MOJA FIRMA MÓJ SUKCES!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MOJA FIRMA MÓJ SUKCES!"

Transkrypt

1 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU MOJA FIRMA MÓJ SUKCES! WSPARCIE DLA MIESZKAŃCÓW SZCZECINA ORAZ POWIATU PYRZYCKIEGO I STARGARDZKIEGO CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA! PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

2 Projekt pt. Moja firma mój sukces! Wsparcie dla mieszkaoców Szczecina oraz powiatu pyrzyckiego i stargardzkiego realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było kompleksowe wsparcie 45 osób, zamieszkałych odpowiednio w Gminie Miasto Szczecin oraz w powiecie: pyrzyckim lub stargardzkim (po 15 osób), zamierzających uruchomid działalnośd gospodarczą (w tym spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną), poprzez świadczenie podstawowych i specjalistycznych usług szkoleniowo-doradczych, a także przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. Projekt realizowany był przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecioskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Koordynatorów Lokalnych, znajdujących się: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach oraz w siedzibie Stargardzkiej Izby Gospodarczej REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Projekt skierowany był do osób fizycznych, zamieszkałych odpowiednio w Gminie Miasto Szczecin bądź w powiecie: pyrzyckim lub stargardzkim (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego), zamierzających uruchomid działalnośd gospodarczą na terenie woj. zachodniopomorskiego. Z udziału w projekcie wyłączone były osoby, które posiadały zarejestrowaną działalnośd gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu oraz osoby, które otrzymały w okresie co najmniej 3 lat przed przystąpieniem do projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej z funduszy publicznych. Do projektu nie mogły przystąpid również osoby zatrudnione u Projektodawcy lub Koordynatora Lokalnego oraz osoby, które przystępując do projektu były uczestnikami innego projektu realizowanego w ramach Działania 6.2 POKL lub biorą udział w pozostałych działaniach finansowanych ze środków publicznych, których celem było przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

3 Podczas rekrutacji Beneficjent priorytetowo traktował osoby spełniające kryteria wymienione w Szczegółowym Opisie Priorytetów POKL , Planie Działania Priorytetu VI PO KL, oraz dokumentacji konkursowej, tj.: osoby poniżej 25 roku życia oraz osoby pracujące poza granicami kraju min.6 m-cy w okresie ostatniego 1 roku przed przystąpieniem do projektu wsparciem objętych zostanie min.30% uczestników (spełnienie kryteriów strategicznych), a także: osoby bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat, kobiety (w tym zwłaszcza wchodzące po raz pierwszy i powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia oraz osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys., zamierzające podjąd działalnośd w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą. Zainteresowanie projektem przeszło najśmielsze oczekiwania Projektodawcy. Po przeprowadzonej akcji informacyjno promocyjnej do projektu zgłosiło się 197 osób, w tym 121 osób z Gminy Miasto Szczecin, 31 z powiatu pyrzyckiego i 45 z powiatu stargardzkiego. Działania rekrutacyjne zostały przeprowadzone w kwietniu i maju 2010 r. Poprzedzone były spotkaniami informacyjnymi, na których przedstawiono szczegóły uczestnictwa. Po trzyetapowym procesie rekrutacji wybrano ostatecznie 45 osób po 15 w każdym z powiatów, które zostały objęte wsparciem szkoleniowo doradczym, a następnie mogły ubiegad się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

4 CZĘŚĆ SZKOLENIOWO DORADCZA W ramach pierwszej części projektu Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Zajęcia odbywały się w trzech piętnastoosobowych grupach, zgodnie z obszarem zamieszkania Uczestników. W trakcie 60 godzin szkolenia Uczestnicy zdobywali wiedzę m. in. na temat zasad zakładania i rejestracji firmy, form i wymogów prawnych działalności, zdobywali elementarną wiedzę z zakresu zagadnieo księgowo podatkowych i zobowiązao publiczno prawnych, a także poznawali główne czynniki skutecznej sprzedaży i prezentacji firmy na konkurencyjnym rynku. Zdobywali również wiedzę dotyczącą prawidłowego pisania biznes planów. Szkolenie ukooczyli wszyscy Uczestnicy projektu (45 osób). Zajęcia miały formę zarówno wykładów jak i warsztatów, co miało na celu jak najbardziej efektywne przyswojenie przekazanych na zajęciach informacji. Każda częśd szkolenia prowadzona była przez specjalnie do tego przygotowanych trenerów, którzy łączyli doświadczenie praktyczne w danej dziedzinie z umiejętnością atrakcyjnego i skutecznego prowadzenia zajęd. Indywidualne konsultacje Po zakooczonym szkoleniu każdemu z Uczestników Projektu, zaoferowano po 8 godzin indywidualnych konsultacji. Miały one na celu jak najefektywniejszą pomoc w zakresie wypełnienia dokumentacji dotyczącej wsparcia, w tym w szczególności w pisaniu biznes planu. Beneficjenci pomocy byli umawiani z doradcami w dogodnym dla nich terminie. Konsultacje pozwoliły na dokładne i wnikliwe przeanalizowanie planowanej działalności gospodarczej pod kątem ich wykonalności i efektywności, a także pozwoliły na prawidłowe skompletowanie dokumentów przy ubieganiu się o wsparcie finansowe.

5 WSPARCIE FINANSOWE Wsparcie finansowe przewidziane w projekcie to jednorazowe, bezzwrotne wsparcie kapitałowe na sfinansowanie kluczowych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Pomoc przyznawana była do wysokości maksymalnej kwoty - 40 tys. zł, przy czym wysokośd wsparcia każdorazowo uzgadniana była z Indywidualnym Doradcą w trakcie sporządzania biznes planu oraz ostatecznie zatwierdzana przez Komisję Oceny Wniosków. W ramach projektu złożono łącznie 39 poprawnych formalnie wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, które następnie zostały poddane pod ocenę specjalnie w tym celu powołanej Komisji Oceny Wniosków. Do wsparcia rekomendowano 36 wniosków, natomiast budżet projektu pozwolił na dofinansowanie 31 Uczestników. Pozostałe wnioski znalazły się na tzw. listach rezerwowych i w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników ze wsparcia mogły zostad dofinansowane. Łączna wartośd przyznanych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej to ,56 zł. Po ogłoszeniu wyników, dotyczących przyznania wsparcia finansowego, Uczestnicy projektu dokonali rejestracji działalności gospodarczej. Po dopełnieniu wszystkich formalności w dniu r. w siedzibie ZSRG SCP podpisano umowy na przyznanie wsparcia finansowego.

6 PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Ten etap realizacji projektu polegał na kontynuacji udzielania wsparcia tym z Beneficjentów pomocy, którzy dzięki skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach pierwszej części projektu i otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach drugiej części projektu, zarejestrowali działalnośd gospodarczą (lub założyli spółdzielnię lub spółdzielnię socjalną). Wsparcie to było przyznawane przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej) i zakładało: 1) wsparcie finansowe wynoszące nie więcej niż 1126 zł/ miesięcznie, zgodnie z zakresem wydatków wykazanych we wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego. Wsparcie to można było przeznaczyd wyłącznie na koszty bieżące prowadzonej działalności przede wszystkim ZUS/KRUS, koszty wynajęcia i utrzymania pomieszczeo związanych z działalnością, koszty usług księgowych, prawnych, pocztowych, a także materiałów biurowych oraz działao informacyjno promocyjnych. 2) wsparcie doradcze (o charakterze specjalistycznym) udzielone Beneficjentom pomocy mające na celu kompleksową pomoc w zakresie problemów związanych z prowadzeniem firmy oraz pomoc w prawidłowym wydatkowaniu i rozliczeniu przyznanych środków finansowych. Każdemu Uczestnikowi przysługiwały średnio po 2 godziny doradztwa miesięcznie. Wszyscy uprawnieni Uczestnicy projektu złożyli wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Wszystkie wnioski otrzymały rekomendację Komisji Oceny Wniosków do wsparcia. Podpisano 29 umów na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego na łączną kwotę ,06 zł. PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Przedłużone wsparcie pomostowe polega na przedłużeniu możliwości otrzymywania wsparcia pomostowego przez okres kolejnych 6 miesięcy od dnia zakooczenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie dłużej niż do 12 miesiąca (liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej). Wsparcie mogło byd przyznane jedynie w uzasadnionych przypadkach, np. Uczestnikom Projektu, którzy prowadzą działalnośd gospodarczą wymagającą w początkowym okresie działalności większych nakładów finansowych w stosunku do osiąganych korzyści, lub gdy wystąpiły inne okoliczności, które nie mogły zostad przewidziane na etapie tworzenia biznes planu, itp. Wnioski złożyło łącznie 20 Uczestników Projektu, natomiast tylko 16 otrzymało rekomendację Komisji Oceny Wniosków. Udzielono wsparcia na łączną kwotę ,98 zł.

7 UCZESTNICY PROJEKTU: Dzięki realizacji projektu powstało 31 firm prowadzonych przez Uczestników projektu, którzy przeznaczyli otrzymane wsparcie finansowe na zakup sprzętu, urządzeo i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia planowanej działalności, a także w początkowym okresie jej funkcjonowania mogli częściowo sfinansowad koszty bieżące. Dzięki udziale w projekcie ich firmy mogły z powodzeniem wejśd na konkurencyjny rynek. Wszystkie firmy ciągle się rozwijają, powstają nowe pomysły, które na pewno zaowocują umocnieniem i wzrostem konkurencyjności nowych przedsiębiorstw. GRUPA Z POWIATU GMINA MIASTO SZCZECIN: 1. ALEKSANDER GOŁDA USŁUGI STOLARSKIE - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pana Aleksandra świadczy specjalistyczne usługi z zakresu renowacji mebli oraz wszelkie usługi stolarskie obejmujące zarówno naprawę jak i montaż wyrobów wykonanych z drewna. Wykonywane przez niego prace charakteryzują się wysoką jakością oraz precyzją wykonania w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz twórcze, nowatorskie i oryginalne podejście, co pozwala zaspokoid nawet najbardziej wyrafinowane gusta. Niewątpliwą zaletą jest również stała współpraca z artystą rzeźbiarzem. Dzięki udziałowi w projekcie Pan Aleksander mógł wyposażyd swoją stolarnię przede wszystkim w zaawansowaną technologicznie prasę próżniowo membranową oraz narzędzia stolarskie niezbędne do wykonywania prac. Połączenie zdobytego doświadczenia, wykształcenia oraz pasji to główne atuty wyróżniające tą firmę spośród konkurencji. 2. UniwerPSYtet SZKOLENIE PSÓW MAŁGORZATA JĘDRZEJCZAK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd Pani Małgorzaty to usługi w zakresie szkolenia psów dorosłych i szczeniąt, a także szeroko rozumiane doradztwo nt. wychowania, szkolenia, pielęgnacji i żywienia psów. W ramach działalności można wyróżnid m. in. przedszkole dla szczeniąt, kursy posłuszeostwa

8 dla psów dorosłych, kurs tropienia sportowego, aility, flyball, kurs na psa stróżująco obronnego, przygotowania do wystaw i prezentacji psa na ringach wystawowych, a także wiele innych indywidualnych programów trenerskich. Pani Małgorzata już od 10 lat intensywnie rozwija swoją pasję, zdobywa wiedzę, umiejętności i doświadczenie, co pozwala na przysłowiowe połączenie przyjemnego z pożytecznym. Własna działalnośd to możliwośd zaprezentowania swoich umiejętności jako profesjonalnego trenera oraz pracowanie na własną markę, a dzięki wsparciu finansowemu sprzęt trenerski jakiego może pozazdrościd konkurencja. Nowatorskie metody szkolenia, indywidualne podejście, a przede wszystkim ogromna pasja i miłośd do czworonogów przekładają się na liczne sukcesy podopiecznych Pani Małgorzaty na zawodach i wystawach zarówno na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim, jak i poza granicami naszego kraju. 3. ARANCIO PIZZA & PASTA WŁODZIMIERZ KULIGOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Arancio Pizza & Pasta znajduje się na Osiedlu Przyjaźni przy ul. St. I. Witkiewicza 49/u/13. To restauracja o nowoczesnej aranżacji wnętrza odbiegająca wystrojem od innych tego typu lokali, stworzona nie tylko do spożywania posiłków, ale również jako miejsce spędzania wolnego czasu oraz spotkao w miłej i przyjaznej atmosferze. Klimatyczne wnętrze, dyskretna muzyka i wspaniałe jedzenie stanowid powinny zachętę nie tylko dla mieszkaoców pobliskich osiedli. Serwowane są dania kuchni włoskiej: pizze, makarony, zapiekanki i sałatki przygotowane w całości przez zatrudnionych kucharzy. W menu znajdują się również dania kuchni polskiej, a na zamówienie istnieje możliwośd przygotowania w uzgodnionym terminie

9 również innych potraw. Smakosze kawy mogą delektowad się wspaniałą kawą Piacetto, a pozostali deserami i ciastem. W ofercie znajdują się również abonamenty na obiady oraz dostawy pod wskazany adres. Własna restauracja to dla Pana Włodzimierza połączenie wieloletniego doświadczenia gastronomicznego i managerskiego z miłością do włoskiej kuchni. 4. AGENCJA WYDAWNICZA VERTE TOMASZ KURIATA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Działalnośd Pana Tomasza to usługi związane z komputerowym składem i projektowaniem wszelkiego rodzaju druków reklamowych oraz użytkowych broszur, folderów reklamowych, ogłoszeo prasowych, billboardów, wizytówek, listowników, itp., a także usługowe naświetlanie form offsetowych. Pan Tomasz znalazł niszę istniejącą na rynku lokalnym, jaką jest brak profesjonalnego sprzętu do naświetlania offsetowego przez większośd drukarni i agencji wydawniczych w Szczecinie, dlatego wykonuje takie usługi jako ich podwykonawca. Ponadto w ofercie Agencji Wydawniczej VERTE znajduje się usługa całodobowego pogotowia poligraficznego każda drukarnia ma możliwośd zgłaszania pilnych zamówieo przez całą dobę. Wysokiej jakości naświetlarka offsetowa, sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie graficzne, zakupione w ramach dotacji pozwalają na świadczenie wysokiej jakości usług, na nieustannie rozwijającym się rynku branży poligraficznej i reklamowej.

10 5. JOANNA MARCZEWSKA - GABINET KOSMETYCZNY - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Gabinet kosmetyczny Pani Joanny to tzw. Domowe SPA mieszczące się przy ul. Duoskiej 6 w Szczecinie, oprócz standardowych zabiegów na twarz, ciało dłonie i stopy specjalizuje się w wykonywaniu pedicure leczniczego, który w przeciwieostwie do pedicure kosmetycznego nie jest usługą popularną na rynku. W gabinecie Pani Joanny oprócz wszelkich zabiegów poprawy kondycji skóry leczone są również schorzenia i problemy skórne w okolicach stóp i nóg, więc każdy klient otrzymuje kompleksową gamę usług w jednym miejscu. Ponadto Pani Joanna współpracuje z przychodniami i poradniami dla diabetyków, ponieważ oferuje również leczenie schorzenia zwanego zespołem stopy cukrzycowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi starszych i chorych na życzenie usługi wykonywane są także w domu klienta. Przemiła atmosfera stworzona w gabinecie Pani Joanny oraz wysoki profesjonalizm wykonywanych zabiegów sprawia, że liczba klientów stale się powiększa. 6. THE BEST QUALITY RAFAŁ MARSZAŁEK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE Działalnośd Pana Rafała to kompleksowe usługi w zakresie remontów pomieszczeo mieszkalnych i biurowych, wykooczania wnętrz od podstaw po odbiorze od dewelopera, zabudowy sufitów i ścian z płyt gipsowo kartonowych, układania podłóg (drewno, panele, terakota), układania glazury, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, szpachlowania, malowania ścian, montażu lub wymiany instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, projektowania i montażu szaf wnękowych oraz innych indywidualnych prac na życzenie klienta. Główny nacisk firmy Pana Rafała jak sama nazwa wskazuje jest położony na jakośd wykonywanych usług, o czym świadczy już duża liczba zadowolonych klientów. Właściciel posiada wieloletnie doświadczenie w branży, co wpływa na profesjonalizm i terminowośd świadczonych usług, co w połączeniu z niewygórowaną ceną, pozwala na coraz bardziej ugruntowaną pozycję firmy na konkurencyjnym rynku.

11 7. ARTECO PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE, PROJEKTOWANIE WNĘTRZ EWA PRUCHNIEWICZ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pani Ewy świadczy usługi z zakresu projektowania nowoczesnych domów jednorodzinnych o wysokich walorach architektonicznych i zaawansowanej technologii, a także projektowanie wnętrz mieszkalnych i komercyjnych, takich jak biura, restauracje, sklepy. Bogata praktyka Pani Ewy w dziedzinie projektowania pozwala na zastosowanie odważnych, innowacyjnych rozwiązao, które rzadko są stosowane przez firmy konkurencyjne. Istotnym atutem firmy ARTECO jest kompleksowośd usług i wysokie zaangażowanie w realizację projektu możliwośd projektowania od fundamentów po kolor kanapy. Pani Ewa wykorzystując swoje umiejętności, fachowośd, doświadczenie, zawsze wsłuchująca się w potrzeby i możliwości inwestora jest w stanie wykreowad nowoczesną przestrzeo, zgodną z jego wymogami funkcjonalnymi i estetycznymi. Talent i profesjonalizm firmy ARTECO docenił już m. in. inwestor oferujący sprzedaż luksusowych apartamentów w Ustce, powierzając Pani Ewie aranżację apartamentów pokazowych. 8. STUDIO URODY ALICJA SOWIOSKA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Jako kosmetyczka Pani Alicja oferuje swoim klientkom profesjonalną usługę polegającą na kompleksowej opiece nad stanem ich skóry, a także na zachowaniu ich dobrej kondycji. Przewagą usług kosmetycznych świadczonych przez Panią Alicję jest przede wszystkim bazowanie na preparatach wykorzystujących najnowsze osiągnięcia technologiczne, zawierające składniki nowej generacji, o wysokich parametrach skuteczności, które usprawniają naturalne procesy zachodzące w

12 skórze. Oferowane usługi z zakresu kosmetyki twarzy i ciała pomogą Paniom wygodnie, w miłej atmosferze relaksu i odprężenia, zapewnid piękny wygląd skóry, bez niepokoju o rezultat wykonywanych działao. "Studio Urody" Alicji Sowioskiej okazało się zamierzeniem dużo większym od pierwotnego pomysłu. Lokal o powierzchni 80 m kw., zakupiony w stanie deweloperskim, przystosowała na potrzeby gabinetu. Najtrudniejsze było wykooczenie: malowanie, oświetlenie, kafelkowanie, wentylacja, nagłośnienie, kuchnia, pralnia... - z małego pomysłu zrodziło się duże przedsięwzięcie. Dziś przestronne "Studio Urody" mieszczące się przy ul. Górnej 18a, na Bezrzeczu to prawdziwe królestwo Alicji Sowioskiej. Jest w nim wszystko, w co powinien byd wyposażony profesjonalny gabinet kosmetyczny, m. in. sprzęt i wyposażenie na miarę salonu XXI wieku. 9. PRACOWNIA TECHNIKI DENTYSTYCZNEJ FILIP WARDOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE W pracowni należącej do Pana Filipa wykonywane są wszelkiego rodzaju protezy szkieletowe (metalowe protezy wysokiej jakości), korony i mosty porcelanowe, protezy akrylowe, a także nakładki na zęby (np. wybielające, nagryzowe). Wykonywane są także naprawy związane z wyrobami dentystycznymi. Pracownia została utworzona z myślą o lekarzach stomatologach, oczekujących rozwiązao na najwyższym poziomie. Pan Filip wykonuje swoje produkty metodą, która nie jest wykorzystywana przez konkurencyjne firmy. Bazuje przede wszystkim na użyciu nowoczesnych materiałów, które pozwalają na szybsze i dokładniejsze wykonanie prac. Dzięki temu proteza daje większą pewnośd wysokiej jakości - zarówno technikowi jak i klientowi, a także minimalizuje ryzyko dokonywania poprawek. Pan Filip obecnie jest w trakcie rozmów z norweskimi partnerami, w zakresie długotrwałej współpracy. W przyszłości planuje również wykonywanie niszowych wyrobów tzw. grillz ów, czyli złotych, srebrnych lub platynowych nakładek na zęby, często z kamieniami szlachetnymi, rozpowszechnianych przede wszystkim w kulturze hip - hop.

13 10. WW STUDIO FILMOWE WILK WALDEMAR - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma WW Studio świadczy usługi z zakresu produkcji filmów dla firm i osób prywatnych między innymi filmy promujące regiony, przedsiębiorstwa, ich produkty i usługi, produkcja wszelkiego rodzaju programów telewizyjnych itp., a także produkcje dla odbiorców indywidualnych filmowanie uroczystości ślubnych, komunii, studniówek i wiele innych, zgodnie z zapotrzebowaniem. Pan Waldemar zajmuje się również profesjonalną archiwizacją filmów zapisanych na starych nośnikach typu VHS i Hi8, a także poprawia ich jakośd może np. skorygowad montaż, czy zmienid podkład muzyczny. Wszystkie wykonywane przez niego usługi cechuje wysoka jakośd i profesjonalna obsługa klienta. Duże znaczenie przy realizacji zamówieo jest wysokiej jakości sprzęt HD, zakupiony w ramach udziału w projekcie, a także oryginalna metoda montażu, wykorzystywana dotychczas tylko przy wysokobudżetowych produkcjach. Długoletnie doświadczenie, a także duża kreatywnośd, wyobraźnia i otwarcie na wszelkie sugestie klienta na pewno przekłada się na wyjątkowośd i oryginalnośd tworzonych filmów. GRUPA Z POWIATU PYRZYCKIEGO: 1. ELECTRO-SERWIS JAKUB DOBROGOWSKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Prowadzona przez Pana Jakuba firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie naprawy i konserwacji urządzeo elektronicznych, tele i radiomechaniki, montaż oraz konserwacja automatyki, napędów do bram, domofonów, wideodomofonów, bramofonów, a także usługi serwisowe komputerów. Własna firma to dla Pana Jakuba realizacja marzeo i ambicji związanych z łączeniem pasji w życiu zawodowym i samorealizacji. Posiadane wykształcenie z zakresu elektroniki i informatyki oraz zdobyte doświadczenie umożliwiają świadczenie wysokiej jakości usług, docenianych przez coraz większą liczbę klientów.

14 2. SZKOŁA NAUKI JAZDY KANDA FRANCISZEK KANDA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Usługi oferowane przez Pana Franciszka to przede wszystkim szkolenia kandydatów na kierowców kategorii A, B oraz C, obejmujące także moduł pierwszej pomocy, a także naukę tzw. jazdy ekologicznej. W ofercie szkoły nauki jazdy KANDA znajduje się również szkolenie z pierwszej pomocy skierowane do młodzieży uczącej się. Innowacyjną częścią szkolenia kandydatów na kierowców jest współpraca z Komendą Powiatową Policji oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, poprzez organizację spotkao z nt. bezpieczeostwa na drogach. Istotną korzyścią dla kursanta jest fakt, że z uwagi na położenie geograficzne miasta istnieje możliwośd wyboru miasta w którym odbywają się szkolenia praktyczne (Szczecin lub Gorzów Wielkopolski), ze względu na miejsce zdawania egzaminu paostwowego. W przyszłości Pan Franciszek zamierza rozszerzyd działalnośd również o kursy w zakresie kierowania wózkami widłowymi oraz koparko ładowarkami. Doświadczenie, cierpliwośd oraz empatię Pana Franciszka na pewno docenia coraz większa liczba zadowolonych kierowców. 3. SPRZĄTANIO USŁUGI KOMUNALNE MARTA KAROLCZUK - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Firma "SPRZĄTANIO" świadczy kompleksowe usługi w zakresie utrzymania czystości. Oferuje pełną gamę usług dla firm oraz klientów indywidualnych, szukających w pełni kompleksowej oferty usług czystościowych, świadczonych na najwyższym poziomie. Zakres działalności to utrzymanie czystości w domach, mieszkaniach (również pranie i prasowanie), biurach, gabinetach, porządkowanie posesji, a także nagrobków. Firma oferuje kompleksową usługę opartą na nowoczesnym podejściu, każdorazowo dostosowaną do specyficznych i indywidualnych potrzeb klientów. Zadowolenie i komfort klientów jest dla firmy Pani Marty priorytetem, co jest możliwe do spełnienia przede wszystkim dzięki doświadczeniu w branży, wyposażeniu w wysokiej klasy sprzęt oraz używaniu profesjonalnych środków czyszczących. Firma SPRZĄTANIO jako jedyna w regionie oferuje między innymi pranie dywanów, tapicerek i obid bezpośrednio u klienta, dzięki posiadaniu dmuchawy do suszenia.

15 4. MIRO-KLIMA KOWALSKI MIROSŁAW - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Profilem firmy Pana Mirosława jest sprzedaż, montaż, serwis oraz okresowe przeglądy i konserwacja urządzeo chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych i rekuperacyjnych na terenie miasta Lipiany oraz okolicach. Pan Mirosław uruchomił działalnośd w tym zakresie, wykorzystując rosnący popyt na tego typu usługi oraz brak konkurencji na rynku lokalnym. Innowacyjnym aspektem firmy MIRO-KLIMA jest rekuperacja, czyli metoda mechanicznego odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego przez system wentylacyjny, co znacząco obniża koszty ogrzewania budynków, zapewnia właściwy mikroklimat pomieszczeo oraz poprzez zastosowanie filtrów pozwala zatrzymad zanieczyszczenia i stworzyd korzystne warunki dla domowników. Doświadczenie w branży, ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez Pana Mirosława oraz profesjonalny sprzęt pozwalają na świadczenie usług najwyższej jakości. 5. GABINET STYLIZACJI PAZNOKCI MUSZYOSKA KATARZYNA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Pani Katarzyna świadczy usługi z dziedziny manicure polegające na przedłużaniu paznokci metodą żelową lub akrylową, utwardzaniu ich naturalnej płytki, a także artystycznym zdobieniu. Ważną częścią oferty Gabinetu są odżywcze zabiegi parafinowe na dłonie, które działają nawilżająco i ujędrniająco sprawiając, że szorstka i wysuszona skóra dłoni odzyskuje miękkośd i zdrowy wygląd. Główną zaletą usług wykonywanych przez Panią Katarzynę jest stosowanie materiałów najwyższej jakości, co w efekcie oznacza wysoką estetykę i trwałośd wykonanych prac. Miła atmosfera panująca w gabinecie, indywidualne podejście do każdego zabiegu oraz zdolności manualne, pozwalają na zdobywanie coraz większej liczby zadowolonych klientek.

16 6. USŁUGI REKLAMOWE DRUK WIELKOFORMATOWY NADOLNY WIESŁAW - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Firma Pana Wiesława produkuje flagi, banery i transparenty reklamowe, wykonywane metodą sitodruku. Metoda ta gwarantuje intensywnośd kolorystyczną, możliwośd druku na wysokogatunkowych materiałach oraz wysoką trwałośd wykonywanych prac. Niewątpliwym atutem firmy Pana Wiesława jest długoletnie doświadczenie właściciela, zdobyte w duoskiej firmie o profilu poligraficznym, gdzie opanował umiejętności z zakresu drukowania różnymi, innowacyjnymi metodami. Nowością na lokalnym rynku jest możliwośd druku materiałów o wielkim formacie oraz tzw. druk solwentowy, czyli zastosowanie specjalnych tuszów o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne. To wszystko sprawia, że Pan Wiesław już od początku działalności stał się poważnym graczem na konkurencyjnym rynku. 7. FOTO.EM PAKUŁA MONIKA - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE, PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Profilem firmy FOTO.EM jest wykonywanie dokumentacji fotograficznej z ważnych wydarzeo w życiu każdego człowieka, czyli przede wszystkim ślubu, chrzcin, komunii oraz profesjonalne oprawiane zdjęd w ręcznie wykonane, niepowtarzalne albumy. Pani Monika współpracuje również ze szkołami i przedszkolami w zakresie wykonywania fotografii pamiątkowych, a także świetlicami wiejskimi, w których prowadzi warsztaty fotograficzne dla dzieci. Nowatorską usługą na rynku lokalnym jest możliwośd wykonania albumu genealogicznego z fotografii rodzinnych i opisów dostarczonych przez danego klienta. Zaletą usług firmy FOTO.EM jest dyspozycyjnośd czasowa właścicielki, dostosowana do potrzeb klienta. Z twórczością, talentem oraz jakością zdjęd wykonanych przez Panią Monikę można zapoznad się na stronie internetowej

17 8. REMONTEX PIECZONKA ANDRZEJ - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Usługi świadczone przez firmę Pana Andrzeja dotyczą prac remontowo wykooczeniowych, przede wszystkim: posadzkarstwo, tapetowanie, tynkowanie, docieplenia budynków, malowanie i szklenie, wykonywanie instalacji elektrycznych oraz innych robót na życzenie klienta. Pan Andrzej specjalizuje się w tego typu pracach już od 10 lat, a własna firma jest idealną możliwością nad promocją własnej marki, a także na dalszy rozwój firmy. Doświadczenie i dokładnośd Pana Andrzeja jest znana nie tylko na regionalnym rynku powiatu pyrzyckiego, ale również w dalszych obszarach naszego kraju. Usługi wykonywane przez firmę REMONTEX charakteryzuje niska cena oraz wysoka jakośd, a także gwarancja wystawiana na wykonane prace. Dzięki temu każdy klient jest pewny, że prace zlecone tej firmie będą dokładnie takie, jakie sobie życzą. 9. HANDEL I DIAGNOSTYKA SAMOCHODOWA KLAUDIUSZ RZECZYCKI - DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: r. - ZAKRES OTRZYMANEGO WSPARCIA: WSPARCIE FINANSOWE, PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE Pan Klaudiusz świadczy usługi polegające na??? wykonywaniu diagnostyki komputerowej pojazdów, przy pomocy wyspecjalizowanego sprzętu oraz najnowocześniejszego Aktualny brak zdjęcia oprogramowania komputerowego. Drugą specjalnością jego firmy jest handel samochodami, z uwzględnieniem importu aut na życzenie klienta. Zasadniczą cechą wyróżniającą firmę spośród konkurencji jest świadczenie usług w terenie, czyli dojazd do klienta ze sprzętem diagnostycznym o każdej porze dnia i nocy. Ponadto zakupiony dzięki wsparciu finansowemu sprzęt oraz oprogramowanie jest dostosowane do wielu marek samochodów osobowych i dostawczych, co pozwala na dokładne zdiagnozowanie ukrytych wad i uszkodzeo pojazdu przed jego zakupem. Każdy klient na bieżąco otrzymuje wydruk komputerowy stanu technicznego pojazdu, co stanowi o wysokiej jakości i bezpieczeostwie usług świadczonych przez Pana Klaudiusza.

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU WSPARCIE DLA OSÓB Z BRANŻY OKRĘTOWEJ LUB FIRM KOOPERUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską a Człowiek - najlepsza inwestycja Od pomysłu do sukcesu Dobre praktyki w finansowaniu działalności gospodarczej Szanowni Państwo Z wielką przyjemnością

Bardziej szczegółowo

AtlAs Dobrych PrAktyk

AtlAs Dobrych PrAktyk Atlas Dobrych Praktyk zespół REDAKCYJNY: Halina Obel i Andrzej Zbroja Publikacja Atlas Dobrych Praktyk przygotowana w ramach projektu Unia Przedsiębiorczych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-937363-2-4

Wydawca: ISBN: 978-83-937363-2-4 Wydawca: Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa telefon: +48 22 684 03 90 faks: +48 22 864 03 61 www.fdpa.org.pl ISBN: 978-83-937363-2-4 Copyright by Fundacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM

POMAGAMY PRZEDSIĘBIORCZYM Projekt Pomagamy przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem w partnerstwie z Polskim Centrum

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS

W NUMERZE. Filia Płock. Filia Ostrołęka. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Ciechanów. Wieści z Mazowsza EFS W NUMERZE STAN W KOŃCU PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU WUP w Warszawie listopad - grudzień 2010 NUMER 6 (38) 2010 rok (VII) Dyplom nie gwarantuje pracy Targi Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Pomagamy w

Bardziej szczegółowo

URZĄD PRACY 1 (37) 2014

URZĄD PRACY 1 (37) 2014 www.pupkrosno.info URZĄD PRACY ISSN 2300-4894 1 (37) 2014 Aktualności Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Styczeń Luty 2014 Rynek pracy Zasady udzielania wsparcia osobom bezrobotnym Projekt Więcej szans

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013

LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013 LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROKU 2013 SPECJALNE WYRÓŻNOIENIE Pani Bożena Lublińska-Kasprzak za szczególne osiągnięcia w działaniach na rzecz promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Prezes Polskiej

Bardziej szczegółowo

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego

Paweł Jędraś Lider Leszczyńskiego Klastra Budowlanego Spis Treści Wstęp str. 2 Razem dla lepszych efektów str. 3 Struktura podmiotów w budownictwie wg działów str. 3 Siła synergii str. 3 Stawiamy na rozwój str. 4 Budujemy wspólną przyszłość str. 4 Koordynator

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park).

str. 14-17 - Pomysły na spółdzielnie socjalne w ramach OWES Mazowsza Płockiego (Szansa, Sielska Kraina, Gąbinianka, Pod jednym dachem, Fan Park). SPIS TREŚCI str. 3 - Słowem wstępu. str. 4-9 - ABC zakładania spółdzielni socjalnej. str. 10-11 - Spółdzielnia Socjalna WYSZOGRODZIANKA. str. 12-13 - Spółdzielnia socjalna EMETUS. str. 14-17 - Pomysły

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ISSN 1507-2010 BIULETYN INFORMACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH CZERWIEC 2008 NR 0017/08 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA największy w historii Unii Europejskiej Program współfi nansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny

BIULETYN. Cel jest jeden - rynek pracy. informacyjny BIULETYN informacyjny WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ZIELONEJ GÓRZE ISSN 1734-5375 kwartalnik wydawnictwo bezpłatne Nr 3/2014 Cel jest jeden - rynek pracy KARTON PAK z Nowej Soli to jeden z największych

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Rynek Pracy

Mazowiecki Rynek Pracy Mazowiecki Rynek Pracy czerwiec 1 2007 BIULETYN WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY 3 (17) 2007 Rok IV Złoto dla WUP w Warszawie str. 4 Wakacyjna Giełda Pracy dla Młodzieży - Lato

Bardziej szczegółowo

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16

Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 B i u l e t y n W o j e w ó d z k i e g o U r z ę d u P r a c y w W a r s z a w i e NUMER 6 (50) 2012 rok (IX) ISSN 2082-856X Absolwent na rynku pracy 5 Biznes za dotacje 12 50 numerów. Osiem lat 16 W

Bardziej szczegółowo

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS

Z prac WUP w Warszawie. Filia Ostrołęka. Filia Ciechanów. Filia Radom. Filia Siedlce. Filia Płock. Wiadomości z Mazowsza EFS Z prac WUP w Warszawie IV Dzień Otwarty w WUP Lista zawodów refundowanych Regionalny Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia WUP rozpoczyna współpracę z pracodawcami Współpraca polsko - fińska E-Centra Telepracy

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL

NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL NAJLEPSZE PRAKTYKI PO KL w województwie wielkopolskim 2011 Człowiek najlepsza inwestycja SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Najlepsze praktyki PO KL w województwie wielkopolskim 3 RÓWNOŚĆ SZANS Równość szans w PO

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo