Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej"

Transkrypt

1 Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w edukacji Priorytet 1 Działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegające wykluczaniu oraz wspierające równy start dzieci i młodzieży Działanie 1.1. Zwiększenie udziału dzieci w edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych Zwiększenie liczby dzieci 50 % dzieci objętych jest objętych wychowaniem wychowaniem przedszkolnym lub przedszkolnym alternatywnymi formami tego wychowania Udział dzieci w wieku 3-5 lat w zajęciach wychowania przedszkolnego, Wykorzystanie środków UE na realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Edukacji Narodowej i Sportu, jednostki samorządu terytorialnego 2006 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Objecie młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk patologicznych przygotowaniem zawodowym w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu; Liczba uczestników OHP Podniesienie poziomu wykształcenia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją; Planuje się objęcie działaniami 30 tys. osób rocznie. Ochotnicze Hufce Pracy r. 77

2 Poprawa jakości kształcenia Modernizacja kształcenia zawodowego, Dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów kształcenia Modernizacja 20% szkół zawodowych, jednostki samorządu terytorialnego 2006 System egzaminów zewnętrznych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wprowadzenie niezależnego systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wyposażenie Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego w Wszyscy uczniowie zdają egzamin w systemie zewnętrznym w sprzęt niezbędny do prowadzenia egzaminów Edukacji Narodowej i Sportu, Rozwój systemu stypendiów Akredytacja placówek kształcenia pozaszkolnego i kształcenia na odległość Zmiana przepisów prawa w zakresie udzielania pomocy stypendialnej uczniom i studentom, Powołanie Narodowego Programu Stypendialnego, Udział w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Uzyskiwanie akredytacji przez placówki kształcenia pozaszkolnego kształcenia na odległość Procentowy udział uczniów i studentów otrzymujących wsparcie. Prowadzenie akredytacji przez Kuratoria Oświaty opracowanie procedur, opracowanie dalszych rozwiązań prawnych dla placówek posiadających akredytacje Zakłada się, że ok. 70% placówek wystąpi o akredytację. Objęcie wsparciem ok. 20% ogółu uczniów i studentów Edukacji Narodowej i Sportu, Kuratoria Oświaty Edukacji Narodowej i Sportu, Polityki Społecznej

3 Wsparcie rodzin najuboższych w dostępie do edukacji Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Program Wyprawka szkolna Program dożywiania dzieci w szkołach Doposażenie szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji tej grupy uczniów Liczba uczniów objętych programem Liczba uczniów objętych programem Poprawa jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych poprzez poprawę bazy techno -dydaktycznej szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Objęcie wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej Objecie programem 1,1 mln dzieci Zaopatrzenie ok. 400 szkół specjalnych i 3000 oddziałów integracyjnych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia i terapii Edukacji Narodowej i Sportu, Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej i Sportu, jednostki samorządu terytorialnego Edukacji Narodowej i Sportu, Równość płci w edukacji Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Program "Bez barier" - dla młodzieży do 25 roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap wdrożeniowy Liczba osób niepełnosprawnych w grupie integracyjnej W jaki sposób promuje się normy poprawności w języku publicznym. W jaki sposób promuje się normy poprawności w Rehabilitacja społeczna, edukacyjna i zawodowa młodzieży niepełnosprawnej ruchowo; Planuje się objęcie programem 100 osób niepełnosprawnych rocznie Wprowadzenie zasady równego statusu kobiet i mężczyzn do podstaw programowych, podręczników szkolnych i Ochotnicze Hufce Pracy Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Rozpoczęcie projektu - II półrocze 2005r

4 programach szkolnych. W jaki sposób promuje się normy poprawności w podręcznikach szkolnych. pomocy dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia, poprzez promowanie norm poprawności, w kontekście równego statusu kobiet i mężczyzn, w języku publicznym, w programach i podręcznikach szkolnych Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap wdrożeniowy Liczba przeszkolonych pracowników specjalistycznego poradnictwa szkolnego i zawodowego w zakresie przeciwdziałania utrwalaniu się stereotypów mających wpływ na segmentację rynku pracy i feminizację zawodów. Zagwarantowanie kobietom i mężczyznom równego dostępu do edukacji w szkołach publicznych wszystkich szczebli i typów, poprzez szkolenie pracowników specjalistycznego poradnictwa szkolnego i zawodowego w zakresie przeciwdziałania utrwalaniu się stereotypów mających wpływ na segmentację rynku pracy i feminizację zawodów Edukacji Narodowej i Sportu, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn 2005 Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap wdrożeniowy Liczba nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w zakresie tematyki dotyczącej równego statusu kobiet i mężczyzn. Liczba podręczników, które zostały zmienione, wydane lub uzupełnione o tematykę dot. równego statusu w monitorowanym okresie. Wprowadzenie zasady równego statusu kobiet i mężczyzn do podstaw programowych, podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia, poprzez: - wprowadzenie do podstawy programowej kształcenia ogólnego Edukacji Narodowej i Sportu, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

5 Pomoc rodzicom w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych Wsparcie funkcji wychowawczych poprzez system świadczeń rodzinnych Rozwój profilaktyki rodzin zagrożonych patologią Liczba wprowadzonych zajęć i podręczników z zakresu wiedzy o seksualności człowieka, zgodnych ze współczesną wiedzą medyczną? Liczba przeszkolonych w nauczycieli, w celu realizacji zadania. tematyki dotyczącej równego statusu kobiet i mężczyzn, - wprowadzenie zajęć i podręczników z zakresu wiedzy o seksualności człowieka, zgodnych ze współczesną wiedzą medyczną oraz - promowanie norm poprawności, w kontekście równego statusu kobiet i mężczyzn, w języku publicznym, w programach i podręcznikach szkolnych. Działanie 1.2. Pomoc dla rodzin z dziećmi oraz zapobieganie patologiom w rodzinie Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap wdrożeniowy Ustawa o świadczeniach rodzinnych Ustawa o pomocy społecznej Program "Bezpieczny szlak - tworzenie świetlic socjoterapeutycznych na obszarach wiejskich i po byłych pegeerach Liczba działań o charakterze promocyjnym Liczba dzieci objętych dodatkami edukacyjnymi i wychowawczymi Liczba nowoutworzonych placówek; Liczba dzieci, młodzieży i rodzin, którym udzielono pomocy; Rozwijanie opieki nad dziećmi oraz osobami zależnymi jako wsparcie aktywności ekonomicznej kobiet, poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny Monitorowanie systemu dodatków o charakterze edukacyjnym Stworzenie sieci ok. 400 nowych placówek świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków profilaktyki i interwencji społecznej) świadczących kompleksową Edukacji Narodowej i Sportu we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Polityki Społecznej Polityki Społecznej Polityki Społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów r. tworzenie świetlic - rozpoczęcie - II półrocze 2005r. 81

6 pomoc w sytuacjach kryzysów życiowych, prowadzących szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną w środowisku na rzecz dzieci i młodzieży. Alkoholowych, jednostki samorządu terytorialnego Rozwój nowych form rodzinnej opieki zastępczej Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o pomocy społecznej Program Opieka nad dzieckiem i rodziną wspierający rozwój sieci placówek wsparcia dziennego. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Liczba nowoutworzonych środowiskowych Hufców Pracy; Liczba uczestników tych ŚHP; Liczba rodzin zastępczych Liczba placówek wsparcia dziennego Liczba osób objętych programem; Liczba osób, które Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych patologią, wspieranie socjalne, ścisłe powiązanie nauki zawodu z umiejętnością poruszania się po lokalnym rynku pracy; Utworzenie 20 środowiskowych hufców pracy o stanie łącznym 3000 uczestników Stworzenie dla dzieci sytemu wsparcia poza rodziną o warunkach najbardziej zbliżonych do rodzinnych. Zmiana proporcji pomiędzy dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczowychowawczych i zastępczych rodzinnych formach opieki o 10% Zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w ofercie wsparcia dziennego o 10%. Rozwój systemu wsparcia środowiskowego dla osób i grup młodzieży szczególnie Ochotnicze Hufce Pracy Polityki Społecznej Ochotnicze Hufce Pracy II półrocze 2005 r środowiskowych hufców pracy o stanie 1500 uczestników. II półrocze 2006 r. 10 środowiskowych hufców pracy o stanie 1500 uczestników r. 82

7 przestępczości i uzależnieniom wśród młodzieży. "Szansa 13-18" - program skierowany do młodzieży zagrożonej marginalizacją i społecznym wykluczeniem; powróciły do systemu szkolnego; Liczba osób, które uzyskały przygotowanie zawodowe; Liczba osób, które uzyskały wsparcie socjalne; zagrożonej społeczną marginalizacją i doprowadzenie do życiowej aktywności i lepszej integracji ze środowiskiem społecznym, zawodowym i rówieśniczym, poprzez: zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego, wykształcenie cech ułatwiających samodzielny start w dorosłe życie, mobilizację partnerów środowiskowych do współdziałania w zakresie pomocy najuboższym i działań profilaktycznych służących eliminowaniu niekorzystnych zjawisk w środowisku młodzieży, Liczba uczestników osób. Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r. Skala przestępczości i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Stopień wiedzy osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, zarówno w placówkach Usprawnienie oraz zwiększenie trafności i skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Wypracowanie metod współpracy szkoły z Policją. Uwrażliwienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na ich potrzeby i problemy. Edukacji Narodowej i Sportu, Policja. Edukacji Narodowej i Sportu, Przygotowanie i opracowanie programów: 2004 r. Wdrożenie: , w następnych latach zadanie stałe

8 wychowawczych, jak i w szkołach na temat niedostosowania społecznego. Aktualizowanie wiedzy na temat różnych przejawów patologii społecznej, niedostosowania społecznego, jego przyczyn, przejawów i skutków. Stworzenie możliwości zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi z grupy ryzyka społecznego oraz niedostosowanymi społecznie. Doskonalenie umiejętności pracowników administracji i nadzoru w zakresie planowania i nadzorowania i kierowania programami z dziedziny profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji. Polityki Społecznej, Zdrowia. Liczba nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych i zakładach poprawczych, czas oczekiwania nieletnich na umieszczenie w odpowiednich placówkach, efektywność oddziaływań resocjalizujących. Wypracowanie środowiskowego systemu resocjalizacji nieletnich w warunkach wsparcia i placówki otwartej nieizolacyjnej. Ograniczenie dopływu nieletnich do izolacyjnych placówek resocjalizacyjnych. Poprawa efektywności Sprawiedliwości, Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej i Sportu, Spraw Pierwszy etap rok Przygotowanie projektu programu oraz jego uzgodnienie na poziomie międzyresortowy m. Drugi etap lata r. - 84

9 oddziaływań resocjalizujących. Usprawnienie realizacji orzeczeń sądowych. Zmniejszenie ekonomicznych i systemowych rozwiązań stwarzających możliwości zastępowania umieszczania społecznych kosztów resocjalizacji nieletnich w zakładach poprawczych. Przygotowanie nieletnich w zakładach poprawczych lub po pobycie w nich poprzez umieszczenie w: - hostelach, - Ochotniczych Hufcach Pracy, - ośrodkach kuratorskich, - placówkach opiekuńczowychowawczych i profilaktycznoresocjalizacyjnych mogących zapewnić nieletniemu dalszą diagnozę psychologiczną, pedagogiczna i społeczną oraz organizację lub kontynuację procesu resocjalizacji. Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe przygotowanie podstaw prawnych do stosowania probacji, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie standardów probacji prowadzonych w różnych formach i placówkach, planów i rezerw dotyczących finansowania programu, szkolenie kadry, tworzenie podstaw bazy sieci placówek. Trzeci etap lata właściwa realizacja oraz doskonalenie systemu probacji alternatywnej: -stworzenie sieci form placówek probacyjnych odpowiadającej potrzebom w tym zakresie, - doskonalenie i rozwój metod probacji 85

10 alternatywnej Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Edukacja publiczna kampanie społeczne Badania naukowe i sondaże społeczne. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych programach profilaktycznych procent młodzieży, która spożywała napoje alkoholowe w ciągu ostatniego miesiąca procent młodzieży, która upiła się w ciągu ostatniego miesiąca procent sklepów i lokali gastronomicznych naruszających prawo zabraniające sprzedawania alkoholu nieletnim liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku z zabronioną sprzedażą alkoholu nieletnim liczba placówek realizujących programy pomocy dla młodych ludzi nadużywających alkoholu oraz uzależnionych nastolatków liczba placówek oferujących programy pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym Upowszechnianie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kształcenia postaw służących zdrowemu i trzeźwemu życiu Zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji działań profilaktycznych i interwencji profilaktycznych. Zwiększanie kompetencji rodziców w zakresie pomocy dzieciom w utrzymaniu abstynencji Ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie Ograniczanie działań promujących picie alkoholu przez młodzież Udzielanie profesjonalnej pomocy młodym ludziom nadużywającym alkoholu i uzależnionym od niego Zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych Edukacji Narodowej i Sportu, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki samorządu terytorialnego Przeciwdziałanie Ustawa o wychowaniu w Liczba interwencji policji i Zmniejszenie skali i

11 przemocy w rodzinie trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opracowanie nowych regulacji prawnych służących ochronie praw ofiar przemocy w rodzinie i innych bliskich związkach Opracowanie i wdrożenie procedur interwencji w sprawach przemocy w rodzinie np. dla lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli. Edukacja publiczna kampanie społeczne Badania naukowe sondaże społeczne. pomocy społecznej w sprawach przemocy w rodzinie z użyciem procedury Niebieskie Karty liczba osób uczestniczących w programach dla ofiar przemocy w rodzinie liczba osób uczestniczących w programach interwencyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie liczba policjantów, pracowników socjalnych, nauczycieli, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarzy i innych służb przeszkolonych w zakresie interwencji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie liczba osób przeszkolonych i przygotowanych do pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie liczba i rodzaje placówek udzielających pomocy dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie liczba i rodzaje placówek dolegliwości patologii w rodzinach z problemem alkoholowym. Zwiększenie skuteczności interwencji służb w przypadkach przemocy w rodzinie Zwiększenie skuteczności i oferty pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym, w których dochodzi do przemocy zwiększenie kompetencji osób udzielających pomocy i konsultacji ofiarom oraz podejmujących interwencje wobec sprawców przemocy domowej Monitorowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym Edukacji Narodowej i Sportu, Polityki Społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia; Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. 87

12 1.3 Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów udzielających pomocy dzieciom krzywdzonym i zaniedbywanym liczba placówek lecznictwa odwykowego realizujących programy dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie liczba spraw skierowanych do sądu z art. 207 kk znęcanie nad rodziną liczba spraw sądowych z art. 207 kk umorzonych z powodu niskiej szkodliwości społecznej liczba samorządów i organizacji pozarządowych prowadzących edukację publiczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działanie 1.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej Odsetek pacjentów placówek odwykowych, którzy po zakończeniu terapii utrzymują abstynencję przez ponad rok. Odsetek pacjentów, u których po ukończeniu terapii utrzymują się pozytywne zmiany w funkcjonowaniu społecznym i osobistym. liczba placówek terapii uzależnień stosujących nowoczesne metody Zwiększenie efektywności i poprawa skuteczności leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. upowszechnianie nowoczesnych programów terapeutycznych w placówkach lecznictwa odwykowego. zwiększanie kompetencji pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich Zdrowia, Edukacji Narodowej i Sportu; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jednostki samorządu terytorialnego

13 lecznictwa odwykowego. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. psychoterapii uzależnień i osobiste programy terapii (od 2006 r. liczba placówek posiadających akredytację). liczba certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii zatrudnionych w placówkach odwykowych. liczba studentów medycyny, lekarzy i absolwentów szkół medycznych objętych szkoleniami w dziedzinie uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. odsetek pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, wobec których zastosowano procedurę wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji. liczba pielęgniarek oraz lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ przeszkolonych we wczesnym diagnozowaniu problemów alkoholowych wśród pacjentów i podejmowaniu krótkiej interwencji wobec tych osób. liczba zdiagnozowanych dzieci z płodowym zespołem alkoholowym rodzin. zwiększanie kompetencji lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ w zakresie wczesnego diagnozowania problemów alkoholowych wśród pacjentów. wprowadzenie do standardów pracy lekarskiej elementów wczesnego diagnozowania pacjentów uzależnionych i nadużywających alkoholu oraz podejmowania wobec nich skutecznej interwencji. zwiększanie kompetencji lekarzy i położnych w zakresie diagnozowania płodowego zespołu alkoholowego (FAS) oraz wprowadzenie do standardu pracy lekarzy ginekologów edukacji na temat szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w okresie ciąży i laktacji oraz interwencji wobec kobiet używających alkoholu w tym czasie. Poprawa bazy sprzętowej Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA. Propagowanie stylu życia wolnego od środków narkotycznych tytoniu i alkoholu. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu HIV i AIDS. 89

14 1.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 1.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 1.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej Program Założenia do systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą Opracowanie tekstu Porozumienia między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, a Ministrem Zdrowia, w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz rozwoju sieci szkół promujących zdrowie Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii Krajowy Program Przeciwdziałania (FAS) oraz innymi zaburzeniami związanymi z piciem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. odsetek kobiet informowanych w ciąży, przez lekarzy ginekologów lub położników o szkodliwym wpływie picia alkoholu w ciąży na rozwój dziecka. średni wiek pacjentów po raz pierwszy zgłaszających się na leczenie do placówek odwykowych. Liczba gabinetów w szkołach Wskaźniki stanu zdrowia uczniów Liczba programów leczenia substytucyjnego i zmniejszania szkód zdrowotnych. Liczba zakontraktowanych Poprawa dostępu uczniów do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych i ich jakości opracowanie rozwiązań systemowych Promocja zdrowia Dostępność świadczeń w zakresie ograniczenia szkód zdrowotnych powinna spowodować zahamowanie wzrostu populacji osób niesamodzielnych Edukacji Narodowej i Sportu, Zdrowia. Edukacji Narodowej I Sportu, Zdrowia Samorządy Województw, Narodowy Fundusz Zdrowia Krajowe Biuro

15 Narkomanii na lata Rozwój sieci placówek i programów leczenia substytucyjnego oraz ograniczania szkód zdrowotnych. świadczeń. Liczba osób objętych programami Liczba placówek udzielających świadczeń. zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z powodu uzależnienia i towarzyszących mu chorób. Szczególnie ważny jest rozwój programów leczenia substytucyjnego, które dają szansę na samodzielne i odpowiedzialne życie chorym, którym nie udaje się zachować pełnej abstynencji od środków psychoaktywnych. ds. Przeciwdziałani a Narkomanii 91

16 Promocja zdrowia Rządowy program Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie 1.3 poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych Program: wyposażanie i doposażenie w sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii Liczba dzieci objętych programem Słabe nasycenie - przychodnie oddalone wiele kilometrów od miejsca zamieszkania, słabe wyposażenie 1.Poszerzanie oferty specjalistycznej dotyczącej wczesnej, kompleksowej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej diagnozy dziecka w celu zapobiegania lub wykrywania niepełnosprawności dzieci z różnych środowisk społecznych 2. Promowanie projektów edukacyjnych umożliwiających uczestnictwo rodziców z różnych środowisk w ramach zlecania zadań państwowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (szczególnie w zakresie pomyślnego przystosowania się rodziny do nowej sytuacji) 3. Opracowanie ogólnopolskiego programu rządowego wczesnej, kompleksowej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy Łatwiejszy dostęp rolników do świadczeń, podniesienie poziomu usług rehabilitacyjnych Edukacji narodowej i Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

17 1.3.3 Promocja zdrowia Stworzenie warunków umożliwiających objęcie oddziaływaniami terapeutycznymi skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, uposledzonych umysłowo, uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, skazanych niepełnosprawnych fizycznie. od narkotyków w Zakładzie Karnym we Włocławku. Utworzenie pięciu dodatkowych oddziałów terapeutycznych: I. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Potulicach. II. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. III. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. IV. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od narkotyków w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. V. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od narkotyków w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwiększenie liczby skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi o ok. 480 osób rocznie: - dla uzależnionych od alkoholu: 3 oddziały x 30 miejsc x 4 grupy w ciągu roku = 360; - dla uzależnionych od narkotyków 2 oddziały x 30 miejsc x 2 grupy w trakcie roku = 120. Centralny Zarząd Służby Więziennej

18 Działanie 1.4. Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy Lepsze przygotowanie absolwentów do uczestnictwa w rynku pracy Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wzmocnienie działań poradnictwa i informacji zawodowej poprzez współpracę pomiędzy OHP i Szkolnymi Ośrodkami Kariery Liczba uczniów objętych poradnictwem; Liczba dotychczas działających SZOK ze157wzrośnie o 100 nowych; (realizację konkursu przeprowadza OHP) Stworzenie platformy współpracy doradców zawodowych OHP i SZOK na rzecz wspierania młodzieży w zakresie przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy. Wsparcie merytoryczne zajęć w SZOK przez doradców zawodowych OHP z wykorzystaniem zasobów technicznych Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Ochotnicze Hufce Pracy 2005 r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Programy działalności jednostek organizacyjnych OHP: Młodzieżowych Biur Pracy, Klubów Pracy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Liczba klientów Wzrost aktywności zawodowej młodzieży Przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy Gospodarki i Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy r. 94

19 Stworzenie równego dostępu do informacji i poradnictwa zawodowego młodzieży Zapewnienie dostępu do poradnictwa zawodowego Prowadzenie więziennych klubów aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz udzielanie poradnictwa zawodowego. Realizacja programu Klubu Pracy w ok. 80 zakładach karnych pozwoli ok. 4 tys. skazanych pokonać psychologiczne skutki bezrobocia i uzyskać praktyczne umiejętności korzystania z instrumentów rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Centralny Zarząd Służby Więziennej i zakłady karne we współpracy z Gospodarki i Pracy i powiatowymi urzędami pracy Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Mobilne Centra Informacji Zawodowej - ogólnopolski system informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży zamieszkującej głównie tereny wiejskie i małe aglomeracje. Liczba klientów objętych poradnictwem. Przełamywanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy, zamieszkującej tereny wiejskie, zwiększenie dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego młodzieży mieszkającej z dala od większych aglomeracji miejskich i przemysłowych, Objęcie poradnictwem zawodowym około młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Ochotnicze Hufce pracy

20 Krajowy system informacji młodzieżowej projekt Informacja kluczem do pracy Liczba osób korzystających z informacji bezpośredniej oraz online Uczenie młodzieży sprawnego docierania do informacji o wymogach rynku pracy i o ofertach pracy. Ponadto połączenie działań różnych instytucji i organizacji na rzecz wypracowania skutecznych metod i narzędzi służących przekazywaniu młodzieży informacji o wymogach rynku pracy i o pracy. Projekt ten zakłada stworzenie systemu informacji o charakterze ogólnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i małomiasteczkowych. Skierowany jest do młodzieży, ale również do rodziców i instytucji i osób dorosłych pracujących z młodzieżą. Edukacji Narodowej i Sportu

21 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy "Równy start" - cykl szkoleń z zakresu planowania kariery zawodowej, prowadzenia treningów aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Liczba osób, którym udzielono porad przekazanie wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie młodzieży do 25 roku życia. do startu lub ponownego wejścia na rynek pracy, nauczenie metod i technik powalających na: przygotowanie do kreowania własnej kariery zawodowej, upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, wyrównywanie startu zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt "Zawsze na kursie" realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - jako działanie uzupełniające i wpierające działalność MCIZ Utworzenie platformy edukacyjnej łączącej e- learning z zajęciami warsztatowymi dla poradnictwa zawodowego; Liczba doradców korzystających rocznie z platformy; stworzenie metodologii i treści do platformy edukacyjnej łączącej wykorzystanie internetu (e-learning) oraz zajęć warsztatowych dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą, zastosowanie nowych narzędzi i metod informacji i poradnictwa zawodowego zastosowanie nowych form kształcenia doradców zawodowych e-learning Fundusz Współpracy LdV, OHP jest - promotorem projektu r. 97

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

niedostatecznych działań rządu w zakresie wdrażania zasad i zapisów Konwencji,

niedostatecznych działań rządu w zakresie wdrażania zasad i zapisów Konwencji, Realizacja Konwencji o Prawach Dziecka przez Rzeczpospolitą Polską Konwencja o Prawach Dziecka wprowadza mechanizm kontroli tj. obowiązek państw stron systematycznego składania sprawozdań z jej wykonywania.

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (projekt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo