KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ. w Człuchowie"

Transkrypt

1 KSIĘGA JAKOŚCI SP ZOZ w Człuchowie Edycja 3 Egzemplarz... Opracował Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Dyrektor Człuchów r. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 1 z 34

2 MISJA Profesjonalnie i życzliwie POLITYKA JAKOŚCI Naszą misją jest zapewnienie wszystkim pacjentom profesjonalnej opieki medycznej oraz promowanie zdrowia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów jakości udzielanych świadczeń, przyjaznej atmosfery oraz zasad racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Cele strategiczne: Utrzymanie się na rynku świadczeń medycznych. Stałe pozyskiwanie pacjentów. Dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących wymagań prawnych. Utrzymanie i doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z Normą ISO 9001: 2008 oraz uzyskanie akredytacji. Cele jakościowe: ciągłe dążenie do podnoszenia jakości świadczonych usług medycznych stworzenie Szpitala przyjaznego pacjentom poprawa warunków pobytu pacjenta zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów przy wykorzystaniu posiadanych zasobów dbałość o zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa w procesie diagnostyczno-leczniczym dążenie do poprawy warunków pracy personelu efektywne zarządzanie jednostką doskonalenie systemu zarządzania jakością. Cele jakościowe realizujemy poprzez: leczenie i pielęgnowanie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i standardami respektowanie praw pacjenta stałe podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich zaspakajanie zgodnie z wiedzą medyczną doskonalenie organizacji pracy w celu zapewnienia świadczenia usług na optymalnym poziomie dostosowanie pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczeń i urządzeń naszego Szpitala do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. monitorowanie satysfakcji pacjentów i pracowników monitorowanie zapotrzebowania na konkretne usługi medyczne racjonalne zakupy nowoczesnego sprzętu medycznego racjonalne zarządzanie finansami jednostki zaangażowanie kierownictwa w doskonalenie jakościowe. Polityka jakości jest okresowo weryfikowana i przystosowywana do zmieniających się warunków otoczenia jednostki oraz dostosowywana do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrekcja SP ZOZ w Człuchowie w imieniu własnym i całego personelu deklaruje realizację wyznaczonych celów jakościowych oraz doskonalenie systemu zarządzania jakością. Człuchów, dn r. Zatwierdził: Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 2 z 34

3 Spis Treści: Spis Treści Prezentacja SP ZOZ w Człuchowie Zakres systemu zarządzania Zakres systemu zarządzania Terminy i definicje System zarządzania jakością Wymagania ogólne Wymagania dotyczące dokumentacji Wymagania ogólne Księga Jakości Nadzór nad dokumentami Nadzór nad zapisami Odpowiedzialność kierownictwa Zaangażowanie kierownictwa Orientacja na pacjenta Polityka Jakości SP ZOZ Planowanie Cele dotyczące jakości usług Planowanie systemu zarządzania jakością Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Przedstawiciel kierownictwa Komunikacja wewnętrzna Przegląd zarządzania Postanowienia ogólne Zarządzanie zasobami Zapewnienie zasobów Zasoby ludzkie Infrastruktura Środowisko pracy Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 3 z 34

4 7. Realizacja usługi Planowanie realizacji usługi Procesy związane z pacjentem Określenie wymagań dotyczących usługi Przegląd wymagań dotyczących usługi Komunikacja z pacjentem Projektowanie i rozwój Zakupy Realizacja usług Nadzorowanie realizacji usługi Walidacja procesów realizacji usługi Identyfikacja i identyfikowalność Własność pacjenta Zabezpieczenie produktu Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Pomiary, analiza i doskonalenie Postanowienia ogólne Monitorowanie i pomiary Zadowolenie klienta Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary procesów Monitorowanie i pomiary produktu Nadzór nad usługą niezgodną Analiza danych Doskonalenie Ciągłe doskonalenie Działania korygujące Działania zapobiegawcze.. 33 Tabela zmian w Księdze Jakości Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 4 z 34

5 1. Prezentacja SP ZOZ w Człuchowie Miejski Szpital w Człuchowie posiada ponad stuletnią historię. Budynek główny został oddany do eksploatacji w 1892 roku, posiadał wówczas 40 łóżek. Pierwsza rozbudowa nastąpiła w latach , co było związane z ekspansją wojenną Niemiec na wschód. W okresie wojny szpital spełniał rolę szpitala wojskowego. Po wyzwoleniu jedyną placówką służby zdrowia w powiecie był szpital z dwoma lekarzami. Opiekę nad pacjentami sprawowały siostry franciszkanki z Zakonu Sióstr Franciszkanek w Orliku. Uczyły one jednocześnie wolontariuszki zawodu i organizowały pracę w szpitalu. Stworzono zalążki transportu chorych oraz gospodarstwo pomocnicze. Najważniejszym problemem w zakresie walki o zdrowie społeczeństwa było wówczas zlikwidowanie chorób zakaźnych takich jak: dur brzuszny, tyfus, czerwonka, gruźlica płuc. W pierwszym okresie obejmującym lata służba zdrowia podlegała ubezpieczalniom społecznym i funkcjonowała na podstawie przedwojennych wzorców. Później, podporządkowana została radom narodowym, w Człuchowie - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, w ramach której istniał Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej sprawujący nadzór nad wszystkimi rodzajami lecznictwa w mieście i terenie. W tym okresie nastąpił znaczący postęp w wyposażeniu szpitala i unowocześnieniu metod leczenia, wprowadzono w całym szpitalu centralną tlenownię, otwarto oddział intensywnej opieki i podjęli pracę pierwsi anestezjolodzy. W latach szpital był również bazą dydaktyczną dla szkoły asystentek pielęgniarstwa. Równolegle z rozwojem placówek lecznictwa zamkniętego następował rozwój lecznictwa otwartego. Podstawowe funkcje w lecznictwie otwartym spełniała przychodnia powiatowa. W połowie lat 70-tych posiadała ona poradnie specjalistyczne: ogólną, kobiecą, dziecięcą, Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 5 z 34

6 internistyczną, przeciwgruźliczą, skórno-weneryczną, okulistyczną, chirurgiczną, laryngologiczną i przeciwalkoholową, stomatologiczną. Z dniem 1 października 1972 r. powstał w Człuchowie Zespół Opieki Zdrowotnej i Społecznej z połączenia Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Przychodni Obwodowej, szpitala powiatowego oraz działających w terenie przychodni rejonowych, wiejskich ośrodków zdrowia i punktów felczerskich. W latach 70-tych rozwijano bazę szpitalną wybudowano oddział dziecięcy. Pod koniec dekady szpital posiadał 6 oddziałów. Od 1979 roku Zespoły Opieki Zdrowotnej były nadzorowane przez odpowiednie organy w Urzędach Wojewódzkich. W ramach dalszej reformy ochrony zdrowia, na podstawie Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. oraz innych przepisów dotyczących służby zdrowia, tworzono Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Większość tych zakładów została przekazana pod zarząd jednostkom samorządu terytorialnego. Przyjęte przez organy samorządu zakłady traciły status jednostek budżetowych i jako samodzielne jednostki zaczęły konkurować na rynku usług medycznych o dostęp do środków finansowych, głównie przez kontrakty: w 1998 roku z Wojewodą, od 1999 roku z Kasami Chorych, a od 1 kwietnia 2003 roku z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Skromność tych środków zaczęła wymuszać na dyrektorach restrukturyzację zarządzanych przez nich placówek i ograniczenia wydatków. 4 lipca 1996 roku Wojewoda Słupski nadał Szpitalowi Rejonowemu w Człuchowie imię Jana Oskara Parnasa ( ), lekarza o wielkiej wiedzy, dobroci i etyce zawodowej, ordynatora tutejszego oddziału chirurgicznego w latach Pod jego kierunkiem przeprowadzane były pionierskie, jak na owe czasy, zabiegi z zakresu urologii, neurochirurgii i onkologii. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 6 z 34

7 SP ZOZ w Człuchowie Zgodnie z zarządzeniem Nr 39/97 Wojewody Słupskiego z dniem 1 grudnia 1997 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Człuchowie został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, posiadający osobowość prawną. Organem założycielskim jednostki jest Starostwo Powiatu Człuchowskiego. Zakład działa na podstawie: ustawy o Zakładach Opieki Zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 roku, z późniejszymi zmianami, statutu, innych przepisów dotyczących służby zdrowia i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie udziela świadczeń zdrowotnych dla ludności powiatu człuchowskiego i swoim działaniem obejmuje ludność zamieszkującą na terenie: miasta Człuchów, miast i gmin Czarne i Debrzno, gmin Człuchów, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica, jak również w ramach możliwości i potrzeb ludności całego kraju oraz cudzoziemców. Od 1998 roku w SP ZOZ sukcesywnie wprowadzano nowe rozwiązania strukturalnoorganizacyjne. Działania te były skoncentrowane głównie na zmianie wskaźników decydujących o efektywnym wykorzystaniu posiadanej kadry medycznej (restrukturyzacja zatrudnienia), zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego i bazy lokalowej. W konsekwencji długofalowych działań w szpitalu uzyskano korzystne wskaźniki dotyczące przelotowości, przeciętnego wykorzystania łóżek oraz długości hospitalizacji. W wyniku analizy rynku świadczeń zdrowotnych jedne oddziały szpitalne były likwidowanie, inne tworzone. Rozszerzono działalność jednostki poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Hospicjum. Powyższym rozwiązaniom towarzyszyły działania zmierzające do poprawy wskaźników ekonomicznych jednostki. Przekształcenia o charakterze restrukturyzacyjnym potwierdzają załączone do Statutu SP ZOZ schematy organizacyjne. Od wielu lat SP ZOZ jest zaangażowany w działania na rzecz jakości dostosowując swą działalność do obowiązujących standardów jakościowych. To sprawiło, że 19 maja 2008 r. otrzymaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2001, a 19 maja 2009 r. certyf. jakości ISO 9001:2008. Obecnie, by sprostać oczekiwaniom pacjentów, doskonalimy system zarządzania jakością i podejmujemy starania zmierzające do uzyskania w przyszłości certyfikatu akredytacyjnego. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 7 z 34

8 Do dyspozycji naszych Pacjentów są: Izba Przyjęć Szpitala Oddział Ginekologiczno Położniczy Oddział Chorób Wewnętrznych Oddział Dziecięcy Oddział Neonatologiczny Oddział Chirurgiczny Ogólny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Psychiatryczny Oddział leczenia uzależnień Oddział Detoksykacji od Alkoholu Oddział Detoksykacji od Środków Psychoaktywnych Oddział Dzienny Leczenia Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu Blok Operacyjny ZOL Hospicjum Stacjonarne i Domowe Dział Pomocy Doraźnej; Dział Ratownictwa Medycznego Pracownia Diagnostyki Endoskopowej Dział Diagnostyki Laboratoryjnej z Bankiem Krwi Dział Diagnostyki Obrazowej Pracownia USG Dział Rehabilitacji Podstawowa Opieka Zdrowotna Poradnie specjalistyczne Poradnia Chirurgii Ogólnej Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Poradnia Ginekologiczno Położnicza Poradnia Ginekologiczna dla dziewcząt Poradnia Diabetologiczna Poradnia Endokrynologiczna Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 8 z 34

9 Poradnia Onkologiczna Poradnia Neurologiczna Poradnia Urologiczna Poradnia Reumatologiczna Poradnia Alergologiczna Poradnia Dermatologiczna Poradnia Otolaryngologiczna Poradnia Neonatologiczna Poradnia Kardiologiczna Poradnia Logopedyczna Poradnia gruźlicy i chorób płuc Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Substancji Psychoaktywnych Poradnia Zdrowia Psychicznego Poradnia Promocji Zdrowia Szkoła Rodzenia Poradnia Medycyny Pracy Usługi Działu Diagnostyki Obrazowej są usługami outsourcingu. Działalność Poradni Specjalistycznych jest uzależniona od zawarcia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, dlatego też nie wszystkie poradnie ujęte w schemacie organizacyjnym szpitala są na dzień dzisiejszy dostępne dla naszych pacjentów. Poradnie nie posiadające obecnie kontraktu to: poradnia nadciśnienia tętniczego, leczenia bólu, medycyny sportowej, okulistyczna, ftyzjatryczna, pulmonologiczna, chorób metabolicznych, patologii ciąży, psychologiczna i poradnia paliatywna. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 9 z 34

10 Całość działalności wspierają działy takie jak: Apteka Szpitalna Sterylizatornia Dział Zamówień Publicznych Dział Organizacji i Nadzoru z Rejestrem Usług Medycznych Dział Techniczno-Administracyjny i Transportu Dział Służb Pracowniczych Dział Ekonomiczny Nad funkcjonowaniem SP ZOZ w Człuchowie czuwa kadra zarządzająca: Dyrektor SP ZOZ w Człuchowie Z-ca Dyrektora ds. medycznych Naczelna Pielęgniarka Szpitala Pełnomocnik ds. SZJ Wszyscy pracownicy SP ZOZ to osoby o wysokich kwalifikacjach, którzy w swej codziennej działalności korzystają z najlepszej wiedzy i doświadczeń zawodowych. 2. Zakres systemu zarządzania 2.1. Zakres systemu zarządzania System Zarządzania Jakością oparty o międzynarodowy standard ISO 9001:2008 w SP ZOZ w Człuchowie obejmuje: Zarządzanie zasobami i organizacją Zakładu. Zarządzanie usługami medycznymi, a w tym: Koordynowanie i nadzór nad pracami personelu lekarskiego; Koordynowanie i nadzór nad pracami personelu pielęgniarsko położniczego. Leczenie pacjentów, a w tym: Leczenie i diagnostyka pacjentów ze schorzeniami internistycznymi; Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 10 z 34

11 Leczenie i diagnostyka pacjentów ze schorzeniami chirurgicznymi; Leczenie i diagnostyka pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi; Leczenie i diagnostyka pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi; Wykonywanie zabiegów operacyjnych chirurgicznych i ginekologicznych; Leczenie i diagnostyka pacjentów w wieku od 0-18 lat; Leczenia i opieka nad pacjentami w ZOL i Hospicjum; Leczenie i diagnostyka pacjentów ambulatoryjnych. Opieka nad pacjentami, a w tym: Opieka nad matką w okresie porodu i połogu; Opieka nad noworodkiem; Opieka nad pacjentami hospitalizowanymi w oddziałach szpitala; Opieka nad pacjentami po zakończeniu leczenia szpitalnego w poradniach POZ i Specjalistycznych. Wykonywanie badań, a w tym: Wykonywanie badań diagnostyki laboratoryjnej; Oznaczanie grup krwi, zgodności grup krwi i przechowywanie krwi; Wykonywanie nieinwazyjnych badań usg; Wykonywanie badań endoskopowych przewodu pokarmowego. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Szpitala, a w tym: Zaopatrzenie Szpitala w leki i materiały medyczne; Działania Działu Techniczno - Administracyjnego; Zarządzanie zasobami ludzkimi; Zarządzanie informacją zewnętrzną i wewnętrzną; Nadzór nad obiegiem dokumentów w Szpitalu oraz nad komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną; Opracowywanie statystyk medycznych, archiwizacji danych i sprzedaży usług; Analizę danych finansowych; Nadzór nad działaniem i bezpieczeństwem systemu teleinformatycznego oraz nad sprzętem komputerowym. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 11 z 34

12 3. Terminy i definicje W niniejszej Księdze Jakości stosuje się terminy i definicje określone w normie ISO 9001 : jakość stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania - wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe - zadowolenie klienta percepcja klienta dotycząca stopnia, w jakim jego wymagania zostały spełnione - system zarządzania jakością system zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości - polityka jakości ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo - cel dotyczący jakości przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości - infrastruktura system urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji - środowisko pracy warunki, w jakich praca jest wykonywana - klient organizacja lub osoba, która otrzymuje wyrób - proces zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia - procedura ustalony sposób przeprowadzania działania lub procesu - identyfikowalność zdolność do prześledzenia historii, zastosowania lub lokalizacji tego co jest przedmiotem rozpatrywania - niezgodność niespełnienie wymagania - działania zapobiegawcze działanie w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnej niezgodności lub innej potencjalnej sytuacji niepożądanej - działania korygujące działania w celu wyeliminowania przyczyny wykrytej niezgodności lub inne niepożądanej sytuacji - księga jakości dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji - audit systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodów z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Wszelkie prawa zastrzeżone Strona 12 z 34

13 4. System zarządzania jakością 4.1. Wymagania ogólne W SP ZOZ w Człuchowie jest ustanowiony i wdrożony System Zarządzania Jakością oparty o międzynarodowy standard ISO 9001:2008, który jest doskonalony zgodnie z wymaganiami niniejszej normy. Zidentyfikowano procesy niezbędne dla systemu zarządzania jakością i ich zastosowanie w działalności SP ZOZ. Określono powiązania między procesami i określono je w opisach procesów. Określono kryteria potrzebne do zapewnienia skuteczności prowadzenia i nadzorowania procesów. Zapewniono dostępność zasobów i informacji niezbędnych do prowadzenia i monitorowania tych procesów. Określono metody monitorowania procesów. Wdrożono działania zapewniające ciągłe doskonalenie tych procesów. W Systemie Zarządzania Jakością zgodnym z Normą ISO 9001:2008 zidentyfikowano następujące procesy: 1. P.1 - Proces nadzoru nad SZJ 2. P.2 - Proces leczenia pacjentów ze schorzeniami internistycznymi 3. P.3 - Proces diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami chirurgicznymi 4. P.4 - Proces wykonywania zabiegów operacyjnych 5. P Proces diagnostyki i leczenia pacjentek ze schorzeniami ginekologicznymi 6. P Proces postępowania z ciężarną przyjętą do porodu 7. P.6 - Proces diagnostyki i leczenia pacjentów do 18 roku życia 8. P.7 - Proces opieki nad noworodkami 9. P.8 - Proces diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi 10. P.9 - Proces opieki medycznej pacjentów w ZOL 11. P.10 - Proces opieki medycznej w Hospicjum 12. P.11 - Proces przyjęcia pacjenta w trybie nagłym i planowanym 13. P.12 - Proces świadczenia usług medycznych w Dziale Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego Wszelkie prawa zastrzeżone 13 z 34

14 14. P.13 - Proces diagnostyki i leczenia pacjentów ambulatoryjnych w poradniach POZ i poradniach specjalistycznych 15. P.14 - Proces zabezpieczenia anestezjologicznego pacjentów szpitala 16. P.15 - Proces zaopatrzenia szpitala w leki i materiały medyczne 17. P.16 - Proces wykonywania badań laboratoryjnych 18. P.17 - Proces oznaczania grup krwi, zgodności grup krwi i przechowywania krwi 19. P.19 Proces nadzoru nad wyżywieniem pacjentów 20. P.20 Proces zapobiegania zakażeniom szpitalnym 21. P.21 - Proces nadzoru nad pracą personelu 22. P.22 - Proces nadzoru w zakresie BHP i P-poż. 23. P.24 Proces obsługi finansowo-księgowej 24. P.25 - Proces zarządzania zasobami ludzkimi 25. P.26 - Proces nadzoru nad siecią informatyczną 26. P.27 - Proces zapewnienia zaopatrzenia szpitala 27. P.28 - Proces zapewnienia ciągłości funkcjonowania szpitala 28. P.29 - Proces realizacji i analizy usług medycznych SP ZOZ w Człuchowie korzysta z usług outsourcingowych, świadczonych przez firmy zewnętrzne. Są to usługi w zakresie : - badań Rtg - specjalistycznych badań diagnostycznych - gospodarki odpadami i ich utylizacji - obsługi prawnej szpitala - prania - żywienia pacjentów Jakość świadczonych usług określona jest w umowach z podwykonawcami a ocena świadczonych usług opisana jest w procedurze Oceny dostawców. W ocenie dostawców/usługodawców bierzemy pod uwagę oprócz podstawowych kryteriów oceny, posiadanie przez dostawcę/usługodawcę aktualnego certyfikatu jakości lub ocenę z przeprowadzonego auditu drugiej strony. Wszelkie prawa zastrzeżone 14 z 34

15 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji Wymagania ogólne Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością składa się z: Księgi Jakości Polityki Jakości Celów Jakości Udokumentowanych procesów, procedur i instrukcji, w tym czytelnych i łatwych do zidentyfikowania zapisów jakości przewidzianych w procedurach i instrukcjach. Dokumentacja SZJ opracowana jest zgodnie z dokumentami zewnętrznymi: akty normatywne, ustawy, rozporządzenia, uchwały i zarządzenia ustanowione przez powołane do tego organy nadrzędne, zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez jednostki zewnętrzne, uwzględnia również dokumenty wewnętrzne: regulaminy, zarządzenia, dokumenty kadrowe, umowy itp. Oryginały wszystkich dokumentów systemowych przechowywane są i nadzorowane przez Pełnomocnika Dyrektora ds. SZJ. Nadzorowane kopie dokumentów systemowych znajdują się u osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary działalności jednostek organizacyjnych oraz innych użytkowników. Powyższa dokumentacja nadzorowana jest według zasad opisanych w procedurze Nadzoru nad dokumentami Księga Jakości Księga Jakości jest przewodnikiem po ustanowionym i wdrożonym Systemie Zarządzania Jakością. Zawiera ona: deklaracje polityki i cele jakości, opis organizacji Szpitala, zakres systemu zarządzania jakością, wykaz zidentyfikowanych procesów. Wszelkie prawa zastrzeżone 15 z 34

16 Księga Jakości jest zatwierdzana i wydawana przez Dyrektora w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem ds. SZJ. Wszelkie prawa do Księgi są zastrzeżone, a jakiekolwiek zmiany są dopuszczalne jedynie za zgodą Dyrektora SP ZOZ w Człuchowie i Pełnomocnika ds. SZJ. Niniejsza Księga Jakości oraz związane z nią dokumenty nie rzadziej niż jeden raz w roku podlegają przeglądom celem oceny ich adekwatności oraz przydatności do aktualnych wymogów dla działalności SP ZOZ. Oryginał Księgi Jakości znajduje się u Pełnomocnika ds. SZJ, a wszystkie egzemplarze Księgi Jakości są numerowane, posiadają status ważności oraz podlegają bieżącej obsłudze zmian i wymianie. Egzemplarze Księgi Jakości udostępniane na zewnątrz nie podlegają bieżącej obsłudze zmian i wymianie, są to tzw. kopie nienadzorowane. Wydawanie i zmiany w Księdze Jakości podlegają nadzorowi zgodnemu z punktem normy ISO 9001:2008 ( Nadzór nad dokumentami ) Nadzór nad dokumentami SZJ w zakresie nadzoru nad dokumentacją obejmuje: tworzenie i akceptację dokumentów; dokonywanie przeglądu dokumentów i ich aktualizację; identyfikację i nadawanie statusu wydań dokumentów (aktualne / nieaktualne); zapewnienie dostępu do użytkowania wyłącznie aktualnych wydań dokumentów (właściwy rozdzielnik); zapewnienie, że dokumenty pochodzące z zewnątrz (w tym w szczególności obowiązujące akty prawne oraz umowy zawierane przez SP ZOZ) są zidentyfikowane, przełożone na regulacje wewnętrzne (procedury, instrukcje, zarządzenia, inne), a ich rozpowszechnianie w SP ZOZ jest nadzorowane; dystrybucję dokumentów według rozdzielnika. Tryb postępowania w powyższym zakresie reguluje procedura Nadzoru nad dokumentami. Dodatkowo nadzór nad dokumentami regulują także: Instrukcja kancelaryjna; Wszelkie prawa zastrzeżone 16 z 34

17 Polityka Bezpieczeństwa Informacji SP ZOZ w Człuchowie Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi w SP ZOZ w Człuchowie Nadzór nad zapisami W SP ZOZ w Człuchowie są utrzymywane i stosowane zapisy jako dowody pozwalające oceniać zgodność świadczonych usług z wymaganiami SZJ. Tryb ich sporządzania, identyfikowania, zabezpieczania, przechowywania i dysponowania nimi określa procedura Nadzoru nad zapisami. 5. Odpowiedzialność kierownictwa 5.1. Zaangażowanie kierownictwa Dyrekcja SP ZOZ w Człuchowie wykazała najwyższe zaangażowanie w budowę i wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością usług świadczonych przez SP ZOZ. Świadczy o tym: ustanowienie Polityki Jakości; zakomunikowanie pracownikom Polityki Jakości i Celów Jakości zaplanowanie przeprowadzenia przeglądów SZJ, co najmniej raz na rok, w celu systematycznej oceny przydatności, adekwatności i skuteczności funkcjonującego systemu, a także w celu skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów; zapewnienie dostępności zasobów finansowych potrzebnych do realizacji procesów leczenia oraz dla doskonalenia wdrożonego SZJ; zapewnienie zasobów personalnych, infrastruktury oraz środowiska pracy przyjaznych dla pacjentów oraz pracowników Orientacja na pacjenta Kierownictwo SP ZOZ w Człuchowie stawia sobie za cel ciągłe doskonalenie jakości usług medycznych i związane z tym doskonalenie organizacji pracy w kierowanej jednostce. Wszelkie prawa zastrzeżone 17 z 34

18 Powyższy cel jest realizowany poprzez: utrzymywanie sprawnego systemu realizacji usług medycznych; właściwą komunikację lekarza oraz personelu pielęgniarsko - położniczego z pacjentem i jego rodziną; otoczenie pacjenta oraz jego rodziny fachową i troskliwą opieką, uwzględniającą również sferę emocjonalną zainteresowanych bliskich stron; ciągłe doskonalenie SZJ funkcjonującego w SP ZOZ Polityka Jakości SP ZOZ r. w SP ZOZ w Człuchowie określono i wdrożono Politykę Jakości naszego działania, opracowaną przez Dyrekcję SP ZOZ w porozumieniu z Kierownikami poszczególnych komórek i Pełnomocnikiem ds. SZJ. To dokument określający misję SP ZOZ i spójne z nią cele, stanowiące formalną i ogólną deklarację Dyrekcji dotyczącą zarządzania systemem jakości oraz zawiera zobowiązanie do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności SZJ. Polityka Jakości jest widoczna we wszystkich newralgicznych punktach jednostki, znajduje się na drugiej stronie Księgi Jakości (KJ), a KJ jest umieszczona na stronie internetowej oraz jest dostępna w formie papierowej w każdej komórce. Oryginał Polityki Jakości jest przechowywany u Pełnomocnika ds. SZJ. Polityka Jakości podlega bieżącej aktualizacji i co najmniej jeden raz w roku, na Przeglądzie Zarządzania jest przeglądana pod wzglądem jej ciągłej przydatności Planowanie Cele dotyczące jakości usług Dyrektor SP ZOZ w Człuchowie podczas Przeglądu SZJ ustanawia szczegółowe cele dotyczące jakości dla poszczególnych funkcji i szczebli organizacji, w tym przede wszystkim cele potrzebne do spełnienia wymagań dotyczących świadczonych usług medycznych. Cele dotyczące jakości są mierzalne i spójne z polityką jakości. Nadrzędnymi celami odnoszącymi się do działalności Szpitala są: Wszelkie prawa zastrzeżone 18 z 34

19 spełnienie oczekiwań pacjenta poprzez profesjonalne świadczenie usług medycznych, z zachowaniem przepisów prawa i obowiązujących standardów medycznych oraz wymogów i wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia; wysoki poziom wiedzy i kompetencji personelu medycznego osiągany w wyniku systematycznego kształcenia, w tym poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych; podnoszenie kompetencji pracowników, w zależności od zmieniającej się rzeczywistości i przepisów prawa Planowanie systemu zarządzania jakością Działalność poszczególnych komórek organizacyjnych planuje się z uwzględnieniem wymagań normy i ustanowionych celów jakości. Realizacja sprawnego funkcjonowania SZJ jest planowana w formie wdrożonych procedur, instrukcji, zarządzeń oraz instrukcji szczegółowych dla realizacji konkretnych zabiegów, które wymagają niestandardowych działań. Podczas planowania SZJ na podstawie auditów wewnętrznych i zewnętrznych, informacji zwrotnej od pacjenta, przeglądów zarządzania i wdrażania zmian, zachowana jest integralność systemu. Kluczową rolę dla planowania Systemu Zarządzania Jakością pełni Dyrektor oraz Pełnomocnik ds. SZJ Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja Odpowiedzialność i uprawnienia Zakres obowiązków, odpowiedzialność i uprawnienia personelu zostały określone w Zakresach Obowiązków Pracowników zatwierdzonych przez Dyrektora oraz w Kartach stanowiskowych pracowników opracowanych na poszczególne stanowiska pracy znajdujących się w Dziale Zatrudnienia. Wzajemne zależności pomiędzy komórkami organizacyjnymi i poszczególnymi pracownikami pokazuje Schemat Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszej Księgi oraz Regulamin Organizacyjny SP ZOZ w Człuchowie. Wszelkie prawa zastrzeżone 19 z 34

20 Przedstawiciel kierownictwa Dyrektor zarządzeniem nr 40/2007 z dnia r. powołał Pełnomocnika ds. SZJ. Zmiana Pełnomocnika ds. SZJ nastąpiła dnia r. zarządzeniami nr 27/2008 i 28/2008 z dnia r. Dyrektor określił dla Pełnomocnika ds. SZJ następujące obowiązki i uprawnienia: zapewnienie (planowanie, organizowanie, nadzorowanie działań), że ustanowione procesy niezbędne dla Systemu Zarządzania Jakością zostaną wdrożone i utrzymywane; przedstawianie Najwyższemu Kierownictwu nie rzadziej niż jeden raz w roku sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem; organizowanie nie rzadziej niż jeden raz w roku przeglądu zarządzania SZJ; zarządzanie auditami wewnętrznymi, nadzorem nad usługą niezgodną z wymaganiami, działaniami korygującymi i zapobiegawczymi; nadzorowanie dokumentów i zapisów oraz zmian w dokumentacji systemu; organizowanie szkoleń dotyczących SZJ; upowszechnianie w świadomości personelu ważności spełniania wymagań pacjenta; współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach dotyczących SZJ Komunikacja wewnętrzna W celu zapewnienia właściwego przekazywania informacji wewnętrznych, łącznie z informowaniem pracowników o skuteczności SZJ opracowano: a) komunikację werbalną : spotkania Dyrektora z ordynatorami i kierownikami działów; spotkania Dyrektora z kadrą w celu omówienia doraźnych problemów; indywidualne spotkania i konsultacje Dyrekcji z poszczególnymi pracownikami; b) komunikację niewerbalną: Wszelkie prawa zastrzeżone 20 z 34

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLIX/815/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 27 września 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szpitala Wojewódzkiego im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Data utworzenia 2010-09-27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITALA POWIATOWEGO W PISZU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu, zwany dalej Zakładem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie

Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 16 grudnia 2015, 01:12 Zarządzenie Nr 10 MSWiA z dnia 9 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Krakowie Dz.Urz.MSWiA.04.4.9

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Informacja... 13 43 78613, 13 43 78000. Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Informacja...... 13 43 78613, 13 43 78000 Fax... 13 43 78204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Dział Marketingu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO. z dnia 18 września 2013 r. UCHWAŁA NR 300/XLI/2013 RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: zmian statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Skłodowskiej - Curie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Centrala... 43 78 000. Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Centrala... 43 78 000 Fax... 43 78 204 PION DYREKTORA SZPITALA Dyrektor Sekretariat... 4378586 Fax... 4378204 Pielęgniarka Naczelna...4378307

Bardziej szczegółowo

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania

STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Rozdział 2 Siedziba i obszar działania STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce, zwany dalej Zakładem, jest podmiotem leczniczym

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU

STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU 09-400 PŁOCK, UL. MEDYCZNA 19 MISJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W PŁOCKU SATYSFAKCJĘ PACJENTA OSIĄGAMY POPRZEZ WYSOKĄ JAKOŚĆ I DOSKONALENIE NASZYCH

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 października 2012 r. Poz. 4028 UCHWAŁA NR XLI/512/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie

Statut Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie zwany dalej Zakładem działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009

Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Program Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2009 Deklaracja w Polityce ZSZ Cel Zadania Termin realizacji Osoby odpowiedzialne zapobieganie zanieczyszczeniom, poprzez racjonalną gospodarkę zasobami oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: CZP.I.9612.13.8.2013 Kielce, dnia 8 lipca 2013 r. Pan Józef Grabowski Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 maja 2005 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 12:56 ZARZĄDZENIE NR 20 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 maja 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin

Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin A D R E S Y Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Małachowskiego 12 42-500 Będzin tel. centr. Będzin (32) 267-30-11; Czeladź (32) 265-16-44, 265-17-47; 265-15-86; 265-15-81; 265-16-86; 265-14-36;

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Każda firma ma w sobie wielką zdolność działania. Kierownictwo musi tylko znaleźć sposób, by ten potencjał wykorzystać w dojściu do postawionego przed firmą celu

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie

Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Źródło: http://bip.mswia.gov.pl Wygenerowano: Środa, 23 grudnia 2015, 15:41 Zarządzenie Nr 5 MSWiA z dnia 27 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu ZOZ MSWiA w Koszalinie Dz.Urz.MSWiA.04.2.4

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr II/26/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2

Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Warszawa, dnia 2 lutego 2011 r. Nr 2 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI: 9 Nr 1 z dnia 10 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium

Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium INSTYTUT MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I TECHNOLOGII BETONU STANDARD CERTYFIKACJI SQ-2010/LB-001 Certyfikacja systemu zarządzania jakością w laboratorium Copyright by IMBiTB Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 2705 UCHWAŁA NR XLV/383/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL.

Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. Spis numerów telefonów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42 ZESPÓŁ SZPITALNY PRZY UL. DEKERTA 1 Przychodnie i Poradnie Izba Przyjęć i SOR Oddziały szpitalne42

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 9 marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Załącznik do uchwały Nr XXV/247/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 czerwca 2012 roku STATUT Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie - Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Akredytacja laboratoriów wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Marek Misztal ENERGOPOMIAR Sp. z o.o. Biuro Systemów Zarządzania i Ocen Nowe Brzesko, 26 września 2006 r. Czy systemy zarządzania są nadal dobrowolne?

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r.

RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15. UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. RADA SPOŁECZNA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 61-866 POZNAŃ, GARBARY 15 UCHWAŁA NR 33(241)/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie zmiany statutu Wielkopolskiego Centrum Onkologii 1 Na podstawie art. 39

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej

Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej DOZYMETRIA Systemy zarządzania jakością w ochronie radiologicznej Jakub Ośko System zarządzania jakością zespół systematycznie planowanych i wykonywanych działań, koniecznych dla wystarczającego zapewnienia,

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 października 2015 r. Poz. 4098 UCHWAŁA NR 1189/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 20 października 2015 r. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.13 NADZÓR NAD ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30

SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 SPIS TELEFONÓW Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie 10-045 Olsztyn ul. Niepodległości 44 INFORMACJA: (89) 532 62 30 ADMINISTRACJA Dyrektor Naczelny 527 25 42 wew. Sekretariat 532 62 63 263 Zastępca

Bardziej szczegółowo

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

STATUT. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Zmiany z 11,2007 STATUT Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej I. Postanowienia ogólne & 1. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej, zwany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie

Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie Uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia... w sprawie zmiany statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 1 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH :

załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : załącznik Nr 1 do Statutu Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH : 1) Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Endokrynologii z Pracownią Medycyny Nuklearnej; 2) Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, zwany dalej Zakładem jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. 2. Szpital nosi imię św.

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

VS DATA S.C. z siedzibą w Gdyni 81-391, ul. Świętojańska 55/15 tel. (+48 58) 661 45 28 KSIĘGA Egzemplarz nr: 1 Wydanie: 1.0 Opracował Zatwierdził Imię i nazwisko Łukasz Chołyst Witold Sobolewski Data 2008.02.20

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 6.1 Zapewnienie zasobów W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały określone i są dostarczane niezbędne zasoby do wdraŝania, utrzymywania i doskonalenia

Bardziej szczegółowo