Replikacje baz danych w praktyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Replikacje baz danych w praktyce"

Transkrypt

1 Rozdział 16 Replikacje baz danych w praktyce Streszczenie. Powielanie informacji przechowywanych na serwerach jest istotnym elementem zapewniającym zwiększenie zarówno wydajności, jak i bezpieczeństwa systemu. W rozdziale zarysowano problematykę replikacji baz danych z uwzględnieniem stosowanych typów i metod. Przedstawiono możliwość zastosowania replikacji w bazach klastrowych oraz opisano konfigurację rzeczywistego systemu z replikacją w MySQL. Ponadto podjęto próbę uporządkowania polskojęzycznej terminologii w dziedzinie replikacji baz danych. 1 Wstęp W rozproszonych systemach baz danych, dane są przechowywane w skończonej liczbie lokalizacji (site), które często znajdują się w geograficznie rozproszonych miejscach. Dla wielu systemów, np. z zakresu bankowości czy telekomunikacji, rozproszone bazy danych stanowią bardziej naturalny model niż monolityczne systemy zcentralizowane. Niektóre komercyjne bazy danych zapewniają obsługę dystrybucji danych na poziomie tzw. motoru bazy (database engine), a nowe technologie komunikacyjne pozwalają na coraz większy stopień rozproszenia. Wraz z rozwojem systemów baz danych pojawiło się bardziej zaawansowane rozwiązanie umożliwiające rozpraszanie danych, tj. replikacja. Replikacja oznacza powielanie, a więc tworzenie kopii (replik) oraz utrzymywanie jednakowych danych w środowisku wielu baz rozmieszczonych często w różnych węzłach (rys. 1). Zmiany w jednej bazie są dokonywane lokalnie, a następnie przekazywane do każdej z odległych lokalizacji. Replikacja jest zatem mechanizmem, który tworzy i zarządza zespołem wielu kopii danych, na których pracują użytkownicy. W replikacji wykorzystywana jest technologia rozproszonych baz danych, choć nie należy utożsamiać bazy, będącej lokalizacją replikacji, z bazą rozproszoną, gdzie dane są dostępne w różnych lokalizacjach. Oznacza to w szczególności, że pojedyncza tabela bazy rozproszonej znajduje się w tylko jednej lokalizacji, natomiast w przypadku replikacji, kopie tej tabeli znajdują się w każdej lokalizacji. Utrzymanie replikowanych danych jest więc ściśle powiązane z komunikacją pomiędzy lokalizacjami, a zarządzanie procesem replikowania ma znaczący wpływ na wydajność całego systemu. Zarządzanie replikowaniem polega na decydowaniu, kiedy i gdzie należy umieścić kopie fizyczne odpowiadające logicznym fragmentom danych oraz kiedy i jak je uaktualniać celem uzyskania akceptowalnego stopnia jednorodności [2]. Krzysztof Świder, Tomasz Rak: Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki i Automatyki, ul. W. Pola 2, Rzeszów, Polska {kswider,

2 K. Świder, T. Rak Replika 1 R eplika 2 Replika 3 Logiczna baza danych Rys. 1. Baza danych z replikacją System replikowanej bazy danych jest systemem rozproszonym, w którym każda lokalizacja kopiuje bazę danych albo jej część. Dostęp do danych odbywa się przez transakcje. Transakcja reprezentuje logiczną całość operacji czytania lub zapisywania. Jest to pojedyncze zadanie, czyli sekwencja operacji, która powinna spełniać kryteria ACID (Atomicity Consistency Isolation Durability) [8]. Niepodzielność (atomicity) oznacza, że transakcja zostanie doprowadzona do końca lub zostanie przerwana. Spójność (consistency) zapewnia, że skutkiem transakcji jest poprawny stan bazy danych. Izolacja (isolation) oznacza, że wykonywanie dwóch równoległych transakcji jest zupełnie odseparowane od siebie. Trwałość (durability) zapewnia nieodwracalność transakcji, nawet w przypadku zdarzenia błędnego. Komunikacja pomiędzy użytkownikami i replikami odbywa się poprzez wymianę komunikatów. Ogólnie replikacja jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, a szczególnie w systemach rozproszonych (tolerowanie błędów) i w bazach danych (zwiększanie wydajności). 1 Podsumowując, system z replikacją to: jedna logiczna baza danych, wiele fizycznych kopii bazy danych, pełna synchronizacja wszystkich kopii, zachowanie własności ACID i jedno połączenie klienta z bazą danych. 2 Typy i metody replikacji 2.1 Typy replikacji Dla replikacji wyróżnia się kilka modeli, które pozwalają opisywać rzeczywiste implementacje. Należą do nich: zabezpieczenie poprawnej pracy (hot fail over), replikacja kopii głównej (primary copy, master-slave), replikacja lokalizacji nadrzędnych (multi-master, peer to peer, update everywhere), replikacja hybrydowa. Zabezpieczenie poprawnej pracy systemu można uznać za jeden z podstawowych sposobów tworzenia kopii danych. Polega na zamianie serwera w przypadku awarii, a zatem nie jest replikacją w sensie podanej tu definicji. Replika kopii głównej zawiera pełną lub częściową kopię obiektów węzła docelowego (target master) w danym momencie czasu. Pozostałe węzły są podrzędne w stosunku do 1 Stosowane techniki i mechanizmy są identyczne pod względem koncepcji, ale różnią się w sferze realizacji i działania. 154

3 Replikacje baz danych w praktyce węzła głównego w przypadku architektury jednowarstwowej, ale mogą być także nadrzędnymi w stosunku do innych węzłów w przypadku architektury wielowarstwowej. Wyróżnia się trzy rodzaje tego typu replikacji: (i) tylko do odczytu (read only materialized views), (ii) do uaktualniania (updatable materialized views) oraz (iii) do zapisu (writeable materialized views). Replikacja tylko do odczytu jest najpopularniejszym rodzajem replikacji. Zapewnia dostęp do odczytu danych z głównej lokalizacji i jest typem replikacji, w której dane są gromadzone centralnie w jednej lokalizacji, a następnie przekazywane do innych. Dane mogą być modyfikowane tylko w lokalizacji centralnej, a odczytywane przez klientów z pozostałych lokalizacji. Dzięki zastosowaniu replik tylko do odczytu można rozdzielić ruch sięciowy oraz wyeliminować pojawianie się konfliktów. Replikacja z wykorzystaniem kopii głównej do uaktualniania jest bardziej zaawansowaną konfiguracją. Pozwala ona na dopisywanie, uaktualnianie oraz kasowanie rekordów węzła docelowego za pośrednictwem danych znajdujących się w innej lokalizacji. Replikacja z wykorzystaniem kopii głównej do zapisu jest rzadko stosowana. Lokalizacja główna jest potencjalnym źródłem problemów wąskiego gardła (bottleneck) i pojedynczego punktu awarii (single point of failure). Kiedy dane w głównej lokalizacji są zmieniane, to pozostałe lokalizacje są aktualizowane poprzez mechanizm zdarzenia (snapshot) lub wyzwalania (trigger). Migawki umożliwiają asynchroniczne modyfikacje w relacjach zgodnie z określonym wcześniej harmonogramem. Mogą zawierać pełną kopię danych relacji lub jedynie wybrane dane. Alternatywą są wyzwalacze umożliwiające użytkownikom tworzenie ich własnych aplikacji do zarządzania replikami. Wyzwalacze zawierają instrukcje, które będą podejmowały odpowiednie działania w przypadku wystąpienia zdarzenia. Replikacja lokalizacji nadrzędnych 2 pozwala na równe uczestnictwo wszystkich lokalizacji w zarządzaniu grupami obiektów. Każda lokalizacja jest lokalizacją nadrzędną i każda komunikuje się z pozostałymi lokalizacjami nadrzędnymi. Aplikacje korzystające z obiektów znajdujących się w lokalizacjach nadrzędnych mogą dokonywać uaktualniania dowolnych danych. Uaktualnienie może zostać wykonane w zakresie transakcji (transaction boundaries) albo po zatwierdzeniu transakcji (transaction commit). W pierwszym przypadku, jest to replikacja synchroniczna tzw. gorliwa (eager), w przeciwnym jest to replikacja asynchroniczna tzw. leniwa (lazy, store and forward). Replikacja hybrydowa jest kombinacją poprzednich rodzajów, czyli replikacji kopii głównej oraz replikacji lokalizacji nadrzędnych. Dzięki niej można tworzyć dowolnie skomplikowane środowisko replikacji, wykorzystując zalety zarówno replikacji kopii głównej, jak też replikacji lokalizacji nadrzędnych. 2.2 Metody replikacji Ze względu na sposób przekazywania danych pomiędzy replikami, replikacje dzieli się na: synchroniczne (synchronous replication), asynchroniczne (asynchronous replication) i proceduralne (procedural replication). Dla replikacji synchronicznej zmiany wprowadzone w jednej lokalizacji są natychmiast przekazywane na pozostałe. W przypadku, gdy jedna z lokalizacji nadrzędnych nie może zaakceptować wprowadzonych zmian, wtedy transakcja jest wycofywana ze wszystkich lokalizacji. Zaletą jej jest unikanie ewentualnych konfliktów. Główne ograniczenia to kosztowna realizacja i środowisko, które powinno być stabilne. Replikacja asynchroniczna polega na przechowywaniu wszystkich operacji dokonanych na obiektach replikacji w tak zwanej kolejce odroczonych transakcji. Odroczone transakcje są następnie rozprowadzane na pozostałe lokalizacje replikacji w regularnych odstępach 2 Inaczej replikacja: równorzędna, wszędzie, n-dróg lub jeden-do-jeden. 155

4 K. Świder, T. Rak W praktyce wiele rozproszonych baz danych nie stosuje żadnej replikacji, tzn. każdy z logicznych elementów danych ma tylko jedną fizyczną kopię. Najczęściej jednak wykorzystywane są systemy, w których zastosowano częściową lub pełną replikację [7]. Możliwe sposoby to: replikacja wszystkich obiektów do wszystkich lokalizacji (pełna), replikacja wszystkich obiektów do części lokalizacji, replikacja części obiektów do wszystkich lokalizacji, replikacja części obiektów do części lokalizacji oraz replikacja określonych obiektów. Istniejące sposoby replikacji zostały sklasyfikowane. Do najbardziej popularnych należy klasyfikacja Gray a, a z późniejszych warto wspomnieć klasyfikację Wiesmanna. Gray [4] sklasyfikował replikacje w bazach danych w oparciu o dwa parametry: kto inicjuje transakcję oraz sposób jej wykonania (rys. 2a). Pierwszy wymiar określa posiadacza danych (object ownership); czy jest nim jeden węzeł główny czy wszystkie węzły, co oznacza uaktualnianie we wszystkich węzłach. W zależności od tego, kto może przeprowadzać aktualizacje, nadrzędna lokalizacja wymaga, aby wszystkie aktualizacje najpierw były wykonane na jednej replice (głównej) i dopiero wtedy na innych. Efektem tego jest wprowadzenie pojedynczego punktu awarii, który może stać się potencjalnym wąskim gardłem. Aktualizacja we wszystkich lokalizacjach pozwala każdej replice na aktualizacje, co powoduje przyspieszenie dostępu kosztem bardziej złożonego procesu koordynacji. Drugi wymiar określa, w którym momencie odbywa się aktualizacja danych (transaction execution context). Gorliwa replikacja przed wykonaniem wysyła informacje wszystkim innym zaangażowanym systemom i weryfikuje wykonanie lub przerywa transakcję. Kopie są uaktual.- niane w tej samej transakcji, co pozwala na wykrywanie konfliktów zanim transakcja zostanie zatwierdzona i w ten sposób zachowani spójności danych. Uzyskuje się poprawność transakcji przy jednoczesnym zwiększeniu czasu reakcji, gdyż repliki są uaktualniane bez czasu. Wadą tej metody jest jednak możliwość pojawiania się konfliktów. Replikacja proceduralna zwiększa wydajność wykonywania dużych wsadowych operacji na replikowanych danych. Stosowana jest tam, gdzie występuje duża ilość danych w każdej transakcji i polega na replikacji jedynie wywołań proceduralnych (procedural calls), które uruchamiają procedury uaktualniające tabele. Aby używać tej replikacji, należy najpierw utworzyć repliki pakietów w każdej z lokalizacji, które służą do modyfikowania danych w systemie. W przypadku tej replikacji, procedury są odpowiedzialne za zapewnienie integralności danych na odpowiednim poziomie. Oznacza to, że muszą być one odpowiednio zaprojektowane tak, aby unikać, bądź wykrywać i rozwiązywać, pojawiające się konflikty [1], [12]. a) b) Rys. 2. Graficzna reprezentacja klasyfikacji replikacji: a) Gray a, b) Wiesmanna 156

5 Replikacje baz danych w praktyce pośrednio po modyfikacji danych oryginalnych. W leniwej replikacji po wykonaniu transakcji wysyłane są informacje do wszystkich innych zaangażowanych systemów. Transakcja jest wykonywana, a repliki są uaktualniane w oddzielnych transakcjach. W ten sposób uzyskuje się skrócenie czasu reakcji, lecz pojawia się ryzyko niespójności danych. W modelu gorliwej replikacji użytkownik nie otrzymuje powiadomienia o wykonaniu (aktualizacji), zanim odpowiednie repliki w systemie nie zostaną zaktualizowane. Model leniwej replikacji aktualizuje lokalne repliki dopiero po powiadomieniu użytkownika. Gorliwe replikacje propagują uaktualnienia do odległych lokalizacji i zarządzają nimi do momentu wykonania transakcji. Wiąże się z to ze spójnością danych, izolowaniem transakcji i tolerancją błędów. Ze względu na swoją złożoność, niewiele spośród nich zostało kiedykolwiek użytych w produktach komercyjnych. 3 Aktualnie używane produkty używają leniwych replikacji. Skutkiem są błędy, gdyż repliki mogą stać się nieaktualne, a nawet niespójne. Porównując sposoby replikacji, można zauważyć uzupełniające się cechy. Gorliwe replikacje uwypuklają spójność i tolerancję błędów, ale posiadają małą wydajność. Leniwe replikacje zwracają więcej uwagi na efektywność, ale nie zapewniają odpowiedniej spójności danych. Użycie leniwych replikacji jest konieczne, gdy repliki są trudne do synchronizacji. Typowym przykładem są terminale mobilne stosowane tam, gdzie koszty komunikacji są zbyt wysokie. Gorliwe replikacje znacznie łatwiej implementują złożoną funkcjonalność, jak rozkładanie obciążenia (load balancing) czy wysoka dostępność (high availability). Z tego względu są one o wiele bardziej pożądane dla systemów rozproszonych (klastrowych) [6]. Obok klasyfikacji Gray a istnieją inne klasyfikacje bazujące na niej, jak np. klasyfikacja Wiesmanna. Uzależniona jest ona od [8]: architektury systemu, komunikacji między serwerami/węzłami oraz sposobu zakończenia transakcji (rys. 2b). Architektury mogą występować jako: replikacja kopii głównej lub replikacja lokalizacji nadrzędnych. Komunikacja pomiędzy serwerami/węzłami określa ilość ruchu generowanego przez algorytm replikacji pomiędzy replikami oraz ilość wiadomości koniecznych do przeprowadzenia transakcji. Wyróżnia się dwa przypadki współdziałania: stałe, oznaczające jednakową ilość wiadomości użytą do synchronizacji serwerów w czasie transakcji niezależnie od ilości operacji oraz liniowe, które oznacza proporcjonalną ilość operacji sieciowych w stosunku do ilości operacji transakcji. Sposób zakończenia transakcji określa, jak można przerwać transakcję. Przerwanie uzgodnione (voting) wymaga dodatkowego cyklu dla koordynacji replik a przerwanie nieuzgodnione (non-voting) oznacza, że repliki same mogą zdecydować czy zakończyć transakcję, czy ją przerwać. 3 Replikacja w systemach rzeczywistych Istniejące systemy baz danych wykorzystują różne modele replikacji danych, dodatkowo uzupełniając je o własne lub zapożyczone rozwiązania (tab. 1). Systemy rzeczywiste implementują większość z metod przedstawionych w tym opracowaniu, jednak wiele z nich jest jeszcze w fazie testów laboratoryjnych. 3 Istnieje powszechne przekonanie wśród projektantów baz danych, że większość istniejących rozwiązań nie jest możliwych do implementacji z powodu ich złożoności, małej wydajności i braku skalowalności. 157

6 K. Świder, T. Rak Tabela 1. Replikacje w systemach baz danych [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15] Replikacja Baza danych Kopii głównej Synchroniczna Lokalizacji nadrzędnych Oracle RO (Read Only), RW (Read Write), Inne Informix + IBM DB2 RO + Sybase RO Inna 5 Progress RO, Inna PostgreSQL RO, Inna MySQL RO, Inne 8 Inna 9 Asynchroniczna 3.1 Bazy danych na klastrach W klastrach obciążenie rozkłada się na węzły połączone szybką siecią celem poprawienia skalowalności i tolerancji błędów. Wzrost obciążenia pociąga za sobą powiększanie ilości węzłów dodawanych do systemu. Tolerancja błędów oznacza, że defekt jednego węzła nie przeszkadza w wykonaniu operacji na innych. W wielu przypadkach dostępne węzły przetwarzają zadania tych węzłów, które uległy awarii [6]. Jeśli klastry są używane w rozproszonych bazach danych, to konieczny jest podział danych pomiędzy węzłami, jednak dzielenie takie ma surowe ograniczenia. Po pierwsze, trudno jest podzielić dane tak, aby obciążenie węzłów było jednakowe. Po drugie, dla transakcji rozproszonej, próbującej uzyskać dostęp do różnych węzłów, ustalenie, gdzie powinny znajdować się dane, jest trudne [5]. Ograniczenia te eliminuje replikowanie danych, które wyrównuje obciążenia i może dostosować się do zmiennych warunków obciążenia zapytaniami. Ponadto unika się rozproszonego zarządzania transakcjami, jeśli wszystkie dane są kopiowane do wszystkich lokalizacji (replikacja lokalizacji nadrzędnych) oraz przeciwdziała występującym błędom (replikacja gorliwa). Dodatkowo replikowanie wprowadza spójność danych (replikacja gorliwa), a w przypadku jej braku (replikacja leniwa), problem jest natychmiast rozwiązywany. Wynika stąd, że jeżeli chodzi o funkcjonalność, to gorliwa replikacja lokalizacji nadrzędnych jest pożądaną formą replikacji dla klastrów. Zapewnia ona optymalny rozkład obciążenia, dostęp do danych oraz gwarantuje spójność i tolerancję błędów. 4 Dostępne są również: zawiłe materializowane widoki (materialized views), zapisywalne materializowane widoki, oraz mieszana replikacja kopii głównej i materializowanych widoków. Ponadto jest możliwie kaskadowe łączenie niektórych replikacji. 5 Replikacja ta uaktualnia wspólną konfigurację, która jest później przesyłana do wszystkich lokalizacji. 6 Dostępna jest również replikacja konsolidacyjna. 7 Stosowane są specjalne moduły do replikacji. 8 Replikacja asynchroniczna. 9 Dostępna w przypadku skonfigurowania MySQL 5.0 do pracy jako klaster. 158

7 3.2 Przykład replikacji w MySQL Replikacje baz danych w praktyce Replikacja została wprowadzona po raz pierwszy do serwerów MySQL w wersji MySQL w wersji 5.0 zawiera jednostronną, asynchroniczną replikację, w której jeden serwer pracuje jako master, podczas gdy jeden lub więcej z pozostałych serwerów pracują jako slave. Replikacja synchroniczna jest cechą charakterystyczną klastra MySQL. Serwer master zapisuje wszystkie zmiany do binarnego pliku zdarzeń. Te zdarzenia służą jako aktualizacje do zmian na serwerach slave. Kiedy serwer slave połączy się z serwerem master, to master zostaje poinformowany o ostatniej pozycji, jaką przeczytał slave w pliku zdarzeń. Wtedy serwer slave otrzymuje wszystkie aktualizacje, jakie miały miejsce od tego czasu, dokonuje ich na swojej bazie i czeka na powiadomienie od serwera master o nowych uaktualnieniach. Serwer typu slave może równocześnie pełnić rolę serwera typu master; otrzymuje się wtedy łańcuchową replikację serwerów i tworzy się drzewo replik [3]. W trakcie replikacji wszystkie uaktualnienia do tabel replikowanych powinny być wykonywane na serwerze master. Wykorzystywana replikacja jednostronna przynosi następujące korzyści: Zwiększona odporność na błędy dla replikacji master/slave. W przypadku problemów z masterem, można przełączyć się na serwer slave jako kopię zapasową. Krótszy czas odpowiedzi dla klientów jest możliwy przez podział zapytań generowanych przez klienta pomiędzy serwery master i slave. Zapytania typu SELECT mogą być wysyłane do serwera slave w celu minimalizacji zapytań przetwarzanych przez serwer master. Instrukcje modyfikujące dane powinny być wysłane do serwera master, gdyż wtedy serwer master i wszystkie serwery slave będą zaktualizowane. Możliwość wykonywania kopii zapasowej z serwera slave bez zakłócania pracy serwera master. W dalszej części pokazano, jak należy skonfigurować serwery master i slave do realizacji replikacji. Przedstawiony przykład obejmuje replikację na dwóch węzłach (master i slave ) wykorzystując do tego celu bazę danych MySQL w wersji dla systemu Linux. Główne kroki konfiguracji to: uruchomienie dziennika przetwarzania binarnego, utworzenie użytkownika replikacji, przeniesienie baz, określenie położenia bazy typu master oraz aktywacja serwerów. Rys. 3. Edycja pliku konfiguracyjnego dla serwera nadrzędnego Przed przystąpieniem do ustawiania serwera master, należy utworzyć na nim dziennik binarny (binary log). Dziennik binarny zawiera wszystkie informacje potrzebne do aktualizacji danych (m. in. o czasie wykonania każdej instrukcji modyfikującej dane w bazie danych). Dziennik ten jest wykorzystywany przez nadrzędne serwery replikacji do zapisywania informacji aktualizacyjnych, które będą w przyszłości używane przez serwery slave do modyfikacji swoich baz i utrzymywania spójności danych. Można tego dokonać na dwa sposoby: poprzez dodanie parametru do komendy uruchamiającej serwer w pliku startowym demona lub dodanie jej w linii poleceń. W pierwszym przypadku przed wystartowaniem demona MySQL na komputerze master należy w pliku /etc/my.cnf wpisać w sekcji 159

8 K. Świder, T. Rak [mysqld] następujące opcje: log-bin 10 oraz server-id (rys. 3). Wartość server-id na każdym z serwerów powinna być unikalną dodatnią liczbą całkowitą. 11 Postępując drugim sposobem należy uruchomić serwer z opcją --log-bin (rys. 4). Rys. 4. Start i sprawdzanie statusu serwera oraz blokowanie zapisu do tabel Następnie dodaje się użytkownika o dowolnej nazwie z prawami globalnymi RELOAD i SUPER oraz prawem replication slave wykorzystując np. phpmyadmin (rys. 5) 12 lub z linii poleceń: mysql> grant replication slave on *.* -> TO identified by 'hasloreplikator'; Chcąc sprawdzić status serwera master, używa się polecenia: mysql> show master status; po uprzednim zalogowaniu (rys. 4). Jeżeli w czasie startu serwera dodana została opcja --log-bin nazwa pliku dziennika (jeżeli nie podano innej) składa się z nazwy serwera i rozszerzenia -bin. 13 Rys. 5. Określanie praw do bazy danych 10 Serwery, które będą pracować tylko jako slave nie wymagają wpisu log-bin. 11 W przypadku, gdy sekcja [mysqld] nie ma tych wpisów należy je wstawić i restartować serwer. 12 Chcąc uzyskać dostęp do wszystkich baz danych należy nadać mu dodatkowo prawo SELECT. 13 Serwer mysqld dodaje liczbowe rozszerzenie do nazwy dziennika binarnego w postaci numeru zwiększanego przy każdorazowym uruchamianiu. 160

9 Replikacje baz danych w praktyce Konieczne jest jeszcze skopiowanie wszystkich tabel na serwer slave. W tym celu na serwerze master blokuje się zapis do nich poleceniem: mysql> flush tables with read lock; widocznym na rys. 4. Kopię baz danych, które mają być replikowane, można utworzyć np. poleceniem tar (rys. 6). 14 Na serwerze slave dokonuje się operacji odwrotnej, gdzie katalogiem bieżącym jest katalog z danymi bazy, a plik przeniesiony z komputera master został zapisany w katalogu /tmp poleceniem: shell> tar xvf /tmp/mysql-bazy.tar. Rys. 6. Pakowanie i odblokowywanie zapisu do tabel Na komputerze master odczytuje się plik logu binarnego i jego położenie, a na komputerze typu slave ustawia położenie bazy typu master. Konieczne jest, podobnie jak w przypadku serwera master, nadanie serwerowi podrzędnego unikatowego identyfikatora. Podaje się dodatkowo informacje o serwerze master: nazwę lub adres IP komputera, na którym jest uruchomiony serwer master, nazwę i hasło utworzonego na tym serwerze użytkownika z prawami do replikacji oraz nazwę i pozycję dziennika binarnego. Kolumna Position (rys. 4) wskazuje pozycję w pliku log, reprezentującą punkt replikacji, z którego serwery podrzędne muszą rozpocząć aktualizację swoich danych. Można postąpić dwojako. Poleceniem change master to (rys. 7.) podać informacje o serwerze master lub, w przypadku, gdy tabele są typu MyISAM, zmodyfikować plik konfiguracyjny. Podaje się wtedy informacje widoczne na rys. 7., a następnie wykonuje na komputerze slave: 15 polecenie: mysql> load data from master; Rys. 7. Start oraz określanie informacji o serwerze nadrzędnym na konsoli serwera podrzędnego 14 Skopiować należy jedynie nowe bazy użytkowników. 15 Użytkownik replikacji musi posiadać prawa: SUPER, RELOAD i SELECT. 161

10 K. Świder, T. Rak Aktywowanie serwera master odbywa się poleceniem: mysql> unlock tables; widocznym na rys. 6. Aktywowanie serwera slave następuje poprzez uruchomienie wątków poleceniem: mysql> start slave; pokazanym na rys. 7. Po uruchomieniu tej funkcji serwer slave powinien połączyć się z serwerem master oraz pobrać wszelkie nowe rekordy z bazy. W celu sprawdzenia działania mechanizmu replikacji, można dodać wpis w tabeli (należącej do bazy danych, która jest replikowana) na serwerze master a następnie sprawdzić czy zmiany odniosły skutek także na serwerze slave. W razie problemów warto sprawdzić dziennik binarny serwera master i dzienniki błędów obu serwerów. 4 Podsumowanie W rozdziale przedstawiono w zarysie problematykę replikacji baz danych. Zestawiono istniejące sposoby replikacji dla różnych systemów, z których wynika, że replikacja, jakkolwiek pożądana, jest ciągle w fazie rozwojowej. Dla bliższego zrozumienia działania replikacji zaprezentowany został praktyczny przykład replikacji dla bazy MySQL. Pomimo, że sama instalacja jest stosunkowo prosta, to konfiguracja złożonego środowiska replikacji może okazać się znacznie bardziej wymagająca. Poprawę wydajności systemu można uzyskać poprzez zastosowanie mechanizmu replikacji na klastrach, który poprawia rozkład obciążeń, zapewnia równomierny dostęp do danych oraz gwarantuje spójność i tolerowanie błędów. Literatura 1. Bębel B., Wrembel R.: Replikacja danych w bazach danych, 8 Seminarium PLOUG, Warszawa, Connolly T., Begg C.: A Practical Approach to Design, Implementation and Management, 2 nd Edition, Addison Wesley, Dubois P.: MySQL podręcznik administratora, Helion, Gray J. N., Eswaran K. P., Lorie R. A., Traiger I. L.: The Notions of Consistency and Predicate Locks in a Database System, Communications of the ACM, pp , Hwang S. Y., Lee K. S., Chin Y. H.: Data Replication in a Distributed System a Performance Study, Proc. 7 th Intel Conf. Database and Expert Systems Applications, pp , Lal K., Rak T.: Linux a technologie klastrowe, MIKOM, Nicola M., Jarke M.: Performance Modeling of Distributed and Replicated Databases, Revised Survey, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, Vol. 12, No. 4, pp , Wiesmann M.: Group Communications and Database Replication Techniques, Issues and Performance, PhD thesis, Polytechnique de Lausanne, Switzerland,

Replikacje baz danych w praktyce

Replikacje baz danych w praktyce Rozdział I Replikacje baz danych w praktyce Streszczenie. Powielanie informacji przechowywanych na serwerach jest istotnym elementem zapewniającym zwiększenie zarówno wydajności, jak i bezpieczeństwa systemu.

Bardziej szczegółowo

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności?

Od czego zacząć przy budowaniu środowisk wysokiej dostępności? Budowanie środowisk wysokiej dostępności w oparciu o nową wersję IDS 11 Artur Wroński IBM Information Management Technical Team Leader artur.wronski@pl.ibm.com Od czego zacząć przy budowaniu środowisk

Bardziej szczegółowo

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH

Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Kopie bezpieczeństwa NAPRAWA BAZ DANYCH Sprawdzanie spójności bazy danych Jednym z podstawowych działań administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa danych przez tworzenie ich kopii. Przed wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych

Bazy danych. Plan wykładu. Rozproszona baza danych. Fragmetaryzacja. Cechy bazy rozproszonej. Replikacje (zalety) Wykład 15: Rozproszone bazy danych Plan wykładu Bazy danych Cechy rozproszonej bazy danych Implementacja rozproszonej bazy Wykład 15: Rozproszone bazy danych Małgorzata Krętowska, Agnieszka Oniśko Wydział Informatyki PB Bazy danych (studia

Bardziej szczegółowo

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości.

Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych. Funkcje i możliwości. Pojęcie bazy danych Baza danych to: zbiór informacji zapisanych według ściśle określonych reguł, w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych, zbiór

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Wymagania edukacyjne w technikum ADMINISTROWANIE BAZAMI DANYCH kl. 4c Lp. 1 2 4 5 Temat Zasady dotyczące zarządzania projektem podczas prac związanych z tworzeniem bazy oraz cykl życiowy bazy Modele tworzenia

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Konfiguracja i administracja bazą danych MySQL ćwiczenie numer

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Rozproszone bazy danych. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW

Rozproszone bazy danych. Robert A. Kłopotek Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Rozproszone bazy danych Robert A. Kłopotek r.klopotek@uksw.edu.pl Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, UKSW Scentralizowana baza danych Dane są przechowywane w jednym węźle sieci Można

Bardziej szczegółowo

Architektura i mechanizmy systemu

Architektura i mechanizmy systemu Architektura i mechanizmy systemu Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Michał Jankowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Podstawowe wymagania użytkowników - cel => Funkcjonalnośd i cechy

Bardziej szczegółowo

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt:

Replikacje. dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej. Kontakt: dr inż. Dziwiński Piotr Katedra Inżynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl Replikacje 2 1 Podstawowe pojęcia Strategie replikacji Agenci replikacji Typy replikacji Modele replikacji Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych

Administracja bazami danych Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Na podstawie wykładów dra inż. Juliusza Mikody Klient tekstowy mysql Program mysql jest prostym programem uruchamianym w konsoli shell do obsługi

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15

T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop Spis treści. O autorce 11. Dedykacja 12. Podziękowania 12. Wstęp 15 T-SQL dla każdego / Alison Balter. Gliwice, cop. 2016 Spis treści O autorce 11 Dedykacja 12 Podziękowania 12 Wstęp 15 Godzina 1. Bazy danych podstawowe informacje 17 Czym jest baza danych? 17 Czym jest

Bardziej szczegółowo

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net

Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource. Piotr Klimek. piko@piko.homelinux.net Sposoby klastrowania aplikacji webowych w oparciu o rozwiązania OpenSource Piotr Klimek piko@piko.homelinux.net Agenda Wstęp Po co to wszystko? Warstwa WWW Warstwa SQL Warstwa zasobów dyskowych Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Duplikacja i replikacja MySQL. Opracowanie: Piotr Knopczyński Marcin Talarczyk

Duplikacja i replikacja MySQL. Opracowanie: Piotr Knopczyński Marcin Talarczyk Duplikacja i replikacja MySQL Opracowanie: Piotr Knopczyński Marcin Talarczyk Replikacja Replikacja danych to proces powielania informacji między różnymi serwerami baz danych. Replikacja pozwala nam na:

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Magento 1.4 1.9 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Magento 1.4 1.9 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Zen Cart 1.3.9 1.5 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu Gekosale 1.4 Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Gekosale 1.4 - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie do integracji...

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wprowadzenie do baz danych. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Rozdział 1 Wprowadzenie do baz danych. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Rozdział 1 Wprowadzenie do baz danych 1 Model danych 2 Funkcje systemu zarządzania bazą danych Wymagania spójność bazy danych po awarii trwałość danych wielodostęp poufność danych wydajność rozproszenie

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie transakcjami

Zarządzanie transakcjami Zarządzanie transakcjami Właściwości ACID Przyjmuje się, że transakcje i protokoły zarządzania transakcjami powinny posiadać właściwości ACID: Atomowość (atomicity) każda transakcja stanowi pojedynczą

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu baz danych

Pojęcie systemu baz danych Pojęcie systemu baz danych System baz danych- skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki. Składa się z zasadniczych elementów: 1) Danych 2) Sprzętu 3) Programów 4)

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL

Jak zatrudnić słonie do replikacji baz PostgreSQL Jesień Linuksowa 2007, 22 września O projekcie... system replikacji danych dla PostgreSQL rozwijany od 2004 roku Open Source Licencja BSD Jan Wieck@Afilias... i inni aktualna seria 1.2.x

Bardziej szczegółowo

Typy tabel serwera MySQL

Typy tabel serwera MySQL Typy tabel serwera MySQL Kopie zapasowe baz danych Zabezpieczanie serwera MySQL Zakładanie konta użytkownika z określonymi uprawnieniami Zarządzanie kontem i bazą danych Kilka kolejnych informacji na temat

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT

Zapewnienie wysokiej dostępności baz danych. Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Zapewnienie wysokiej dostępności baz Marcin Szeliga MVP SQL Server MCT Agenda Techniki zapewniania wysokiej dostępności baz Zasada działania mirroringu baz Wdrożenie mirroringu Planowanie Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Projektowani Systemów Inf.

Projektowani Systemów Inf. Projektowani Systemów Inf. Wykład VII Bezpieczeństwo Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo związane z danymi Konstrukcja magazynów danych Mechanizmy zapisu i modyfikacji danych

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym

Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy w trybie wielopodmiotowym Instrukcja konfiguracji programu KS-ASW do pracy Strona 1 z 9 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania wielopodmiotowości... 3 3. Uruchamianie trybu wielopodmiotowości... 3 4. Dodawanie nowej firmy...

Bardziej szczegółowo

Replikacja kolejkowa (Q-replication) w IBM DB2

Replikacja kolejkowa (Q-replication) w IBM DB2 Replikacja kolejkowa (Q-replication) w IBM DB2 Paweł Kędziora, Maciej Krysiuk, Marek Lewandowski Politechnika Poznańska pawel.kedziora@gmail.com, maciej.krysiuk@gmail.com, lewandowski.marek@gmail.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Słonie pracują w stadzie

Słonie pracują w stadzie Słonie pracują w stadzie Adam Buraczewski aburacze@gmail.com GNU/Politechnika, 13.01.2007 r. Plan wykładu Wprowadzenie po co łączyć serwery bazodanowe? Transakcje rozproszone: 2PC, dblink, JTA Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski

Administracja bazami danych. dr inż. Grzegorz Michalski Administracja bazami danych dr inż. Grzegorz Michalski Dlaczego MySQL? szybkość programiści twierdzą, że jest najszybszą bazą danych, łatwość użycia MySQL jest względnie prostym systemem w instalacji,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego. Przetwarzanie współbieżne, równoległe i rozproszone

Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego. Przetwarzanie współbieżne, równoległe i rozproszone Wstęp. Historia i przykłady przetwarzania współbieżnego, równoległego i rozproszonego 1 Historia i pojęcia wstępne Przetwarzanie współbieżne realizacja wielu programów (procesów) w taki sposób, że ich

Bardziej szczegółowo

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko

Klastrowanie bazy IBM DB2. Adam Duszeńko Klastrowanie bazy IBM DB2 Adam Duszeńko Typy klastrów Wydajnościowe Skalowalność Równoległość Obliczeń Składowania Wiele punktów dostępu Niezawodnościowe Bezpieczeństwo Zwielokrotnienie Danych Operacji

Bardziej szczegółowo

Hbase, Hive i BigSQL

Hbase, Hive i BigSQL Hbase, Hive i BigSQL str. 1 Agenda 1. NOSQL a HBase 2. Architektura HBase 3. Demo HBase 4. Po co Hive? 5. Apache Hive 6. Demo hive 7. BigSQL 1 HBase Jest to rozproszona trwała posortowana wielowymiarowa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2

Szkolenie autoryzowane. MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Szkolenie autoryzowane MS 6232 Wdrażanie bazy danych Microsoft SQL Server 2008 R2 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, gdzie uczestnicy zapoznają

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa

Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych. Katarzyna Klessa Wprowadzenie do projektowania i wykorzystania baz danych Katarzyna Klessa POWTÓRKA Z PIERWSZYCH ZAJĘĆ Lista słówek - do zapamiętania na początek Z podstaw SQL: CREATE - Tworzenie tabeli, czyli Coś czego

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Bazy danych. Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka. Email: krzysztof.pieczarka@gmail.

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej. Bazy danych. Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka. Email: krzysztof.pieczarka@gmail. Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Bazy danych Dr hab. inż. Krzysztof Pieczarka Email: krzysztof.pieczarka@gmail.com Literatura: Connoly T., Begg C., Systemy baz danych Praktyczne metody projektowania,

Bardziej szczegółowo

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS

System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS KWSOFT Pleszew 8-03-2005 Ul. Witkiewicza 9 63-300 Pleszew tel. 0509 370 429 http://www.kwsoft.com.pl kwsoft@kwsoft.com.pl System automatycznego wysyłania SMSów SaldoSMS Przygotowali: Krzysztof Juśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29

KS-ZSA. Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT. Data aktualizacji: 2013-08-29 KS-ZSA Mechanizm aktualizacji kartotek lokalnych w aptece na podstawie zmian w kartotece CKT Data aktualizacji: 2013-08-29 1. Opis funkcjonalności Funkcjonalność umożliwia obsługiwanie zmian urzędowych

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne baz danych. Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii

Podstawy teoretyczne baz danych. Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii Podstawy teoretyczne baz danych Recovery Transakcyjne odtwarzanie bazy danych po awarii Cel odtwarzania Podstawowym celem mechanizmów transakcyjnego odtwarzania bazy danych po awarii jest odtworzenie spójnego

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja baz danych systemu qs-stat

Aktualizacja baz danych systemu qs-stat Aktualizacja baz danych systemu qs-stat Copyright 2003 Q-DAS GmbH Eisleber Str. 2 D - 69469 Weinheim Tel.: ++49/6201/3941-0 Fax: ++49/6201/3941-24 E-Mail: q-das@q-das.de Internet: http://www.q-das.de Hotline:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller

Dokumentacja systemu NTP rekrut. Autor: Sławomir Miller Dokumentacja systemu NTP rekrut Autor: Sławomir Miller 1 Spis treści: 1. Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Zakres dokumentu 2. Instalacja 2.1 Wymagania systemowe 2.2 Początek 2.3 Prawa dostępu 2.4 Etapy instalacji

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji bazodanowych

Tworzenie aplikacji bazodanowych Tworzenie aplikacji bazodanowych wykład Joanna Kołodziejczyk 2016 Joanna Kołodziejczyk Tworzenie aplikacji bazodanowych 2016 1 / 36 Klasyfikacja baz danych Plan wykładu 1 Klasyfikacja baz danych 2 Architektura

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010

System kontroli wersji - wprowadzenie. Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji - wprowadzenie Rzeszów,2 XII 2010 System kontroli wersji System kontroli wersji (ang. version/revision control system) służy do śledzenia zmian głównie w kodzie źródłowym oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source

Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Koncepcja wirtualnej pracowni GIS w oparciu o oprogramowanie open source Dr inż. Michał Bednarczyk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra Geodezji

Bardziej szczegółowo

I. Techniki wielowersyjne sterowania współbieżnością

I. Techniki wielowersyjne sterowania współbieżnością I. Techniki wielowersyjne sterowania współbieżnością Techniki wielowersyjne multiversion concurrency control. Technika wielowersyjna oparta na znacznikach czasu Dla każdej wersji X i elementu X przechowywane

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla administratora strony

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Matematyki i Informatyki Instytut Informatyki i

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Przegląd zawartości SQL Servera Podstawowe usługi SQL Servera Programy narzędziowe Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

System Wniosków DWZ AGH

System Wniosków DWZ AGH System Wniosków DWZ AGH Maurycy Ornat, Aes Grave 25 marca 2012 Plan 1 Wprowadzenie Po co jest system Bezpieczeństwo 2 Panel klienta Rejestracja i logowanie Widok panelu klienta Składanie wniosków 3 Panel

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych.

Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. Wstęp. Opis ten dotyczy wydziałów orzeczniczych. W związku z przekształceniem 79 Sądów w Wydziały Zamiejscowe i związane z tym liczne zapytania odnośnie strony technicznej i sposobu przygotowania baz danych

Bardziej szczegółowo

Graffiti SQL REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA. ZMIANA WERSJI CZĘŚĆ 1 REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA... 2

Graffiti SQL REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA. ZMIANA WERSJI CZĘŚĆ 1 REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA... 2 Graffiti SQL REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA. ZMIANA WERSJI Spis treści CZĘŚĆ 1 REPLIKACJA DANYCH: KONFIGURACJA... 2 Co oznacza termin replikacja danych... 2 Czemu służy replikacja danych...2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Rozproszone i obiektowe systemy baz danych

Rozproszone i obiektowe systemy baz danych Rozproszone i obiektowe systemy baz danych Dr inż. Robert Wójcik Wykład 6. Metody rozpraszania i sterowania przepływem danych 6.1. Fragmentacja i alokacja danych 6.2. Replikacja danych 6.3. Rodzaje replikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW

SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SEW DOKUMENTACJA TECHNICZNA KAMSOFT S.A. 40-235 Katowice ul. 1-Maja 133 Tel. (032) 2090705, Fax. (032) 2090715 http://www.kamsoft.pl, e-mail: 5420@kamsoft.pl SYSTEM INFORMATYCZNY NR KATALOGOWY 2334PI06.00

Bardziej szczegółowo

JPaxos. Java library for state machine replication

JPaxos. Java library for state machine replication JPaxos Java library for state machine replication Przygotowane przez Jan Kończak Tomasz Żurkowski We współpracy z Nuno Santos (EPFL) Kierownik zadania dr. hab Paweł T. Wojciechowski Plan prezentacji 1

Bardziej szczegółowo

Wybrane działy Informatyki Stosowanej

Wybrane działy Informatyki Stosowanej Wybrane działy Informatyki Stosowanej Dr inż. Andrzej Czerepicki a.czerepicki@wt.pw.edu.pl http://www2.wt.pw.edu.pl/~a.czerepicki 2017 APLIKACJE SIECIOWE Definicja Architektura aplikacji sieciowych Programowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Linux Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X

INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Wrocław 2006 INTERNETOWE BAZY DANYCH materiały pomocnicze - wykład X Paweł Skrobanek C-3, pok. 323 e-mail: pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl INTERNETOWE BAZY DANYCH PLAN NA DZIŚ zajęcia 1: 2. Procedury składowane

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. C. J. Date; Wprowadzenie do systemów baz danych WNT Warszawa 2000 ( seria Klasyka Informatyki )

LITERATURA. C. J. Date; Wprowadzenie do systemów baz danych WNT Warszawa 2000 ( seria Klasyka Informatyki ) LITERATURA C. J. Date; Wprowadzenie do systemów baz danych WNT Warszawa 2000 ( seria Klasyka Informatyki ) H. Garcia Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom; Systemy baz danych. Kompletny podręcznik

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1

1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Spis treści Przedmowa... ix Podziękowania... x Wstęp... xiii Historia serii Inside Microsoft SQL Server... xiii 1 Instalowanie i uaktualnianie serwera SQL Server 2005... 1 Wymagania SQL Server 2005...

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o Systemie Archiwizacji ZEUS

Ogólne informacje o Systemie Archiwizacji ZEUS Ogólne informacje o Systemie Archiwizacji ZEUS System Archiwizacji ZEUS przeznaczony jest do opracowywania zasobów archiwalnych. Oprogramowanie powstało w wyniku wielomiesięcznej analizy potrzeb jednego

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe

Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe Lokalna kopia bioinformatycznego serwera obliczeniowego jako wysokowydajne środowisko obliczeniowe Dokument wizji Autorzy: Łukasz Kempny, Tomasz Sikora, Tomasz Rokita, Robert Ostrowski, Zbigniew Polek,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania

Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura oprogramowania Licencjacka Pracownia Oprogramowania Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Jakub Kowalski, Andrzej Pilarczyk, Marek Kembrowski, Bartłomiej Gałkowski Dokumentacja projektu QUAIKE Architektura

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2

onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 onfiguracja serwera DNS w systemie Windows Server 2008 /2008 R2 Poniższa procedura omawia konfigurację serwera DNS w systemie Windows Server 2008 / 2008 R2, w sytuacji gdy serwer fizyczny nie jest kontrolerem

Bardziej szczegółowo