Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych""

Transkrypt

1 zawarta w Poznaniu dnia. roku pomiędzy: Umowa nr. dotycząca uczestnictwa Uczelni w projekcie pt.: "PI: Innowacyjny model kształcenie ustawicznego w uczelniach wyższych" Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chodakowskiej 19/31, Warszawa, wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego p rzez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 95, NIP REGON. reprezentowaną przez, Małgorzatę Wróblewską Dyrektora Generalnego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora SWPS w dniu 19 września 2011 r. zwaną w treści Realizatorem Projektu, a:.. (pełna nazwa Uczelni); z siedzibą w:., ul...; reprezentowaną przez:..; zwaną w dalszej części umowy: Uczelnią Testującą Ilekroć w umowie jest mowa o: 1 [Definicje] 1. Projekcie oznacza to projekt pt. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w Uczelnia wyższych. 2. Realizatorze Projektu oznacza to Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej. 3. Stronie projektu oznacza to stronę 4. Innowacyjnym modelu oznacza to innowacyjny model kształcenia ustawicznego opisany w Podręczniku metodologicznym innowacyjnego modułowego modelu kształcenia ustawicznego udostępnionym na stronie projektu. 5. Uczelni Testującej oznacza to szkołę prowadzącą studia wyższe, zakwalifikowaną do projektu, działającą na terenie Polski oraz władze uczelni lub osoby upoważnione przez władze uczelni do podejmowania decyzji w zakresie projektu. 6. Kursie oznacza to niezależną jednostkę dydaktyczną, stanowiącą podstawowy moduł możliwy do łączenia z innymi kursami, skonstruowaną zgodnie z zasadami innowacyjnego modelu. 7. Platformie oznacza to platformę internetową testowaną w Uczelnia Testujących biorących udział w projekcie służącą do prezentacji, wyboru kursów oraz scalania kursów w studia podyplomowe. 8. Doradcy edukacyjnym oznacza to osobę wyznaczoną/zatrudnioną przez Uczelnię, do rozpoznania potrzeb edukacyjnych potencjalnych słuchaczy i doradztwa przy wyborze kursów i dalszej ścieżki kształcenia. 9. Etapie testowania oznacza to okres od do r., podczas którego realizowane będą zajęcia dydaktyczne.

2 10. Kadrze projektu oznacza to personel zaangażowany w realizację projektu po stronie Uczelni: kadra kierująca testowaniem, kadra informatyczna, kadra merytoryczna, doradcy edukacyjni, kadra dydaktyczna. 2 [Przedmiot umowy] 1. Projekt realizowany jest przez Realizatora Projektu. 2. Projekt realizowany jest pod nadzorem i we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IV Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, na podstawie umowy o dofinansowanie numer: UDA-POKL / Strony zawiązują niniejszą umowę w celu współdziałania przy realizacji Projektu, którego celem stworzenie jednego nowego, innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznego w szkołach wyższych poprzez jego opracowanie, przetestowanie w 3 Uczelniach Testujących wśród 60 osób dorosłych, upowszechnienie wśród 50 uczelni i włączenie do oferty kształcenia polskich uczelni do r.. 4. Podstawą zawarcia umowy jest zgłoszenie Uczelni Testującej do udziału w Projekcie. 3 [Okres trwania umowy] 1. Zapisy umowy wchodzą w życie od dnia podpisania umowy do dnia r. 2. Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji niniejszej umowy w przypadku gdy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu IV podjęłoby decyzję skutkującą zakończeniem działań w projekcie. 4 [Obowiązki Realizatora Projektu] 1. Realizator Projektu udostępni bezpłatnie Uczelni Testującej: a. podręcznik metodologiczny do nowego procesu kształcenia, zawierającego wskazówki do tworzenia puli kursów, instrukcję stosowania modelu oraz wnioski z analizy efektywności finansowej, b. narzędzia dla doradcy edukacyjnego scenariusz rozmowy, kwestionariusz potrzeb edukacyjnych, c. platformę internetową, wspierającą proces wyboru kursów i łączenia ich w studia podyplomowe. Wsparcie obejmuje wdrożenie platformy oraz udzielenie bezpłatnej licencji na użytkowanie oprogramowania, d. serwer na potrzeby funkcjonowania platformy. Realizator zakupi serwer dla Uczelni Testującej po uzyskaniu potwierdzenia ze strony Uczelni Testującej o konieczności zakupu ww. sprzętu. Serwer zostanie przekazany do bezpłatnego użytkowania Uczelni Testującej na podstawie protokołu przekazania sprzętu. Serwer przejdzie na własność Uczelni Testującej, po zakończeniu realizacji projektu, wywiązania się Uczelni Testującej ze zobowiązań niniejszej umowy. 2. Realizator Projektu przeprowadzi nieodpłatne szkolenia dla kadry projektu Uczelni Testującej, tj.: a. 16 h szkolenia dla kadry kierującej testowaniem nowego modelu, b. 16 h szkolenia dla kadry sprawującej funkcję doradcy edukacyjnego, c. 16 h szkolenia dla kadry informatycznej zajmującej się administrowaniem platformą. 3. Realizator Projektu zobowiązuje się do zawarcia umów cywilno-prawnych ze wskazanymi przez Uczelnię Testującą osobami, tj.: a. 1 osobą kierującą testowaniem modelu - umowa na czas 11 miesięcy, 50 h miesięcznie; b. 1 osobą administrującą platformą - umowa na czas 11 miesięcy, 50 h miesięcznie;

3 c. Umowy cywilno-prawne z osobami odpowiedzialnymi za dostosowanie programów kształcenia do kursów realizowanych wg nowego programu dostosowanie 30 kursów. 5 Obowiązki Uczelni Testującej 1. Uczelnia Testująca podejmie stosowne uzgodnienia, właściwe dla danej jednostki, umożliwiające jej przetestowanie innowacyjnego modelu (uchwała, zgoda rektora, itp.). 2. Uczelnia Testująca wskaże i skieruje na szkolenie personel zaangażowany w realizację projektu 3 osoby przewidziane do realizacji projektu oraz 2 osoby rezerwowe, tj.: a. 2 osoby przewidziane do kierowania testowaniem modelu kształcenia ustawicznego osoby posiadające doświadczenie w organizacji kształcenia ustawicznego na uczelni ; (1 osoba zaangażowana do projektu i 1 zastępca); b. 2 osoby przewidziane do sprawowania funkcji doradcy edukacyjnego osoby posiadające wiedzę na temat oferty edukacyjnej uczelni oraz umiejętności i wiedzę z zakresu doradztwa zawodowoedukacyjnego (1 osoba zaangażowana do projektu i 1 zastępca); c. 1 osobę przewidzianą do administrowania platformą testowaną w ramach projektu osoba posiadająca wiedzę i umiejętności niezbędne do administrowania narzędziami internetowymi. 3. Uczelnia Testująca zapewni: a. Osobę/osoby odpowiedzialne za dostosowanie programów kształcenia do kursów realizowanych wg nowego programu umowę z personelem zawiera Realizator Projektu; b. Kadrę dydaktyczną prowadzącą zajęcia w ramach innowacyjnego modelu kształcenia ustawicznegoumowę z personelem zawiera Uczelnia Testująca. 4. Uczelnia Testująca przeprowadzi rekrutację słuchaczy zgodnie z Regulaminem Rekrutacji słuchaczy do projektu, w szczególności: a. Uczelnia Testująca przeprowadzi rekrutację według zasad obowiązujących w jednostce, w tym Uczelnia Testująca będzie informować każdego z kandydatów na jakikolwiek kierunek studiów oraz osoby zainteresowane szkoleniami o możliwości wzięcia udziału w innowacyjnym modelu kształcenia. 5. Potencjalni słuchacze zgłaszające swój udział w innowacyjnym modelu kształcenia wypełnią dokumenty zgłoszeniowe stanowiące załącznik do regulaminu rekrutacji słuchacza. 6. Uczelnia Testująca zapewni udział w projekcie min. 20 osób, w tym 10% powinny stanowić osoby w wieku 40+, a 59% kobiety. 7. Uczelnia Testująca zamieści na platformie ofertę minimum 30 kursów dostosowanych do wymogów innowacyjnego modelu przez personel wskazany w pkt 3 b. 8. Uczelnia Testująca umożliwi słuchaczom na etapie testowania realizację kształcenia w ramach innowacyjnego modelu poprzez: a. Umieszczenie oferty kursów wraz z wszystkimi wymaganymi informacjami na platformie i aktualizację platformy; b. Umożliwienie słuchaczom spotkań z doradcą edukacyjnym w celu zaplanowania indywidulanej ścieżki edukacyjnej; c. Umożliwienie słuchaczom udziału w zajęciach realizowanych zgodnie z założeniami innowacyjnego modelu. 9. Uczelnia Testująca zapewni dostępność doradcy edukacyjnego jak i platformy przez cały czas trwania etapu testowania. 10. Każdy ze słuchaczy, przystępujący do projektu, skorzysta z przynajmniej z jednego spotkania z doradcą edukacyjnym oraz skorzysta z platformy do zaplanowania ścieżki kształcenia w modelu.

4 11. Każdy ze słuchaczy, przystępujący do projektu, powinien zrealizować min. 1 kurs z oferty przygotowanej przez Uczelnię zgodnie z Innowacyjnym modelem, a min. 3 osoby powinny zrealizować studia podyplomowe zgodnie z założeniami innowacyjnego modelu. Realizacja kursów i studiów podyplomowych powinna zamknąć się w etapie testowania. 12. Uczelnia Testująca powinna zagwarantować warunki do prowadzenia zajęć zgodnie z innowacyjnym modelem, w szczególności Uczelnia Testująca udostępni: a. Kadrę dydaktyczno-naukową posiadającą odpowiednie kwalifikacje; b. Bazę materialną, w tym m.in. sale do przeprowadzenia zajęć, niezbędny sprzęt, zewnętrzne obiekty dydaktyczne, laboratoryjne właściwe dla danego kursu. 13. Uczelnia Testująca ma obowiązek bieżącego informowania Realizatora o postępach w projekcie, w tym w szczególności obowiązek przekazania 2 raportów z procesu testowania w trakcie realizacji (grudzień 2014) i na zakończenie etapu testowania (kwiecień czerwiec 2014). 14. Szczegółowy zakres raportu powinien obejmować następujące dane: a. Liczba uczestników kształcenia zgodnie z modelem w tym liczba osób realizujących studia podyplomowe b. Lista powstałych kursów c. Liczba osób, które odbyły poszczególne kursy d. Liczba osób, które zapisały się na poszczególne kursy e. Kwestionariusz oceny wszystkich elementów produktu finalnego opracowywany przez pracowników uczelni przeszkolonych do realizacji testowania tzn. osobę odpowiedzialną za zarządzanie modelem w uczelni, doradcę edukacyjnego danej uczelni oraz administratora platformy internetowej zawierający: i. Ocenę efektywności produktu finalnego ii. Zaistniałe przeszkody iii. Sugestie zmian, uzupełnień produktu finalnego f. Załączniki do raportu szkół z testowania: i. Listy obecności na poszczególnych kursach ii. Umowy z uczestnikami kształcenia iii. Ankiety satysfakcji uczestników kształcenia wypełniane po zakończeniu kursu - wór dostarczy Realizator Projektu iv. Dane z platformy (adresy i lista IP użytkowników) 15. Uczelnia Testująca umożliwi Realizatorowi bieżący wgląd w postęp projektu, w tym wizyty monitoringowe. 16. Uczelnia Testująca umożliwi Realizatorowi przeprowadzenie bieżących działań ewaluacyjnych, w tym przeprowadzenie badania pośród słuchaczy i kadry projektu. 17. Uczelnia Testująca jest zobowiązana do informowania o udziale w projekcie na stronie internetowej uczelni, platformie oraz do prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych zgodnie z bieżącymi wytycznymi dotyczącymi informacji i promocji projektów POKL - szczegółowe wytyczne dostarczy Realizator Projektu. 18. Uczelnia Testująca ma obowiązek zapewnienia zastępstwa w przypadku nieobecności lub rezygnacji członka kadry projektu. 19. Uczelnia Testująca ma obowiązek zgłaszania Realizatorowi wszelkich nieprawidłowości w realizacji projektu, w szczególności: a. problemy z pozyskaniem słuchaczy/słuchaczek b. problemy związane z pozyskaniem słuchaczy/słuchaczek zgodnie z przewidzianym udziałem procentowym, określonym w pkt.6 c. Problemy związane z realizacją wskaźnika wskazanego w pkt. 11

5 10 [Zasady współpracy, wypowiedzenie umowy] 1. W przypadku stwierdzenia przez Realizatora Projektu nieprawidłowości w realizowaniu postanowień niniejszej umowy, w szczególności realizacji działań projektowych niezgodnie z założeniami projektu, braku prowadzenia wymaganej dokumentacji, Realizator projektu wyznaczy Uczelni Testującej termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W wypadku gdy Uczelnia Testująca nie doprowadzi do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie Realizator Projektu rozwiąże umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Realizator Projektu może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy, w szczególności polegających na braku realizacji działań przewidzianych w umowie; wykorzystania przekazanego sprzętu i platformy na cel inny niż założono w umowie. 3. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Uczelni Testującej Realizator projektu obciąży szkołę karą umowną w wysokości wynikającej z bezpośredniej kalkulacji kosztów związanych z uczestnictwem Uczelni Testującej w projekcie, w tym m.in.: koszt szkolenie kadry, koszt wdrożenia platformy, koszt zakupu serwera (jeśli dotyczy), koszt wynagrodzenie kadry projektowej. Uczelnia Testująca zobowiązana jest również do zwrotu otrzymanego w ramach Projektu sprzętu. 4. Wypowiedzenie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowa może zostać rozwiązana w wyniku zgodnej woli Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie postanowień niniejszej umowy. 11 [Postanowienia wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki] Z uwagi na fakt współfinansowania Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji projektowej oraz przesyłanie ww. dokumentacji do Realizatora Projektu na zasadach określonych w trakcie trwania umowy. 2. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do poddania się kontrolom dotyczącym realizacji przedmiotu Umowy przez właściwe organy kontrolujące Projekt. 3. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do oznaczenia miejsc realizacji przedmiotu umowy właściwymi informacjami o realizacji Projektu i współfinansowaniu ze środków UE m.in. biuro rekrutacji słuchaczy, miejsce pracy informatyka, doradcy edukacyjnego, serwerownia. 4. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do współpracy z Realizatorem Projektu w zakresie promowania i upowszechniania idei Projektu i innowacyjnego programu, zgodnie z założeniami Projektu. 5. W przypadku nałożenia na Realizatora Projektu przez Instytucję Pośredniczącą jakichkolwiek nowych obowiązków związanych z realizacją Projektu, skutkujących koniecznością zmiany umowy, Uczelnia Testująca i Realizator Projektu zobowiązują się do wprowadzenia zmian do umowy w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. 12 [Przetwarzanie danych osobowych] 1. Realizator Projektu, działając na podstawie art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych upoważnia Uczelnię Testująca do przetwarzania danych Uczestników Projektu, w celu wykonania niniejszej umowy i założeń Projektu. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U j.t., ze zm.) jedynie w zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy i wynikającym z założeń projektu oraz nie udostępniania osobom nieuprawnionym.

6 2. Uczelnia Testująca wyraża zgodę na przekazanie: danych Uczelni Testującej, danych osób zaangażowanych w realizację projektu po stronie Uczelni Testującej, danych Uczestników Projektu w przypadku konieczności przekazania tych danych- Instytucji Zarządzającej oraz instytucjom uprawnionym do kontroli projektu oraz wykonawcom biorącym udział w realizacji projektu ze strony Realizatora Projektu, w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im obowiązków. 3. Uczelnia Testująca oświadcza, że została poinformowana o prawie wglądu, poprawianiu i usuwaniu danych osobowych osób, których dane podlegają przetwarzaniu w przypadku ich przekazania Realizatorowi Projektu z zastrzeżeniem, iż zgoda na przetwarzanie jest warunkiem koniecznym do wykonania umowy. Szkoła jest zobowiązana do uzyskania pisemnej zgody od osób, których dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy oraz poinformowania ich o przysługujących im prawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U j.t., ze zm.). 13 [Postanowienia końcowe] 1. Jeżeli między Stronami wynikną z niniejszej Umowy lub z jej wykonania jakiekolwiek spory, Strony dołożą starań w celu ich polubownego rozwiązania. Spory, które nie mogą być rozstrzygnięte w drodze wzajemnego porozumienia, będą poddane rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Realizatora Projektu. 2. Uczelnia Testująca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, faktów i okoliczności poznanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 3. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczelni Testującej w przypadku: a. wstrzymania finansowania Projektu przez Instytucję Pośredniczącą, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację projektu określonego w 1 niniejszej umowy. b. zaistnienia innych zdarzeń skutkujących zaprzestaniem realizacji Projektu. 4. Strony wyłączają możliwość umownego przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na stronę trzecią. 5. Strony ustalają, że kontakt pomiędzy nimi może odbywać się w formie telefonicznej, mailowej na adresy wskazane przez Szkołę oraz pisemnie. 6. Do kontaktu pomiędzy Stronami upoważnieni są: a. po stronie Realizatora Projektu: Katarzyna Bordziuk kierownik projektu, tel , Paulina Sobiczewska - specjalista ds. testowania i analizy efektów wstępnej wersji produktu finalnego, tel...., b. po stronie Uczelni Testującej.... (adres Uczelni Testującej) 7. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianie osób do kontaktu, z zachowaniem formy pisemnej. Przy czym Strony ustalają, że zmiana osób do kontaktu nie stanowi zmiany umowy. 8. Zmiana, uzupełnienie umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zasady właściwe dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Realizator Projektu Uczelnia Testująca

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy):

FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014. WYKONAWCA:... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:... E-mail:.. NIP:... REGON (jeśli dotyczy): Załącznik nr 1. (miejscowość, data) Powiat Lęborski ul. Czołgistów 5 84-300 Lębork woj. Pomorskie FORMULARZ OFERTOWY - PO.272.2.19.2014 WYKONAWCA:.... Siedziba/Adres: Nr telefonu i faks:...... E-mail:..

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Załącznik 6 UMOWA nr 6/AFE/2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH PRINCE2 FOUNDATION WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION Nr..zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych

Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń komputerowych Znak spawy SR.III.017/11/14 Istotne postanowienia umowy Umowa nr.. Załącznik nr 7 do SIWZ realizowana w ramach Projektu POKL.09.02.00-20-225/13 Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH I EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII ITIL Foundation EXTRA ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZAŁĄCZNIK NR 1 SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Strona 1 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 2 OFERTA WYKONAWCY Strona 2 z 58 ZAŁĄCZNIK NR 3 TESTY AKCEPTACYJNE I ODBIORY 1 TESTY AKCEPTACYJNE 1.1 Testy Akceptacyjne będą realizowane dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik 6 UMOWA nr O ŚWIADCZENIE USŁUG zawarta w dniu. w Stróżach pomiędzy: Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z siedzibą w Stróżach 413, 33-331 Stróże, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo