Rozwizania obór pod ktem dobrostanu zwierzt i ochrony rodowiska w zakresie produkcji bydła mlecznego i misnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwizania obór pod ktem dobrostanu zwierzt i ochrony rodowiska w zakresie produkcji bydła mlecznego i misnego"

Transkrypt

1 Romaniuk Wacław*, Łukaszuk Małgorzata**, Karbowy Andrzej* Zakład Uytkowania Maszyn i Urzdze Rolniczych Akademia Rolnicza w Szczecinie **Zakład Mechanizacji Chowu Zwierzt Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Rozwizania obór pod ktem dobrostanu zwierzt i ochrony rodowiska w zakresie produkcji bydła mlecznego i misnego Streszczenie Przedstawiono przykładowe rozwizanie obory stanowiskowej dla gospodarstw do 30 krów i obór wolnostanowiskowych powyej 30 krów. S to obiekty o wysokim poziomie mechanizacji z prawidłowo zaprojektowanym układem funkcjonalno-technologicznym spełniajce wymagania z zakresu dobrostanu zwierzt i ochrony rodowiska. Słowa kluczowe: obory, technologia, dobrostan. Wstp W zalenoci od struktury uytków rolnych, zgodnie z potrzebami przewiduje si rozwizania obór ciółkowych dla chowu krów w cyklu zamknitym i w cyklu otwartym (tylko produkcja mleka) o rónej koncentracji krów i sposobie utrzymania. Obory wolnostanowiskowe róni si od obór stanowiskowych znacznie wiksz koncentracj zwierzt w jednej fermie, inn technologi produkcji i łczcym si z tym innym rozwizaniem funkcjonalnym obory i wyposaeniem jej w urzdzenia mechaniczne. Celem pracy było przedstawienie przykładowych obiektów w ramach, których mieci si bd podstawowe rozwizania programowo-technologiczne budynków obór mlecznych. Istotnymi wyrónikami rozwiza budowlanych s przede wszystkim: - rozpito technologiczno-konstrukcyjna, - moduł podłuny układu poziomego (rzutu) budynku hali zwierzt. 175

2 Czynniki te kształtuj i przesdzaj rozwizania konstrukcyjno-materiałowe, budynków, właciwe (optymalne) dla okrelonego przedziału obsad, załoonego systemu utrzymania i szczegółowego rozwizania technologicznego. Modelowe rozwizania omawianych obór dotycz zarówno obór stanowiskowych jak i grupy obór wolnostanowiskowych. Obory stanowiskowe (uwiziowe) Rozwizania układów funkcjonalnych obór stanowiskowych zarówno ciółkowych jak i bezciółkowych prowadzone s ze szczególnym uwzgldnieniem aspektów ekologicznych oraz wymaga w zakresie dobrostanu zwierzt. Zalecane wymiary legowisk w oborach stanowiskowych przedstawiaj si nastpujco: długo powinna wynosi 1,75 m, szeroko 1,20 m. Podłoga powinna mie 2% spadek ku tyłowi. Natomiast długo przegrody bocznej powinna wynosi ok. 90 cm, czyli powinna by wiksza bd równa połowie długoci legowiska. Ze wzgldu na dobrostan zwierzt uwi stosowana w tego typu oborach powinna pozwala na swobodne kładzenie si i wstawanie krów, przyjmowanie naturalnej pozycji wypoczynkowej lec i stojc, pobieranie paszy, wylizywanie si oraz powinna umoliwi cofnicia si krowy podczas wstawania, dziki czemu odchody nie zanieczyszczaj stanowiska. Poniej przedstawione zostały wybrane typy uwizi (rys.1a,b). a) Uwie grabnerska b) Uwie typu detroit a) grabner type tether b) Detroit type tether Rys.1. Typy uwizi zalecanych w oborach stanowiskowych. Fig. 1. Types of tether recommended in stanchion barns. 176

3 Kształt łobu powinien zapewnia krowom łatwe pobieranie paszy. Zalecane jest, aby dno łobu było 0,15 m ponad poziomem stanowiska, natomiast tylna krawd łobu powinna by równa bd mniejsza 0,25 m ponad poziomem stanowiska. Poidło powinno zapewnia swobodny dostp do wody. Zalecane jest, aby przy kadym stanowisku było co najmniej jedno poidło. W grupie obór stanowiskowych rozwizania dotycz wybranego zestawu obór 2-rzdowych przejazdowych. W tych oborach wystpuj warianty stanowisk ciółkowych i bezciółkowych. Obory 2-rzdowe rozwizano ze rodkowym korytarzem paszowym o układzie halowym 3-nawowym z dwoma rzdami słupów nonych. Obory uwiziowe posiadaj tradycyjne udoskonalone rozwizania materiałowe z zastosowaniem ocieplenia w przegrodach ciennych i stropowych (rys.2). Rys.2. Obora stanowiskowa ciółkowa 2-rzdowa. Fig row stanchion bedding barn. 177

4 Obory wolnostanowiskowe W Polsce wród obór wolnostanowiskowych wyróniamy obory boksowe, na głbokiej ciółce oraz ciółkowe z podłoem samospławialnym (rys.3). Rys.3. Podział obór wolnostanowiskowych. Fig. 3. Division of loose barns Obory wolnostanowiskowe wyposaone w indywidualne stanowiska legowiskowe zwane s w Polsce oborami boksowymi. Natomiast obory wyposaone w indywidualne stanowiska legowiskowo-karmowe to obory kombiboksowe. Obory wolnostanowiskowe boksowe powinny posiada co najmniej jeden boks na krow. Wymiary boksów powinny zapewnia łatwe wstawanie i kładzenie si krów. Szeroko boksów dla krów mlecznych powinna wynosi 1,20 m. Zbyt due boksy ulegaj szybkiemu zabrudzeniu. Zalecana długo boksów w zalenoci od usytuowania powinna wynosi odpowiednio, gdy rzdy znajduj si pod cian to minimum 2,60 m, w przypadku jeeli rzdy s podwójne to długo boksów powinna wynosi 2,45 m. Niezbdne jest miejsce 178

5 z przodu, które umoliwia kładzenie si i wstawanie. Obszar wypoczynkowy powinien by podzielony na boksy. Minimalny wymiar zacielonego obszaru wypoczynkowego w oborach na głbokiej ciółce powinien by równy lub wikszy 6,5 m 2 /krow (1m 2 /100 kg). Powierzchnia obszaru wypoczynkowego łcznie z obszarem paszowym powinna by wiksza bd równa 8,5 m 2 /krow. Natomiast zalecana szeroko wejcia na obszar wypoczynkowy to nie mniej ni 1,8 m. W oborach wolnostanowiskowych na głbokiej ciółce czsto s stosowane na obszarach paszowych podłogi szczelinowe. Zalet tego typu podłóg jest fakt, e krowy w trakcie poruszania si utrzymuj podłog w czystoci. Nie oznacza to jednak, e podłogi szczelinowe nie wymagaj regularnego czyszczenia. Elementy podłogi szczelinowej musz mie odpowiednie wymiary i kształt. Szeroko beleczek powinna wynosi mm, natomiast szeroko szczelin mm. W grupie obór wolnostanowiskowych rozwizano układy halowe wielonawowe, jak i układy halowe bezsłupowe 1-przestrzenne. S to układy z dwoma i czterema rzdami boksów legowiskowych i przejazdowym centralnym wzgldnie asymetrycznym korytarzem paszowym. W rozwizaniach tych zastosowany jest system boksów ciółkowych i bezciółkowych. W tej grupie obór mona wyróni rozwizania obór na głbokiej ciółce oraz rozwizania obór o podłou samospławialnym. Rozwizania te przewiduj wariantowo moliwo stosowania przegród zewntrznych ocieplanych jak i zastosowanie cian lekkich osłonowych (przy załoeniu tzw. zimnego wychowu ). Do zalet obory wolnostanowiskowej z głbok ciółk naley zaliczy ciepły i wygodny obszar wypoczynkowy, nisk czstotliwo polizgów i urazów nóg, moliwo kładzenia si i wstawania krów w sposób naturalny oraz zapewnia dłusze przebywanie krów w pozycji lecej. Natomiast wad obory wolnostanowiskowej jest due zuycie ciółki, due nakłady pracy przy cieleniu, usuwaniu nawozu i czyszczeniu zwierzt oraz konieczno obcinania racic. Rysunek 4 przedstawia schemat obory wolnostanowiskowej na głbokiej ciółce z wydzielonymi obszarami funkcjonalnymi. Rys.4. Obora wolnostanowiskowa na głbokiej ciółce ( obszar legowiskowy, obszar paszowy, korytarz paszowy) Fig. 4. Deep bedding loose barn ( lair area, feeding area, fodder corridor) 179

6 W oborach dwu i wielorzdowych zarówno w systemie stanowiskowym jak i wolnostanowiskowym przyjto zasad wentylacji grawitacyjnej wycigowej poprzez kalenicowy, cigły wietlik dachowy, który spełnia równie funkcj dowietlenia wntrza hali zwierzt. Zastosowane w przedstawionych rozwizaniach układy i elementy konstrukcji, a take materiały budowlane bazuj na ogólnie dostpnych materiałach i systemach wykonawstwa. Wyniki bada Wyniki dotyczce nakładów robocizny w przykładowych oborach przedstawiono w tabeli 1. W oborze pierwszej zastosowano bezciółkowy boksowy system utrzymania krów. Dój krów w dojarni typu tandem 2x4 (8). ywienie kiszonkami za pomoc mobilnych rodków (ładowacz czołowy, cignik wraz z przyczep paszow). Gnojowica magazynowana w zbiorniku naziemnym. W oborze drugiej zastosowano dój krów w dojarni typu rybia o 2x7 (14). ywienie kiszonkami odbywa si za pomoc wozu paszowego mieszajcego i cignika z ładowaczem czołowym. Usuwanie odchodów za pomoc ładowacza zamontowanego na cigniku. Dane liczbowe dowodz, e w badanych oborach uzyskano wysoki poziom mechanizacji prac. W oborze 1 uzyskano V poziom mechanizacji (najwyszy), za w oborze 2 IV poziom. Analizowane obory, ze wzgldu na układ funkcjonalny i zastosowane rozwizania technologiczne, spełniaj podstawowe kryteria z zakresu wymaga produkcji wysokiej jakoci mleka. Tabela 1 Przykładowe zestawienie rednich dziennych nakładów robocizny (rbmin./sd) na poszczególne zabiegi w badanych oborach. Table 1. Exemplary of setting up of mean daily labour inputs (man-minute/livestock unit) on particular operations in surveyed cow-sheds Nr obory Zabieg I Zabieg II Zabieg III Zabieg IV xx) Suma nakładów 1 4,97 2,08 x) 1,0 0,7 7,75 2 6,02 2,5 2,5 1,1 12,12 x) wypas bydła w systemie kwaterowym xx) prace róne (ogólne porzdki, konserwacja maszyn i urzdze, itp.) Wnioski Prawidłowo zaprojektowany układ funkcjonalno-technologiczny ferm łcznie z elementami wyposaenia i mechanizacji maj decydujcy wpływ na efektywno produkcji. Zrealizowane w ostatnim okresie nowe systemy chowu bydła zapewniaj: - dobrostan dla wysokowydajnych krów powyej 6 tys. l mleka wysokiej jakoci na rok - wysoki poziom mechanizacji, nakłady robocizny poniej 10 rbmin/sd i dzie - magazynowanie odchodów zgodnie ze standardami technologicznymi i wymaganiami ochrony rodowiska (pojemno zbiornika gnojowicy ok. 10 m 3 /SD; natomiast pojemno zbiornika na gnojówk jest uzaleniona od systemu utrzymania zwierzt), np. w oborze płytkiej (stanowiskowej) pojemno zbiornika wynosi powinna przynajmniej 2,5 m 3 /SD; powierzchnia płyty na obornik zaley od wysokoci pryzmy i np. przy wysokoci 2 m powierzchnia płyty powinna wynosi 3,5 m 2 /SD (przy codziennym usuwaniu obornika z obory). oraz uwzgldniaj wymagania w zakresie ustawy o ochronie zwierzt. 180

7 Bibliografia Romaniuk W Ekologiczne systemy gospodarki obornikiem i gnojowic. IBMER, Warszawa, ss.120 Romaniuk W., Gzel A., Łukaszuk M Kształtowanie rozwiza technologicznych w chowie bydła mlecznego. IX Midzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzcej z uwzgldnieniem ochrony rodowiska i przepisów UE, IBMER, Warszawa, cz I, wrzenia, s Romaniuk W Systemy utrzymania krów mlecznych. Materiały szkoleniowe Systemy utrzymania bydła, IBMER, Warszawa,. Solutions for cattle housing with regard to animal welfare and environment protection in dairy and beef cattle production Summary Example of solutions of cowshed for 30 cows with tied-up animal keeping system and free stall cowshed for above 30 cows were presented. These are livestock buildings with high level of mechanisation (high-tech) and proper arrangement from functional and technological point of view. The requirements of animal welfare and environment protection were fulfilled. Key words: cowshed, technology, welfare. 181

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Innowacyjne rozwiązania usuwania i magazynowania nawozu naturalnego

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Innowacyjne rozwiązania usuwania i magazynowania nawozu naturalnego Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Innowacyjne rozwiązania usuwania i magazynowania nawozu naturalnego prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk mgr inż. Marcin Majchrzak Warszawa 25.11.2014 1 Punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Wskaniki technologiczno-eksploatacyjne produkcji mleka w wybranych oborach

Wskaniki technologiczno-eksploatacyjne produkcji mleka w wybranych oborach Józef Szlachta Instytut Inynierii Rolnicze Akademia Rolnicza we Wrocławiu Wskaniki technologiczno-eksploatacyjne produkcji mleka w wybranych oborach Streszczenie Analizowano wskaniki eksploatacyjne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Autocad w standardach technologicznych dla bydła

Zastosowanie Autocad w standardach technologicznych dla bydła Kamila Mazur Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Warszawa Zastosowanie Autocad w standardach technologicznych dla bydła Streszczenie Opisano pojcie systemów CAD i ich znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wielkoci magazynowe gnojowni dla ciołowego utrzymania trzody chlewnej

Wielkoci magazynowe gnojowni dla ciołowego utrzymania trzody chlewnej Józef Wasilewski Instytut Inynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Szczecinie Wielkoci magazynowe gnojowni dla ciołowego utrzymania trzody chlewnej Streszczenie Okrelono podstawy wyznaczania powierzchni

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przykładowych obiektów inwentarskich - podstawowe zakładki w bazie danych

Charakterystyka przykładowych obiektów inwentarskich - podstawowe zakładki w bazie danych Charakterystyka przykładowych obiektów inwentarskich - podstawowe zakładki w bazie danych mgr inż. Kinga Borek ITP Oddział Warszawa Krajowe Seminarium Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TECHNOLOGII I BUDOWNICTWA W CHOWIE ZWIERZĄT 1

KIERUNKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TECHNOLOGII I BUDOWNICTWA W CHOWIE ZWIERZĄT 1 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2010 Wacław Romaniuk Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KIERUNKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TECHNOLOGII I BUDOWNICTWA W CHOWIE ZWIERZĄT

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI STOSOWANE DO MECHANIZACJI ZADAWANIA PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH W WYBRANYCH OBIEKTACH

TECHNIKI STOSOWANE DO MECHANIZACJI ZADAWANIA PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH W WYBRANYCH OBIEKTACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Andrzej Karbowy Instytut Inżynierii Rolniczej Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie TECHNIKI STOSOWANE DO MECHANIZACJI ZADAWANIA PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OCENA STANDARDÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MODUŁÓW BUDOWLANYCH W CHOWIE BYDŁA

KOMPLEKSOWA OCENA STANDARDÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MODUŁÓW BUDOWLANYCH W CHOWIE BYDŁA INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 17 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 17 Wacław Romaniuk, Kamila Mazur, Konrad Rudnik, Katarzyna Biskupska KOMPLEKSOWA OCENA STANDARDÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

KONRAD RUDNIK Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Zakład Eksploatacji Budownictwa Wiejskiego Warszawa 2014

KONRAD RUDNIK Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Zakład Eksploatacji Budownictwa Wiejskiego Warszawa 2014 PODSTAWY PROJEKTOWANIA NOWOCZESNYCH BUDYNKÓW OBÓR ALTERNATYWNY SYSTEM UTRZYMANIA BYDŁA OBORA KOMPOSTOWA KONRAD RUDNIK Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Zakład Eksploatacji Budownictwa Wiejskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONSTRUKCYJNY BUDYNKU A RYZYKO WYSTĄPIENIA STRESU TERMICZNEGO U KRÓW MLECZNYCH

SYSTEM KONSTRUKCYJNY BUDYNKU A RYZYKO WYSTĄPIENIA STRESU TERMICZNEGO U KRÓW MLECZNYCH Inżynieria Rolnicza 9(107)/2008 SYSTEM KONSTRUKCYJNY BUDYNKU A RYZYKO WYSTĄPIENIA STRESU TERMICZNEGO U KRÓW MLECZNYCH Tadeusz Głuski, Anna Michalczyk Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE WYPOSAśENIA TECHNICZNEGO W BUDYNKACH DLA BYDŁA

KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE WYPOSAśENIA TECHNICZNEGO W BUDYNKACH DLA BYDŁA InŜynieria Rolnicza 6/2006 Zbigniew Siarkowski, Andrzej Marczuk Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych Akademia Rolnicza w Lublinie KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE WYPOSAśENIA TECHNICZNEGO W BUDYNKACH DLA BYDŁA

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Program Wieloletni - Realizacja działania 8.2 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich

Program Wieloletni - Realizacja działania 8.2 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich Program Wieloletni - Realizacja działania 8.2 Standaryzacja obiektów zagrodowej infrastruktury technicznej, w tym budowli i budynków inwentarskich Prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk Zakład Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM

MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Grzegorz Fiedorowicz, Bogdan Łochowski, Kamila Mazur Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ Spis treści MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ 1. Wstęp 13 2. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 15 2.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne

Bardziej szczegółowo

OCENA ENERGOCHŁONNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI OBÓR WOLNOSTANOWISKOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW

OCENA ENERGOCHŁONNOŚCI I FUNKCJONALNOŚCI OBÓR WOLNOSTANOWISKOWYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH OBIEKTÓW Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Wacław Romaniuk Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Akademia Rolnicza w Szczecinie, Instytut Inżynierii Rolniczej V. Chigarev

Bardziej szczegółowo

Wpływ mechanizacji w różnych systemach żywienia bydła na nakłady produkcji

Wpływ mechanizacji w różnych systemach żywienia bydła na nakłady produkcji PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2013 (IV VI): z. 2 (80) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 141 150 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 16.04.2013 r. Zrecenzowano 11.05.2013

Bardziej szczegółowo

działek zagrodowych w gospodarstwach specjalizujących

działek zagrodowych w gospodarstwach specjalizujących PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 01 (I III): z. 1 (75) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 5 31 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 131-0093 Wpłynęło 08.0.011 r. Zrecenzowano 06.04.011 r.

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie chowu bydła mlecznego)

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie chowu bydła mlecznego) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W WARSZAWIE KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie chowu bydła mlecznego) OBORY SILOSY

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE STOSOWANE W CHOWIE KRÓW MLECZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE STOSOWANE W CHOWIE KRÓW MLECZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(146) T.2 S. 41-46 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO-FUNKCJONALNE

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie bydła mlecznego)

KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie bydła mlecznego) INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ WARSZAWA KATALOG ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAGRODOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (w zakresie bydła mlecznego) BUDYNKI OBÓR SILOSY

Bardziej szczegółowo

Systemy utrzymania bydła

Systemy utrzymania bydła Systemy utrzymania bydła Chów zwierząt związany jest z ustawowo wskazanymi zobowiązaniami hodowców do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania. Warunki te w postaci: niezbędnej do utrzymania

Bardziej szczegółowo

OCENA USUWANIA I MAGAZYNOWANIA OBORNIKA W ASPEKCIE STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I USPRZĘTOWIENIA NA PRZYKŁADZIE OBÓR POMORZA ZACHODNIEGO

OCENA USUWANIA I MAGAZYNOWANIA OBORNIKA W ASPEKCIE STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I USPRZĘTOWIENIA NA PRZYKŁADZIE OBÓR POMORZA ZACHODNIEGO Inżynieria Rolnicza 1(110)/2009 OCENA USUWANIA I MAGAZYNOWANIA OBORNIKA W ASPEKCIE STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ I USPRZĘTOWIENIA NA PRZYKŁADZIE OBÓR POMORZA ZACHODNIEGO Józef Wasilewski Instytut Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU OŚWIETLENIA NATURALNEGO W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH

OCENA POZIOMU OŚWIETLENIA NATURALNEGO W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008 Andrzej M. Marciniak Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Kłudzienku OCENA POZIOMU OŚWIETLENIA NATURALNEGO W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH

WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Acta Sci. Pol., Technica Agraria 5(2) 2006, 23-30 WARUNKI GOSPODAROWANIA I UDZIAŁ RÓNEGO RODZAJU RODKÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEWOZACH A ROCZNE KOSZTY TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH Stanisław Kokoszka,

Bardziej szczegółowo

UZBROJENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW A EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA W REJONACH GÓRSKICH

UZBROJENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW A EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA W REJONACH GÓRSKICH Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 UZBROJENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW A EFEKTYWNOŚĆ PRODUKCJI MLEKA W REJONACH GÓRSKICH Urszula Malaga-Toboła Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać dobry wycinak do kiszonek?

Jak wybrać dobry wycinak do kiszonek? .pl Jak wybrać dobry wycinak do kiszonek? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 16 grudnia 2015 Na rynku pojawia się coraz więcej maszyn, dzięki którym zadawanie paszy staje się prostsze i przebiega

Bardziej szczegółowo

Nakłady na dój i schładzanie mleka w wybranych oborach wolnostanowiskowych

Nakłady na dój i schładzanie mleka w wybranych oborach wolnostanowiskowych PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (I III): z. 1 (75) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 87 98 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 09.11.2011 r. Zrecenzowano 07.12.2011

Bardziej szczegółowo

Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie

Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie Wpływ wykorzystania specjalistycznych maszyn rolniczych na efektywność i wydajność pracy w rolnictwie Opracował Mateusz Tyl w ramach projektu Mazowsze stypendia dla uczniów szkół zawodowych W projekcie

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na wybór systemu utrzymania krów mlecznych

Czynniki wpływające na wybór systemu utrzymania krów mlecznych PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ 2015 (X XII): z. 4 (90) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 81 88 Wersja pdf: www.itp.edu.pl/wydawnictwo/pir/ ISSN 1231-0093 Wpłynęło 14.09.2015 r. Zrecenzowano 28.10.2015

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI OCENY OBÓR Z RÓŻNYMI SYSTEMAMI UTRZYMANIA BYDŁA MLECZNEGO

WSKAŹNIKI OCENY OBÓR Z RÓŻNYMI SYSTEMAMI UTRZYMANIA BYDŁA MLECZNEGO I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2013: Z. 3(146) T.2 S. 31-39 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org WSKAŹNIKI OCENY OBÓR Z RÓŻNYMI SYSTEMAMI UTRZYMANIA

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI BUDYNKÓW INWENTARSKICH W GOSPODARSTWACH MAŁOOBSZAROWYCH

MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI BUDYNKÓW INWENTARSKICH W GOSPODARSTWACH MAŁOOBSZAROWYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2007 Edmund Mulica, Edward Hutnik Katedra Budownictwa i Infrastruktury Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI BUDYNKÓW INWENTARSKICH W GOSPODARSTWACH

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania technologiczno budowlane w produkcji zwierzęcej na przykładzie chowu bydła

Innowacyjne rozwiązania technologiczno budowlane w produkcji zwierzęcej na przykładzie chowu bydła Innowacyjne rozwiązania technologiczno budowlane w produkcji zwierzęcej na przykładzie chowu bydła Zakład Eksploatacji i Budownictwa Wiejskiego - ITP Oddział Warszawa Skład Osobowy Zakładu: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009. Robert Szulc Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu

Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009. Robert Szulc Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Robert Szulc Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Oddział w Poznaniu WYNIKI BADAŃ PORÓWNAWCZYCH SYSTEMÓW MYCIA INSTALACJI UDOJOWEJ GORĄCA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE

WYMAGANIA FORMALNO PRAWNE InŜynieria Rolnicza 3/63 Wacław Romaniuk * ** *Zakład UŜytkowania Maszyn i Urządzeń Rolniczych Akademia Rolnicza w Szczecinie **Zakład Mechanizacji Chowu Zwierząt Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2]

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2] Rozwizania energooszczdne klimatyzacji dla sal operacyjnych 1. Wprowadzenie Systemy klimatyzacyjne sal operacyjnych szpitali nale do najbardziej energochłonnych. Wpływa na to szereg czynników, w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Dobrostan bydła Dobrostan Dobrostan Ochrona zwierząt hodowanych do celów rolniczych Utrzymywanie cieląt

Dobrostan bydła Dobrostan Dobrostan Ochrona zwierząt hodowanych do celów rolniczych Utrzymywanie cieląt Dobrostan bydła Sytuacja w której: zwierzęta na fermach przemysłowych utrzymywane były w zamkniętych budynkach w dużym zagęszczeniu, na podłożach powodujących ich obrażenia, karmione paszami przemysłowymi

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski

Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Budownictwo ogólne SCHODY dr in. Andrzej Dzigielewski Zasady konstruowania schodów - podstawowe wymiary Dobrze zaprojektowane i wykonane schody musz spełnia szereg warunków gwarantujcych bezpieczestwo

Bardziej szczegółowo

ROBOT PRZEMYSŁOWY W DOJU KRÓW

ROBOT PRZEMYSŁOWY W DOJU KRÓW Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Henryk Juszka, Tomasz Kapłon, Marcin Tomasik, Krystian Góra Katedra Energetyki i Automatyzacji Procesów Rolniczych Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I SOLARNA - OPIS SCZEGÓŁÓW Bilans mocy szczytowej Instalacja c.o. układ M1 9,35 kw Instalacja c.o. układ M1 13,32 kw Instalacja nagrzewnic cigów nawiewnych. układ M3 13,2

Bardziej szczegółowo

Dobrostan bydła: podstawowe wymagania

Dobrostan bydła: podstawowe wymagania .pl https://www..pl Dobrostan bydła: podstawowe wymagania Autor: dr inż. Mariusz Bogucki Data: 1 stycznia 2016 Modernizacje budynków inwentarskich dla bydła, jak również budowa nowych, rozszerzają zakres

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich dla inwestycji: Budowa obory wolnostanowiskowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik do decyzji znak: GKP 6220.1.2015 z dnia 21.04.2015 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA

WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WPŁYW TEMPERATURY W POMIESZCZENIACH POMOCNICZYCH NA BILANS CIEPŁA W BUDYNKACH DLA BYDŁA Tadeusz Głuski Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego, Akademia Rolnicza w Lublinie

Bardziej szczegółowo

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH

OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH Antoni DMOWSKI, Politechnika Warszawska, Instytut Elektroenergetyki Bartłomiej KRAS, APS Energia OGNIWO PALIWOWE W UKŁADACH ZASILANIA POTRZEB WŁASNYCH 1. Wstp Obecne rozwizania podtrzymania zasilania obwodów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH W NOWOCZESNYCH OBIEKTACH INWENTARSKICH

KSZTAŁTOWANIE WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH W NOWOCZESNYCH OBIEKTACH INWENTARSKICH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Wacław Romaniuk Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Akademia Rolnicza w Szczecinie Andrzej Karbowy Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACYJNO-TECHNOLOGICZNE PROBLEMY DOJU W HALACH W ASPEKCIE DOBROSTANU KRÓW

ORGANIZACYJNO-TECHNOLOGICZNE PROBLEMY DOJU W HALACH W ASPEKCIE DOBROSTANU KRÓW InŜynieria Rolnicza 4/2006 Stanisław Winnicki 1,2, Lech Nawrocki 1, R. Głowicka 2, A. Tomala 2 1 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Oddział w Poznaniu, 2 Instytut

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNY DOBÓR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWYWANIA PASZ DLA BYDŁA

WIELOKRYTERIALNY DOBÓR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWYWANIA PASZ DLA BYDŁA Inżynieria Rolnicza 8(96)/2007 WIELOKRYTERIALNY DOBÓR MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRZYGOTOWYWANIA PASZ DLA BYDŁA Andrzej Kwieciński, Zbigniew Siarkowski Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ A ŚRODOWISKO NATURALNE

TECHNOLOGIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ A ŚRODOWISKO NATURALNE Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie TECHNOLOGIA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza TECHNIKA I TECHNOLOGIA W PRODUKCJI BYDLĘCEJ

Ekspertyza TECHNIKA I TECHNOLOGIA W PRODUKCJI BYDLĘCEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rozwój potencjału innowacyjnego członków Sieci Naukowej Agroinżynieria dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO OBÓR I EFEKTYWNOŚCI CHOWU BYDŁA

ANALIZA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO OBÓR I EFEKTYWNOŚCI CHOWU BYDŁA Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2010 Urszula Malaga-Toboła, Maciej Kuboń Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki ANALIZA WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO OBÓR I EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY UTRZYMANIA A CZYSTOŚĆ KRÓW PIERWIASTEK I JAKOŚĆ HIGIENICZNA MLEKA

SYSTEMY UTRZYMANIA A CZYSTOŚĆ KRÓW PIERWIASTEK I JAKOŚĆ HIGIENICZNA MLEKA InŜynieria Rolnicza 4/2006 Stanisław Winnicki 1,2, Lech Nawrocki 1, Karol Węglarzy 3 1 Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Oddział w Poznaniu, 2 Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH A DOBROSTAN KRÓW MLECZNYCH

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH A DOBROSTAN KRÓW MLECZNYCH Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH A DOBROSTAN KRÓW MLECZNYCH Lech Nawrocki Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Inżynieria Rolnicza 1(119)/2010 ANALIZA WYPOSAŻENIA W CIĄGNIKI ROLNICZE WYBRANYCH GOSPODARSTW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO Krzysztof Kapela Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PRZEDMIOTU I OCENY MLEKA

W RAMACH PRZEDMIOTU I OCENY MLEKA ZAJĘCIA TERENOWE ZREALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU PODSTAWY PRODUKCJI I OCENY MLEKA ROK III Dnia 13 października 2015 roku studenci trzeciego roku kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka o specjalności

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY CHOWU BYDŁA W OBORACH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ

PROBLEMY CHOWU BYDŁA W OBORACH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 5(114)/2009 PROBLEMY CHOWU BYDŁA W OBORACH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ Borys Chodanowicz Akademia Rolnicza im. K.A.Timirazeva w Moskwie Jan Woliński, Joanna Wolińska Zakład Mechanizacji

Bardziej szczegółowo

Maszyny i urządzenia do usuwania odchodów

Maszyny i urządzenia do usuwania odchodów Maszyny i urządzenia do usuwania odchodów Odchody zwierzęce mają postać płynną i stałą. Ich właściwości fizyko-mechaniczne zależą od gatunku utrzymywanych zwierząt. Przyjmuje się, że bydło wydala kał i

Bardziej szczegółowo

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH

KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 13/2006 Maciej Kuboń Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY ORAZ FORMY OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER

W obiekcie hali sportowej projektuje si nastpujce powierzchnie: Nr pom. uytkowa (m 2 ) I PARTER WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOAROWEJ DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SAL SPORTOW Z ZAPLECZEM I BIBLIOTEK Lubosz, ul. Powstaców Wlkp. 1, działki nr 121/4, 122 1. Dane

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr sprawy: RZP-II-WI/22/DZP-1/2013 Załcznik Nr 6 do SIWZ Z SPECYFIKACJA TECHNICZNA Oferowany samochód: - marka: - model:. OPIS/Minimalny wymagany parametr Parametr techniczny oferowany przez wykonawc (w

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH W OKRESIE LETNIM

MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH W OKRESIE LETNIM Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2008 Grzegorz Fiedorowicz, Bogdan Łochowski Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie MIKROKLIMAT POMIESZCZEŃ W OBORACH WOLNOSTANOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA:

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: K A R T A I N F O R M A C Y J N A P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Inżynieria Rolnicza 2(100)/2008 TECHNICZNE UZBROJENIE PROCESU PRACY W RÓŻNYCH TYPACH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Sławomir Kocira, Józef Sawa Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 9(134)/2011 OCENA WYKORZYSTANIA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Krzysztof Kapela, Szymon Czarnocki Katedra Ogólnej Uprawy Roli, Roślin i Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Nowoczesna technologia nie omija produkcji mleka

Nowoczesna technologia nie omija produkcji mleka .pl Nowoczesna technologia nie omija produkcji mleka Autor: Agata Kalita Data: 1 grudnia 2015 Nowoczesna technologia nie ominęła mleczarstwa. Od ponad 20 lat właścicielom gospodarstw mlecznych na świecie

Bardziej szczegółowo

Dobra jakość wychodzi na dobre!

Dobra jakość wychodzi na dobre! Maty gumowe dla rolnictwa Dobra jakość wychodzi na dobre! Udany duet O firmie: - Ponad 25 letnie doświadczenie w branży gumowej - 700 pracowników - każdy to profesjonalista i fachowiec na swoim stanowisku

Bardziej szczegółowo

DOBÓR WOZU PASZOWEGO MIESZAJĄCEGO W ZALEŻNOŚCI OD KONCENTRACJI BYDŁA W GOSPODARSTWIE

DOBÓR WOZU PASZOWEGO MIESZAJĄCEGO W ZALEŻNOŚCI OD KONCENTRACJI BYDŁA W GOSPODARSTWIE Problemy Inżynierii Rolniczej nr /0 Wacław Romaniuk ), Katarzyna Biskupska ), Vladimir Perednia ), Anastasia Romanovich ) ) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Warszawie ) RUP Naukowo-Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do decyzji nr OSR o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 marca 2016 r.

Załącznik do decyzji nr OSR o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 marca 2016 r. Wójt Gminy Goszczanów pow, sieradzki Załącznik do decyzji nr OSR.6220.7.2015.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10 marca 2016 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia Sporządzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

METODYKA BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH MATERACÓW WODNYCH DLA BYDŁA MLECZNEGO

METODYKA BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH MATERACÓW WODNYCH DLA BYDŁA MLECZNEGO Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2010 Robert Szulc, Urszula Kołosowska, Krzysztof Markiewicz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Pozniu METODYKA BADAŃ EKSPLOATACYJNYCH MATERACÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY MODERNIZACJI TECHNIKI NAWOŻENIA ORGANICZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM

EFEKTY MODERNIZACJI TECHNIKI NAWOŻENIA ORGANICZNEGO W GOSPODARSTWIE ROLNYM Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2010 Edmund Kamiński 1), Krystyna Wyłuda 2) 1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie 2) Liceum Ogólnokształcące w Grajewie EFEKTY MODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi.

Dotyczy: dostawy urzdze czyszczcych dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi. Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/23/DZP-1/2014 Załcznik Nr 5 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych

Zajęcia 2. Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Zajęcia 2 Wybrane zagadnienia z organizacji produkcji zwierzęcej i roślinnej w gospodarstwach rolniczych Plan zajęć: 1. Cechy różnicujące organizację produkcji w gospodarstwach rolniczych i przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-MONITORUJĄCYCH W ANALIZIE ZACHOWANIA KRÓW MLECZNYCH

EFEKTY WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-MONITORUJĄCYCH W ANALIZIE ZACHOWANIA KRÓW MLECZNYCH Inżynieria Rolnicza 11(109)/2008 EFEKTY WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMACYJNO-MONITORUJĄCYCH W ANALIZIE ZACHOWANIA KRÓW MLECZNYCH Marek Gaworski Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko

Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Projekt współfinansowany przez Unie Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i rodowisko Nr sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2013 Załcznik Nr 5 do ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA W OBORACH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ

WENTYLACJA W OBORACH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 WENTYLACJA W OBORACH BEZ IZOLACJI TERMICZNEJ Borys Chodanowicz Akademia Rolnicza im. K. A. Timirazeva w Moskwie Jan Woliński, Joanna Wolińska Instytut Agronomii, Akademia

Bardziej szczegółowo

Analiza mikroklimatu w oborach dla bydła mięsnego w kontekście spełnienia wymagań dobrostanu zwierząt

Analiza mikroklimatu w oborach dla bydła mięsnego w kontekście spełnienia wymagań dobrostanu zwierząt PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 12 (X XII): z. 4 (78) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 131 139 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 14.08.12 r. Zrecenzowano 05.09.12

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH UKIERUNKOWANYCH NA PRODUKCJĘ MLEKA

WYDAJNOŚĆ PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH UKIERUNKOWANYCH NA PRODUKCJĘ MLEKA Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 WYDAJNOŚĆ PRACY W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH UKIERUNKOWANYCH NA PRODUKCJĘ MLEKA Urszula Malaga-Toboła Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

BG 101 BG 101 OBORA LEGOWISKOWA BEZUWIĘZIOWA DLA 44 (70) KRÓW DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

BG 101 BG 101 OBORA LEGOWISKOWA BEZUWIĘZIOWA DLA 44 (70) KRÓW DANE TECHNICZNE CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE BG 101 OBORA LEGOWISKOWA BEZUWIĘZIOWA DLA 44 (70) KRÓW BG 101 okna PCV Powierzchnia zabudowy 760,7 m 2 Powierzchnia użytkowa 716,9 m 2 Kubatura 4039,0 m 3 Budynek parterowy wolnostojący. W oborze mieści

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

METODY MAGAZYNOWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

METODY MAGAZYNOWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2009: t. 9 z. 1 (25) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 39 48 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2009 METODY MAGAZYNOWANIA NAWOZÓW NATURALNYCH

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EKSPERTOWY WYBORU TECHNOLOGII UTRZYMANIA ZWIERZĄT DLA PRODUCENTÓW BYDŁA

SYSTEM EKSPERTOWY WYBORU TECHNOLOGII UTRZYMANIA ZWIERZĄT DLA PRODUCENTÓW BYDŁA Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 SYSTEM EKSPERTOWY WYBORU TECHNOLOGII UTRZYMANIA ZWIERZĄT DLA PRODUCENTÓW BYDŁA Andrzej Marczuk Katedra Maszyn i Urządzeń Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

OCENA PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ OBÓR MLECZNYCH

OCENA PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ OBÓR MLECZNYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/20 Wacław Romaniuk ), Katarzyna Biskupska ), Andrzej Karbowy 2) ) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie 2) Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie rolnictwa polskiego w sprzęt stosowany w chowie bydła w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2010

Wyposażenie rolnictwa polskiego w sprzęt stosowany w chowie bydła w świetle wyników powszechnego spisu rolnego 2010 PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (IV VI): z. 2 (76) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 17 26 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 25.04.2012 r. Zrecenzowano 16.05.2012

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI

KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI TRANSPORTOWYMI Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3/26 Stanisław Kokoszka, Stanisław Sęk, Sylwester Tabor Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie KOSZTY PRZEWOZÓW ROLNICZYCH RÓŻNYMI ŚRODKAMI

Bardziej szczegółowo

KOSZTY MECHANIZACJI W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO W GÓRSKICH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

KOSZTY MECHANIZACJI W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO W GÓRSKICH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Andrzej Jucherski, Krzysztof Król Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu KOSZTY MECHANIZACJI W CHOWIE BYDŁA MLECZNEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik logistyk Symbol cyfrowy: 342 [04] STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Kształcenie w zawodzie technik logistyk powinno si odbywa zgodnie z podstaw programow

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNOLOGII PRZEWOZU W TRANSPORCIE ROLNICZYM

OCENA TECHNOLOGII PRZEWOZU W TRANSPORCIE ROLNICZYM Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie OCENA TECHNOLOGII PRZEWOZU W TRANSPORCIE ROLNICZYM Streszczenie Przedstawiono wyniki badań terenowych dotyczących oceny

Bardziej szczegółowo

Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt

Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt Sławomir Kocira Stanisław Parafiniuk Józef Sawa 1 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Koszty eksploatacji środków transportowych w gospodarstwach ukierunkowanych na chów zwierząt Wprowadzenie W każdej

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

System Connector Opis wdrożenia systemu

System Connector Opis wdrożenia systemu System Connector Opis wdrożenia systemu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spistre ci Wymagania z perspektywy Powiatowego Urzdu Pracy... 3

Bardziej szczegółowo