Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej"

Transkrypt

1 Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w edukacji Priorytet 1 Działania edukacyjne, socjalne i zdrowotne zapobiegające wykluczaniu oraz wspierające równy start dzieci i młodzieży Działanie 1.1. Zwiększenie udziału dzieci w edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych Zwiększenie liczby dzieci 50 % dzieci objętych jest objętych wychowaniem wychowaniem przedszkolnym lub przedszkolnym alternatywnymi formami tego wychowania Udział dzieci w wieku 3-5 lat w zajęciach wychowania przedszkolnego, Wykorzystanie środków UE na realizację alternatywnych form wychowania przedszkolnego. Edukacji Narodowej i Sportu, jednostki samorządu terytorialnego 2006 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Objecie młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych i środowisk patologicznych przygotowaniem zawodowym w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu; Liczba uczestników OHP Podniesienie poziomu wykształcenia młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i marginalizacją; Planuje się objęcie działaniami 30 tys. osób rocznie. Ochotnicze Hufce Pracy r. 77

2 Poprawa jakości kształcenia Modernizacja kształcenia zawodowego, Dostosowanie bazy szkolnictwa zawodowego do obowiązujących standardów kształcenia Modernizacja 20% szkół zawodowych, jednostki samorządu terytorialnego 2006 System egzaminów zewnętrznych, potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wprowadzenie niezależnego systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Wyposażenie Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego w Wszyscy uczniowie zdają egzamin w systemie zewnętrznym w sprzęt niezbędny do prowadzenia egzaminów Edukacji Narodowej i Sportu, Rozwój systemu stypendiów Akredytacja placówek kształcenia pozaszkolnego i kształcenia na odległość Zmiana przepisów prawa w zakresie udzielania pomocy stypendialnej uczniom i studentom, Powołanie Narodowego Programu Stypendialnego, Udział w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Uzyskiwanie akredytacji przez placówki kształcenia pozaszkolnego kształcenia na odległość Procentowy udział uczniów i studentów otrzymujących wsparcie. Prowadzenie akredytacji przez Kuratoria Oświaty opracowanie procedur, opracowanie dalszych rozwiązań prawnych dla placówek posiadających akredytacje Zakłada się, że ok. 70% placówek wystąpi o akredytację. Objęcie wsparciem ok. 20% ogółu uczniów i studentów Edukacji Narodowej i Sportu, Kuratoria Oświaty Edukacji Narodowej i Sportu, Polityki Społecznej

3 Wsparcie rodzin najuboższych w dostępie do edukacji Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Program Wyprawka szkolna Program dożywiania dzieci w szkołach Doposażenie szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji tej grupy uczniów Liczba uczniów objętych programem Liczba uczniów objętych programem Poprawa jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych poprzez poprawę bazy techno -dydaktycznej szkół specjalnych i oddziałów integracyjnych. Objęcie wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w klasie I szkoły podstawowej Objecie programem 1,1 mln dzieci Zaopatrzenie ok. 400 szkół specjalnych i 3000 oddziałów integracyjnych w specjalistyczny sprzęt niezbędny do prowadzenia kształcenia i terapii Edukacji Narodowej i Sportu, Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej i Sportu, jednostki samorządu terytorialnego Edukacji Narodowej i Sportu, Równość płci w edukacji Ustawa o pomocy społecznej Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Program "Bez barier" - dla młodzieży do 25 roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap wdrożeniowy Liczba osób niepełnosprawnych w grupie integracyjnej W jaki sposób promuje się normy poprawności w języku publicznym. W jaki sposób promuje się normy poprawności w Rehabilitacja społeczna, edukacyjna i zawodowa młodzieży niepełnosprawnej ruchowo; Planuje się objęcie programem 100 osób niepełnosprawnych rocznie Wprowadzenie zasady równego statusu kobiet i mężczyzn do podstaw programowych, podręczników szkolnych i Ochotnicze Hufce Pracy Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Rozpoczęcie projektu - II półrocze 2005r

4 programach szkolnych. W jaki sposób promuje się normy poprawności w podręcznikach szkolnych. pomocy dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia, poprzez promowanie norm poprawności, w kontekście równego statusu kobiet i mężczyzn, w języku publicznym, w programach i podręcznikach szkolnych Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap wdrożeniowy Liczba przeszkolonych pracowników specjalistycznego poradnictwa szkolnego i zawodowego w zakresie przeciwdziałania utrwalaniu się stereotypów mających wpływ na segmentację rynku pracy i feminizację zawodów. Zagwarantowanie kobietom i mężczyznom równego dostępu do edukacji w szkołach publicznych wszystkich szczebli i typów, poprzez szkolenie pracowników specjalistycznego poradnictwa szkolnego i zawodowego w zakresie przeciwdziałania utrwalaniu się stereotypów mających wpływ na segmentację rynku pracy i feminizację zawodów Edukacji Narodowej i Sportu, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy oraz Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn 2005 Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap wdrożeniowy Liczba nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni w zakresie tematyki dotyczącej równego statusu kobiet i mężczyzn. Liczba podręczników, które zostały zmienione, wydane lub uzupełnione o tematykę dot. równego statusu w monitorowanym okresie. Wprowadzenie zasady równego statusu kobiet i mężczyzn do podstaw programowych, podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych na wszystkich poziomach kształcenia, poprzez: - wprowadzenie do podstawy programowej kształcenia ogólnego Edukacji Narodowej i Sportu, we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn

5 Pomoc rodzicom w pełnieniu funkcji opiekuńczych i wychowawczych Wsparcie funkcji wychowawczych poprzez system świadczeń rodzinnych Rozwój profilaktyki rodzin zagrożonych patologią Liczba wprowadzonych zajęć i podręczników z zakresu wiedzy o seksualności człowieka, zgodnych ze współczesną wiedzą medyczną? Liczba przeszkolonych w nauczycieli, w celu realizacji zadania. tematyki dotyczącej równego statusu kobiet i mężczyzn, - wprowadzenie zajęć i podręczników z zakresu wiedzy o seksualności człowieka, zgodnych ze współczesną wiedzą medyczną oraz - promowanie norm poprawności, w kontekście równego statusu kobiet i mężczyzn, w języku publicznym, w programach i podręcznikach szkolnych. Działanie 1.2. Pomoc dla rodzin z dziećmi oraz zapobieganie patologiom w rodzinie Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet II etap wdrożeniowy Ustawa o świadczeniach rodzinnych Ustawa o pomocy społecznej Program "Bezpieczny szlak - tworzenie świetlic socjoterapeutycznych na obszarach wiejskich i po byłych pegeerach Liczba działań o charakterze promocyjnym Liczba dzieci objętych dodatkami edukacyjnymi i wychowawczymi Liczba nowoutworzonych placówek; Liczba dzieci, młodzieży i rodzin, którym udzielono pomocy; Rozwijanie opieki nad dziećmi oraz osobami zależnymi jako wsparcie aktywności ekonomicznej kobiet, poprzez promowanie partnerskiego modelu rodziny Monitorowanie systemu dodatków o charakterze edukacyjnym Stworzenie sieci ok. 400 nowych placówek świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków profilaktyki i interwencji społecznej) świadczących kompleksową Edukacji Narodowej i Sportu we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy, Polityki Społecznej Polityki Społecznej Polityki Społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów r. tworzenie świetlic - rozpoczęcie - II półrocze 2005r. 81

6 pomoc w sytuacjach kryzysów życiowych, prowadzących szeroko zakrojoną działalność profilaktyczną w środowisku na rzecz dzieci i młodzieży. Alkoholowych, jednostki samorządu terytorialnego Rozwój nowych form rodzinnej opieki zastępczej Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Ustawa o pomocy społecznej Program Opieka nad dzieckiem i rodziną wspierający rozwój sieci placówek wsparcia dziennego. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Liczba nowoutworzonych środowiskowych Hufców Pracy; Liczba uczestników tych ŚHP; Liczba rodzin zastępczych Liczba placówek wsparcia dziennego Liczba osób objętych programem; Liczba osób, które Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych patologią, wspieranie socjalne, ścisłe powiązanie nauki zawodu z umiejętnością poruszania się po lokalnym rynku pracy; Utworzenie 20 środowiskowych hufców pracy o stanie łącznym 3000 uczestników Stworzenie dla dzieci sytemu wsparcia poza rodziną o warunkach najbardziej zbliżonych do rodzinnych. Zmiana proporcji pomiędzy dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczowychowawczych i zastępczych rodzinnych formach opieki o 10% Zwiększenie liczby dzieci uczestniczących w ofercie wsparcia dziennego o 10%. Rozwój systemu wsparcia środowiskowego dla osób i grup młodzieży szczególnie Ochotnicze Hufce Pracy Polityki Społecznej Ochotnicze Hufce Pracy II półrocze 2005 r środowiskowych hufców pracy o stanie 1500 uczestników. II półrocze 2006 r. 10 środowiskowych hufców pracy o stanie 1500 uczestników r. 82

7 przestępczości i uzależnieniom wśród młodzieży. "Szansa 13-18" - program skierowany do młodzieży zagrożonej marginalizacją i społecznym wykluczeniem; powróciły do systemu szkolnego; Liczba osób, które uzyskały przygotowanie zawodowe; Liczba osób, które uzyskały wsparcie socjalne; zagrożonej społeczną marginalizacją i doprowadzenie do życiowej aktywności i lepszej integracji ze środowiskiem społecznym, zawodowym i rówieśniczym, poprzez: zapobieganie ryzyku wykluczenia społecznego, wykształcenie cech ułatwiających samodzielny start w dorosłe życie, mobilizację partnerów środowiskowych do współdziałania w zakresie pomocy najuboższym i działań profilaktycznych służących eliminowaniu niekorzystnych zjawisk w środowisku młodzieży, Liczba uczestników osób. Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 r. Skala przestępczości i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. Stopień wiedzy osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, zarówno w placówkach Usprawnienie oraz zwiększenie trafności i skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją. Wypracowanie metod współpracy szkoły z Policją. Uwrażliwienie osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na ich potrzeby i problemy. Edukacji Narodowej i Sportu, Policja. Edukacji Narodowej i Sportu, Przygotowanie i opracowanie programów: 2004 r. Wdrożenie: , w następnych latach zadanie stałe

8 wychowawczych, jak i w szkołach na temat niedostosowania społecznego. Aktualizowanie wiedzy na temat różnych przejawów patologii społecznej, niedostosowania społecznego, jego przyczyn, przejawów i skutków. Stworzenie możliwości zdobycia umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi z grupy ryzyka społecznego oraz niedostosowanymi społecznie. Doskonalenie umiejętności pracowników administracji i nadzoru w zakresie planowania i nadzorowania i kierowania programami z dziedziny profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji. Polityki Społecznej, Zdrowia. Liczba nieletnich przebywających w placówkach resocjalizacyjnych i zakładach poprawczych, czas oczekiwania nieletnich na umieszczenie w odpowiednich placówkach, efektywność oddziaływań resocjalizujących. Wypracowanie środowiskowego systemu resocjalizacji nieletnich w warunkach wsparcia i placówki otwartej nieizolacyjnej. Ograniczenie dopływu nieletnich do izolacyjnych placówek resocjalizacyjnych. Poprawa efektywności Sprawiedliwości, Polityki Społecznej, Edukacji Narodowej i Sportu, Spraw Pierwszy etap rok Przygotowanie projektu programu oraz jego uzgodnienie na poziomie międzyresortowy m. Drugi etap lata r. - 84

9 oddziaływań resocjalizujących. Usprawnienie realizacji orzeczeń sądowych. Zmniejszenie ekonomicznych i systemowych rozwiązań stwarzających możliwości zastępowania umieszczania społecznych kosztów resocjalizacji nieletnich w zakładach poprawczych. Przygotowanie nieletnich w zakładach poprawczych lub po pobycie w nich poprzez umieszczenie w: - hostelach, - Ochotniczych Hufcach Pracy, - ośrodkach kuratorskich, - placówkach opiekuńczowychowawczych i profilaktycznoresocjalizacyjnych mogących zapewnić nieletniemu dalszą diagnozę psychologiczną, pedagogiczna i społeczną oraz organizację lub kontynuację procesu resocjalizacji. Wewnętrznych i Administracji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, urzędy wojewódzkie, starostwa powiatowe przygotowanie podstaw prawnych do stosowania probacji, organizacyjne i merytoryczne przygotowanie standardów probacji prowadzonych w różnych formach i placówkach, planów i rezerw dotyczących finansowania programu, szkolenie kadry, tworzenie podstaw bazy sieci placówek. Trzeci etap lata właściwa realizacja oraz doskonalenie systemu probacji alternatywnej: -stworzenie sieci form placówek probacyjnych odpowiadającej potrzebom w tym zakresie, - doskonalenie i rozwój metod probacji 85

10 alternatywnej Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Edukacja publiczna kampanie społeczne Badania naukowe i sondaże społeczne. Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii. Liczba młodzieży, rodziców i nauczycieli uczestniczących w szkolnych programach profilaktycznych procent młodzieży, która spożywała napoje alkoholowe w ciągu ostatniego miesiąca procent młodzieży, która upiła się w ciągu ostatniego miesiąca procent sklepów i lokali gastronomicznych naruszających prawo zabraniające sprzedawania alkoholu nieletnim liczba cofniętych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w związku z zabronioną sprzedażą alkoholu nieletnim liczba placówek realizujących programy pomocy dla młodych ludzi nadużywających alkoholu oraz uzależnionych nastolatków liczba placówek oferujących programy pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym Upowszechnianie nowoczesnych programów profilaktycznych i metod kształcenia postaw służących zdrowemu i trzeźwemu życiu Zwiększanie kompetencji nauczycieli w zakresie realizacji działań profilaktycznych i interwencji profilaktycznych. Zwiększanie kompetencji rodziców w zakresie pomocy dzieciom w utrzymaniu abstynencji Ograniczanie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepełnoletnie Ograniczanie działań promujących picie alkoholu przez młodzież Udzielanie profesjonalnej pomocy młodym ludziom nadużywającym alkoholu i uzależnionym od niego Zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych Edukacji Narodowej i Sportu, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jednostki samorządu terytorialnego Przeciwdziałanie Ustawa o wychowaniu w Liczba interwencji policji i Zmniejszenie skali i

11 przemocy w rodzinie trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Opracowanie nowych regulacji prawnych służących ochronie praw ofiar przemocy w rodzinie i innych bliskich związkach Opracowanie i wdrożenie procedur interwencji w sprawach przemocy w rodzinie np. dla lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli. Edukacja publiczna kampanie społeczne Badania naukowe sondaże społeczne. pomocy społecznej w sprawach przemocy w rodzinie z użyciem procedury Niebieskie Karty liczba osób uczestniczących w programach dla ofiar przemocy w rodzinie liczba osób uczestniczących w programach interwencyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie liczba policjantów, pracowników socjalnych, nauczycieli, członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarzy i innych służb przeszkolonych w zakresie interwencji i przeciwdziałania przemocy w rodzinie liczba osób przeszkolonych i przygotowanych do pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie liczba i rodzaje placówek udzielających pomocy dorosłym ofiarom przemocy w rodzinie liczba i rodzaje placówek dolegliwości patologii w rodzinach z problemem alkoholowym. Zwiększenie skuteczności interwencji służb w przypadkach przemocy w rodzinie Zwiększenie skuteczności i oferty pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym, w których dochodzi do przemocy zwiększenie kompetencji osób udzielających pomocy i konsultacji ofiarom oraz podejmujących interwencje wobec sprawców przemocy domowej Monitorowanie działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym Edukacji Narodowej i Sportu, Polityki Społecznej, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zdrowia; Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sprawiedliwości, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. 87

12 1.3 Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów udzielających pomocy dzieciom krzywdzonym i zaniedbywanym liczba placówek lecznictwa odwykowego realizujących programy dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie liczba spraw skierowanych do sądu z art. 207 kk znęcanie nad rodziną liczba spraw sądowych z art. 207 kk umorzonych z powodu niskiej szkodliwości społecznej liczba samorządów i organizacji pozarządowych prowadzących edukację publiczną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Działanie 1.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej Odsetek pacjentów placówek odwykowych, którzy po zakończeniu terapii utrzymują abstynencję przez ponad rok. Odsetek pacjentów, u których po ukończeniu terapii utrzymują się pozytywne zmiany w funkcjonowaniu społecznym i osobistym. liczba placówek terapii uzależnień stosujących nowoczesne metody Zwiększenie efektywności i poprawa skuteczności leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. upowszechnianie nowoczesnych programów terapeutycznych w placówkach lecznictwa odwykowego. zwiększanie kompetencji pracowników lecznictwa odwykowego w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich Zdrowia, Edukacji Narodowej i Sportu; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jednostki samorządu terytorialnego

13 lecznictwa odwykowego. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. psychoterapii uzależnień i osobiste programy terapii (od 2006 r. liczba placówek posiadających akredytację). liczba certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktorów terapii zatrudnionych w placówkach odwykowych. liczba studentów medycyny, lekarzy i absolwentów szkół medycznych objętych szkoleniami w dziedzinie uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. odsetek pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, wobec których zastosowano procedurę wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji. liczba pielęgniarek oraz lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ przeszkolonych we wczesnym diagnozowaniu problemów alkoholowych wśród pacjentów i podejmowaniu krótkiej interwencji wobec tych osób. liczba zdiagnozowanych dzieci z płodowym zespołem alkoholowym rodzin. zwiększanie kompetencji lekarzy rodzinnych i lekarzy POZ w zakresie wczesnego diagnozowania problemów alkoholowych wśród pacjentów. wprowadzenie do standardów pracy lekarskiej elementów wczesnego diagnozowania pacjentów uzależnionych i nadużywających alkoholu oraz podejmowania wobec nich skutecznej interwencji. zwiększanie kompetencji lekarzy i położnych w zakresie diagnozowania płodowego zespołu alkoholowego (FAS) oraz wprowadzenie do standardu pracy lekarzy ginekologów edukacji na temat szkodliwości picia alkoholu przez kobiety w okresie ciąży i laktacji oraz interwencji wobec kobiet używających alkoholu w tym czasie. Poprawa bazy sprzętowej Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA. Propagowanie stylu życia wolnego od środków narkotycznych tytoniu i alkoholu. Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu HIV i AIDS. 89

14 1.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 1.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej 1.3. Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej Program Założenia do systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą Opracowanie tekstu Porozumienia między Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu, a Ministrem Zdrowia, w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz rozwoju sieci szkół promujących zdrowie Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997r o przeciwdziałaniu narkomanii Krajowy Program Przeciwdziałania (FAS) oraz innymi zaburzeniami związanymi z piciem alkoholu przez matkę w okresie ciąży. odsetek kobiet informowanych w ciąży, przez lekarzy ginekologów lub położników o szkodliwym wpływie picia alkoholu w ciąży na rozwój dziecka. średni wiek pacjentów po raz pierwszy zgłaszających się na leczenie do placówek odwykowych. Liczba gabinetów w szkołach Wskaźniki stanu zdrowia uczniów Liczba programów leczenia substytucyjnego i zmniejszania szkód zdrowotnych. Liczba zakontraktowanych Poprawa dostępu uczniów do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych i ich jakości opracowanie rozwiązań systemowych Promocja zdrowia Dostępność świadczeń w zakresie ograniczenia szkód zdrowotnych powinna spowodować zahamowanie wzrostu populacji osób niesamodzielnych Edukacji Narodowej i Sportu, Zdrowia. Edukacji Narodowej I Sportu, Zdrowia Samorządy Województw, Narodowy Fundusz Zdrowia Krajowe Biuro

15 Narkomanii na lata Rozwój sieci placówek i programów leczenia substytucyjnego oraz ograniczania szkód zdrowotnych. świadczeń. Liczba osób objętych programami Liczba placówek udzielających świadczeń. zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych z powodu uzależnienia i towarzyszących mu chorób. Szczególnie ważny jest rozwój programów leczenia substytucyjnego, które dają szansę na samodzielne i odpowiedzialne życie chorym, którym nie udaje się zachować pełnej abstynencji od środków psychoaktywnych. ds. Przeciwdziałani a Narkomanii 91

16 Promocja zdrowia Rządowy program Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie 1.3 poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i poprawa jakości świadczeń zdrowotnych Program: wyposażanie i doposażenie w sprzęt do fizykoterapii i kinezyterapii Liczba dzieci objętych programem Słabe nasycenie - przychodnie oddalone wiele kilometrów od miejsca zamieszkania, słabe wyposażenie 1.Poszerzanie oferty specjalistycznej dotyczącej wczesnej, kompleksowej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej diagnozy dziecka w celu zapobiegania lub wykrywania niepełnosprawności dzieci z różnych środowisk społecznych 2. Promowanie projektów edukacyjnych umożliwiających uczestnictwo rodziców z różnych środowisk w ramach zlecania zadań państwowych jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych (szczególnie w zakresie pomyślnego przystosowania się rodziny do nowej sytuacji) 3. Opracowanie ogólnopolskiego programu rządowego wczesnej, kompleksowej, wielospecjalistycznej, skoordynowanej i ciągłej pomocy Łatwiejszy dostęp rolników do świadczeń, podniesienie poziomu usług rehabilitacyjnych Edukacji narodowej i Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej, Narodowy Fundusz Zdrowia, jednostki samorządu terytorialnego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

17 1.3.3 Promocja zdrowia Stworzenie warunków umożliwiających objęcie oddziaływaniami terapeutycznymi skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, uposledzonych umysłowo, uzależnionych od alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych, skazanych niepełnosprawnych fizycznie. od narkotyków w Zakładzie Karnym we Włocławku. Utworzenie pięciu dodatkowych oddziałów terapeutycznych: I. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Potulicach. II. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. III. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Wojkowicach. IV. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od narkotyków w Zakładzie Karnym w Nowogardzie. V. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od narkotyków w Zakładzie Karnym we Włocławku. Zwiększenie liczby skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi o ok. 480 osób rocznie: - dla uzależnionych od alkoholu: 3 oddziały x 30 miejsc x 4 grupy w ciągu roku = 360; - dla uzależnionych od narkotyków 2 oddziały x 30 miejsc x 2 grupy w trakcie roku = 120. Centralny Zarząd Służby Więziennej

18 Działanie 1.4. Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy Lepsze przygotowanie absolwentów do uczestnictwa w rynku pracy Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Wzmocnienie działań poradnictwa i informacji zawodowej poprzez współpracę pomiędzy OHP i Szkolnymi Ośrodkami Kariery Liczba uczniów objętych poradnictwem; Liczba dotychczas działających SZOK ze157wzrośnie o 100 nowych; (realizację konkursu przeprowadza OHP) Stworzenie platformy współpracy doradców zawodowych OHP i SZOK na rzecz wspierania młodzieży w zakresie przygotowania do uczestnictwa w rynku pracy. Wsparcie merytoryczne zajęć w SZOK przez doradców zawodowych OHP z wykorzystaniem zasobów technicznych Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Ochotnicze Hufce Pracy 2005 r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Programy działalności jednostek organizacyjnych OHP: Młodzieżowych Biur Pracy, Klubów Pracy Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej Liczba klientów Wzrost aktywności zawodowej młodzieży Przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy Gospodarki i Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy r. 94

19 Stworzenie równego dostępu do informacji i poradnictwa zawodowego młodzieży Zapewnienie dostępu do poradnictwa zawodowego Prowadzenie więziennych klubów aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz udzielanie poradnictwa zawodowego. Realizacja programu Klubu Pracy w ok. 80 zakładach karnych pozwoli ok. 4 tys. skazanych pokonać psychologiczne skutki bezrobocia i uzyskać praktyczne umiejętności korzystania z instrumentów rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego. Centralny Zarząd Służby Więziennej i zakłady karne we współpracy z Gospodarki i Pracy i powiatowymi urzędami pracy Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Mobilne Centra Informacji Zawodowej - ogólnopolski system informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży zamieszkującej głównie tereny wiejskie i małe aglomeracje. Liczba klientów objętych poradnictwem. Przełamywanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej na rynek pracy, zamieszkującej tereny wiejskie, zwiększenie dostępu do usług informacji i poradnictwa zawodowego młodzieży mieszkającej z dala od większych aglomeracji miejskich i przemysłowych, Objęcie poradnictwem zawodowym około młodzieży, a także nauczycieli i rodziców. Ochotnicze Hufce pracy

20 Krajowy system informacji młodzieżowej projekt Informacja kluczem do pracy Liczba osób korzystających z informacji bezpośredniej oraz online Uczenie młodzieży sprawnego docierania do informacji o wymogach rynku pracy i o ofertach pracy. Ponadto połączenie działań różnych instytucji i organizacji na rzecz wypracowania skutecznych metod i narzędzi służących przekazywaniu młodzieży informacji o wymogach rynku pracy i o pracy. Projekt ten zakłada stworzenie systemu informacji o charakterze ogólnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i małomiasteczkowych. Skierowany jest do młodzieży, ale również do rodziców i instytucji i osób dorosłych pracujących z młodzieżą. Edukacji Narodowej i Sportu

21 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy "Równy start" - cykl szkoleń z zakresu planowania kariery zawodowej, prowadzenia treningów aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Liczba osób, którym udzielono porad przekazanie wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej, przygotowanie młodzieży do 25 roku życia. do startu lub ponownego wejścia na rynek pracy, nauczenie metod i technik powalających na: przygotowanie do kreowania własnej kariery zawodowej, upowszechnianie szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, wyrównywanie startu zawodowego, Ochotnicze Hufce Pracy r. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Projekt "Zawsze na kursie" realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci - jako działanie uzupełniające i wpierające działalność MCIZ Utworzenie platformy edukacyjnej łączącej e- learning z zajęciami warsztatowymi dla poradnictwa zawodowego; Liczba doradców korzystających rocznie z platformy; stworzenie metodologii i treści do platformy edukacyjnej łączącej wykorzystanie internetu (e-learning) oraz zajęć warsztatowych dla doradców zawodowych pracujących z młodzieżą, zastosowanie nowych narzędzi i metod informacji i poradnictwa zawodowego zastosowanie nowych form kształcenia doradców zawodowych e-learning Fundusz Współpracy LdV, OHP jest - promotorem projektu r. 97

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Zabrodzie z dnia..2016 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. WSTĘP Narkomania jest jednym z najpoważniejszych problemów społecznych ostatnich

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA MONAR NA LATA 2014-2020 PREAMBUŁA Celem nadrzędnym Stowarzyszenia Monar jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej, ochrona zdrowia społeczeństwa, świadczenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CEDYNI z dnia w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2010 Na podstawie art.4 1 ust.2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK DLA GMINY KRZYKOSY Załącznik do Uchwały Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA ROK 2016 2019 DLA GMINY

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 1 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/389/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/258/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU Z DNIA Projekt w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2017 Kościerzyna 2016 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2017 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007-2008 Narkomania jest problemem społecznym i aktualnym wyzwaniem cywilizacyjnym. W rozumieniu potocznym narkomanią nazywamy styl życia związany ze

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 179, poz.1485). Siedliszcze,

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020

- samorząd miasta Ełku -samorząd województwa -dotacje z budżetu państwa -inne dotacje -fundusze Unii Europejskiej -fundusze grantowe 2016-2020 Załącznik do Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata przyjętego Uchwałą nr Rady Miasta z dnia 2015 r. Harmonogram realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia:

4) Beneficjent wykorzystuje do realizacji usług aktywnej integracji następujące narzędzia: Załącznik nr 9 Szczegółowe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DZIAŁANIA RZĄDU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw 2. Nowy Krajowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku

UCHWAŁA NR XII/78/2008. RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku UCHWAŁA NR XII/78/2008 RADY GMINY CZERNIKOWO z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Czernikowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

zaplanowane środki termin realizacji Sheet1 I XII 2016r. kampanii; -liczba uczestników wiekowych, w tym m.in.: Dzielnicowy

zaplanowane środki termin realizacji Sheet1 I XII 2016r. kampanii; -liczba uczestników wiekowych, w tym m.in.: Dzielnicowy Załącznik do Uchwały Nr 1256/2016 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 03.02.2016 roku Harmonogram realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. UCHWAŁA NR 161/2017 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzemieniewo na lata 2017

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2017 rok 1. Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. Projekt z dnia 8 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom imłodzieży.

Cel strategiczny 1. Wspieranie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom imłodzieży. Ankieta dot. monitorowania działań wyznaczonych w Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Jaworskiego realizowanych w latach 2013-2014 Nazwa instytucji: Cel strategiczny 1. Wspieranie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych.

wspieranie potencjału ludzkiego, kreowanie równych szans rozwoju i sku teczne wspomaganie jednostki i grup w realizacji ich celów życiowych. V. Cele strategii 5.1. Misją Misja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy jest wspieranie potencjału ludzkiego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015

PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 PROGRAM Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Chodzieży na rok 2015 A. Wprowadzenie 1. Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 Wprowadzenie Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Pszczyna na lata 2016-2018 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały nr Rady Miejskiej Leszna z dnia 2012r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 1 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA. na 2013 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/156/12 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia 29 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2013 rok Sulęcin WPROWADZENIE Podstawą prawną działań samorządu

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

IV. Zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z zapobieganiem narkomanii w Polsce jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016

Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Program Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 Rada Ministrów uchwałą nr 130/2014 z dnia 8 lipca 2014 r. przyjęła rządowy program na lata 2014 2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła. Cel główny: Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 31 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.64.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 31 sierpnia 2015 r. o zmianie uchwały Nr XXXIX.359.2014 w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo