Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)"

Transkrypt

1 ul. Szczepanowskiego 15A Poznań Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego +48 (61) (61) bip.wfosgw.poznan.pl FOŚ/I-OA/251/2/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości szacunkowej poniżej EURO NA Dostawę, montaż i uruchomienie systemu automatyki klimatyzacji i wentylacji; dostawę, montaż i uruchomienie systemu zarządzania urządzeniami klimatyzacji i wentylacji; dostawę, montaż i uruchomienie dwóch klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni; przeniesienie istniejących urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych; regulacji systemu wentylacji oraz drobnych prac wykończeniowych przy systemie klimatyzacji i wentylacji w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A Kody CPV: Urządzenia wentylacyjne Centralna jednostka sterująca Komputerowy system sterujący System automatyzacji Aparatura i sprzęt sterujący Urządzenia pomiarowe i sterujące Roboty w zakresie instalacji budowlanych Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Instalowanie wentylacji Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących ZATWIERDZIŁ Specyfikacja niniejsza zawiera 48 stron. Poznań, dnia 20 marca 2007r.

2 Spis Treści Rozdział I Przepisy ogólne... 4 I-1. Nazwa i adres Zamawiającego... 4 I-2. Tryb udzielania zamówienia... 4 I-3. Opis przedmiotu zamówienia... 4 I-4. Zamówienia częściowe... 4 I-5. Zamówienia uzupełniające... 4 I-6. Informacja o ofercie wariantowej... 4 I-7. Termin wykonania zamówienia... 4 I-8. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków... 5 I-9. Oferta wspólna... 6 I-10. Wadium... 6 I-11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy... 6 I-12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego... 7 I-13. Opis sposobu przygotowania oferty... 7 I-14. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ... 8 I-15. Wizyta w obiekcie (siedzibie Zamawiającego)... 9 I-16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami... 9 I-17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty... 9 I-18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty I-19. Miejsce i termin otwarcia ofert I-20. Tryb otwarcia ofert I-21. Zwrot oferty bez otwierania I-22. Termin związania ofertą I-23. Opis sposobu obliczenia ceny I-24. Kryteria oceny ofert I-25. Oferta z rażąco niską ceną I-26. Uzupełnienie oferty I-27. Zawartość oferty I-28. Tryb oceny ofert I-29. Wykluczenie wykonawcy I-30. Odrzucenie oferty I-31. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania I-32. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia I-33. Unieważnienie postępowania I-34. Środki Ochrony prawnej I-35. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami I-36. Podwykonawstwo Rozdział II Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) II-1. Przedmiot niniejszego postępowania: II-2. Opis istniejącego systemu klimatyzacji i wentylacji II-3. System automatyki klimatyzacji i wentylacji II-4. System zarządzania urządzeniami klimatyzacji i wentylacji FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 2 z 48

3 II-5. Demontaż i montaż w nowej lokalizacji 2 klimakonwektorów II-6. Demontaż i montaż w nowej lokalizacji 2 klimatyzatorów kanałowych II-7. Dostawa montaż i uruchomienie 2 klimatyzatorów dla pomieszczenia serwerowi. 26 II-8. Wymiana przewodów wentylacyjnych II-9. Wymiana i zabezpieczenie izolacji rur wody lodowej na dachu przy agregacie wody lodowej (AWL) II-10. Ułożenie przewodu zasilającego do agregatu wody lodowej (AWL) na korytkach BAKS 26 II-11. Pomiary i regulacja ustawień przepustnic na kanałach wentylacyjnych II-12. Wymiana i uzupełnienie uszkodzonych kasetonów sufitowych OWA II-13. Wykonanie powykonawczej dokumentacji technicznej II-14. Dodatkowe wymaganie Zamawiającego dotyczące realizacji prac przy realizacji zamówienia II-15. Schematy i rysunki Rozdział III Formularz cenowy Rozdział IV Projekt umowy Rozdział V Załączniki V-1. Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy V-2. Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) V-3. Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu V-4. Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) V-5. Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie V-6. Załącznik nr 7 do SIWZ Oświadczenie o akceptacji przez wykonawcę wzoru umowy V-7. Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz prac przeznaczonych do podwykonania V-8. Załącznik nr 9 do SIWZ Oświadczenie, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 3 z 48

4 Rozdział I Przepisy ogólne I-1. Nazwa i adres Zamawiającego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15A Poznań Tel: +48 (61) Fax: +48 (61) Poczta elektroniczna: I-2. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej ,00 EURO zgodnie z przepisami Działu II, Rozdziału 3, Oddziału 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz 177 z późn. zm.) W sprawach nie uregulowanych przez Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. I-3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa, montaż i uruchomienie systemu automatyki klimatyzacji i wentylacji; dostawa, montaż i uruchomienie systemu zarządzania urządzeniami klimatyzacji i wentylacji; dostawa, montaż i uruchomienie dwóch klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni; przeniesienie istniejących urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych; regulacja systemu wentylacji oraz drobne prace wykończeniowe przy systemie klimatyzacji i wentylacji w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Rozdziale II niniejszej SIWZ. I-4. Zamówienia częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. I-5. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. I-6. Informacja o ofercie wariantowej Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. I-7. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy. FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 4 z 48

5 I-8. Warunki udziału w postępowaniu wraz z oceną spełniania warunków oraz dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania tych warunków I-8.1. W tabeli poniżej przedstawiono warunki stawiane wykonawcom ubiegającym się o udzielenie niniejszego zamówienia a także wskazano dokumenty wymagane od wykonawców potwierdzające spełnianie tych warunków. Oceniając spełnianie warunków wymaganych od Wykonawcy, Zamawiający będzie brał pod uwagę kompletność i aktualność dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją. Brak spełnienia któregokolwiek warunku wymienionego poniżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania: NAZWA A B C WARUNEK Posiadanie przez wykonawcę uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Prawo zamówień publicznych. Posiadanie przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. DOKUMENTY LUB OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKU 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem. 2. Oświadczenie (z art. 22 ust. 1 pkt 1)-4)) sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ 1. Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalacji, konserwacji i serwisu freonowych urządzeń klimatyzacyjnych. 2. Certyfikaty potwierdzające ukończenie z pozytywnym wynikiem kursów lub szkoleń w zakresie instalacji, konfiguracji lub uruchamiania urządzeń elektronicznych które będą instalowane przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia 1. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia ważnej na cały okres realizacji zamówienia DATA WYSTAWIENIA LUB SPORZĄDZENIA DOKUMENTU ALBO OŚWIADCZENIA Nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert Przed upływem terminu składania ofert. I-8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt I-8.1.A.1-2, pkt I-8.1.B. i pkt I-8.1.C. niniejszej SIWZ są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 5 z 48

6 I-8.3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. I-8.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. I-9. Oferta wspólna I-9.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie niniejszego zamówienia a wszystkie warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I-8.1 muszą spełniać oni łącznie. I-9.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 1. Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów; 2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 3. Każdy z Partnerów musi udokumentować, że spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1)-4) i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 i złoży wymagane przez Zamawiającego dokumenty uwzględniając niniejsze: a. każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w pkt I-8.1. niniejszej SIWZ w poz.: A.1, C.1, oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1-2 u.p.z.p. (sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ), b. Formularz Ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ), przedmiar robót (sporządzony na podstawie Rozdziału III), oświadczenie o akceptacji przez Wykonawcę wzoru umowy (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ), oświadczenie na podstawie art. 44 u.p.z.p., o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), wykaz prac przeznaczonych do podwykonania (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ) powinny dotyczyć łącznie wszystkich Partnerów i powinny być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez Pełnomocnika; 4. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. I-10. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium I-11. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 6 z 48

7 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy I-12. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN) I-13. Opis sposobu przygotowania oferty I Wymagania podstawowe. 1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny oferenta (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione. 5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie. 6. Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p. I Forma oferty. 1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zastrzeżeniem treści pkt I-8.4 niniejszej SIWZ, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. 2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 7 z 48

8 4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką. 5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) i nie podlegające ocenie nie muszą być numerowane i parafowane. 6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 7. Dokumenty wchodzące w skład oferty, stosownie do treści pkt I niniejszej SIWZ, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. I Zawartość oferty. 1. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w punkcie I-8 i I-27 niniejszej SIWZ. 2. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. I Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie, oświadczeniem sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszych SIWZ, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 2. Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt I niniejszej SIWZ nie wywołuje dla wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty. I-14. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ I Wyjaśnianie treści SIWZ. 1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Prośbę taką należy przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. 2. Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 8 z 48

9 zapytania. I Zmiany w treści SIWZ. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ. 2. Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. 3. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla wykonawców. 4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ. I-15. Wizyta w obiekcie (siedzibie Zamawiającego) I Wykonawcy zaleca się odwiedzenie i sprawdzenie miejsca prac oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, czynników koniecznych do przygotowania jego oferty i podpisania umowy. I Wizyta obiekcie (siedzibie Zamawiającego) nie będzie organizowana przez Zamawiającego. I-16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są: w zakresie merytorycznym Pan Marek Bączkiewicz, tel. nr +48 (61) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Pani Małgorzata Proniewska, tel. nr +48 (61) I-17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty I Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, w sekretariacie Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2007r. do godziny 9:00 I Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. I Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: "Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Ul. Szczepanowskiego 15A Poznań FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 9 z 48

10 Oferta w postępowaniu na Dostawę, montaż i uruchomienie systemu automatyki klimatyzacji i wentylacji; dostawę, montaż i uruchomienie systemu zarządzania urządzeniami klimatyzacji i wentylacji; dostawę, montaż i uruchomienie dwóch klimatyzatorów do pomieszczenia serwerowni; przeniesienie istniejących urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych; regulacji systemu wentylacji oraz drobnych prac wykończeniowych przy systemie klimatyzacji i wentylacji w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przy ul. Szczepanowskiego 15A Nie otwierać przed dniem: 4 kwietnia 2007r. godzina 9:00 I Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. I-18. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty I Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. I Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA. W przypadku złożenia kilku ZMIAN kopertę (paczkę) każdej ZMIANY należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr.... I Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE. I-19. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, w sali konferencyjnej dnia 4 kwietnia 2007r.. o godzinie 9:30 I-20. Tryb otwarcia ofert I Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. I W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy WYCOFANIE. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania. I Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 10 z 48

11 oferty. I W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym: 1. stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę; 2. nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana; 3. informacje dotyczące ceny (odpowiednio całej oferty, części przy ofertach częściowych oraz wariantów), terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych. Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego. I Informacje, o których mowa powyżej w pkt I i I niniejszej SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. I-21. Zwrot oferty bez otwierania Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. I-22. Termin związania ofertą I Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. I Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. I-23. Opis sposobu obliczenia ceny I Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. I W przypadku zaproponowania przez wykonawcę upustu (rabatu, zniżki), upust musi być jasno określony w Formularzu Ofertowym Upust musi być wyceniony na całość niniejszego zamówienia. Upust wymieniony w innym miejscu niż w Formularzu Ofertowym nie będzie brany pod uwagę. I Ceną oferty jest suma wymieniona w Formularzu Ofertowym z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny oraz zaproponowanego w Formularzu Ofertowym upustu. I Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Rozdziale IV niniejszej SIWZ (wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego). I Zamawiający, stosownie do treści art. 88 u.p.z.p., poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób: 1. w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 11 z 48

12 a. jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową; b. jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 2. w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia: a. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia; b. jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; c. jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie; 3. w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa): a. przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia; b. jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie; c. jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe. I Zamawiający zawiadomi wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. W przypadku nie wyrażenia przez wykonawcę zgody na poprawienie jego oferta zostanie odrzucona. I-24. Kryteria oceny ofert I Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 1. zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; 2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. I W przedmiotowym zamówieniu jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest cena. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu(tym) wykonawcy(wykonawcom), który(rzy) przedstawi(ą) najniższą cenę za realizację zamówienia. I Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. I Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 12 z 48

13 zaoferowane w złożonych ofertach. I-25. Oferta z rażąco niską ceną I Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. I Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. I Zamawiający odrzuca ofertę: 1. wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub 2. jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. I-26. Uzupełnienie oferty Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. I-27. Zawartość oferty I Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać następujące dokumenty: 1. Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 4. Oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ, 5. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 6. Certyfikat potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie instalacji, konserwacji i serwisu freonowych urządzeń klimatyzacyjnych. 7. Certyfikaty potwierdzające ukończenie z pozytywnym wynikiem kursów lub szkoleń w zakresie instalacji, konfiguracji lub uruchamiania urządzeń elektronicznych które będą instalowane przez wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia, 8. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest FOŚ/I-OA/251/2/07 SIWZ Strona 13 z 48

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Nazwa i adres Zamawiającego: Wodociągi Dębickie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kosynierów Racławickich 35 39-200 Dębica województwo podkarpackie Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity Dz. U. nr 113, poz. 759 z 2010 roku z późn.

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Załącznik nr 5 do Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Regulamin Udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. zamówień

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-46/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2014 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare Nr sprawy: ADM/06/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-79-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Gdańsk 2013 Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina2, 80-252 Gdańsk tel. (058) 341-01-69, fax 341-80-80 NIP 2040000711 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,

ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Andrzej Pokrywka tel.: (0-22) 835 28 48 fax: (0-22) 835 09 77 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON

Bardziej szczegółowo