VADEMECUM TŁUMACZA. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. wersja 13 (styczeń 2015 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM TŁUMACZA. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. wersja 13 (styczeń 2015 r.)"

Transkrypt

1 VADEMECUM TŁUMACZA Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy wersja 13 (styczeń 2015 r.) Departament Języka Polskiego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisja Europejska Luksemburg

2 SPIS TREŚCI WSTĘP JĘZYK POLSKI W PRACY TŁUMACZA ZASADY ORTOGRAFII Wielkie i małe litery Traktaty, porozumienia, konwencje, karty, protokoły, umowy Akty prawne UE Krajowe akty prawne Konstytucja Części aktów prawnych Plany, programy, pakty, działania Taryfy, nomenklatury itp Cele, instrumenty, fundusze Strategie, unie Konferencje Forum Wspólnoty, instytucje, organy, komitety, urzędy, władze Rok, dzień Komunikaty, sprawozdania, białe i zielone księgi, dokumenty robocze Nazwy publikatorów Polityka Obszary, przestrzenie Nagrody Przykłady użycia małych liter Inne reguły ortograficzne Odmiana nazwisk obcych Odmiana nazw zakończonych na X (typu EUR-Lex, N-Lex) Transkrypcja nazwisk i nazw bułgarskich Wyrażenia w języku obcym w polskim tekście ZASADY INTERPUNKCJI Uwagi ogólne Użycie przecinka wybrane zasady szczegółowe Nie stawiamy przecinka Stawiamy przecinek Stawiamy lub nie Inne znaki interpunkcyjne Kropka Dwukropek Średnik Cudzysłów Myślnik, półpauza, łącznik Wielokropek Ukośnik prawy Znak zapytania Podział wyrazów w tabeli PORADY GRAMATYCZNE I STYLISTYCZNE Wstęp Kolejność podawania znanych i nowych informacji

3 Sformułowania idiomatyczne i przenośne Strona bierna Liczba pojedyncza i mnoga Zgodność przypadku w związkach rządu Logika spójników and/or a różnica między lub i albo lub i ani w wyrażeniach z przeczeniem Przyimek for wyrażający cel Spójnik however na początku zdania Następstwo czasów Wykonawca czynności Podmiot złożony a forma orzeczenia Posiedzenia Rady Europejskiej dwa lub więcej may not Żeńskie formy nazw funkcji i urzędów Miejsce zaimka który Miejsce spójników bowiem, natomiast i zaś Spójnik zatem Inne problematyczne słowa i wyrażenia strengthen ensure that relevant na rzecz, w zakresie, w celu it is appropriate INNE ZASADY Skróty i skrótowce Skrótowce angielskie czy polskie? Skróty i skrótowce użycie i gramatyka Skrótowce instytucji i organów Unii Odpowiednik angielskiego wyrazu see Liczby i daty Pisownia liczb Pisownia dat Zapis walut Symbole Adresy i listy Tłumaczenie adresów Adres przedstawiciela RP Adresy elektroniczne Listy Numery telefonów Nazwy geograficzne Nazwy państw Kolejność alfabetyczna wymieniania państw i języków Nazwy miejscowości i ich spolszczanie Nazwy miejscowości pojawiające się w tekście oryginalnym w języku innym niż miejscowy Nazwy kategorii jednostek terytorialnych Nazwy własne jednostek terytorialnych

4 Klasyfikacja NUTS a nazwy własne jednostek terytorialnych Użycie kursywy Czego nie należy tłumaczyć? SPECYFIKA TŁUMACZENIA AKTÓW PRAWNYCH UE STRUKTURA AKTU PRAWNEGO Rodzaje aktów prawnych i ich podział Rodzaje aktów prawnych Numeracja aktów prawnych Oznaczenia dokumentów Struktura aktu prawnego Zmiany aktów prawnych Zmiana, zastąpienie, dodanie, skreślenie, uchylenie, zmiana numeracji Sprostowania i odesłania do sprostowanych aktów Przekształcenie, ujednolicenie, konsolidacja Amended proposal Tytuły aktów zmieniających Zmiany niemające wpływu na polski tekst Odesłania w tekście Odesłanie a odniesienie Odesłania wewnętrzne i zewnętrzne Odesłania do Dziennika Urzędowego Odesłania do części aktów prawnych Zwany dalej Definicje w aktach prawnych Spójność formalna i materialna ZAGADNIENIA LEKSYKALNO-PRAWNE Repeal vs. Delete Legislation Enter into force vs. application vs. take effect Transpose vs. implement Established in vs. nationality na mocy rozporządzenia, rozporządzeniem, w drodze rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem itp Przepisy vs. postanowienia Umowa o coś czy o czymś Without prejudice If appropriate Delegation, (permanent) representation, mission Export & import Legislative Shall provide for Unless MATERIAŁY I POMOCE GDZIE ZNALEŹĆ AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY? EUR-Lex Podstawowe informacje Wybrane dokumenty Formex Bazy dokumentacyjne poszczególnych instytucji

5 Jednostki organizacyjne w poszczególnych instytucjach GDZIE ZNALEŹĆ POTRZEBNĄ TERMINOLOGIĘ? ZAŁĄCZNIK Nazwy miejscowości i regionów

6 WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest zebranie w formie przewodnika szeregu istotnych zasad, wskazówek i zaleceń dla tłumaczy przygotowujących tłumaczenia na język polski w Komisji Europejskiej. Niniejszy informator jest wynikiem naszego kilkuletniego dorobku, zdobytych doświadczeń, wewnętrznych ustaleń oraz konsultacji z ekspertami w dziedzinie poprawnej polszczyzny, prawa krajowego i unijnego. Adresatami vademecum są przede wszystkim tłumacze etatowi Komisji Europejskiej i zewnętrzni dostawcy tłumaczeń. Informator może być także przydatnym źródłem informacji dla osób przygotowujących w języku polskim opracowania, dokumenty i inne teksty dotyczące problematyki prawa unijnego, jak też osób odpowiedzialnych za ostateczny kształt tekstu. Vademecum zostało przygotowane na podstawie wielu dostępnych źródeł, w tym materiałów sporządzonych przez inne komórki w obrębie Komisji (Urząd Publikacji, Służba Prawna) i poza nią (UKIE). Zawiera również wybrane materiały uzyskane podczas szkoleń przeprowadzonych przez Radę Języka Polskiego oraz przyjęte wewnętrznie ustalenia. Większość zasad opisanych w niniejszym vademecum dotyczy aktów prawnych i innych dokumentów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (m.in. wniosków legislacyjnych, rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, sprawozdań i komunikatów, jak również ich części i załączników do nich). Stosowanie opisanych zasad, a zwłaszcza językowych i terminologicznych, zalecane jest również w innego rodzaju tekstach, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych form (listy urzędowe, strony internetowe, komunikaty prasowe). Mamy nadzieję, że vademecum okaże się skutecznym narzędziem zapewnienia spójności, poprawności językowej i terminologicznej, podnosząc tym samym jakość tekstów w języku polskim sporządzonych w Komisji. Nie bez znaczenia jest przy tym aspekt praktyczny niniejszego opracowania, tj. korzyści, jakie płyną z uporządkowania w przejrzystą całość ogółu informacji, które powinien znać każdy tłumacz przekładający na język polski dokumenty unijne. Zebrane wiadomości podzielone zostały na działy tematyczne zebrane w trzech zasadniczych rozdziałach traktujących o wybranych aspektach językowych, kwestiach wynikających ze szczególnej natury unijnych aktów prawnych i w końcu najważniejszych informacjach na temat dostępnych baz danych. Vademecum ma uprościć dostęp do instrukcji i ustaleń dzięki zgromadzeniu ich w jednym miejscu. Zmiany i uzupełnienia na tym etapie są jednak nieuniknione, dlatego też vademecum będzie co jakiś czas aktualizowane. Zespół redakcyjny życzy wszystkim odbiorcom miłej lektury. 6

7 1. JĘZYK POLSKI W PRACY TŁUMACZA 1.1. ZASADY ORTOGRAFII Wielkie i małe litery Jedną z trudności, jakie napotyka tłumacz dokonujący przekładu na język polski tekstu z języka obcego, w którym zasady stosowania wielkich liter odbiegają od zasad stosowanych w języku polskim, jest poprawne używanie wielkich i małych liter. Zwłaszcza w tłumaczeniach z języka angielskiego, w którym wielkie litery stosowane są znacznie bardziej powszechnie niż w języku polskim, należy unikać interferencji i nie nadużywać wielkich liter, stosując się do zasad obowiązujących w języku polskim. W niniejszym rozdziale zebrano najważniejsze z tych zasad wraz z przykładami często występującymi w tekstach tłumaczonych dla instytucji europejskich Traktaty, porozumienia, konwencje, karty, protokoły, umowy Zasada ogólna: w przypadku oficjalnej nazwy (pełnego tytułu) dokumentu, tylko pierwszy wyraz należy pisać wielką literą, przy czym nazwy własne występujące w tytule zachowują wielkie litery, zatem: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; wielką literę należy także stosować w przypadku nazw skróconych tych dokumentów, zatem: Traktat WE, Traktat UE, Traktat TFUE, Traktat (w tym ostatnim przypadku autor tekstu odwołuje się de facto do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale nie należy tego doprecyzowywać); Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym; wielką literę należy także stosować w przypadku nazwy skróconej tego dokumentu, czyli: Porozumienie EOG; Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską dotyczące załącznika IVb Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi; Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami; Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino; 7

8 Porozumienie o partnerstwie i współpracy; Akt przystąpienia (z 2003 r.); Jednolity akt europejski; Partnerstwo dla członkostwa; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej; Wspólnotowa karta socjalnych praw podstawowych pracowników; Wspólnotowy kodeks celny; Protokół socjalny, Protokół w sprawie stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności; Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków; Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 21 kwietnia 2005 r.; Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony Każdorazowo trzeba sprawdzać, czy mamy do czynienia z oficjalną pełną nazwą (tytułem) dokumentu; szczególnie trzeba być ostrożnym w przypadku nazw z przymiotnikiem (np. europejski) na początku oraz nazw długich, wyglądających jak oficjalne, a nie zawsze takimi będące, np: - europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przymiotnik europejska nie jest częścią tytułu konwencji, ale: - Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego W przypadku nazw zwyczajowych i skróconych aktów prawnych wszystkie człony należy pisać małą literą tu właśnie mała litera wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieoficjalną nazwą, zatem: 8

9 traktat amsterdamski, traktat nicejski, traktat rzymski, traktat lizboński, traktaty rzymskie, traktaty założycielskie; traktat akcesyjny; traktat konstytucyjny nazwa rodzaju aktu, a nie nazwa własna; konwencja paryska, konwencja brukselska, konwencja genewska (to nazwy zwyczajowe), konwencja o ochronie praw człowieka (niepełny tytuł) itp.; protokół z Palermo, protokół z Kioto; słowo załącznik należy także pisać małą literą, nawet jeżeli jest to jedyny załącznik do umowy lub dokumentu; porozumienie nicejskie, umowa z Saarbrücken. W tekście umowy, konwencji itp. jednowyrazowy skrót jej nazwy piszemy wielką literą np. w przypadku zwrotów takich, jak dalej zwana Umową / Konwencją (zwykle w chwili definiowania), w niniejszej Umowie/Konwencji. Użycie wielkiej litery w akcie dotyczącym podpisania umowy czy konwencji jest możliwe, jeżeli istnieje ryzyko pomyłki w związku z inną umową bądź konwencją przytaczaną w tekście tego aktu Akty prawne UE W przypadku tłumaczenia unijnych aktów prawnych na stronie tytułowej aktu prawnego człony określające w jego tytule rodzaj aktu pisane są wersalikiem, czyli: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie [ ]; DECYZJA KOMISJI z dnia [ ] w sprawie [ ]; DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr [ ] z dnia [ ] zmieniająca [ ] Porozumienie EOG. Natomiast tytuły aktów prawnych Unii Europejskiej wymieniane w tekstach ciągłych należy pisać małą literą, zatem: rozporządzenie, dyrektywa, decyzja, zalecenie itp., niezależnie od tego, czy występują w wyrażeniu, z podaniem pełnego tytułu, czy z numerem porządkowym, np.: Na posiedzeniu rozpatrywano zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów; [ ] zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 434/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [ ]; 9

10 zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem [ ]; [ ] na mocy dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE, [ ] niniejsza dyrektywa [ ]; [ ] decyzją Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniającą decyzję 92/452/EWG [ ] itp Krajowe akty prawne Zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni tytułów (reguła zawarta w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, Warszawa, 2006) pierwszy wyraz w jedno- lub wielowyrazowych pełnych tytułach ustaw należy pisać wielką literą, np.: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa o partiach politycznych, Ustawa o samorządzie. W przypadku użycia przekształconej lub skróconej formy tytułu nie należy używać wielkiej litery. W praktyce jednak w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tytuły aktów prawnych zapisuje się małymi literami, np.: Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002, Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) zarządza się, co następuje. Potwierdzenie tego zwyczaju językowego można także znaleźć w jednej z opinii Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego. W związku z tym przy przytaczaniu tytułów polskich ustaw, rozporządzeń itp. zaleca się stosowanie małej litery. Pozwoli to także zachować spójność z przyjętymi zasadami pisowni unijnych aktów prawnych. Na osobną uwagę zasługuje pisownia tytułów złożonych typu: ustawa Prawo bankowe. W takich przypadkach słowo Prawo należy napisać wielką literą, gdyż właśnie od niego rozpoczyna się nazwa własna ustawy, a zatem: ustawa Prawo spółdzielcze ; tekst ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przyjęty przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 r. W tytułach aktów określanych jako kodeksy lub karty także tylko pierwszy wyraz należy pisać wielką literą, np.: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych; Karta nauczyciela, Karta górnika W przypadku tłumaczenia nazw aktów prawnych innych państw należy je pisać małą literą, a więc: niemiecka ustawa o kształceniu nr... z dnia... to nie jest bowiem rzeczywisty tytuł, ale tłumaczenie; nazwa ustawy jest opisowa. W odesłaniu do aktów opublikowanych w polskim Dzienniku Ustaw po nie podaje się numeru (Nr) Dziennika Ustaw, co ma związek z jego wydawaniem od tego dnia w formie elektronicznej. Odesłania do aktów przyjętych po należy więc zapisywać następująco: Dz.U. z 2014, poz

11 Akty opublikowane przed powoływane są zgodnie z dotychczasowymi zasadami, czyli z podaniem numeru (należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku skrót Nr piszemy wielką literą): Dz.U. z 2011, Nr 117, poz Konstytucja Należy stosować te same zasady, które zostały omówione wyżej. W przypadku oficjalnych, pełnych tytułów pierwszy wyraz należy pisać od wielkiej litery; nazwy zwyczajowe małymi literami. Zatem: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; konstytucja europejska (to nie jest bowiem tytuł dokumentu); artykuł 53 konstytucji portugalskiej stanowi... (podobnie) Części aktów prawnych Zapis zgodnie z ogólną polską zasadą ortograficzną: w spisie treści tytuły rozdziałów i innych części dokumentu należy pisać od wielkiej litery ze względów graficznych (bo to początek wypowiedzenia, zatem: Część 1, Rozdział 2, Podrozdział 3); w tekście od małych liter (w części 1, w rozdziale 2) Plany, programy, pakty, działania Jeżeli nazwa programu stanowi samodzielną całość składniową, mogącą funkcjonować niezależnie od słowa program, zapisujemy ją w cudzysłowie, pierwszy wyraz wielką literą; wyraz program (wraz z ewentualnymi przydawkami) nie jest wtedy uważany za część nazwy programu, pozostaje przed cudzysłowem i jest zapisywany małą literą. Przykład: program Młodzież w działaniu, program Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Jeżeli w nazwie programu słowo program wchodzi w związki zgody lub rządu z innymi elementami tytułu) zapis bez cudzysłowu, wyraz program stanowi część jego nazwy i jest zapisywany wielką literą. Przykład: Siódmy program ramowy na rzecz badań, Program działania z Nairobi na rzecz rozwoju i wykorzystania nowych i odnawialnych źródeł energii Analogiczne zasady można stosować w przypadku planów, paktów, działań, procesów, mechanizmów, agend itp. Narodowy plan rozwoju; 11

12 Plan działania e-europa 2002; Pakt na rzecz stabilności i wzrostu; ale: pakt stabilności i wzrostu to nazwa obiegowa, a w każdym razie niepełna. agenda lizbońska, proces boloński, proces stabilizacji i stowarzyszenia ponieważ są to nazwy obiegowe, należy pisać je małymi literami Taryfy, nomenklatury itp. Nazwy zbiorów przepisów i norm (taryf celnych, kodeksów, nomenklatur itp.) mających formę dokumentu zapisujemy tak, jak nazwy innych dokumentów, czyli pierwszy człon wielką literą, pozostałe małymi. Zapis taki jest dopuszczalny również wtedy, gdy zbiór taki, o ugruntowanym znaczeniu, nie stanowi samodzielnego dokumentu, a jedynie część większego dokumentu ustanawiającego o innym tytule. Przykłady: Nomenklatura scalona, System zharmonizowany Cele, instrumenty, fundusze Nazwy celów w ramach współpracy regionalnej, zwłaszcza gdy są połączone gramatycznie z pozostałymi częściami zdania, mogą być zapisywane w cudzysłowie wielką literą, np.: Cel Konwergencja jest zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego; Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie zmierza do umocnienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów, ale: europejski cel operacyjny w tym przypadku cel operacyjny to określenie gatunkujące. W przypadku instrumentów i funduszy europejskich wszystkie człony należy pisać wielkimi literami, zatem: Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; ale: fundusze strukturalne liczba mnoga wskazuje na wiele desygnatów Strategie, unie Jeżeli od słowa strategia rozpoczyna się pełna nazwa dokumentu, należy stosować zasadę zapisu pierwszego słowa tytułu od wielkiej litery. Jeżeli jest jednak częścią nazwy niepełnej (obiegowej) lub określa jakąś ideę lub proces jak w przypadku słowa unia należy wówczas wszystkie człony zapisać małą literą. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej to pełna nazwa dokumentu, zatem pierwszy człon należy pisać wielką literą; 12

13 ale: strategia lizbońska to nazwa obiegowa, tak jak traktat wersalski; strategia rozszerzenia z Essen nazwa obiegowa; unia gospodarcza i walutowa (to obszar ekonomiczny, a nie geograficzny, dlatego zasadny jest zapis małymi literami), podobnie: strefa euro, jednolity obszar płatności w euro; unia ekonomiczna; unia celna Konferencje Trzeba dokonać tutaj rozróżnienia na nazwy spotkań i nazwy zrzeszeń, instytucji (dodatkowo na nazwy oficjalne i obiegowe). Jeśli chodzi o nazwę stałej instytucji prowadzącej jakieś prace, wszystkie człony należy zapisać wielką literą, np.: Uczestnicy Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich spotykają się raz w roku [ ]; Konferencja Międzyrządowa, ale: W przypadku gdy chodzi o nazwę jednorazowego spotkania, zasadny jest zapis tylko pierwszego wyrazu od wielkiej litery, zatem: Konferencja na temat informatyzacji państwa, Konferencja w sprawie zwalczania terroryzmu. Podejmując decyzję o formie zapisu, warto kierować się w tym wypadku łączliwością frazeologiczną wyrazów, por. np. rozmowy prowadzone na Konferencji w sprawie Iraku a rozmowy/prace prowadzone w ramach Konferencji Międzyrządowej Forum Słowo forum występuje w różnych znaczeniach i to właśnie od znaczenia zależy pisownia poszczególnych członów wchodzących w skład całego wyrażenia. Kiedy forum użyte jest w znaczeniu organizacji, należy kierować się zasadami pisowni nazw organizacji i w przypadku pełnej nazwy każdy człon zapisać wielką literą, np.: Forum Wysp Pacyfiku jest regionalną organizacją międzynarodową, do której należy m.in. Australia i Nowa Zelandia; Forum Związków Zawodowych jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową działającą na terenie Rzeczpospolitej. Forum może także oznaczać cyklicznie organizowane spotkania, będące formą zinstytucjonalizowanej współpracy. Wówczas należy stosować takie same zasady pisowni, jak w przypadku konferencji, a zatem: Światowe Forum Społeczne jest spotkaniem alternatywnym wobec Światowego Forum Ekonomicznego, odbywającego się co roku w Davos. 13

14 Natomiast jeżeli forum oznacza jednorazowe spotkanie poświęcone określonej tematyce, wówczas tylko pierwszy człon pełnej nazwy należy zapisać wielką literą, czyli: W dniach października 2007 r. odbyło się Ogólnoświatowe forum innowacyjnych nauczycieli. Forum może być także użyte w znaczeniu komitetu lub innej grupy osób zajmującej się określonym zagadnieniem. Wówczas należy stosować takie zasad, jak w przypadku komitetów, czyli jeżeli forum ma charakter stały, jego pełną nazwę należy pisać wielkimi literami, a jeżeli doraźny małymi literami, np.: Forum Doradcze jest organem doradczym dyrektora wykonawczego. Komisja zwołała forum doradcze złożone ze specjalistów państw członkowskich. Zapisując nazwy forów, np. internetowych, na których prowadzone są dyskusje, zazwyczaj na określony temat, należy stosować takie zasady, jak w przypadku tytułów, np.: forum Życie na emigracji, forum Niepełnosprawni tutaj słowo forum jest określeniem gatunkującym, dlatego należy zapisać je małą literą, ale: Forum kosmetyczne, Forum dyskusji o konstytucji europejskiej w tych przypadkach słowo forum należy do tytułu i należy zapisać je wielką literą Wspólnoty, instytucje, organy, komitety, urzędy, władze Wszystkie człony oficjalnych nazw własnych instytucji i organów (z wyjątkiem występujących wewnątrz nich przyimków, spójników i określeń typu: do spraw, imienia, pod wezwaniem, na rzecz, z wyjątkiem, w ramach, w dziedzinie, w zakresie, numer, nr itp.) należy pisać wielkimi literami. Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, Europejski Obszar Gospodarczy; Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Trybunał Obrachunkowy, Rada Wspólnot Europejskich, Rada Unii Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Europejska Służba Działań Zewnętrznych; w tych znaczeniach także jednoczłonowe nazwy skrócone tych instytucji należy pisać wielką literą, czyli: Parlament, Trybunał, Rada, Komisja; Sekretariat Generalny Rady (organ administracyjny); Prezes Sądu Pierwszej Instancji to organ; Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (skład Rady); nazwy komitetów, czyli: Komitet Stałych Przedstawicieli; Stały Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego; Komitet Zarządzający ds. Cukru, Komitet Zarządzający ds. Trzeciego Wieloletniego Programu na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Komitet ds. Ochrony Znaków Geograficznych i Nazw Pochodzenia Produktów Rolnych i Spożywczych itp.; 14

15 nazwy poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji i nazwy jednostek organizacyjnych, zatem: Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dyrekcja D Polityka Innowacji, Dyrekcja D Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT) w dziedzinie Zaufania i Bezpieczeństwa w Sieci, Dział Zagadnienia Prawne, Gospodarcze i Finansowe, Konkurencja itd.; nazwy komisji Parlamentu Europejskiego, np.: Komisja Budżetowa, Komisja Kontroli Budżetowej, Komisja Spraw Zagranicznych itp.; nazwy urzędów: Urząd Publikacji, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych; nazwy organów: Przewodniczący Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Sekretarz Generalny, Komisarz UE ds. Konkurencji. Nazwy te należy pisać wielkimi literami, jeżeli występują w tekście właśnie w znaczeniu nazwy organu (por. pisownia małą literą stanowisk w znaczeniu funkcji i osób, por. podrozdział ), np.: Rozporządzenie w tej sprawie wydaje Komisarz ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów; XXX należy do kompetencji Sekretarza Generalnego; nazwy wspólnych przedsiębiorstw powołanych na podstawie art. 187 Traktatu TFUE (art. 171 Traktatu WE): Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo. rządy państw w tekstach umów międzynarodowych np. Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a Rządem Republiki Uzbekistanu Jeśli desygnatem danej znów oficjalnej, nie obiegowej nazwy jest struktura trwała, komórka organizacyjna (rodzaj instytucji) czy zinstytucjonalizowana działalność (choć tu szczególnie trudno o wytyczenie granicy), wówczas także należy pisać wszystkie człony od wielkiej litery, np.: Transatlantycki Dialog Legislatorów, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Zautomatyzowany System Biblioteczny Komisji Rok, dzień Wielkimi literami należy zapisywać także nazwy przedsięwzięć zawierające w sobie słowo rok lub dzień, np.: Rok Języka Polskiego; Europejski Rok Języków; Europejski Dzień Humanitarny; Europejskie Dni Dziedzictwa. 15

16 Komunikaty, sprawozdania, białe i zielone księgi, dokumenty robocze Tytuły komunikatów, sprawozdań, białych i zielonych ksiąg oraz dokumentów roboczych zapisujemy na takich samych zasadach jak tytuły unijnych aktów prawnych, czyli od małej litery. Jeżeli słowo komunikat czy też biała księga nie stanowią składniowo części tytułu, sam tytuł zapisujemy od wielkiej litery. biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej; biała księga Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata komunikat Komisji Szczegółowe wytyczne dotyczące składanych do właściwych organów wniosków...; sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności Unii Europejskiej w 2008 r. w zakresie zaciągania i udzielania pożyczek Nazwy publikatorów Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; Suplement EOG Polityka Polityka to nazwa idei, nie dokumentów, więc właściwy jest zapis małymi literami: wspólna polityka transportowa, polityka azylowa, polityka edukacyjna, polityka gospodarcza, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, wspólna polityka rolna Obszary, przestrzenie Słowa obszar i przestrzeń to obiegowe nazwy idei, etapów działania itp., dlatego należy je pisać małymi literami, zatem: europejska przestrzeń badawcza/europejski obszar badawczy; przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości; obszar eurośródziemnomorski; wyjątek stanowi Europejski Obszar Gospodarczy, w przypadku którego wszystkie człony piszemy wielkimi literami (jak Europejska Wspólnota Gospodarcza) Nagrody Jednowyrazowe nazwy nagród piszemy wielką literą, np. Nobel czy Pulitzer. 16

17 W przypadku nazwy wielowyrazowej zapis zależy od dalszych członów tej nazwy: wielką literą piszemy nazwy nagród, których drugi człon występuje w dopełniaczu (Nagroda Nobla, Nagroda Pulitzera) lub ma bliższe określenie przymiotnikowe (Pokojowa Nagroda Nobla); jeśli wyraz nagroda, który występuje przed nazwą, jest wyrazem pospolitym, a sama nazwa występuje w mianowniku, wtedy piszemy go małą literą, np. nagroda Złota Palma, nagroda Natura Przykłady użycia małych liter Zasada ogólna mówiąca, że przywoływany tytuł bądź cytat z opublikowanego aktu prawnego musi mieć brzmienie zgodne z tym, co opublikowano w Dz.U., nie dotyczy poprawiania błędnie zastosowanych wielkich liter. Np. przywołując opublikowany tytuł rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), możemy poprawić pisownię nazwy systemu na ( ) systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji. Wyrażenie państwa członkowskie pisze się małymi literami. W cytatach należy stosować również małe litery. Warto jednak pamiętać, że państwa członkowskie w umowach i traktatach, których są stroną, są zapisywane wielkimi literami (Państwa Członkowskie) celowo, zgodnie z zasadą dotyczącą pisowni nazw stron umowy. Użycie wielkiej litery w traktatach europejskich jest celowe i nie należy go traktować jako użycia błędnego, wymagającego poprawienia. Nazwy funkcji, stanowisk piszemy również od małych liter, np.: przewodniczący, wiceprzewodniczący, specjalny wysłannik, komisarz, minister, sekretarz generalny, sekretarz, dyrektor zarządzający. Pisownia zależna jest jednak od kontekstu jeżeli określenie Komisarz UE ds. Konkurencji występuje w tekście w znaczeniu nazwy organu, właściwy jest zapis wielkimi literami, ale gdy określenie komisarz UE ds. konkurencji pojawia się w znaczeniu nazwy osoby lub funkcji, często w połączeniu z nazwiskiem, należy zapisać je małymi literami. Oto dalsze przykłady: Oprócz ministra finansów konferencję otworzy komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarki i polityki monetarnej, Pedro Solbes; Pierwsza polska komisarz Unii Europejskiej, Danuta Hübner, przyznaje, że ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej jest tanie w stosunku do korzyści, jakie niesie Europie (w tym przykładzie także gdyby nie było nazwiska, należałoby napisać komisarz, gdyż chodzi o osobę, nie organ, wskazuje na to czasownik, por. też przykład następny); Spotkaniu przewodniczył sekretarz generalny. W praktyce rozróżnienie między nazwą urzędu czy organu (pisanej wielką literą) a nazwą stanowiska czy funkcji (pisanej małą literą) jest zazwyczaj możliwe dzięki wystąpieniu albo niewystąpieniu nazwiska osoby sprawującej daną funkcję (przykłady zapisu tych określeń użytych w znaczeniu nazw organów podano w podrozdziale ). 17

18 Małą literą należy pisać wszystkie człony nazw komórek organizacyjnych niezależnie od szczebla jeżeli mają one charakter doraźny, tymczasowy (oczywiście z wyjątkiem nazw geograficznych, nazwisk itp.), np.: grupa ad hoc ds. migracyjnych; grupa ad hoc ds. przestępczości nieletnich we Francji. Liczba mnoga, jeśli wskazuje na kilka desygnatów, zwłaszcza przy nazwach dokumentów czy wydarzeń (jak traktaty rzymskie) z reguły przesądza o zapisie małymi literami, np.: dyrekcje generalne KE, komisje PE (por. jednak Polskie Koleje Państwowe tu desygnat jest jeden); nazwa gatunkująca może nie wchodzić w skład nazwy własnej wtedy pisze się ją małymi literami (np. systemowy program operacyjny Wzrost konkurencyjności i gospodarki ). Słowo internet zapisujemy umownie małą literą Inne reguły ortograficzne Odmiana nazwisk obcych Ogólne zalecenie dotyczące odmiany nazwisk zawartym w Słowniku Ortograficznym Języka Polskiego jest takie: jeśli tylko można przyporządkować nazwisko jakiemuś wzorcowi odmiany, należy je odmieniać (wraz z imieniem!). Wybór właściwego wzorca odmiany zależy przede wszystkim od: 1) płci danej osoby, 2) jej narodowości, 3) zakończenia nazwiska (może chodzić albo o zakończenie fonetycznej formy nazwiska, albo o zakończenie tematu). ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK ŻEŃSKICH Odmieniają się tylko nazwiska kobiet zakończone na -a: Nazwiska o zakończeniu -owa, -ewa odmieniają się tak jak przymiotniki, np. Bogolubowa, DCMs. Bogolubowej, BN. Bogolubową; Paduczewa, DCMs. Paduczewej, BN. Paduczewą. ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK MĘSKICH Należy stosować szczegółowe zasady odmiany obcych nazwisk męskich zawarte w Słowniku ortograficznym języka polskiego Odmiana nazw zakończonych na X (typu EUR-Lex, N-Lex) Zgodnie z uchwałą Rady Języka Polskiego z 8 grudnia 2008 r. (http://www.rjp.pan.pl/) nazwy zakończone na -x, jak EUR-Lex, N-Lex itp., można w przypadkach zależnych zapisywać na dwa sposoby: z x lub ks. Zaleca się stosowanie formy EUR-Lex, EUR-Lexu, EUR-Lexie, N-Lex, N-Lexu, N-Lexie. 18

19 Transkrypcja nazwisk i nazw bułgarskich Transkrypcja to zapisanie tekstu mówionego na podstawie ścisłej odpowiedniości głosek i znaków pisma. Wyrazy bułgarskie transkrybujemy podobnie jak wyrazy rosyjskie. Różnice są następujące: 1. Literę е po spółgłoskach i na początku wyrazu zapisujemy jako e, np. месец mesec, език ezik. 2. Literę щ oddaje się przez szt: Копривщица Kopriwsztica, срещам sresztam 3. Literę л oddajemy: a) przez ł przed spółgłoskami i samogłoskami о, а, у oraz w wygłosie, np. лак łak, бял bjał, b) przez l przed е, и, я, ю, np. хляб chljab, лев lew. 4. Literę ъ zapisujemy jako y, np. мъж myż, Търново Tyrnowo. Nie uwzględniamy ъ występującego na końcu wyrazów w dawnej pisowni. W związku z tym poprawna polska transkrypcja nazwiska bułgarskiej komisarz (buł. Кристалина Георгиева) wygląda następująco: Kristalina Georgijewa. W przypadku podpisów w aktach prawnych stosuje się taką transkrypcję, jak w języku angielskim, czyli: Kristalina GEORGIEVA. Litery alfabetu bułgarskiego А а Б б В в Г г Д д К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Transkrypcja A a B b W w G g D d K k Ł, L ł, l M m N n O o P p R r S s T t U u 19

20 Е е Ж ж З з И и Й й Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ю ю Я я E e Ż ż Z z I i J i F f Ch ch C c Cz cz Sz sz Szt szt Y y Ju ju Ja ja Podstawowe informacje o transkrypcji innych alfabetów można znaleźć w Wielkim słowniku ortograficznym PWN Wyrażenia w języku obcym w polskim tekście Jeżeli w polskim tekście chcemy zostawić do celów informacyjnych w nawiasie jakieś wyrażenie w języku obcym, należy zrobić to następująco: technologie ICT (ang. information and communication technologies), czyli podając w skrócie język oryginału oraz stosując kursywę na tekście w języku obcym. Kursywy nie stosujemy, jeżeli podajemy nazwę własną w języku obcym np. Instrument Wspierania Systemu Rządów (ang. Governance Facility). 20

VADEMECUM TŁUMACZA. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. wersja 9 (wrzesień 2012 r.)

VADEMECUM TŁUMACZA. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. wersja 9 (wrzesień 2012 r.) VADEMECUM TŁUMACZA Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy wersja 9 (wrzesień 2012 r.) Departament Języka Polskiego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisja Europejska Luksemburg 2007-2012 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. T.U.E. i T.F.U.E. 7

SPIS TREŚCI. T.U.E. i T.F.U.E. 7 SPIS TREŚCI TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ (wersja skonsolidowana) 15 PREAMBUŁA 15 TYTUŁ I. Postanowienia wspólne (art. 1-8) 17 TYTUŁ II. Postanowienia o zasadach demokratycznych (art. 9-12) 21 TYTUŁ III.

Bardziej szczegółowo

USTALENIA I WNIOSKI OGÓLNE

USTALENIA I WNIOSKI OGÓLNE Wielkie i małe litery w tekstach UE ustalenia Zespołu Rady Języka Polskiego ds. Współpracy z Tłumaczami UE, poczynione na posiedzeniu Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP 2 XII 2005 r. Z uzupełnieniami

Bardziej szczegółowo

WERSJE SKONSOLIDOWANE

WERSJE SKONSOLIDOWANE 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 326/1 WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ (2012/C 326/01) 26.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii

Bardziej szczegółowo

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ TUE - Traktat o Unii Europejskiej. TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. KPP - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej / [redaktor prowadzący Katarzyna Gierłowska]. wyd. 2. Warszawa, cop.

Bardziej szczegółowo

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej

System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Krystyna Michałowska-Gorywoda System prawny i instytucjonalny Unii Europejskiej Z formalno - prawnego punktu widzenia należałoby mówić tutaj o systemie prawa i instytucji Wspólnot Europejskich. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2016 r. COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w Komisji Mieszanej ustanowionej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17

Spis treści. Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 Spis treści Wprowadzenie Jana Plaňavová-Latanowicz... 17 CZĘŚĆ A. DOKUMENTY PRZYGOTOWUJĄCE PRZYSTĄPIENIE OPINIA KOMISJI z dnia 31 maja 1985 roku w sprawie wniosków Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalii

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen

II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH. Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen L 112/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.4.2012 II. DEKLARACJE A. WSPÓLNA DEKLARACJA OBECNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Wspólna deklaracja w sprawie pełnego stosowania przepisów dorobku Schengen Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX

Spis treści. Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Przedmowa... XIX Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające... 1 1. Prawo Unii Europejskiej jako akademicka dyscyplina prawa... 3 I. Rozwój autonomicznej dyscypliny

Bardziej szczegółowo

1. Komisja, obradując w trybie art. 6 ust 3 ustawy 1 rozpatrzyła i postanowiła nie zgłaszać uwag do:

1. Komisja, obradując w trybie art. 6 ust 3 ustawy 1 rozpatrzyła i postanowiła nie zgłaszać uwag do: Zapis ustaleń dotyczący projektów aktów prawnych (COM(2001) 018końcowy, (COM(2001) 201końcowy, (COM(2002) 457końcowy, (COM(2002) 773końcowy, (COM(2003) 78końcowy, (COM(2003) 289końcowy, (COM(2003) 370końcowy,

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów

Wniosek DECYZJA RADY. ustalająca skład Komitetu Regionów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.6.2014 r. COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustalająca skład Komitetu Regionów PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Artykuł 305 Traktatu o

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stosowania regulaminu nr 41 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę (Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę, dyrektywę oraz dyrektywę )

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę (Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę, dyrektywę oraz dyrektywę ) Dobre praktyki legislacyjne 23 Odnośniki do tytułu aktu normatywnego informujące o wdrożeniu prawa unijnego Tezy: 1. Odnośniki informujące o wdrażanych dyrektywach powinny wskazywać zakres wdrożenia dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2015 r. COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1387/2013 zawieszające cła autonomiczne wspólnej taryfy

Bardziej szczegółowo

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 93V7 Kazimierz Łastawski HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Spis treści WSTĘP 9 I. ROZWÓJ IDEI ZJEDNOCZENIOWYCH W DZIEJACH EUROPY 15 1. Prapoczątki idei jednoczenia Europy (Grecja, Rzym) 15 2. Średniowieczna

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0103 (NLE) 7763/16 VISA 97 COASI 47 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 8 kwietnia 2016 r. Do: Nr dok.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.7.2016 r. COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu (2015) zmieniającego załącznik dotyczący

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) 15523/07. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) UD 118 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 21 listopada 2007 r. (22.11) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2007/0254 (ACC) 15523/07 UD 118 WNIOSEK od: Komisja data: 20 listopada 2007 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca państwa członkowskie do podpisania lub ratyfikacji, w interesie Unii Europejskiej, Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały

Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Systematyzacja jednostek redakcyjnych uchwały Tekst prawny jest zbudowany na bazie tzw. jednostek podstawowych, charakterystycznych dla poszczególnych przepisów prawa, przyjmujących postać normy prawnej.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.12.2015 r. COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 27 stycznia 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 27 stycznia

Bardziej szczegółowo

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015)

Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) Prawo Unii Europejskiej zagadnienia egzaminacyjne (2014/2015) 1. Sposoby pojmowania terminów: prawo europejskie, prawo wspólnotowe, Prawo Unii Europejskiej. 2. Rada Europy charakter prawny, statutowe cele

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Wniosek DECYZJA RADY. w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2015 r. COM(2015) 101 final 2015/0052 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Vanuatu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 4 Czesław Kłak rozdz. 1 Helena Tendera-Właszczuk rozdz.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Parlament Europejski 2014-2019 Ujednolicony dokument legislacyjny 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 6 lipca 2016 r. w celu przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 28 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA RADY upoważniająca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96. z dnia 11 listopada 1996 r. ROZPORZĄDZENIE RADY (EURATOM, WE) NR 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY

AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY STOWARZYSZENIE MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A GRUZJĄ Podkomitet ds. Środków Sanitarnych i Fitosanitarnych Bruksela, 20 stycznia 2015 r. (OR. en) UE-GE 4651/15 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DECYZJA

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. Wymagania do cyklu lekcji dotyczących składni

NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę. Wymagania do cyklu lekcji dotyczących składni NaCoBeZu na co będę zwracać uwagę Wymagania do cyklu lekcji dotyczących składni Wypowiedzenie umiem odróżnić zdanie od równoważnika zdania umiem zastąpić zdania ich równoważnikami umiem wyjaśnić, czym

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1

Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Wykaz podstaw prawnych przewidujących stosowanie zwykłej procedury ustawodawczej w traktacie z Lizbony 1 Niniejszy załącznik zawiera wykaz podstaw prawnych, do których ma zastosowanie zwykła procedura

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.1.2005 COM(2005) 4 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej

Bardziej szczegółowo

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE

LIMITE PL. 5126/15 nj/hod/kal 1 DGB 3A. Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) Rada Unii Europejskiej 5126/15 LIMITE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 stycznia 2015 r. (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTA Od: Prezydencja Do: Grupa Robocza do Spraw Społecznych Data: 23 stycznia 2015 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22)

Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22) Kto jest kim w UE? PFUE, 19 (22).02.2016 Who is who w UE (i nie w UE)? Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Rada Europejska Rada Europy Parlament Europejski Parlament Europejski Europarlamentarzyści

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.11.2013 DECYZJA NR 5/2013 KOMITETU AMBASADORÓW AKP-UE z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie statutu Centrum Technicznego ds. Współpracy w dziedzinie Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z Ukrainy KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 11.3.2014 r. COM(2014) 166 final 2014/0090 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie obniżenia lub zniesienia ceł na towary pochodzące z

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

Stylistyka i kultura języka WYKŁAD NR 4

Stylistyka i kultura języka WYKŁAD NR 4 Stylistyka i kultura języka WYKŁAD NR 4 Zasady składni 1. Informacje, które chcemy przekazać, można ująć w formie pełniejszej, zawierającej czasowniki, nazywanej zdaniem, albo w formie jakby telegraficznej,

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM

CZYTANIE CICHE ZE ZROZUMIENIEM Edukacja polonistyczna klasa 2 PISANIE - kryteria pięknego pisania 1. Pismo utrzymuję w liniaturze. 2. Litery w wyrazach są z sobą połączone. 3. Unikam skreśleń i poprawek. 4. Wyraz błędnie napisany przekreślam

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym

PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ. Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1. w ogólnym interesie gospodarczym ZAŁĄCZNIK III PODSTAWA PRAWNA ZWYKŁEJ PROCEDURY USTAWODAWCZEJ 1 Podstawa prawna Przedmiot Elementy procedury 1 Artykuł 14 Artykuł 15 ust. 3 Artykuł 16 ust. 2 Artykuł 18 Artykuł 19 ust. 2 Artykuł 21 ust.

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009

L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009 L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 38 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 13 Rozdział I. Pod znakiem idei ponadnarodowości... 29 I. Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej... 29 II. Projekty federalistów... 35 II.1. Plan Schumana...

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk Warszawa, dnia czerwca 2011 r. INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZASADY PISOWNI I INTERPUNKCJI 11 PISOWNIA POLSKA 11. I. INFORMACJE WSTĘPNE Podstawowe zasady pisowni polskiej 11

Spis treści ZASADY PISOWNI I INTERPUNKCJI 11 PISOWNIA POLSKA 11. I. INFORMACJE WSTĘPNE Podstawowe zasady pisowni polskiej 11 Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej Edward Polański ; [opracowanie haseł Ewa Dereń, Michał Gniazdowski, Tomasz Karpowicz,

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

17. Definicje w rozumieniu Kodeksu tłumacza przysięgłego 55 18. Znamiona dokumentu urzędowego i firmowego 56 19. Definicja oryginału w rozumieniu

17. Definicje w rozumieniu Kodeksu tłumacza przysięgłego 55 18. Znamiona dokumentu urzędowego i firmowego 56 19. Definicja oryginału w rozumieniu SPIS TREŚCI KODEKS TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 9 KOMENTARZ DO KODEKSU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 29 Preambuła 32 Dział I. Zasady etyki zawodowej 34 1. Godność osoby zaufania publicznego 34 2. Obowiązek zachowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 28.11.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja nr 0824/2008, którą złożył Krum Krumov (Bułgaria) z 16 podpisami, wzywająca do deregulacji cen i przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy *

Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * 23.2.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 45 E/87 P6_TA(2005)0146 Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu

Bardziej szczegółowo

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej

Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Europejskiej Cezary Kosikowski, Finanse i prawo finansowe Unii Spis treści: Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I USTRÓJ WALUTOWY I FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Ustrój walutowy Unii 1. Pojęcie i zakres oraz podstawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, 9.5.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku

PL 2 PL UZASADNIENIE. 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku 1. KONTEKST WNIOSKU Przyczyny i cele wniosku UZASADNIENIE Wniosek dotyczy przyjęcia, na mocy art. 218 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 20 września 2006 r. (OR. en) 11463/06 UD 79 OC 532 AKTY PRAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1207/2001 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp

Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Spis treści: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 POJĘCIE I ISTOTA GRANIC WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ I STREFY SCHENGEN 1.1.Wprowadzenie 1.2.Podstawowe pojęcia związane z kształtowaniem się

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W PRZYPADKU KOREKTY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH P/CDI/1 WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI C 164/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI Zaproszenie do składania ofert IX-2011/01 Dotacje dla partii politycznych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT *

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT * 22.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 24/269 P7_TA(2013)0051 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Bielskiego Mistrza Ortografii 2014

Bielskiego Mistrza Ortografii 2014 Bielsko-Biała, 10 lutego 2014. Sz. Państwo Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr w Bielsku-Białej Regulamin I Międzyszkolnego Dyktanda dla uczniów klas IV-VI o tytuł Bielskiego Mistrza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII

Spis treści. Str. Nb. Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Wykaz skrótów... XV Wstęp do piątego wydania... XVII Rozdział I. Wprowadzenie... 1 1 1. Pojęcie prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej... 1 1 2. Proces integracji państw europejskich po II wojnie

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2013 r. COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 1/2016. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.:

Opinia nr 1/2016. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.: Opinia nr 1/2016 (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.6.2016 r. COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie wzajemnego dostępu

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany prawne dotyczące dotacji wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych?

Jakie zmiany prawne dotyczące dotacji wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych? Jakie zmiany prawne dotyczące dotacji wprowadziła nowa ustawa o finansach publicznych? 1. Struktura prawa dotacyjnego Dotacja budżetowa jest wydatkiem dokonywanym na podstawie prawa publicznego, a zarazem

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 4.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 229/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI Regulamin Konferencji Komisji do Spraw

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI

UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI UNIA EUROPEJSKA PARLAMENT EUROPEJSKI RADA Bruksela, 14 marca 2014 r. (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy:

Bardziej szczegółowo