PROSPEKT EMISYJNY. EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY. EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY EUROMARK POLSKA Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Podmiotem oferuj cym papiery warto ciowe Emitenta jest: Millennium Dom Maklerski Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A Doradc finansowym Emitenta jest: Central Europe Trust Polska Spó ka z ograniczon odpowiedzialno ci z siedzib w Warszawie, ul. Ks. I. Skorupki 5 Niniejszy Prospekt zosta zatwierdzony przez Komisje Papierów Warto ciowych i Gie d w dniu 23 sierpnia 2006 r. Termin wa no ci Prospektu wynosi 12 miesi cy od dnia udost pnienia Prospektu po raz pierwszy do publicznej wiadomo ci. Prospekt w formie drukowanej wraz z za cznikami i aneksami aktualizuj cymi jego tre zostanie udost pniony do publicznej wiadomo ci, co najmniej na pi dni roboczych przed dniem rozpocz cia subskrypcji Akcji Oferowanych, a tak e w okresie jego wa no ci w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Modli ska 244A, w siedzibie Oferuj cego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 123 A, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Warto ciowych i Gie d w Warszawie, Pl. Powsta ców Warszawy 1; w Centrum Promocji Gie dy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A., ul. Ksi ca 4 oraz w Punktach Obs ugi Klienta wymienionych w pkt Rozdzia u IV Prospektu, a tak e dodatkowo w formie elektronicznej w sieci Internet na stronie

2

3 Spis treści SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODSUMOWANIE Doradcy Emitenta Kluczowe informacje dotyczące Emitenta Wybrane dane finansowe Historia i rozwój Emitenta Ogólny zarys działalności Czynniki ryzyka Prognozy wyników Informacje o dyrektorach, wyższym szczeblu zarządzania i pracownikach Informacje o Członkach Zarządu Informacje o osobach zarządzających wyższego szczebla Informacje o pracownikach Informacje finansowe Przyczyny oferty i wykorzystanie wpływów pieniężnych Statystyka i harmonogram oferty Statystyka oferty Przewidywany harmonogram oferty Sprzedający akcjonariusze Rozwodnienie (jedynie kapitałowe papiery wartościowe) Koszty emisji Kapitał akcyjny ROZDZIAŁ II CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko związane z charakterem działalności operacyjnej Emitenta Ryzyko związane z procesem produkcji Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców Ryzyko związane z uzależnieniem od klientów i kanałów dystrybucji Ryzyko związane z pogorszeniem się sytuacji finansowej klientów Emitenta Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko związane z warunkami pogodowymi Ryzyko związane ze zmianami mody i stosowanymi technologiami Ryzyko związane z zarządzanym portfelem marek Ryzyko związane z uprawnieniami T.M.R. Investments Ltd Ryzyko związane z ograniczeniem zasięgu terytorialnego działalności ze względu na regulacje ochrony znaków towarowych Ryzyko związane z zarejestrowaniem znaku towarowego Ryzyko związane z umową dotyczącą znaku towarowego Alpinus Czynniki ryzyka związane z otoczeniem w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z warunkami makroekonomicznymi Polski Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w krajach eksportowych Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną na Dalekim Wschodzie Ryzyko związane z fluktuacją wysokości kursów walutowych Ryzyko związane ze wzrostem krajowej i zagranicznej konkurencji na rynku Ryzyko związane ze zmianami przepisów prawa oraz jego interpretacji Ryzyko związane ze zmianami w polityce celnej Unii Europejskiej Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i z wtórnym obrotem akcjami Ryzyko niedojścia Publicznej Oferty do skutku Ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu Akcji Serii A, Akcji Serii B i Praw Do Akcji Serii B do obrotu giełdowego lub odmowa wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B i Praw Do Akcji Serii B do obrotu giełdowego Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji Emitenta i płynności obrotu Ryzyko związane z notowaniem Praw do Akcji Serii B Ryzyko wynikające z art. 16, art. 17 i art. 18 Ustawy o Ofercie Publicznej Ryzyko zawieszenia notowań Ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego Ryzyko nałożenia przez KPWiG kar w przypadku niewykonywania lub nienależytego dopełniania wymaganych prawem obowiązków Prospekt emisyjny akcji 2

4 Spis treści ROZDZIAŁ III DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE Euromark Polska S.A. Emitent Nazwa, siedziba i adres Emitenta Osoby fizyczne działające w imieniu Emitenta Oświadczenie o odpowiedzialności Emitenta Wprowadzający Nazwa, siedziba i adres Wprowadzającego Osoba fizyczna działająca w imieniu Wprowadzającego Oświadczenie o odpowiedzialności Wprowadzającego Wierciński Kwieciński Baehr Sp.k Nazwa, siedziba Doradcy Prawnego Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Prawnego Oświadczenie o odpowiedzialności Doradcy Prawnego Millennium Dom Maklerski S.A Nazwa, siedziba i adres Oferującego Osoby fizyczne działające w imieniu Oferującego Oświadczenie o odpowiedzialności Oferującego Central Europe Trust - Polska Sp. z o.o Nazwa, siedziba i adres Doradcy Finansowego Osoby fizyczne działające w imieniu Doradcy Finansowego Oświadczenie o odpowiedzialności Doradcy Finansowego Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Nazwa, siedziba i adres podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Oświadczenie osoby dokonującej badania sprawozdania finansowego Emitenta BIEGLI REWIDENCI Nazwa, siedziba adres oraz opis przynależności do organizacji zawodowych WYBRANE DANE FINANSOWE CZYNNIKI RYZYKA O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE O EMITENCIE Historia i rozwój Emitenta Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta Miejsce rejestracji Emitenta oraz jego numer rejestracyjny Data utworzenia Emitenta oraz czas na jaki został utworzony Siedziba i forma prawna Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz adres i numer telefonu jego siedziby statutowej Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Inwestycje Opis głównych inwestycji Emitenta za każdy rok obrotowy w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi do daty sporządzenia dokumentu rejestracyjnego Opis podstawowych inwestycji Emitenta w trakcie realizacji z uwzględnieniem ich geograficznego umiejscowienia (krajowe i zagraniczne) oraz metody ich finansowania (wewnętrzne lub zewnętrzne) Informacje dotyczące przyszłych inwestycji, co do których Emitent złożył wiążące zobowiązania ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI Działalność podstawowa Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary działalności oraz rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności Główne kategorie produktów Marki Kanały dystrybucyjne Główne rynki Opis rynku outdoorowego Główne rynki w ujęciu geograficznym W przypadku, gdy na informacje podane zgodnie z wymogami pkt 6.1. i 6.2. miały wpływ czynniki nadzwyczajne, należy wskazać te czynniki Prospekt emisyjny akcji

5 Spis treści 6.4. Podsumowanie podstawowych informacji dotyczących uzależnienia Emitenta i jego spółek zależnych od patentów lub licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo od nowych procesów produkcyjnych Znaki towarowe i licencje Patenty, wzory i prawa autorskie Oprogramowanie komputerowe Pozostałe zagadnienia: nieuczciwa konkurencja, reklama, konsumenci Umowy Współpracy Umowy Agencyjne Umowy kredytu Umowy ubezpieczenia Umowy leasingu Spółki zależne od Emitenta Założenia wszelkich stwierdzeń, oświadczeń lub komunikatów Emitenta dotyczących jego pozycji konkurencyjnej Informacje o źródłach zaopatrzenia i udziale największych dostawców w całkowitej wielkości dostaw Podział geograficzny Dostawy Emitenta według producentów Informacje o uzależnieniu od odbiorców i udziale największych odbiorców w całkowitej wartości sprzedaży STRUKTURA ORGANIZACYJNA Opis struktury organizacyjnej Emitenta Wykaz istotnych podmiotów zależnych Emitenta Eurotech Leisure Ltd Firma Siedziba i adres Wpis w rejestrze przedsiębiorców Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Udziałowcy Członkowie organu zarządzającego Camar Sp. z o.o Firma Siedziba i adres Wpis w rejestrze przedsiębiorców Przedmiot działalności Kapitał zakładowy Udziałowcy Członkowie zarządu ŚRODKI TRWAŁE Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości Nieruchomości Emitenta Nieruchomości położone we wsi Skierdy nr 34, gmina Jabłonna Umowy Najmu Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe Opis zagadnień i wymogów związanych z ochroną środowiska, które mogą mieć wpływ na wykorzystanie przez Emitenta rzeczowych aktywów trwałych PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Sytuacja finansowa Wynik operacyjny Informacje dotyczące jakichkolwiek elementów polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej oraz czynników, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub pośrednio mieć istotny wpływ na działalność Emitenta ZASOBY KAPITAŁOWE Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta (zarówno krótko- jak i długoterminowego) Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków pieniężnych Emitenta Informacje na temat potrzeb kredytowych oraz struktury finansowania Emitenta Prospekt emisyjny akcji 4

6 Spis treści Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub które mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na działalność operacyjną Emitenta Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy potrzebnych do zrealizowania zobowiązań przedstawionych w pozycjach i BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE Opis strategii badawczo-rozwojowej Emitenta za okres objęty historycznymi informacjami finansowymi Patenty i licencje posiadane przez Emitenta INFORMACJE O TENDENCJACH Najistotniejsze ostatnio występujące tendencje w produkcji, sprzedaży i zapasach oraz kosztach i cenach sprzedaży za okres od daty zakończenia ostatniego roku obrotowego do daty dokumentu rejestracyjnego Znaczące tendencje dotyczące sieci dystrybucyjnej Emitenta Znaczące tendencje dotyczące produkcji Emitenta oraz warunków związanych z outsourcingiem produkcji na Dalekim Wschodzie Informacje dotyczące sezonowości sprzedaży i poziomu zapasów Informacje na temat jakichkolwiek znanych tendencji, niepewnych elementów, żądań, zobowiązań lub zdarzeń, które wedle wszelkiego prawdopodobieństwa mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Emitenta, przynajmniej do końca bieżącego roku obrotowego PROGNOZY WYNIKÓW Oświadczenie wskazujące podstawowe założenia, na których Emitent opiera swoje prognozy Raport niezależnego biegłego rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych Prognozy wyników ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA Informacje dotyczące składu organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, założycieli oraz osób zarządzających wyższego szczebla Informacje o członkach organów zarządzających Informacje o członkach organów nadzorczych Informacje o osobach zarządzających wyższego szczebla Informacje na temat konfliktu interesów w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych oraz wśród osób zarządzających wyższego szczebla Potencjalny konflikt interesów u osób wskazanych w pkt Wszystkie umowy i porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby opisane w pkt 14.1 zostały wybrane na członków organów Emitenta albo na osoby zarządzające wyższego szczebla Szczegółowe informacje na temat ograniczeń uzgodnionych przez osoby, o których mowa w pkt 14.1, w zakresie zbycia w określonym czasie posiadanych przez nie papierów wartościowych WYNAGRODZENIE I INNE ŚWIADCZENIA Wypłacone wynagrodzenia oraz świadczenia pozapłacowe Ogólna wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta kwota lub jego podmioty zależne na świadczenia rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO Data zakończenia obecnej kadencji oraz okres przez jaki członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych sprawowali swoje funkcje Informacje o umowach świadczenia usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy Zarząd Rada Nadzorcza Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń Emitenta, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad funkcjonowania tych komicji Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego ZATRUDNIENIE Liczba pracowników oraz struktura zatrudnienia Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Emitenta Prospekt emisyjny akcji

7 Spis treści Informacje na temat wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa pracowników w kapitale Emitenta GŁÓWNI AKCJONARIUSZE Informacje na temat osób innych niż członkowie organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, których w sposób bezpośredni lub pośredni mają udziały w kapitale zakładowym Emitenta lub prawa głosu podlegające zgłoszeniu na mocy prawa Informacje o innych prawach głosu posiadanych przez głównych akcjonariuszy Emitenta Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta, lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem Informacje na temat wszelkich wiadomych Emitentowi ustaleń, w wyniku których, w przyszłości mogą nastąpić zmiany w sposobie kontroli Emitenta TRANSAKCJE ZE STRONAMI POWIĄZANYMI MAJĄCE ISTOTNE ZNACZENIE DLA EMITENTA INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT Historyczne informacje finansowe Opinia z badania sprawozdania finansowego spółki Euromark Polska S.A. sporządzonego za okres Opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Euromark Polska S.A. sporządzonego za okres według MSR Opinia z badania sprawozdania finansowego spółki Euromark Polska sp. z o.o sporządzonego za okres Opinia z badania sprawozdania finansowego spółki Euromark Polska sp. z o.o sporządzonego za okres Informacje finansowe pro forma Wprowadzenie do danych finansowych pro forma w rozumieniu Rozporządzenia nr 809/ Raport z atestacji skonsolidowanych informacji finansowych pro forma za okres od 1 marca 2005 roku do 28 lutego 2006 roku Skonsolidowany bilans pro forma na dzień 28 lutego 2005 roku oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat pro forma za okres od 1 marca 2005 roku do 28 lutego 2006 roku Sprawozdania finansowe Jednostkowe sprawozdania finansowe Skonsolidowane sprawozdania finansowe Badanie historycznych rocznych informacji finansowych Opinia biegłych rewidentów o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych Wskazanie innych informacji zawartych w Prospekcie, które zostały zbadane przez Biegłego Rewidenta Źródło danych finansowych niepochodzących ze sprawozdań finansowych Data najnowszych informacji finansowych Śródroczne informacje finansowe i inne Opis polityki Emitenta dotyczący wypłaty dywidendy oraz wszelkie ograniczenia w tym zakresie Postępowania sądowe i arbitrażowe Znaczące zmiany w sytuacji finansowej i ekonomicznej Emitenta INFORMACJE DODATKOWE Kapitał zakładowy Emitenta Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Akcje niereprezentujące kapitału zakładowego Akcje Emitenta w posiadaniu Emitenta, przez inne osoby w imieniu Spółki lub podmiotów zależnych Spółki Zamienne papiery wartościowe, wymienne papiery wartościowe lub papiery wartościowe z warrantami Prawa nabycia lub zobowiązania w odniesieniu do kapitału docelowego, ale niewyemitowanego lub zobowiązania do podwyższenia kapitału Informacja o kapitale członka grupy kapitałowej Spółki, który jest podmiotem opcji lub wobec którego zostało uzgodnione warunkowo lub bezwarunkowo, że stanie się on przedmiotem takich opcji Dane historyczne na temat kapitału zakładowego Spółki Umowa i statut Spółki Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca w umowie i statucie spółki, w którym są one określone Prospekt emisyjny akcji 6

8 Spis treści Postanowienia umowy, statutu lub regulaminów Emitenta odnoszące się do członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Opis praw, przywilejów i ograniczeń związanych z każdym rodzajem istniejących akcji Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki Inne prawa, przywileje i ograniczenia Opis działań niezbędnych do zmian praw posiadaczy akcji, ze skazaniem tych zasad, które mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa Zasady określające sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń oraz nadzwyczajnych walnych zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich Opis postanowień umowy, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem Wskazanie ewentualnych postanowień umowy spółki, statutów lub regulaminu emitenta, określających próg posiadania, powyżej którego posiadanie udziałów musi być ujawnione Opis zasad i warunków nałożonych zapisami umowy i statutu Spółki, jej regulaminami, którym podlegają zmiany kapitału, w przypadku gdy zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone wymogami obowiązującego prawa ISTOTNE UMOWY INNE NIŻ UMOWY ZAWIERANE W NORMALNYM TOKU DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW ORAZ OŚWIADCZENIE O UDZIAŁACH DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU NFORMACJE O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH ROZDZIAŁ IV DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Oświadczenie o kapitale obrotowym Kapitalizacja i zadłużenie Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych Informacja o papierach wartościowych, które będą oferowane / dopuszczone do obrotu Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu papierów wartościowych Przepisy prawne, na mocy których zostały utworzone papiery wartościowe Wskazanie, czy papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane do obrotu są papierami imiennymi czy też na okaziciela oraz czy mają one formę zdematerializowaną Waluta emisji papierów wartościowych Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanymi z akcjami oraz procedury wykonywania tych praw Prawa majątkowe Prawo do pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela Prawo do dywidendy Prawo do udziału w majątku Spółki Prawa korporacyjne Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo głosu Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art Kodeksu Spółek Handlowych Prawo żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami Prawo do żądania zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych) Prawo akcjonariusza do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa Postanowienia w sprawie umorzenia Postanowienia w sprawie zamiany Podstawy emisji oferowanych lub dopuszczanych papierów wartościowych Przewidywana data emisji papierów wartościowych Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych Prospekt emisyjny akcji

9 Spis treści 4.9. Informacje na temat istniejących ofert przyjęcia lub innych procedur wykupu i sprzedaży papierów wartościowych Informacje na temat publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego Informacje na temat opodatkowania papierów wartościowych Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY Warunki, statystyka i przewidywany harmonogram oferty oraz działania wymagane przy składaniu zapisów Warunki oferty Wielkość ogółem emisji lub oferty Terminy obowiązywania oferty i opis procedury składania zapisów Terminy oferty Procedura składania zapisów Wycofanie lub zawieszenie oferty Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu nadpłaconych kwot Minimalna lub maksymalna wielkość zapisu Termin, w którym możliwe jest wycofanie zapisu Sposób i terminy przewidziane na wnoszenie wpłat na akcje oraz dostarczenie akcji Zasady dokonywania wpłat Dostarczenie akcji Opis sposobu podania wyników oferty do publicznej wiadomości Procedury związane z wykonaniem praw pierwokupu, zbywalność praw do subskrypcji akcji oraz sposób postępowania z prawami do subskrypcji akcji, które nie zostały wykonane Zasady dystrybucji i przydziału Rodzaje inwestorów, którym oferowane są akcje Zamiary znacznych akcjonariuszy i członków organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych Emitenta co do uczestniczenia w subskrypcji Informacje podawane przed przydziałem Podział oferty na transze Zmiana wielkości transz Przydział w Transzy Indywidualnej Przydział w Transzy Instytucjonalnej wraz z opisem preferencji w przydziale Sposób traktowania przy przydziale akcji Minimalna wielkość pojedynczego przydziału w Transzy Indywidualnej Termin zakończenia Publicznej Oferty Wielokrotne zapisy Procedura zawiadamiania inwestorów o liczbie przydzielonych akcji Nadprzydział i opcja dodatkowego przydziału typu green shoe Cena Wskazanie ceny, po której będą oferowane akcje Zasady podania do publicznej wiadomości ceny akcji w ofercie Podstawa ceny emisji w przypadku ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru Porównanie opłat ze strony inwestorów w ofercie publicznej oraz efektywnych wpłat gotówkowych dokonanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo osoby zarządzające wyższego szczebla lub osoby powiązane w transakcjach przeprowadzonych w ciągu ostatniego roku Plasowanie i gwarantowanie Dane na temat koordynatorów całości i poszczególnych części oferty oraz podmiotów zajmujących się plasowaniem w różnych krajach, w których ma miejsce oferta Dane na temat agentów ds. płatności i podmiotów świadczących usługi depozytowe Dane na temat podmiotów, które podjęły się gwarantowania emisji oraz podmiotów, które podjęły się plasowania oferty Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji DOPUSZCZENIE DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU Wskazanie czy oferowane akcje są lub będą przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu Rynki regulowane lub rynki równoważne, na których są dopuszczone do obrotu akcje tej samej klasy, co Akcje Oferowane lub dopuszczane do obrotu Prospekt emisyjny akcji 8

10 Spis treści 6.3. Informacje na temat charakteru oraz liczby i cech akcji, których dotyczy subskrypcja lub plasowanie o charakterze prywatnym lub publicznym Dane na temat pośredników w obrocie na rynku wtórnym Działania stabilizacyjne INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ Dane na temat osób oferujących papiery wartościowe do sprzedaży Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli papierów wartościowych Umowy zakazu sprzedaży akcji typu lock-up KOSZTY EMISJI LUB OFERTY Wpływy pieniężne netto ogółem oraz szacunkowa wielkość wszystkich kosztów emisji lub oferty ROZWODNIENIE INFORMACJE DODATKOWE Opis zakresu działań Doradców związanych z Emisją Wskazanie innych informacji, które zostały zbadane lub przejrzane przez uprawnionych biegłych rewidentów oraz w odniesieniu do których sporządzili oni raport Dane na temat eksperta Potwierdzenie, że źródła informacji uzyskane od osób trzecich zostały dokładnie powtórzone. Źródła tych informacji Formularz zapisu na Akcje Serii B Wykaz Punktów Obsługi Klienta Millennium Dom Maklerski S.A Definicje i objaśnienia skrótów Prospekt emisyjny akcji

11 Rozdział Rozdzia I Podsumowanie EUROMARK POLSKA POLSKA S.A. S.A. ROZDZIA I PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie powinno by rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu. Ka da decyzja o inwestycji w Akcje Emitenta oferowane na podstawie niniejszego Prospektu powinna by oparta na rozwa eniu przez inwestora ca o ci informacji zawartych w Prospekcie. W przypadku wyst pienia do s du z roszczeniem odnosz cym si do Prospektu skar cy inwestor mo e, na mocy ustawodawstwa danego pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej, mie obowi zek poniesienia kosztów przet umaczenia Prospektu przed rozpocz ciem post powania s dowego. Odpowiedzialno cywilna wi e te osoby, które sporz dzi y niniejsze podsumowanie cznie z ka dym jego t umaczeniem i wnioskowa y o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku gdy podsumowanie jest wprowadzaj ce w b d, niedok adne lub niezgodne w zestawieniu z pozosta ymi cz ciami Prospektu. 1. Doradcy Emitenta Doradca Prawny Doradc prawnym Emitenta jest kancelaria Wierci ski Kwieci ski Baehr Sp. k. Doradca Finansowy Doradc finansowym Emitenta jest Central Europe Trust Polska Sp. z o.o. Podmiot maklerski Oferuj cym papiery warto ciowe Emitenta jest Millennium Dom Maklerski Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. 2. Kluczowe informacje dotycz ce Emitenta 2.1. Wybrane dane finansowe Jednostkowe dane finansowe Emitenta zosta y przedstawione dla okresu 14 miesi cy zako czonego 28 lutego 2006 r. oraz dla lat 2004 i Skonsolidowane dane Emitenta zosta y zaprezentowane dla okresu 14 miesi cy Rozdzia zako czonego I Podsumowanie 28 lutego Wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta za okres / II XII XII 2003 Przychody ze sprzeda y netto (w tys. PLN) EBITDA* (w tys. PLN) EBIT** (w tys. PLN) Zysk netto (w tys. PLN) Suma aktywów (w tys. PLN) Aktywa trwa e (w tys. PLN) Aktywa obrotowe (w tys. PLN) Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania (w tys. PLN) Kapita w asny (aktywa netto) (w tys. PLN) ród o: Obliczenia bazuj ce na sprawozdaniach finansowych za okres ko cz cy si 28 lutego 2006 r., 31 grudnia 2004 r. i 31 grudnia 2003 r. Prospekt emisyjny akcji 10 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta za okres I 2005 II I II 2006 Przychody ze sprzeda y netto (w tys. PLN) Prospekt EBITDA* emisyjny (w tys. PLN) akcji EBIT** (w tys. PLN) Zysk netto (w tys. PLN) 6 505

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B

PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B TelForceOne Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 Adres Biura Zarządu Emitenta: 51-180 Psary koło Wrocławia,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kiełpinie, ul. Ogrodowa 27/29 www.wittchen.com Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną do 384.800 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku

Prospekt Emisyjny. PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Prospekt Emisyjny PBS FINANSE SA z siedzibą w Sanoku Niniejszy Prospekt został przygotowany w związku z: Publiczną Ofertą w wykonaniu prawa poboru 52.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. PROSPEKT EMISYJNY SMT S.A. (dawniej Grupa SMT S.A.) z siedzibą w Warszawie www.smtsa.pl związany z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym 3.672.780 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie

Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie PROSPEKT EMISYJNY Dekpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Pinczynie www.dekpol.pl Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.300.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

P R O S P E K T E M I S Y J N Y

P R O S P E K T E M I S Y J N Y P R O S P E K T E M I S Y J N Y Platinum Properties Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa, www.ppgsa.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu:

PROSPEKT EMISYJNY. Podmiot oferujący akcje: Doradca prawny: Na podstawie niniejszego Prospektu: PROSPEKT EMISYJNY Na podstawie niniejszego Prospektu: IZOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem 47-120 Zawadzkie, ul. Polna 3 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izostal.com.pl - oferowanych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA INTERBUD Lublin S.A. Prospekt emisyjny 2010 PROSPEKT EMISYJNY INTERBUD LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Oferty Publicznej 2.000.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

LUBAWA Spółka Akcyjna

LUBAWA Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY AKCJI LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubawie, adres: 14-260 Lubawa, ul. Dworcowa 1 http://www.lubawa.com.pl Publiczna Oferta 58 000 000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E kierowana

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI SFINKS POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82 www.sfinks.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się dotychczasowym Akcjonariuszom

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768

PROSPEKT EMISYJNY. FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 PROSPEKT EMISYJNY FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289768 Oferta publiczna 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. VANTAGE Development Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY VANTAGE Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000030117 Oferta Publiczna 1 453 285 akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie

Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Prospekt Emisyjny Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa www.bosbank.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu

PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Wołczyńska 37, 60-003 Poznań zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000270885 www.komputronik.com Niniejszy prospekt został

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku

Data zatwierdzenia: 28 września 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D i E zwykłych na

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów,

PROSPEKT EMISYJNY. IZO-BLOK Spółka Akcyjna. z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, PROSPEKT EMISYJNY IZO-BLOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Narutowicza 15, 41-503 Chorzów, adres głównej strony internetowej Emitenta: www.izo-blok.pl Sporządzony w związku z ubieganiem się

Bardziej szczegółowo