Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli im. Kolejarzy Polskich ul. 1 Maja Zduńska Wola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli im. Kolejarzy Polskich ul. 1 Maja Zduńska Wola"

Transkrypt

1 Diagnoza potrzeb Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zduńskiej Woli im. Kolejarzy Polskich ul. 1 Maja Zduńska Wola Autorzy: Małgorzata Antczak Data opracowania raportu:

2 Spis treści 1. Opis obszaru problemowego Opis procedury diagnozy potrzeb Wyniki diagnozy potrzeb... 4 I. Charakterystyka grupy badawczej... 4 Wykres 1 Miejsce zamieszkania uczniów... 4 Wykres 2 Wykształcenie rodziców... 4 Wykres 3 Sytuacja rodzinna uczniów... 5 Wykres 4 i 5 Staż pracy i stopnie awansu nauczycieli... 5 II. Badanie problemów w nauce... 6 Wykres 6 Średnia ocen - zmiana... 6 Wykres 7 Problemy z nauką... 6 Wykres 8 Średnia ocen... 7 Wykres 9 Przedmioty sprawiające trudności... 7 Wykres 10 Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów 2015 rok... 8 Wykres 11 Źródła trudności w nauce... 9 III. Badanie oferty szkoły z zakresu zajęć pozalekcyjnych... 9 Wykres 12 Oferta zajęć pozalekcyjnych w szkole... 9 Wykres 13 Pomocne zajęcia pozalekcyjne Wykres 14 Preferowane przez uczniów zajęcia pozalekcyjne Wykres 15 Źródła pomocy w nauce Wykres 16 Czym uczniowie kierują się przy wyborze zawodu Wykres 17 Z kim chcesz odbywać zajęcia pozalekcyjne? Wykres 18 Preferowana częstotliwość zajęć pozalekcyjnych Wykres 19 Nowe sprzęty potrzebne w szkole IV. Badanie potrzeb nauczycieli Wykres 20 Formy doskonalenia zawodowego wybierane przez nauczycieli w ostatnich 3 latach Wykres 21 Preferowane formy doskonalenia zawodowego Wykres 22 Wykorzystywanie metody eksperymentu Wykres 23 Wykorzystywanie TIK w pracy dydaktycznej Wnioski i rekomendacje rozwojowe

3 1. Opis obszaru problemowego Obecnie w Szkole Podstawowej nr 13 w Zduńskiej woli uczy się 295 uczniów. Wśród naszych uczniów 37 posiada opinie PPP i 2 uczniów orzeczenia o niepełnosprawności PPP: 16 uczniów ma potwierdzone opinią potrzebę zajęć dydaktyczno wyrównawczych, 26 uczniów zalecenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. U 20 uczniów stwierdzono potrzebę indywidualizacji procesu nauczania; 7 uczniów opinie dotyczą rozwijania zainteresowań; 2 uczniów ma stwierdzone potrzebę zaspokojenia aktywności ruchowej. Terapia psychologiczno pedagogiczna jest wskazana u 8 uczniów; natomiast stwierdzoną dysleksję ma 1 uczeń. Problemy logopedyczne stwierdzone opinią PPP ma 11 uczniów. Obserwacja własna nauczycieli daje wynik 35 uczniów. U 2 uczniów występują niepowodzenia edukacyjne i problemy emocjonalne. Z obserwacji pedagoga wynika, że zagrożonych niedostosowaniem społecznym i wykluczeniem społecznym jest ok. 20 uczniów naszej placówki. Przeprowadzona diagnoza miała na celu zbadanie potrzeb uczniów. Główne obszary badane to są problemy w nauce oferowane wsparcie, oferta zajęć pozalekcyjnych, poziom przygotowania przyszłych absolwentów na rynek pracy, wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umiejętność korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych, rozwijanie kompetencji informatycznych oraz warunków dla nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Przeprowadzono także badanie potrzeb nauczycieli. 2. Opis procedury diagnozy potrzeb Badanie przeprowadzono z zastosowaniem ilościowych i jakościowych technik badawczych. Na przełomie I i II okresu roku szkolnego 2015/2016 przeprowadzono wnikliwą diagnozę potrzeb wśród dyrekcji i nauczycieli (20 osób czyli 80% kadry pedagogicznej), uczniów (60 osób) i ich rodziców (40 osób). Diagnoza potrzeb edukacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych została sporządzona na podstawie badań ankietowych i wywiadów, zestawień ocen śródrocznych uczniów oraz końcowych ze sprawdzianów zewnętrznych, analizę dokumentacji, obserwacji, analizę przypadku. 3

4 3. Wyniki diagnozy potrzeb I. Charakterystyka grupy badawczej 1. Miejsce zamieszkania uczniów 100% 89% 50% 0% 11% Miejsce zamieszkania Miasto Wieś Wykres nr 1. Większość badanych uczniów mieszka w mieście (89 %). Wieś zamieszkuje 11% uczniów i do szkoły dojeżdżają ok.2 km. Większość uczniów mieszka w domu rodzinnym. Dwoje dzieci przebywa w rodzinie zastępczej. Na utrzymaniu rodziców jest średnio 2 dzieci. 1.Wykształcenie rodziców 50% 47% 40% 36% 30% 20% 10% 4% 13% Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe 0% Wykształcenie rodziców Wykres nr 2. Badanie wykształcenia wśród rodziców pokazuje, iż najliczniejszą grupę stanowią rodzice z wykształceniem średnim prawie 36%. Wykształcenie podstawowe deklaruje 4%, zawodowe 47%, natomiast wyższe 13%. 4

5 2. Sytuacja rodzinna uczniów 100% 80% 80% 60% Pełna rodzina 40% 20% 0% 19,50% Sytuacja rodzinna 0,50% Niepełna rodzina Inna sytuacja Wykres nr 3. 80% uczniów wychowuje się w pełnej rodzinie, 19,5% uczniów w niepełnej rodzinie, natomiast 0,5% żyje w rodzinach z inną sytuacją. (rodzina zastępcza, u dziadków) 4. Staż pracy i stopnie awansu nauczycieli. 8 5 staż staż staż staż pow. 30 Seria 1 Wykres nr 4. Średni staż pracy badanych Nauczycieli to 21 lat. 15 z nich jest nauczycielami dyplomowanymi, 2 mianowanymi, 2 kontraktowymi i 1 nauczyciel bez stopnia awansu. 3 nauczycieli uczy nauk matematycznych i przyrodniczych, 2 nauk humanistycznych, 2 języków obcych, 1 jest pedagogiem szkolnym, 1 uczy religii, 1 logopeda, 1 uczy historii, 1 psycholog, 7 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz 1 wychowania fizycznego. 5

6 Stopnień awansu Seria 1 bez stopnia kontraktowi mianowani dyplomowani Wykres nr 5. II. Badanie problemów w nauce 1.Średnia Ocen - Zmiana 4,2 4,3 4,1 4,1 4,3 Wykres nr 6. 2.Problemy z nauką 55% 54% 50% 45% 40% 46% Problemy w nauce Uczniowie, którzy nie mają problemów Uczniowie z problemami Wykres nr7. Średnia ocen badanych uczniów (powyżej 4 klasy podstawówki) za I okres 2015/2016 roku wynosi 4,3. 54% uczniów deklaruje problemy w nauce. 46% uczniów uważa, że nie ma problemów edukacyjnych. 6

7 język polski matematyka język angielski przyroda historia i społ. zaj.komput. w-f religia plastyka zaj.tech. muzyka 3.Przedmioty sprawiające trudności 3,8 3,6 3,9 3,9 4 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,6 Wykres nr 8. Średnia ocen z poszczególnych przedmiotów w I okresie roku szkolnego 2015/ Przedmioty sprawiające trudności Matematyka Nauki przyrodnicze J. Angielski J. Polski Wykres nr 9. Co trzeci uczeń zgłasza trudności z matematyką (34%). Na drugim miejscu znajduje się język polski 24%. Przyroda i język angielski sprawia problem 12% uczniów. Historia nie sprawia problemów uczniom. Wśród sprawiających problem przedmiotów znalazła się także informatyka. Z analizy wyników wynika z informatyki wynika, że jest duże zróżnicowanie ocen od najlepszych do najsłabszych. Zajęcia z nauk przyrodniczych i matematyki nie należą do ulubionych przedmiotów deklarowanych przez uczniów. Nauczyciele wskazują, iż uczniowie nie interesują się matematyką, ponieważ uważają ten przedmiot za trudny, a same zajęcia za nieatrakcyjne. 7

8 4. Wyniki sprawdzianów szóstoklasistów 2015 rok 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Szkoła Kraj Województwo Powiat Miasto 10,00% 0,00% J. Angielski J.Polski Matematyka Wykres nr 10. Problemy uczniów z matematyką, naukami przyrodniczymi, językiem polskim oraz językiem angielskim potwierdzają również wyniki sprawdzianów szóstoklasistów. W roku 2015 średni wynik szkoły wynosił 54,4 % ( bardzo niski ). Średni wynik szóstoklasistów 2015 roku z języka polskiego to 64,4% przy średnim wyniku powiatu 70,70%, województwa 72% oraz kraju 73%. Z matematyki uczniowie uzyskali średni wynik 43,9%, przy średnim wyniku powiatu 57,60%, województwa oraz kraju 61%. Z języka angielskiego uczniowie uzyskali średni wynik 75,8%, przy średnim wyniku powiatu 77,1%, województwa 77% oraz kraju 78%. 8

9 5.Źródła trudności w nauce 28,00 Trudności w nauce - przyczyny 25,00 Brak wiary we własne możliwości Brak systematycznej pracy 17,00 Przeładowane programy nauczania 12,00 8,00 10,00 Zaległości Brak kontaktu z dzieckiem Cechy charakteru ucznia Wykres nr 11. Uczniowie zapytani, z czego wynikają ich trudności w nauce, najczęściej wskazywali brak wiary we własne możliwości (28%), następnie na brak systematycznej pracy (25%), narzekanie na przeładowane programy wskazało 17% uczniów, cechy charakteru uczniów 10% (brak koncentracji, roztargnienie, brak spokoju w domu itp.), Zaległości powstałe w toku dotychczasowej nauki zadeklarowało 12% uczniów. Uczniowie wypowiedzieli się również na temat braku kontaktu rodziców z nimi 8 %. III. Badanie oferty szkoły z zakresu zajęć pozalekcyjnych 1. Oferta szkoły 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zbyt mała ilość zajęć Mała różnorodność Wystarczająca ilość i różnorodność zajęć Uczniowie Rodzice Nauczyciele Uczniowie Wykres nr 12. Tylko 5 % uczniów korzysta z płatnych korepetycji. Z bezpłatnej oferty szkoły korzysta 30% uczniów, mniej więcej raz w tygodniu. Dzieci, które nie korzystają z zajęć pozalekcyjnych najczęściej nie znalazły oferty dla siebie lub wg rodziców nie mają na to czasu. Zbyt małą ilość zajęć zgłasza 43% uczniów, 70 % rodziców i 25% nauczycieli. 9

10 Na małą różnorodność zajęć zwraca uwagę 28% uczniów, 45% rodziców oraz 10% nauczycieli. Szkoła proponuje wystarczającą ilość i różnorodność zajęć wg 38% uczniów, 12% rodziców i 62% nauczycieli. 2. Pomocne zajęcia pozalekcyjne 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pomocne zajęcia pozalekcyjne 73% 64% 33% 28% 38% 30% 20% 23% 21% 25% 12% 11% 11% 15% 6% Wykres nr 13. Rodzice uważają, iż najbardziej pomocnymi zajęciami pozalekcyjnymi są zajęcia z języków obcych (73%). Ważne są również zajęcia sportowe (64%) zajęcia kształtujące umiejętność uczenia się (33%), koła zainteresowań (30%), zajęcia dydaktyczno wyrównawcze (28 %), wycieczki(25%), rozwijające umiejętności z zakresu innowacyjności i kreatywności oraz koła naukowe (33%), zajęcia praktyczne w pracowniach, laboratoriach (21%), komputerowe (20%), wsparcie psychologa (12%), z pedagogiem, logopedą oraz konkursy przedmiotowe (po 11%) oraz doradcą zawodowym (6%). 10

11 3.Preferowane przez uczniów zajęcia pozalekcyjne 70% 60% 50% Preferowane przez uczniów bezpłatne zajęcia pozalekcyjne 40% 30% 20% 63% 48% 48% 60% 37% 10% 0% Języki obce Kompetencje przyrodnicze Innowacyjność i kreatywność Wykres nr 14. Ankietowani uczniowie najchętniej uczęszczaliby na bezpłatne zajęcia w szkole z zakresu porozumiewania się w języku obcym (63%), z zajęć komputerowych 60 %, na zajęcia przyrodnicze i matematyczne 48%, a 37% chciałoby uczestniczyć w zajęciach kształtujących umiejętność uczenia się. 4. Źródła pomocy w nauce 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Źródła pomocy w nauce 48% 52% 17% 10% 15% 15% 8% 8% 4% 4% Wykres nr 15. Aby sprostać wymaganiom edukacyjnym szkoły, dzieci najczęściej korzystają z pomocy rodziny (52%). Na drugim miejscu stawiają na internet (48%). Kolejne miejsca zajmują: biblioteka (17%), oraz pomoc kolegów, pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole (15%), korepetycje (10%), i zajęcia indywidualne w poradni psychologiczno 11

12 pedagogicznej 8%. 8% korzysta ze świetlicy szkolnej. Po 4% korzysta z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego. 5.Czym uczniowie kierują się przy wyborze zawodu Czym kierujesz się przy wyborze zawodu? 75,00 65,00 65,00 45,00 Własne zainteresowania Wykres nr 16. Opinia rodziców Wysokość zarobków Tradycja rodzinna 35% uczniów nie wie, jaki zawód chce wykonywać. Najpopularniejszym zawodem jest kolejarz,informatyk i kucharz. Związane jest to z istniejącą na naszym osiedlu Zespołu Szkół umożliwiające kształcenie uczniów w tych kierunkach. Przy wyborze zawodu uczniowie kierują się w dużym stopniu własnymi zainteresowaniami (75%) oraz wysokością zarobków (45%). W naszym środowisku bardzo ważne są tradycje rodzinne i opinie rodziny, znajomych ( po 65 %) Według rodziców przed wejściem na rynek pracy ich dzieci powinny kształtować przede wszystkim umiejętności posługiwania się językiem obcym (85%), umiejętność uczenia się (52%), sprawne korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych (43%). Najwięcej uczniów chciałoby korzystać z zajęć pozalekcyjnych 2 razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (38%). 12

13 6. Z kim chcesz odbywać zajęcia pozalekcyjne? 80% 70% 73% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 27% Z kim chcesz odbywać zajęcia pozalekcyjne? Nauczyciel z mojej szkoły Osoba spoza szkoły Wykres nr 17. Większość uczniów chciałoby mieć zajęcia z nauczycielami ze szkoły 73%. Pozostała grupa jest zainteresowana współpracą z osobami z zewnątrz 27%. 7. Preferowana częstotliwość zajęć pozalekcyjnych Preferowana częstotliwość zajęć pozalekcyjnych 2 razy w tygodniu, po 2 godziny lekcyjne 2 razy w tygodniu, po 1 godzinie lekcyjnej 1 raz w tygodniu, po 2 godziny lekcyjnej 1 raz w tygodniu, po 1 godzinie lekcyjnej Wykres nr % uczniów stwierdziło, iż szkoła jest dobrze wyposażona w sprzęt multimedialny. Natomiast 76% nauczycieli widzi potrzebę doposażenia placówki w pomoce dydaktyczne. 13

14 8.Nowe sprzęty potrzebne w szkole Doposażenie szkoły 85,00 45,00 32,00 34,00 Tablica interaktywna Wykres nr 19. Projektor interaktywny Komputer Tablet Konieczność doposażenia szkoły w tablety wskazało 85% uczniów, w tablicę interaktywną 32% uczniów, w projektor interaktywny 34% uczniów, natomiast w komputery 45% uczniów. 85% nauczycieli uważa, że Szkoła potrzebuje doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 62 % nauczycieli wskazuje na pomoce dydaktyczne takie jak: rzutnik, ekran, oprogramowanie, przyrządy niezbędne do zajęć przyrodniczych i metody eksperymentu, gry dydaktyczne tradycyjne i komputerowe, plansze edukacyjne. 18 % wskazało specjalistyczny sprzęt przydatny przy pracy z dziećmi no.:, programy multimedialne do diagnozy i pracy np. z dziećmi z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, z deficytami logopedycznymi. 35% nauczycieli wskazało na dostosowane podręczniki i materiały dydaktyczne. Wśród innych (21%) wskazuje się: tablice interaktywne, wizualizery, drukarki, laptopy z oprogramowaniem umożliwiające korzystanie z TIK. Zajęcia uzupełniające z zakresu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych, o które należy poszerzyć ofertę szkoły to: zajęcia teatralne, plastyczne i muzyczne dla uczniów uzdolnionych, wspomagające rozwój ucznia, praca indywidualna, praca z młodszym uczniem (biblioterapia, czytanie, pisanie) oraz zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami, zajęcia psychoterapeutyczne z uczniem, zajęcia korekcyjno kompensacyjne, logopedyczne, warsztaty z zakresu terapii zaburzeń emocjonalnych, warsztaty dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zajęcia kształtujące umiejętność uczenia się. 14

15 IV. Badanie potrzeb nauczycieli. 1. Formy doskonalenia zawodowego wybierane przez nauczycieli w ostatnich 3 latach Odbyte formy doskonalenia 5 5 zawodowego Wykres nr 20. W ostatnich 3 latach nauczyciele korzystali przede wszystkim z różnych form doskonalenia zawodowego jak praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami (8), praca z uczniem zdolnym (8) oraz z nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych (8), oraz z innych form dokształcania (5) 2.Preferowane formy doskonalenia zawodowego Preferowane formy 60% doskonalenia 52% zawodowego 26% Kursy i szkolenia Warsztaty Studia podyplomowe Wykres nr 21. Nauczyciele preferują doskonalenie zawodowe poprzez praktyczne kursy i szkolenia (52%), warsztaty ( 60 % ), studia podyplomowe (26%) 15

16 3. Wykorzystywanie metody eksperymentu 40% 40% Nigdy Kilka razy do roku 10% 10% Kilka razy w miesiącu Nie dotyczy Wykorzystywanie metody eksperymentu Wykres nr 22. Nauczyciele bardzo rzadko korzystają z metody eksperymentu w procesie nauczania. 40% wykorzystuje ją kilka razy do roku, 40% nie korzysta wcale, 10% kilka razy w miesiącu. 4.Wykorzystywanie TIK w pracy dydaktycznej 2% 98% Wykorzystywanie TIK Kilka razy w miesiącu Kilka razy w tygodniu Wykres nr 23. Nauczyciele znacznie częściej od eksperymentu wykorzystują technologię informacyjnokomunikacyjną. Kilka razy w tygodniu korzysta z niej 98% nauczycieli, kilka razy w miesiącu 2 %. 4.Wnioski i rekomendacje rozwojowe W wyniku analizy można było określić kluczowe obszary, niezbędne do polepszenia sytuacji uczniów i zwiększenia ich szans w kontynuowaniu nauki: 1. Poprawa wyników egzaminów końcowych 2. Kreatywność i praktyczne wykorzystywanie wiedzy 3. Przedsiębiorczość 4. Przygotowanie uczniów z orzeczeniami/opiniami do pracy przy komputerach 5. Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania narzędzi TIK. 16

17 6. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 7. Zwiększenie szans poszerzenia wiedzy z takich przedmiotów jak: a) Matematyka b) Język angielski c) Nauki przyrodnicze d) Informatyka 8. Wsparcie logopedyczne, psychologiczno - pedagogiczne ucznia ze specyficznymi potrzebami z uwzględnieniem ucznia młodszego Proponowane formy wsparcia dla uczniów: 1. Zajęcia z wykorzystaniem narzędzi TIK i metody eksperymentu 2. Zajęcia z matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych 3. Zajęcia twórczego i kreatywnego myślenia 4. Zajęcia budujące poczucie własnej wartości dziecka 5. Kurs języka angielskiego. 6. Warsztaty kształtujące umiejętność uczenia się Rekomenduje się zastosowanie nowoczesnej techniki kształcenia distance learning, umożliwiającej korzystanie z kursu również w domu. Uczniom, którzy mają utrudniony dostęp do internetu/komputera należy umożliwić dostęp do kursu na terenie szkoły. Wspomnianą technikę należy połączyć z zajęciami stacjonarnymi. Zaleca się kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności poprzez innowacyjne metody nauczania. W tym celu należy dostarczyć nauczycielom niezbędnych narzędzi. Kurs coachingu dla nauczycieli pozwoli na przyszłe wykorzystanie metody w pracy zawodowej, usprawni komunikację na linii nauczyciel-uczeń oraz nauczyciel-rodzic, a także ułatwi przekazywanie wiedzy. W Szkole należy wprowadzić szersze wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych poprzez wyposażenie Placówki w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania. Proponowane sprzęty: tablety 17

18 komputery tablice interaktywne projektory interaktywne monitory interaktywne wizualizery Należy zwrócić uwagę na indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Szkoła potrzebuje doposażenia w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takie jak: rzutnik, ekran, oprogramowanie, przyrządy niezbędne do zajęć z przyrody i metody eksperymentu, gry dydaktyczne, programy multimedialne do pracy np. z dziećmi z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią specjalistyczny sprzęt przydatny przy pracy z dziećmi z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią dostosowane podręczniki i materiały dydaktyczne. a także zajęcia uzupełniające z zakresu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych: zajęcia teatralne, wspomagające rozwój ucznia, praca indywidualna, praca z młodszym uczniem (biblioterapia, czytanie, pisanie) oraz zajęcia wspierające uzdolnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami. W naszej placówce szczególnie ważne jest objęcie uczniów specjalistyczną pomocą psychologa, logopedy i pedagoga. 18

Diagnoza potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1/ Szkoły Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli

Diagnoza potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1/ Szkoły Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli Diagnoza potrzeb edukacyjnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1/ Szkoły Podstawowej nr 6 w Zduńskiej Woli Data opracowania raportu: 20.06.2016 r. 1 Spis treści I. Opis obszaru problemowego... 3 II. Opis

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi

Diagnoza potrzeb. Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4. z Oddziałami Integracyjnymi Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Publicznego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli 1. Zasoby osobowe szkoły: W szkole zatrudnionych jest 36 nauczycieli w tym: 31 nauczycieli zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół i placówek ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Słupsk

Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół i placówek ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Słupsk Załącznik do Zarządzenia Nr 41./E/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 26 stycznia 2016 roku Diagnoza potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół i placówek ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Słupsk

Bardziej szczegółowo

URM.TRZ. z dnia 15 marea 2016 r.

URM.TRZ. z dnia 15 marea 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 38/VII/2016 BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 15 marea 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Konstancinie-Jeziornie, Szkoły Podstawowej nr

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu DIAGNOZA POTRZEB Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu Autorzy: Liczbańska Marta Helińska Karolina Kreczmer Elżbieta Dolecki Mariusz Lorenz Daria Data opracowania raportu: 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. w Zduńskiej Woli

Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II. w Zduńskiej Woli Diagnoza potrzeb Zespołu Szkół nr 1/Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II 1. Zasoby osobowe szkoły: w Zduńskiej Woli W szkole zatrudnionych jest 46 nauczycieli, w tym: Stażystów-0

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH

POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO w MAŁYCH ŁUNAWACH SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW W naszej szkole funkcjonuje System

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku

Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku Uchwała nr 11/16/17 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Józefa Kreta w Ustroniu z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW REGIONALENEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Celem poniższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA. z dnia 24 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA. z dnia 24 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 174/16 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb Zespołu Szkół nr 1/ Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi

Lp. Opis Wymagania/kwalifikacje Miejsce usługi Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup usługi edukacyjnej w ramach projektu "Indywidualizacja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej. ewaluacji wewnętrznej. w Zespole Szkół nr 6. w Jastrzębiu Zdroju. w roku szkolnym 2012/2013

Raport z przeprowadzonej. ewaluacji wewnętrznej. w Zespole Szkół nr 6. w Jastrzębiu Zdroju. w roku szkolnym 2012/2013 Raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu Zdroju w roku szkolnym 2012/2013 Obszar ewaluacji: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE Wymaganie: 2.6. Działania służące

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak

Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ. Opracowała: Emilia Michalak Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ Opracowała: Emilia Michalak Koluszki, rok szkolny 2006/2007 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE. 1. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni

Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2008/2009 Białystok 2009 Diagnozę przeprowadzono w 215 szkołach/przedszkolach 26 przedszkolach

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Regulamin projektu NAUKA DOBRĄ ZABAWĄ INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I Informacje ogólne 1. Projekt Nauka Dobrą Zabawą Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W IMIELINIE Podstawa prawna : Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 IM. MACIEJA RATAJA W EŁKU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018

Koncepcja pracy placówki. na lata 2013 2018 Koncepcja pracy placówki na lata 2013 2018 1 Opis placówki 2 Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły na lata 2013-2018 koncentrować się będzie na pięciu obszarach jej działania: dydaktyce, wychowaniu

Bardziej szczegółowo

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY

POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY POSZUKIWANIA AUTONOMICZNYCH ROZWIĄZAŃ W BUDOWANIU SUKCESU SZKOŁY I. Ogólna charakterystyka Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce. II. Opis ważniejszych przedsięwzięć. 1. Projekty unijne: a) Twój rozwój, twoja

Bardziej szczegółowo

Projekt Wyjątkowy uczeń

Projekt Wyjątkowy uczeń Projekt Wyjątkowy uczeń współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.wyjatkowyuczen.uml.lodz.pl Szanowni Rodzice, Jeżeli Państwa dziecko w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/543/16 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 18 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia diagnoz poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU.

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W DARZLUBIU. PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Zduńska Wola, dnia 8.01.2016r. STAROSTWO POWIATOWE Wydział Edukacji Zduńska Wola DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GRUPY DOCELOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ IM. K. KAŁUŻEWSKIEGO I J. SYLLI W ZDUŃSKIEJ WOLI - III LICEUM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat

Koszt Wpisowe System 2 lub 3 rat L.p. Kierunek Termin rozpoczęci a 1. Administracja: prawo, zarządzanie i organizacja 2. Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej 3. Biologia i geografia - nauczanie biologii i geografii 4. Biologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU PROCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU OPRACOWANE NA PODSTAWIE: 1.Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 9 sierpnia 2017r

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. BOLESŁAWA PRUSA W MYSŁOWICACH Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP. 271.48.2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zajęcia edukacyjne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I III szkół podstawowych z terenu Gminy Halinów w ramach

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA

Akademia rozwoju i poznawania AKADEMIA ROZWOJU I POZNAWANIA Akademia rozwoju i poznawania Projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ. w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej 1 1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CELE DZIAŁANIA ZESPOŁU: -poprawa efektów nauczania i uczenia się -kształcenie umiejętności i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej w Chłaniowie PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące od 1 września 2017 r.

Obowiązujące od 1 września 2017 r. ZMIANY W SPRAWIE UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH Obowiązujące od 1 września 2017 r. Opracowano na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013. Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego

Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013. Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego Łękińsko, 13.09. 2012r. Skład zespołu: Agnieszka Biernacka Oleszczyk, Małgorzata Jegier, Jolanta

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE

1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE Cel procedury 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE Jolanta Rafał-Łuniewska Akty prawne na rzecz ucznia z symptomami ryzyka dysleksji oraz zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor.

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. 1 Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 r. Regulamin udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów

Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Spotkanie z rodzicami przyszłorocznych gimnazjalistów Serdecznie zapraszamy! dyr. Maria Bielska-Kahan dyr.wojciech Musiał www.gimnazjum.proszowice.pl Strona internetowa Kilka informacji o szkole: W gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W ZAMOŚCIU 1. Organizacją procesu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarządza Dyrektor Zespołu. 2. Pomoc psychologiczno

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO STATUTU SZKOŁY KOMPETENCJE I ZADANIA W ZAKRESIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W Szkole Podstawowej Nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE

PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE PROCEDURY ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOWOROWIE 1 W dniu 30 sierpnia 2011 r. zespół zadaniowy do spraw wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109. Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109. Zakres i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej Aneks do Statutu Szkoły Podstawowej nr 109 Aneks opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Rok szkolny 2017/2018

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO. Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie. Rok szkolny 2017/2018 PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie Rok szkolny 2017/2018 Cele: integracja treści w nauczaniu przedmiotowym; samokształcenie i doskonalenie warsztatu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE - PRZEWODNIK Podstawa prawna: 1.Rozporządzenie MEN z dn. 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny dla przedszkoli PCDZN Puławy Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu/szkole. Procedury wprowadzania zmian w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej.

Bardziej szczegółowo

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor.

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor. PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r.

Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. stan na r. Udzielanie i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej stan na 01.09.2017 r. Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE. prowadzonej w roku szkolnym 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE. prowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŁACZKOWIE prowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 Raport sporządził zespół ds. ewaluacji w składzie: Wioletta Szwonder Irena Ulińska Wanda Włodarczyk

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku

Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedury organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 4 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo