SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku 2012 14 maja 2013 r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ITS POLSKA Z DZIAŁALNOŚCI w roku maja 2013 r., Warszawa 1. Stan prawny i władze ITS POLSKA Stan prawny Adres siedziby: ul. Jagiellooska 80, Warszawa Adres biura prezydialnego: ul. Trębacka 4 lok 111, Warszawa Pełna nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA Spotkanie Założycielskie odbyło się w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie przy ul. Jagiellooskiej 80 Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem w dniu Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON dnia Stowarzyszenie otrzymało numer NIP z datą rozpoczęcia działalności Władze Stowarzyszenia w latach Zarząd Rada Nadzorcza (RN) Rada Programowa (RP) Mariusz Kaczmarek Piotr Krukowski Marek Litwin - Prezes Zarządu Jacek Oskarbski Bogusław Prokop Wojciech Przybylski Marek Rolla Zbigniew Kotlarek Ryszard Krystek - Przewodniczący RN Marek Pałys Andrzej Wojciechowski - Wiceprzewodniczący RN Kornel Wydro Mariusz Kaczmarek Jan Litwioski Jerzy Mikulski Roman Nagórski Marek Pałys Wojciech Przetakiewicz Wojciech Suchorzewski - Przewodniczący RP Marcin Ślęzak Władysław Włosioski Kornel Wydro 2. Członkowie ITS POLSKA W 2012 r. liczba zadeklarowanych członków wynosiła 62 członków indywidualnych i studentów oraz 55 firm i instytucji. Do kooca kwietnia 2013 r. liczba członków wzrosła o nowych 5 członków indywidualnych i studentów oraz 9 firm i instytucji co daje nam ok. 265 zrzeszonych osób. Rezygnację na 2013 rok złożyło 7 firm. W 2011 roku ITS POLSKA zrzeszało 53 członków indywidualnych i studentów i 38 firm i instytucji. Porównując na koniec 2010 roku liczba członków fizycznych oraz członków korporacyjnych (zwyczajnych i wspierających) wyniosła 39 osób indywidualnych i studentów oraz 30 firm i instytucji. A w chwili Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 1

2 rejestracji Stowarzyszenie zrzeszało 23 członków założycieli. W roku 2008 swoje deklaracje zgłosiło 8 członków fizycznych i 9 członków korporacyjnych. 3. Sytuacja finansowa ITS POLSKA Przychody W 2012 roku wpływy ITS POLSKA stanowiły przychody z działalności statutowej oraz przychody z działalności gospodarczej na łączną kwotę ,89 zł (słownie: trzysta dziewięddziesiąt siedem tysięcy piędset pięddziesiąt sześd złotych 89/100). Na przychody składają się składki członkowskie oraz organizacja projektów realizowanych przez ITS POLSKA w tym seminaria, wspólne stoiska członków na targach oraz Polski Kongres ITS. Koszty W 2012 roku koszty ITS POLSKA stanowiły łączną kwotę ,05 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześd tysięcy piędset jeden złotych 05/100). Na koszty w 2012 r. składają się: - amortyzacja w kwocie 4 866,47 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześddziesiąt sześd złotych 47/100) - zużycie materiałów i energii w kwocie 4 323,69 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia trzy złote 69/100) - usługi obce w kwocie ,70 zł (słownie: sto sześddziesiąt pięd tysięcy osiemset trzydzieści sześd złotych 70/100). W skład usług obcych wchodzą: koszty bankowe i pocztowe 2325,93 zł obsługa rachunkowa 4800,00 zł czynsz, najem 41007,03 zł usługi poligraficzne, tłumaczenia 8790,22 zł konferencje, targi, seminaria ,05 zł domeny, telefony 3179,47 zł - podatki i opłaty w kwocie 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych 00/100) - wynagrodzenia w kwocie ,22 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sto dwieście pięddziesiąt złotych 22/100). Wynagrodzenia obejmują 1/5 etatu Prezesa Stowarzyszenia, 1/1 etatu Dyrektora Organizacyjnego, 1/1 etatu zastępcy redaktora naczelnego Przegląd ITS, 1/1 etatu obsługi sekretariatu oraz umowę zlecenie koordynatora mediów elektronicznych. - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w kwocie ,08 zł (słownie: dwadzieścia pięd tysięcy dwieście dziewięddziesiąt dziewięd złotych 08/100). - pozostałe koszty podróży, spotkao i inne w kwocie ,89 zł (słownie: pięddziesiąt cztery tysiące sześdset cztery złote 89/100). Od początku założenia Stowarzyszenia koszta utrzymania adresu siedziby Stowarzyszenia oraz koszta organizacyjne co drugich spotkao Zarządu oraz dorocznych Zgromadzeo pokrywane są dzięki uprzejmości Instytutu Transportu Samochodowego. Od października 2009 r. koszty utrzymania związane z operacyjną działalnością stowarzyszenia, w tym pomieszczeo, transportu, telefonu komórkowego Dyrektora Organizacyjnego i stałej linii telefonicznej przejęło Stowarzyszenie. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 2

3 Na dzieo 31 grudnia 2012 wg rachunku zysku i strat zgromadzone środki pieniężne Stowarzyszenia wyniosły ,05 zł (słownie: plus dziewięd tysięcy piędset szesnaście złotych 05/100). Stan konta ITS POLSKA na dzieo 24 kwietnia 2013 r. Środki finansowe zgromadzone na koncie bankowym Stowarzyszenia na dzieo 24 kwietnia 2013 r. wynoszą ,34 zł. Zrzut ekranu z godz. 17:00 Rachunek zysku i strat oraz bilans za 2012 r. Poniżej przedstawiamy zestawienie rachunku zysków i strat oraz bilans za 2012 rok, które zostało przygotowane przez biuro księgowe Comercium. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 3

4 Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 4

5 4. Cele statutowe ITS POLSKA Podejmowane w 2012 roku przez ITS POLSKA działania mają na celu: - integrację środowiska związanego z tematyką ITS, - tworzenie i aktualizację wizji dotyczących przyszłych wymagao w zakresie rozwiązao i usług ITS spełniających potrzeby polskiego transportu przy uwzględnieniu współoperacyjności z systemami ITS w Unii Europejskiej, - szeroko rozumianą działalnośd informacyjną i popularyzatorską wykorzystywania odpowiednich technologii w sektorze transportowym, w tym systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, - tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeo podczas wspólnych narad, spotkao, seminariów i konferencji, - zachęcanie do wykorzystywania rozwiązao ITS dla zwiększenia bezpieczeostwa ruchu drogowego, ochrony środowiska, efektywniejszej informacji dla podróżnych, optymalizacji zarządzania ruchem i transportem publicznym, - podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i normalizacyjnych w obszarze zainteresowao Stowarzyszenia oraz współpraca przy ich tworzeniu, - edukację w zakresie korzyści płynących z zastosowania ITS, - reprezentowanie środowisk związanych z tematyką ITS wobec podmiotów publicznych i innych. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 5

6 W 2012 r. Stowarzyszenie ITS POLSKA wykazało dużą aktywnośd w realizowaniu powyższych celów statutowych, których odzwierciedleniem są poniżej opisane projekty i porozumienia. Kalendarium wydarzeo dostępny jest na Do najważniejszych zrealizowanych zadao w 2012 r. należy zaliczyd: - Opracowanie dla GDDKIA pakietu Specyfikacji Technicznych ITS (marzec-lipiec 2012) - Organizację V Polskiego Kongresu ITS, Warszawa ( ) - Przyznanie wyróżnieo dla branży ITS w trzeciej edycji konkursu Lider ITS w 4 kategoriach; - Organizację seminariów: Zarządzanie ruchem drogowym w Polsce podczas Euro 2012, Warszawa ( )- organizacja wespół z Polskim Kongresem Drogowym Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, Stryków ( ) Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania, Lublin ( ) organizacja wespół z ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie, Szczecin ( ) - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ITS POLSKA, Warszawa ( ) - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ITS POLSKA, Warszawa ( ) - Organizację śniadao biznesowych członków: z Poseł Stanisławem Żmijanem, Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury, Warszawa ( ) z Andrzejem Maciejewskim, Zastępcą Dyrektora GDDKIA, Warszawa ( ) - Wspólne stoisko członków stowarzyszenia: Targi Intertraffic, Amsterdam ( ) Targi Traffic-Expo, Kielce ( ) Targi Infrastruktura, Warszawa ( ) - Wspólną integrację: Rejs członków ITS POLSKA na żaglowcu Kapitan Głowacki, Morze Bałtyckie ( ) - Prowadzenie strony - Wydawanie newslettera ITS POLSKA; - Wydawanie strony i newslettera Przegląd ITS. Opracowanie dla GDDKIA pakietu Specyfikacji Technicznych ITS (marzec-lipiec 2012) Dnia 6 lipca 2012 r. oddano specyfikacje dotyczące I fazy budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Projekt prowadzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz ITS POLSKA jest pierwszym tego typu projektem w naszym kraju. Formułą zamówienia był tzw. dialog techniczny, czyli bieżąca wymiana doświadczeo ekspertów z członkami grup, którzy dostarczyli istotny wkład w opracowanie wymagao dla przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Wśród członków grup było wielu przedstawicieli polskich przedsiębiorstw, co przyczyniło się do zaprezentowania i rozpowszechnienia polskiej myśli technicznej w zakresie budowy Inteligentnych Systemów Transportowych. W ramach projektu planowane są szkolenia dla pracowników GDDKiA, w celu zapoznania ich z wynikami prac, a także otwarte seminaria organizowane przez ITS POLSKA w zakresie współpracy Systemów Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych oraz Systemów Zarządzania Ruchem w obszarach miejskich. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 6

7 Organizacja V Polskiego Kongresu ITS, Warszawa ( ) W dniach maja 2012 r. w Warszawie odbył się POLSKI KONGRES ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), który stał się najważniejszym wydarzeniem w polskim sektorze transportowodrogowym oraz umocnił swoją pozycję na mapie wydarzeo w Europy. W jubileuszowej piątej edycji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wzięła udział rekordowa liczba ponad 250 osób związanych z tematyką inteligentnych systemów transportowych. Reprezentanci sektora usług stanowili 49%, jednostek samorządowych - 32%, uczelni - 8%, instytutów badawczych i organizacji - 6%, oraz prasy - 5%. Patronat nad tegorocznym Polskim Kongresem ITS objęli: Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ITS Europe (ERTICO), Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Unia Metropolii Polskich, Konwent Dyrektorów Zarządu Dróg Miejskich, Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, Związek Miast Polskich oraz Związek Powiatów Polskich. Partnerem merytorycznym było PSTT - Polskie Stowarzyszenie Telematyki i Transportu. Dwa dni kongresu wypełniły prezentacje dotyczące rozwiązao ITS związanych przede wszystkim z transportem drogowym. Podczas tegorocznego kongresu odbyło się 26 prezentacji. Były one podzielone na następujące bloki tematyczne: systemy zarządzania ruchem, krótkoterminowe prognozy ruchu, detekcja pojazdów, interoperacyjnośd systemów ITS, rola ITS w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju transportu oraz zastosowanie ITS w rozwiązywaniu problemów transportu w miastach. Każdą grupę tematyczną kooczyła dyskusja. Jak co roku, pierwszy dzieo kongresu uświetniła wieczorna uroczystośd połączona z wręczaniem nagród w konkursie LIDER ITS, wyróżnienia przyznawanego za osiągnięcia w dziedzinie ITS za 2011 rok. Drugiego dnia kongres zakooczyła debata zorganizowana przez Dziennik Gazeta Prawna wespół z ITS POLSKA, podczas której dyskutowano m.in. o tym, w jaki sposób powinno się trafiad do opinii publicznej, by zyskad społeczną akceptację do realizacji projektów inteligentnych systemów transportowych. Do grona sponsorów wspierających V POLSKI KONGRES ITS należeli: Kapsch Telematic Servicies i PTV (sponsorzy diamentowi), Neurosoft i UTI Grupa Polska (sponsorzy złoci), Alcatel-Lucent Polska, APM, Esri Polska, Siemens, Sprint, Telsat, Trapeze, Trax Elektronik (sponsorzy srebrni) oraz Hewlett-Packard - sponsor konkursu LIDRT ITS 2012 i Deloitte jako sponsor toreb konferencyjnych. Przyznanie wyróżnieo dla branży ITS w trzeciej edycji konkursu Lider ITS w 4 kategoriach ( ) Jak co roku, pierwszy dzieo kongresu uświetniła wieczorna uroczystośd połączona z wręczaniem nagród w konkursie LIDER ITS, wyróżnienia przyznawanego za osiągnięcia w dziedzinie ITS za 2011 rok. Honorowy patronat objął Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Sponsorem konkursu LIDER ITS została firma Hewlett-Packard fundator nagrody dla najlepszej pracy dyplomowej. W III edycji konkursu statuetki odebrali: w kategorii Najlepsze wdrożenie - Zarząd Dróg Miejskich w Krakowie a wyróżnienie Urząd Miejski w Białymstoku, w kategorii Najlepsza praca dyplomowa - Beata Osioska z Politechniki Warszawskiej, zaś wyróżnienie Barbara Spólnicka i Tomasz Palak z Politechniki Warszawskiej, w kategorii Najlepszy produkt - Instytut Badawczy Dróg i Mostów i Neurosoft oraz wyróżnienie Synchrogop i APM, w kategorii Najlepsza praca badawcza - dr Grzegorz Sabak z Wojskowej Akademii Technicznej a wyróżnienie Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Łączności i Automex. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 7

8 Organizacja wespół z Polskim Kongresem Drogowym seminarium: Zarządzanie ruchem drogowym w Polsce podczas Euro 2012, Warszawa ( ) 18 i 19 stycznia 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja Zarządzanie ruchem drogowym w Polsce podczas Euro 2012, której głównym tematem był ruch w miastach-gospodarzach imprezy oraz ruch między miastami. Organizatorami konferencji było ITS POLSKA oraz Polski Kongres Drogowy. Podczas dwóch dni przedstawiano też stan przygotowao do we wszystkich dziedzinach składających się na infrastrukturę trzeciej co do wielkości imprezy sportowej na świecie. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że dzięki Euro zostały zrealizowane inwestycji. Więcej na Organizacja seminarium: Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie, Stryków ( ) W dniach 22 i 23 marca 2012 r. odbyło się zorganizowane przez ITS POLSKA i GDDKiA seminarium połączone ze zwiedzaniem największego w Polsce Centrum Zarządzania Ruchem pt. Drzwi Otwarte Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. Udział w spotkaniu wzięło blisko 120 przedstawicieli urzędów, samorządów oraz firm biznesowo związanych z ITS. Seminarium było wypełnione fachowymi prezentacjami ogólnie omawiającymi stan przygotowao do budowy krajowego systemu zarządzania ruchem, jak też konkretne rozwiązania ITS. Dyskutowano też o tym, jak mówid o ITS, by zyskad społeczną aprobatę do tych działao. Partnerami merytorycznymi zostały firmy: APM, Kapsch, Siemens oraz Trax elektronik. Drugiego dnia uczestnicy seminarium zostali zaproszeni do zwiedzenia Centrum Zarządzania Ruchem w Strykowie. O jego aktualnych i przyszłych funkcjach opowiadali pracownicy Centrum oraz GDDKiA. Organizacja wespół z ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski seminarium: Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania, Lublin ( ) W dniu 21 września 2012 r. w Lublinie odbyło się seminarium pt. Inteligentne systemy transportu drogowego w obszarze dróg samorządowych: wojewódzkich, powiatowych, miejskich i gminnych. Problemy, innowacje i rozwiązania. Pomysłodawcą seminarium był Regionalny Oddział Lubelski - ITS POLSKA. W seminarium udział wzięły 64 osoby w tym reprezentanci sektora usług stanowili - 41%, jednostek samorządowych - 35%, uczelni - 5 %, instytutów badawczych i organizacji - 14%, a prasy - 5%. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman. Partnerami merytorycznymi seminarium zostali: ACISA, APM, CE-Traffic, Elektronika i Telematyka Drogowa, ikom oraz Krakowskie Zakłady Automatyki, KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji. Celem seminarium było zaprezentowanie sposobów ochrony dróg samorządowych i miejskich przed nadmierną eksploatacją i degradacją. Podczas licznych wystąpieo przedstawione zostały zagadnienia: modelowania ruchu w tym koncepcja centrum zarządzania ruchem w Lublinie, współpraca z urbanistami i architektami, sterowanie i zarządzanie ruchem kolejowym - telematyka, innowacyjne rozwiązania techniczne dla inteligentnego sterowania ruchem, działania kontrolne i nadzór nad nadmierną degradacją i eksploatacją dróg (m.in. preselekcja wagowa, pobór opłat) oraz akty prawne. Zaproszenie uczestnictwa skierowane było do reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym gminnych, powiatowych, wojewódzkich i miejskich, zarządców dróg miejskich, inspektoraty ruchu drogowego oraz przedstawicieli zespołów urbanistów i architektów, sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych oraz prasy. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 8

9 Organizacja seminarium: Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie, Szczecin ( ) ITS POLSKA we współpracy z Urzędem Miasta Szczecin oraz Oficjalnym Partnerem konferencji firmą UTI realizującą system ITS w mieście Szczecin dziękują za udział w spotkaniu prezentującym System Zarządzania Ruchem, które odbyło się w dniach listopada 2012 r. w Szczecinie. W konferencji wzięło udział blisko 100 reprezentantów instytucji rządowych i jednostek samorządowych (56%) oraz przedstawicieli sektora usług (29%), uczelni (7%), organizacji (6%) a także prasy (2%). Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznad się z takimi zagadnieniami jak: korzyści i wyzwania związane z implementacją systemów ITS, innowacyjna koncepcja SmartCity, plany rozwoju systemów ITS w Szczecinie, poprawa funkcjonowania transportu miejskiego poprzez zastosowanie systemów telematycznych, system zarządzania ruchem w Bukareszcie, rozwiązania dla miejskiego transportu publicznego, elektroniczny pobór opłat, zastosowania ITS w miastach oraz na drogach pozamiejskich, rozwiązania dla transportu intermodalnego i zabezpieczenie infrastruktury krytycznej w transporcie, mogli także poznad szczegóły dotyczące systemu zarządzania ruchem w Szczecinie. Zwieoczeniem pierwszego dnia imprezy była uroczysta kolacja dla wszystkich uczestników, która odbyła się na pokładzie liczącego sobie pół wieku statku wycieczkowego Ładoga. Zabawę uprzyjemniły sprezentowane przez firmę UTI wyśmienite rumuoskie wina. Drugi dzieo konferencji poświęcony był zwiedzaniu Centrum Zarządzania Ruchem w Szczecinie. Radosław Tumielewicz z Urzędu Miasta w Szczecinie oraz Krzysztof Brok reprezentujący firmę UTI oprowadzili uczestników konferencji po szczecioskim centrum (sala operatorów, pokój kierownika CZR, pokój do bieżącej pracy związanej z zarządzaniem ruchem oraz serwerownia), przedstawili także funkcjonalnośd systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ITS POLSKA, Warszawa ( ) Zarząd ITS POLSKA zwołał i przeprowadził Zwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 21 maja 2012 r. od godz. 14:00-16:00 w budynku Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie (ul. Jagiellooska 80). W Zebraniu wzięło udział ok. 23 osób - członków indywidualnych i reprezentantów firm i instytucji. Na dostępne są: - sprawozdanie Zarządu za 2011 r. - sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011 r. - sprawozdanie Rady Programowej za 2011 r. - prezentacja Prezesa ITS POLSKA - prezentacja ITS POLSKA - Regionalny Oddział Lubelski - protokół ze Zwyczajnego Walnego Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków ITS POLSKA, Warszawa ( ) Zarząd ITS POLSKA zwołał i przeprowadził Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 r. od godz. 12:30-14:30 w Warszawie. W Zebraniu wzięło udział ok. 23 osoby reprezentujące członków indywidualnych i reprezentantów firm i instytucji łącznie 133 (sto trzydzieści trzy) głosy, z czego 110 głosów wynika z udzielonych pełnomocnictw. Na dostępne są projekty dokumentów, nad którymi głosowali Członkowie podczas Walnego: - protokół ze Nadzwyczajnego Walnego - uchwały Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 9

10 Organizacja Śniadania Biznesowego: Poseł Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury ( ) ITS POLSKA zorganizowało śniadanie biznesowe, którego gościem był Pan Poseł Stanisław Żmijan, Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury. Spotkanie odbyło się w dniu 9 października 2012 r. w godz. 9:00-11:00 w Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie. Uczestnicy spotkania dyskutowali na tematy związane z trudnościami jakie spotykają podczas procedur zamówieo publicznych na Inteligentne Systemy Transportowe, w szczególności został poruszony temat wyboru wykonawców w przetargach oraz dokładności opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Nakreślony został problem braku dialogu konkurencyjnego oraz trudności w realizacji przedsięwzięd opartych o Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP). Ożywiona dyskusja i konstruktywne propozycje rozwiązao istniejących problemów zostaną wkrótce przedstawione wszystkim członkom Stowarzyszenia ITS Polska i złożone na ręce Posła Stanisława Żmijana z Komisji Infrastruktury. Organizacja Śniadania Biznesowego: Andrzej Maciejewski, Zastępca Dyrektora GDDKIA, Warszawa ( ) 21 grudnia 2012 r. Hotelu Le Meridien Bristol w Warszawie odbyło się świąteczne śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA, którego gościem specjalnym był Andrzej Maciejewski - Zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Organizatorem spotkania było ITS POLSKA. Głównym tematem poruszanym podczas spotkania była budowa Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych. Obecni na spotkaniu przedstawiciele GDDKiA zapewnili, że już w pierwszym kwartale 2013 r. powstanie publicznie dostępna platforma wymiany informacji o KSZR w postaci portalu WWW. Dodatkowo cyklicznie będą się odbywały konsultacje w formie spotkao GDDKiA z przedstawicielami sektora prywatnego. Przemysław Rzeźniewski z GDDKiA podkreślił fakt, iż istotną kwestią we wdrożeniu tego systemu będzie integracja jego różnych elementów oraz, że głównym celem Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem jest usprawnienie ruchu pojazdów. Podczas spotkania Dyrektor Maciejewski podkreślił rolę ITS POLSKA jako platformy wymiany wiedzy w zakresie Architektury Inteligentnych Systemów Transportowych dla zarządzania ruchem na dogach krajowych i zapewnił w swoim wystąpieniu o chęci utrzymania ciągłości dialogu technicznego przy opracowaniu założeo KSZR. Wspólne stoisko członków stowarzyszenia: Targi Intertraffic, Amsterdam ( ) Podczas Międzynarodowych Tragów INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2012, które odbyły się w dniach marca 2012 r. w Amsterdamie na wspólnym stoisku członków ITS POLSKA wystawiły się cztery firmy: APM, Neurosoft, Qumak-Sekom oraz UTI Grupa Polska. Stoisko o powierzchni 16 m2 znajdowało się będzie w sekcji ITS/Traffic Management. Targi odbywają się co dwa lata i są obowiązkowym punktem w kalendarzu wielu przedsiębiorców z branży infrastruktury drogowej, organizacji ruchu, bezpieczeostwa oraz organizacji parkowania. W ciągu czterech dni w czasie spotkao biznesowych i prezentacji miały miejsce premiery produktów i technologii największych światowych firm. Intertraffic Amsterdam 2012 jest syntezą doświadczeo zebranych przez 40 lat jej organizacji. Udział ponad 800 wystawców z ponad 45 krajów z niemal wszystkimi 50 największymi światowymi koncernami to gwarancja bardzo szerokiego przekroju różnorodnych współczesnych trendów i osiągnięd. Intertraffic to najciekawsza z istniejących formuła targów dla przemysłu drogowego i transportowego. Od początku, czyli od roku 1972, targi Intertraffic Amsterdam są miejscem najchętniej wybieranym przez fachowców z całego świata. W ciągu czterech dni targów w czasie spotkao biznesowych i prezentacji mają miejsce premiery produktów i technologii największych światowych firm. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 10

11 Wspólne stoisko członków stowarzyszenia: Targi Infrastruktury Traffic-Expo, Kielce ( ) Na wspólnym stoisku członków podczas dorocznych VIII Międzynarodowych Tragów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbywających się w dniach 8-11 maja 2012 r. w Kielcach ITS POLSKA wystawiły się firmy: Elektronika i Telematyka Drogowa i Neurosoft.Na targach TRAFFIC-EXPO 2012 wystawialiśmy się na stoisku o wielkości 16 m2 w hali G o numerze G-40 z własną zabudową. Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Infrastruktury TRAFFIC-EXPO odbyła się razem z targami AUTOSTRADA- POLSKA, MASZBUD i TIL. W tym roku swoje oferty zaprezentowało ponad 700 firm między innymi z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Danii, Ukrainy, Irlandii, Czech, Austrii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowacji, Luksemburga, Turcji, Grecji, Szwecji, Węgier, Korei i Polski. Zakres tematyczny targów TRAFFIC-EXPO objął infrastrukturę dla transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, utrzymanie istniejącej sieci komunikacyjnej, zarządzanie ruchem, systemy bezpieczeostwa oraz technologie i osprzęt infrastrukturalny. Jak co roku targom towarzyszył bogaty program konferencji naukowo-technicznych, seminariów i prezentacji firm. Wspólne stoisko członków stowarzyszenia: Targi Infrastruktura, Warszawa ( ) Dwóch członków ITS POLSKA wzięło udział w dziesiątej jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem INFRASTRUKTURA 2012 odbywających się w dniach października 2012 r. w Warszawie. Swoje produkty zaprezentowali: Elektronika i Telematyka Drogowa - stoisko D10, Sims Zakład Elektroniczny Sławomir Stusioski - stoisko D8, oraz ITS POLSKA wraz z portalem - stoisko D9. Targi Infrastruktura od wielu lat stanowią nieodmiennie płaszczyznę dialogu i współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zainteresowanymi rozwojem infrastruktury w Polsce. Jest to doskonała okazja do spotkania w środowisku branżowym oraz rozmów z inwestorami i przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej z całego kraju, ale przede wszystkim to wyjątkowa szansa na wypromowanie oferty przedsiębiorstw z branży. Wspólna integracja: rejs członków ITS POLSKA na żaglowcu Kapitan Głowacki, Morze Bałtyckie ( ) W dniach września 2012 r. ITS POLSKA organizowało dla grupy swoich członków rejs żaglowcem Kapitan Głowacki po Bałtyku. W rejsie wzięło udział 18 osób, z czego połowa stanowili członkowie Stowarzyszenia z firm: APM, ikom, Hewlett-Packard, Info-T, Traffic Consulting, oraz Trax Elektronik. Zaokrętowanie: Marina w Świnoujściu, 26 września - godzina 14:00. Wyokrętowanie: Marina w Świnoujściu, 30 września - godzina 12:00. Prowadzenie strony W aktualnościach dodawane są na bieżąco projekty w przygotowaniu oraz podsumowania ze zorganizowanych przedsięwzięd. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 11

12 Raport ogólny strony (lipiec kwiecień 2013 r.) źródło: Google Statistic Odwiedzający strony wg lokalizacji (lipiec kwiecień 2013 r.) źródło: Google Statistic Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 12

13 Odwiedzający strony wg języka (lipiec kwiecień 2013r.) źródło: Google Statistic Wydawanie newsletter ITS POLSKA Od października 2009 r. Stowarzyszenie wydaje newsletter ITS POLSKA podsumowujący zrealizowane projekty oraz inaugurujący nowe przedsięwzięcia i wydarzenia. Odbiorcami są przedstawiciele samorządów, sektora usług, organizacje, uczelnie i prasa. Lista czytelników newslettera jest stale aktualizowana oraz uzupełniana i zawiera podstawowe dane kontaktowe jak: firma, imię i nazwisko, dane adresowe, . Harmonogram wysyłki newslettera w 2012 r.: kwiecieo, czerwiec, październik i grudzieo. Wydawanie strony i newslettera Przegląd ITS ITS POLSKA jest właścicielem i wydaje co dwa tygodnie newsletter Przeglądu ITS. to najlepsze źródło wiedzy o inteligentnych systemach transportowych w Polsce. Wiadomości publikowane są na stronie internetowej oraz newsletterze. Przegląd ITS wydawany jest przez Stowarzyszenie ITS POLSKA. Portal w całości poświęcony jest zagadnieniom inteligentnych systemów transportowych (ITS). Publikujemy na bieżąco wiadomości dotyczące rynku ITS w Polsce i za granicą. Celem jest popularyzacja zastosowao przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych. Nie kwestionując potrzeby budowania w Polsce sieci autostrad i rozwoju infrastruktury miejskiego transportu, Przegląd ITS pragnie przekonad decydentów i opinię publiczną do inwestycji w rozwiązania, charakteryzujące się efektywnością ekonomiczną kilkakrotnie wyższą, niż inwestycje ciężkiej infrastruktury. Na najbardziej skomplikowane zagadnienia odpowiadamy w sposób jasny i przystępny, tak aby wzbudzid zainteresowanie Czytelników i zachęcid ich do lektury. Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 13

14 Raport ogólny strony (lipiec kwiecień 2013 r.) źródło: Google Statistic Wszystkie działania były podejmowane z inicjatywy Zarządu, który spotykał się regularnie raz na kwartał. Marek Litwin Prezes Zarządu Stowarzyszenie ITS POLSKA Strona 14

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo,

Słowo wstępne Prezesa Zarządu. 7 powodów do dumy: największe osiągnięcia Spółki w 2009 roku. Szanowni Państwo, Raport roczny 2009 Kapitał, informacja, innowacyjność, promocja jest wiele składników budujących mocną pozycję firmy na rynku. I co najmniej tyle samo odpowiedzi na pytanie o to, jak osiągnąć sukces w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

Firmy wstrzymują inwestycje

Firmy wstrzymują inwestycje Lubuskie Forum Gospodarcze: Jakie będzie województwo w 2030? Firmy wstrzymują inwestycje mówi Jeremi Mordasewicz FUNDUSZE UE Mapa przedsiębiorcy PRAWO Sądzić się polubownie PROJEKT Biznes i nauka FOTORELACJA

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. maj 2010 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010. Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców. maj 2010 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 5 (30) /2010 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców maj 2010 1 Oferta wynajmu Członek Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej, firma ECO ART Ewa Banaszak,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2008 roku Spis treści Wstęp -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011

Inżynier. Mazowsza Dwumiesięcznik Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Dialog w sprawach inwestycji. - str. 3. nr 6 (34), listopad 2011 Zbigniew Kledyński: - Nieporozumieniem jest przekonanie, że główne hamulce w procesach inwestycyjnych tkwią w Prawie budowlanym. Proces wydłuża się z racji trudności z planowaniem przestrzennym i kwestiami

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich

PANOPA od 13 lat w Polsce. PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu. Wywiad: ANDRZEJ BYRT, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich NUMER 2 (96) GRUDZIEŃ 2013 ISSN 1505-9359 MAGAZYN WIELKOPOLSKICH ŚRODOWISK GOSPODARCZYCH UKAZUJE SIĘ NIEPRZERWANIE OD 1998 R. PANOPA od 13 lat w Polsce PROJEKT INWESTOR pierwszy raz w Poznaniu Wywiad:

Bardziej szczegółowo

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy

Wielkie liczenie. Kolej na samorząd. Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ. Czym jest faktoring? Kolej na gminy 132/2011 lipiec/sierpień Rozmowa z Hanną Majszczyk, wiceminister finansów Rozmowa z Krzysztofrm Telegą, wiceprezesem BOŚ Akademia INSPIRE w gminach Czym jest faktoring? Targi Renexpo Poland Kolej na gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji D o t a c j e n a f i n i s z u Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Grudzień 2011 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h POLECAMY XX-lecie Laurów Umiejętności i Kompetencji

Bardziej szczegółowo

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego.

RAMA PROGRAMOWA. obchodów. Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. RAMA PROGRAMOWA obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego / Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce pod hasłem Telecommunications and ICTs: drivers of innovation

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego

Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego ISSN 1897-3868 Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa KWIECIEŃ-MAJ-CZERWIEC 2012 (Nr 22) Konsultacje w sprawie Kodeksu budowlanego XI Zjazd Sprawozdawczy LOIIB Młodzi inżynierowie w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Fundusz pożyczkowy. Konferencja

Fundusz pożyczkowy. Konferencja Związki pracodawców walczą o drogi wodne Nr 2 (7)/2010 PROJEKT Czym jest flexicurity? OPZL Pożyczki w ofercie Brak euro złagodził kryzys mówi Jolanta Fedak Powstanie Interior J. Jasiñski w zarz¹dzie Konfederacji

Bardziej szczegółowo

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU List Prezesa Zarządu SA 4 O raporcie 6 1. Odpowiedzialne zarządzanie 10 1.1. Zarządzanie 1.2. Debiut na giełdzie 1.3. Ryzyko pod kontrolą 1.4. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona

Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach. 1 Strona Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2012 z działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach 1 Strona Rozdział 1 Informacje ogólne 1.1 Dane teleadresowe: Adres: Ul. Mała Kilińskiego 4/3 25-302 Kielce

Bardziej szczegółowo

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE

Politechniki W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY WOKÓŁ JUBILEUSZU NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM MECHATRONICZNE Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ PAŹDZIERNIK / LISTOPAD 2009 Rok XVII NR 6 (143) ISSN 1233-5444 W NUMERZE: DODATEK SPECJALNY "WOKÓŁ JUBILEUSZU" NASI PROFESOROWIE IMAGINE CUP XIII SEMINARIUM

Bardziej szczegółowo

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92

BĘDZIEMY STAĆ NA STRAŻY JAKOŚCI. SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE. ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ str. 74 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 6 (72) Listopad/Grudzień 2014 MORALNOŚĆ PŁATNICZA NA ŚWIECIE str. 42 ZYSKI Z UCZCIWOŚCI str. 92 RYZYKIEM DA SIĘ ZARZĄDZAĆ

Bardziej szczegółowo