PL B1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa,PL BUP 21/04

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa,PL BUP 21/04"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C09K 17/40 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Sposób stabilizacji popiołów i mieszanin popiołowo-żużlowych oraz gruntów spoistych (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 21/04 (73) Uprawniony z patentu: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa,PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/08 (72) Twórca(y) wynalazku: Cezary Kraszewski,Nasielsk,PL Jan Pachowski,Warszawa,PL Leszek Rafalski,Warszawa,PL Piotr Żuławnik,Warszawa,PL (57) 1. Sposób stabilizacji popiołów i mieszanin popiołowo-żużlowych oraz gruntów spoistych, polegający na wymieszaniu ich z dodatkiem stabilizującym i zagęszczeniu na miejscu wbudowania, znamienny tym, że jako dodatek stabilizujący stosuje się produkt w postaci proszku, powstający z zestalenia wapnem palonym płynnych, uwodnionych osadów porafineryjnych, który dodaje się w ilości od 2 do 10% w stosunku do masy szkieletu gruntowego. PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób stabilizacji popiołów i mieszanin popiołowo-żużlowych oraz gruntów spoistych do celów budownictwa drogowego, zwłaszcza do wykonywania nasypów i ulepszonego podłoża drogowego. Popioły oraz mieszaniny popiołowo-żużlowe są cennym materiałem budowlanym, chętnie stosowanym w drogownictwie, jeżeli spełniają wymagania określone w normach PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania i PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne. Natomiast istotne problemy z utylizacją nastręcza ta część odpadów, która nie spełnia wymagań określonych w ww. normach i w związku z tym nie nadaje się do bezpośredniego wykorzystania w budownictwie drogowym. Niezgodność z wymaganiami dotyczy przede wszystkim dwu parametrów: pęcznienia liniowego oraz nośności po pełnym nasyceniu wodą. Warunkiem wykorzystania takich popiołów i mieszanin popiołowo-żużlowych, podobnie jak i mało i średnio-spoistych gruntów naturalnych było ich ulepszenie dodatkami lub zastosowanie specjalnych metod wbudowania. Znane i powszechnie stosowane sposoby stabilizacji popiołów i mieszanin popiołowo-żużlowych oraz gruntów spoistych na górne warstwy nasypów i ulepszone podłoże drogowe polegają na dodawaniu do nich spoiwa mineralnego, jak wapno palone mielone lub wapno hydratyzowane w ilości 2-6%, cement w ilości 6-10%, ewentualnie aktywne popioły lotne, zawierające wolny tlenek wapnia (CaO). Ilość spoiwa zależy od rodzaju stabilizowanego materiału i przeznaczenia. Zabiegi te są jednak kosztowne i ze względów ekonomicznych zmniejszyło się zainteresowanie wykorzystaniem odpadów przemysłowych, uznanych za nieprzydatne do bezpośredniego zastosowania w budownictwie, co powoduje zwiększenie składowisk, a tym samym zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Poprawę cech technicznych można również uzyskać przez dodawanie piasku nawet w ilości dwukrotnie większej niż popiołu bądź mieszanin popiołowo-żużlowych, co jest nieopłacalne ze względu na wysokie koszty zakupu i transportu piasku. Innym uciążliwym odpadem, którego utylizacja nastręcza wiele trudności, są zaolejone odpady przemysłu rafineryjnego. Przykłady wykorzystania tego odpadu w budownictwie drogowym, przedstawione w polskich opisach patentowych , i , polegają na wykonywaniu z nich nasypów i podbudów drogowych do dróg o bardzo małym ruchu, a także stosowaniu jako dodatku do stabilizacji gruntów spoistych. W przypadku wykonywania nasypów z odpadów przemysłowych, zawierających szkodliwe składniki rozpuszczalne w wodzie, konieczne było stosowanie warstwy neutralizacyjno-izolacyjnej do oddzielenia materiału nasypu od podłoża, którą stanowiła warstwa z gliny lub iłu grubości min. 20 cm, warstwa z piasku o grubości 50 cm lub z gruntów organicznych. W opisie patentowym przedstawiono warstwę neutralizacyjno-izolacyjną, wykonaną z gruntów stabilizowanych wapnem palonym, wapnem hydratyzowanym lub aktywnymi popiołami z węgla brunatnego w ilości 1-20%. Na tak wykonanej warstwie można było ułożyć nasyp z piasków zmieszanych z płynnymi i zaolejonymi osadami porafineryjnymi. W opisie patentowym nr przedstawiono sposób utylizacji odpadów zaolejonych przemysłu rafineryjnego o zawodnieniu powyżej 40%, polegający na wykorzystaniu tego odpadu do stabilizacji gruntów, zwłaszcza w budownictwie drogowym. Sposób polega na tym, że do płynnych osadów zaolejonych dodawano aktywne popioły z węgla brunatnego lub popioły uzyskane z odsiarczania spalin w instalacjach energetycznych. Uzyskaną mieszankę składowano w pryzmach, ułożonych na warstwie filtracyjnej i po odsączeniu wody wykorzystywano tę mieszankę do stabilizacji gruntów spoistych na podbudowy drogi o ruchu lekkim lub do budowy nasypów komunikacyjnych. Przedstawiony w opisie patentowym sposób utylizacji zaolejonych odpadów z przemysłu rafineryjnego w postaci płynnej polega na tym, że odpady w ilości 5-50% same lub z dodatkiem wapna miesza się z gruntem piaszczystym i mieszankę tę używa się do budowy obwałowania zbiorników przemysłowych lub do dolnej warstwy nawierzchni drogowej, eksploatowanej przy obciążeniu ruchem lekkim. Żadna ze znanych technologii nie rozwiązała problemu utylizacji znacznej część mieszanin popioło-żużli i popiołów lotnych, charakteryzujących się dużym pęcznieniem i niską nośnością po nasyceniu wodą, a także nie został rozwiązany problem wykorzystania zaolejonych odpadów przemysłu rafineryjnego, ponieważ znane ww. sposoby utylizacji mają wiele mankamentów technicznych, ograniczających ich zakres stosowania.

3 PL B1 3 Okazało się, że możliwe jest uzyskanie bardzo dobrych efektów technicznych w wyniku łącznego wykorzystania w budownictwie drogowym obu ww. odpadów, tj. tej części popiołów lotnych lub popioło-żużli z węgla kamiennego, które dotychczas uznawane były za nieprzydatne do budownictwa oraz zaolejonych odpadów przemysłu rafineryjnego. Sposób według wynalazku polega na tym, że nieaktywne popioły lotne i mieszanki popiołowo- -żużlowe oraz grunty spoiste stabilizuje się dodatkiem od 2 do 10% produktu w postaci proszku, powstającego z uwodnionych osadów porafineryjnych, zestalonych dodatkiem wapna palonego. Materiały te miesza się z dodatkiem produktu na miejscu wbudowania frezą, bądź w mieszarce stacjonarnej i po równomiernym rozłożeniu w miejscu wbudowania zagęszcza warstwami w znany sposób. Produkt, powstający z uwodnionych osadów porafineryjnych, zawiera co najmniej 30% tlenku wapnia CaO, a w korzystnym wykonaniu od 30 do 40% CaO, ma uziarnienie do 2 mm, wilgotność mniejszą od 10% i aktywność, określoną przyrostem temperatury w 20% roztworze kwasu solnego, większą od 25 C. Produkt stosuje się jako dodatek stabilizujący do nieaktywnych popiołów lotnych z węgla kamiennego lub mieszanek popiołowo-żużlowych z węgla kamiennego, ewentualnie do gruntów spoistych. Materiały te, po wymieszaniu z produktem, stosuje się do budowy nasypów lub do ulepszenia podłoża pod podbudowy drogowe. Budowa realizowana jest warstwami cm w znany sposób, jak przy stabilizacji spoiwem mineralnym, np. cementem. Przeprowadzone badania potwierdziły, że dodatek produktu do popiołu lub mieszaniny popioło- -żużli lub gruntu o właściwościach zbliżonych do pyłów bądź pyłów piaszczystych, a więc materiałów wrażliwych na działanie wody i mrozu, nienadających się do budownictwa drogowego bez stosowania specjalnych technologii wbudowania, powoduje, że grunty te uzyskują trwałą nośność i dalszy jej wzrost, nawet podczas nasycenia wodą. Stwierdzono także, że dodatek produktu według wynalazku redukuje niekorzystne zjawisko pęcznienia popiołu, mieszaniny popioło-żużli a także gruntów, które wykazywały cechy materiału pęczniejącego i wysadzinowego. Korzyści wynikające z zastosowania wynalazku, to przede wszystkim wyeliminowanie w budowie dróg i nasypów dużych ilości piasku, który jest materiałem coraz bardziej deficytowym i kosztownym oraz zastąpienie tego piasku odpadem przemysłowym, wymagającym utylizacji w celu ochrony środowiska. Dodatek do mieszanki produktu według wynalazku znakomicie redukuje pęcznienie i działa znacznie skuteczniej niż dodatek piasku, ponieważ powoduje duży wzrost nośności mieszanki, co ma szczególne znaczenie przy stosowaniu w robotach drogowych tego nowego materiału. Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w następujących przykładach wykonania: P r z y k ł a d I Mieszanina popiołowo-żużlowa, powstająca ze spalania węgla kamiennego, składowana w stawach osadowych, została poddana badaniom w wyniku, których stwierdzono, że jest to materiał o wskaźniku piaskowym WP=18% i pęcznieniu liniowym p=6,02%, a więc zalicza się do gruntów wysadzinowych, zgodnie z normą PN-S-02205:1998, i nie nadaje się do budowy nasypów drogowych. Zestawienie wyników badań mieszaniny popiołowo-żużlowej podano w tabeli 1. T a b e l a 1 - Wyniki badań uśrednionej próbki mieszaniny popiołowo-żużlowej. Lp. Wyszczególnienie cech Jednostka Wartość pomierzona Wartość wymagana (PN-S-02205) Badanie wg 1 Uziarnienie a) zawartość frakcji > 2 mm b) zawartość frakcji < 0,075 mm % % 11,8 48, PN-88/B PN-88/B Zawartość niespalonego węgla (met. prażenia) % 4,8 10 PN-88/B Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego g/cm 3 1,102 1,00 PN-88/B Wskaźnik nośności (CBR 7 ) po 4 dobach nasycenia wodą % 2 10 PN-S Pęcznienie liniowe a) bez obciążenia % b) z obciążeniem 3 kn/m 2 % 6,02 0,2 2,0 0,5 PN-S PN-S-02205

4 4 PL B1 Jak wynika z danych, przedstawionych w tabeli 1, mieszanina popiołowo-żużlowa nie spełnia wymagań normy PN-S-02205:1998 pod względem przydatności do budowy nasypów ze względu na: niską wartość wskaźnika nośności - w noś - niska nośność (CBR<10%), uniemożliwiającą prowadzenie robót ziemnych oraz poruszanie się sprzętu budowlanego (koleiny), zbyt wysoką wartość pęcznienia p oznaczającą, że materiał jest wrażliwy na działanie wody i mrozu. Aby spełnić wymagania stawiane mieszaninom popiołowo-żużlowym wg PN-S-02205:1998, a więc zmniejszyć pęcznienie i zwiększyć nośność, do mieszanki tej dodano od 2%, 4% i 6% produktu w postaci proszku, powstającego z uwodnionych osadów porafineryjnych, zestalonych dodatkiem wapna palonego mielonego w ilości 30%, do postaci proszku o właściwościach podanych w tabeli 2. T a b e l a 2 - Zestawienie cech fizyko-mechanicznych produktu, dodawanego do mieszaniny popiołowo-żużlowej. Lp. Badana cecha Wartość 1. Wilgotność naturalna w nt [%] 14 2 Gęstość objętościowa w stanie luźnym [g/cm 3 ] 0,737 3 Maksymalny ciężar objętościowy szkieletu ρ ds. [g/cm 3 ] 1,012 4 Aktywność produktu Δt [ C] 28 5 Analiza sitowa (na mokro) pozostaje na sicie # w % masy 2,00 mm 1,00 mm 0,50 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,075 mm Przechodzi przez sito # 0,075 mm 0,52 1,26 0,94 1,82 1,93 1,33 92,20 6 Zawartość wolnego CaO% 22 7 Barwa jasnoszara W celach porównawczych mieszaninę popiołowo-żużlową ulepszono znaną dotychczas metodą przez doziarnienia piaskiem, w proporcji 1:1 objętościowo. Wyniki badań mieszanin popiołowo-żużlowych: z dodatkiem 2%, 4% i 6% produktu i z dodatkiem piasku podano w tabeli 3. Lp. T a b e l a 3 - Wyniki badań mieszanin popiołowo-żużlowych: z dodatkiem produktu i z dodatkiem piasku. Rodzaj pielęgnacji cylindrów do pomiarów nośności Dodatek piasku Dodatek produktu w % 1: W noś (CBR 7 ) bezpośrednio po zagęszczeniu w % W noś (CBR 7 ) po 4 dobach moczenia w wodzie z obciążeniem w % Pęcznienie liniowe w % 0,2 0,08 0,04 0,02 4 W noś (CBR 7 ) po 4 dobach moczenia w wodzie bez obciążenia w % Pęcznienie liniowe w % 3,5 0,11 0,05 0,04 Przedstawione w tabeli 1 i 3 wyniki badań, charakteryzujące mieszaniny popiołowo-żużlowe bez dodatków, i ulepszone produktem, zgodnie z wynalazkiem oraz ulepszony dodatkiem piasku, pozwalają na stwierdzenie, że dodatek produktu do mieszaniny popiołowo-żużlowej, już w ilości 2%, umożliwia uzyskanie pełnowartościowego materiału, przydatnego w budownictwie drogowym do budowy nasypów i podbudów. Materiał ten jest pod względem cech fizycznych porównywalny do uzyskanego z mieszaniny popiołowo-żużlowej uszlachetnionej piaskiem w stosunku 1:1 objętościowo. Zastosowanie do uszlachetnienia mieszaniny popiołowo-żużlowej dodatku produktu, uzyskanego z zestalenia uwodnionych osadów zaolejonych przemysłu rafineryjnego redukuje zjawisko pęcznienia praktycznie do 0% przy pęcznieniu materiału bez ulepszenia p= 6%, i powoduje znaczny wzrost nośności już przy dodaniu produktu w ilości nieprzekraczającej 4%. Stwierdzono ponadto, że okres pielęgnacji ponad 4 dni mieszaniny popiołowo-żużlowej z dodatkiem produktu według wynalazku nie

5 PL B1 5 wpływa na wzrost nośności, co stanowi potwierdzenie, że materiał ten osiąga maksymalną nośność w krótkim czasie po wbudowaniu, co jest dodatkową zaletą tego rozwiązania. P r z y k ł a d II Popioły lotne, wychwytywane w elektrofiltrach elektrociepłowni i transportowane na składowisko w stanie tylko zwilżonym, stanowią materiał drobnoziarnisty (bez domieszki żużlowej) i jako takie mogą być tylko stosowane jako dodatek do betonów, zapraw i cementu, natomiast nie nadają się do budowy nasypów drogowych i ulepszonego podłoża drogowego, ponieważ nie spełniają wymagań ze względu na utratę nośności po nasyceniu wodą i pęcznienie, powodujące powstawanie wysadzin. W celu uzyskania materiału, nadającego się do wykorzystania w budownictwie drogowym popiół ten wymieszano z produktem z zaolejonych osadów rafineryjnych, o cechach podanych w tabeli 1. Produkt dodano do popiołu w ilości 2%, 4% i 6%. Dodatkowo, do porównania cech uzyskanej mieszanki popiołów z dodatkiem produktu, wykonano drugą mieszankę z tego samego popiołu z dodatkiem piasku w proporcji objętościowej 1:1. Wyniki badań właściwości popiołów, mieszanki popiołów z dodatkiem produktu według wynalazku i mieszanki popiołów uszlachetnionych piaskiem podano w tabeli 4. T a b e l a 4 - Badania laboratoryjne próbek popiołów z elektrociepłowni i próbek popiołów ulepszonych dodatkiem piasku i produktu. Rodzaj próbki Lp. Badana cecha popiół Popiół z piaskiem Popiół o zawartości produktu w % Pęcznienie liniowe po 4 dobach - bez obciążenia - przy obciążeniu 3 kn 8,16 6,55 3,49 0,08 3,61 0,0 0,85 0,13 0,67 0,09 2. Wskaźnik nośności CBR bezpośrednio po wykonaniu próbek Wskaźnik nośności CBR 7 po 4 dobach moczenia z obciążeniem 3 kn/m Wskaźnik nośności CBR 7 po 4 dobach moczenia bez obciążenia Dane, przedstawione w tabeli 4, pozwalają na stwierdzenie, że na wzrost nośności CBR wpływa już niewielki, 2 procentowy dodatek produktu (badanie z obciążeniem po 4 dobach) w porównaniu do popiołów niemodyfikowanych. Pomiar wskaźnika nośności bez obciążenia wykazuje, że produkt dodany w ilości 4% do popiołu umożliwia uzyskanie wartości CBR zbliżonej do maksymalnej, która wraz ze zwiększaniem dodatku produktu już tylko nieznacznie wzrasta. Badania nośności mieszanki z obciążeniem i bez obciążenia mają istotne znaczenie do oceny przydatności materiału w budownictwie drogowym, ponieważ wyniki badania z obciążeniem informują o nośności warstwy przykrytej warstwą następną, tzn. nadległą, natomiast badanie bez obciążenia symuluje zachowanie się warstwy wierzchniej. Przedstawione w tabeli 4 wyniki badań świadczą, że same popioły, poddane pielęgnacji 4-dobowej z nasyceniem wodą, wykazują spadek nośności w porównaniu do nośności wyjściowej bezpośrednio po ubiciu (bez nasycenia wodą), natomiast popioły modyfikowane produktem, zgodnie z wynalazkiem, są mniej wrażliwe na nasycenie wodą i nawet charakteryzują się wzrostem nośności, co potwierdza ich dodatkową zaletę jako materiału przydatnego w drogownictwie, że bezpośrednio na wykonanej warstwie nasypu lub podbudowy możliwy jest bezpieczny ruch budowlany. Wyniki badania pęcznienia mieszanki z dodatkiem produktu potwierdzają, że uzyskany materiał ma cechy gruntu niewysadzinowego, co również potwierdza przydatność do robót drogowych. Budowę nasypu lub ulepszonego podłoża podbudowy realizuje się warstwami cm z nieaktywnych popiołów wymieszanych z produktem w postaci proszku, powstającym z zestalenia wapnem palonym płynnych, porafineryjnych osadów zaolejonych. Stabilizację popiołów wykonuje się metodą mieszania na miejscu wbudowania lub w wytwórni Ułożoną warstwę mieszanki zagęszcza się znanymi sposobami, przy wilgotności zbliżonej do optymalnej, dla uzyskania wskaźnika zagęszczenia i modułu odkształcenia zgodnego z wymaganiami dotyczącymi robót ziemnych. Efekt techniczny, wyrażony wartością wskaźnika nośności (CBR) wg PN-S-02205:1998, który można uzyskać w wyniku stabilizacji popiołu ze spalania węgla kamiennego dodatkiem produktu,

6 6 PL B1 zgodnie z wynalazkiem i dla porównania spoiwami mineralnymi -wapno, cement- są przedstawione na rysunku. Jak wynika z wykresu, przedstawionego na rysunku, korzyści ze stosowania wynalazku, oprócz wykorzystania dotychczas nieużytecznych i uciążliwych odpadów, to możliwość uzyskiwania efektów ekonomicznych, ponieważ produkt z zestalenia wapnem odpadów porafineryjnych niewiele kosztuje, w porównaniu z ceną wapna lub cementu, dotychczas stosowanych do stabilizacji popiołów i pomimo dwukrotnie większego zużycia produktu (w celu osiągnięcia wymaganych cech technicznych) w porównaniu ze znanymi spoiwami oszczędności są bardzo duże. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób stabilizacji popiołów i mieszanin popiołowo-żużlowych oraz gruntów spoistych, polegający na wymieszaniu ich z dodatkiem stabilizującym i zagęszczeniu na miejscu wbudowania, znamienny tym, że jako dodatek stabilizujący stosuje się produkt w postaci proszku, powstający z zestalenia wapnem palonym płynnych, uwodnionych osadów porafineryjnych, który dodaje się w ilości od 2 do 10% w stosunku do masy szkieletu gruntowego. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że produkt zawiera nie mniej niż 30% tlenku wapnia CaO, korzystnie 30-40%, ma uziarnienie do 2 mm i wilgotność nie przekraczającą 10% oraz aktywność, określoną przyrostem temperatury w 20% roztworze kwasu solnego większą od 25 C. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że produkt miesza się z nieaktywnymi popiołami z węgla kamiennego, ewentualnie mieszaninami popiołowo-żużlowymi z węgla kamiennego. 4. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że produkt miesza się z gruntami naturalnymi, spoistymi. Rysunek Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH

ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH ZASTOSOWANIE POPIOŁÓW LOTNYCH Z WĘGLA BRUNATNEGO DO WZMACNIANIA NASYPÓW DROGOWYCH prof. UZ, dr hab. Urszula Kołodziejczyk dr inż. Michał Ćwiąkała mgr inż. Aleksander Widuch a) popioły lotne; - właściwości

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni Skawina stabilizowanej wapnem lub cementem

Wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni Skawina stabilizowanej wapnem lub cementem Wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność mieszaniny popiołowo-żużlowej z Elektrowni Skawina stabilizowanej wapnem lub cementem Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu dodatku cementu lub

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Dróg g i Mostów. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa

Instytut Badawczy Dróg g i Mostów. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Warszawa Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA POLSKA, Kielce 12/13 maja 2005 r r Seminarium Techniczne Stabilizacja i ulepszanie gruntów wapnem w budownictwie drogowym Cezary KRASZEWSKI Dróg g i Mostów w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229864 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401393 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2012 (51) Int.Cl. C04B 28/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Temat: Badanie Proctora wg PN EN

Temat: Badanie Proctora wg PN EN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Technologia robót drogowych Temat: Badanie wg PN EN 13286-2 Celem ćwiczenia jest oznaczenie maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i wilgotności optymalnej

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA - 45233140-2 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

ST-5 Podbudowa z tłucznia

ST-5 Podbudowa z tłucznia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 Podbudowa z tłucznia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyf ikacji Technicznej... 3 1.2 Szczegółowy zakres robót... 3 1.3 Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym. dr inż. Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania

Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym. dr inż. Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania Podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami w budownictwie drogowym dr inż. Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania Tak było dotychczas Normy PN i dokumenty związane z podbudowami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D WYKONANIE NASYPÓW

D WYKONANIE NASYPÓW D 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypów. 1.2. Określenia podstawowe Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0-22) 811 03 83, fax: (0-22) 811 1792 APROBATA TECHNICZNA mdim Nr AT/2009-03-251O Nazwa wyrobu: Hydrauliczne spoiwo drogowe

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 75 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM (CPV 45233000-9) 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE NORMY A APROBATY TECHNICZNE

UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE NORMY A APROBATY TECHNICZNE Dr inż. Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS UBOCZNE PRODUKTY SPALANIA W DROGOWNICTWIE NORMY A APROBATY TECHNICZNE Wstęp Stosowanie popiołów z energetyki zawodowej w polskim drogownictwie rozpoczęło się

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STABILIZACJI CEMENTEM LUB SILMENTEM NA WYTRZYMAŁOŚĆ I MROZOODPORNOŚĆ GRUNTU PYLASTEGO

WPŁYW STABILIZACJI CEMENTEM LUB SILMENTEM NA WYTRZYMAŁOŚĆ I MROZOODPORNOŚĆ GRUNTU PYLASTEGO Górnictwo i Geoinżynieria Rok 2 Zeszyt 1 2008 Eugeniusz Zawisza*, Andrzej Tadeusz Gruchot* WPŁYW STABILIZACJI CEMENTEM LUB SILMENTEM NA WYTRZYMAŁOŚĆ I MROZOODPORNOŚĆ GRUNTU PYLASTEGO 1. Wstęp Grunty pylaste

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. materiały 3. sprzęt 4. transport 5. wykonanie robót 6. kontrola jakości robót 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania IBDiM Warszawa Cezary Kraszewski 1 Kruszywa związane hydraulicznie

Bardziej szczegółowo

Zagęszczanie gruntów.

Zagęszczanie gruntów. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Zagęszczanie gruntów. Celem zagęszczania jest zmniejszenie objętości porów gruntu, a przez to zwiększenie nośności oraz zmniejszenie odkształcalności

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 19 2. MATERIAŁY... 20 3. SPRZĘT... 23 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D.04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 63 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 64 W niniejszej ST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D- 04.05.00 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA I TECHNICZNOLOGICZNA STOSOWANIA STABILZATORA GRUNTÓW EN-1 DO CELÓW DROGOWYCH

INSTRUKCJA LABORATORYJNA I TECHNICZNOLOGICZNA STOSOWANIA STABILZATORA GRUNTÓW EN-1 DO CELÓW DROGOWYCH INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI 03-301 WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 80 teł. (0 22) 811 29 61, (0 22) 811 32 31 w.248 lub 220 INSTRUKCJA LABORATORYJNA I TECHNICZNOLOGICZNA STOSOWANIA STABILZATORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE D-04.04.00 04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ogólnej

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 91 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 21/10. MARCIN ŚRODA, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212156 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387737 (51) Int.Cl. C03C 1/00 (2006.01) B09B 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D.04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI SST-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów 29.11.2017 PLAN PREZENTACJI 1. Metody stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych

Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych Właściwości tworzyw autoklawizowanych otrzymanych z udziałem popiołów dennych dr inż. Zdzisław Pytel Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych V Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

D ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM D-04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm Jakość Ekologia. Katalog produktów

Profesjonalizm Jakość Ekologia. Katalog produktów Profesjonalizm Jakość Ekologia Katalog produktów 2012 1 Profesjonalizm Jakość Ekologia Spis treści WSTĘP...3 O FIRMIE...5 KRUSZYWO ELPOMIX...7 MIESZANKA POPIOŁOWO ŻUŻLOWA ELPOMIX 1...9 ELPOstabilizacja

Bardziej szczegółowo

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06

PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 15/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198350 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 372230 (22) Data zgłoszenia: 13.01.2005 (51) Int.Cl. C04B 28/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn 20.06.2017 PLAN PREZENTACJI 1.Technologie poprawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. ULEPSZONE PODŁOŻE LUB PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM 1 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 19 Spis treści 1. WSTĘP... 21 1.1. Przedmiot SST... 21 1.2. Zakres stosowania SST... 21 1.3. Zakres robót objętych SST... 21 1.4.

Bardziej szczegółowo

D ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.01. stabilizowanego mechanicznie

D - 04.04.01. stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 96 Spis treści 1. WSTĘP... 99 1.1. Przedmiot SST... 99 1.2. Zakres stosowania SST... 99 1.3. Zakres robót objętych SST... 99 1.4.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 D-02.02.01. Wykonanie warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SPIS TRESCI: 1. WSTEP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZET 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM GMINA NOWA RUDA Nowa Ruda, kwiecień 2016 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-02 WYRÓWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM ŁAMANYM Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 04.05.03 Strona 1 z 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-04.05.03 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO AKTYWNYMI POPIOŁAMI LOTNYMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Podbudowy i stabilizacje na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej; Ekostabilizacja i Ekopodbudowa

Podbudowy i stabilizacje na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej; Ekostabilizacja i Ekopodbudowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-04.05.04 Podbudowy i stabilizacje na bazie mieszaniny popiołowo-żużlowej; Ekostabilizacja 0,5-1,5 MPa Ekostabilizacja 1,5-2,5 MPa Ekopodbudowa

Bardziej szczegółowo

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 37 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego

Bardziej szczegółowo

BADANIA MODUŁÓW SPRĘŻYSTOŚCI I MODUŁÓW ODKSZTAŁCENIA PODBUDÓW Z POPIOŁÓW LOTNYCH POD OBCIĄŻENIEM STATYCZNYM

BADANIA MODUŁÓW SPRĘŻYSTOŚCI I MODUŁÓW ODKSZTAŁCENIA PODBUDÓW Z POPIOŁÓW LOTNYCH POD OBCIĄŻENIEM STATYCZNYM BADANIA MODUŁÓW SPRĘŻYSTOŚCI I MODUŁÓW ODKSZTAŁCENIA PODBUDÓW Z POPIOŁÓW LOTNYCH POD OBCIĄŻENIEM STATYCZNYM Prof. dr hab. inż. Józef JUDYCKI Mgr inż. Waldemar CYSKE Mgr inż. Piotr JASKUŁA Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w budownictwie komunikacyjnym Marek Gawlicki Radosław Mróz Wojciech Roszczynialski

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DROGOWYCH D - 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM W niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 78 SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.04.05.01 PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 79 D.04.05.01. PODBUDOWY I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

SST PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO SST.0.2.4 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO ABAKUS 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy

Bardziej szczegółowo

Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego.

Określenie wpływu dodatku bentonitu na polepszenie właściwości geotechnicznych osadów dennych Zbiornika Rzeszowskiego. UNIWERSYTET ROLNICZY im. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Sprawozdanie z uczelnianego konkursu na projekty finansowane z dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY NA BAZIE POPIOŁÓW WYSOKOWAPNIENNYCH W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM

PRODUKTY NA BAZIE POPIOŁÓW WYSOKOWAPNIENNYCH W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM Dr inż. Waldemar Cyske Dr inż. Tomasz Szczygielski Utex-Centrum, Warszawa PRODUKTY NA BAZIE POPIOŁÓW WYSOKOWAPNIENNYCH W BUDOWNICTWIE KOMUNIKACYJNYM 1. CO TO SĄ POPIOŁY WYSOKOWAPNIOWE Norma PN-EN 14227-4

Bardziej szczegółowo

POZ. KOSZT ; 26 D (CPV ) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

POZ. KOSZT ; 26 D (CPV ) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem POZ. KOSZT. 22 24; 26 D-04.04.02 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

WARTSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM

WARTSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM D.04.05.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR WARTSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

D ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY

D ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY D-06.03.01 ŚCINANIE I UZUPEŁNIENIE POBOCZY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia poboczy kruszywem naturalnym

Bardziej szczegółowo

D 04.05.01 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi

D 04.05.01 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi D 04.05.01 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 29 Spis treści 1. WSTĘP... 32 1.1. Przedmiot SST... 32 1.2. Zakres stosowania SST... 32 1.3. Zakres robót objętych SST... 32 1.4.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 24/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230545 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403936 (51) Int.Cl. C04B 18/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.05.2013

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-04.05.01 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Legionowo 2016 Remont ulicy PIŁSUDSKIEGO i SOWIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Roboty objęte zakresem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej opisane są następującym

Bardziej szczegółowo

STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE

STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE STWiORB D.04.04.01. D.04.04.01 WARSTWY ODCINAJĄCE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy odcinającej z kruszywa naturalnego stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D - 04.04.00-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP l.l. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D UMACNIANIE POBOCZY Budowa nawierzchni w ciągu drogi gminnej Bielsko - Różanna, odcinek II od km: 0+000,00 do km: 0+458,60. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.03.01 UMACNIANIE POBOCZY D 06.03.01 Umocnienie poboczy Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny etap I zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębiny etap I zadania: Przebudowa drogi gminnej we wsi Dębiny Wiktoryn. D.05.01.03 NAWIERZCHNIA ŻWIROWA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem

Bardziej szczegółowo

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D

Budowa ulicy Sitarskich w Nadarzynie WARSTWA ODCINAJĄCA D WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODCINAJĄCA D-04.02.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiotem niniejszej STWiORB są

Bardziej szczegółowo

D stabilizowanego mechanicznie

D stabilizowanego mechanicznie D - 04.04.01 z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 93 Spis treści 1. WSTĘP... 96 1.1. Przedmiot SST... 96 1.2. Zakres stosowania SST... 96 1.3. Zakres robót objętych SST... 96 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

Wpływ obciążenia i wilgotności na wartości wskaźnika nośności mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska elektrowni skawina

Wpływ obciążenia i wilgotności na wartości wskaźnika nośności mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska elektrowni skawina 81 UKD 621.311: 658.567: 662.6 Wpływ obciążenia i wilgotności na wartości wskaźnika nośności mieszaniny popiołowo-żużlowej ze składowiska elektrowni skawina Influence of loading and moisture content on

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM WARSTWA WZMACNIAJĄCA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy wzmacniającej

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych

Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej Wzmocnienia gruntu podbudowy drogi betonowe Mieszanki CBGM wg WT5 na drogach krajowych Lublin, 28-29 listopada 2018 r. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu

Bardziej szczegółowo

D WYKONANIE NASYPÓW

D WYKONANIE NASYPÓW D-02.03.01 Wykonanie nasypów. 71 1. WSTĘP SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.1. Przedmiot STWiORB D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D-04.05.01 T ULEPSZANIE GRUNTU SPOIWEM TE- FRA 15

D-04.05.01 T ULEPSZANIE GRUNTU SPOIWEM TE- FRA 15 D-04.05.01 T ULEPSZANIE GRUNTU SPOIWEM TE- FRA 15 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-M-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-M-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-M-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5

Bardziej szczegółowo

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszyw stabilizowanych. spoiwami hydraulicznymi

D Podbudowa z kruszyw stabilizowanych. spoiwami hydraulicznymi D 04.05.01 Podbudowa z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 153 Spis treści 1. WSTĘP... 156 1.1. Przedmiot SST... 156 1.2. Zakres stosowania SST... 156 1.3. Zakres robót objętych SST... 156

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU SATBILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU SATBILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.05.01.00 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU SATBILIZOWANEGO CEMENTEM 1. Wstęp 1.1Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-04 WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-04 WYKONANIE NASYPÓW BD-04 Wykonanie nasypów 28 Gmina Suszec 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE BD-04 WYKONANIE NASYPÓW BD-04 Wykonanie nasypów 29 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV

D PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW WYMAGANIA OGÓLNE KOD PCV 45233124-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) KATEGORIA - 45233140-2 ROBOTY DROGOWE - PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 48 D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE W niniejszej SST obowiązują ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-04.04.00

Bardziej szczegółowo

POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WST

POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WST POZ. KOSZT. 32 D-04.04.01 (CPV 45233320-8) PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STAB. MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zestaw surowcowy przeznaczony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych

PL B1. Zestaw surowcowy przeznaczony do otrzymywania autoklawizowanych wyrobów wapienno-piaskowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230731 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 407793 (22) Data zgłoszenia: 03.04.2014 (51) Int.Cl. C04B 28/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO

D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo