MOJA FIRMA MÓJ SUKCES!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOJA FIRMA MÓJ SUKCES!"

Transkrypt

1 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES! WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA ORAZ POWIATU PYRZYCKIEGO I STARGARDZKIEGO CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 Projekt pt. Moja firma mój sukces! Wsparcie dla mieszkaoców Szczecina oraz powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było kompleksowe wsparcie 45 osób, zamieszkałych odpowiednio w Gminie Miasto Szczecin oraz w powiecie: pyrzyckim lub stargardzkim (po 15 osób), zamierzających uruchomid działalnośd gospodarczą (w tym spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną), poprzez świadczenie podstawowych i specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych, a także przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt realizowany był przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecioskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Koordynatorów Lokalnych, znajdujących się: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz w siedzibie Stargardzkiej Izby Gospodarczej REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Projekt skierowany był do osób fizycznych, zamieszkałych odpowiednio w Gminie Miasto Szczecin bądź w powiecie: pyrzyckim lub stargardzkim (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), zamierzających uruchomid działalnośd gospodarczą na terenie woj. zachodniopomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone były osoby, które posiadały zarejestrowaną działalnośd gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz osoby, które otrzymały w okresie co najmniej 3 lat przed przystąpieniem do projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych. Do projektu nie mogły przystąpid również osoby zatrudnione u Projektodawcy lub Koordynatora Lokalnego oraz osoby, które przystępując do projektu były uczestnikami innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL lub biorą udział w pozostałych działaniach finansowanych ze środków publicznych, których celem było przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

3 Podczas rekrutacji Beneficjent priorytetowo traktował osoby spełniające kryteria wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL , Planie Działania Priorytetu VI PO KL, oraz dokumentacji konkursowej, tj.: osoby poniżej 25 roku życia oraz osoby pracujące poza granicami kraju min.6 m-cy w okresie ostatniego 1 roku przed przystąpieniem do projektu wsparciem objętych zostanie min.30% uczestników (spełnienie kryteriów strategicznych), a także: osoby bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat, kobiety (w tym zwłaszcza wchodzące po raz pierwszy i powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia oraz osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys., zamierzające podjąd działalnośd w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. Zainteresowanie projektem przeszło najśmielsze oczekiwania Projektodawcy. Po przeprowadzonej akcji informacyjno promocyjnej do projektu zgłosiło się 197 osób, w tym 121 osób z Gminy Miasto Szczecin, 31 z powiatu pyrzyckiego i 45 z powiatu stargardzkiego. Działania rekrutacyjne zostały przeprowadzone w kwietniu i maju 2010 r. Poprzedzone były spotkaniami informacyjnymi, na których przedstawiono szczegóły uczestnictwa. Po trzyetapowym procesie rekrutacji wybrano ostatecznie 45 osób po 15 w każdym z powiatów, które zostały objęte wsparciem szkoleniowo doradczym, a następnie mogły ubiegad się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

4 CZĘŚĆ SZKOLENIOWO DORADCZA W ramach pierwszej części projektu Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia odbywały się w trzech piętnastoosobowych grupach, zgodnie z obszarem zamieszkania Uczestników. W trakcie 60 godzin szkolenia Uczestnicy zdobywali wiedzę m. in. na temat zasad zakładania i rejestracji firmy, form i wymogów prawnych działalności, zdobywali elementarną wiedzę z zakresu zagadnieo księgowo podatkowych i zobowiązao publiczno prawnych, a także poznawali główne czynniki skutecznej sprzedaży i prezentacji firmy na konkurencyjnym rynku. Zdobywali również wiedzę dotyczącą prawidłowego pisania biznes planów. Szkolenie ukooczyli wszyscy Uczestnicy projektu (45 osób). Zajęcia miały formę zarówno wykładów jak i warsztatów, co miało na celu jak najbardziej efektywne przyswojenie przekazanych na zajęciach informacji. Każda częśd szkolenia prowadzona była przez specjalnie do tego przygotowanych trenerów, którzy łączyli doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie z umiejętnością atrakcyjnego i skutecznego prowadzenia zajęd. Indywidualne konsultacje Po zakooczonym szkoleniu każdemu z Uczestników Projektu, zaoferowano po 8 godzin indywidualnych konsultacji. Miały one na celu jak najefektywniejszą pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji dotyczącej wsparcia, w tym w szczególności w pisaniu biznes planu. Beneficjenci pomocy byli umawiani z doradcami w dogodnym dla nich terminie. Konsultacje pozwoliły na dokładne i wnikliwe przeanalizowanie planowanej działalności gospodarczej pod kątem ich wykonalności i efektywności, a także pozwoliły na prawidłowe skompletowanie dokumentów przy ubieganiu się o wsparcie finansowe.

5 WSPARCIE FINANSOWE Wsparcie finansowe przewidziane w projekcie to jednorazowe, bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Pomoc przyznawana była do wysokości maksymalnej kwoty - 40 tys. zł, przy czym wysokośd wsparcia każdorazowo uzgadniana była z Indywidualnym Doradcą w trakcie sporządzania biznes planu oraz ostatecznie zatwierdzana przez Komisję Oceny Wniosków. W ramach projektu złożono łącznie 39 poprawnych formalnie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które następnie zostały poddane pod ocenę specjalnie w tym celu powołanej Komisji Oceny Wniosków. Do wsparcia rekomendowano 36 wniosków, natomiast budżet projektu pozwolił na dofinansowanie 31 Uczestników. Pozostałe wnioski znalazły się na tzw. listach rezerwowych i w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników ze wsparcia mogły zostad dofinansowane. Łączna wartośd przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej to ,56 zł. Po ogłoszeniu wyników, dotyczących przyznania wsparcia finansowego, Uczestnicy projektu dokonali rejestracji działalności gospodarczej. Po dopełnieniu wszystkich formalności w dniu r. w siedzibie ZSRG SCP podpisano umowy na przyznanie wsparcia finansowego.

6 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Ten etap realizacji projektu polegał na kontynuacji udzielania wsparcia tym z Beneficjentów pomocy, którzy dzięki skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach pierwszej części projektu i otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach drugiej części projektu, zarejestrowali działalnośd gospodarczą (lub założyli spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną). Wsparcie to było przyznawane przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) i zakładało: 1) wsparcie finansowe wynoszące nie więcej niż 1126 zł/ miesięcznie, zgodnie z zakresem wydatków wykazanych we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Wsparcie to można było przeznaczyd wyłącznie na koszty bieżące prowadzonej działalności przede wszystkim ZUS/KRUS, koszty wynajęcia i utrzymania pomieszczeo związanych z działalnością, koszty usług księgowych, prawnych, pocztowych, a także materiałów biurowych oraz działao informacyjno promocyjnych. 2) wsparcie doradcze (o charakterze specjalistycznym) udzielone Beneficjentom pomocy mające na celu kompleksową pomoc w zakresie problemów związanych z prowadzeniem firmy oraz pomoc w prawidłowym wydatkowaniu i rozliczeniu przyznanych środków finansowych. Każdemu Uczestnikowi przysługiwały średnio po 2 godziny doradztwa miesięcznie. Wszyscy uprawnieni Uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wszystkie wnioski otrzymały rekomendację Komisji Oceny Wniosków do wsparcia. Podpisano 29 umów na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę ,06 zł. PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Przedłużone wsparcie pomostowe polega na przedłużeniu możliwości otrzymywania wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia zakooczenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). Wsparcie mogło byd przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. Uczestnikom Projektu, którzy prowadzą działalnośd gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści, lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostad przewidziane na etapie tworzenia biznes planu, itp. Wnioski złożyło łącznie 20 Uczestników Projektu, natomiast tylko 16 otrzymało rekomendację Komisji Oceny Wniosków. Udzielono wsparcia na łączną kwotę ,98 zł.

7 UCZESTNICY PROJEKTU: Dzięki realizacji projektu powstało 31 firm prowadzonych przez Uczestników projektu, którzy przeznaczyli otrzymane wsparcie finansowe na zakup sprzętu, urządzeo i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia planowanej działalności, a także w początkowym okresie jej funkcjonowania mogli częściowo sfinansowad koszty bieżące. Dzięki udziale w projekcie ich firmy mogły z powodzeniem wejśd na konkurencyjny rynek. Wszystkie firmy ciągle się rozwijają, powstają nowe pomysły, które na pewno zaowocują umocnieniem i wzrostem konkurencyjności nowych przedsiębiorstw. GRUPA Z POWIATU GMINA MIASTO SZCZECIN: 1. ALEKSANDER GOŁDA USŁUGI STOLARSKIE - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pana Aleksandra świadczy specjalistyczne usługi z zakresu renowacji mebli oraz wszelkie usługi stolarskie obejmujące zarówno naprawę jak i montaż wyrobów wykonanych z drewna. Wykonywane przez niego prace charakteryzują się wysoką jakością oraz precyzją wykonania w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz twórcze, nowatorskie i oryginalne podejście, co pozwala zaspokoid nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Niewątpliwą zaletą jest również stała współpraca z artystą rzeźbiarzem. Dzięki udziałowi w projekcie Pan Aleksander mógł wyposażyd swoją stolarnię przede wszystkim w zaawansowaną technologicznie prasę próżniowo membranową oraz narzędzia stolarskie niezbędne do wykonywania prac. Połączenie zdobytego doświadczenia, wykształcenia oraz pasji to główne atuty wyróżniające tą firmę spośród konkurencji. 2. UniwerPSYtet SZKOLENIE PSÓW MAŁGORZATA JĘDRZEJCZAK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd Pani Małgorzaty to usługi w zakresie szkolenia psów dorosłych i szczeniąt, a także szeroko rozumiane doradztwo nt. wychowania, szkolenia, pielęgnacji i żywienia psów. W ramach działalności można wyróżnid m. in. przedszkole dla szczeniąt, kursy posłuszeostwa

8 dla psów dorosłych, kurs tropienia sportowego, aility, flyball, kurs na psa stróżująco obronnego, przygotowania do wystaw i prezentacji psa na ringach wystawowych, a także wiele innych indywidualnych programów trenerskich. Pani Małgorzata już od 10 lat intensywnie rozwija swoją pasję, zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie, co pozwala na przysłowiowe połączenie przyjemnego z pożytecznym. Własna działalnośd to możliwośd zaprezentowania swoich umiejętności jako profesjonalnego trenera oraz pracowanie na własną markę, a dzięki wsparciu finansowemu sprzęt trenerski jakiego może pozazdrościd konkurencja. Nowatorskie metody szkolenia, indywidualne podejście, a przede wszystkim ogromna pasja i miłośd do czworonogów przekładają się na liczne sukcesy podopiecznych Pani Małgorzaty na zawodach i wystawach zarówno na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, jak i poza granicami naszego kraju. 3. ARANCIO PIZZA & PASTA WŁODZIMIERZ KULIGOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Arancio Pizza & Pasta znajduje się na Osiedlu Przyjaźni przy ul. St. I. Witkiewicza 49/u/13. To restauracja o nowoczesnej aranżacji wnętrza odbiegająca wystrojem od innych tego typu lokali, stworzona nie tylko do spożywania posiłków, ale również jako miejsce spędzania wolnego czasu oraz spotkao w miłej i przyjaznej atmosferze. Klimatyczne wnętrze, dyskretna muzyka i wspaniałe jedzenie stanowid powinny zachętę nie tylko dla mieszkaoców pobliskich osiedli. Serwowane są dania kuchni włoskiej: pizze, makarony, zapiekanki i sałatki przygotowane w całości przez zatrudnionych kucharzy. W menu znajdują się również dania kuchni polskiej, a na zamówienie istnieje możliwośd przygotowania w uzgodnionym terminie

9 również innych potraw. Smakosze kawy mogą delektowad się wspaniałą kawą Piacetto, a pozostali deserami i ciastem. W ofercie znajdują się również abonamenty na obiady oraz dostawy pod wskazany adres. Własna restauracja to dla Pana Włodzimierza połączenie wieloletniego doświadczenia gastronomicznego i managerskiego z miłością do włoskiej kuchni. 4. AGENCJA WYDAWNICZA VERTE TOMASZ KURIATA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd Pana Tomasza to usługi związane z komputerowym składem i projektowaniem wszelkiego rodzaju druków reklamowych oraz użytkowych broszur, folderów reklamowych, ogłoszeo prasowych, billboardów, wizytówek, listowników, itp., a także usługowe naświetlanie form offsetowych. Pan Tomasz znalazł niszę istniejącą na rynku lokalnym, jaką jest brak profesjonalnego sprzętu do naświetlania offsetowego przez większośd drukarni i agencji wydawniczych w Szczecinie, dlatego wykonuje takie usługi jako ich podwykonawca. Ponadto w ofercie Agencji Wydawniczej VERTE znajduje się usługa całodobowego pogotowia poligraficznego każda drukarnia ma możliwośd zgłaszania pilnych zamówieo przez całą dobę. Wysokiej jakości naświetlarka offsetowa, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie graficzne, zakupione w ramach dotacji pozwalają na świadczenie wysokiej jakości usług, na nieustannie rozwijającym się rynku branży poligraficznej i reklamowej.

10 5. JOANNA MARCZEWSKA - GABINET KOSMETYCZNY - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Gabinet kosmetyczny Pani Joanny to tzw. Domowe SPA mieszczące się przy ul. Duoskiej 6 w Szczecinie, oprócz standardowych zabiegów na twarz, ciało dłonie i stopy specjalizuje się w wykonywaniu pedicure leczniczego, który w przeciwieostwie do pedicure kosmetycznego nie jest usługą popularną na rynku. W gabinecie Pani Joanny oprócz wszelkich zabiegów poprawy kondycji skóry leczone są również schorzenia i problemy skórne w okolicach stóp i nóg, więc każdy klient otrzymuje kompleksową gamę usług w jednym miejscu. Ponadto Pani Joanna współpracuje z przychodniami i poradniami dla diabetyków, ponieważ oferuje również leczenie schorzenia zwanego zespołem stopy cukrzycowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi starszych i chorych na życzenie usługi wykonywane są także w domu klienta. Przemiła atmosfera stworzona w gabinecie Pani Joanny oraz wysoki profesjonalizm wykonywanych zabiegów sprawia, że liczba klientów stale się powiększa. 6. THE BEST QUALITY RAFAŁ MARSZAŁEK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE Działalnośd Pana Rafała to kompleksowe usługi w zakresie remontów pomieszczeo mieszkalnych i biurowych, wykooczania wnętrz od podstaw po odbiorze od dewelopera, zabudowy sufitów i ścian z płyt gipsowo kartonowych, układania podłóg (drewno, panele, terakota), układania glazury, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, szpachlowania, malowania ścian, montażu lub wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, projektowania i montażu szaf wnękowych oraz innych indywidualnych prac na życzenie klienta. Główny nacisk firmy Pana Rafała jak sama nazwa wskazuje jest położony na jakośd wykonywanych usług, o czym świadczy już duża liczba zadowolonych klientów. Właściciel posiada wieloletnie doświadczenie w branży, co wpływa na profesjonalizm i terminowośd świadczonych usług, co w połączeniu z niewygórowaną ceną, pozwala na coraz bardziej ugruntowaną pozycję firmy na konkurencyjnym rynku.

11 7. ARTECO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE, PROJEKTOWANIE WNĘTRZ EWA PRUCHNIEWICZ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pani Ewy świadczy usługi z zakresu projektowania nowoczesnych domów jednorodzinnych o wysokich walorach architektonicznych i zaawansowanej technologii, a także projektowanie wnętrz mieszkalnych i komercyjnych, takich jak biura, restauracje, sklepy. Bogata praktyka Pani Ewy w dziedzinie projektowania pozwala na zastosowanie odważnych, innowacyjnych rozwiązao, które rzadko są stosowane przez firmy konkurencyjne. Istotnym atutem firmy ARTECO jest kompleksowośd usług i wysokie zaangażowanie w realizację projektu możliwośd projektowania od fundamentów po kolor kanapy. Pani Ewa wykorzystując swoje umiejętności, fachowośd, doświadczenie, zawsze wsłuchująca się w potrzeby i możliwości inwestora jest w stanie wykreowad nowoczesną przestrzeo, zgodną z jego wymogami funkcjonalnymi i estetycznymi. Talent i profesjonalizm firmy ARTECO docenił już m. in. inwestor oferujący sprzedaż luksusowych apartamentów w Ustce, powierzając Pani Ewie aranżację apartamentów pokazowych. 8. STUDIO URODY ALICJA SOWIOSKA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Jako kosmetyczka Pani Alicja oferuje swoim klientkom profesjonalną usługę polegającą na kompleksowej opiece nad stanem ich skóry, a także na zachowaniu ich dobrej kondycji. Przewagą usług kosmetycznych świadczonych przez Panią Alicję jest przede wszystkim bazowanie na preparatach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia technologiczne, zawierające składniki nowej generacji, o wysokich parametrach skuteczności, które usprawniają naturalne procesy zachodzące w

12 skórze. Oferowane usługi z zakresu kosmetyki twarzy i ciała pomogą Paniom wygodnie, w miłej atmosferze relaksu i odprężenia, zapewnid piękny wygląd skóry, bez niepokoju o rezultat wykonywanych działao. "Studio Urody" Alicji Sowioskiej okazało się zamierzeniem dużo większym od pierwotnego pomysłu. Lokal o powierzchni 80 m kw., zakupiony w stanie deweloperskim, przystosowała na potrzeby gabinetu. Najtrudniejsze było wykooczenie: malowanie, oświetlenie, kafelkowanie, wentylacja, nagłośnienie, kuchnia, pralnia... - z małego pomysłu zrodziło się duże przedsięwzięcie. Dziś przestronne "Studio Urody" mieszczące się przy ul. Górnej 18a, na Bezrzeczu to prawdziwe królestwo Alicji Sowioskiej. Jest w nim wszystko, w co powinien byd wyposażony profesjonalny gabinet kosmetyczny, m. in. sprzęt i wyposażenie na miarę salonu XXI wieku. 9. PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ FILIP WARDOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE W pracowni należącej do Pana Filipa wykonywane są wszelkiego rodzaju protezy szkieletowe (metalowe protezy wysokiej jakości), korony i mosty porcelanowe, protezy akrylowe, a także nakładki na zęby (np. wybielające, nagryzowe). Wykonywane są także naprawy związane z wyrobami dentystycznymi. Pracownia została utworzona z myślą o lekarzach stomatologach, oczekujących rozwiązao na najwyższym poziomie. Pan Filip wykonuje swoje produkty metodą, która nie jest wykorzystywana przez konkurencyjne firmy. Bazuje przede wszystkim na użyciu nowoczesnych materiałów, które pozwalają na szybsze i dokładniejsze wykonanie prac. Dzięki temu proteza daje większą pewnośd wysokiej jakości - zarówno technikowi jak i klientowi, a także minimalizuje ryzyko dokonywania poprawek. Pan Filip obecnie jest w trakcie rozmów z norweskimi partnerami, w zakresie długotrwałej współpracy. W przyszłości planuje również wykonywanie niszowych wyrobów tzw. grillz ów, czyli złotych, srebrnych lub platynowych nakładek na zęby, często z kamieniami szlachetnymi, rozpowszechnianych przede wszystkim w kulturze hip - hop.

13 10. WW STUDIO FILMOWE WILK WALDEMAR - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma WW Studio świadczy usługi z zakresu produkcji filmów dla firm i osób prywatnych między innymi filmy promujące regiony, przedsiębiorstwa, ich produkty i usługi, produkcja wszelkiego rodzaju programów telewizyjnych itp., a także produkcje dla odbiorców indywidualnych filmowanie uroczystości ślubnych, komunii, studniówek i wiele innych, zgodnie z zapotrzebowaniem. Pan Waldemar zajmuje się również profesjonalną archiwizacją filmów zapisanych na starych nośnikach typu VHS i Hi8, a także poprawia ich jakośd może np. skorygowad montaż, czy zmienid podkład muzyczny. Wszystkie wykonywane przez niego usługi cechuje wysoka jakośd i profesjonalna obsługa klienta. Duże znaczenie przy realizacji zamówieo jest wysokiej jakości sprzęt HD, zakupiony w ramach udziału w projekcie, a także oryginalna metoda montażu, wykorzystywana dotychczas tylko przy wysokobudżetowych produkcjach. Długoletnie doświadczenie, a także duża kreatywnośd, wyobraźnia i otwarcie na wszelkie sugestie klienta na pewno przekłada się na wyjątkowośd i oryginalnośd tworzonych filmów. GRUPA Z POWIATU PYRZYCKIEGO: 1. ELECTRO-SERWIS JAKUB DOBROGOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Prowadzona przez Pana Jakuba firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie naprawy i konserwacji urządzeo elektronicznych, tele i radiomechaniki, montaż oraz konserwacja automatyki, napędów do bram, domofonów, wideodomofonów, bramofonów, a także usługi serwisowe komputerów. Własna firma to dla Pana Jakuba realizacja marzeo i ambicji związanych z łączeniem pasji w życiu zawodowym i samorealizacji. Posiadane wykształcenie z zakresu elektroniki i informatyki oraz zdobyte doświadczenie umożliwiają świadczenie wysokiej jakości usług, docenianych przez coraz większą liczbę klientów.

14 2. SZKOŁA NAUKI JAZDY KANDA FRANCISZEK KANDA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Usługi oferowane przez Pana Franciszka to przede wszystkim szkolenia kandydatów na kierowców kategorii A, B oraz C, obejmujące także moduł pierwszej pomocy, a także naukę tzw. jazdy ekologicznej. W ofercie szkoły nauki jazdy KANDA znajduje się również szkolenie z pierwszej pomocy skierowane do młodzieży uczącej się. Innowacyjną częścią szkolenia kandydatów na kierowców jest współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, poprzez organizację spotkao z nt. bezpieczeostwa na drogach. Istotną korzyścią dla kursanta jest fakt, że z uwagi na położenie geograficzne miasta istnieje możliwośd wyboru miasta w którym odbywają się szkolenia praktyczne (Szczecin lub Gorzów Wielkopolski), ze względu na miejsce zdawania egzaminu paostwowego. W przyszłości Pan Franciszek zamierza rozszerzyd działalnośd również o kursy w zakresie kierowania wózkami widłowymi oraz koparko ładowarkami. Doświadczenie, cierpliwośd oraz empatię Pana Franciszka na pewno docenia coraz większa liczba zadowolonych kierowców. 3. SPRZĄTANIO USŁUGI KOMUNALNE MARTA KAROLCZUK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma "SPRZĄTANIO" świadczy kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości. Oferuje pełną gamę usług dla firm oraz klientów indywidualnych, szukających w pełni kompleksowej oferty usług czystościowych, świadczonych na najwyższym poziomie. Zakres działalności to utrzymanie czystości w domach, mieszkaniach (również pranie i prasowanie), biurach, gabinetach, porządkowanie posesji, a także nagrobków. Firma oferuje kompleksową usługę opartą na nowoczesnym podejściu, każdorazowo dostosowaną do specyficznych i indywidualnych potrzeb klientów. Zadowolenie i komfort klientów jest dla firmy Pani Marty priorytetem, co jest możliwe do spełnienia przede wszystkim dzięki doświadczeniu w branży, wyposażeniu w wysokiej klasy sprzęt oraz używaniu profesjonalnych środków czyszczących. Firma SPRZĄTANIO jako jedyna w regionie oferuje między innymi pranie dywanów, tapicerek i obid bezpośrednio u klienta, dzięki posiadaniu dmuchawy do suszenia.

15 4. MIRO-KLIMA KOWALSKI MIROSŁAW - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Profilem firmy Pana Mirosława jest sprzedaż, montaż, serwis oraz okresowe przeglądy i konserwacja urządzeo chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych i rekuperacyjnych na terenie miasta Lipiany oraz okolicach. Pan Mirosław uruchomił działalnośd w tym zakresie, wykorzystując rosnący popyt na tego typu usługi oraz brak konkurencji na rynku lokalnym. Innowacyjnym aspektem firmy MIRO-KLIMA jest rekuperacja, czyli metoda mechanicznego odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego przez system wentylacyjny, co znacząco obniża koszty ogrzewania budynków, zapewnia właściwy mikroklimat pomieszczeo oraz poprzez zastosowanie filtrów pozwala zatrzymad zanieczyszczenia i stworzyd korzystne warunki dla domowników. Doświadczenie w branży, ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez Pana Mirosława oraz profesjonalny sprzęt pozwalają na świadczenie usług najwyższej jakości. 5. GABINET STYLIZACJI PAZNOKCI MUSZYOSKA KATARZYNA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Pani Katarzyna świadczy usługi z dziedziny manicure polegające na przedłużaniu paznokci metodą żelową lub akrylową, utwardzaniu ich naturalnej płytki, a także artystycznym zdobieniu. Ważną częścią oferty Gabinetu są odżywcze zabiegi parafinowe na dłonie, które działają nawilżająco i ujędrniająco sprawiając, że szorstka i wysuszona skóra dłoni odzyskuje miękkośd i zdrowy wygląd. Główną zaletą usług wykonywanych przez Panią Katarzynę jest stosowanie materiałów najwyższej jakości, co w efekcie oznacza wysoką estetykę i trwałośd wykonanych prac. Miła atmosfera panująca w gabinecie, indywidualne podejście do każdego zabiegu oraz zdolności manualne, pozwalają na zdobywanie coraz większej liczby zadowolonych klientek.

16 6. USŁUGI REKLAMOWE DRUK WIELKOFORMATOWY NADOLNY WIESŁAW - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pana Wiesława produkuje flagi, banery i transparenty reklamowe, wykonywane metodą sitodruku. Metoda ta gwarantuje intensywnośd kolorystyczną, możliwośd druku na wysokogatunkowych materiałach oraz wysoką trwałośd wykonywanych prac. Niewątpliwym atutem firmy Pana Wiesława jest długoletnie doświadczenie właściciela, zdobyte w duoskiej firmie o profilu poligraficznym, gdzie opanował umiejętności z zakresu drukowania różnymi, innowacyjnymi metodami. Nowością na lokalnym rynku jest możliwośd druku materiałów o wielkim formacie oraz tzw. druk solwentowy, czyli zastosowanie specjalnych tuszów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. To wszystko sprawia, że Pan Wiesław już od początku działalności stał się poważnym graczem na konkurencyjnym rynku. 7. FOTO.EM PAKUŁA MONIKA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Profilem firmy FOTO.EM jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej z ważnych wydarzeo w życiu każdego człowieka, czyli przede wszystkim ślubu, chrzcin, komunii oraz profesjonalne oprawiane zdjęd w ręcznie wykonane, niepowtarzalne albumy. Pani Monika współpracuje również ze szkołami i przedszkolami w zakresie wykonywania fotografii pamiątkowych, a także świetlicami wiejskimi, w których prowadzi warsztaty fotograficzne dla dzieci. Nowatorską usługą na rynku lokalnym jest możliwośd wykonania albumu genealogicznego z fotografii rodzinnych i opisów dostarczonych przez danego klienta. Zaletą usług firmy FOTO.EM jest dyspozycyjnośd czasowa właścicielki, dostosowana do potrzeb klienta. Z twórczością, talentem oraz jakością zdjęd wykonanych przez Panią Monikę można zapoznad się na stronie internetowej

17 8. REMONTEX PIECZONKA ANDRZEJ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Usługi świadczone przez firmę Pana Andrzeja dotyczą prac remontowo wykooczeniowych, przede wszystkim: posadzkarstwo, tapetowanie, tynkowanie, docieplenia budynków, malowanie i szklenie, wykonywanie instalacji elektrycznych oraz innych robót na życzenie klienta. Pan Andrzej specjalizuje się w tego typu pracach już od 10 lat, a własna firma jest idealną możliwością nad promocją własnej marki, a także na dalszy rozwój firmy. Doświadczenie i dokładnośd Pana Andrzeja jest znana nie tylko na regionalnym rynku powiatu pyrzyckiego, ale również w dalszych obszarach naszego kraju. Usługi wykonywane przez firmę REMONTEX charakteryzuje niska cena oraz wysoka jakośd, a także gwarancja wystawiana na wykonane prace. Dzięki temu każdy klient jest pewny, że prace zlecone tej firmie będą dokładnie takie, jakie sobie życzą. 9. HANDEL I DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA KLAUDIUSZ RZECZYCKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Pan Klaudiusz świadczy usługi polegające na??? wykonywaniu diagnostyki komputerowej pojazdów, przy pomocy wyspecjalizowanego sprzętu oraz najnowocześniejszego Aktualny brak zdjęcia oprogramowania komputerowego. Drugą specjalnością jego firmy jest handel samochodami, z uwzględnieniem importu aut na życzenie klienta. Zasadniczą cechą wyróżniającą firmę spośród konkurencji jest świadczenie usług w terenie, czyli dojazd do klienta ze sprzętem diagnostycznym o każdej porze dnia i nocy. Ponadto zakupiony dzięki wsparciu finansowemu sprzęt oraz oprogramowanie jest dostosowane do wielu marek samochodów osobowych i dostawczych, co pozwala na dokładne zdiagnozowanie ukrytych wad i uszkodzeo pojazdu przed jego zakupem. Każdy klient na bieżąco otrzymuje wydruk komputerowy stanu technicznego pojazdu, co stanowi o wysokiej jakości i bezpieczeostwie usług świadczonych przez Pana Klaudiusza.

18 10. KOART Kowalstwo Artystyczne i Użytkowe Zakład Wielobranżowy Sidor Robert - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd Pana Roberta polega na wytwarzaniu i sprzedaży wszelkiego rodzaju wyrobów kowalskich m.in. robionych na zamówienie kunsztownych ogrodzeo, bram i krat, wykuwaniu jedynych w swoim rodzaju balustrad schodowych i balkonowych. Oprócz tego firma KOART ma w swoim asortymencie bogato zdobione meble domowe i ogrodowe, sprzęt kominkowy, świeczniki i żyrandole, altanki, latarnie ogrodowe, lampy oraz bibeloty i eleganckie gadżety do domu i ogrodu oraz dla miłośników broni białej- miecze i tarcze. Pan Robert posiada umiejętności w tej dziedzinie zdobywane przez wiele lat - rzemiosło przekazywane jest w jego rodzinie "z dziada pradziada". Posiada zatem wieloletnią tradycję i doświadczenie niezbędne w tym fachu. Ręcznie kute przez niego wyroby są unikatowe, posiadają niepowtarzalną klasę i charakter, co znajduje uznanie wśród wymagających klientów, ceniących jakośd, profesjonalizm oraz nietuzinkowe wzornictwo. 11. SKLEP SPOŻYWCZO - PRZEMYSŁOWY ŚWIĘCH JUSTYNA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Pani Justyna prowadzi sklep w miejscowości Załęże, w gminie Tetyo, położonej nad pięknym jeziorem Sitno. Głównym powodem uruchomienia sklepu był brak tego typu działalności w tej miejscowości, więc sklep Pani Justyny jest jedynym miejscem w okolicy, w którym mieszkaocy mogą zaopatrywad się w produkty pierwszej potrzeby. W jego asortymencie znajdują się takie artykuły jak: pieczywo, nabiał, wędliny, owoce, warzywa, słodycze i inne produkty spożywcze, a także artykuły przemysłowe, takie jak materiały biurowe, papiernicze oraz chemia. Bogaty wybór, miła obsługa oraz produkty najwyższej jakości to główne atuty działalności Pani Justyny, które na pewno są zauważalne przez okolicznych mieszkaoców.

19 GRUPA Z POWIATU STARGARDZKIEGO: 1. TOMBART TOMASZ BARTOSIEWICZ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pana Tomasza specjalizuje się w spawaniu włókien światłowodowych przy budowie nowych sieci, konserwacji i naprawie już istniejących oraz całodobowym usuwaniu awarii. Firma działa jako podwykonawca dla inwestorów tworzących sieci na terenie całego kraju, takich jak telewizje kablowe lub dostawcy Internetu. Pan Tomasz, dzięki wsparciu finansowemu dysponuje sprzętem, który gwarantuje wykonanie prac na bardzo wysokim poziomie, spełniającym wszystkie standardy przyjęte w technologii światłowodowej. Dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu może świadczyd wysokospecjalistyczne usługi na rozwijającym się rynku usług teleinformatycznych. 2. MARIUSZ BARYŁKA HALFTONE - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd firmy HALFTONE koncentruje się przede wszystkim na projektowaniu witryn internetowych i e-marketingu. Jej uzupełnieniem są: projektowanie i druk materiałów reklamowych oraz fotografia reklamowa. Pan Mariusz przygotowuje i realizuje materiały drukowane, spójne z identyfikacją wizualną firm, np. teczki, wizytówki, katalogi, ulotki, broszury i wiele innych, wg życzenia klienta. Wykonuje również profesjonalne sesje zdjęciowe i reklamowe. Indywidualne podejście skutkuje niepowtarzalnymi projektami i rozwiązaniami. W krótkiej działalności firmy miał przyjemnośd współpracowad zarówno ze znanymi postaciami polskiej sceny rozrywkowej, takimi jak Zbigniew Wodecki, Maciej Damięcki, Rudi Schuberth, Marek Siudym, Jacek Kawalec, Krzysztof Kwiatkowski; ogólnopolskimi firmami (Syndykat Artystyczny, Wydawnictwo MTM, Alingua, Agroplony.pl), jak i podmiotami działającymi na runku lokalnym (WHSerwis, Biuro projektów Przestrzeo, Gral, Akademia Dobrych Manier i wiele innych).

20 3. KLUBIK PRZEDSZKOLAKA ZUZANKA JOANNA CHLEBOSZ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Klubik przedszkolaka ZUZANKA, uruchomiony przez Panią Joannę jest miejscem, w którym dzieci mogą odkrywad swoje możliwości i zdobywad umiejętności w jak najprzyjemniejszy dla nich sposób, czyli przez radosną zabawę. Jest to alternatywna forma wychowania przedszkolnego stworzona po to, aby sprostad wymaganiom, jakie stawia wychowanie i edukacja dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Firmę cechuje przede wszystkim szacunek i zrozumienie potrzeb najmłodszych. Zarówno właścicielka jak i zatrudnione przez nią osoby realizują elementy metody pedagogicznej Marii Montessori, której jedną z głównych zasad jest obserwacja i zachęcanie do samodzielnego działania. W Klubiku Pani Joanny serdeczna, pełna pasji, wyrozumiała i doświadczona kadra czuwa nad rozwojem pociech, podchodząc do każdego dziecka oraz jego rodzica indywidualnie, ze zrozumieniem ich wszystkich potrzeb. Zuzanka oferuje opiekę stałą (po 9 godzin dziennie), oraz doraźną, kilkugodzinną, dostosowaną do potrzeb rodziców. Istnieje również możliwośd organizacji imprez okolicznościowych. Klubik przedszkolaka mieści się w Szczecinie przy ul Morenowej MARTYNA GĄGAŁO M-ART PICTURES - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Pani Martyna świadczy usługi w zakresie małej poligrafii- indywidualnych wydruków komputerowych oraz obróbki cyfrowej plików graficznych, w formie zaproszeo, kartek świątecznych i okolicznościowych (np. na Boże Narodzenie, Wielkanoc, "walentynki", Dzieo Kobiet itp.), a także karty pamiątkowe, podziękowania w formie bilecików, kalendarze oraz coraz bardziej popularne wydruki na jadalnym opłatku tortowym. Wszystkie wymienione wyżej formy są indywidualnie wykonywane z wykorzystaniem zdjęcia lub innego obrazu graficznego, dostarczonego przez klienta. Twórczośd Pani Martyny doceniła już ogromna liczba klientów, zdobyta za pośrednictwem serwisu aukcyjnego, a także strony internetowej

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja Publikacja podsumowująca projekt Obrotny Kaszeba zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.powiat-wielun.finn.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko:

Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Projekt: Moja firma mój sukces! Wsparcie dla mieszkańców Szczecina oraz powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego Nr projektu: POKL/1/6.2/24/08 realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) ,

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) , Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a, tel. (043) 843-47-33, 886-05-18 www.pup.wielun.pl e-mail: lowi@praca.gov.pl Informacja dotycząca projektu Postaw na aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r.

Realizacja szóstej edycji projektu w 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku realizuje od 2008r. projekt systemowy pt. CZAS NA ZMIANY współfinansowany przez Unię Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w projekcie. Wsparcie na starcie

Zapraszamy do udziału w projekcie. Wsparcie na starcie Zapraszamy do udziału w projekcie Wsparcie na starcie NST Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zapraszają osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Chełma oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego

Bardziej szczegółowo

LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 +

LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + LUBELSKIE CENTRUM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 30 + Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób bez pracy w wieku 30 lat i więcej z województwa lubelskiego Chcesz mieć własną firmę?

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

Nasze Mocne Strony. Druk kopert

Nasze Mocne Strony. Druk kopert Nasze Mocne Strony Druk kopert - standardowych - ozdobnych Druk offsetowy - wysokonakładowy - niskonakładowy Druk wielkoformatowy - solwentowy - uv Projektowanie Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

- Prezentacja ogólna firmy -

- Prezentacja ogólna firmy - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - Prezentacja ogólna firmy - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com AGENDA PREZENTACJI O FIRMIE / STR 3 OFERTA / STR 4 KONTRAHENCI / STR 6 TO MUSISZ ZOBACZYĆ

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Grafika. Stworzymy dla Ciebie

Grafika. Stworzymy dla Ciebie O nas KADA Art. to grupa ludzi, którzy wiedzą jak dopasować najnowsze trendy do Twoich potrzeb. Tworzymy profesjonalne i innowatorskie prace graficzne, które z powodzeniem wykorzystasz zarówno przy tworzeniu

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Tworzymy. z pasją. S t u d i o R e k l a m y i G r k i. Błyskawiczna realizacja. Profesjonalizm Efektywność Jakość

Tworzymy. z pasją. S t u d i o R e k l a m y i G r k i. Błyskawiczna realizacja. Profesjonalizm Efektywność Jakość balcerak G R O U P Profesjonalizm Efektywność Jakość Błyskawiczna realizacja Szeroka oferta reklamy w każdej postaci Tworzymy z pasją S t u d i o R e k l a m y i G r k i full-service Profesjonalizm Jakość

Bardziej szczegółowo

gospodarczej. Zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, tj. sprzętu nowego, jak i sprzętu używanego w rozumieniu Wytycznych w

gospodarczej. Zakup sprzętu rozumianego jako środki trwałe, tj. sprzętu nowego, jak i sprzętu używanego w rozumieniu Wytycznych w Zmiany do Regulaminu Projektu Pomysł na biznes pomysłem na przyszłośd wynikające ze Zmiany do Wytycznych Instytucji Pośredniczącej dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim

Bardziej szczegółowo

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia

spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia spis streści prezentacja firmy atuty zakres naszych usług 3 4 5 oferta szkolenia agencja pracy tymczasowej serwis ochrona outsourcing nasze osiągniecia z kim współpracujemy kontakt 6 8 9 10 11 12 13 15

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Praca naszym celem - projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Opracowujemy całościowe systemy identyfikacji wizualnej dla firm i organizacji, a także tworzymy wyszukane i nieszablonowe projekty graficzne.

Opracowujemy całościowe systemy identyfikacji wizualnej dla firm i organizacji, a także tworzymy wyszukane i nieszablonowe projekty graficzne. Co robimy? Opracowujemy całościowe systemy identyfikacji wizualnej dla firm i organizacji, a także tworzymy wyszukane i nieszablonowe projekty graficzne. Lista naszych usług jest długa, mogą w niej znaleźć

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Kobiety sukcesu realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Drukarnia 3D Doświadczenie Doskonałość Doradztwo

Drukarnia 3D Doświadczenie Doskonałość Doradztwo Nasze Mocne Strony Druk kopert - standardowych - ozdobnych Druk offsetowy - wysokonakładowy - niskonakładowy Druk wielkoformatowy - solwentowy - uv Projektowanie Nasze bogate doświadczenie w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK. Liczba miejsc uczestników szkoleń. 55 42 w tym 15 Kęty IX - XI Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim www.pup.oswiecim.pl PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH Z FUNDUSZU PRACY 2008 ROK Lp. 1 Nazwa i zakres szkolenia Szkolenie

Bardziej szczegółowo

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl

TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław. Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl TŻ Sp. z o.o. ul. Opolska 18-22 52-012 Wrocław Tel. /71/ 341 59 90 Fax: /71/ 341 58 44 email: drukarnia@drukarniatz.pl DRUKARNIA WIELKI FORMAT BLISTRY & WORKI WYKLEJANIE OPAKOWANIA KALENDARZE O firmie

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNA SIEĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

NIEZALEŻNA SIEĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH NIEZALEŻNA SIEĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Okres realizacji Projektu 01.10.2012

Bardziej szczegółowo

Studio reklamy Thot. wieczność i piękno nie. biorą sie znikąd... Studio reklamy Thot

Studio reklamy Thot. wieczność i piękno nie. biorą sie znikąd... Studio reklamy Thot wieczność i piękno nie biorą sie znikąd... KIM JESTEŚMY? jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. Nasza oferta jest skierowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA OUTSOURCING IT

OFERTA OUTSOURCING IT OFERTA OUTSOURCING IT ; ; ; ; PERSPEKTIVA OUTSOURCING IT Wyspecjalizowany zespół pracowników firmy PERSPEKTIVA wykonuje kompleksowe usługi z branży IT dla firm i instytucji, a także dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

Hędrzak Design System jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy.

Hędrzak Design System jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. jest nowoczesną, dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w świadczeniu usług z zakresu marketingu i reklamy. Oferta HDS skierowana jest nie tylko do dużych i małych firm, lecz także do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 70 23-300 Janów Lubelski tel./ fax (015) 8720-240, 8722-534 http://www.janow.pup.gov.pl e mail do kontaktu: grazyna.pielarz@janow.pup.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Usługa Outsourcing u IT

Usługa Outsourcing u IT Usługa Outsourcing u IT Kilka słów o działalności firmy PHU Pejotex Przemysław Jewiak Tel. 511-766-420 Mail: biuro.pejotex@gmail.com Biuro: 25-557 Kielce ul. Turystyczna 11/7 NIP: 661-210-90-79 REGON:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach

Szkolenie pt.: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach Akademia Biznesu - III edycja (23-26.04.2012) Harmonogram: Dotacja na założenie firmy oraz studia dofinansowane z Funduszy Europejskich, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Katowicach: 23.04.2012

Bardziej szczegółowo

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00

NIK:.../6.2/DR Data wpływu: - -20. Tytuł projektu: Damy radę! Otwieramy własny biznes. Nr umowy: UDA-POKL.06.02.00-12/088/10-00 Formularz rekrutacyjny Formularz prosimy wypełniać literami DRUKOWANYMI. Złożenie formularza na nieodpowiednim wzorze, nie wypełnienie wszystkich wymaganych punktów Formularza lub nie podpisanie wymaganych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH KOZIENICKIE CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU Grupa 1 Lider grupy Pan Edmund Kordas DIAGNOZA PROBLEMU Problemy: Brak ośrodków wspierania biznesu Brak dostępu do

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROJEKT PROJEKT MOJA FIRMA W MOJEJ GMINIE Projekt Moja firma w mojej gminie, finansowany w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w ramach konkursu na dotację

Bardziej szczegółowo

Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY

Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY Z NAMI BĘDZIESZ WIDOCZNY NASZYM ATUTEM JEST DOŚWIADCZENIE I LUDZIE PM MEDIA istnieje od 2003 roku. W 2015 roku PM MEDIA oraz drukarnia GRUPA PM połączyły siły tworząc markę GRUPA PM MEDIA. Dzięki wieloletniemu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent CONSULTOR Sp. z o. o.

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent CONSULTOR Sp. z o. o. FORMULARZ REKRUTACYJNY Część pierwsza Dane ogólne dotyczące Kandydata/ki do projektu Wypełnia Realizator Projektu Beneficjent CONSULTOR Sp. z o. o. Tytuł projektu Postaw na siebie! Nr projektu POKL.06.02.00-06-047/13

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe.

Szanowni Państwo. Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy na zadania statutowe. Szanowni Państwo Fundacja Zielone Światło, powołana 29.01.2008 r., działa na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee równości szans i równego statusu obywateli, promuje

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

YOU VISIBLE. Zaproszenie do współpracy WE MAKE. telefon: biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, Kraków

YOU VISIBLE. Zaproszenie do współpracy WE MAKE.   telefon: biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, Kraków Zaproszenie do współpracy WE MAKE YOU VISIBLE biuro: ul. Łowińskiego 7E/204, 31-752 Kraków telefon: 12 259 61 45 e-mail: biuro@elfindesign.pl online: www.elfindesign.pl Każdy projekt to dla nas odrębna

Bardziej szczegółowo

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami i odesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną i opatrzonego pieczątką Firmy, formularza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Projekt: Twoja firma Twój sukces! Wsparcie dla mieszkańców z powiatów białogardzkiego, świdwińskiego oraz drawskiego Nr projektu: KSI SIMIK 07-13: WND.POKL.06.02.00-32-060/12 realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI-BIZNES-ŻYWNOŚĆ-MEDYCYNA-AUTO FLOTA RZESZÓW 2015 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Organizowana od kilku lat,

Bardziej szczegółowo

Zostań w Polsce swoim szefem!

Zostań w Polsce swoim szefem! Miasto Stołeczne Warszawa ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.zostanszefem.vizja.pl e-mail: zostanszefem@vizja.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

- Prezentacja ogólna agencji -

- Prezentacja ogólna agencji - DESIGN COMPANY DESIGN COMPANY - Prezentacja ogólna agencji - - Prezentacja ogólna firmy - www.mediaprojectgroup.com AGENDA PREZENTACJI O AGENCJI / STR 3 OFERTA / STR 4 KONTRAHENCI / STR 6 TO MUSISZ ZOBACZYĆ

Bardziej szczegółowo

Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu

Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu Błachów, 16.05.2013 r. Firma LISSY ul. Opolska 40a, 46-380 Błachów Polska e-mail: info@lissy.pl tel./fax: +48 34 357 52 92 Oferta na wykonanie mebli według indywidualnego projektu Firma Lissy zajmuje się

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC: Witam serdecznie,

ZAKRES PRAC: Witam serdecznie, Witam serdecznie, ZAKRES PRAC: Od trzynastu lat nieprzerwanie naszą pasją jest grafika reklamowa i wydawnicza na potrzeby druku offsetowego, reklamy zewnętrznej, stron www. Wykonujemy zdjęcia do większości

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku

Projekt realizowany jest przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku Czas na biznes Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl

www.rescueit.pl www.rescuetree.pl O NAS RescueIT to młodą firma skupiająca wokół siebie specjalistów z ogromną praktyką w branży IT. Oferujemy usługi informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Warszawy i okolic. Zajmujemy

Bardziej szczegółowo

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu.

O firmie. Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Prezentacja firmy O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego marketingu. Jesteśmy specjalistami w wielu dziedzinach: marketingu, reklamie, public relations, poligrafii, produkcji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010

KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@

Prezentacja firmy. kgb102.pl Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ Prezentacja firmy Gerard Ożarowski, ul.rogalskiego 4/34, 03-982 Warszawa, tel. (022) 762 80 33, fax: (022) 486 97 63, e-mail: biuro@ O firmie Nasza agencja realizuje usługi w zakresie szeroko pojętego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II

Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Regulamin uczestnictwa w projekcie Moja Firma w Unii Europejskiej II Projekt Moja Firma w Unii Europejskiej II (nazywany w dalszej części regulaminu Projektem) realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

CUKIERNIK Kwalifikacja K1 Produkcja wyrobów cukierniczych

CUKIERNIK Kwalifikacja K1 Produkcja wyrobów cukierniczych CUKIERNIK Kwalifikacja K1 Produkcja wyrobów cukierniczych Na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych metod produkcji wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów.

Bardziej szczegółowo

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com.

Mam nadzieję, że nasza prezentacja spotka się z dużym zainteresowaniem. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: wwwi-see.com. PORTFOLIO NASZA DEWIZA - WIEMY, WIDZIMY, ROZUMIEMY I-SEE DESIGN oferuje zintegrowane działania w zakresie kreowania wizerunku firmy i realizacji produktów takich jak: publikacje, katalogi produktowe, foldery

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska

BIZNESPLAN. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Ruda Śląska BIZNESPLAN Pełna nazwa szkoły Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Miejscowość Ruda Śląska 1. Krótki opis celu i charakteru przyszłej działalności a. czego dotyczy przedsięwzięcie Firma PASJONACI SMAKÓW

Bardziej szczegółowo

Lex Best Dealer, Gazele Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, Najlepszy Sprzedawca Samochodów Skoda.

Lex Best Dealer, Gazele Biznesu, Przedsiębiorstwo Fair Play, Najlepszy Sprzedawca Samochodów Skoda. Z okazji 40-lecia istnienia firmy Zimny przygotowaliśmy dla Państwa ten specjalny katalog. Historia grupy Zimny rozpoczęła się w roku 1973, w którym to Pan Włodzimierz Zimny otworzył pierwszy warsztat

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy

Klinika Biznesu. rozwój i innowacja. biznesu. Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny. Virtual spot. Menadżer finansowy KLINIKA biznesu pl Menadżer finansowy Virtual spot Kompilator finansowy Moderator kooperacyjny Klinika Biznesu rozwój i innowacja rozwój i innowacja Czy projekt jest dla Ciebie? Tak, jeżeli jesteś MIKRO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Wspierajmy Bezrobotnych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

SZKOLENIA I Plan szkoleń oraz kryteria doboru kandydatów na poszczególne szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego: SZKOLENIA 20 Szkolenie oznacza pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1

Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 Pytania dotyczące konkursu Działania 6.3.1 1. Czy koszty prowadzenia kontroli i realizacji wizyt monitoringowych działalności gospodarczych prowadzonych przez uczestników projektu w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec

Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Diagnoza najważniejszych aspektów funkcjonowania kultury w gminie Biały Dunajec Czy istnieją w Gminie dokumenty kształtujące jej politykę kulturalną? Czy Gmina stworzyła warunki dla rozwoju kultury oraz

Bardziej szczegółowo

Od projektu do realizacji

Od projektu do realizacji Od projektu do realizacji od projektu do realizacji Działamy na rynku od 1998 r. Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie projektowania, budowy i wyposażenia wnętrz komercyjnych, w szczególności biurowych.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Data wpływu formularza zgłoszeniowego Numer formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dla osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r.

Część I. Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu r. Część I Projekt Nowe perspektywy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do siwz po zmianach dokonanych w dniu 04.04.2014r. Magazynier z obsługą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. Zajmujemy się tworzeniem różnych materiałów graficznych zarówno w wersji drukowanej jaki i cyfrowej:

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? PROJEKTOWANIE GRAFICZNE. Zajmujemy się tworzeniem różnych materiałów graficznych zarówno w wersji drukowanej jaki i cyfrowej: CZYM SIĘ ZAJMUJEMY? KOMUNIKACJA MARKETINGOWA PROJEKTOWANIE GRAFICZNE SERWISY INTERNETOWE Preferujemy działania online, które wspieramy tradycyjnymi kanałami komunikacji. Statystyki jednoznacznie pokazują,

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r.

W dniu 05.03.2013 r. został podpisany aneks do umowy na rok 2013 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres 2009-2013 r. Informacja za rok 2013 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

1 Prezentacja oferty StudioGS

1 Prezentacja oferty StudioGS 1 Prezentacja oferty StudioGS 2 Prezentacja oferty StudioGS Kim jesteśmy Powstanie naszej firmy to efekt połączenia sił kilku osób związanych z różnymi gałęziami informatyki programiści, webmasterzy, graficy

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady promocji projektów. realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady promocji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Logotyp PO KL (KOLOR) (MONOCHROMATYCZNY NEGATYW) (SZARY) (MONOCHROMATYCZNY POZYTYW) Tło logotypu PO KL Podstawowym

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. OFERTA CATERINGOWA

Szanowni Państwo. OFERTA CATERINGOWA Szanowni Państwo. Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy przy organizacji i obsłudze cateringowej Waszych szkoleń, konferencji, imprez firmowych oraz spotkań biznesowych. W branży gastronomicznej

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej

I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do umowy ZAKRES SZKOLEŃ I DORADZTWA INDYWIDUALNEGO I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Szkolenie dla 25 uczestników projektu, 1 grupa

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ

OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ GRAFERIA Advertisment Agency ul. Kościuszki 34, 42-284 Herby NIP: 575 182 81 56 REGON: 241530211 email. biuro@graferia.pl OFERTA FIRMY Z ZAKRESU REKLAMY WIZUALNEJ REKLAMA WIZUALNA Ten sektor firmy odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA POD. Cena już od. 389 zł/m 2 * *dotyczy pakietu Fresh, więcej informacji w katalogu

RYNEK WTÓRNY KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA POD. Cena już od. 389 zł/m 2 * *dotyczy pakietu Fresh, więcej informacji w katalogu RYNEK WTÓRNY KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA POD Cena już od 389 zł/m 2 * *dotyczy pakietu Fresh, więcej informacji w katalogu 389 zł* Bru o/ m 2 *Poniżej 45 m 2 dopłata 50 zł do m 2 *Powyżej 75 m 2 nowa cena

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd m.st. Warszawy rozpoczyna realizację projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu w ramach programu PO KL, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki alokacja Program Kapitał Ludzki jest największym programem w historii Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Podstawy obsługi komputera - pakiet biurowy,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA POTRZEB

IDENTYFIKACJA POTRZEB IDEA IDENTYFIKACJA POTRZEB Zidentyfikujemy Wasze potrzeby. Opracujemy plan marketingowy. Wypromujemy markę, produkt. Jesteśmy młodym i profesjonalnym zespołem fotografów, artystów grafików, który będzie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa

KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa KLUB DEKADA UL. GRÓJECKA 19/25 Warszawa KLUB DEKADA to lokal z wieloletnią tradycją. Niezwykłe miejsce na wzór legendarnych nowojorskich klubów disco. Od 16 lat na Warszawskim rynku klubowym, tworzymy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU

PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU PROFESJONALNY PARTNER TWOJEGO BIZNESU KATALOG OFERTOWY 1 PONAD 450 WYKONANYCH PROJEKTÓW PONAD 100 WYKONANYCH STRON INTERNETOWYCH O Firmie Jesteśmy Agencją Reklamową oferującą profesjonalne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. TWOJA FIRMA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Główne etapy projektu: 1. Rekrutacja uczestników projektu, 2. Realizacja wsparcia szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ

Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ Pakiet PROGRAM ARANŻACJI WNĘTRZ pakiet PLATYNOWY 2 pakiet PLATYNOWY Prestiżowy pakiet dla klientów, poszukujących luksusu, elegancji, wyrafinowanego stylu i najwyższej jakości materiałów. Z pomocą doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie realizuje projekt

Bardziej szczegółowo