Katowice, 24 listopada 2014r. Znak Sprawy: BII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice, 24 listopada 2014r. Znak Sprawy: BII.272.65.2014"

Transkrypt

1 Adres do korespondencji w postępowaniu: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Katowice, ul. Jagiellońska 25 Biuro Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki telefon: , faks: Katowice, 24 listopada 2014r. Znak Sprawy: BII OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH PRACOWNIKÓW ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH w 2015r. i 2016r. I 1) Nazwa i adres zamawiającego; 1. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Katowice NIP: , tel centrala i Oddział zamówień publicznych, fax (032) strona internetowa: 2. Osobą uprawnioną do występowania w imieniu kierownika zamawiającego jest Pani Małgorzata Książek-Grelewicz, Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Do zawarcia umowy wynikającej z przedmiotowego postępowania ze strony Zamawiającego uprawniony jest Dyrektor właściwego merytorycznie Wydziału. 2) Tryb udzielania zamówienia; Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą PZP, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 3) Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą; Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w postępowaniu będą prowadzone w walucie polskiej zł. 4) W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizować zamówienia bez udziału podwykonawcy. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej dla części postępowania, dla której wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności. 4. Pozostałe etapy postępowania, w tym szczególnie zawiadomienia, mogą być prowadzone drogą faksową ( ) lub poprzez Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują dokumenty lub informacje, wnioski, 1

2 zawiadomienia za pomocą telefaksu lub poprzez , każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na której znajduje się ogłoszenie. II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest 1) Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności poprzez wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z brzmieniem przepisów: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013r. poz. 217 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz.332 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013r. poz. 855) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002), oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa. 2) Przeprowadzenie badań diagnostycznych (pakiet fakultatywny dla każdego pracownika): CRP (ocena stanu zapalnego) Morfologia z rozmazem (ocena układu odporności, zaburzeń krzepnięcia, zagrożenia anemią i infekcją) Glukoza (ocena zagrożenia cukrzycą) Alat (podstawowa ocena wydolności wątroby) Kreatynina (ocena funkcji nerek) Lipidogram cholesterol, trójglicerydy, HDL (dobry cholesterol), LDL(zły cholesterol) - (dokładna ocena ryzyka miażdżycy) Kał na krew utajoną (podstawowe badanie oceny ryzyka nowotworu jelita grubego) EKG RTG klatki piersiowej Dla kobiet Cytologia Badanie USG sutków do 50 roku życia Mammografia po 50 roku życia 2

3 Dla mężczyzn PSA (specyficzny marker oceniający zagrożenie rakiem prostaty)po 40 roku życia Podczas badania okulistycznego pracownika wykonującego pracę na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, lekarz powinien wykonać m.in. badanie: ostrości wzroku, dna oka, ciśnienia śródgałkowego. Po przeprowadzeniu badań lekarz w razie konieczności powinien wystawić pracownikowi receptę na okulary. W przypadku, kiedy pracownik zadeklaruje chęć wykonania części lub wszystkich badań diagnostycznych Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania oraz w razie konieczności wydania zaleceń, co do dalszego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykonane badania profilaktyczne i diagnostyczne wg cen jednostkowych podanych w formularzu oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości pracowników kierowanych na badania. W takim przypadku obowiązują ceny jednostkowe badań określone w Formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmianę ilości opisanych badań tzn. że może dokonać zmniejszenia jednego rodzaju badań, a zwiększyć ilość innych pod warunkiem, nie przekroczenia kwoty globalnej wynagrodzenia określonego w Formularzu ofertowym. Wykonawca do faktury lub rachunku dołączy imienny wykaz osób, którym wykonano badania wraz z wyszczególnieniem rodzaju wykonanych badań oraz podaniem cen jednostkowych badań wykonanych u poszczególnych osób. 3) Koszty dodatkowe, w tym m.in. utrzymania pomieszczeń przewidzianych na prowadzenie usług medycznych (woda, ogrzewanie, energia elektryczna, utrzymanie czystości) oraz zakup środków czystości, materiałów opatrunkowych, zakup podstawowych lekarstw stanowiących wyposażenie apteczki medycznej, utylizacja odpadów medycznych itp. ponosi Wykonawca (należy to uwzględnić przy kalkulacji kosztów świadczenia usług lekarskich). 4) Wszystkie badania muszą zostać przeprowadzone w tym samym dniu na podstawie imiennych skierowań wystawionych i podpisanych przez Zamawiającego. Świadczenie usług powinno być realizowane codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 00 do 15 00, z możliwością wcześniejszej telefonicznej rejestracji. Badania wstępne i kontrolne muszą być wykonane najpóźniej w dniu następnym od dnia zgłoszenia. 5) Miejsce wykonywania usług: miasto Katowice. Gabinety lekarskie i zabiegowe muszą mieścić się w tym samym miejscu (budynku) w odległości do 3 km (w promieniu) od siedziby Zamawiającego (ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach). 6) Wykonawca może zlecić badania psychotechniczne, RTG klatki piersiowej, USG sutków i mammografie przychodniom specjalistycznym. Gabinety przychodni specjalistycznych muszą znajdować się w odległości do 3 km (w promieniu) od siedziby Zamawiającego (ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach). Wykonawca jest zobowiązany do podania listy gabinetów lekarskich wraz z ich adresami. 7) W przypadku stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badania profilaktyczne, konieczności wykonania dodatkowych badań specjalistycznych, koszty badań specjalistycznych będą pokryte przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy, czyli bez dodatkowego wynagrodzenia. 3

4 8) Zamawiający wymaga, aby świadczenia medyczne były wykonywane przez lekarzy uprawnionych do profilaktycznych badań lekarskich w trybie obowiązujących przepisów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 9) Po przeprowadzonych badaniach profilaktycznych: wstępnych, kontrolnych, okresowych w tym badaniach okulistycznych - lekarz medycyny pracy wystawi zaświadczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 11) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był zarejestrowany w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. Zakres badań pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata Lp. Rodzaj badania Przewidywana ilość osób Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania wstępne) Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania okresowe) Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania kontrolne) 4. Udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 8 Badanie okulistyczne ze względu na pracę związana z obsługą monitorów ekranowych Dodatkowe badania dla osób wykonujących pracę na wysokości do m Dodatkowe badania dla osób wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 m Dodatkowe badania dla osób kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych kategorii B Dodatkowe badanie dla osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej 10 Dodatkowe badania dla osób wykonujących prace w Państwowej 35. Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej 11. Badanie do dla osób pracujących z żywnością (książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych) 8 4

5 Lp. Katalog badań fakultatywnych dla pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata Rodzaj badania Przewidywana ilość osób 1. CRP (ocena stanu zapalnego) Morfologia z rozmazem (ocena układu odporności, zaburzeń krzepnięcia, zagrożenia anemią i infekcją) Glukoza (ocena zagrożenia cukrzycą) Alat (podstawowa ocena wydolności wątroby) Kreatynina (ocena funkcji nerek) Lipidogram cholesterol, trójglicerydy, HDL (dobry cholesterol), LDL(zły cholesterol) - (dokładna ocena ryzyka miażdżycy) Kał na krew utajoną (podstawowe badanie oceny ryzyka nowotworu jelita grubego) EKG RTG klatki piersiowej Cytologia Badanie USG sutków Mammografia PSA (specyficzny marker oceniający zagrożenie rakiem prostaty) 235 Rodzaj zamówienia: usługi Kod CPV: usługi medyczne i podobne II.1. Termin wykonania zamówienia: od r. do r. II.2. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II.3. Oferty wariantowe, umowa ramowa i aukcja elektroniczna; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. III. Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. III.1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: A. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 5

6 leczniczej oraz wymaga by Wykonawca był zarejestrowany w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. 2. posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia) 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia), 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej - wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia) B. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia) oraz dokumenty wskazane w punkcie III.2.B. ogłoszenia. C. C.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wymagane jest dołączenie do oferty oryginału, poświadczonej notarialnie kopii pełnomocnictwa lub przez Wykonawcę. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt A.1-A-4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w punkcie B musi spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. C.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. (art. 26 ust. 2b ustawy). Pisemne zobowiązanie winno zostać załączone do oferty w formie oryginału. Zobowiązanie winno być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. C.3. Podwykonawstwo Jeżeli Wykonawca zamierza skorzystać z Podwykonawców, przy realizacji przedmiotowego zamówienia, obowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom. Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. C.4. Ocenę spełnienia powyższych warunków Zamawiający dokona zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, na podstawie złożonych dokumentów wymienionych w pkt.iii.2 ogłoszenia. 6

7 III.2. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; A. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wg wzoru na załączniku nr 2 do ogłoszenia (oryginał); 2) w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie; 3) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wg. wzoru na załączniku nr 2 do ogłoszenia 4) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wpisu do rejestru Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy wg. wzoru na załączniku nr 2 do ogłoszenia B. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 2) - oryginał, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z wykonawców oddzielnie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązują przepisy określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. C. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, należy złożyć: - opis przedmiotu zamówienia po podpisaniu przez Wykonawcę staje się dokumentem potwierdzającym, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiajacego (wykaz oferowanych usług stanowi załącznik nr 1.1 do niniejszego ogłoszenia) D. Inne dokumenty: 1. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 7

8 2. Dokument zawierający dowód, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, że wykonawca będzie dysponował zasobami do realizacji zamówienia jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów. III.4 Opis sposobu przygotowania oferty; 1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 2. W przypadku oferty złożonej po terminie zamawiający nie będzie brał jej pod uwagę podczas oceny. 3. Oferta musi być zgodna z wymaganiami ogłoszenia, sporządzona w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do ogłoszenia, napisana w sposób czytelny, podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena. 5. Dla uznania ważności oferty należy załączyć do niej wszystkie załączniki wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu oraz wymagane w ogłoszeniu dokumenty lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 7. Ofertę oraz oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu należy opieczętować (pieczęć powinna zawierać, co najmniej nazwę i adres Wykonawcy) oraz opatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy, w przypadku nieczytelnego podpisu należy opatrzyć go pieczątką imienną zawierającą, co najmniej imię i nazwisko osoby składającej podpis. Oferta oraz ww. oświadczenie muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wskazane we właściwym dla Wykonawcy rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej). 8. W przypadku podpisania ww. dokumentów przez pełnomocnika należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub udzielającego pełnomocnictwa). 9. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy (tak aby ofertę złożoną po terminie można było zwrócić bez jej otwierania). Koperta musi posiadać następujące oznaczenie: OFERTA NA BADANIA LEKARSKIE - postępowanie nr BII NIE OTWIERAĆ do dnia 1 grudnia 2014 r. do godz Jeżeli oferta jest wysyłana za pomocą przesyłki kurierskiej/listowej, Wykonawca winien zaznaczyć, że przesyłka zawiera ofertę oraz wskazać numer postępowania, godzinę i datę otwarcia ofert. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za następstwa spowodowane brakiem właściwego zabezpieczenia lub brakiem którejkolwiek z ww. informacji. 12. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w punkcie 14 z dodatkowym oznaczeniem ZMIANA. 13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. złożone pisemnie przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, wraz z dokumentem potwierdzającym to uprawnienie. 14. Na ofertę składają się: 1) formularz oferty (załącznik nr 1), 2) dokument potwierdzający, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 8

9 zamawiającego: podpisany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1.1), 3) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, wg załączonego wzoru (załącznik nr 2), 4) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu, dotyczącym braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 2), 5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) oświadczenie o posiadaniu wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zgodnie z oświadczeniem na załączniku nr 2 do ogłoszenia 7) oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy - zgodnie z oświadczeniem na załączniku nr 2 do ogłoszenia 8) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, III.6 Termin związania ofertą; 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wydłużenie terminu związania ofertą może odbyć się na zasadach określonych w art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych. IV. Kryteria oceny ofert. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę. Wartość punktowa dla kryterium cena jest wyliczana wg wzoru: C = (C min / C of ) x 100 C min jest najniższą ceną zgłoszoną w przetargu, C of jest ceną podaną przez danego wykonawcę, C jest liczbą punktów uzyskanych za kryterium ceny, Spośród wszystkich ważnych ofert zamawiający dokona wyboru oferty, która uzyska najwyższą liczbę punktów. V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty i określenia w nim liczbowo i słownie ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. 2. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 1 do ogłoszenia). W formularzu oferty wykonawca podaje cenę brutto za jednostkowe badanie, którą następnie mnoży przez przewidywaną ilość osób podlegających badaniu. Po wykonaniu powyższego działania sumuje pozycje z kolumny wartość brutto otrzymując cenę całkowitą za cały zakres. Wykonawca postępuje tak w obu tabelach (tzn. w tabeli dot. zakresu badań dla pracowników ŚUW oraz w tabeli dot. katalogu badań fakultatywnych dla pracowników ŚUW). Cenę za całość zamówienia stanowi suma cen globalnych z obu tabel. 3. Ceny jednostkowe brutto za badanie dla osób kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych kategorii B oraz za badanie dla osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony (pozycje 8 i 9 z tabeli dot. zakresu badań pracowników ŚUW) muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 9

10 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013r. poz. 855). 4. W przypadku zaproponowania cen niezgodnych z ww. Rozporządzeniami zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią ogłoszenia. 5. Usługa będąca przedmiotem zamówienia jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług, dlatego cena netto = cena brutto. 6. Oferowane ceny winny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie objętym ogłoszeniem i ogólnymi warunkami umowy. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ceł, cen materiałów, transportu itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, nie będzie też ponosił kosztów wynikających z cen materiałów, transportu, czynności, usług, świadczeń, ubezpieczeń itp., których nie przewidziano w dokumentacji przetargowej. 7. Wszystkie wartości, powinny być liczone w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ustawą zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług należy podać w złotych polskich, wszelkie wartości należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Ceny jednostkowe przyjęte w formularzu oferty stanowią ceny ryczałtowe i będą stałe w czasie objętym umową. 9. Warunki płatności: za realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający dokona zapłaty na zasadach określonych w ogólnych warunkach umowy załącznik nr 3 do ogłoszenia. VI. VII. Informacje o terminach. 1. miejsce i termin składania ofert; Oferty należy składać: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, KANCELARIA OGÓLNA Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pokój 119 do dnia 1 grudnia 2014 r. roku do godziny miejsce i termin otwarcia ofert; Otwarcie ofert nastąpi w budynku Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 627 w dniu 1 grudnia 2014 r. o godzinie Inne informacje dotyczące postępowania. 1. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami; Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami to: w sprawach przedmiotu zamówienia: Marcin Goj (tel ), w sprawach procedury PZP: Joanna Alkrzycka (tel ), Agnieszka Melisz (tel ), 2. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; a) Zamawiający wskaże termin podpisania umowy wykonawcy, którego oferta została wybrana w wynikach. b) W celu zawarcia umowy upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, który wygrał postępowanie, powinien zgłosić się w siedzibie zamawiającego w wyznaczonym terminie. Dwukrotne niestawienie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do podpisania umowy będzie oznaczało uchylenie się od zawarcia umowy. c) W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. Zmiany umowy: Zamawiający informuje, że wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy PZP, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać jedynie w sytuacji: a. zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania Umowy, 10

11 b. wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, c. dopuszcza się możliwość zmiany terminów realizacji niniejszej Umowy w sytuacji wyrażenia przez Zamawiającego, w uzasadnionych przypadkach, zgody zmianę terminu. 2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia za całość zamówienia wynikającego ze sposobu rozliczenia przedmiotu zamówienia określonego w ogólnych warunkach umowy. Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 1.1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oświadczenia Wykonawcy Załącznik nr 3 Ogólne warunki umowy (Małgorzata Książek-Grelewicz Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji, Zamówień Publicznych i Logistyki) 11

12 .. (pieczęć firmowa wykonawcy) Załącznik nr 1 do ogłoszenia w postępowaniu BII Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska Katowice OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych na Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w 2015r. i 2016r. ja (my) niżej podpisany(i):... działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 1. OŚWIADCZAM, że pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:... (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 2. OFERUJĘ wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ogłoszeniem oraz zawartym w nim Opisem przedmiotu zamówienia oraz Ogólnymi warunkami umowy. 3. OFERUJĘ wykonanie całego przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę brutto:...zł (słownie złotych.....) Powyższa cena powstała po zsumowaniu cen z tabeli dotyczącej zakresu badań pracowników i tabeli dotyczącej katalogu badań fakultatywnych dla pracowników ŚUW. Cena netto = brutto z uwagi na fakt, że usługa jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług. Zakres badań pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata Lp. Rodzaj badania Ilość osób 1. Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania wstępne) Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania okresowe) Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania kontrolne) Udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy 8 Jednostkowa cena brutto (za 1 badanie) Wartość za całą pozycję 12

13 Badanie okulistyczne ze względu na pracę związana z obsługą monitorów ekranowych Dodatkowe badania dla osób wykonujących pracę na wysokości do 3 m Dodatkowe badania dla osób wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 m Dodatkowe badania dla osób kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych kategorii B Dodatkowe badanie dla osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej Dodatkowe badania dla osób wykonujących prace w Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej Badanie do dla osób pracujących z żywnością (książeczka zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych) CENA ZA CAŁY ZAKRES PRZEWIDZIANY POWYŻEJ UWAGA: Ceny jednostkowe brutto za badanie dla osób kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych kategorii B oraz za badanie dla osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony (pozycje 8 i 9 z powyższej tabeli) muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949) oraz z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013r. poz. 855). W przypadku zaproponowania cen niezgodnych z ww. Rozporządzeniami zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z treścią ogłoszenia. Katalog badań fakultatywnych dla pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata Lp. Rodzaj badania Ilość osób 1. CRP (ocena stanu zapalnego) Morfologia z rozmazem (ocena układu odporności, zaburzeń krzepnięcia, zagrożenia anemią i infekcją) Glukoza (ocena zagrożenia cukrzycą) Alat (podstawowa ocena wydolności wątroby) Kreatynina (ocena funkcji nerek) Lipidogram cholesterol, trójglicerydy, HDL (dobry cholesterol), LDL(zły cholesterol) - (dokładna ocena ryzyka miażdżycy) Kał na krew utajoną (podstawowe badanie oceny ryzyka nowotworu jelita grubego) EKG 1250 Jednostkowa cena brutto (za 1 badanie) Wartość za całą pozycję 13

14 9. RTG klatki piersiowej Cytologia Badanie USG sutków Mammografia PSA (specyficzny marker oceniający zagrożenie rakiem prostaty) CENA ZA CAŁY ZAKRES PRZEWIDZIANY POWYŻEJ 4. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia w terminie: od r. do r. 5. AKCEPTUJĘ warunki płatności określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i ogólnych warunkach umowy. 7. UWAŻAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. OŚWIADCZAM, że Wykonawca: a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa, b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:... Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust MIEJSCEM WYKONYWANIA USŁUG MEDYCZNYCH BĘDZIE: a). b). 10. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w ogłoszeniu. 11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować: Imię i nazwisko : Adres: Telefon: Fax: Adres , data Podpis i pieczęć Wykonawcy *) niepotrzebne skreślić 14

15 załącznik nr 1.1. do ogłoszenia w postępowaniu nr BI.I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYKAZ OFEROWANYCH USŁUG 1) Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szczególności poprzez wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z brzmieniem przepisów: ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013r. poz. 217 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. Nr 69, poz.332 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2014r. poz. 949), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. z 2013r. poz. 855) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012r. poz. 739). rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010r. Nr 149, poz. 1002), oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa. 2) Przeprowadzenie badań diagnostycznych (pakiet fakultatywny dla każdego pracownika): CRP (ocena stanu zapalnego) Morfologia z rozmazem (ocena układu odporności, zaburzeń krzepnięcia, zagrożenia anemią i infekcją) Glukoza (ocena zagrożenia cukrzycą) Alat (podstawowa ocena wydolności wątroby) Kreatynina (ocena funkcji nerek) Lipidogram cholesterol, trójglicerydy, HDL (dobry cholesterol), LDL(zły cholesterol) - (dokładna ocena ryzyka miażdżycy) Kał na krew utajoną (podstawowe badanie oceny ryzyka nowotworu jelita grubego) EKG RTG klatki piersiowej Dla kobiet Cytologia Badanie USG sutków (do 50 roku życia) Mammografia (po 50 roku życia) Dla mężczyzn PSA (specyficzny marker oceniający zagrożenie rakiem prostaty)po 40 roku życia. Podczas badania okulistycznego pracownika wykonującego pracę na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, lekarz powinien wykonać m.in. badanie: ostrości wzroku, dna oka, ciśnienia śródgałkowego. Po przeprowadzeniu badań lekarz w razie konieczności powinien wystawić pracownikowi receptę na okulary. 15

16 W przypadku, kiedy pracownik zadeklaruje chęć wykonania części lub wszystkich badań diagnostycznych Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania oraz w razie konieczności wydania zaleceń, co do dalszego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykonane badania profilaktyczne i diagnostyczne wg cen jednostkowych podanych w formularzu oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości pracowników kierowanych na badania. W takim przypadku obowiązują ceny jednostkowe badań określone w Formularzu ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmianę ilości opisanych badań tzn. że może dokonać zmniejszenia jednego rodzaju badań, a zwiększyć ilość innych pod warunkiem, nie przekroczenia kwoty globalnej wynagrodzenia określonego w Formularzu ofertowym. Wykonawca do faktury lub rachunku dołączy imienny wykaz osób, którym wykonano badania wraz z wyszczególnieniem rodzaju wykonanych badań oraz podaniem cen jednostkowych badań wykonanych u poszczególnych osób. 3) Koszty dodatkowe, w tym m.in. utrzymania pomieszczeń przewidzianych na prowadzenie usług medycznych (woda, ogrzewanie, energia elektryczna, utrzymanie czystości) oraz zakup środków czystości, materiałów opatrunkowych, zakup podstawowych lekarstw stanowiących wyposażenie apteczki medycznej, utylizacja odpadów medycznych itp. ponosi Wykonawca (należy to uwzględnić przy kalkulacji kosztów świadczenia usług lekarskich). 4) Wszystkie badania muszą zostać przeprowadzone w tym samym dniu na podstawie imiennych skierowań wystawionych i podpisanych przez Zamawiającego. Świadczenie usług powinno być realizowane codziennie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 00 do 15 00, z możliwością wcześniejszej telefonicznej rejestracji. Badania wstępne i kontrolne muszą być wykonane najpóźniej w dniu następnym od dnia zgłoszenia. 5) Miejsce wykonywania usług: miasto Katowice. Gabinety lekarskie i zabiegowe muszą mieścić się w tym samym miejscu (budynku) w odległości do 3 km (w promieniu) od siedziby Zamawiającego (ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach). 6) Wykonawca może zlecić badania psychotechniczne, RTG klatki piersiowej, USG sutków i mammografie przychodniom specjalistycznym. Gabinety przychodni specjalistycznych muszą znajdować się w odległości do 3 km (w promieniu) od siedziby Zamawiającego (ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach). Wykonawca jest zobowiązany do podania listy gabinetów lekarskich wraz z ich adresami. 7) W przypadku stwierdzenia przez lekarza medycyny pracy przeprowadzającego badania profilaktyczne, konieczności wykonania dodatkowych badań specjalistycznych, koszty badań specjalistycznych będą pokryte przez Wykonawcę w ramach zawartej umowy. 8) Zamawiający wymaga, aby świadczenia medyczne były wykonywane przez lekarzy uprawnionych do profilaktycznych badań lekarskich w trybie obowiązujących przepisów, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 9) Po przeprowadzonych badaniach profilaktycznych: wstępnych, kontrolnych, okresowych w tym badaniach okulistycznych - lekarz medycyny pracy wystawi zaświadczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 16

17 10) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej 11) Zamawiający wymaga aby Wykonawca był zarejestrowany w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. Zakres badań pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata Lp Rodzaj badania Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania wstępne) Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania okresowe) Badanie lekarskie specjalistyczne z zakresu medycyny pracy z wydaniem orzeczenia (badania kontrolne) Udział w komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Badanie okulistyczne ze względu na pracę związana z obsługą monitorów ekranowych Dodatkowe badania dla osób wykonujących pracę na wysokości do 3 m Dodatkowe badania dla osób wykonujących pracę na wysokości powyżej 3 m Dodatkowe badania dla osób kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych kategorii B Dodatkowe badanie dla osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej Dodatkowe badania dla osób wykonujących prace w Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej Badanie do dla osób pracujących z żywnością (książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych) Przewidywana ilość osób

18 Katalog badań fakultatywnych dla pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na lata Lp. Rodzaj badania Przewidywana iość osób 1. CRP (ocena stanu zapalnego) Morfologia z rozmazem (ocena układu odporności, zaburzeń krzepnięcia, zagrożenia anemią i infekcją) Glukoza (ocena zagrożenia cukrzycą) Alat (podstawowa ocena wydolności wątroby) Kreatynina (ocena funkcji nerek) Lipidogram cholesterol, trójglicerydy, HDL (dobry cholesterol), LDL(zły cholesterol) - (dokładna ocena ryzyka miażdżycy) Kał na krew utajoną (podstawowe badanie oceny ryzyka nowotworu jelita grubego) EKG RTG klatki piersiowej Cytologia Badanie USG sutków Mammografia PSA (specyficzny marker oceniający zagrożenie rakiem prostaty) 235 Data i podpis Wykonawcy 18

19 Załącznik nr 2 do ogłoszenia w postępowaniu BII OŚWIADCZENIE W związku z przystąpieniem firmy:... z siedzibą w... ulica... nr... do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w art.. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych na na Przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w 2015r. i 2016r. oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma: A. spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej; B. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; C. Oświadczam, że jestem zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia r. o działalności leczniczej pod numerem księgi. * (w której widnieje w rejestrze podmiotów) D. Oświadczam, że jestem zarejestrowany w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zgodnie z wymogami ustawy z dnia r. o służbie medycyny pracy...., data Podpis Wykonawcy *należy wpisać numer 19

20 Załącznik nr 3 do ogłoszenia w postępowaniu BII Ogólne warunki umowy zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach, pomiędzy: Skarbem Państwa Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, Katowice, NIP , REGON , reprezentowanym przez: 1.. zwanym w treści umowy Zamawiającym a, reprezentowanym przez: 1... zwanym w treści umowy Wykonawcą Przedmiotem umowy jest świadczenie usług medycznych dla pracowników Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w zakresie: 1) Wykonywania badań: a) wstępnych, b) okresowych, c) kontrolnych. 2) Wykonywania, podczas każdego badania okulistycznego pracownika wykonującego pracę na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, m.in. badań: ostrości wzroku, dna oka, ciśnienia śródgałkowego. Po przeprowadzeniu badań lekarz w razie konieczności powinien wystawić pracownikowi receptę na okulary. 3) Wykonywania badań specjalistycznych pracowników pracujących na wysokości do 3 metrów, powyżej 3 metrów, kierowców i pracowników kierujących samochodami prywatnymi w celach służbowych, pracowników wykonywających pracę strażników łowieckich i rybackich. 4) Udziału lekarza medycyny pracy w posiedzeniach komisji BHP, 5) Wykonywania badań diagnostycznych - pakiet fakultatywny dla pracowników: a) CRP, b) Morfologia z rozmazem, c) Glukoza, d) Alat, e) Kreatynina, f) Lipidogram cholesterol, trójglicerydy, HDL, LDL, g) Kał na krew utajoną, h) EKG, i) RTG klatki piersiowej, j) Cytologia, k) Badanie USG sutków, l) Mammografia, m) PSA. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia i dysponuje pracownikami i sprzętem niezbędnym do wykonywania usług objętych niniejszą umową. 3. W przypadku, kiedy pracownik zadeklaruje chęć wykonania części lub wszystkich badań diagnostycznych Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania oraz w razie konieczności wydania zaleceń, co do dalszego procesu diagnostyczno-terapeutycznego. 20

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie nr PT.2370.1.2013 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w WOŁOWIE ul. Wojska Polskiego 38, 56-100 Wołów Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Zaopatrzenie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka w druki i formularze oraz broszury i papier firmowy w 2014 roku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SKARB PAŃSTWA DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH ul. Grójecka 127 02-124 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa DAB/WA/231/94/8/11 Warszawa, 09.01.2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP 2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZSP.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) PRZETARG NIEOGRANICZONY W TRYBIE ART.39 USTAWY-PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ( T.J. DZ.U. z 2013r., POZ.907 ZE ZM. ) NA ; ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo