada 2013 roku o dnia 16 grudnia 2013 roku Wydano 13 zarządzeń, zatwierdzono 6 wniosków, 10 wykazów nieruchomości, 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV /30/2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 19 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV /30/2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 19 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV /30/2015 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy oraz komisji stałych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.

0830 Wpływy z usług 56.500,00 zł. Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22. UCHWAŁA NR XIII/89/15 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

%" %#&$ &(! )( % ; = ! "$($%" & ")+# )% >5@ , #) #$") #$& # $.&! 1 & >:5;<< & 4 @9 ;?< @8 99 ' @9 ;?< @8 :@ % 7" & 4!

% %#&$ &(! )( % ; = ! $($% & )+# )% >5@ , #) #$) #$& # $.&! 1 & >:5;<< & 4 @9 ;?< @8 99 ' @9 ;?< @8 :@ % 7 & 4! %" %#&$! % $" &") / &(! )( % & & ; ( *$ /& +$ =! "$($%" & ")+# )% 98 99 ) ( %")+ & ")+ % 9 &") / ;9 ) "&! ), %! *$ % & ( & ).$ ( "$ " %"# & #!" & # " & #.&!")( &! ), & )4 9;3885 9?388 >3;8 6 9=3;8 % &

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości Ogłoszenia - rokowania na sprzedaż nieruchomości OGŁOSZENIE Nasz znak:irg. 72241-14/ 44 /04 Maniowy, dnia 04.02.2005 r. Wójt Gminy Czorsztyn działając na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Łąkowej Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jasiński prezes zarządu Janina Adamowicz główna księgowa. Andrzej Jasiński

Andrzej Jasiński prezes zarządu Janina Adamowicz główna księgowa. Andrzej Jasiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta i Gminy w Mirsku informuje, że w dniu 29.01.2008 roku odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 13 grudnia 2007 roku, Zarządzeniem Nr 217/07 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Projekt z dnia 13 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z

Bardziej szczegółowo