CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II 1. Przedmiot zamówienia 2. Zakres prac 3. Wytyczne ogólne 4. Stan istniejący 5. Przedmiary 6. Przepisy związane z zadaniem 7. Gwarancja i rękojmia 8. Dokumentacja powykonawcza 9. Warunki odbioru 10. Wymagania zawodowe stawiane Wykonawcom 11. Warunki prowadzenia robót 12. Załączniki Strona 2 z 11

3 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt. Modernizacja siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu, ul. Marcelińska 71, w zakresie bezpieczeństwa ppoż. Zadanie to polegać ma na wykonaniu dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie podziałów na strefy pożarowe ścianami oddzielenia pożarowego o odpowiedniej odporności ogniowej i z zamknięciem drzwiami o odpowiedniej odporności ogniowej, odpowiadające wymaganiom obowiązujących rozporządzeń i przepisów o ochronie przeciwpożarowej budynków. Prace modernizacyjne prowadzone będą wewnątrz budynków, bez ingerencji w konstrukcję nośną budynków co nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu. W związku z tym prace te nie są objęte obowiązkiem uzyskania przez Zamawiającego (Inwestora) decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja musi być opracowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania i zaakceptowana przez Zamawiającego. Projekt musi być uzgodniony i podpisany przez Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p-poż Zakres prac modernizacyjnych siedziby PSE S.A. Oddział w Poznaniu w zakresie bezpieczeństwa p-poż: a) uszczelnienie ścian do klasy REI- 120 odporności ogniowej, b) wymiana drzwi istniejących na EI- 60 odporności ogniowej, c) systemowe uszczelnianie przejść i przepustów instalacyjnych, d) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych, zasilających i sterowniczych, e) wykorzystanie istniejącego systemu sygnalizacji pożaru Wykonawca dokumentacji oraz modernizacji ma 4 tygodnie na opracowanie dokumentacji wykonawczej. Inwestor dokona sprawdzenia i uzgodnienia dokumentacji w okresie 7 dni roboczych Podstawę do sporządzenia dokumentacji wykonawczej stanowi niniejszy SIWZ, wizja lokalna, przedmiar robót skorygowany przez Wykonawcę oraz ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p-poż budynków PSE S.A. Oddział w Poznaniu Termin realizacji zadania: do r. w oparciu o Harmonogram realizacji prac, uwzględniający zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty dostarczenia dokumentacji do oceny. Uwaga! Po zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych należy przywrócić do stanu sprzed remontu: ściany, sufity i posadzki budynków; w tym naprawy budowlane tynków, powłok malarskich, naruszonych instalacji elektrycznych i rurowych. 2. ZAKRES PRAC 2.1. Budynek biurowy siedziby Oddziału PSE SA. w Poznaniu: a) Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji branżowych do wykonania napraw przekroczeń dopuszczalnych wymagań dróg komunikacyjnych, wielkości stref pożarowych i kierunków ewakuacji; b) Piwnica: wymiana drzwi w ciągu komunikacyjnym i ewakuacji na o odporności ogniowej EI 60; zabudowa w klatce schodowej K1 wydzielenia pożarowego z drzwiami dwuskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60; zabudowa w klatce schodowej K2 wydzielenia pożarowego z drzwiami jednoskrzydłowymi o odporności ogniowej EI 60; nadbudowa ściany oddzielenia pożarowego węzła cieplnego do klasy REI 120; naprawa przepustów stropowych szachtu instalacyjnego. Strona 3 z 11

4 c) Parter: Wymiana drzwi rampy rozładowczej, wyjść na drogach ewakuacyjnych na o wymaganej szerokości i w klasie EI 60 i dymoszczelne w holu w klasie EIS 60; Wymiana i zabudowa drzwi na wymagany przepisami rozmiar w klatce schodowej K3. naprawa przepustów stropowych szachtu instalacyjnego; przeniesienie i podłączenie do nowych drzwi istniejącego systemu dostępu osób. d) Piętro 1: Wymiana drzwi łącznika do HWN do wymaganej szerokości w klasie EI 60; Wymiana drzwi na dymoszczelne w holu w klasie EIS 60; Naprawa ścianki z monobloków szklanych obudowy klatki schodowej K1 Naprawa ściany oddzielenia pożarowego do klasy REI 120 i wymiana drzwi do skrzydła z klatką schodową K3 do klasy EI 60; Wymiana drzwi na wymaganą przepisami szerokość na drodze ewakuacyjnej biura IK; Naprawa przepustów stropowych szachtu instalacyjnego. e) Piętro 2: Wymiana drzwi na dymoszczelne w holu do klasy EIS 60; Naprawa ścianki z monobloków szklanych obudowy klatki schodowej K1 Naprawa ściany oddzielenia pożarowego do klasy REI 120 i wymiana drzwi do skrzydła z klatką schodową K3 do klasy EI 60; Wymiana drzwi na wymaganą przepisami szerokość na drodze ewakuacyjnej biura IK. f) Poddasze: Wymiana drzwi do klatki schodowej K2 do klasy EI 60; Wymiana drzwi na wymaganą przepisami szerokość na drodze ewakuacyjnej. Klasa odporności ogniowej drzwi określona jest w zakresie prac oraz przedmiarze i ekspertyzie ppoż. Drzwi maja być wykonane zgodnie z ekspertyza ppoż. oraz o parametrach odporności ogniowej, lecz nie gorszej, jak drzwi istniejące w obiekcie podlegające wymianie. Szczegółowe dane techniczne poszczególnych drzwi będzie określać projekt wykonawczy podpisany przez projektantów oraz rzeczoznawcę ppoż. zatwierdzony przez Zamawiającego. 3. WYTYCZNE OGÓLNE 3.1. Przed złożeniem oferty Wykonawca może dokonać oględzin obiektu, na którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot złożonej oferty i zapoznać się ze stanem infrastruktury technicznej, występującymi utrudnieniami, warunkami realizacji zamówienia oraz istniejącą dokumentacją techniczną. W sprawie oględzin obiektu należy zgłaszać się do Wydziału Administracji: Wiesław Lewandowski, tel. 61/ , tel. kom , Bartłomiej Magdziarz, tel. 61/ , tel. kom , Wykonawca jest zobowiązany do zgłoszenia uczestnictwa w wizji lokalnej wraz z podaniem liczby uczestników, najpóźniej na jeden dzień przed wskazanym terminem oględzin obiektu. Strona 4 z 11

5 3.2. Dokumentacja projektowa powinna powstać w oparciu o przeprowadzoną przez Wykonawcę inwentaryzację Stosowane w rozwiązaniach elementy stolarki budowlanej oraz materiały budowlane powinny posiadać certyfikat CNBOP z deklaracją zgodności CE i normami Zgodnie z ekspertyzą techniczną projekty i wykonanie naprawy stanu ochrony przeciwpożarowej budynków PSE SA. Oddział w Poznaniu powinny uwzględniać wskazania rzeczoznawców ujęte w Postanowieniu Nr 264/2014 Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Na zakończenie prac należy przywrócić z przed remontu stan miejsc wykonywania prac. Zdemontowane przegrody stropowe i ścienne pomiędzy strefami pożarowymi należy ponownie zamontować a uszkodzone naprawić posiadającymi takie same parametry techniczne w tym klasę odporności ogniowej, jak elementy wyjściowe. 4. STAN ISTNIEJĄCY 4.1. Centrala pożarowa zlokalizowana w pomieszczeniu Portierni budynku głównego siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu jest typu B5-SCU-CP4L firmy SCHRACK Seconet, 4.2. Podstawowy układ zasilania instalacji odbiorczych posesji PSE S.A. Oddział w Poznaniu składa się z czterech transformatorów 0,4/SN oraz układu automatyki SZR w dwusekcyjnej rozdzielnicy RGNN 0.4kV w budynku głównym, 4.3. Układ zasilania napięciem gwarantowanym, bezprzerwowym, zasila wybrane obwody odbiorcze, których zadaniem jest utrzymanie procesów technologicznych prowadzonych w obiekcie. W sytuacji normalnej układ ten zasilany jest z wydzielonego pola rozdzielni RGNN. Przez układy automatyki SZR (rozdzielni RGNN oraz agregatu prądotwórczego) oraz dwa równolegle pracujące urządzenia UPS, zasilana jest rozdzielnia napięcia gwarantowanego RGNG. W przypadku zaniku napięcia z RGNN następuje automatyczny rozruch spalinowego agregatu prądotwórczego. Na czas trwania rozruchu, napięcie w sieci zasilającej gwarantowanej podtrzymane jest przez układ UPS (praca bateryjna) do momentu uzyskania stabilnego napięcia z generatora. Po przywróceniu zasilania podstawowego, układy SZR przełączają zasilanie urządzeń UPS na układ normalny i wyłączają agregat prądotwórczy, 4.4. Na posesji w obszarze zabudowy nie występują strefy zagrożenia wybuchem, 4.5. Podział na strefy pożarowe wszystkich budynków posesji opisane zostały na załączonych rzutach budynku Stan istniejący zakresu budowlanego zobrazowany został na rzutach budynku i stanowi załącznik do ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony ppoż w związku z przebudową i modernizacją istniejących budynków w PSE S.A. Oddział w Poznaniu. 5. PRZEDMIARY 5.1. Budynek biurowy siedziby Oddziału PSE S.A. w Poznaniu: a) Prace budowlane Poz. Wyszczególnienie Jedn. ilość 1. PIWNICA: - wymiana drzwi w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości 11 min. 90 cm; 2. PIWNICA: - montaż drzwi w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości cm; 3. PARTER: - wymiana drzwi wejściowych przy klatce schodowej K- 1 klasie 1 Strona 5 z 11

6 odporności ogniowej EI- 60 o szerokości 140 cm; - wymiana drzwi wejściowych do budynku przy holu głównym w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości 140 cm; - wymiana drzwi wejściowych przy klatce schodowej K- 2 w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; - wymiana drzwi wejściowych przy klatce schodowej K- 3 w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; - wymiana drzwi wewnętrznych przy klatce schodowej K- 3 oraz wyjście z bufetu w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; I PIĘTRO: wymiana drzwi wewnętrznych przy klatce schodowej K-1, wejście na łącznik w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; - wymiana drzwi wewnętrznych do serwerowni w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; II PIĘTRO: - wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczeń biurowego w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; PODDASZE: - wymiana drzwi wewnętrznych przy klatce schodowej K-2, K-3 w klasie odporności ogniowej EI- 60 o szerokości min. 90 cm; Wykonanie wypraw malarsko- szpachlarskich po zamontowanych drzwiach w piwnicach, parterze, I piętrze, II piętrze oraz poddaszu. Uszczelnienie ścian do klasy odporności ogniowej REI- 120: - PIWNICA- ściana w korytarzu i węźle cieplnym; - I PIĘTRO- ściana korytarza serwerowni i oddzielenia z klatką schodową K-3; - II PIĘTRO- ściana korytarza pokój 218, 219 i ściana klatki schodowej K- 3; Uszczelnienie przejścia i przepustów instalacyjnych, w stropach i ścianach w budynku biurowym w sposób systemowy w klasie odporności ogniowej EI- 60; dotyczy to pomieszczeń technicznych, teletechnicznych pomieszczeń rozdzielnic, szacht kablowych, grodzi w kanałach kablowych, ścian oddzielenia pożarowego w piwnicy, parterze, I piętrze, II piętrze oraz poddaszu m 2 m 2 m 2 45, 00 62, 40 74, b) Instalacje elektryczne Poz. Wyszczególnienie Jedn. ilość PARTER: - przełożenie instalacji dostępu osób na drzwiach wyjściowych na 1 1. rampie w K- 1; - przełożenie instalacji dostępu osób na drzwiach wejściowych 1 główne w holu; - przełożenie instalacji dostępu osób na drzwiach wyjściowych na 1 Strona 6 z 11

7 rampie w K PRZEPISY ZWIĄZANE Z ZADANIEM Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Jedn. tekst Dz. U ze zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Jedn. tekst Dz. U Nr 178, poz zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 75/2002 poz. 690 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.109/2010 poz. 719). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 143/2007 poz. 1002). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 85/2010 poz. 553). PN-HD :2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. PN-IEC :2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. PN-EN :2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne. PN-EN :2001/AC:2006 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część l: Wymagania ogólne. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych Warszawa Instrukcja nr 320 Instytutu Techniki Budowlanej. Badania rozprzestrzeniania ognia Warszawa Instrukcja nr 378/2002 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych Warszawa Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej. Część I i Część II. CNBOP 2004 r. Bogdan Mizieliński, Systemy oddymiania budynków, WNT, Warszawa 1999 r. oraz inne obowiązujące na terenie RP przepisy. 7. GWARANCJA I RĘKOJMIA 7.1. Gwarancją i rękojmią objęte będą wszystkie prace oraz dostarczone i zamontowane urządzenia, materiały i elementy w ramach realizacji zadania Wymagane okresy udzielonych gwarancji i rękojmi: a) gwarancja i rękojmia na wykonane prace - 24 miesiące, b) gwarancja i rękojmia na dostarczone urządzenia, elementy, materiały - 24 miesiące. Strona 7 z 11

8 7.3. Gwarancja i rękojmia liczona jest od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, wolnego od wad i usterek Gwarancja i rękojmia powinna obejmować usunięcie wszystkich wykrytych podczas eksploatacji usterek i wad oraz uszkodzeń powstałych w okresie poprawnego użytkowania W okresie udzielonej gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad i awarii przedmiotu zamówienia objętego gwarancją i rękojmią w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem terminów nie dłuższych, niż: a) czas reakcji na zgłoszoną wadę lub awarię (przybycie przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego < 72 godz., b) czas usunięcia awarii < 14 dni kalendarzowych. UWAGA: Przez usunięcie awarii rozumie się nie tylko usunięcie uszkodzenia przywracającego sprawność funkcjonalną samego elementu, ale również przywrócenie sprawności funkcjonalnej elementu w środowisku, w którym był zainstalowany, to jest, co najmniej odbudowanie stanu istniejącego przed awarią Wszelkie koszty związane z obsługą gwarancyjną, w tym koszty wymiany lub napraw sprzętu, koszty odbudowania stanu istniejącego przed awarią, koszty ekspertyz, opłat instytucjonalnych, koszty transportu, przesyłek, demontażu i montażu ponosi Wykonawca. 8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 8.1. Należy wykonać dokumentację powykonawczą - 5 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w postaci plików edytowalnych Word i DWG, oraz w postaci plików *.pdf na nośniku danych Dokumentacja powykonawcza wykonanych prac powinna zawierać (dotyczy każdej branży i zakresu): a) opis wykonanych prac, b) rzuty, schematy, rysunki pomieszczeń z zaznaczeniem wykonanych prac i instalacji, tras kablowych oraz lokalizację przepustów przez ściany i stropy, c) wykaz i atesty na zastosowane materiały, d) protokoły pomiarowe, jeżeli konieczne do potwierdzenia wykonania zgodnie z wymaganiami, e) oświadczenia Wykonawcy (Kierownika Budowy o kompletności i jakości wykonanych prac, utylizacji odpadów, itp.), f) protokoły przeprowadzonych badań i testów, do potwierdzenia wykonania zgodnie z wymaganiami. 9. WARUNKI ODBIORU 9.1. Zamawiający powoła Komisję, która dokona odbioru przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie. Odbiór będzie miał charakter protokolarny. Komisja dokona odbioru w terminie do 5 dni od daty zgłoszenia Wykonawca z wyprzedzeniem 1 dnia roboczego zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu prac i gotowości zadania do odbioru. O wyznaczonym terminie i miejscu odbioru Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres e- mail Kierownika Robót Zgłoszenie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru powinno obejmować: a) nazwę zadania, numer umowy, b) szczegółowy zakres odbieranych robót, c) datę gotowości do odbioru. Strona 8 z 11

9 9.4. Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a) Specyfikację dostaw (elementy, materiały, itp.), b) Certyfikaty, atesty na zastosowane elementy, materiały, itp., c) Dokument udzielonej gwarancji na wykonane prace i zastosowane materiały. d) Dokumentację powykonawczą w języku polskim - 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w postaci plików edytowalnych oraz w postaci plików pdf na nośniku danych zawierającą: opis wykonanych prac, rzuty, schematy, rysunki pomieszczeń z zaznaczeniem wykonanych prac i instalacji oraz lokalizację przepustów przez ściany i stropy, wykaz i atesty na zastosowane materiały, protokoły pomiarowe wykonanych instalacji elektrycznych oraz inne protokoły pomiarowe, jeżeli konieczne do potwierdzenia wykonania zgodnie z wymaganiami, oświadczenia Wykonawcy (Kierownika robót), o kompletności i jakości wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, utylizacji odpadów, itp.), protokoły przeprowadzonych badań i testów, do potwierdzenia wykonania zgodnie z wymaganiami e) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie kart przekazania wszystkich odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiot zamówienia. f) Kserokopie decyzji administracyjnych wydanych dla podmiotu, któremu wykonawca powierzył obowiązek gospodarowania odpadami, wytworzonymi w trakcie realizacji robót 9.5. W przypadku stwierdzenia istotnych wad w przedmiocie zamówienia, uniemożliwiających jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający przed podpisaniem protokołu odbioru ma prawo odmówić odbioru i zażądać usunięcia wad w terminie do 7 dni od daty przekazania Wykonawcy informacji o wadzie. Brak usunięcia wad w tym terminie będzie skutkował naliczeniem kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. 10. WYMAGANIA ZAWODOWE STAWIANE WYKONAWCOM Wykonawca musi dysponować zasobami osób o kompetencjach wymaganych dla opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznych oraz dysponować wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz sprzętem niezbędnym do wykonania robót, umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ Wymaga się, aby: a) co najmniej jedna osoba pełniła funkcję Kierownika robót budowlanych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U ze zm. b) co najmniej jedna osoba pełniła funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacje elektryczne, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U ze. zm. oraz kwalifikacje uprawnień bhp w zakresie eksploatacji, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Strona 9 z 11

10 11. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości pracy Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać następujących zaleceń: a) dostawa i odbiór ilościowo jakościowy materiałów i urządzeń powinny być realizowane po uprzednim uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego, b) roboty związane z koniecznością wyłączenia zasilania w obiekcie, powinny być zgłaszane z minimum jednodniowym wyprzedzeniem, a termin ich wykonywania każdorazowo uzgadniany z Zamawiającym, c) w trakcie prowadzonych robót należy stosować się do obowiązujących w PSE S.A. Oddział w Poznaniu, uregulowań porządkowych oraz przepisów BHP, zachowywać czystość i porządek w miejscu prowadzenia robót, uprzątnąć miejsce pracy każdego dnia po zakończeniu robót Wszelkie uszkodzenia związane z prowadzeniem robót w obiekcie, w tym uszkodzenia powłok malarskich, płyt stropowych, armatury sanitarnej, wyposażenia i osprzętu biurowego, usuwane będą przez Wykonawcę i na jego koszt przed odbiorem końcowym Wykonawca zapewni własny kontener na odpady powstałe w trakcie wykonywania robót. Wykonawca będzie wytwórcą oraz posiadaczem wszystkich odpadów powstałych podczas realizacji umowy i jest zobowiązany do ich zagospodarowania. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w szczególności, w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) oraz ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zm.) Prace budowlane i montażowe wykonywane będą na czynnym obiekcie. Wykonawca, w konsultacji z innymi wykonawcami, przed ich rozpoczęciem, powinien przygotować harmonogram wykonywania robót, uzgodniony z Zamawiającym oraz przewidzieć i organizować wykonywanie prac uciążliwych dla Zamawiającego, po godzinach pracy pracowników Zamawiającego Budynki oraz teren, na którym prowadzone będą roboty, objęte są stałym monitoringiem i ochroną. Wstęp pracowników Wykonawcy na teren Spółki możliwy będzie na podstawie pisemnych upoważnień i procedur obowiązujących u Zamawiającego. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy wykaz i dane identyfikacyjne pracowników oraz wykaz i dane pojazdów budowy Miejsca wykonywania robót powinny być wygrodzone, oznakowane i zabezpieczone osłonami uniemożliwiającymi przedostawanie się zanieczyszczeń poza miejsca pracy i chroniące zgromadzony sprzęt i wyposażenie Zamawiającego. Po zakończeniu robót w danym miejscu, osłony i zabezpieczenia powinny być usunięte, a miejsce wykonywania pracy i najbliższe otoczenie posprzątane Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odzieży roboczej i oznakowań identyfikujących pracowników, sprzęt i pojazdy Wykonawcy na terenie PSE S.A. Oddział w Poznaniu Wykonawca zobowiązany jest na etapie wykonawstwa do uzgodnienia z Zamawiającym i innymi wykonawcami harmonogramu wykonawczego i współdziałania, w celu terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 12. ZAŁĄCZNIKI Załącznik Nr 1 Rzut - Budynek biurowy piwnica Załącznik Nr 2 Rzut - Budynek biurowy parter Załącznik Nr 3 - Rzut - Budynek biurowy 1 piętro Załącznik Nr 4 Rzut - Budynek biurowy 2 piętro Strona 10 z 11

11 Załącznik Nr 5 Rzut - Budynek biurowy poddasze Załącznik Nr 6 - Ekspertyza p-poż (udostępniona podczas wizji lokalnej) Strona 11 z 11

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZMÓWIENIA: Wykonanie wydzielenia pożarowego i grawitacyjnego systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ul. Kotlarza 10 B w Katowicach. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: oddymianie klatek schodowych, wydzielenia pożarowe klatek schodowych wraz z systemem sterowania zamknięciami ogniowymi, oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Dostosowanie budynku użyteczności publicznej do obowiązujących wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Adres obiektu: Zamawiający: Al. Solidarności 77,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 PROJEKT BUDOWLANY Przedsiębiorstwo Elektroniczne DAMIR S.C. 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 3 tel. 89-534-59-70 Inwestor: Powiat Ostródzki PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Przebudowa budynku koszarowego na Centrum Użyteczności Publicznej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45330000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROMARTECH Systemy Teletechniczne ul. Paderewskiego 1/31, 80-170 Gdańsk NIP 583-104-62-95, REGON 192952869 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Egz.1 TEMAT OPRACOWANIA: INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU. INSTALACJA ODDYMIANIA.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo