SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku maja 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 14 maja 2013 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku maja 2013 r., Warszawa 1. Stan prawny i władze ITS POLSKA Stan prawny Adres siedziby: ul. Jagiellooska 80, Warszawa Adres biura prezydialnego: ul. Trębacka 4 lok 111, Warszawa Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA Spotkanie Założycielskie odbyło się w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellooskiej 80 Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem w dniu Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON dnia Stowarzyszenie otrzymało numer NIP z datą rozpoczęcia działalności Władze Stowarzyszenia w latach Zarząd Rada Nadzorcza (RN) Rada Programowa (RP) Mariusz Kaczmarek Piotr Krukowski Marek Litwin - Prezes Zarządu Jacek Oskarbski Bogusław Prokop Wojciech Przybylski Marek Rolla Zbigniew Kotlarek Ryszard Krystek - Przewodniczący RN Marek Pałys Andrzej Wojciechowski - Wiceprzewodniczący RN Kornel Wydro Mariusz Kaczmarek Jan Litwioski Jerzy Mikulski Roman Nagórski Marek Pałys Wojciech Przetakiewicz Wojciech Suchorzewski - Przewodniczący RP Marcin Ślęzak Władysław Włosioski Kornel Wydro 2. Członkowie ITS POLSKA W 2012 r. liczba zadeklarowanych członków wynosiła 62 członków indywidualnych i studentów oraz 55 firm i instytucji. Do kooca kwietnia 2013 r. liczba członków wzrosła o nowych 5 członków indywidualnych i studentów oraz 9 firm i instytucji co daje nam ok. 265 zrzeszonych osób. Rezygnację na 2013 rok złożyło 7 firm. W 2011 roku ITS POLSKA zrzeszało 53 członków indywidualnych i studentów i 38 firm i instytucji. Porównując na koniec 2010 roku liczba członków fizycznych oraz członków korporacyjnych (zwyczajnych i wspierających) wyniosła 39 osób indywidualnych i studentów oraz 30 firm i instytucji. A w chwili Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 1

2 rejestracji Stowarzyszenie zrzeszało 23 członków założycieli. W roku 2008 swoje deklaracje zgłosiło 8 członków fizycznych i 9 członków korporacyjnych. 3. Sytuacja finansowa ITS POLSKA Przychody W 2012 roku wpływy ITS POLSKA stanowiły przychody z działalności statutowej oraz przychody z działalności gospodarczej na łączną kwotę ,89 zł (słownie: trzysta dziewięddziesiąt siedem tysięcy piędset pięddziesiąt sześd złotych 89/100). Na przychody składają się składki członkowskie oraz organizacja projektów realizowanych przez ITS POLSKA w tym seminaria, wspólne stoiska członków na targach oraz Polski Kongres ITS. Koszty W 2012 roku koszty ITS POLSKA stanowiły łączną kwotę ,05 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześd tysięcy piędset jeden złotych 05/100). Na koszty w 2012 r. składają się: - amortyzacja w kwocie 4 866,47 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześddziesiąt sześd złotych 47/100) - zużycie materiałów i energii w kwocie 4 323,69 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 69/100) - usługi obce w kwocie ,70 zł (słownie: sto sześddziesiąt pięd tysięcy osiemset trzydzieści sześd złotych 70/100). W skład usług obcych wchodzą: koszty bankowe i pocztowe 2325,93 zł obsługa rachunkowa 4800,00 zł czynsz, najem 41007,03 zł usługi poligraficzne, tłumaczenia 8790,22 zł konferencje, targi, seminaria ,05 zł domeny, telefony 3179,47 zł - podatki i opłaty w kwocie 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100) - wynagrodzenia w kwocie ,22 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto dwieście pięddziesiąt złotych 22/100). Wynagrodzenia obejmują 1/5 etatu Prezesa Stowarzyszenia, 1/1 etatu Dyrektora Organizacyjnego, 1/1 etatu zastępcy redaktora naczelnego Przegląd ITS, 1/1 etatu obsługi sekretariatu oraz umowę zlecenie koordynatora mediów elektronicznych. - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie ,08 zł (słownie: dwadzieścia pięd tysięcy dwieście dziewięddziesiąt dziewięd złotych 08/100). - pozostałe koszty podróży, spotkao i inne w kwocie ,89 zł (słownie: pięddziesiąt cztery tysiące sześdset cztery złote 89/100). Od początku założenia Stowarzyszenia koszta utrzymania adresu siedziby Stowarzyszenia oraz koszta organizacyjne co drugich spotkao Zarządu oraz dorocznych Zgromadzeo pokrywane są dzięki uprzejmości Instytutu Transportu Samochodowego. Od października 2009 r. koszty utrzymania związane z operacyjną działalnością stowarzyszenia, w tym pomieszczeo, transportu, telefonu komórkowego Dyrektora Organizacyjnego i stałej linii telefonicznej przejęło Stowarzyszenie. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 2

3 Na dzieo 31 grudnia 2012 wg rachunku zysku i strat zgromadzone środki pieniężne Stowarzyszenia wyniosły ,05 zł (słownie: plus dziewięd tysięcy piędset szesnaście złotych 05/100). Stan konta ITS POLSKA na dzieo 24 kwietnia 2013 r. Środki finansowe zgromadzone na koncie bankowym Stowarzyszenia na dzieo 24 kwietnia 2013 r. wynoszą ,34 zł. Zrzut ekranu z godz. 17:00 Rachunek zysku i strat oraz bilans za 2012 r. Poniżej przedstawiamy zestawienie rachunku zysków i strat oraz bilans za 2012 rok, które zostało przygotowane przez biuro księgowe Comercium. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 3

4 Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 4

5 4. Cele statutowe ITS POLSKA Podejmowane w 2012 roku przez ITS POLSKA działania mają na celu: - integrację środowiska związanego z tematyką ITS, - tworzenie i aktualizację wizji dotyczących przyszłych wymagao w zakresie rozwiązao i usług ITS spełniających potrzeby polskiego transportu przy uwzględnieniu współoperacyjności z systemami ITS w Unii Europejskiej, - szeroko rozumianą działalnośd informacyjną i popularyzatorską wykorzystywania odpowiednich technologii w sektorze transportowym, w tym systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, - tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeo podczas wspólnych narad, spotkao, seminariów i konferencji, - zachęcanie do wykorzystywania rozwiązao ITS dla zwiększenia bezpieczeostwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, efektywniejszej informacji dla podróżnych, optymalizacji zarządzania ruchem i transportem publicznym, - podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i normalizacyjnych w obszarze zainteresowao Stowarzyszenia oraz współpraca przy ich tworzeniu, - edukację w zakresie korzyści płynących z zastosowania ITS, - reprezentowanie środowisk związanych z tematyką ITS wobec podmiotów publicznych i innych. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 5

6 W 2012 r. Stowarzyszenie ITS POLSKA wykazało dużą aktywnośd w realizowaniu powyższych celów statutowych, których odzwierciedleniem są poniżej opisane projekty i porozumienia. Kalendarium wydarzeo dostępny jest na Do najważniejszych zrealizowanych zadao w 2012 r. należy zaliczyd: - Opracowanie dla GDDKIA pakietu Specyfikacji Technicznych ITS (marzec-lipiec 2012) - Organizację V Polskiego Kongresu ITS, Warszawa ( ) - Przyznanie wyróżnieo dla branży ITS w trzeciej edycji konkursu Lider ITS w 4 kategoriach; - Organizację seminariów: Zarządzanie ruchem drogowym w Polsce podczas Euro 2012, Warszawa ( )- organizacja wespół z Polskim Kongresem Drogowym Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, Stryków ( ) Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania, Lublin ( ) organizacja wespół z ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie, Szczecin ( ) - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ITS POLSKA, Warszawa ( ) - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ITS POLSKA, Warszawa ( ) - Organizację śniadao biznesowych członków: z Poseł Stanisławem Żmijanem, Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, Warszawa ( ) z Andrzejem Maciejewskim, Zastępcą Dyrektora GDDKIA, Warszawa ( ) - Wspólne stoisko członków stowarzyszenia: Targi Intertraffic, Amsterdam ( ) Targi Traffic-Expo, Kielce ( ) Targi Infrastruktura, Warszawa ( ) - Wspólną integrację: Rejs członków ITS POLSKA na żaglowcu Kapitan Głowacki, Morze Bałtyckie ( ) - Prowadzenie strony - Wydawanie newslettera ITS POLSKA; - Wydawanie strony i newslettera Przegląd ITS. Opracowanie dla GDDKIA pakietu Specyfikacji Technicznych ITS (marzec-lipiec 2012) Dnia 6 lipca 2012 r. oddano specyfikacje dotyczące I fazy budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Projekt prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ITS POLSKA jest pierwszym tego typu projektem w naszym kraju. Formułą zamówienia był tzw. dialog techniczny, czyli bieżąca wymiana doświadczeo ekspertów z członkami grup, którzy dostarczyli istotny wkład w opracowanie wymagao dla przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Wśród członków grup było wielu przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, co przyczyniło się do zaprezentowania i rozpowszechnienia polskiej myśli technicznej w zakresie budowy Inteligentnych Systemów Transportowych. W ramach projektu planowane są szkolenia dla pracowników GDDKiA, w celu zapoznania ich z wynikami prac, a także otwarte seminaria organizowane przez ITS POLSKA w zakresie współpracy Systemów Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych oraz Systemów Zarządzania Ruchem w obszarach miejskich. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 6

7 Organizacja V Polskiego Kongresu ITS, Warszawa ( ) W dniach maja 2012 r. w Warszawie odbył się POLSKI KONGRES ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), który stał się najważniejszym wydarzeniem w polskim sektorze transportowodrogowym oraz umocnił swoją pozycję na mapie wydarzeo w Europy. W jubileuszowej piątej edycji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wzięła udział rekordowa liczba ponad 250 osób związanych z tematyką inteligentnych systemów transportowych. Reprezentanci sektora usług stanowili 49%, jednostek samorządowych - 32%, uczelni - 8%, instytutów badawczych i organizacji - 6%, oraz prasy - 5%. Patronat nad tegorocznym Polskim Kongresem ITS objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Unia Metropolii Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządu Dróg Miejskich, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Partnerem merytorycznym było PSTT - Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu. Dwa dni kongresu wypełniły prezentacje dotyczące rozwiązao ITS związanych przede wszystkim z transportem drogowym. Podczas tegorocznego kongresu odbyło się 26 prezentacji. Były one podzielone na następujące bloki tematyczne: systemy zarządzania ruchem, krótkoterminowe prognozy ruchu, detekcja pojazdów, interoperacyjnośd systemów ITS, rola ITS w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju transportu oraz zastosowanie ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach. Każdą grupę tematyczną kooczyła dyskusja. Jak co roku, pierwszy dzieo kongresu uświetniła wieczorna uroczystośd połączona z wręczaniem nagród w konkursie LIDER ITS, wyróżnienia przyznawanego za osiągnięcia w dziedzinie ITS za 2011 rok. Drugiego dnia kongres zakooczyła debata zorganizowana przez Dziennik Gazeta Prawna wespół z ITS POLSKA, podczas której dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób powinno się trafiad do opinii publicznej, by zyskad społeczną akceptację do realizacji projektów inteligentnych systemów transportowych. Do grona sponsorów wspierających V POLSKI KONGRES ITS należeli: Kapsch Telematic Servicies i PTV (sponsorzy diamentowi), Neurosoft i UTI Grupa Polska (sponsorzy złoci), Alcatel-Lucent Polska, APM, Esri Polska, Siemens, Sprint, Telsat, Trapeze, Trax Elektronik (sponsorzy srebrni) oraz Hewlett-Packard - sponsor konkursu LIDRT ITS 2012 i Deloitte jako sponsor toreb konferencyjnych. Przyznanie wyróżnieo dla branży ITS w trzeciej edycji konkursu Lider ITS w 4 kategoriach ( ) Jak co roku, pierwszy dzieo kongresu uświetniła wieczorna uroczystośd połączona z wręczaniem nagród w konkursie LIDER ITS, wyróżnienia przyznawanego za osiągnięcia w dziedzinie ITS za 2011 rok. Honorowy patronat objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Sponsorem konkursu LIDER ITS została firma Hewlett-Packard fundator nagrody dla najlepszej pracy dyplomowej. W III edycji konkursu statuetki odebrali: w kategorii Najlepsze wdrożenie - Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie a wyróżnienie Urząd Miejski w Białymstoku, w kategorii Najlepsza praca dyplomowa - Beata Osioska z Politechniki Warszawskiej, zaś wyróżnienie Barbara Spólnicka i Tomasz Palak z Politechniki Warszawskiej, w kategorii Najlepszy produkt - Instytut Badawczy Dróg i Mostów i Neurosoft oraz wyróżnienie Synchrogop i APM, w kategorii Najlepsza praca badawcza - dr Grzegorz Sabak z Wojskowej Akademii Technicznej a wyróżnienie Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Łączności i Automex. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 7

8 Organizacja wespół z Polskim Kongresem Drogowym seminarium: Zarządzanie ruchem drogowym w Polsce podczas Euro 2012, Warszawa ( ) 18 i 19 stycznia 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja Zarządzanie ruchem drogowym w Polsce podczas Euro 2012, której głównym tematem był ruch w miastach-gospodarzach imprezy oraz ruch między miastami. Organizatorami konferencji było ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy. Podczas dwóch dni przedstawiano też stan przygotowao do we wszystkich dziedzinach składających się na infrastrukturę trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że dzięki Euro zostały zrealizowane inwestycji. Więcej na Organizacja seminarium: Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, Stryków ( ) W dniach 22 i 23 marca 2012 r. odbyło się zorganizowane przez ITS POLSKA i GDDKiA seminarium połączone ze zwiedzaniem największego w Polsce Centrum Zarządzania Ruchem pt. Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Udział w spotkaniu wzięło blisko 120 przedstawicieli urzędów, samorządów oraz firm biznesowo związanych z ITS. Seminarium było wypełnione fachowymi prezentacjami ogólnie omawiającymi stan przygotowao do budowy krajowego systemu zarządzania ruchem, jak też konkretne rozwiązania ITS. Dyskutowano też o tym, jak mówid o ITS, by zyskad społeczną aprobatę do tych działao. Partnerami merytorycznymi zostały firmy: APM, Kapsch, Siemens oraz Trax elektronik. Drugiego dnia uczestnicy seminarium zostali zaproszeni do zwiedzenia Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. O jego aktualnych i przyszłych funkcjach opowiadali pracownicy Centrum oraz GDDKiA. Organizacja wespół z ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski seminarium: Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania, Lublin ( ) W dniu 21 września 2012 r. w Lublinie odbyło się seminarium pt. Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania. Pomysłodawcą seminarium był Regionalny Oddział Lubelski - ITS POLSKA. W seminarium udział wzięły 64 osoby w tym reprezentanci sektora usług stanowili - 41%, jednostek samorządowych - 35%, uczelni - 5 %, instytutów badawczych i organizacji - 14%, a prasy - 5%. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman. Partnerami merytorycznymi seminarium zostali: ACISA, APM, CE-Traffic, Elektronika i Telematyka Drogowa, ikom oraz Krakowskie Zakłady Automatyki, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji. Celem seminarium było zaprezentowanie sposobów ochrony dróg samorządowych i miejskich przed nadmierną eksploatacją i degradacją. Podczas licznych wystąpieo przedstawione zostały zagadnienia: modelowania ruchu w tym koncepcja centrum zarządzania ruchem w Lublinie, współpraca z urbanistami i architektami, sterowanie i zarządzanie ruchem kolejowym - telematyka, innowacyjne rozwiązania techniczne dla inteligentnego sterowania ruchem, działania kontrolne i nadzór nad nadmierną degradacją i eksploatacją dróg (m.in. preselekcja wagowa, pobór opłat) oraz akty prawne. Zaproszenie uczestnictwa skierowane było do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym gminnych, powiatowych, wojewódzkich i miejskich, zarządców dróg miejskich, inspektoraty ruchu drogowego oraz przedstawicieli zespołów urbanistów i architektów, sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 8

9 Organizacja seminarium: Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie, Szczecin ( ) ITS POLSKA we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin oraz Oficjalnym Partnerem konferencji firmą UTI realizującą system ITS w mieście Szczecin dziękują za udział w spotkaniu prezentującym System Zarządzania Ruchem, które odbyło się w dniach listopada 2012 r. w Szczecinie. W konferencji wzięło udział blisko 100 reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (56%) oraz przedstawicieli sektora usług (29%), uczelni (7%), organizacji (6%) a także prasy (2%). Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznad się z takimi zagadnieniami jak: korzyści i wyzwania związane z implementacją systemów ITS, innowacyjna koncepcja SmartCity, plany rozwoju systemów ITS w Szczecinie, poprawa funkcjonowania transportu miejskiego poprzez zastosowanie systemów telematycznych, system zarządzania ruchem w Bukareszcie, rozwiązania dla miejskiego transportu publicznego, elektroniczny pobór opłat, zastosowania ITS w miastach oraz na drogach pozamiejskich, rozwiązania dla transportu intermodalnego i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w transporcie, mogli także poznad szczegóły dotyczące systemu zarządzania ruchem w Szczecinie. Zwieoczeniem pierwszego dnia imprezy była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się na pokładzie liczącego sobie pół wieku statku wycieczkowego Ładoga. Zabawę uprzyjemniły sprezentowane przez firmę UTI wyśmienite rumuoskie wina. Drugi dzieo konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Krzysztof Brok reprezentujący firmę UTI oprowadzili uczestników konferencji po szczecioskim centrum (sala operatorów, pokój kierownika CZR, pokój do bieżącej pracy związanej z zarządzaniem ruchem oraz serwerownia), przedstawili także funkcjonalnośd systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ITS POLSKA, Warszawa ( ) Zarząd ITS POLSKA zwołał i przeprowadził Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 r. od godz. 14:00-16:00 w budynku Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (ul. Jagiellooska 80). W Zebraniu wzięło udział ok. 23 osób - członków indywidualnych i reprezentantów firm i instytucji. Na dostępne są: - sprawozdanie Zarządu za 2011 r. - sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r. - sprawozdanie Rady Programowej za 2011 r. - prezentacja Prezesa ITS POLSKA - prezentacja ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski - protokół ze Zwyczajnego Walnego Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ITS POLSKA, Warszawa ( ) Zarząd ITS POLSKA zwołał i przeprowadził Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 r. od godz. 12:30-14:30 w Warszawie. W Zebraniu wzięło udział ok. 23 osoby reprezentujące członków indywidualnych i reprezentantów firm i instytucji łącznie 133 (sto trzydzieści trzy) głosy, z czego 110 głosów wynika z udzielonych pełnomocnictw. Na dostępne są projekty dokumentów, nad którymi głosowali Członkowie podczas Walnego: - protokół ze Nadzwyczajnego Walnego - uchwały Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 9

10 Organizacja Śniadania Biznesowego: Poseł Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury ( ) ITS POLSKA zorganizowało śniadanie biznesowe, którego gościem był Pan Poseł Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się w dniu 9 października 2012 r. w godz. 9:00-11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie. Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z trudnościami jakie spotykają podczas procedur zamówieo publicznych na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności został poruszony temat wyboru wykonawców w przetargach oraz dokładności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Nakreślony został problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięd opartych o Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP). Ożywiona dyskusja i konstruktywne propozycje rozwiązao istniejących problemów zostaną wkrótce przedstawione wszystkim członkom Stowarzyszenia ITS Polska i złożone na ręce Posła Stanisława Żmijana z Komisji Infrastruktury. Organizacja Śniadania Biznesowego: Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora GDDKIA, Warszawa ( ) 21 grudnia 2012 r. Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie odbyło się świąteczne śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA, którego gościem specjalnym był Andrzej Maciejewski - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Organizatorem spotkania było ITS POLSKA. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele GDDKiA zapewnili, że już w pierwszym kwartale 2013 r. powstanie publicznie dostępna platforma wymiany informacji o KSZR w postaci portalu WWW. Dodatkowo cyklicznie będą się odbywały konsultacje w formie spotkao GDDKiA z przedstawicielami sektora prywatnego. Przemysław Rzeźniewski z GDDKiA podkreślił fakt, iż istotną kwestią we wdrożeniu tego systemu będzie integracja jego różnych elementów oraz, że głównym celem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem jest usprawnienie ruchu pojazdów. Podczas spotkania Dyrektor Maciejewski podkreślił rolę ITS POLSKA jako platformy wymiany wiedzy w zakresie Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych dla zarządzania ruchem na dogach krajowych i zapewnił w swoim wystąpieniu o chęci utrzymania ciągłości dialogu technicznego przy opracowaniu założeo KSZR. Wspólne stoisko członków stowarzyszenia: Targi Intertraffic, Amsterdam ( ) Podczas Międzynarodowych Tragów INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2012, które odbyły się w dniach marca 2012 r. w Amsterdamie na wspólnym stoisku członków ITS POLSKA wystawiły się cztery firmy: APM, Neurosoft, Qumak-Sekom oraz UTI Grupa Polska. Stoisko o powierzchni 16 m2 znajdowało się będzie w sekcji ITS/Traffic Management. Targi odbywają się co dwa lata i są obowiązkowym punktem w kalendarzu wielu przedsiębiorców z branży infrastruktury drogowej, organizacji ruchu, bezpieczeostwa oraz organizacji parkowania. W ciągu czterech dni w czasie spotkao biznesowych i prezentacji miały miejsce premiery produktów i technologii największych światowych firm. Intertraffic Amsterdam 2012 jest syntezą doświadczeo zebranych przez 40 lat jej organizacji. Udział ponad 800 wystawców z ponad 45 krajów z niemal wszystkimi 50 największymi światowymi koncernami to gwarancja bardzo szerokiego przekroju różnorodnych współczesnych trendów i osiągnięd. Intertraffic to najciekawsza z istniejących formuła targów dla przemysłu drogowego i transportowego. Od początku, czyli od roku 1972, targi Intertraffic Amsterdam są miejscem najchętniej wybieranym przez fachowców z całego świata. W ciągu czterech dni targów w czasie spotkao biznesowych i prezentacji mają miejsce premiery produktów i technologii największych światowych firm. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 10

11 Wspólne stoisko członków stowarzyszenia: Targi Infrastruktury Traffic-Expo, Kielce ( ) Na wspólnym stoisku członków podczas dorocznych VIII Międzynarodowych Tragów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbywających się w dniach 8-11 maja 2012 r. w Kielcach ITS POLSKA wystawiły się firmy: Elektronika i Telematyka Drogowa i Neurosoft.Na targach TRAFFIC-EXPO 2012 wystawialiśmy się na stoisku o wielkości 16 m2 w hali G o numerze G-40 z własną zabudową. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbyła się razem z targami AUTOSTRADA- POLSKA, MASZBUD i TIL. W tym roku swoje oferty zaprezentowało ponad 700 firm między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Danii, Ukrainy, Irlandii, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji, Luksemburga, Turcji, Grecji, Szwecji, Węgier, Korei i Polski. Zakres tematyczny targów TRAFFIC-EXPO objął infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeostwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny. Jak co roku targom towarzyszył bogaty program konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji firm. Wspólne stoisko członków stowarzyszenia: Targi Infrastruktura, Warszawa ( ) Dwóch członków ITS POLSKA wzięło udział w dziesiątej jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2012 odbywających się w dniach października 2012 r. w Warszawie. Swoje produkty zaprezentowali: Elektronika i Telematyka Drogowa - stoisko D10, Sims Zakład Elektroniczny Sławomir Stusioski - stoisko D8, oraz ITS POLSKA wraz z portalem - stoisko D9. Targi Infrastruktura od wielu lat stanowią nieodmiennie płaszczyznę dialogu i współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zainteresowanymi rozwojem infrastruktury w Polsce. Jest to doskonała okazja do spotkania w środowisku branżowym oraz rozmów z inwestorami i przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej z całego kraju, ale przede wszystkim to wyjątkowa szansa na wypromowanie oferty przedsiębiorstw z branży. Wspólna integracja: rejs członków ITS POLSKA na żaglowcu Kapitan Głowacki, Morze Bałtyckie ( ) W dniach września 2012 r. ITS POLSKA organizowało dla grupy swoich członków rejs żaglowcem Kapitan Głowacki po Bałtyku. W rejsie wzięło udział 18 osób, z czego połowa stanowili członkowie Stowarzyszenia z firm: APM, ikom, Hewlett-Packard, Info-T, Traffic Consulting, oraz Trax Elektronik. Zaokrętowanie: Marina w Świnoujściu, 26 września - godzina 14:00. Wyokrętowanie: Marina w Świnoujściu, 30 września - godzina 12:00. Prowadzenie strony W aktualnościach dodawane są na bieżąco projekty w przygotowaniu oraz podsumowania ze zorganizowanych przedsięwzięd. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 11

12 Raport ogólny strony (lipiec kwiecień 2013 r.) źródło: Google Statistic Odwiedzający strony wg lokalizacji (lipiec kwiecień 2013 r.) źródło: Google Statistic Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 12

13 Odwiedzający strony wg języka (lipiec kwiecień 2013r.) źródło: Google Statistic Wydawanie newsletter ITS POLSKA Od października 2009 r. Stowarzyszenie wydaje newsletter ITS POLSKA podsumowujący zrealizowane projekty oraz inaugurujący nowe przedsięwzięcia i wydarzenia. Odbiorcami są przedstawiciele samorządów, sektora usług, organizacje, uczelnie i prasa. Lista czytelników newslettera jest stale aktualizowana oraz uzupełniana i zawiera podstawowe dane kontaktowe jak: firma, imię i nazwisko, dane adresowe, . Harmonogram wysyłki newslettera w 2012 r.: kwiecieo, czerwiec, październik i grudzieo. Wydawanie strony i newslettera Przegląd ITS ITS POLSKA jest właścicielem i wydaje co dwa tygodnie newsletter Przeglądu ITS. to najlepsze źródło wiedzy o inteligentnych systemach transportowych w Polsce. Wiadomości publikowane są na stronie internetowej oraz newsletterze. Przegląd ITS wydawany jest przez Stowarzyszenie ITS POLSKA. Portal w całości poświęcony jest zagadnieniom inteligentnych systemów transportowych (ITS). Publikujemy na bieżąco wiadomości dotyczące rynku ITS w Polsce i za granicą. Celem jest popularyzacja zastosowao przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych. Nie kwestionując potrzeby budowania w Polsce sieci autostrad i rozwoju infrastruktury miejskiego transportu, Przegląd ITS pragnie przekonad decydentów i opinię publiczną do inwestycji w rozwiązania, charakteryzujące się efektywnością ekonomiczną kilkakrotnie wyższą, niż inwestycje ciężkiej infrastruktury. Na najbardziej skomplikowane zagadnienia odpowiadamy w sposób jasny i przystępny, tak aby wzbudzid zainteresowanie Czytelników i zachęcid ich do lektury. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 13

14 Raport ogólny strony (lipiec kwiecień 2013 r.) źródło: Google Statistic Wszystkie działania były podejmowane z inicjatywy Zarządu, który spotykał się regularnie raz na kwartał. Marek Litwin Prezes Zarządu Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 14

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2012 Warszawa, 14 maja 2013 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA Adres siedziby: ul. Jagiellooska 80, 03-301 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2012 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2010 Warszawa, 30 czerwca 2011 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA Adres siedziby: ul. Jagiellooska 80, 03-301 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2010 Rada

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zebranie Członków ITS POLSKA. Marek Litwin. Warszawa, 21 maja 2012 r.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków ITS POLSKA. Marek Litwin. Warszawa, 21 maja 2012 r. Leszek Turczyński Zwyczajne Walne Zebranie Członków ITS POLSKA Marek Litwin Warszawa, 21 maja 2012 r. Cele ITS POLSKA - partnerstwo wiedzy - integracja środowisk związanych z ITS - promowanie rozwiązao

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 Warszawa, 21 maja 2010 Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA Adres siedziby: ul. Jagiellooska 80, 03-301 Warszawa SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

OPINIA RADY NADZORCZEJ O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA W ROKU 2015

OPINIA RADY NADZORCZEJ O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA W ROKU 2015 Warszawa, dnia 17 maja 2016 r. Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA Adres siedziby: ul. Trębacka 4, lok 111, 00-074 Warszawa OPINIA RADY NADZORCZEJ O DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2013 29 maja 2014 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2013 29 maja 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2013 29 maja 2014 r., Warszawa 1. Stan prawny i władze ITS POLSKA Stan prawny W 2014 r. ITS POLSKA

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Debata RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 16-17 maja 2016 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie [ ] Według aktualnych wyników

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r.

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie DZIENNIK GAZETA PRAWNA PO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2012 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA

XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA XVII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA 10-13.05.2011 Kielce Gancarz Waldemar Pych Dawid W skrócie o targach AUTOSTRADA-POLSKA - Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego - największa

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl

25 27 maja 2010. Targi Transportu Szynowego. podsumowanie. www.silesiarailexpo.pl podsumowanie Premierowa edycja Targów Transportu Silesia Rail Expo Pierwsza edycja Targów Silesia Rail Expo dobiegła końca. Podczas trzech dni targów, Expo Silesia odwiedziło ponad 2000 gości. Zwiedzający

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O.

PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. oraz WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. PLAN POŁĄCZENIA EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII S.A. I WORLD MEDICAL SERVICES SP. Z O.O. Niniejszy Plan Połączenia (zwany

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu

IV Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu podsumowanie Kompleksowo o logistyce tylko na targach w Expo Silesia Ponad dwa tysiące zwiedzających odwiedziło Expo Silesia w dniach 25-27 maja, podczas targów logistyki, magazynowania i transportu oraz

Bardziej szczegółowo

Program Bałtyk 2015-2020

Program Bałtyk 2015-2020 Program Bałtyk 2015-2020 Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport 2014-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bałtyk. Program stanowi platformę wymiany

Bardziej szczegółowo

Klaster Spedigo Polish Group STATUT KLASTRA

Klaster Spedigo Polish Group STATUT KLASTRA STATUT KLASTRA 1. Klaster SpediGo Polish Group zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni publicznych i niepublicznych,

Bardziej szczegółowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo

Targi Business to Business Innowacyjność i nowe technologie jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo jako budowanie przewagi konkurencyjnej w regionie 12 września 2013 roku Park Naukowo Technologiczny Polska Wschód w Suwałkach, ul. Innowacyjna 1 Suwalska Specjalna Strefy Ekonomicznej S.A. i firma Prospects

Bardziej szczegółowo

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136524; -REGON-052196190; - Zarząd:

- wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 23 października 2002 r. pod numerem KRS 0000136524; -REGON-052196190; - Zarząd: Białystok, 25.03.2012 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Organizacji Pożytku Publicznego - Stowarzyszenia w 2011 r. Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej Wprowadzenie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Pierwsze Targi Aktywnych Form Pomocy, jakie odbyły się w dniach 15-16 października 2010 r. w Biłgoraju (woj. lubelskie) stały się przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

ZAPROSZENIE. lat 1924-2014. 9-10 kwietnia 2014. Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski lat ZAPROSZENIE Od 1924 roku wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski 1997 9-10 kwietnia 2014 lat Dariusz Kacprzyk Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego ma zaszczyt zaprosić na X Ogólnopolską

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Polska

Infrastruktura Polska 2017 Infrastruktura Polska VIII EDYCJA 8 lutego 2017 Hotel Westin, Warszawa organizator partner merytoryczny patron konkursu PROGRAM 9:30-10:00 Rejestracja 10:00-10:15 Przywitanie Gości i otwarcie konferencji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Oddziału w Lublinie. ITS Inteligentne Systemy Transportowe Warszawa, 21 maja 2012 r.

Prezentacja Oddziału w Lublinie. ITS Inteligentne Systemy Transportowe Warszawa, 21 maja 2012 r. ITS Inteligentne Systemy Transportowe Warszawa, 21 maja 2012 r. Realizując cele ITS Polska decyzją Zarządu z 24.02.2011 r. powołanie oddziału ITS POLSKA Regionalny Oddział Lubelski Czerwiec 2012 roku W

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, , podjęte uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, , podjęte uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 04.06.2009, podjęte uchwały Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego zgromadzenia "Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Powołuje się na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Statut Koła Naukowego Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej BIT Działającego przy Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Rozdział I Art. I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe Studentów

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2015

Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2015 Zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2015 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI. Organizatorzy:

Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI. Organizatorzy: AKADEMIA IAKS INNOWACYJNE ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI Organizatorzy: Patronat: Partnerzy: AKADEMIA IAKS Polski Komitet Olimpijski (PKOl) ogólnopolskie Stowarzyszenie związków, organizacji sportowych

Bardziej szczegółowo

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Wzór. FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Wzór * niepotrzebne skreślić FORMULARZ pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AC S.A. ( Spółka ) z siedzibą w Białymstoku w dniu 29 maja 2015 roku przez Pełnomocnika:

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH

REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH REGULAMIN STOWARZYSZENIA MEDIATORÓW CYWILNYCH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych (zwane dalej Stowarzyszeniem ) jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH. na rok 2016

PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH. na rok 2016 PROJEKT BUDŻETU ZWIĄZKU POWIATÓW POLSKICH na rok 2016 luty 2016 Wstęp Budżet Związku Powiatów Polskich na rok 2016 stanowi odzwierciedlenie decyzji Zarządu o konieczności zintensyfikowania działalności

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ Repertorium A nr /2015 AKT NOTARIALNY Dnia ósmego kwietnia dwa tysiące piętnastego (08.04.2015) roku notariusz Mariusz Soczyński, prowadzący kancelarię notarialną w Warszawie przy ulicy Rzymowskiego nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2013 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2013 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2013 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ZA ROK 2014 OŚRODEK STUDIÓW NAD CYFROWYM PAŃSTWEM WWW.CYFROWEPANSTWO.PL, BIURO@CYFROWEPASTWO.PL 1 DANE FUNDACJI Pełna nazwa: Adres: Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym

Bardziej szczegółowo

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku

zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R.

III TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGII AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. I AGH W KRAKOWIE, 25-29 MAJA 2015 R. Szanowni Państwo! W imieniu Komitetu Organizacyjnego III Tygodnia Zrównoważonej Energii mam przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia tegorocznej edycji. Tydzień Zrównoważonej

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

www. smartdevcon. eu

www. smartdevcon. eu Oferta sponsorska 2012 www.smartdevcon.eu Szanowni Państwo, Komitet Sterujący SmartDevCon ma przyjemność zaprosić Państwa do wsparcia pierwszej w Polsce konferencji w pełni poświęconej szeroko rozumianym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku

Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Raport kwartalny Nowoczesna Firma S.A. za I kwartał 2012 roku Zarząd Nowoczesnej Firmy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączonym pliku Raport Okresowy - Raport Kwartalny Spółki za

Bardziej szczegółowo

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku

KOMITET MONITORUJĄCY. Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku KOMITET MONITORUJĄCY Informacja nt. działań informacyjno-promocyjnych w 2015 roku Warszawa, 9 marca 2015 Dokumenty Strategia Komunikacji Polityki Spójności 2014-2020 Przekazanie do opinii KK UP marzec

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wciąż zmieniającego się szeroko pojętego rynku nieruchomości w Polsce staramy się, stworzyć sposobność do wymiany poglądów na temat problemowych zagadnień napotykanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klastra Karpacki Klaster Turystyczny

Regulamin Klastra Karpacki Klaster Turystyczny Regulamin Klastra Karpacki Klaster Turystyczny Klaster Karpacki Klaster Turystyczny zwany dalej Klastrem, jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, organizacji badawczych, instytucji otoczenia biznesu,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania dokumentów finansowych

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania dokumentów finansowych Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania dokumentów finansowych Ad. 2 Porządku Obrad Na podstawie art. 382 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała pod względem zgodności z księgami i dokumentami,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ.

AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ. Repertorium A numer 11393/2013 AKT NOTARIALNY Siedemnastego czerwca roku dwa tysiące trzynastego w mojej obecności, asesora notarialnego Anny Orkusz, dokonującej czynności w zastępstwie notariusza w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Plan działania. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Plan działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dla Sekretariatu Regionalnego Województwa Lubuskiego na lata 2010-2011 Wrzesieo 2009 Strona 1 Celem działania Sekretariatu Regionalnego KSOW w latach 2010

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r.

RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od roku do roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. RAPORT KWARTALNY HOTBLOK S.A. za okres od 01.04.2010 roku do 30.06.2010 roku Dąbrowa Górnicza, sierpień 2010r. SPIS TREŚCI : 1. Podstawowe dane o Emitencie 2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mediatel S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mediatel S.A., działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz

Bardziej szczegółowo

odbędzie się debata DGP Rynek Inteligentnych Systemów Transportowych podczas X Polskiego Kongresu ITS

odbędzie się debata DGP Rynek Inteligentnych Systemów Transportowych podczas X Polskiego Kongresu ITS 17 maja 2017 odbędzie się debata DGP Rynek Inteligentnych Systemów Transportowych podczas X Polskiego Kongresu ITS Dziennik Gazeta Prawna jest Patronem Medialnym wydarzenia X POLSKI KONGRES ITS (16-17.V.2017)

Bardziej szczegółowo

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS)

Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) Statut Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) 1 Postanowienia ogólne 1. Powołana 28 maja 2007 roku, na mocy decyzji nr 259/7.PR UE/2007/7 Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2008 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM z siedzibą w Busku-Zdroju z działalności w 2009 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014

Platforma IUSER. 2 lata działalności. Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej. 2 października 2014 Platforma IUSER Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozproszonej 2 lata działalności 2 października 2014 prof. Józef Modelski, Politechnika Warszawska USTANOWIENIE PLATFORMY 10 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r.

Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej. 2 marca 2016 r. Prezentacja Konferencji Prawno - Medycznej 2 marca 2016 r. Szanowni Państwo, w imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Rzeszów pragniemy przedstawić Państwu prezentację,, Konferencji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. Projekty uchwał Labo Print S.A. Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Sprawozdanie z spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Dom Development S.A. DATA ZW: 22 maja 2014 roku (godz. 14.00) Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu: 407

Bardziej szczegółowo

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit.

Statut klastra. Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Statut klastra 1 Postanowienia ogólne: Klaster FOSS4G, został utworzony przez FOSS4G CLUSTER sp. z o.o. non-profit. Głównym celem Klastra jest rozszerzanie oprogramowania oraz działalności urbanistycznej.

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP

Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Działania Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie PPP Michał Piwowarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Łódź,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A. Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności. w 2006 roku Sprawozdanie finansowe z działalności w 2006 roku Sprawozdanie składa się z: 1. Informacji dodatkowej 2. Bilansu 3. Rachunku zysków i strat INFORMACJA DODATKOWA 2006 ROK Fundacja CIVIS POLONUS Fundacja

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.

A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA

STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA STATUT STOWARZYSZENIA NASZE JEZIORA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę NASZE JEZIORA, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Good Idea S.A.

Raport Kwartalny Good Idea S.A. Strona1 Raport Kwartalny Good Idea S.A. I kwartał 2015/2016 r. (dane za okres 1.06.2015r. 30.09.2015r.) Strona2 Warszawa 31 grudnia 2015r RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE..3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zwiększamy wartość informacji

Zwiększamy wartość informacji Projekty uchwał Akcjonariuszy spółki Analizy Online S.A., zwołanego na 20 czerwca 2012 r., godz. 10:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie Uchwała Nr 1/2012

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH

REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Załącznik nr 1 do uchwały nr - XIII/5/2012 Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR z dnia 25 maja 2012r. REGULAMIN ZACHODNIOPOMORSKIEJ SIECI LOKALNYCH GRUP RYBACKICH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media.

Szanowni Państwo! urządzeń mobilnych, pracownicy agencji marketingowych i PR, ludzie ze świata showbusinessu, ludzie polityki i biznesu oraz media. Szanowni Państwo! MIT MEDIA Group Sp. z o.o., wydawca największego magazynu mobilnych technologii Mobility, zaprasza do współpracy przy kolejnej uroczystości Gala Mobility Trends 2013. Podczas tej uroczystości

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA. Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. Ulica. Nr lokalu. Miasto: Kod pocztowy: Kontakt Akcjonariusz (osoba fizyczna): FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Pan /Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A.

RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. RAPORT KWARTALNY GOLAB S.A. IV kwartał roku 2012 obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Żagań, 4 luty 2013 roku 1 Spis Treści 1. Podstawowe informacje o spółce.....str. 4

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 62-510 Konin ul. Gajowa 1 S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U z działalności gospodarczej Spółki za okres od 31.07.2012r. do 31.12.2013r. ZARZĄD SPÓŁKI P R E Z

Bardziej szczegółowo

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów 10 11 października 2012 roku Warszawa, Hotel Sofitel Victoria ul. Królewska 11 zaprasza X Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Szanowni Państwo Przed nami jubileuszowa,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2017 R. Uchwała nr 01/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w Białymstoku w sprawie uchylenia tajności

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND

STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND Stan na dzień 22 kwietnia 2009r. STATUT STOWARZYSZENIA European Mentoring & Coaching Council Poland - EMCC POLAND ROZDZIAŁ I. NAZWA CZAS TRWANIA TEREN DZIAŁANIA- SIEDZIBA Art. 1. Nazwa stowarzyszenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 410 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo