Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych""

Transkrypt

1 zawarta w Poznaniu dnia. roku pomiędzy: Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych" Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31, Warszawa, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego p rzez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 95, NIP REGON. reprezentowaną przez, Małgorzatę Wróblewską Dyrektora Generalnego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora SWPS w dniu 19 września 2011 r. zwaną w treści Realizatorem Projektu, a:.. (pełna nazwa Uczelni); z siedzibą w:., ul...; reprezentowaną przez:..; zwaną w dalszej części umowy: Uczelnią Testującą Ilekroć w umowie jest mowa o: 1 [Definicje] 1. Projekcie oznacza to projekt pt. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w Uczelnia wyższych. 2. Realizatorze Projektu oznacza to Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. 3. Stronie projektu oznacza to stronę 4. Innowacyjnym modelu oznacza to innowacyjny model kształcenia ustawicznego opisany w Podręczniku metodologicznym innowacyjnego modułowego modelu kształcenia ustawicznego udostępnionym na stronie projektu. 5. Uczelni Testującej oznacza to szkołę prowadzącą studia wyższe, zakwalifikowaną do projektu, działającą na terenie Polski oraz władze uczelni lub osoby upoważnione przez władze uczelni do podejmowania decyzji w zakresie projektu. 6. Kursie oznacza to niezależną jednostkę dydaktyczną, stanowiącą podstawowy moduł możliwy do łączenia z innymi kursami, skonstruowaną zgodnie z zasadami innowacyjnego modelu. 7. Platformie oznacza to platformę internetową testowaną w Uczelnia Testujących biorących udział w projekcie służącą do prezentacji, wyboru kursów oraz scalania kursów w studia podyplomowe. 8. Doradcy edukacyjnym oznacza to osobę wyznaczoną/zatrudnioną przez Uczelnię, do rozpoznania potrzeb edukacyjnych potencjalnych słuchaczy i doradztwa przy wyborze kursów i dalszej ścieżki kształcenia. 9. Etapie testowania oznacza to okres od do r., podczas którego realizowane będą zajęcia dydaktyczne.

2 10. Kadrze projektu oznacza to personel zaangażowany w realizację projektu po stronie Uczelni: kadra kierująca testowaniem, kadra informatyczna, kadra merytoryczna, doradcy edukacyjni, kadra dydaktyczna. 2 [Przedmiot umowy] 1. Projekt realizowany jest przez Realizatora Projektu. 2. Projekt realizowany jest pod nadzorem i we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IV Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, na podstawie umowy o dofinansowanie numer: UDA-POKL / Strony zawiązują niniejszą umowę w celu współdziałania przy realizacji Projektu, którego celem stworzenie jednego nowego, innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego w szkołach wyższych poprzez jego opracowanie, przetestowanie w 3 Uczelniach Testujących wśród 60 osób dorosłych, upowszechnienie wśród 50 uczelni i włączenie do oferty kształcenia polskich uczelni do r.. 4. Podstawą zawarcia umowy jest zgłoszenie Uczelni Testującej do udziału w Projekcie. 3 [Okres trwania umowy] 1. Zapisy umowy wchodzą w życie od dnia podpisania umowy do dnia r. 2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji niniejszej umowy w przypadku gdy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IV podjęłoby decyzję skutkującą zakończeniem działań w projekcie. 4 [Obowiązki Realizatora Projektu] 1. Realizator Projektu udostępni bezpłatnie Uczelni Testującej: a. podręcznik metodologiczny do nowego procesu kształcenia, zawierającego wskazówki do tworzenia puli kursów, instrukcję stosowania modelu oraz wnioski z analizy efektywności finansowej, b. narzędzia dla doradcy edukacyjnego scenariusz rozmowy, kwestionariusz potrzeb edukacyjnych, c. platformę internetową, wspierającą proces wyboru kursów i łączenia ich w studia podyplomowe. Wsparcie obejmuje wdrożenie platformy oraz udzielenie bezpłatnej licencji na użytkowanie oprogramowania, d. serwer na potrzeby funkcjonowania platformy. Realizator zakupi serwer dla Uczelni Testującej po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Uczelni Testującej o konieczności zakupu ww. sprzętu. Serwer zostanie przekazany do bezpłatnego użytkowania Uczelni Testującej na podstawie protokołu przekazania sprzętu. Serwer przejdzie na własność Uczelni Testującej, po zakończeniu realizacji projektu, wywiązania się Uczelni Testującej ze zobowiązań niniejszej umowy. 2. Realizator Projektu przeprowadzi nieodpłatne szkolenia dla kadry projektu Uczelni Testującej, tj.: a. 16 h szkolenia dla kadry kierującej testowaniem nowego modelu, b. 16 h szkolenia dla kadry sprawującej funkcję doradcy edukacyjnego, c. 16 h szkolenia dla kadry informatycznej zajmującej się administrowaniem platformą. 3. Realizator Projektu zobowiązuje się do zawarcia umów cywilno-prawnych ze wskazanymi przez Uczelnię Testującą osobami, tj.: a. 1 osobą kierującą testowaniem modelu - umowa na czas 11 miesięcy, 50 h miesięcznie; b. 1 osobą administrującą platformą - umowa na czas 11 miesięcy, 50 h miesięcznie;

3 c. Umowy cywilno-prawne z osobami odpowiedzialnymi za dostosowanie programów kształcenia do kursów realizowanych wg nowego programu dostosowanie 30 kursów. 5 Obowiązki Uczelni Testującej 1. Uczelnia Testująca podejmie stosowne uzgodnienia, właściwe dla danej jednostki, umożliwiające jej przetestowanie innowacyjnego modelu (uchwała, zgoda rektora, itp.). 2. Uczelnia Testująca wskaże i skieruje na szkolenie personel zaangażowany w realizację projektu 3 osoby przewidziane do realizacji projektu oraz 2 osoby rezerwowe, tj.: a. 2 osoby przewidziane do kierowania testowaniem modelu kształcenia ustawicznego osoby posiadające doświadczenie w organizacji kształcenia ustawicznego na uczelni ; (1 osoba zaangażowana do projektu i 1 zastępca); b. 2 osoby przewidziane do sprawowania funkcji doradcy edukacyjnego osoby posiadające wiedzę na temat oferty edukacyjnej uczelni oraz umiejętności i wiedzę z zakresu doradztwa zawodowoedukacyjnego (1 osoba zaangażowana do projektu i 1 zastępca); c. 1 osobę przewidzianą do administrowania platformą testowaną w ramach projektu osoba posiadająca wiedzę i umiejętności niezbędne do administrowania narzędziami internetowymi. 3. Uczelnia Testująca zapewni: a. Osobę/osoby odpowiedzialne za dostosowanie programów kształcenia do kursów realizowanych wg nowego programu umowę z personelem zawiera Realizator Projektu; b. Kadrę dydaktyczną prowadzącą zajęcia w ramach innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznegoumowę z personelem zawiera Uczelnia Testująca. 4. Uczelnia Testująca przeprowadzi rekrutację słuchaczy zgodnie z Regulaminem Rekrutacji słuchaczy do projektu, w szczególności: a. Uczelnia Testująca przeprowadzi rekrutację według zasad obowiązujących w jednostce, w tym Uczelnia Testująca będzie informować każdego z kandydatów na jakikolwiek kierunek studiów oraz osoby zainteresowane szkoleniami o możliwości wzięcia udziału w innowacyjnym modelu kształcenia. 5. Potencjalni słuchacze zgłaszające swój udział w innowacyjnym modelu kształcenia wypełnią dokumenty zgłoszeniowe stanowiące załącznik do regulaminu rekrutacji słuchacza. 6. Uczelnia Testująca zapewni udział w projekcie min. 20 osób, w tym 10% powinny stanowić osoby w wieku 40+, a 59% kobiety. 7. Uczelnia Testująca zamieści na platformie ofertę minimum 30 kursów dostosowanych do wymogów innowacyjnego modelu przez personel wskazany w pkt 3 b. 8. Uczelnia Testująca umożliwi słuchaczom na etapie testowania realizację kształcenia w ramach innowacyjnego modelu poprzez: a. Umieszczenie oferty kursów wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami na platformie i aktualizację platformy; b. Umożliwienie słuchaczom spotkań z doradcą edukacyjnym w celu zaplanowania indywidulanej ścieżki edukacyjnej; c. Umożliwienie słuchaczom udziału w zajęciach realizowanych zgodnie z założeniami innowacyjnego modelu. 9. Uczelnia Testująca zapewni dostępność doradcy edukacyjnego jak i platformy przez cały czas trwania etapu testowania. 10. Każdy ze słuchaczy, przystępujący do projektu, skorzysta z przynajmniej z jednego spotkania z doradcą edukacyjnym oraz skorzysta z platformy do zaplanowania ścieżki kształcenia w modelu.

4 11. Każdy ze słuchaczy, przystępujący do projektu, powinien zrealizować min. 1 kurs z oferty przygotowanej przez Uczelnię zgodnie z Innowacyjnym modelem, a min. 3 osoby powinny zrealizować studia podyplomowe zgodnie z założeniami innowacyjnego modelu. Realizacja kursów i studiów podyplomowych powinna zamknąć się w etapie testowania. 12. Uczelnia Testująca powinna zagwarantować warunki do prowadzenia zajęć zgodnie z innowacyjnym modelem, w szczególności Uczelnia Testująca udostępni: a. Kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą odpowiednie kwalifikacje; b. Bazę materialną, w tym m.in. sale do przeprowadzenia zajęć, niezbędny sprzęt, zewnętrzne obiekty dydaktyczne, laboratoryjne właściwe dla danego kursu. 13. Uczelnia Testująca ma obowiązek bieżącego informowania Realizatora o postępach w projekcie, w tym w szczególności obowiązek przekazania 2 raportów z procesu testowania w trakcie realizacji (grudzień 2014) i na zakończenie etapu testowania (kwiecień czerwiec 2014). 14. Szczegółowy zakres raportu powinien obejmować następujące dane: a. Liczba uczestników kształcenia zgodnie z modelem w tym liczba osób realizujących studia podyplomowe b. Lista powstałych kursów c. Liczba osób, które odbyły poszczególne kursy d. Liczba osób, które zapisały się na poszczególne kursy e. Kwestionariusz oceny wszystkich elementów produktu finalnego opracowywany przez pracowników uczelni przeszkolonych do realizacji testowania tzn. osobę odpowiedzialną za zarządzanie modelem w uczelni, doradcę edukacyjnego danej uczelni oraz administratora platformy internetowej zawierający: i. Ocenę efektywności produktu finalnego ii. Zaistniałe przeszkody iii. Sugestie zmian, uzupełnień produktu finalnego f. Załączniki do raportu szkół z testowania: i. Listy obecności na poszczególnych kursach ii. Umowy z uczestnikami kształcenia iii. Ankiety satysfakcji uczestników kształcenia wypełniane po zakończeniu kursu - wór dostarczy Realizator Projektu iv. Dane z platformy (adresy i lista IP użytkowników) 15. Uczelnia Testująca umożliwi Realizatorowi bieżący wgląd w postęp projektu, w tym wizyty monitoringowe. 16. Uczelnia Testująca umożliwi Realizatorowi przeprowadzenie bieżących działań ewaluacyjnych, w tym przeprowadzenie badania pośród słuchaczy i kadry projektu. 17. Uczelnia Testująca jest zobowiązana do informowania o udziale w projekcie na stronie internetowej uczelni, platformie oraz do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z bieżącymi wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji projektów POKL - szczegółowe wytyczne dostarczy Realizator Projektu. 18. Uczelnia Testująca ma obowiązek zapewnienia zastępstwa w przypadku nieobecności lub rezygnacji członka kadry projektu. 19. Uczelnia Testująca ma obowiązek zgłaszania Realizatorowi wszelkich nieprawidłowości w realizacji projektu, w szczególności: a. problemy z pozyskaniem słuchaczy/słuchaczek b. problemy związane z pozyskaniem słuchaczy/słuchaczek zgodnie z przewidzianym udziałem procentowym, określonym w pkt.6 c. Problemy związane z realizacją wskaźnika wskazanego w pkt. 11

5 10 [Zasady współpracy, wypowiedzenie umowy] 1. W przypadku stwierdzenia przez Realizatora Projektu nieprawidłowości w realizowaniu postanowień niniejszej umowy, w szczególności realizacji działań projektowych niezgodnie z założeniami projektu, braku prowadzenia wymaganej dokumentacji, Realizator projektu wyznaczy Uczelni Testującej termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W wypadku gdy Uczelnia Testująca nie doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie Realizator Projektu rozwiąże umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Realizator Projektu może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy, w szczególności polegających na braku realizacji działań przewidzianych w umowie; wykorzystania przekazanego sprzętu i platformy na cel inny niż założono w umowie. 3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Uczelni Testującej Realizator projektu obciąży szkołę karą umowną w wysokości wynikającej z bezpośredniej kalkulacji kosztów związanych z uczestnictwem Uczelni Testującej w projekcie, w tym m.in.: koszt szkolenie kadry, koszt wdrożenia platformy, koszt zakupu serwera (jeśli dotyczy), koszt wynagrodzenie kadry projektowej. Uczelnia Testująca zobowiązana jest również do zwrotu otrzymanego w ramach Projektu sprzętu. 4. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień niniejszej umowy. 11 [Postanowienia wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki] Z uwagi na fakt współfinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji projektowej oraz przesyłanie ww. dokumentacji do Realizatora Projektu na zasadach określonych w trakcie trwania umowy. 2. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do poddania się kontrolom dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy przez właściwe organy kontrolujące Projekt. 3. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do oznaczenia miejsc realizacji przedmiotu umowy właściwymi informacjami o realizacji Projektu i współfinansowaniu ze środków UE m.in. biuro rekrutacji słuchaczy, miejsce pracy informatyka, doradcy edukacyjnego, serwerownia. 4. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do współpracy z Realizatorem Projektu w zakresie promowania i upowszechniania idei Projektu i innowacyjnego programu, zgodnie z założeniami Projektu. 5. W przypadku nałożenia na Realizatora Projektu przez Instytucję Pośredniczącą jakichkolwiek nowych obowiązków związanych z realizacją Projektu, skutkujących koniecznością zmiany umowy, Uczelnia Testująca i Realizator Projektu zobowiązują się do wprowadzenia zmian do umowy w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. 12 [Przetwarzanie danych osobowych] 1. Realizator Projektu, działając na podstawie art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych upoważnia Uczelnię Testująca do przetwarzania danych Uczestników Projektu, w celu wykonania niniejszej umowy i założeń Projektu. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U j.t., ze zm.) jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy i wynikającym z założeń projektu oraz nie udostępniania osobom nieuprawnionym.

6 2. Uczelnia Testująca wyraża zgodę na przekazanie: danych Uczelni Testującej, danych osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie Uczelni Testującej, danych Uczestników Projektu w przypadku konieczności przekazania tych danych- Instytucji Zarządzającej oraz instytucjom uprawnionym do kontroli projektu oraz wykonawcom biorącym udział w realizacji projektu ze strony Realizatora Projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków. 3. Uczelnia Testująca oświadcza, że została poinformowana o prawie wglądu, poprawianiu i usuwaniu danych osobowych osób, których dane podlegają przetwarzaniu w przypadku ich przekazania Realizatorowi Projektu z zastrzeżeniem, iż zgoda na przetwarzanie jest warunkiem koniecznym do wykonania umowy. Szkoła jest zobowiązana do uzyskania pisemnej zgody od osób, których dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy oraz poinformowania ich o przysługujących im prawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U j.t., ze zm.). 13 [Postanowienia końcowe] 1. Jeżeli między Stronami wynikną z niniejszej Umowy lub z jej wykonania jakiekolwiek spory, Strony dołożą starań w celu ich polubownego rozwiązania. Spory, które nie mogą być rozstrzygnięte w drodze wzajemnego porozumienia, będą poddane rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu. 2. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, faktów i okoliczności poznanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczelni Testującej w przypadku: a. wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację projektu określonego w 1 niniejszej umowy. b. zaistnienia innych zdarzeń skutkujących zaprzestaniem realizacji Projektu. 4. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią. 5. Strony ustalają, że kontakt pomiędzy nimi może odbywać się w formie telefonicznej, mailowej na adresy wskazane przez Szkołę oraz pisemnie. 6. Do kontaktu pomiędzy Stronami upoważnieni są: a. po stronie Realizatora Projektu: Katarzyna Bordziuk kierownik projektu, tel , Paulina Sobiczewska - specjalista ds. testowania i analizy efektów wstępnej wersji produktu finalnego, tel...., b. po stronie Uczelni Testującej.... (adres Uczelni Testującej) 7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie osób do kontaktu, z zachowaniem formy pisemnej. Przy czym Strony ustalają, że zmiana osób do kontaktu nie stanowi zmiany umowy. 8. Zmiana, uzupełnienie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zasady właściwe dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Realizator Projektu Uczelnia Testująca

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na wdrażanie programu w szkole w ramach projektu

Umowa nr.. na wdrażanie programu w szkole w ramach projektu Zał.9 Umowa nr.. na wdrażanie programu w szkole w ramach projektu ACE- aktywna, kreatywna i przedsiębiorcza młodzież innowacyjne programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii zawarte w dniu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE nr.. w sprawie określenia zasad uczestnictwa Szkoły w projekcie INNOWACYJNE METODY KSZTAŁCENIA W OBRĘBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POROZUMIENIE nr.. w sprawie określenia zasad uczestnictwa Szkoły w projekcie INNOWACYJNE METODY KSZTAŁCENIA W OBRĘBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POROZUMIENIE nr.. w sprawie określenia zasad uczestnictwa Szkoły w projekcie INNOWACYJNE METODY KSZTAŁCENIA W OBRĘBIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI zawarte w dniu pomiędzy: Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania z

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu),

...... (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w...... (miasto siedziba przedsiębiorcy ul., numer NIP, numer telefonu), 1 Załącznik nr 6 UMOWA SZKOLENIOWA ZWIĄZANA Z UDZIELENIEM POMOCY DE MINIMIS zawarta w dniu w pomiędzy: Akademią Leona Koźmińskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 59 reprezentowaną przez:. Prorektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY EDYCJA 2016

UMOWA O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY EDYCJA 2016 UMOWA O WSPÓŁPRACY DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY EDYCJA 2016 zawarta w dniu roku w Warszawie, pomiędzy: Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Umowa o współpracy na rzecz realizacji Projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe, realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr umowy

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr umowy UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nr umowy zawarta dnia 20.03.2010 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu ul. Norwida 25; 50-375 Wrocław NIP 8960005354 REGON 000001867 zwaną w

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE Umowa, którą zawarli w dniu.. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000121136 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, VII

Bardziej szczegółowo

3 4 Platforma Kształcenia Społecznościowego - WeLearning Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 4 Platforma Kształcenia Społecznościowego - WeLearning Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regulamin rekrutacji i organizacji szkoleń w ramach projektu Platforma Kształcenia Społecznościowego WeLearning w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych

Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych Regulamin uczestnictwa w stażach krajowych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA nr...

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA nr... BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr... Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE TESTÓW PRODUKTU FINALNEGO. w ramach projektu. Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych

UMOWA NA PRZEPROWADZENIE TESTÓW PRODUKTU FINALNEGO. w ramach projektu. Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Załącznik nr 3 P 279 UMOWA NA PRZEPROWADZENIE TESTÓW PRODUKTU FINALNEGO w ramach projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych zawarta w dniu... w Łodzi pomiędzy: Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą

UMOWA ZLECENIA. Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu.., pomiędzy:, zwanym dalej zleceniodawcą a Kancelarią Prawną. z siedzibą.. ul... reprezentowaną przez radcę prawnego, zwanym dalej zleceniobiorcą 1 1.Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

-projekt- UMOWA nr 3/2014. na przeprowadzenie usługi szkoleniowej Człowiek- najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -projekt- UMOWA nr 3/2014 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG / ZLECENIE - WZÓR nr /PI/2015 zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy: Województwem Śląskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu 2016 r. pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu 2016 r. pomiędzy: UMOWA UCZESTNICTWA Nr./WARSZAWA/2016 w ramach projektu Inwestycje w kompetencje pielęgniarek i położnych gwarancją jakości usług medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH REGULAMIN ODBYWANIA STAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRZEZ PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży przez pracowników naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych

Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych Regulamin uczestnictwa w stażach zagranicznych W niniejszym dokumencie przyjmuje się następujące oznaczenia i skróty: Rektor: PJWSTK, Uczelnia: Projekt oznacza Rektora Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014

UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 UMOWA NR /8.1.1/POKL/2014 na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. zawarta w dniu...... 2014 roku w Łodzi pomiędzy: Firmą WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz, ul. Opiekuńcza 19, 93-411 Łódź, NIP 729...,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy:

UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: UMOWA O POWIERZENIU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu. w Warszawie pomiędzy: Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, posiadającym

Bardziej szczegółowo

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr.

ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012. Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa nr. ZP/04/2012 numer wewnętrzny: GARR/PIS/Firma z energią /trener/3/2012 Załącznik Nr 2 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr. Zawarta w Katowicach w dniu 2012, pomiędzy: Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Uczestnictwo w Projekcie. kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. Podkarpackiego. nr../rze/2014

Umowa o Uczestnictwo w Projekcie. kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. Podkarpackiego. nr../rze/2014 Umowa o Uczestnictwo w Projekcie ST@RT kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. Podkarpackiego nr../rze/2014 zawarta w.. dnia. r. pomiędzy: Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

dla kierunku pielęgniarstwo

dla kierunku pielęgniarstwo Załącznik nr 2 do umowy nr 14 II/SP-EFS/ZZP-125/14/1/1874/1473 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UCZESTNICTWA W STUDIACH POMOSTOWYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy

Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy Projekt Kwalifikacje dla rynku pracy Politechnika Lubelska przyjazna dla pracodawcy realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Zasady organizacji oraz rekrutacji na Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego prowadzone w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach projektu Kształcenie kadr

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR... /NAUCZ-COACH/9.4/POKL/2014

UMOWA SZKOLENIOWA NR... /NAUCZ-COACH/9.4/POKL/2014 UMOWA SZKOLENIOWA NR... /NAUCZ-COACH/9.4/POKL/2014 zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Nauczyciel Coachem akredytowany kurs coachingu dla nauczycieli z województwa lubuskiego, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W SPECJALISTYCZNYCH SZKOLENIACH Z ZAKRESU ICT REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KUŹNIA KOMPETENCJI IT- OTWARTE SZKOLENIA IT DLA OSÓB SPOZA SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR..

UMOWA SZKOLENIOWA NR.. UMOWA SZKOLENIOWA NR.. w ramach projektu Akademia Budownictwa profesjonalne studia podyplomowe dla inŝynierów budownictwa, zwanego dalej Projektem, zawarta w dniu. w. pomiędzy: Politechniką Łódzką z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w Warszawie w dniu. 2015 roku pomiędzy: Janem Dymkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EUROSOLUTIONS Jan Dymek z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. Piekary 12,

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr SSM/nr/zlec/POKL

UMOWA ZLECENIE Nr SSM/nr/zlec/POKL ZAŁĄCZNIK NR 3- WZÓR UMOWY UMOWA ZLECENIE Nr SSM/nr/zlec/POKL Zawarta w dniu.-.-. r. w Gliwicach pomiędzy : firmą Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37 lok. 3, 44 100 Gliwice, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ

WZÓR. UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ WZÓR UMOWA o STAŻ nr POKL/.. /2014 dla studenta kierunku zamawianego Inżynieria Środowiska PŁ w ramach projektu pt.: Inżynieria Środowiska inwestycją w przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy

Umowa o świadczenie usług szkoleniowych. zawarta w. w dniu.2012 roku. pomiędzy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa o świadczenie usług szkoleniowych zawarta w. w dniu.2012 roku pomiędzy Centrum Kultury z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego UMOWA NR.. powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta we Wrocławiu, w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UMOWA RAMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zawarta w dniu 2017 r. w Warszawie ( Umowa ): L Oreal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Daniszewskiej 4 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014. zawarta dnia. 2014 r., w Katowicach,

UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014. zawarta dnia. 2014 r., w Katowicach, Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego BP.0114.3.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. UMOWA O DZIEŁO nr BP.0114.3.2014. zawarta dnia. 2014 r., w Katowicach, w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014

UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014 UMOWA ZLECENIE nr../pr/zsk/2014 zawarta w dniu.. r. we Włocławku pomiędzy Diecezją Włocławską z siedzibą przy ul. Gdańskiej 2/4, 87-800 Włocławek, NIP: 8881024995, REGON:040018492 zwaną w dalszej części

Bardziej szczegółowo

PESEL: seria i nr dowodu osobistego

PESEL: seria i nr dowodu osobistego Załącznik nr 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UCZESTNICTWA W STUDIACH POMOSTOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody gastronom - start do kariery zawodowej. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy:

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody gastronom - start do kariery zawodowej. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody gastronom - start do kariery zawodowej zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Unią Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS/CEIDG: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS/CEIDG: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 11 do SIWZ Nr postępowania: ZP/47/055/U/13 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Załącznik nr 5 Wzór umowy Lublin, dnia UMOWA zawarta w.. pomiędzy: 1. FUNDACJĄ ECO", z siedzibą w Lublinie przy, REGON: 061396542, NIP: 946-263-85-75, dla której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014

UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 UMOWA Nr 3/POKL/7.2.1./2014 na przeprowadzenie szkolenia z zakresu środków ochrony roślin w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy:

UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy: UMOWA UCZESTNICTWA NR../DG/SnK/2011 z dnia.2011r. pomiędzy: HRP Czernecka, Jaszczyński Spółka jawna z siedzibą w Łodzi, 90-418 Łódź, Al. T. Kościuszki 39, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy

Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy REGULAMIN PROJEKTU Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej do wymagań europejskiego rynku pracy Projekt Inżynier z gwarancją jakości dostosowanie oferty Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 do projektu Zielona firma realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB)

UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB) UMOWA SZKOLENIOWA nr. z dnia... (wypełnia WSB) w ramach realizacji projektu Finanse pod kontrolą cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania finansami osobistymi dofinansowanego ze środków Narodowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MIŃSKA AKADEMIA JĘZYKOWA

UMOWA SZKOLENIOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MIŃSKA AKADEMIA JĘZYKOWA UMOWA SZKOLENIOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MIŃSKA AKADEMIA JĘZYKOWA zawarta w dniu.. roku w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH PAUDYNA TOMASZ LEON, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POWIERZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

UMOWA O POWIERZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UMOWA O POWIERZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH Niniejsza Umowa została zawarta dnia 2017 roku w Łodzi pomiędzy: Firmą... z siedzibą w..., przy ulicy..., posiadającą numer NIP..., reprezentowaną przez:...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. uczestnictwa ucznia w projekcie Uczeń online

Umowa nr. uczestnictwa ucznia w projekcie Uczeń online Umowa nr. uczestnictwa ucznia w projekcie Uczeń online zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy Stronami: SuperMemo World sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT FANINA W RESTRUKTURYZACJI WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr FAE/14/pokl/2015 zawierający wzór umowy ramowej, która po stosownych uzupełnieniach zostanie zawarta dla realizacji zamówienia. WZÓR UMOWA RAMOWA O REALIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO PRZED UDZIELENEIM POŻYCZKI

UMOWA NR O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO PRZED UDZIELENEIM POŻYCZKI Załącznik Nr 10 do Regulaminu Rekrutacji Projektu PP z BS w Dębicy UMOWA NR O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA SZKOLENIOWO-DORADCZEGO PRZED UDZIELENEIM POŻYCZKI w ramach Projektu pt. Przedsiębiorczy Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin, wpisaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE nr...

UMOWA ZLECENIE nr... UMOWA ZLECENIE nr... Dnia... 2010 r. w., pomiędzy: English Unlimited Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 73 zwana dalej Zleceniodawcą, w której imieniu działa:... a... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Nr sprawy: ZS.KG.22/221-89/12 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 3 Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Usługa edukacyjna wybór nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wirtualna szkoła dostępna szkoła jest realizowany przez na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Łódzkim,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI EDUKACYJNEJ polegającej na przeprowadzeniu zajęć z robotyki dla dzieci Zawarta w dniu.2015 w Bielicach pomiędzy Panem Arkadiuszem Dejnarowicz prowadzącym działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą NIP:.., REGON:.., zwanym/-ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/-ą przez.., następującej treści: 1.

... z siedzibą NIP:.., REGON:.., zwanym/-ą dalej Wykonawcą, reprezentowanym/-ą przez.., następującej treści: 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH W ZAKRESIE KURSÓW JĘZYKOWYCH Zawarta w dniu.. 2011 r. w Toruniu pomiędzy: Gminą Miasta Toruń z siedzibą w Toruniu przy ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu rekrutacji na studia podyplomowe w ramach projektu Nowoczesne kompetencje-pracownik jutra już dziś.

ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu rekrutacji na studia podyplomowe w ramach projektu Nowoczesne kompetencje-pracownik jutra już dziś. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu rekrutacji na studia podyplomowe w ramach projektu Nowoczesne kompetencje-pracownik jutra już dziś. UMOWA SZKOLENIOWA NR../EFS/2011 na studia podyplomowe w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.07.02.01-06-136/13 Zawarta w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich Załącznik nr 6 Dotyczy projektu Budujemy drogi specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Załącznik nr 3a do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych UMOWA O STYPENDIUM NR.. na dofinansowanie projektu naukowo-badawczego w ramach Projektu Przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR ATH/DZP/ /2012 Zawarta dnia w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami:

WZÓR UMOWY UMOWA NR ATH/DZP/ /2012 Zawarta dnia w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY UMOWA NR ATH/DZP/ /2012 Zawarta dnia w Bielsku-Białej pomiędzy Stronami: Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2, NIP: 547-19-43-784

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy

Załącznik nr 7. Wydminy dnia... Wzór Umowy Załącznik nr 7 Wydminy dnia... Wzór Umowy Zawarta w dniu.....pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Pan Artur Grygiencza Kierownik

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Umowa nr CRU/.../Z/2015 (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w Częstochowie w dniu...... w rezultacie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie art. 5 a ustawy

Bardziej szczegółowo

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:...

2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie:... PCPR.2110.34.2014 Wzór umowy UMOWA NR EFS/ /2014 zawarta w dniu. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedziba w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 30, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja Zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy: Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o., ul. Poznańska 29, 20-731 Lublin, reprezentowaną przez...., zwaną dalej Realizatorem

Bardziej szczegółowo

Umowa o Staż nr.../ds/...

Umowa o Staż nr.../ds/... Załącznik nr 3 Zawarta w dniu.. pomiędzy: Umowa o Staż nr.../ds/... 1. Uniwersytetem Rolniczym, im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, NIP: 6750002118, REGON: 000001815, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Panem/Panią.. PESEL... zamieszkałym/ą.

Panem/Panią.. PESEL... zamieszkałym/ą. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fiz_up! Centrum kompetencji na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr POWR.03.01.00-00-K386/16 Zawarta w dniu roku w Poznaniu pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ Załącznik nr 1 do Umowy szkoleniowej na studia podyplomowe w ramach projektu Nowoczesne kompetencje pracownik jutra już dziś REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU NOWOCZESNE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin naboru szkół, nauczycieli i uczniów do projektu: Innowacyjny program nauczania fizyki dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w tym uczniów szczególnie uzdolnionych 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo