KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Sky Starter W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są takie same dla wszystkich rozdziałów podręcznika. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie potrafi wykonać: - zadań o elementarnym stopniu trudności - wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalszą naukę. Szczegółowe kryteria oceniania dla oceny niedostatecznej: wypowiedź ustna całkowicie niepoprawna konstrukcja wypowiedzi, uboga treść i słownictwo, brak opanowania podstawowej leksyki, nieprawidłowe użycie struktur składniowych, rażące błędy językowe, uniemożliwiające porozumiewanie się, brak płynności wypowiedzi, niepoprawna wymowa i intonacja; wypowiedź pisemna wypowiedź nie zawiera elementów określonych w poleceniu, znaczne odstępstwa od tematu lub praca nie na temat, niezgodna z założoną formą, wypowiedź niespójna, nie na temat, uboga treść i słownictwo, częste powtórzenia, rażące błędy gramatyczne i leksykalne, uniemożliwiające zrozumienie treści, liczne błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej nr 29 z dnia 24 września 1992 roku, Dz. U. MEN nr 7, poz. 32 podaje, co następuje: Ustala się następujące ogólne kryteria stopni: 1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. W kryteriach oceniania uwzględnione zostały wypowiedzi ustne i pisemne, jako najczęściej poddawane ocenie przez nauczyciela. Opanowanie sprawności czytania i rozumienia ze słuchu oceniane jest najczęściej jako element testów w odrębnie określonej skali punktowej.

2 KRYTERIA OCENIANIA POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Ocena dopuszczająca niewielka samodzielność odtwórcza wiedza skuteczne próby opanowania materiału wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału Ocena dostateczna wolne tempo wypowiedzi proste zdania właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia Ocena dobra logiczna konstrukcja wypowiedzi niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa i intonacja wypowiedź w pełni zrozumiała poprawny wybór formy i stylu wypowiedzi Ocena bardzo dobra wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść i słownictwo poprawna wymowa i intonacja, zbliżona do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji wypowiedź w całości zrozumiała bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi PROJEKTÓW Projekt oparty o podstawowe słownictwo i wyrażenia. Praca w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy, które jednak nie zakłócają odbioru. Projekt zbudowany w oparciu o proste zdania. Praca zawierająca sporo błędów językowych. Widoczny większy stopień samodzielności. Ograniczone słownictwo. Praca ciekawa, ale nie wyczerpująca tematu i możliwości leksykalnych. Zdania proste, ale w większości poprawne. Pojedyncze błędy językowe. Praca bardzo interesująca, wykonana z dużą starannością. Wyczerpany temat i wykorzystane możliwości leksykalne. Użyte w pełni poprawne konstrukcje gramatyczne.

3 1-5 HELLO! HOW OLD ARE YOU? HE S MY LITTLE BROTHER. A FRIEND FROM THE SKY Potrafi przywitać się i przedstawić przy użyciu zwrotu Hi, I m Zna i zapisuje kilka liczebników Potrafi podać swój wiek: I m ten. Pisze kartkę do kolegi; praca jest w większości odtwórcza. Przy pomocy pojedynczych wyrazów nazywa członków rodziny. Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania zaimkami osobowymi: he, I, it, you, she. Sporadycznie poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika to be (am, is, are). układa zdania z podanych wyrazów. Potrafi przywitać się i przedstawić przy użyciu zwrotu Hi / Hello! I m Zna i zapisuje połowę liczebników Podaje swój wiek oraz wiek innych osób: She / He is ten. Pisze kartkę do kolegi; praca jest częściowo odtwórcza. Opisuje członków rodziny: He s my brother Janek. He s twelve. uzupełnia zdania zaimkami osobowymi: he, I, it, you, she. uzupełnia zdania formami czasownika to be (am, is, are). Poprawnie układa zdania z podanych wyrazów. Potrafi przywitać się i przedstawić przy użyciu zwrotów: Hi / Hello! I m / My name is Zna i zapisuje większość liczebników Pyta kolegę o wiek: How old are you? Pisze kartkę do kolegi; praca jest w większości samodzielna. Zadaje pytania o osoby w rodzinie: Who s Wiktor?, Who is she?, He s my grandfather. uzupełnia zdania zaimkami osobowymi: he, I, it, you, she. uzupełnia zdania formami czasownika to be (am, is, are). tłumaczy zdania na język angielski. Potrafi przywitać się, przedstawić, zapytać o imię przy użyciu różnych zwrotów: Hi / Hello! I m, My name is, What s your name? Zna i zapisuje wszystkie liczebniki Pyta o wiek kolegi oraz osób trzecich: How old are you?, How old is she / he?, odpowiada na takie pytanie. Pisze kartkę do kolegi; praca jest całkowicie samodzielna. Rozmawia na temat rodziny, zadaje pytania z zaimkami his / her: Who is he / she? He / she is ; What s his / her name? His / her name is Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania zaimkami osobowymi: he, I, it, you, she. Całkowicie poprawnie uzupełnia zdania formami czasownika to be (am, is, are). Poprawnie tłumaczy zdania na język angielski.

4 6-10 GOOD MORNING! IT S A VERY FUNNY COW! CAN YOU SPELL IT? ME AND MY FAMILY Potrafi się przywitać: Good morning. Przypisuje rzeczowniki do dwóch grup (a / an). Przy pomocy pojedynczych rzeczowników nazywa większość poznanych zwierząt. zna alfabet. Potrafi przeliterować swoje imię. opisuje rodzinę / przyjaciela. Potrafi się przywitać: Good morning / afternoon / evening.; wie, kiedy zastosować poszczególne zwroty w zależności od pory dnia. Na pytanie o samopoczucie odpowiada: Fine, thanks. Nazywa zwierzęta: It s a dog. stosuje przedimki a / an. zna alfabet. literuje wyrazy. Rozmawia na temat samopoczucia: How are you? Fine, thanks. Przedstawia osobę: This is Pyta o przedmioty / zwierzęta: What s this? Odpowiada, w większości poprawnie stosuje przedimki a / an. Poprawnie zna alfabet. literuje wyrazy. opisuje rodzinę / przyjaciela. Prowadzi krótką rozmowę, wita się, przedstawia inną osobę, wita ją: Nice to meet you. Welcome to Pyta o przedmioty: What s this?, Is it a cow? Odpowiada, poprawnie stosując przedimki a / an. Prosi o przeliterowanie: Can you spell your name / it, please? Prawidłowo literuje wyrazy. opisuje rodzinę / przyjaciela. opisuje rodzinę / przyjaciela.

5 11-15 WHAT COLOUR IS IT? WHERE S DIDO? TWO HOT DOGS, PLEASE. JUNGLE RESCUE Nazywa większość kolorów. dopasowuje nazwy pomieszczeń i przedmiotów do obrazka. nazywa jedzenie. tworzy liczbę mnogą. Krótko, w większości poprawnie, odpowiada na pytania z czasownikiem to be: Yes, he is./ No, he isn t. Zna nazwy kolorów. W prosty sposób opisuje przedmioty: It s red and blue. Poprawnie dopasowuje nazwy pomieszczeń i przedmiotów do obrazka. podpisuje obrazki przyimkami miejsca: in, on, under, behind. nazywa potrawy / jedzenie, w tym również w liczbie mnogiej. Poprawnie odpowiada na pytania z czasownikiem to be. Pyta o kolory przedmiotów: What colour is your bag? Odpowiada: It s green and blue. Pyta o miejsce położenia przedmiotów / osób, w większości poprawnie stosuje przyimki miejsca oraz przedimek the: Where s? It s on the Zamawia jedzenie: Can I have two hot dogs, please? zadaje pytania z czasownikiem to be, odpowiada na nie. Pyta o kolory, opisuje przedmioty. Opisuje swój ulubiony kolor. Pyta o położenie przedmiotów / osób: Where s?, Is he in the kitchen? Prawidłowo stosuje przyimki miejsca, przedimek the oraz wszystkie poznane wyrażenia. Odgrywa scenkę w barze (w roli kupującego i ekspedienta). Prawidłowo stosuje poznane słownictwo (w liczbie pojedynczej i mnogiej), stosuje formy grzecznościowe. Prawidłowo zadaje pytania z czasownikiem to be, odpowiada na nie.

6 16-20 WE RE FROM THE USA. THEY RE LION CUBS. MATT S NEW BIKE THE UNITED KINGDOM Odpowiada na pytania o pochodzenie: I m from Poland. Zna formę they are, ale nie potrafi jej zastosować w wypowiedzi. Rozumie formę dopełniacza, częściowo poprawnie potrafi ją utworzyć (Matt s bike), ale nie wykorzystuje jej w wypowiedzi. Zna nazwy kilku państw i ich stolice. My country. Pyta o pochodzenie: Are you from? i krótko odpowiada: Yes, I am. / No, I m not. stosuje formę they are w zdaniach twierdzących, określa pochodzenie: They are from Africa. wykorzystuje w wypowiedzi formę dopełniacza, formułuje proste zdania: It s Matt s bike. Zna nazwy większości państw i stolic. My country. Pyta o pochodzenie: Where are you from?, Are you from? i odpowiada: I m from Prawidłowo stosuje formy: they are / aren t, określa pochodzenie. Zna nazwy większości kontynentów. wykorzystuje w wypowiedzi formę dopełniacza: It s Matt s bike., They re Tim s comics. opisuje miasta i kraje, stosuje większość nazw kierunków geograficznych. My country. Rozmawia na temat krajów pochodzenia, improwizuje dialog. Prawidłowo stosuje formy czasownika to be także w 1. os. l. mn. Poprawnie pyta o pochodzenie zwierząt: Where are they from? i prawidłowo odpowiada. Zna nazwy wszystkich kontynentów. Prawidłowo wykorzystuje w wypowiedzi formę dopełniacza: What s your friend s middle name? Poprawnie opisuje miasta i kraje, określa kierunki geograficzne. My country.

7 21-25 I VE GOT A NEW GAME. WE VE GOT MATHS TODAY. CAN YOU SWIM? WE RE STUCK! Dopasowuje większość nazw przedmiotów do obrazków. Krótko mówi o posiadanym przedmiocie: I ve got a computer. Pisze maila i opisuje pokój. Praca jest w większości odtwórcza, zawierająca liczne błędy językowe. wymienia dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. Uzupełnia tabelkę planem lekcji (wpisuje nazwy przedmiotów). Odpowiada na pytanie o umiejętności: Can you swim? Yes, I can. / No, I can t. Dopasowuje wszystkie nazwy przedmiotów do obrazków. mówi o posiadanych przedmiotach: I ve got a but I haven t got a Pisze maila i opisuje pokój. Praca jest częściowo odtwórcza, zawiera kilka błędów językowych. nazywa dni tygodnia na wyrywki (często myli Tuesday / Thursday). opisuje plan lekcji: I ve got French on Monday. Krótko opisuje swoje umiejętności: I can swim. I can jump. Prawidłowo mówi o posiadanych przedmiotach: I ve got a but I haven t got a Pisze maila i opisuje pokój. Praca jest w większości samodzielna, zawiera sporadyczne błędy językowe. Poprawnie nazywa dni tygodnia na wyrywki, odpowiada na pytania typu: What day is tomorrow? Prawidłowo opisuje plan lekcji: I ve got English and science on Friday. Pyta kolegę o umiejętności: Can you sing? i odpowiada na takie pytanie. Pyta o posiadane przedmioty: Have you got a computer? Pisze maila i opisuje pokój. Praca jest samodzielna, poprawna językowo. Zadaje pytania o plan lekcji: When have we got Art? Poprawnie odpowiada: We ve got Art on Tuesday. Pyta o umiejętności innych osób: Can he jump? Dokładnie opisuje umiejętności swoje i innych osób: I can swim fifty metres but I can t He / She can

8 26-30 HE S GOT SHARP TEETH! JUMP! DON T LAUGH! TOP PETS Podpisuje obrazek podanymi nazwami części ciała. Opisuje zwierzęta / potworki niektórymi przymiotnikami: It s big. Wykonuje kilka usłyszanych poleceń. dopasowuje polecenia do obrazków (z przeczeniem i bez). Me and my pet. Krótko opisuje zwierzęta: It s got short ears. Wykorzystuje większość poznanych wyrażeń. Wykonuje większość usłyszanych poleceń. dopasowuje polecenia do obrazków (z przeczeniem lub bez). Me and my pet. Opisuje zwierzęta / potworki : It s got three small eyes, a big nose and a long tail. Wykonuje usłyszane polecenia. Poprawnie dopasowuje polecenia do obrazków. wydaje polecenia (z przeczeniem lub bez). Me and my pet. Rozmawia na temat zwierząt / potworków, zadaje pytania, odpowiada; wypowiedzi są w pełni poprawne. Prawidłowo wydaje polecenia i wykonuje polecenia usłyszane (z przeczeniem lub bez). Me and my pet.

9 31-35 Zna część liczebników Zna przynajmniej połowę liczebników Zna większość liczebników Zna wszystkie liczebniki HOW MUCH IS IT? IT S NINE O CLOCK. DO YOU LIKE TUNA? A BAD DAY OUT W niewielkim stopniu poprawnie podaje ceny. podpisuje zegary. Nazywa posiłki (breakfast, lunch, dinner) i częściowo poprawnie podaje ich godziny. uzupełnia tekst operatorami do / don t. podaje ceny. podpisuje zegary, częściowo poprawnie stosuje godziny w wypowiedzi., krótko opisuje swój dzień. Używając krótkich sformułowań wymienia posiłki i napoje, które lubi: I like chicken. uzupełnia zdania słówkami pytającymi: Who, What, How, Where, When. podaje ceny, pyta o cenę pojedynczego przedmiotu: How much is? stosuje określenia godzin w wypowiedzi. opisuje swój dzień. Wykorzystując poznane słownictwo wymienia posiłki / napoje, które lubi, i których nie lubi: I like / I don t like stosuje w wypowiedzi słówka pytające: Who, What, How, Where, When. Prawidłowo podaje ceny, pyta o cenę pojedynczego przedmiotu lub kilku rzeczy: How much is the quitar / are the football boots? W pełni poprawnie podaje godziny, pyta o czas: What time is your breakfast? It s at eight o clock. Dokładnie i prawidłowo opisuje swój dzień. Rozmawia na temat posiłków, zadaje pytania, wymienia posiłki: Do you like tuna? I like / I don t like Poprawnie zadaje pytania ze słówkami pytającymi: Who, What, How, Where, When.

10 36-40 SHE LIKES POP MUSIC. I GET UP AT HE PLAYS FOOTBALL. A DAY IN LIFE OF mówi o upodobaniach innych osób (często zapomina o dodaniu końcówki -s): She likes tuna. Krótko, w formie pisemnej, opisuje ulubionego piosenkarza, piosenkarkę. Praca zawiera liczne błędy językowe. opisuje swój dzień (podaje tylko pełne godziny): I get up at seven. opisuje dzień innych osób (popełnia częste błędy przy użyciu końcówki -s): She lives in Leeds. mówi o upodobaniach innych osób (twierdzenia i przeczenia): She likes but she doesn t like Krótko, w formie pisemnej, opisuje ulubionego piosenkarza, piosenkarkę. Praca jest częściowo poprawna. opisuje swój dzień, podając godziny. opisuje dzień innych osób. My day. mówi o upodobaniach innych osób (twierdzenia i przeczenia), częściowo poprawnie formułuje pytania. Opisuje w formie pisemnej ulubionego piosenkarza, piosenkarkę. Popełnia pojedyncze błędy językowe. Poprawnie opisuje swój dzień, podając godziny. Zasadniczo poprawnie opisuje dzień innych osób, częściowo poprawnie zadaje pytania. My day. W pełni poprawnie mówi o upodobaniach innych osób, rozmawia zadaje pytania, formułuje twierdzenia i przeczenia. Dokładnie opisuje w formie pisemnej ulubionego piosenkarza, piosenkarkę. Praca jest poprawna językowo. Poprawnie opisuje swój dzień. Swobodnie rozmawia na temat typowego dnia, prawidłowo zadaje pytania. Prawidłowo opisuje dzień innych osób. Swobodnie rozmawia, prawidłowo zadaje pytania. My day. My day. Opracowała: Aleksandra Otlewska

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są jednakowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Exam Challenges 3 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria oceniania na ocenę niedostateczną są

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: Upbeat 3 W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate real life pre-intermediate Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria dla tych ocen są takie same

Bardziej szczegółowo

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski

Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA język angielski . Cele przedmiotowego systemu oceniania. Miejskie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła w Piekarach Śląskich PRZEDMOTOWY SYSTEM OCENANA język angielski 1 1. Przedmiotowy system oceniania reguluje sposób rozpoznawania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie, których zostały opracowane. Mogą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Ocenianie w klasach I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W Programie nauczania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w klasach I-III szkoły podstawowej Beaty Boenisch

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE TEHNIKUM NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja tekstu poetyckiego,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM KRYTERIA OCENIANIA KLASA III JĘZYK ANGIELSKI PODRĘCZNIK: EXPRESS PUBLISHING. EGZAMIN GIMNAZJALNY. REPETYTORIUM Moduł 1 ocena dopuszczająca - zna kilka podstawowych wyrazów i zwrotów opisujących charakter,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2

ROZKŁAD MATERIAŁU / PLAN WYNIKOWY. New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 ROZKŁAD U / PLAN WYNIKOWY New Friends 3 POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF: A2 WRZESIEŃ (1) UNIT 1 / UNIT 2 Wlk. Brytania Przyjaciele Rodzina Sport Czynności dnia codziennego Historyjka detektywistyczna

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy II gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: SŁOWNICTWO zna podstawowe informacje dotyczące użycia struktur gramatycznych z zakresu: konstrukcje:

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY

Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Magdalena Kêb³owska BEGINNER A1 PLAN WYNIKOWY Redakcja Wydawnictwo EGIS Copyright Wydawnictwo EGIS Sp. z o. o. Wydanie I, 2007 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza

1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym kraje i narodowości, również spoza INTERFACE 1 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1 Countries and nationalities Around the world on a comic 1. MY WORLD 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem nazywającym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język francuski opracowała Sylwia Włodarczyk Rok szkolny 2011/2012 I. Zakres i sposoby oceniania 1. Uczniowie uczący się języka francuskiego oceniani są w zakresie czterech

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda

KRYTERIA OCENIANIA Jadwiga Gajda KRYTERA OCENANA Jadwiga Gajda W S T Ę P Poniższe Kryteria Oceniania są dokumentem szkolnym uzupełniającym i spójnym z Rozkładem Materiału i Planem Wynikowym, na bazie których zostały opracowane. Mogą być

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Człowiek dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra Dom dopuszczająca dostateczna dobra Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego Kryteria odnoszą się do podstawowych umiejętności komunikacyjnych. Aby uzyskać ocenę należy spełniać kryteria na oceny niższe i na ocenę wymaganą tzn

Bardziej szczegółowo

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE III. ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.:, rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie oraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA WYMAGANIA EDUKAYJNE LIEUM OGÓLNOKSZTAŁĄE DLA DOROSŁYH NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Język polski 1. Kryteria oceniania z języka polskiego 2. Wymagania związane z kształceniem umiejętności pisania : interpretacja

Bardziej szczegółowo

real life pre-intermediate

real life pre-intermediate PLAN WYNIKOWY real life pre-intermediate Unit 1 your life Środki językowe Zna część wprowadzonych słów z rozdziału 1. Zna i stosuje większość poznanych słów i zwrotów z rozdziału 1, w szczególności: kolokacje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH I. CELE PZO : Informacja o efektywności procesu nauczania, motywowanie do aktywności

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W SUCHEJ BESKIDZKIEJ GIMNAZJUM 1 Przedmiotowy system oceniania jest oparty na WSO i uwzględnia specyfikę

Bardziej szczegółowo

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza

1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również spoza VOICES 2 KRYTERIA OCENIANIA Nr i temat lekcji Ocena Umiejętności ucznia LEKCJA 1. Instruments and musicians 1. MAKING MUSIC 6 zna i z łatwością umie podać nazwy instrumentów muzycznych oraz muzyków, również

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1

Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Wymagania edukacyjne klasa 2c nauczyciel Tomasz Deskiewicz Podział na rozdziały wg podręcznika Activate! B1 Unit 1 A new you! Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z rozdziału 1. Zna i stosuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda

Plan wynikowy. (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) Jadwiga Gajda Jadwiga Gajda (konsultacja Alicja Cholewa-Zawadzka) Plan wynikowy (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą w gimnazjach od 2009 r.) wrzesień 2013 Express Publishing & EGIS Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo