System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

Transkrypt

1 System Zarządzania Jakością Kształcenia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI, A WEWNĘTRZNE SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Warszawa, 16 marca 2010 r. Seminarium Bolońskie Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

2 JAKOŚĆ - definicje JAKOŚĆ - definicje JAKOŚĆ, definicja kompleksowa - jakość oznacza pełne i ciągłe zaspokajanie potrzeb odbiorcy na konkurencyjnym rynku Studenta, pracodawcy JAKOŚĆ, definicja wartościowa - jakość to stopień doskonałości produktu Wykształconego absolwenta SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI - oznacza strukturę organizacyjną, podział odpowiedzialności, procedury, procesy i zasoby umoŝliwiające wdroŝenie zarządzania jakością ZAPEWNIENIE JAKOŚCI - oznacza wszystkie planowane i systematyczne działania niezbędne do tworzenia odpowiedniego stopnia zaufania co do tego, Ŝe usługa spełni ustalone wymagania jakościowe Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

3 JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Prawidłowa budowa programów studiów w oparciu o efekty uczenia się i ich właściwa realizacja powinny prowadzić do osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia i rozwoju mobilności. Aby to osiągnąć niezbędna jest KULTURA JAKOŚCI rozumiana jako zbiorowa odpowiedzialność za kształcenie (uczenie się). Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

4 KULTURA JAKOŚCI systemy zapewnienia jakości; wzorce zachowań i i działań związanych z dbałością o jakość Wewnętrzne systemy zapewnienia jakości Mają prowadzić do KULTURY JAKOŚCi Zewnętrzne systemy zapewnienia jakości Np. komisje akredytacyjne - krajowe i europejskie KULTURA JAKOŚCI podnosi wartość instytucji Zewnętrzne procedury sprawdzania dostarczają społeczeństwu informacji o randze instytucji Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska Od czego zacząć?

5 WdraŜanie KULTURY JAKOŚCI na poziomie uczelni / wydziału / instytutu 1. Powołanie jednostek odpowiedzialnych za opracowanie systemu zapewnienia jakości i zarządzania jakością kształcenia (na kaŝdym z poziomów, w ramach całej społeczności akademickiej). 2. Opracowanie procedur dotyczących róŝnych elementów procesu dydaktycznego (m.in. zatwierdzanie/modyfikacja programów, procedur egzaminacyjnych, kontrola całkowitego obciąŝenia studentów, etc) i określenie odpowiedzialności za poszczególne elementy. 3. Ewaluacja (diagnoza) obecnego stanu. 4. Plan poprawienia jakości. Plan naprawczy np. wg cyklu koła Deminga (PDCA Plan Do Check Act : planowanie realizacja kontrola wykonanie naprawy) wymuszający na społeczności akademickiej pewne zachowania i działania pro-jakościowe. Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

6 European Standards and Guidelines (ESG) European Standards and Guidelines (ESG) Instytucje muszą opracować politykę zapewniania jakości, która dotyczy: relacji pomiędzy kształceniem i badaniami naukowymi w instytucji instytucjonalnej strategii dla jakości i standardów organizacji systemu zapewniania jakości odpowiedzialności wydziałów, instytutów i innych jednostek organizacyjnych oraz indywidualnych osób za zapewnianie jakości włączenia studentów do zapewniania jakości sposobów wprowadzania tej polityki, monitorowania i poprawiania Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

7 STANDARDY I WSKAZÓWKI ENQA (European Association for Quality Assurance in in Higher Education) 1. Polityka oraz procedury zapewnienia jakości. 2. Zatwierdzanie, monitoring oraz okresowy przegląd programów oraz ich efektów 3. Ocenianie studentów 4. Zapewnienie jakości kadry dydaktycznej 5. Zasoby do nauki oraz środki wsparcia dla studentów 6. Systemy informacyjne 7. Publikowanie informacji Maria Ziółek - Ekspert Boloński European Standards and Guidelines (ENQA 2005)

8 WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRZEPISY PRAWNE PRZEPISY PRAWNE Dziennik Ustaw nr 164 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia Uczelnia jest zobowiązana do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. W tym celu tworzy wewnętrzny system zapewnienia jakości Uchwała nr 219/2008 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny systemu weryfikacji efektów kształcenia III. Czy w uczelni wypracowano systemowe rozwiązania w zakresie doskonalenia standardów jakości? 1. W jaki sposób uczelnia wykorzystuje ankiety studenckie? Jaki jest zakres pytań na jakie odpowiadają studenci oceniający nauczycieli? 2. Czy oceniana jednostka dokonuje systematycznego przeglądu stosowanych standardów kształcenia? 3. Kto uczestniczy w procesie doskonalenia standardów jakości?

9 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Strategia Rozwoju UAM na lata Cel strategiczny 2 NajwyŜsza Jakość Kształcenia 2.1. Wprowadzenie wewnętrznego systemu oceny i zapewnienia jakości kształcenia - do końca Uporządkowanie zasad organizacyjnych i programowych na trzech poziomach studiów (część zadań do końca 2010, inne do końca 2011 i część w systemie ciągłym) 2.3. Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich zasady opracowane do końca ZróŜnicowanie i zwiększenie oferty i trybów studiów (zadania terminowe i ciągłe) 2.5. Kształtowanie sylwetki absolwenta 2.6. Wspieranie samodzielności studentów I i II stopnia 2.7. Internacjonalizacja kształcenia 2.8. Rozbudowa nowoczesnej infrastruktury kształcenia.

10 Pytania, które zadają władze UAM Pytania, które zadają władze UAM Jaka jest rzeczywistość? czyli Jak realizowane są studia dwu (trzy) stopniowe? (programy, metody nauczania.) Jak przygotować się na wprowadzenie Krajowych Ram Kwalifikacji? (Co moŝna zrobić juŝ, z czym czekać?) Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

11 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wprowadzenie systemu studiów dwustopniowych w roku akademickim 2006/07 Studia doktoranckie prowadzone wg reguł wewnętrznych Stan aktualny Pierwsi absolwenci studiów I stopnia (08/09) na wszystkich wydziałach i II stopnia na niektórych wydziałach Sygnały: - programy I stopnia często bazują na skondensowanych programach studiów jednostopniowych - studia II st. czasami brak pomysłów na program - zdarza się niski poziom kwalifikacji absolwentów -.. Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

12 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Działania równoległe Powszechne nauczanie tworzenia programów studiów w oparciu o efekty uczenia się i nauczanie języka opisu efektów uczenia się Budowa uczelnianego SYSTEMU Zarządzania Jakością Kształcenia ~ studentów; ~3 000 pracowników naukowo-dydaktycznych 14 wydziałów Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

13 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Nauczanie. 1. Szkolenia koordynatorów ECTS i USOS wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków w zakresie: - Opisów efektów uczenia się dla stopni I i II - Opisów efektów uczenia się dla przedmiotów/modułów 2. Koordynatorzy ECTS uczą języka opisów efektów uczenia się pracowników swojego wydziału/kierunku; przekazują wzory takich opisów i sprawdzają poprawność opisów otrzymanych od pracowników. Opisy dotyczą aktualnie prowadzonych przedmiotów i zostają umieszczone w katalogach przedmiotów w systemie USOS Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

14 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wzory opisów przedmiotów w j. polskim i angielskim Przykładowy opis przedmiotu na studiach humanistycznych Wstęp do nauki o Literaturze Studia I stopnia Prof. E. Kraskowska Nauczanie. Student: 1) uzyskuje podstawową wiedzę na temat: miejsca nauki o literaturze w obszarze nauk humanistycznych; związków nauki o literaturze z innymi dziedzinami wiedzy (językoznawstwo, filozofia, socjologia, psychologia, kulturoznawstwo i in.); podstawowych pojęć literaturoznawczych (epoka, prąd, gatunek, konwencja, autor, utwór, odbiorca itp.); dziejów badań nad literaturą (staroŝytność, doktryny klasycystyczne, wiek XIX, główne kierunki w badaniach literackich w wieku XX i XXI); aktualnej sytuacji literaturoznawstwa w Polsce i za granicą; 2) rozumie: znaczenie badań nad literaturą w naukach humanistycznych i w kulturze ogólnej; specyfikę badań literackich; istotę związków między literaturą a innymi zjawiskami kulturowymi; róŝnicę między profesjonalnym a amatorskim podejściem do literatury; 3) posiada umiejętność: czytania ze zrozumieniem prac naukowych z zakresu literaturoznawstwa, streszczania ich i komentowania; prawidłowego posługiwania się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu literaturoznawstwa; konstruowania dłuŝszej wypowiedzi ustnej w formie indywidualnej prezentacji i/lub głosu w dyskusji; gromadzenia i wykorzystywania informacji naukowej; systematyzowania wiedzy szczegółowej; porównywania róŝnych koncepcji teoretycznych; rekapitulowania i podsumowywania dyskusji, wyciągania wniosków; pracy w grupie.

15 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wzory opisów przedmiotów w j. polskim i angielskim Przykładowy opis przedmiotu na studiach nauk ścisłych Kataliza heterogeniczna studia II stopnia Prof. M. Ziółek Nauczanie. EFEKTY UCZENIA SIĘ. Po zakończeniu przedmiotu student powinien wykazać się: 1) Wiedzą i zrozumieniem: - preparatyki i modyfikacji katalizatorów - istoty działania katalizatora - etapów reakcji katalitycznych i zjawisk zachodzących na powierzchni katalizatora - teorii katalizy - działania centrów aktywnych katalizatora - metod określania struktury/tekstury oraz własności powierzchniowych katalizatorów (w szczególności: XRD, TEM, SEM, adsorpcji azotu, FTIR, UV- VIS, XPS, EPR, TGA, TPD, TPO, TPR, reakcji testowych) - sposobów wyraŝania aktywności i selektywności procesu - najwaŝniejszych przemysłowych procesów katalitycznych. 2) Zdolnością doboru właściwych katalizatorów do procesów utleniania-redukcji i kwasowo-zasadowych. 3) Umiejętnością wyboru właściwych technik do badania katalizatorów i zjawisk zachodzących na ich powierzchni. 4) Umiejętnością interpretacji wyników badań i formułowania trafnych wniosków. 5) Umiejętnością doboru właściwych warunków do prowadzenia określonego procesu katalitycznego. 6) Zdolnością pisania raportu na bazie wykonanego projektu badawczego. 7) Umiejętnością prezentacji i dyskusji wyników badań.

16 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wstęp do nauki o literaturze Kalkulacja nakładu pracy studenta Nauczanie.ECTS 1. Godziny kontaktowe 30h = 1 p. ECTS 2. Czytanie zadanych lektur (7 stron tekstu naukowego/1h, ok. 70 stron = 10h) 3. Przygotowanie indywidualnej prezentacji ustnej 10h Kataliza heterogeniczna 4. Przygotowanie do zaliczenia 10 h = 30h = 1 p. ECTS KALKULACJA NAKŁADU PRACY STUDENTA Razem: 2 p. ECTS 1. Godziny kontaktowe: 90 h (30 h wykładów i 60 h ćwiczeń laboratoryjnych) 2. Przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych: 60 h 3. Opracowanie wyników ćwiczeń laboratoryjnych: 20 h 4. Czytanie wskazanej literatury: 10 h 5. Napisanie i dyskusja raportu z ćwiczeń laboratoryjnych: 40 h 6. Przygotowanie do egzaminu: 40 h RAZEM: 260 h 10 ECTS Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

17 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu System. Budowa Uczelnianego i Wydziałowych Systemów Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia Jak zbudować ogólnouczelniany system zarządzania jakością nie naruszając autonomii wydziałów? Preambuła do Uchwały Senatu UAM W trosce o najwyŝszą jakość kształcenia, zgodnie ze Strategią Rozwoju przyjętą na lata , tworzy się w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uczelniany System Zarządzania Jakością Kształcenia, który budowany jest z poszanowaniem autonomii i specyfiki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w przekonaniu, Ŝe umacnianiu wysokiej jakości kształcenia słuŝy ocena własna, dialog, współpraca i wdraŝanie najlepszych rozwiązań.

18 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu System Zarządzania Jakością Kształcenia Czym nie jest, nie moŝe być? NajwyŜszą Izbą Kontroli Przeregulowaniem systemu kształcenia Dodatkowym zbiurokratyzowaniem Ograniczeniem kreatywności, innowacyjności, etc Czym ma być? Drogowskazem do KULTURY JAKOŚĆ i ma motywować do osiągnięcia celu

19 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UCZELNIANA RADA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (RJK) (KZJK) (KOJK)

20 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia: 1. Przewodniczący senackiej Komisji ds. Kształcenia 2. Przewodniczący rektorskiej Komisji ds. Studentów 3. Pełnomocnik Rektora ds. Systemu ECTS 4. Pełnomocnik Rektora ds. Systemów Informatycznego Zarządzania Uczelnią 5. Pełnomocnik Rektora ds. LLL 6. Pełnomocnik Rektora ds. Programu LLP Erasmus 7. Pełnomocnik Rektora ds. Multimedialnych Technik Kształcenia 8. Kierownik Działu Nauczania Komisja ds. Oceny Jakości Kształcenia: 1. Pełnomocnik rektora ds. oceny jakości kształcenia 2. Członek pracownik naukowo - dydaktyczny 3. Członek pracownik naukowo dydaktyczny 4. Członek pracownik naukowo dydaktyczny 5. Koordynator ds. ankiet 6. Przedstawiciel studentów 7. Przedstawiciel doktorantów

21 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zespółds. zapewnienia jakości kształcenia: 1. Prodziekan właściwy ds. kształcenia - przewodniczący 2. Członkowie: a) koordynatorzy działań na rzecz jakości kształcenia b) inne osoby wskazane przez dziekana Zespółds. oceny jakości kształcenia: 1. Przewodniczący 2. Trzech nauczycieli akademickich (w tym 1 adiunkt) 3. Przedstawiciel studentów 4. Przedstawiciel doktorantów 5. Inne osoby wskazane przez dziekana

22 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uchwały, zarządzenia. Uchwała nr 126/2010 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zarządzenie Nr 130/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie powołania Rady ds. Jakości Kształcenia (RJK) Zarządzenie Nr 131/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia

23 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Szczegółowe zadania Rady ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia Do szczegółowych zadań Rady ds. Jakości Kształcenia naleŝy: - opracowanie strategii zapewnienia jakości kształcenia w UAM - określenie procedur i polityki zarządzania jakością kształcenia na Uniwersytecie Zapisy z Zarządzeń Rektora - opracowanie prawnej, merytorycznej i technicznej dokumentacji systemu zarządzania jakością kształcenia - ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością kształcenia

24 Do szczegółowych zadań Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia naleŝy: - opracowanie wytycznych ewaluacji (audytu wewnętrznego) stanu wyjściowego w zakresie kształcenia na wszystkich wydziałach UAM - stałe monitorowanie i analiza jakości kształcenia na wydziałach - opracowanie programu poprawy jakości i wytycznych dla wydziałowych zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia - podejmowanie działań doskonalących jakość kształcenia (m.in. szkolenia nt. budowy programów studiów w oparciu o efekty uczenia się, dbałość o stały rozwój umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich) - koordynacja stosowania systemu akumulacji i transferu punktów (ECTS)

25 cd. - stałe monitorowanie programów studiów i ich opisów w postaci efektów uczenia się zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji - dbałość o rozwój róŝnych form kształcenia przez całe Ŝycie (LLL) i ich rozpowszechnianie - koordynacja kształcenia w formie e-learningu - koordynacja funkcjonowania uczelnianego systemu obsługi studenta (USOS) oraz zapewnienie jasnego systemu informacyjnego - koordynacja mobilności studentów i pracowników administracyjnych i dydaktycznych - dbałość o zapewnienie jakości kadry dydaktycznej - dbałość o środki wsparcia dla studentów - publikowanie informacji dotyczących Europejskiego Obszaru Szkolnictwa WyŜszego i rozwoju Procesu Bolońskiego

26 Do szczegółowych zadań Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia naleŝy: - monitoring realizacji wytycznych RJK, m.in. dotyczących programów nauczania, kryteriów wejść na poszczególne stopnie, jakości prac dyplomowych, etc. - badania ankietowe w systemie zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia (ankiety dot. warunków studiowania, organizacji studiów, programów studiów, efektów kształcenia, oceny nauczycieli akademickich,.) prowadzone wśród studentów, doktorantów, pracowników dydaktycznych, absolwentów, pracodawców - analiza wyników badań ankietowych ogólnouniwersyteckich - analiza wyników prac wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia

27 Do szczegółowych zadań wydziałowych zespołów ds. zapewnienia jakości kształcenia naleŝy: - opracowanie strategii kształcenia - opracowanie koncepcji programów studiów z uwzględnieniem zapotrzebowania na dany program oraz zasobów ludzkich, materialnych i moŝliwości finansowych jednostki - określenie warunków brzegowych (kontekst europejski i krajowy; oczekiwane kompetencje wejściowe kandydatów; oczekiwane kompetencje wyjściowe absolwentów) - opracowanie programów studiów w oparciu o oczekiwane efekty uczenia się zgodne z koncepcją programu i warunkami brzegowymi - przypisywanie punktów ECTS do efektów uczenia się i ich weryfikacja - dobór odpowiednich typów zajęć i metod dydaktycznych - dobór odpowiednich metod oceny nabytych kompetencji - wdroŝenie studiów poprzez zatwierdzenie programów, dobór wykładowców, szczegółowe opisy zajęć, uruchomienie studiów (zabezpieczenie infrastruktury, ustalenie optymalnego harmonogramu zajęć) - opracowanie zasad podnoszenia jakości kadry dydaktycznej (rekrutacja, podnoszenie kwalifikacji, promocja dobrego nauczania, etc.) - opracowanie zasad uznawalności kształcenia poza formalnego i nieformalnego

28 Do szczegółowych zadań wydziałowych zespołów ds. oceny jakości kształcenia naleŝy: - przeprowadzenie ewaluacji (audytu wewnętrznego) stanu wyjściowego na wydziałach wg wytycznych RJK - monitoring wprowadzania rekomendacji RJK dla poprawy jakości kształcenia na wydziale - koordynacja ankietyzacji - ocena zasobów i środków wsparcia dla kształcenia - ocena mobilności studentów, pracowników administracyjnych, kadry dydaktycznej

29 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zadanie nr 1 RJK Opracowanie pytań do ewaluacji (audytu wewnętrznego) stanu wyjściowego na UAM i wydziałach Ocena uwzględnia: 1.Programy nauczania 2.Formy kształcenia i oceniania 3.Organizację studiów 4.System informacyjny 5.Kadra nauczająca 6.Warunki techniczne realizacji zajęć dydaktycznych 7.Formy promocji i oceny jakości kształcenia 8.Środki wsparcia Zadanie nr 2 RJK Opracowanie pytań do ankiety dla studentów; na bazie pytań z arkusza ewaluacyjnego

30 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Plany na najbliŝsze miesiące Marzec kwiecień 2010 samodokształcanie, szkolenia Maj czerwiec ) Przeprowadzenie ewaluacji na wydziałach - wypełnianie arkusza ewaluacyjnego przez wydziałowe zespoły 2) Przeprowadzenie ogólnouniwersyteckich ankiet studenckich w systemie USOS

31 DZIĘKUJĘZA UWAGĘ Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska

32 Zagadnienia do dyskusji Ogólna koncepcja systemu: relacje między uczelnianym i wydziałowymi strukturami zapewnienia jakości, zakres autonomii wydziałów i innych jednostek Gromadzenie danych dotyczących cych róŝnych r aspektów działalno alności dydaktycznej: rodzaje badanych zbiorowości środowiska akademickiego, zakres gromadzonych danych, częstotliwość zbierania danych, narzędzia do zbierania danych, sposób opracowania i publikacji wyników Formy oceny i wykorzystanie wyników w oceny Sposoby doskonalenia i motywowania kadry dydaktycznej i administracyjnej

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Załącznik nr 3 do uchwały nr 95/2013 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego PWSZ w Koninie z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia programów kształcenia dla studiów podyplomowych bezpieczeństwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Część I: Organizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo