BMW Motorrad F 650 GS. Rado z jazdy UNSTOPPABLE F 650 GS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BMW Motorrad F 650 GS. Rado z jazdy UNSTOPPABLE F 650 GS"

Transkrypt

1 BMW Motorrad F 650 GS Rado z jazdy UNSTOPPABLE F 650 GS

2 UNSTOPPABLE NOWY BMW F 650 GS Nowy BMW F 650 GS NIEPOWSTRZYMANY w swojej klasie. Dynamiczny, z elastycznym dwucylindrowym silnikiem w uk adzie równoleg ym o solidnej mocy 52 kw (71 KM). Przekonuj cy zwinno ci i niewielk mas. Doskona y w prowadzeniu dzi ki przyjemnie niskiej pozycji siedzenia. Bezpieczny dzi ki opcjonalnemu uk adowi BMW Motorrad ABS 1 i równie opcjonalnemu uk adowi kontroli ci nienia w oponach RDC. Stworzony do miejskiej d ungli, dróg pozamiejskich i bezdro y. Nowy BMW F 650 GS. W 100% BMW Motorrad. W 100% NIEPOWSTRZYMANY. 1. wy czany

3 UNSTOPPABLE I NAPRAWD WSZECHSTRONNY W skie zau ki miejskie? Drogi bez ko ca i intryguj ce trasy? Prawdziwe przygody na bezdro ach? BMW F 650 GS czuje si jak w domu zarówno w mie cie, jak i w terenie. Lekki i solidny. Komfortowy i mocny. Gotowy na wszelkie wyzwania, jakie Ty gotów jeste podj. Daj si ponie fantazji.

4 UNSTOPPABLE I NIEZWYKLE BEZPIECZNY Nowy BMW F 650 GS ma doskona y rodowód. Nigdzie indziej nie wida tego tak, jak w kwestii bezpiecze stwa. Wzorcowy: wyposa enie obejmuj ce opcjonalny uk ad BMW Motorrad ABS 1, który zapewnia doskona e prowadzenie i krótk drog hamowania. Pierwszorz dny: równie opcjonalny uk ad RDC 2 stale nadzoruje ci nienie w oponach. Dzi ki temu nie dopuszcza nawet do niebezpiecznych sytuacji. 1. wy czany 2. uk ad kontroli ci nienia w oponach

5

6 NOWY BMW F 650 GS to naprawd wyj tkowy motocykl: NIEPOWSTRZYMANY, poniewa nie ma niemal adnych ogranicze. Stworzony, aby wozi Ci pewnie po wszelkich drogach i bezdro ach. Na trasach, których d ugo zale y tylko od Twoich mo liwo ci. Wyposa ony w mocny nap d i wyrazist stylistyk. Nowy BMW F 650 GS. Stworzony, aby mia na czym polega. p omienna czerwie, niemetalizowany b kit morza, metalizowany lodowe srebro, metalizowany Wymiary odnosz si do pozycji na pusto zgodnie z DIN. 1. zgodnie z dyrektyw 93/93/EWG ze wszystkimi p ynami eksploatacyjnymi, zatankowany co najmniej w 90 procentach efektywnej pojemno ci zbiornika paliwa 2. masa w asna bez p ynów eksploatacyjnych SILNIK Konstrukcja ch odzony wod dwucylindrowy silnik czterosuwowy, dwa umieszczone górnie wa ki rozrz du, cztery zawory na cylinder, uk ad smarowania z such misk olejow rednica x skok 82 mm x 75,6 mm Pojemno 798 cm 3 Moc znamionowa 52 kw (71 KM) przy obr/min (mo liwa redukcja mocy do 25 kw (34 KM) przy obr/min) Maks. moment obrotowy 75 Nm przy 4500 obr/min (redukcja mocy: 57 Nm przy obr/min) Stopie spr ania 12,0 : 1 Przygotowanie paliwa / sterownik silnika Oczyszczanie spalin OSI GI / ZU YCIE PALIWA Pr dko maksymalna Zu ycie paliwa na 100 km przy sta ej pr dko ci 90 km/h Zu ycie paliwa na 100 km przy sta ej pr dko ci 120 km/h Rodzaj paliwa UK AD ELEKTRYCZNY Alternator Akumulator PRZENIESIENIE NAP DU Sprz g o Skrzynia biegów Przeniesienie nap du elektroniczny wtrysk, elektroniczny sterownik silnika (BMS-K) regulowany katalizator trójdro ny, norma emisji spalin Euro 3 ok. 185 km/h 3,7 l 5,2 l Informacje o bogatej ofercie wyposa enia motocykli i wyposa enia dla kierowców uzyska mo na u autoryzowanych dealerów BMW Motorrad lub na stronie benzyna zwyk a bezo owiowa, min. liczba oktanowa 91 (LO) alternator trójfazowy 400 W 12 V / 14 Ah, bezobs ugowy mechaniczne sprz g o wielotarczowe zanurzone w oleju 6-biegowa, sprz gana k owo, zintegrowana z blokiem silnika zamkni ty a cuch drabinkowy z t umieniem szarpni w tylnej pia cie UK AD JEZDNY / HAMULCE Rama Zawieszenie przedniego ko a / elementy resorowania Zawieszenie tylnego ko a / elementy resorowania stalowa kratownica, silnik no ny widelec teleskopowy, ø 41 mm Skok resorowania przód/ty Rozstaw osi mm Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy 92 mm K t g ówki ramy 64 Ko a odlew aluminiowy Rozmiar obr czy przedniego ko a 2,50 x 19" Rozmiar obr czy tylnego ko a 3,50 x 17" Opona przednia 110/ H Opona tylna 140/ H Hamulec przedni Hamulec tylny ABS MASY Wysoko siedzenia na pusto D ugo uku krokowego na pusto Masa w asna w stanie gotowym do jazdy, pe ne zatankowanie 1 Masa w asna bez p ynów eksploatacyjnych 2 Dopuszczalna masa ca kowita dwuramienny wahacz z odlewu aluminiowego, centralna kolumna amortyzuj ca, napr enie spr yny regulowane p ynnie w sposób hydrauliczny za pomoc pokr t a, regulowane t umienie wybicia 180 mm / 170 mm jednotarczowy, rednica 300 mm, dwut okowy zacisk p ywaj cy jednotarczowy, rednica 265 mm, jednot okowy zacisk p ywaj cy w wyposa eniu dodatkowym uk ad ABS BMW Motorrad (wy czany) 820 mm (niskie siedzisko: 790 mm, ni sze zawieszenie: 765 mm) mm (niskie siedzisko: mm, ni sze zawieszenie: mm) 199 kg 179 kg 436 kg (ni sze zawieszenie: 349 kg) adowno (z wyposa eniem standardowym) 237 kg (ni sze zawieszenie: 150 kg) Efektywna pojemno zbiornika paliwa 16,0 l z tego rezerwa ok. 4,0 l D ugo mm Wysoko (bez lusterek) mm Szeroko (z lusterkami) 890 mm

7 UNSTOPPABLE WYPOSA ENIE DODATKOWE I AKCESORIA na ka d potrzeb. Czy to w mie cie czy na d ugich trasach z akcesoriami UNSTOPPABLE jeste przygotowany na ka d ewentualno. Na rado z jazdy w swoim zupe nie indywidualnym stylu. AKCESORIA FABRYCZNE WYPOSA ENIE DODATKOWE ABS (WY CZANY) Bezpiecze stwo na wszystkich drogach wiata: uk ad BMW Motorrad ABS w wersji wy czanej wa y tylko 1,5 kg. KOMPUTER POK ADOWY Zawsze na bie co: temperatura zewn trzna, bieg, temperatura p ynu ch odz cego, rednie zu ycie paliwa, poziom paliwa, zasi g bez tankowania, stoper. Z opcjonalnym uk adem RDC na wy wietlaczu wskazywane jest ci nienie w oponach. PODSTAWKA CENTRALNA Stabilne ustawienie, nawet na grz skim pod o u. PODGRZEWANE MANETKI Ogrzewaj d onie przy niskich temperaturach i pozwalaj zachowa ruchliwo palców. Dwustopniowa regulacja temperatury. SYSTEM NAWIGACYJNY ZŨMO BMW MOTORRAD Kompatybilny z Bluetooth, planowanie tras, odbiornik GPS, kompas i komputer podró y. MA Y I DU Y STELA BAGA OWY Solidny stela baga owy pomaga pewnie zabezpieczy mniejszy baga. TORBA WEWN TRZNA DO KUFRA VARIO; TOPCASE VARIO Wodoszczelna i ekstremalnie solidna. TANKBAG Solidny i wodoszczelny, z kieszeni A4 na mapy i dodatkowymi kieszeniami bocznymi. Pojemno : ok. 14 l. SOFTBAG Wodoszczelna, solidna, z optymalnym ergonomicznie dopasowaniem. SZYBA WYSOKA Sportowy wygl d. Pow oka odporna na zadrapania. Oferowana w wersji bezbarwnej i barwionej. RDC Wy sze bezpiecze stwo z uk adem kontroli ci nienia w oponach (RDC). Uk ad informuje kierowc o aktualnym ci nieniu w oponach. Komputer pok adowy natychmiast sygnalizuje istotne odchylenia. NISKIE SIEDZENIE Niskie siedzenie (790 mm) oferowane bez dop aty pozwala atwiej si gn do pod o a, daj c przez to wi ksz stabilno. NI SZE ZAWIESZENIE Ni sze zawieszenie (wraz z niskim siedzeniem (765 mm)) równie pozwala lepiej dosi gn pod o a. KIERUNKOWSKAZY DIODOWE Jeszcze bardziej sportowy wygl d. Oferowane równie jako akcesoria. ALARM Pewny system alarmowy z indywidualnym uzbrajaniem i rozbrajaniem. REDUKCJA MOCY DO 25 KW Bez dop aty moc silnika mo na zredukowa do 25 kw. PRZYCIEMNIANA SZYBA Sportowy wygl d, pow oka odporna na zadrapania i odcie dopasowany do kolorystyki motocykla. PROTEKTORY D ONI Efektywna ochrona nie tylko w terenie, ale przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi. Pa k ochronny d oni mo na czy modu owo z ró nymi protektorami. VARIO TOPCASE Topcase z regulacj wysoko ci do bezpiecznego transportu przedmiotów. Pojemno : ok l. OS ONA SILNIKA Efektywna os ona silnika przed uderzeniami kamieni w lekkich warunkach terenowych. T UMIK KO COWY AKRAPOVI Soczyste brzmienie z tytanu i w ókna w glowego przy oszcz dno ci masy ok. 2,3 kg*. *w zestawieniu ze standardowym t umikiem ko cowym KUFER VARIO PRAWY/LEWY Do bezpiecznego transportu do 67 l baga u (29 l lewy, 38 l prawy). Mo liwo szybkiego zwi kszenia pojemno ci o 10 l w ka dym.

8 BMW Motorrad F 650 GS Rado z jazdy bmw-motorrad.pl Modele pokazane na zdj ciach przedstawiaj wyposa enie oferowane na terenie Niemiec. Maj one po cz ci równie wyposa enie dodatkowe i akcesoria nienale ce do wyposa enia standardowego. Z powodu ró nic prawnych w poszczególnych krajach mo liwe s rozbie no ci w stosunku do przedstawionych tu wariantów modelowych i wyposa enia. Informacji o dok adnym zakresie wyposa enia i oferowanym programie wyposa enia dla kierowców i akcesoriów prosimy zasi gn u autoryzowanych dealerów BMW Motorrad. B dy oraz zmiany w konstrukcji i wyposa eniu zastrze one. BMW Motorrad, UX-VM-2, Monachium, Niemcy. Przedruk, równie cz ciowy, tylko za pisemn zgod BMW AG, Monachium. Niniejszy prospekt wydrukowano na papierze wybielanym bezchlorowo. Wydrukowano w Niemczech, 02/

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Mazda RX-8. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl

Mazda RX-8. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl Mazda RX-8 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Masy i wymiary Renesis Challenge Challenge Revolution Revolution 141 kw* 141 kw* 170 kw* 141 kw* 170 kw* (192 PS) (192 PS) (231 PS) (192

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu S-TYPE S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI

Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Nr 1 26.04.2004 COROLLA VERSO TEST VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM NOWY SALON LIBERATORA TEST SEAT IBIZA 1.9 TDI 130 KM PIKNIK OFF-ROAD Z SUZUKI Zenon Go³¹b Czekanie na majówkê najomy postanowi³ sprzedaæ samochód,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne

Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Urządzenia sterujące i systemy regulacyjne Zarządzanie pompami Wilo-Control pump 1 pump 2 pump 3 pump 4 DigiCon rs 485 1 0/0/0 2 3 4 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1 2 3 4 address ON RSN 1 2 3 4 5 6 mode set point

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB

INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010. INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB INSTRUKCJA U YTKOWANIA I KONSERWACJI GENIE E ED. 10-2010 PL INSTRUKCJE ORYGINALNE Dok. 10004515 Wersja AB Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie maj charakteru wi cego. Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

ODKURZACZE PRZEMYS OWE

ODKURZACZE PRZEMYS OWE ODKURZACZE PRZEMYS OWE Dla przemys owego czyszczenia maszyn, pod óg i stanowisk pracy. EUROSOG DUROSOG WHISPERSOG SPÄNESOG MULTISOG Zakres zastosowania Przemys konstrukcyjny Przemys chemiczny Poligrafia

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy. Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania.

ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy. Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania. ESSMANN obecny wsz dzie na p askich dachach Europy Systemy do wietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz odwadniania. ESSMANN rozwi zania dla bezpiecznego dachu p askiego. Powsta a z zak adu produkuj cego

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS)

WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) WYTYCZNE DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-U YTKOWEGO DWÓCH OBWODÓW UTRZYMANIA DROGI EKSPRESOWEJ S17 (OUS) CZ OPISOWA 1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1.1. Podstawa opracowania Podstaw opracowania s nast puj

Bardziej szczegółowo

WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2

WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO. Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2 WYBRANE SYSTEMY MONITOROWANIA RUCHU RODKÓW CI AROWEGO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Krzysztof LEW 1, Sabina CZAPLA 2 W artykule przedstawiono wybrane systemy monitorowania ruchu pojazdów m.in. system ustalania

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C

NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY. Instrukcja obs ugi. Niskotemperaturowy kocio grzewczy. LogoBloc 50-300 C NISKOTEMPERATUROWY KOCIO GRZEWCZY Instrukcja obs ugi Instrukcja obs ugi Niskotemperaturowy kocio grzewczy LogoBloc 50-300 C Spis tre ci Spis tre ci 1. Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi...........................

Bardziej szczegółowo

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Tomasz Lus Akademia Marynarki Wojennej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe

WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe WIELOFUNKCYJNE KOLOROWE SYSTEMY CYFROWE Podr cznik operatora - funkcje podstawowe EPA ENERGY STAR (MFD) Agencja ds. Ochrony rodowiska (EPA) wprowadzi a dobrowolny program, tzw. ENERGY STAR w celu promowania

Bardziej szczegółowo

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram

Dodge ju w odzi Przedstawiamy legendarne modele Dodge Viper i Dodge Ram Wi kszy kaliber Dodge Caliber rogaty kompakt w salonie Autotrapera Przygoda z Jeepem Mateusz Kusznierewicz zawsze mia em s aboêç do aut terenowych JednoÊladem w teren Dirt, Street, Vert, Dual Slalom czy

Bardziej szczegółowo

Prawdziwy towarzysz 4x4.

Prawdziwy towarzysz 4x4. Zawsze do celu. Suzuki Jimny to sprawdzony przyjaciel, gotowy na każdą wyprawę i przygodę. Poznawaj z nim nowe horyzonty. Pokonaj wszystkie przeszkody i zdobądź szczyt. Uwaga: Aluminiowe obręcze kół oraz

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo