PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie Leonardo da Vinci Formularz wniosku 2011 Certyfikat dla projektu mobilności Tabele Referencyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie Leonardo da Vinci Formularz wniosku 2011 Certyfikat dla projektu mobilności Tabele Referencyjne"

Transkrypt

1 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie Leonardo da Vinci Formularz wniosku 2011 Certyfikat dla projektu mobilności Tabele Referencyjne TABELE REFERENCYJNE NALEśY STOSOWAĆ PRZY WYPEŁNIANIU FORMULARZA WNIOSKU CERTYFIKAT DLA PROJEKTU MOBILNOŚCI LEONARDO DA VINCI PROCEDURA SELEKCJI 2011 NaleŜy korzystać z poniŝszych tabel podczas wypełniania formularza wniosku MoŜliwe opcje wypełnienia danego pola w formularzu, w którym znajduje się odniesienie do danej tabeli, znajdują się poniŝej. W celu uniknięcia nieporozumień naleŝy wpisać kod i opis. TABELA A. ROLA INSTYTUCJI PARTNERSKIEJ APP Wnioskodawca Organizacja, która składa i jest prawnie odpowiedzialna za wniosek i która stanie się Beneficjentem w przypadku, gdy wniosek zostanie zatwierdzony CO-MAN Koordynator odpowiedzialny JeŜeli jest to instytucja inna niŝ wnioskująca za zarządzanie SE-PA Partner wysyłający Partner będący instytucją wysyłającą, uczestniczącą w projekcie mobilności (jeŝeli inny niŝ wnioskodawca lub instytucja koordynująca). HO-PA Partner przyjmujący Partner będący organizacją goszczącą biorącą udział w projekcie mobilności. INT-PA Partner pośredniczący Partner pośredniczący w działaniu związanym z mobilnością. TABELA B. TYPY DZIAŁAŃ MobIVT MobPLM MobVETPRO Mobilność osób szkolonych w ramach kształcenia zawodowego Mobilność osób na rynku pracy Osoby odpowiedzialne za kształcenie i szkolenie zawodowe TABELA C. DZIEDZINY EDUKACJI Kod Opis 1 PEDAGOGIKA 14 Pedagogika i kształcenie nauczycieli 141 Kształcenie i szkolenie 142 Nauka o kształceniu 1

2 146 Szkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych 2 NAUKI HUMANISTYCZNE I SZTUKA 21 Sztuka 210 Sztuka (programy ogólne) 211 Sztuki piękne 212 Muzyka i sztuki sceniczne 213 Techniki audiowizualne i produkcja medialna 214 Projektowanie i wzornictwo (graficzne, przemysłowe, projektowanie ubiorów, tekstylia) 215 Rzemiosło 22 Nauki humanistyczne 3 NAUKI SPOŁECZNE, EKONOMIA I PRAWO 31 Nauki społeczne i behawioralne 311 Psychologia 312 Socjologia i studia kulturoznawcze 313 Nauki polityczne oraz nauka o prawach i obowiązkach obywatela 314 Ekonomia 316 Stosunki międzynarodowe, europeistyka, studia regionalne 317 Antropologia 318 Badania nad rozwojem 32 Dziennikarstwo i informacja 321 Dziennikarstwo i sztuka reportaŝu 322 Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, archiwistyka 34 Ekonomia i zarządzanie 340 Ekonomia i zarządzanie (programy ogólne) 341 Handel hurtowy i detaliczny 342 Marketing i zarządzanie sprzedaŝą 343 Finanse, bankowość, ubezpieczenia 344 Rachunkowość i podatki 345 Nauki o zarządzaniu i administracji 346 Obsługa sekretarska i biurowa 347 Świat pracy 38 Prawo 4 NAUKA, MATEMATYKA I NAUKI KOMPUTEROWE 42 Nauki biologiczne 44 Nauki fizyczne 46 Matematyka i statystyka 48 Informatyka 482 Wykorzystanie komputerów 5 NAUKI TECHNICZNE, PRZEMYSŁ, BUDOWNICTWO 52 InŜynieria i technika 520 InŜynieria i technika (programy ogólne) 521 Przemysł maszynowy i metalurgiczny 522 Elektryczność i energetyka 523 Elektronika i automatyzacja 524 Procesy chemiczne 525 Pojazdy mechaniczne, statki i samoloty 54 Produkcja i przetwórstwo 540 Produkcja i przetwórstwo (programy ogólne) 541 Przetwórstwo spoŝywcze 542 Tekstylia, odzieŝ, obuwie, skóry 543 Wyroby (drewno, papier, plastik, szkło) 544 Górnictwo i kopalnictwo 58 Architektura i budownictwo 2

3 581 Architektura i urbanistyka 582 Budownictwo i budownictwo lądowe 6 ROLNICTWO I WETERYNARIA 62 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 620 Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo (programy ogólne) 621 Produkcja roślinna i zwierzęca 622 Ogrodnictwo 623 Leśnictwo 624 Rybołówstwo 64 Weterynaria 7 NAUKI MEDYCZNE 72 Ochrona zdrowia 721 Medycyna 722 Usługi medyczne 723 Pielęgniarstwo, połoŝnictwo, fizjoterapia 724 Stomatologia 725 Diagnostyka medyczna i techniki terapeutyczne 726 Terapia i rehabilitacja 727 Farmacja 76 Opieka społeczna 761 Opieka nad dziećmi i młodzieŝą 762 Praca socjalna i poradnictwo 8 USŁUGI 81 Usługi dla ludności 810 Usługi dla ludności (programy ogólne) 811 Hotele, restauracje i zbiorowe Ŝywienie 812 PodróŜe, turystyka i czas wolny 813 Nauki o sporcie i kulturze fizycznej 814 Usługi domowe 815 Usługi fryzjerskie i kosmetyczne 84 Usługi transportowe 840 Usługi transportowe 85 Ochrona środowiska 86 Bezpieczeństwo i ochrona 860 Bezpieczeństwo i ochrona (programy ogólne) 861 Ochrona osób i mienia 862 Bezpieczeństwo i higiena pracy 863 Siły zbrojne i obrona kraju TABELA D. TYPY INSTYTUCJI ASC-PAR ASC-TCH ASC-TRNee ASC-VET CONS-GUID CONS-INF EDU-COMP EDU-SCHNur EDU-SCHVoc EDU-SpNeed EDU-VET Stowarzyszenie rodziców Stowarzyszenia nauczycieli Stowarzyszenie staŝystów Stowarzyszenie instytucji kształcenia zawodowego Centrum poradnictwa zawodowego Instytucja świadcząca usługi poradnictwa i informowania nt. uczenia się przez całe Ŝycie Dział szkoleń w spółce Przedszkole Średnia szkoła zawodowa Instytucja dla uczniów/studentów o specjalnych potrzebach Organizacja lub centrum kształcenia zawodowego 3

4 ENT-CHCom ENT-CHCrft ENT-CHInd ENT-LARGE ENT-PROFS ENT-SME ENT-TRD ENT-UNION NFP-ASC NFP-NGO NFP-VOL PUB-HSP PUB-LOC PUB-NAT PUB-REG RES-PRV RES-PUB Izba Handlowa Izba Rzemieślnicza Izba Przemysłowa duŝe przedsiębiorstwo (> 500 pracowników) Stowarzyszenia zawodowe MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa) Organizacje branŝowe Partnerzy społeczni (związki zawodowe, etc.) Stowarzyszenie non-profit Organizacja pozarządowa (NGO) Organizacja charytatywna Szpital Władze publiczne (lokalne) Władze publiczne (krajowe) Władze publiczne (regionalne) Prywatne ośrodki badawcze Państwowe ośrodki badawcze (nie Szkoły WyŜsze) TABLE E. SEKTOR GOSPODARKI (NACE) Opis A 1 A 2 A 3 B B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 C C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 ROLNICTWO, LEŚNICTWO I RYBACTWO Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając pokrewną działalność usługową Leśnictwo i pozyskiwanie drewna Rybołówstwo i akwakultura GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud metali Górnictwo i wydobywanie pozostałe Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Produkcja artykułów spoŝywczych Produkcja napojów Produkcja wyrobów tytoniowych Produkcja wyrobów tekstylnych Produkcja odzieŝy Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów uŝywanych do wyplatania Produkcja papieru i wyrobów z papieru Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 4

5 C 24 C 25 C 26 C 27 C 28 C 29 C 30 C 31 C 32 C 33 D D 35 E E 36 E 37 E 38 E 39 F F 41 F 42 F 43 G G 45 G 46 G 47 H H 49 H 50 H 51 H 52 H 53 I I 55 I 56 J J 58 J 59 J 60 J 61 J 62 J 63 K K 64 K 65 Produkcja metali Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych Produkcja urządzeń elektrycznych Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja mebli Produkcja innych wyrobów Naprawa i instalowanie maszyn i urządzeń WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami BUDOWNICTWO Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inŝynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane specjalistyczne HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA Transport lądowy oraz transport rurociągowy Transport wodny Transport lotniczy Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport Działalność pocztowa i kurierska DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI Zakwaterowanie Działalność usługowa związana z wyŝywieniem INFORMACJA I KOMUNIKACJA Działalność wydawnicza Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych Telekomunikacja Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane Działalność usługowa w zakresie informacji DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 5

6 K 66 L L 68 M M 69 M 70 M 71 M 72 M 73 M 74 M 75 N N 77 N 78 N 79 N 80 N 81 N 82 O O 84 P P 85 P 85.1 P P 85.2 P P 85.3 P P P 85.4 P P P 85.5 P P P P P 85.6 P Q Q 86 Q 87 Q 88 R R 90 R 91 R 92 Pozostała działalność finansowa DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe Działalność firm centralnych i nadzorczych, doradztwo związane z zarządzaniem Działalność w zakresie architektury i inŝynierii; badania i analizy techniczne Badania naukowe i prace rozwojowe Reklama, badanie rynku i opinii publicznej Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała Działalność weterynaryjna DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA Wynajem i dzierŝawa Działalność związana z zatrudnieniem Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz inna działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane Działalność detektywistyczna i ochroniarska Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne EDUKACJA Edukacja Wychowanie przedszkolne Wychowanie przedszkolne Szkoły podstawowe Szkoły podstawowe Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Gimnazja i licea ogólnokształcące Technika, szkoły zawodowe, policealne szkoły zawodowe Szkoły wyŝsze Szkoły policealne szkolnictwo trzeciego szczebla Pozostałe formy edukacji Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotaŝu Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca szkolnictwo Działalność wspomagająca szkolnictwo OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA Opieka zdrowotna Pomoc społeczna z zakwaterowaniem Pomoc społeczna bez zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi 6

7 R 93 S S 94 S 95 S 96 T T 97 T 98 U U 99 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność organizacji członkowskich Naprawa komputerów i artykułów uŝytku osobistego i domowego Działalność usługowa indywidualna, pozostała GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE Organizacje i zespoły eksterytorialne TABELA F. ZASIĘG GEOGRAFICZNY Kod L R N E I Opis lokalny regionalny narodowy europejski międzynarodowy TABELA G. LICZBA PRACOWNIKÓW LUB OSÓB SZKOLONYCH Kod S1 1 do 20 S2 21 do 50 S3 51 do 250 S4 251 do 500 S5 501 do S do S7 więcej niŝ Opis TABELA H. JĘZYKI BG Bułgarski LV Litewski CS Czeski LT Łotewski DA Duński MT Maltański DE Niemiecki PL Polski NL Niderlandzki; Flamandzki PT Portugalski EN Angielski RO Rumuński ET Estoński SK Słowacki FI Fiński SL Słoweński FR Francuski ES Hiszpański; Kastylijski GA Irlandzki SV Szwedzki EL Grecki IS Islandzki HU Węgierski NO Norweski IT Włoski TR Turecki 7

8 TABELA I - KRAJ AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK TR IS LI NO Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Estonia Hiszpania Finlandia Francja Zjednoczone Królestwo Grecja Węgry Irlandia Włochy Litwa Luksemburg Łotwa Malta Holandia Polska Portugalia Rumunia Szwecja Słowenia Słowacja Turcja Islandia Liechtenstein Norwegia Uwaga: JeŜeli osoby indywidualne mieszkają w jednym z krajów lub terytoriów zamorskich lub jeden z takich krajów lub terytoriów jest miejscem przeznaczenia, rzeczywiste poniesione koszty podróŝy będą podlegać zwrotowi w całości, bez względu na czas trwania mobilności. 8

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki

MATERIAŁY INFORMACYJNE. według modelu wskaźnikowego i kosztowego. dr Jan Rzepecki MATERIAŁY INFORMACYJNE pn. Różnicowanie składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe według modelu wskaźnikowego i kosztowego dr Jan Rzepecki Warszawa, październik, 2013 r. Dlaczego różnicuje się składkę

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO w LUBLINIE Departament Regionalnego Programu Operacyjnego INSTRUKCJA Wypełniania formularza on-line wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH

ANALIZA DANYCH ZASTANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH OMÓWIENIE BADAŃ I WYNIKÓW PREZENTACJA W RAMACH PROJEKTU BADANIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA WARSZAWA, 24 września 2013 r. AUTOR: DR WIESŁAW KĄKOL Człowiek najlepsza inwestycja Projekt

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące

Wyjaśnienia dotyczące Wyjaśnienia dotyczące Wniosku płatnika składek o udzielenie dofinansowania projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej Program dofinansowania płatników

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA Schemat klasyfikacji SEKCJA A ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO 01 ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne;

Bardziej szczegółowo

Stawki, limity, wskaźniki

Stawki, limity, wskaźniki Stawki, limity, wskaźniki Dodatek Nr 8 2015 n Podatki n Składki na ubezpieczenia społeczne n Zasiłki i świadczenia n Emerytury i renty n Podróże służbowe n Ryczałty na samochód n Wynagrodzenia i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS. Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Konkurs 2012

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS. Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa. Konkurs 2012 PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie COMENIUS Formularz wniosku Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Konkurs 2012 UWAGA! WNIOSEK ZAMIESZCZONY JEST W FORMACIE PDF, śeby UMOśLIWIĆ PAŃSTWU ZAPOZNANIE SIĘ

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [SKREŚLONY]

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZIELONOGÓRSKIE ZAKŁADY USŁUG MIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE [SKREŚLONY] Tekst jednolity uwzględniający zmiany objęte: 1. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15 kwietnia 2009 r. zaprotokołowaną przez notariusza Piotra Szyszko z Kancelarii Notarialnej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA

Klasyfikacja P K D PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA I LEŚNICTWA Klasyfikacja P K D Sekcje SEKCJA A SEKCJA B SEKCJA C SEKCJA D SEKCJA E SEKCJA F SEKCJA G SEKCJA H SEKCJA I SEKCJA J SEKCJA K SEKCJA L SEKCJA M SEKCJA N SEKCJA O SEKCJA P SEKCJA Q PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013

Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Nauka i technika w 2013 r. Science and technology in 2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Nauka i technika w 2013 r. Science

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw. w latach 2011-2013. Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Szczecinie Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011-2013 Główny Urząd Statystyczny Urząd Statystyczny w Szczecinie INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE Warszawa 2014 Opracowanie publikacji: Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI W MSP

SZKOLENIA I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI W MSP Kwestionariusz badania poświęconego szkoleniom oraz innym działaniom mającym na celu rozwój umiejętności i kompetencji w MŚP Na czerwono: instrukcje dla ankietera. Szanowna Pani/Szanowny Panie, Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.

INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com. INSTYTUT EUROTEST 80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 10, tel. 58-341-63-70, fax 58-341-66-20 home page: www.eurotest.com.pl. e.mail: enter@eurotest.com.pl 7 Program Ramowy Badań i Rozwoju UE Stan i warunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2012.08. Wypadki przy pracy w I półroczu 2012 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy pracy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy

Diagnoza i prognozy. makroekonomiczne dla województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach działania 2.1 ZPORR Diagnoza i prognozy makroekonomiczne dla województwa

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r.

Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, sierpień 2013 Wypadki przy pracy w I półroczu 2013 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r.

Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Warszawa, 2011.12. Wypadki przy pracy w I III kwartale 2011 r. I. Źródło i zakres danych Opracowanie zawiera informacje o wypadkach przy

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA. 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna. -------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo