CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II 1. Przedmiot zamówienia 2. Zakres prac 3. Wytyczne ogólne 4. Stan istniejący 5. Przedmiary 6. Przepisy związane z zadaniem 7. Gwarancja i rękojmia 8. Dokumentacja powykonawcza 9. Warunki odbioru 10. Wymagania zawodowe stawiane Wykonawcom 11. Warunki prowadzenia robót 12. Załączniki Strona 2 z 11

3 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt. Modernizacja siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, w zakresie bezpieczeństwa ppoż. Zadanie to polegać ma na wykonaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie podziałów na strefy pożarowe ścianami oddzielenia pożarowego o odpowiedniej odporności ogniowej i z zamknięciem drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej, odpowiadające wymaganiom obowiązujących rozporządzeń i przepisów o ochronie przeciwpożarowej budynków. Prace modernizacyjne prowadzone będą wewnątrz budynków, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynków co nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu. W związku z tym prace te nie są objęte obowiązkiem uzyskania przez Zamawiającego (Inwestora) decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja musi być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania i zaakceptowana przez Zamawiającego. Projekt musi być uzgodniony i podpisany przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż Zakres prac modernizacyjnych siedziby PSE S.A. Oddział w Poznaniu w zakresie bezpieczeństwa p-poż: a) uszczelnienie ścian do klasy REI- 120 odporności ogniowej, b) wymiana drzwi istniejących na EI- 60 odporności ogniowej, c) systemowe uszczelnianie przejść i przepustów instalacyjnych, d) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych, zasilających i sterowniczych, e) wykorzystanie istniejącego systemu sygnalizacji pożaru Wykonawca dokumentacji oraz modernizacji ma 4 tygodnie na opracowanie dokumentacji wykonawczej. Inwestor dokona sprawdzenia i uzgodnienia dokumentacji w okresie 7 dni roboczych Podstawę do sporządzenia dokumentacji wykonawczej stanowi niniejszy SIWZ, wizja lokalna, przedmiar robót skorygowany przez Wykonawcę oraz ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p-poż budynków PSE S.A. Oddział w Poznaniu Termin realizacji zadania: do r. w oparciu o Harmonogram realizacji prac, uwzględniający zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty dostarczenia dokumentacji do oceny. Uwaga! Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych należy przywrócić do stanu sprzed remontu: ściany, sufity i posadzki budynków; w tym naprawy budowlane tynków, powłok malarskich, naruszonych instalacji elektrycznych i rurowych. 2. ZAKRES PRAC 2.1. Budynek biurowy siedziby Oddziału PSE SA. w Poznaniu: a) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji branżowych do wykonania napraw przekroczeń dopuszczalnych wymagań dróg komunikacyjnych, wielkości stref pożarowych i kierunków ewakuacji; b) Piwnica: wymiana drzwi w ciągu komunikacyjnym i ewakuacji na o odporności ogniowej EI 60; zabudowa w klatce schodowej K1 wydzielenia pożarowego z drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60; zabudowa w klatce schodowej K2 wydzielenia pożarowego z drzwiami jednoskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60; nadbudowa ściany oddzielenia pożarowego węzła cieplnego do klasy REI 120; naprawa przepustów stropowych szachtu instalacyjnego. Strona 3 z 11

4 c) Parter: Wymiana drzwi rampy rozładowczej, wyjść na drogach ewakuacyjnych na o wymaganej szerokości i w klasie EI 60 i dymoszczelne w holu w klasie EIS 60; Wymiana i zabudowa drzwi na wymagany przepisami rozmiar w klatce schodowej K3. naprawa przepustów stropowych szachtu instalacyjnego; przeniesienie i podłączenie do nowych drzwi istniejącego systemu dostępu osób. d) Piętro 1: Wymiana drzwi łącznika do HWN do wymaganej szerokości w klasie EI 60; Wymiana drzwi na dymoszczelne w holu w klasie EIS 60; Naprawa ścianki z monobloków szklanych obudowy klatki schodowej K1 Naprawa ściany oddzielenia pożarowego do klasy REI 120 i wymiana drzwi do skrzydła z klatką schodową K3 do klasy EI 60; Wymiana drzwi na wymaganą przepisami szerokość na drodze ewakuacyjnej biura IK; Naprawa przepustów stropowych szachtu instalacyjnego. e) Piętro 2: Wymiana drzwi na dymoszczelne w holu do klasy EIS 60; Naprawa ścianki z monobloków szklanych obudowy klatki schodowej K1 Naprawa ściany oddzielenia pożarowego do klasy REI 120 i wymiana drzwi do skrzydła z klatką schodową K3 do klasy EI 60; Wymiana drzwi na wymaganą przepisami szerokość na drodze ewakuacyjnej biura IK. f) Poddasze: Wymiana drzwi do klatki schodowej K2 do klasy EI 60; Wymiana drzwi na wymaganą przepisami szerokość na drodze ewakuacyjnej. Klasa odporności ogniowej drzwi określona jest w zakresie prac oraz przedmiarze i ekspertyzie ppoż. Drzwi maja być wykonane zgodnie z ekspertyza ppoż. oraz o parametrach odporności ogniowej, lecz nie gorszej, jak drzwi istniejące w obiekcie podlegające wymianie. Szczegółowe dane techniczne poszczególnych drzwi będzie określać projekt wykonawczy podpisany przez projektantów oraz rzeczoznawcę ppoż. zatwierdzony przez Zamawiającego. 3. WYTYCZNE OGÓLNE 3.1. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin obiektu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty i zapoznać się ze stanem infrastruktury technicznej, występującymi utrudnieniami, warunkami realizacji zamówienia oraz istniejącą dokumentacją techniczną. W sprawie oględzin obiektu należy zgłaszać się do Wydziału Administracji: Wiesław Lewandowski, tel. 61/ , tel. kom , Bartłomiej Magdziarz, tel. 61/ , tel. kom , Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników, najpóźniej na jeden dzień przed wskazanym terminem oględzin obiektu. Strona 4 z 11

5 3.2. Dokumentacja projektowa powinna powstać w oparciu o przeprowadzoną przez Wykonawcę inwentaryzację Stosowane w rozwiązaniach elementy stolarki budowlanej oraz materiały budowlane powinny posiadać certyfikat CNBOP z deklaracją zgodności CE i normami Zgodnie z ekspertyzą techniczną projekty i wykonanie naprawy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków PSE SA. Oddział w Poznaniu powinny uwzględniać wskazania rzeczoznawców ujęte w Postanowieniu Nr 264/2014 Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Na zakończenie prac należy przywrócić z przed remontu stan miejsc wykonywania prac. Zdemontowane przegrody stropowe i ścienne pomiędzy strefami pożarowymi należy ponownie zamontować a uszkodzone naprawić posiadającymi takie same parametry techniczne w tym klasę odporności ogniowej, jak elementy wyjściowe. 4. STAN ISTNIEJĄCY 4.1. Centrala pożarowa zlokalizowana w pomieszczeniu Portierni budynku głównego siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu jest typu B5-SCU-CP4L firmy SCHRACK Seconet, 4.2. Podstawowy układ zasilania instalacji odbiorczych posesji PSE S.A. Oddział w Poznaniu składa się z czterech transformatorów 0,4/SN oraz układu automatyki SZR w dwusekcyjnej rozdzielnicy RGNN 0.4kV w budynku głównym, 4.3. Układ zasilania napięciem gwarantowanym, bezprzerwowym, zasila wybrane obwody odbiorcze, których zadaniem jest utrzymanie procesów technologicznych prowadzonych w obiekcie. W sytuacji normalnej układ ten zasilany jest z wydzielonego pola rozdzielni RGNN. Przez układy automatyki SZR (rozdzielni RGNN oraz agregatu prądotwórczego) oraz dwa równolegle pracujące urządzenia UPS, zasilana jest rozdzielnia napięcia gwarantowanego RGNG. W przypadku zaniku napięcia z RGNN następuje automatyczny rozruch spalinowego agregatu prądotwórczego. Na czas trwania rozruchu, napięcie w sieci zasilającej gwarantowanej podtrzymane jest przez układ UPS (praca bateryjna) do momentu uzyskania stabilnego napięcia z generatora. Po przywróceniu zasilania podstawowego, układy SZR przełączają zasilanie urządzeń UPS na układ normalny i wyłączają agregat prądotwórczy, 4.4. Na posesji w obszarze zabudowy nie występują strefy zagrożenia wybuchem, 4.5. Podział na strefy pożarowe wszystkich budynków posesji opisane zostały na załączonych rzutach budynku Stan istniejący zakresu budowlanego zobrazowany został na rzutach budynku i stanowi załącznik do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony ppoż w związku z przebudową i modernizacją istniejących budynków w PSE S.A. Oddział w Poznaniu. 5. PRZEDMIARY 5.1. Budynek biurowy siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu: a) Prace budowlane Poz. Wyszczególnienie Jedn. ilość 1. PIWNICA: - wymiana drzwi w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości 11 min. 90 cm; 2. PIWNICA: - montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości cm; 3. PARTER: - wymiana drzwi wejściowych przy klatce schodowej K- 1 klasie 1 Strona 5 z 11

6 odporności ogniowej EI- 60 o szerokości 140 cm; - wymiana drzwi wejściowych do budynku przy holu głównym w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości 140 cm; - wymiana drzwi wejściowych przy klatce schodowej K- 2 w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; - wymiana drzwi wejściowych przy klatce schodowej K- 3 w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; - wymiana drzwi wewnętrznych przy klatce schodowej K- 3 oraz wyjście z bufetu w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; I PIĘTRO: wymiana drzwi wewnętrznych przy klatce schodowej K-1, wejście na łącznik w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; - wymiana drzwi wewnętrznych do serwerowni w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; II PIĘTRO: - wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowego w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; PODDASZE: - wymiana drzwi wewnętrznych przy klatce schodowej K-2, K-3 w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; Wykonanie wypraw malarsko- szpachlarskich po zamontowanych drzwiach w piwnicach, parterze, I piętrze, II piętrze oraz poddaszu. Uszczelnienie ścian do klasy odporności ogniowej REI- 120: - PIWNICA- ściana w korytarzu i węźle cieplnym; - I PIĘTRO- ściana korytarza serwerowni i oddzielenia z klatką schodową K-3; - II PIĘTRO- ściana korytarza pokój 218, 219 i ściana klatki schodowej K- 3; Uszczelnienie przejścia i przepustów instalacyjnych, w stropach i ścianach w budynku biurowym w sposób systemowy w klasie odporności ogniowej EI- 60; dotyczy to pomieszczeń technicznych, teletechnicznych pomieszczeń rozdzielnic, szacht kablowych, grodzi w kanałach kablowych, ścian oddzielenia pożarowego w piwnicy, parterze, I piętrze, II piętrze oraz poddaszu m 2 m 2 m 2 45, 00 62, 40 74, b) Instalacje elektryczne Poz. Wyszczególnienie Jedn. ilość PARTER: - przełożenie instalacji dostępu osób na drzwiach wyjściowych na 1 1. rampie w K- 1; - przełożenie instalacji dostępu osób na drzwiach wejściowych 1 główne w holu; - przełożenie instalacji dostępu osób na drzwiach wyjściowych na 1 Strona 6 z 11

7 rampie w K PRZEPISY ZWIĄZANE Z ZADANIEM Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Jedn. tekst Dz. U ze zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn. tekst Dz. U Nr 178, poz zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75/2002 poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.109/2010 poz. 719). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 143/2007 poz. 1002). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 85/2010 poz. 553). PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. PN-EN :2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2001/AC:2006 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część l: Wymagania ogólne. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Warszawa Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia Warszawa Instrukcja nr 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych Warszawa Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I i Część II. CNBOP 2004 r. Bogdan Mizieliński, Systemy oddymiania budynków, WNT, Warszawa 1999 r. oraz inne obowiązujące na terenie RP przepisy. 7. GWARANCJA I RĘKOJMIA 7.1. Gwarancją i rękojmią objęte będą wszystkie prace oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, materiały i elementy w ramach realizacji zadania Wymagane okresy udzielonych gwarancji i rękojmi: a) gwarancja i rękojmia na wykonane prace - 24 miesiące, b) gwarancja i rękojmia na dostarczone urządzenia, elementy, materiały - 24 miesiące. Strona 7 z 11

8 7.3. Gwarancja i rękojmia liczona jest od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wolnego od wad i usterek Gwarancja i rękojmia powinna obejmować usunięcie wszystkich wykrytych podczas eksploatacji usterek i wad oraz uszkodzeń powstałych w okresie poprawnego użytkowania W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i awarii przedmiotu zamówienia objętego gwarancją i rękojmią w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem terminów nie dłuższych, niż: a) czas reakcji na zgłoszoną wadę lub awarię (przybycie przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego < 72 godz., b) czas usunięcia awarii < 14 dni kalendarzowych. UWAGA: Przez usunięcie awarii rozumie się nie tylko usunięcie uszkodzenia przywracającego sprawność funkcjonalną samego elementu, ale również przywrócenie sprawności funkcjonalnej elementu w środowisku, w którym był zainstalowany, to jest, co najmniej odbudowanie stanu istniejącego przed awarią Wszelkie koszty związane z obsługą gwarancyjną, w tym koszty wymiany lub napraw sprzętu, koszty odbudowania stanu istniejącego przed awarią, koszty ekspertyz, opłat instytucjonalnych, koszty transportu, przesyłek, demontażu i montażu ponosi Wykonawca. 8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 8.1. Należy wykonać dokumentację powykonawczą - 5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w postaci plików edytowalnych Word i DWG, oraz w postaci plików *.pdf na nośniku danych Dokumentacja powykonawcza wykonanych prac powinna zawierać (dotyczy każdej branży i zakresu): a) opis wykonanych prac, b) rzuty, schematy, rysunki pomieszczeń z zaznaczeniem wykonanych prac i instalacji, tras kablowych oraz lokalizację przepustów przez ściany i stropy, c) wykaz i atesty na zastosowane materiały, d) protokoły pomiarowe, jeżeli konieczne do potwierdzenia wykonania zgodnie z wymaganiami, e) oświadczenia Wykonawcy (Kierownika Budowy o kompletności i jakości wykonanych prac, utylizacji odpadów, itp.), f) protokoły przeprowadzonych badań i testów, do potwierdzenia wykonania zgodnie z wymaganiami. 9. WARUNKI ODBIORU 9.1. Zamawiający powoła Komisję, która dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie. Odbiór będzie miał charakter protokolarny. Komisja dokona odbioru w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia Wykonawca z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac i gotowości zadania do odbioru. O wyznaczonym terminie i miejscu odbioru Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres e- mail Kierownika Robót Zgłoszenie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru powinno obejmować: a) nazwę zadania, numer umowy, b) szczegółowy zakres odbieranych robót, c) datę gotowości do odbioru. Strona 8 z 11

9 9.4. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a) Specyfikację dostaw (elementy, materiały, itp.), b) Certyfikaty, atesty na zastosowane elementy, materiały, itp., c) Dokument udzielonej gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały. d) Dokumentację powykonawczą w języku polskim - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w postaci plików edytowalnych oraz w postaci plików pdf na nośniku danych zawierającą: opis wykonanych prac, rzuty, schematy, rysunki pomieszczeń z zaznaczeniem wykonanych prac i instalacji oraz lokalizację przepustów przez ściany i stropy, wykaz i atesty na zastosowane materiały, protokoły pomiarowe wykonanych instalacji elektrycznych oraz inne protokoły pomiarowe, jeżeli konieczne do potwierdzenia wykonania zgodnie z wymaganiami, oświadczenia Wykonawcy (Kierownika robót), o kompletności i jakości wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, utylizacji odpadów, itp.), protokoły przeprowadzonych badań i testów, do potwierdzenia wykonania zgodnie z wymaganiami e) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart przekazania wszystkich odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiot zamówienia. f) Kserokopie decyzji administracyjnych wydanych dla podmiotu, któremu wykonawca powierzył obowiązek gospodarowania odpadami, wytworzonymi w trakcie realizacji robót 9.5. W przypadku stwierdzenia istotnych wad w przedmiocie zamówienia, uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru ma prawo odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o wadzie. Brak usunięcia wad w tym terminie będzie skutkował naliczeniem kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. 10. WYMAGANIA ZAWODOWE STAWIANE WYKONAWCOM Wykonawca musi dysponować zasobami osób o kompetencjach wymaganych dla opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznych oraz dysponować wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz sprzętem niezbędnym do wykonania robót, umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ Wymaga się, aby: a) co najmniej jedna osoba pełniła funkcję Kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U ze zm. b) co najmniej jedna osoba pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacje elektryczne, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U ze. zm. oraz kwalifikacje uprawnień bhp w zakresie eksploatacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Strona 9 z 11

10 11. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać następujących zaleceń: a) dostawa i odbiór ilościowo jakościowy materiałów i urządzeń powinny być realizowane po uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego, b) roboty związane z koniecznością wyłączenia zasilania w obiekcie, powinny być zgłaszane z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, a termin ich wykonywania każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, c) w trakcie prowadzonych robót należy stosować się do obowiązujących w PSE S.A. Oddział w Poznaniu, uregulowań porządkowych oraz przepisów BHP, zachowywać czystość i porządek w miejscu prowadzenia robót, uprzątnąć miejsce pracy każdego dnia po zakończeniu robót Wszelkie uszkodzenia związane z prowadzeniem robót w obiekcie, w tym uszkodzenia powłok malarskich, płyt stropowych, armatury sanitarnej, wyposażenia i osprzętu biurowego, usuwane będą przez Wykonawcę i na jego koszt przed odbiorem końcowym Wykonawca zapewni własny kontener na odpady powstałe w trakcie wykonywania robót. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w szczególności, w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zm.) Prace budowlane i montażowe wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca, w konsultacji z innymi wykonawcami, przed ich rozpoczęciem, powinien przygotować harmonogram wykonywania robót, uzgodniony z Zamawiającym oraz przewidzieć i organizować wykonywanie prac uciążliwych dla Zamawiającego, po godzinach pracy pracowników Zamawiającego Budynki oraz teren, na którym prowadzone będą roboty, objęte są stałym monitoringiem i ochroną. Wstęp pracowników Wykonawcy na teren Spółki możliwy będzie na podstawie pisemnych upoważnień i procedur obowiązujących u Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy wykaz i dane identyfikacyjne pracowników oraz wykaz i dane pojazdów budowy Miejsca wykonywania robót powinny być wygrodzone, oznakowane i zabezpieczone osłonami uniemożliwiającymi przedostawanie się zanieczyszczeń poza miejsca pracy i chroniące zgromadzony sprzęt i wyposażenie Zamawiającego. Po zakończeniu robót w danym miejscu, osłony i zabezpieczenia powinny być usunięte, a miejsce wykonywania pracy i najbliższe otoczenie posprzątane Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odzieży roboczej i oznakowań identyfikujących pracowników, sprzęt i pojazdy Wykonawcy na terenie PSE S.A. Oddział w Poznaniu Wykonawca zobowiązany jest na etapie wykonawstwa do uzgodnienia z Zamawiającym i innymi wykonawcami harmonogramu wykonawczego i współdziałania, w celu terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 12. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Rzut - Budynek biurowy piwnica Załącznik Nr 2 Rzut - Budynek biurowy parter Załącznik Nr 3 - Rzut - Budynek biurowy 1 piętro Załącznik Nr 4 Rzut - Budynek biurowy 2 piętro Strona 10 z 11

11 Załącznik Nr 5 Rzut - Budynek biurowy poddasze Załącznik Nr 6 - Ekspertyza p-poż (udostępniona podczas wizji lokalnej) Strona 11 z 11

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji hydrantowej w budynkach siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu ul. Marcelińska 71, w ramach przystosowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1. Przedmiot postępowania 2. Specyfikacje techniczne 3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 4. Warunki prowadzenia prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE: "Modernizacja kotłowni C.O. w Urzędzie Miasta i Gminy Kańczuga Wykonanie dokumentacji modernizacji, wykonanie modernizacji kotłowni oraz rozruch kotłowni wraz z instalacjami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK

Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Prace instalacyjne oraz specyfikacja wymagań związanych z usługą instalacji dostarczanych zasilaczy UPS w sieci energetycznej CI TASK Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaplanować oraz wykonać następujące

Bardziej szczegółowo

GORE - TECH Zofia Rudnicka

GORE - TECH Zofia Rudnicka 1 GORE - TECH Zofia Rudnicka 43 300 Bielsko Biała, ul. Krakowska 68 tel./fax. 33/ 821 47 18; 33 /499 44 14 tel. kom. 668 035 650, 698 618 524 www.gore-tech.pl NIP: 547-148-49-39 e-mail: j.rudnicki@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Archiwum

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego

Spis zawartości. Rysunki: Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja montażu automatu wrzutowego Spis zawartości. Strona tytułowa Spis treści Opis techniczny Informacja do Bioz Rysunki: - Projekt instalacji elektrycznej rzut parteru E-1 Załączniki: - Karta katalogowa automatu wrzutowego - Instrukcja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12

OF /12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2012 r. OF-382-27/12 Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nr ZP/INW/30/12 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/30/12 o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu i wzmocnienia stropo-dachu nad pomieszczeniem byłej kotłowni wraz z wykonaniem remontu wewnątrz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku Bursy Płockiej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE TEMAT: Budynek mieszkalny wielorodzinny ADRES: ul. Bema 4-5 76-200 Słupsk INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Bema 4-5 76-200 Słupsk Opracował: mgr inż. Piotr Potapski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna

Załącznik nr 1A Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Tom 02 Część instalacje sanitarne Tom 03 Część elektryczna Załącznik nr 1A Zakres Projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego dostosowania budynku ul. Mysia 2 zgodnie z decyzjami PSP : Tom 01 Część architektoniczno-budowlana i konstrukcyjna Zakres Tomu 01:

Bardziej szczegółowo

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP

Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP Problemy w działalności rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w kontekście zawiadomień przesyłanych do KG PSP mł. bryg. mgr inż. Ariadna Koniuch Kielce, 9 czerwca 2016 r. Zakres analizy: 53

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY CZĘŚĆ 3 SIWZ : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ) I. INFORMACJE OGÓLNE 1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana zdefiniowana jako zaprojektowanie i wykonanie na tej podstawie roboty budowlanej ( art.2

Bardziej szczegółowo

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 r. oznaczenie sprawy ZP/RB/AP/10/2013 L. dz.: DZP-390-3/13 Wykonawcy, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. Nazwa zamówienia: Przebudowa linii energetycznej SN-15 kv zasilającej VOR2, DME i ACC w miejscowości Sudół, gmina Jędrzejów. II. III. Adres obiektu budowlanego, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych CVP45315700-5 -Instalowanie tablic elektrycznych CVP 45311100-1 -Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Nazwa Obiektu: Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych Projekt instalacji elektrycznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI BRANŻA Zasilanie elektryczne i montaż kurtyny powietrznej w budynku WZiE PG Elektryczna

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I.SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2. RYSUNKI DO PROJEKTU ZMIAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 001 Rzut Parteru Instalacja gniazd 002 Rzut I Piętra -

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3

- długość 58,62 m, szerokość 11,93 m - wysokość do kalenicy ok. 12,65 m - wysokość pomieszczeń w świetle 3,00 m - kubatura 8400 m 3 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy pomieszczeń w istniejącym budynku Zakładu Opieki Długoterminowej z Zakładem

Bardziej szczegółowo

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb

ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8, 42/2, jednostka ewidencyjna: Wrocław _1, obręb EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa bloku sportowego Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. Skarbowców 8 we Wrocławiu. ADRES INWESTYCJI: dz. nr 70/2, 42/8,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Lokal mieszkalny ul. Piastowskiej 23/1, Wrocław Temat: Remont lokalu mieszkalnego (pustostanu) remont instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Obiekt i zakres prac, teren budowy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-garażowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE CPV - 45310000 1.0 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części piwnic wraz z przebudową instalacji wewnętrznych w budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn z przeznaczeniem na pomieszczenie reintegracji

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza Techniczna

Ekspertyza Techniczna Ekspertyza Techniczna w trybie 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) dotycząca wymagań z rozporządzenia Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków,

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, Załącznik nr 7 do specyfikacji SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa zadania: Roboty remontowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 126 im. Komisji

Bardziej szczegółowo

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1.

Obwód projektowanej rozdzielnicy należy podłączyć do TS-8 w miejscu rozdzielnicy serwera. Wykonanie zgodnie z rys. E-1.1. Spis treści: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. OPIS TECHNICZNY... 1 3.1. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH INSTALACJI... 1 3.2. OSPRZĘT INSTALACYJNY... 1 3.3. INSTALACJE OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2

I. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 ZAWARTOŚĆ TECZKI I. Opis techniczny II. Część rysunkowa 1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys. nr 1 2. Rzut piwnic w skali 1:100 rys. nr 2 3. Rzut parteru w skali 1:100 rys. nr 3 4.Rzut poziomu I piętra

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2 SCHODY Obiekt: Budynek B Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Gdańsk ul. Narutowicza 11/12 Inwestor: Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys.

PROJEKT BUDOWLANY. Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... L.p. Nazwa załącznika Nr str. Nr rys. EGZ.4 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK URZĘDU GMINY INSTALACJA GAZOWA Adres : SKOŁYSZYN 12 Inwestor: GMINA SKOŁYSZYN. Adres : SKOŁYSZYN 12 Projektant : inż. Jan Skrzyszowski... Uprawnienia nr: 110S/01

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie

Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22 Warszawa woj. mazowieckie Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Modernizowanej Instalacji Teletechnicznej w Budynku Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia 22 w Warszawie Adres inwestycji: SP nr 94 ul. Cietrzewia 22

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT

P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU. mgr inż. Ewald Mrugała Opole, ul. Dąbrowszczaków 1/504 nr uprawnień 201/91/op TEMAT P R O J E K T T E C H N I C Z N Y METRYKA PROJEKTU TEMAT OBIEKT WYKONANIE INSTALACJI ODCINANIA POŻARU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 57-410 ŚCINAWKA DOLNA 17 INWESTOR DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚCINAWCE DOLNEJ 17

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA:

DYREKTOR SPZOZ W SZAMOTUŁACH ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH NA: OGŁOSZENIE Postępowanie prowadzone o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 30.000 euro zgodnie z Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Szamotuły, 20.04.2016r. DYREKTOR SPZOZ

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE W BUDYNKU SZKOLy PODSTAWOWEJ UL.ARMII KRAJOWEJ 39 W WARSZAWIE-WESOŁEJ INWESTOR: Dzielnica

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA ODCIĄGU OPARÓW TECHNOLOGICZNYCH Z WANIEN GALWANICZNYCH BIPROJEKT Sp. z o.o. Ul. Pabianicka 26/5, 04-219 Warszawa, tel. (22) 378-12-89 e-mail: biuro@biprojekt.com.pl, www.biprojekt.com.pl ETAP OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA INSTALACJA ODCIĄGU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/i... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 29610-2014 z dnia 2014-01-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OPRACOWANIE: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. INWESTYCJA: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej oświetlenia sali wystaw Galerii Sztuki Współczesnej. ADRES: 40-004 Katowice al. Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej dla pomieszczeń Sali kolumnowej i Sali ślubów w budynku Ratusza, ul. Rynek 1 w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa inwestycji: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D 2. Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr.../ri/ugb/2010

U M O W A nr.../ri/ugb/2010 U M O W A nr.../ri/ugb/2010 Gminą Biskupice zawarta w dniu...2010 r. w Tomaszkowicach pomiędzy: Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka, NIP 683-15-73-055 reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo