VADEMECUM TŁUMACZA. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. wersja 13 (styczeń 2015 r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VADEMECUM TŁUMACZA. Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy. wersja 13 (styczeń 2015 r.)"

Transkrypt

1 VADEMECUM TŁUMACZA Wskazówki redakcyjne dla tłumaczy wersja 13 (styczeń 2015 r.) Departament Języka Polskiego Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisja Europejska Luksemburg

2 SPIS TREŚCI WSTĘP JĘZYK POLSKI W PRACY TŁUMACZA ZASADY ORTOGRAFII Wielkie i małe litery Traktaty, porozumienia, konwencje, karty, protokoły, umowy Akty prawne UE Krajowe akty prawne Konstytucja Części aktów prawnych Plany, programy, pakty, działania Taryfy, nomenklatury itp Cele, instrumenty, fundusze Strategie, unie Konferencje Forum Wspólnoty, instytucje, organy, komitety, urzędy, władze Rok, dzień Komunikaty, sprawozdania, białe i zielone księgi, dokumenty robocze Nazwy publikatorów Polityka Obszary, przestrzenie Nagrody Przykłady użycia małych liter Inne reguły ortograficzne Odmiana nazwisk obcych Odmiana nazw zakończonych na X (typu EUR-Lex, N-Lex) Transkrypcja nazwisk i nazw bułgarskich Wyrażenia w języku obcym w polskim tekście ZASADY INTERPUNKCJI Uwagi ogólne Użycie przecinka wybrane zasady szczegółowe Nie stawiamy przecinka Stawiamy przecinek Stawiamy lub nie Inne znaki interpunkcyjne Kropka Dwukropek Średnik Cudzysłów Myślnik, półpauza, łącznik Wielokropek Ukośnik prawy Znak zapytania Podział wyrazów w tabeli PORADY GRAMATYCZNE I STYLISTYCZNE Wstęp Kolejność podawania znanych i nowych informacji

3 Sformułowania idiomatyczne i przenośne Strona bierna Liczba pojedyncza i mnoga Zgodność przypadku w związkach rządu Logika spójników and/or a różnica między lub i albo lub i ani w wyrażeniach z przeczeniem Przyimek for wyrażający cel Spójnik however na początku zdania Następstwo czasów Wykonawca czynności Podmiot złożony a forma orzeczenia Posiedzenia Rady Europejskiej dwa lub więcej may not Żeńskie formy nazw funkcji i urzędów Miejsce zaimka który Miejsce spójników bowiem, natomiast i zaś Spójnik zatem Inne problematyczne słowa i wyrażenia strengthen ensure that relevant na rzecz, w zakresie, w celu it is appropriate INNE ZASADY Skróty i skrótowce Skrótowce angielskie czy polskie? Skróty i skrótowce użycie i gramatyka Skrótowce instytucji i organów Unii Odpowiednik angielskiego wyrazu see Liczby i daty Pisownia liczb Pisownia dat Zapis walut Symbole Adresy i listy Tłumaczenie adresów Adres przedstawiciela RP Adresy elektroniczne Listy Numery telefonów Nazwy geograficzne Nazwy państw Kolejność alfabetyczna wymieniania państw i języków Nazwy miejscowości i ich spolszczanie Nazwy miejscowości pojawiające się w tekście oryginalnym w języku innym niż miejscowy Nazwy kategorii jednostek terytorialnych Nazwy własne jednostek terytorialnych

4 Klasyfikacja NUTS a nazwy własne jednostek terytorialnych Użycie kursywy Czego nie należy tłumaczyć? SPECYFIKA TŁUMACZENIA AKTÓW PRAWNYCH UE STRUKTURA AKTU PRAWNEGO Rodzaje aktów prawnych i ich podział Rodzaje aktów prawnych Numeracja aktów prawnych Oznaczenia dokumentów Struktura aktu prawnego Zmiany aktów prawnych Zmiana, zastąpienie, dodanie, skreślenie, uchylenie, zmiana numeracji Sprostowania i odesłania do sprostowanych aktów Przekształcenie, ujednolicenie, konsolidacja Amended proposal Tytuły aktów zmieniających Zmiany niemające wpływu na polski tekst Odesłania w tekście Odesłanie a odniesienie Odesłania wewnętrzne i zewnętrzne Odesłania do Dziennika Urzędowego Odesłania do części aktów prawnych Zwany dalej Definicje w aktach prawnych Spójność formalna i materialna ZAGADNIENIA LEKSYKALNO-PRAWNE Repeal vs. Delete Legislation Enter into force vs. application vs. take effect Transpose vs. implement Established in vs. nationality na mocy rozporządzenia, rozporządzeniem, w drodze rozporządzenia, zgodnie z rozporządzeniem itp Przepisy vs. postanowienia Umowa o coś czy o czymś Without prejudice If appropriate Delegation, (permanent) representation, mission Export & import Legislative Shall provide for Unless MATERIAŁY I POMOCE GDZIE ZNALEŹĆ AKTY PRAWNE I INNE DOKUMENTY? EUR-Lex Podstawowe informacje Wybrane dokumenty Formex Bazy dokumentacyjne poszczególnych instytucji

5 Jednostki organizacyjne w poszczególnych instytucjach GDZIE ZNALEŹĆ POTRZEBNĄ TERMINOLOGIĘ? ZAŁĄCZNIK Nazwy miejscowości i regionów

6 WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest zebranie w formie przewodnika szeregu istotnych zasad, wskazówek i zaleceń dla tłumaczy przygotowujących tłumaczenia na język polski w Komisji Europejskiej. Niniejszy informator jest wynikiem naszego kilkuletniego dorobku, zdobytych doświadczeń, wewnętrznych ustaleń oraz konsultacji z ekspertami w dziedzinie poprawnej polszczyzny, prawa krajowego i unijnego. Adresatami vademecum są przede wszystkim tłumacze etatowi Komisji Europejskiej i zewnętrzni dostawcy tłumaczeń. Informator może być także przydatnym źródłem informacji dla osób przygotowujących w języku polskim opracowania, dokumenty i inne teksty dotyczące problematyki prawa unijnego, jak też osób odpowiedzialnych za ostateczny kształt tekstu. Vademecum zostało przygotowane na podstawie wielu dostępnych źródeł, w tym materiałów sporządzonych przez inne komórki w obrębie Komisji (Urząd Publikacji, Służba Prawna) i poza nią (UKIE). Zawiera również wybrane materiały uzyskane podczas szkoleń przeprowadzonych przez Radę Języka Polskiego oraz przyjęte wewnętrznie ustalenia. Większość zasad opisanych w niniejszym vademecum dotyczy aktów prawnych i innych dokumentów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (m.in. wniosków legislacyjnych, rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, sprawozdań i komunikatów, jak również ich części i załączników do nich). Stosowanie opisanych zasad, a zwłaszcza językowych i terminologicznych, zalecane jest również w innego rodzaju tekstach, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych form (listy urzędowe, strony internetowe, komunikaty prasowe). Mamy nadzieję, że vademecum okaże się skutecznym narzędziem zapewnienia spójności, poprawności językowej i terminologicznej, podnosząc tym samym jakość tekstów w języku polskim sporządzonych w Komisji. Nie bez znaczenia jest przy tym aspekt praktyczny niniejszego opracowania, tj. korzyści, jakie płyną z uporządkowania w przejrzystą całość ogółu informacji, które powinien znać każdy tłumacz przekładający na język polski dokumenty unijne. Zebrane wiadomości podzielone zostały na działy tematyczne zebrane w trzech zasadniczych rozdziałach traktujących o wybranych aspektach językowych, kwestiach wynikających ze szczególnej natury unijnych aktów prawnych i w końcu najważniejszych informacjach na temat dostępnych baz danych. Vademecum ma uprościć dostęp do instrukcji i ustaleń dzięki zgromadzeniu ich w jednym miejscu. Zmiany i uzupełnienia na tym etapie są jednak nieuniknione, dlatego też vademecum będzie co jakiś czas aktualizowane. Zespół redakcyjny życzy wszystkim odbiorcom miłej lektury. 6

7 1. JĘZYK POLSKI W PRACY TŁUMACZA 1.1. ZASADY ORTOGRAFII Wielkie i małe litery Jedną z trudności, jakie napotyka tłumacz dokonujący przekładu na język polski tekstu z języka obcego, w którym zasady stosowania wielkich liter odbiegają od zasad stosowanych w języku polskim, jest poprawne używanie wielkich i małych liter. Zwłaszcza w tłumaczeniach z języka angielskiego, w którym wielkie litery stosowane są znacznie bardziej powszechnie niż w języku polskim, należy unikać interferencji i nie nadużywać wielkich liter, stosując się do zasad obowiązujących w języku polskim. W niniejszym rozdziale zebrano najważniejsze z tych zasad wraz z przykładami często występującymi w tekstach tłumaczonych dla instytucji europejskich Traktaty, porozumienia, konwencje, karty, protokoły, umowy Zasada ogólna: w przypadku oficjalnej nazwy (pełnego tytułu) dokumentu, tylko pierwszy wyraz należy pisać wielką literą, przy czym nazwy własne występujące w tytule zachowują wielkie litery, zatem: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; wielką literę należy także stosować w przypadku nazw skróconych tych dokumentów, zatem: Traktat WE, Traktat UE, Traktat TFUE, Traktat (w tym ostatnim przypadku autor tekstu odwołuje się de facto do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ale nie należy tego doprecyzowywać); Traktat o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym; wielką literę należy także stosować w przypadku nazwy skróconej tego dokumentu, czyli: Porozumienie EOG; Porozumienie w formie wymiany listów między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Europejską dotyczące załącznika IVb Umowy przejściowej dotyczącej handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi; Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami; Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino; 7

8 Porozumienie o partnerstwie i współpracy; Akt przystąpienia (z 2003 r.); Jednolity akt europejski; Partnerstwo dla członkostwa; Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej; Wspólnotowa karta socjalnych praw podstawowych pracowników; Wspólnotowy kodeks celny; Protokół socjalny, Protokół w sprawie stosowania zasad subsydiarności i proporcjonalności; Protokół 1 do Umowy między Europejską Wspólnotą Węgla i Stali i Republiką Turcji dotyczącej handlu produktami objętymi Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, Protokół dodatkowy do Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu, Porozumienie nicejskie dotyczące międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków; Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 21 kwietnia 2005 r.; Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską, Europejską Wspólnotą Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony Każdorazowo trzeba sprawdzać, czy mamy do czynienia z oficjalną pełną nazwą (tytułem) dokumentu; szczególnie trzeba być ostrożnym w przypadku nazw z przymiotnikiem (np. europejski) na początku oraz nazw długich, wyglądających jak oficjalne, a nie zawsze takimi będące, np: - europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przymiotnik europejska nie jest częścią tytułu konwencji, ale: - Europejska konwencja o ochronie dziedzictwa archeologicznego W przypadku nazw zwyczajowych i skróconych aktów prawnych wszystkie człony należy pisać małą literą tu właśnie mała litera wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieoficjalną nazwą, zatem: 8

9 traktat amsterdamski, traktat nicejski, traktat rzymski, traktat lizboński, traktaty rzymskie, traktaty założycielskie; traktat akcesyjny; traktat konstytucyjny nazwa rodzaju aktu, a nie nazwa własna; konwencja paryska, konwencja brukselska, konwencja genewska (to nazwy zwyczajowe), konwencja o ochronie praw człowieka (niepełny tytuł) itp.; protokół z Palermo, protokół z Kioto; słowo załącznik należy także pisać małą literą, nawet jeżeli jest to jedyny załącznik do umowy lub dokumentu; porozumienie nicejskie, umowa z Saarbrücken. W tekście umowy, konwencji itp. jednowyrazowy skrót jej nazwy piszemy wielką literą np. w przypadku zwrotów takich, jak dalej zwana Umową / Konwencją (zwykle w chwili definiowania), w niniejszej Umowie/Konwencji. Użycie wielkiej litery w akcie dotyczącym podpisania umowy czy konwencji jest możliwe, jeżeli istnieje ryzyko pomyłki w związku z inną umową bądź konwencją przytaczaną w tekście tego aktu Akty prawne UE W przypadku tłumaczenia unijnych aktów prawnych na stronie tytułowej aktu prawnego człony określające w jego tytule rodzaj aktu pisane są wersalikiem, czyli: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie [ ]; DECYZJA KOMISJI z dnia [ ] w sprawie [ ]; DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr [ ] z dnia [ ] zmieniająca [ ] Porozumienie EOG. Natomiast tytuły aktów prawnych Unii Europejskiej wymieniane w tekstach ciągłych należy pisać małą literą, zatem: rozporządzenie, dyrektywa, decyzja, zalecenie itp., niezależnie od tego, czy występują w wyrażeniu, z podaniem pełnego tytułu, czy z numerem porządkowym, np.: Na posiedzeniu rozpatrywano zmianę rozporządzenia Komisji (WE) nr 125/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów; [ ] zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 434/2007 z dnia 20 kwietnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1689/2005 z powodu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej [ ]; 9

10 zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem [ ]; [ ] na mocy dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającej dyrektywę 95/16/WE, [ ] niniejsza dyrektywa [ ]; [ ] decyzją Komisji z dnia 13 kwietnia 2007 r. zmieniającą decyzję 92/452/EWG [ ] itp Krajowe akty prawne Zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni tytułów (reguła zawarta w Wielkim słowniku ortograficznym PWN, Warszawa, 2006) pierwszy wyraz w jedno- lub wielowyrazowych pełnych tytułach ustaw należy pisać wielką literą, np.: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa o partiach politycznych, Ustawa o samorządzie. W przypadku użycia przekształconej lub skróconej formy tytułu nie należy używać wielkiej litery. W praktyce jednak w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej tytuły aktów prawnych zapisuje się małymi literami, np.: Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002, Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.) zarządza się, co następuje. Potwierdzenie tego zwyczaju językowego można także znaleźć w jednej z opinii Komisji Języka Prawnego Rady Języka Polskiego. W związku z tym przy przytaczaniu tytułów polskich ustaw, rozporządzeń itp. zaleca się stosowanie małej litery. Pozwoli to także zachować spójność z przyjętymi zasadami pisowni unijnych aktów prawnych. Na osobną uwagę zasługuje pisownia tytułów złożonych typu: ustawa Prawo bankowe. W takich przypadkach słowo Prawo należy napisać wielką literą, gdyż właśnie od niego rozpoczyna się nazwa własna ustawy, a zatem: ustawa Prawo spółdzielcze ; tekst ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym przyjęty przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005 r. W tytułach aktów określanych jako kodeksy lub karty także tylko pierwszy wyraz należy pisać wielką literą, np.: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych; Karta nauczyciela, Karta górnika W przypadku tłumaczenia nazw aktów prawnych innych państw należy je pisać małą literą, a więc: niemiecka ustawa o kształceniu nr... z dnia... to nie jest bowiem rzeczywisty tytuł, ale tłumaczenie; nazwa ustawy jest opisowa. W odesłaniu do aktów opublikowanych w polskim Dzienniku Ustaw po nie podaje się numeru (Nr) Dziennika Ustaw, co ma związek z jego wydawaniem od tego dnia w formie elektronicznej. Odesłania do aktów przyjętych po należy więc zapisywać następująco: Dz.U. z 2014, poz

11 Akty opublikowane przed powoływane są zgodnie z dotychczasowymi zasadami, czyli z podaniem numeru (należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym przypadku skrót Nr piszemy wielką literą): Dz.U. z 2011, Nr 117, poz Konstytucja Należy stosować te same zasady, które zostały omówione wyżej. W przypadku oficjalnych, pełnych tytułów pierwszy wyraz należy pisać od wielkiej litery; nazwy zwyczajowe małymi literami. Zatem: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; konstytucja europejska (to nie jest bowiem tytuł dokumentu); artykuł 53 konstytucji portugalskiej stanowi... (podobnie) Części aktów prawnych Zapis zgodnie z ogólną polską zasadą ortograficzną: w spisie treści tytuły rozdziałów i innych części dokumentu należy pisać od wielkiej litery ze względów graficznych (bo to początek wypowiedzenia, zatem: Część 1, Rozdział 2, Podrozdział 3); w tekście od małych liter (w części 1, w rozdziale 2) Plany, programy, pakty, działania Jeżeli nazwa programu stanowi samodzielną całość składniową, mogącą funkcjonować niezależnie od słowa program, zapisujemy ją w cudzysłowie, pierwszy wyraz wielką literą; wyraz program (wraz z ewentualnymi przydawkami) nie jest wtedy uważany za część nazwy programu, pozostaje przed cudzysłowem i jest zapisywany małą literą. Przykład: program Młodzież w działaniu, program Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Jeżeli w nazwie programu słowo program wchodzi w związki zgody lub rządu z innymi elementami tytułu) zapis bez cudzysłowu, wyraz program stanowi część jego nazwy i jest zapisywany wielką literą. Przykład: Siódmy program ramowy na rzecz badań, Program działania z Nairobi na rzecz rozwoju i wykorzystania nowych i odnawialnych źródeł energii Analogiczne zasady można stosować w przypadku planów, paktów, działań, procesów, mechanizmów, agend itp. Narodowy plan rozwoju; 11

12 Plan działania e-europa 2002; Pakt na rzecz stabilności i wzrostu; ale: pakt stabilności i wzrostu to nazwa obiegowa, a w każdym razie niepełna. agenda lizbońska, proces boloński, proces stabilizacji i stowarzyszenia ponieważ są to nazwy obiegowe, należy pisać je małymi literami Taryfy, nomenklatury itp. Nazwy zbiorów przepisów i norm (taryf celnych, kodeksów, nomenklatur itp.) mających formę dokumentu zapisujemy tak, jak nazwy innych dokumentów, czyli pierwszy człon wielką literą, pozostałe małymi. Zapis taki jest dopuszczalny również wtedy, gdy zbiór taki, o ugruntowanym znaczeniu, nie stanowi samodzielnego dokumentu, a jedynie część większego dokumentu ustanawiającego o innym tytule. Przykłady: Nomenklatura scalona, System zharmonizowany Cele, instrumenty, fundusze Nazwy celów w ramach współpracy regionalnej, zwłaszcza gdy są połączone gramatycznie z pozostałymi częściami zdania, mogą być zapisywane w cudzysłowie wielką literą, np.: Cel Konwergencja jest zorientowany na obszary o niskim poziomie rozwoju społeczno-ekonomicznego; Cel Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie zmierza do umocnienia konkurencyjności i atrakcyjności regionów, ale: europejski cel operacyjny w tym przypadku cel operacyjny to określenie gatunkujące. W przypadku instrumentów i funduszy europejskich wszystkie człony należy pisać wielkimi literami, zatem: Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; ale: fundusze strukturalne liczba mnoga wskazuje na wiele desygnatów Strategie, unie Jeżeli od słowa strategia rozpoczyna się pełna nazwa dokumentu, należy stosować zasadę zapisu pierwszego słowa tytułu od wielkiej litery. Jeżeli jest jednak częścią nazwy niepełnej (obiegowej) lub określa jakąś ideę lub proces jak w przypadku słowa unia należy wówczas wszystkie człony zapisać małą literą. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej to pełna nazwa dokumentu, zatem pierwszy człon należy pisać wielką literą; 12

13 ale: strategia lizbońska to nazwa obiegowa, tak jak traktat wersalski; strategia rozszerzenia z Essen nazwa obiegowa; unia gospodarcza i walutowa (to obszar ekonomiczny, a nie geograficzny, dlatego zasadny jest zapis małymi literami), podobnie: strefa euro, jednolity obszar płatności w euro; unia ekonomiczna; unia celna Konferencje Trzeba dokonać tutaj rozróżnienia na nazwy spotkań i nazwy zrzeszeń, instytucji (dodatkowo na nazwy oficjalne i obiegowe). Jeśli chodzi o nazwę stałej instytucji prowadzącej jakieś prace, wszystkie człony należy zapisać wielką literą, np.: Uczestnicy Konferencji Szefów Policji Stolic Państw Nadbałtyckich spotykają się raz w roku [ ]; Konferencja Międzyrządowa, ale: W przypadku gdy chodzi o nazwę jednorazowego spotkania, zasadny jest zapis tylko pierwszego wyrazu od wielkiej litery, zatem: Konferencja na temat informatyzacji państwa, Konferencja w sprawie zwalczania terroryzmu. Podejmując decyzję o formie zapisu, warto kierować się w tym wypadku łączliwością frazeologiczną wyrazów, por. np. rozmowy prowadzone na Konferencji w sprawie Iraku a rozmowy/prace prowadzone w ramach Konferencji Międzyrządowej Forum Słowo forum występuje w różnych znaczeniach i to właśnie od znaczenia zależy pisownia poszczególnych członów wchodzących w skład całego wyrażenia. Kiedy forum użyte jest w znaczeniu organizacji, należy kierować się zasadami pisowni nazw organizacji i w przypadku pełnej nazwy każdy człon zapisać wielką literą, np.: Forum Wysp Pacyfiku jest regionalną organizacją międzynarodową, do której należy m.in. Australia i Nowa Zelandia; Forum Związków Zawodowych jest ogólnokrajową organizacją międzyzwiązkową działającą na terenie Rzeczpospolitej. Forum może także oznaczać cyklicznie organizowane spotkania, będące formą zinstytucjonalizowanej współpracy. Wówczas należy stosować takie same zasady pisowni, jak w przypadku konferencji, a zatem: Światowe Forum Społeczne jest spotkaniem alternatywnym wobec Światowego Forum Ekonomicznego, odbywającego się co roku w Davos. 13

14 Natomiast jeżeli forum oznacza jednorazowe spotkanie poświęcone określonej tematyce, wówczas tylko pierwszy człon pełnej nazwy należy zapisać wielką literą, czyli: W dniach października 2007 r. odbyło się Ogólnoświatowe forum innowacyjnych nauczycieli. Forum może być także użyte w znaczeniu komitetu lub innej grupy osób zajmującej się określonym zagadnieniem. Wówczas należy stosować takie zasad, jak w przypadku komitetów, czyli jeżeli forum ma charakter stały, jego pełną nazwę należy pisać wielkimi literami, a jeżeli doraźny małymi literami, np.: Forum Doradcze jest organem doradczym dyrektora wykonawczego. Komisja zwołała forum doradcze złożone ze specjalistów państw członkowskich. Zapisując nazwy forów, np. internetowych, na których prowadzone są dyskusje, zazwyczaj na określony temat, należy stosować takie zasady, jak w przypadku tytułów, np.: forum Życie na emigracji, forum Niepełnosprawni tutaj słowo forum jest określeniem gatunkującym, dlatego należy zapisać je małą literą, ale: Forum kosmetyczne, Forum dyskusji o konstytucji europejskiej w tych przypadkach słowo forum należy do tytułu i należy zapisać je wielką literą Wspólnoty, instytucje, organy, komitety, urzędy, władze Wszystkie człony oficjalnych nazw własnych instytucji i organów (z wyjątkiem występujących wewnątrz nich przyimków, spójników i określeń typu: do spraw, imienia, pod wezwaniem, na rzecz, z wyjątkiem, w ramach, w dziedzinie, w zakresie, numer, nr itp.) należy pisać wielkimi literami. Europejska Wspólnota Gospodarcza, Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej, Europejski Obszar Gospodarczy; Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości, Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Trybunał Obrachunkowy, Rada Wspólnot Europejskich, Rada Unii Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Europejska Służba Działań Zewnętrznych; w tych znaczeniach także jednoczłonowe nazwy skrócone tych instytucji należy pisać wielką literą, czyli: Parlament, Trybunał, Rada, Komisja; Sekretariat Generalny Rady (organ administracyjny); Prezes Sądu Pierwszej Instancji to organ; Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (skład Rady); nazwy komitetów, czyli: Komitet Stałych Przedstawicieli; Stały Komitet ds. Rolnictwa Ekologicznego; Komitet Zarządzający ds. Cukru, Komitet Zarządzający ds. Trzeciego Wieloletniego Programu na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Komitet ds. Ochrony Znaków Geograficznych i Nazw Pochodzenia Produktów Rolnych i Spożywczych itp.; 14

15 nazwy poszczególnych dyrekcji generalnych Komisji i nazwy jednostek organizacyjnych, zatem: Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dyrekcja D Polityka Innowacji, Dyrekcja D Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT) w dziedzinie Zaufania i Bezpieczeństwa w Sieci, Dział Zagadnienia Prawne, Gospodarcze i Finansowe, Konkurencja itd.; nazwy komisji Parlamentu Europejskiego, np.: Komisja Budżetowa, Komisja Kontroli Budżetowej, Komisja Spraw Zagranicznych itp.; nazwy urzędów: Urząd Publikacji, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych; nazwy organów: Przewodniczący Komisji Europejskiej, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Sekretarz Generalny, Komisarz UE ds. Konkurencji. Nazwy te należy pisać wielkimi literami, jeżeli występują w tekście właśnie w znaczeniu nazwy organu (por. pisownia małą literą stanowisk w znaczeniu funkcji i osób, por. podrozdział ), np.: Rozporządzenie w tej sprawie wydaje Komisarz ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów; XXX należy do kompetencji Sekretarza Generalnego; nazwy wspólnych przedsiębiorstw powołanych na podstawie art. 187 Traktatu TFUE (art. 171 Traktatu WE): Wspólne Przedsiębiorstwo Galileo. rządy państw w tekstach umów międzynarodowych np. Umowa o współpracy na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom) a Rządem Republiki Uzbekistanu Jeśli desygnatem danej znów oficjalnej, nie obiegowej nazwy jest struktura trwała, komórka organizacyjna (rodzaj instytucji) czy zinstytucjonalizowana działalność (choć tu szczególnie trudno o wytyczenie granicy), wówczas także należy pisać wszystkie człony od wielkiej litery, np.: Transatlantycki Dialog Legislatorów, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Zautomatyzowany System Biblioteczny Komisji Rok, dzień Wielkimi literami należy zapisywać także nazwy przedsięwzięć zawierające w sobie słowo rok lub dzień, np.: Rok Języka Polskiego; Europejski Rok Języków; Europejski Dzień Humanitarny; Europejskie Dni Dziedzictwa. 15

16 Komunikaty, sprawozdania, białe i zielone księgi, dokumenty robocze Tytuły komunikatów, sprawozdań, białych i zielonych ksiąg oraz dokumentów roboczych zapisujemy na takich samych zasadach jak tytuły unijnych aktów prawnych, czyli od małej litery. Jeżeli słowo komunikat czy też biała księga nie stanowią składniowo części tytułu, sam tytuł zapisujemy od wielkiej litery. biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej; biała księga Polityka w dziedzinie usług finansowych na lata komunikat Komisji Szczegółowe wytyczne dotyczące składanych do właściwych organów wniosków...; sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działalności Unii Europejskiej w 2008 r. w zakresie zaciągania i udzielania pożyczek Nazwy publikatorów Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; Suplement EOG Polityka Polityka to nazwa idei, nie dokumentów, więc właściwy jest zapis małymi literami: wspólna polityka transportowa, polityka azylowa, polityka edukacyjna, polityka gospodarcza, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, wspólna polityka rolna Obszary, przestrzenie Słowa obszar i przestrzeń to obiegowe nazwy idei, etapów działania itp., dlatego należy je pisać małymi literami, zatem: europejska przestrzeń badawcza/europejski obszar badawczy; przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości; obszar eurośródziemnomorski; wyjątek stanowi Europejski Obszar Gospodarczy, w przypadku którego wszystkie człony piszemy wielkimi literami (jak Europejska Wspólnota Gospodarcza) Nagrody Jednowyrazowe nazwy nagród piszemy wielką literą, np. Nobel czy Pulitzer. 16

17 W przypadku nazwy wielowyrazowej zapis zależy od dalszych członów tej nazwy: wielką literą piszemy nazwy nagród, których drugi człon występuje w dopełniaczu (Nagroda Nobla, Nagroda Pulitzera) lub ma bliższe określenie przymiotnikowe (Pokojowa Nagroda Nobla); jeśli wyraz nagroda, który występuje przed nazwą, jest wyrazem pospolitym, a sama nazwa występuje w mianowniku, wtedy piszemy go małą literą, np. nagroda Złota Palma, nagroda Natura Przykłady użycia małych liter Zasada ogólna mówiąca, że przywoływany tytuł bądź cytat z opublikowanego aktu prawnego musi mieć brzmienie zgodne z tym, co opublikowano w Dz.U., nie dotyczy poprawiania błędnie zastosowanych wielkich liter. Np. przywołując opublikowany tytuł rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), możemy poprawić pisownię nazwy systemu na ( ) systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji. Wyrażenie państwa członkowskie pisze się małymi literami. W cytatach należy stosować również małe litery. Warto jednak pamiętać, że państwa członkowskie w umowach i traktatach, których są stroną, są zapisywane wielkimi literami (Państwa Członkowskie) celowo, zgodnie z zasadą dotyczącą pisowni nazw stron umowy. Użycie wielkiej litery w traktatach europejskich jest celowe i nie należy go traktować jako użycia błędnego, wymagającego poprawienia. Nazwy funkcji, stanowisk piszemy również od małych liter, np.: przewodniczący, wiceprzewodniczący, specjalny wysłannik, komisarz, minister, sekretarz generalny, sekretarz, dyrektor zarządzający. Pisownia zależna jest jednak od kontekstu jeżeli określenie Komisarz UE ds. Konkurencji występuje w tekście w znaczeniu nazwy organu, właściwy jest zapis wielkimi literami, ale gdy określenie komisarz UE ds. konkurencji pojawia się w znaczeniu nazwy osoby lub funkcji, często w połączeniu z nazwiskiem, należy zapisać je małymi literami. Oto dalsze przykłady: Oprócz ministra finansów konferencję otworzy komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarki i polityki monetarnej, Pedro Solbes; Pierwsza polska komisarz Unii Europejskiej, Danuta Hübner, przyznaje, że ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej jest tanie w stosunku do korzyści, jakie niesie Europie (w tym przykładzie także gdyby nie było nazwiska, należałoby napisać komisarz, gdyż chodzi o osobę, nie organ, wskazuje na to czasownik, por. też przykład następny); Spotkaniu przewodniczył sekretarz generalny. W praktyce rozróżnienie między nazwą urzędu czy organu (pisanej wielką literą) a nazwą stanowiska czy funkcji (pisanej małą literą) jest zazwyczaj możliwe dzięki wystąpieniu albo niewystąpieniu nazwiska osoby sprawującej daną funkcję (przykłady zapisu tych określeń użytych w znaczeniu nazw organów podano w podrozdziale ). 17

18 Małą literą należy pisać wszystkie człony nazw komórek organizacyjnych niezależnie od szczebla jeżeli mają one charakter doraźny, tymczasowy (oczywiście z wyjątkiem nazw geograficznych, nazwisk itp.), np.: grupa ad hoc ds. migracyjnych; grupa ad hoc ds. przestępczości nieletnich we Francji. Liczba mnoga, jeśli wskazuje na kilka desygnatów, zwłaszcza przy nazwach dokumentów czy wydarzeń (jak traktaty rzymskie) z reguły przesądza o zapisie małymi literami, np.: dyrekcje generalne KE, komisje PE (por. jednak Polskie Koleje Państwowe tu desygnat jest jeden); nazwa gatunkująca może nie wchodzić w skład nazwy własnej wtedy pisze się ją małymi literami (np. systemowy program operacyjny Wzrost konkurencyjności i gospodarki ). Słowo internet zapisujemy umownie małą literą Inne reguły ortograficzne Odmiana nazwisk obcych Ogólne zalecenie dotyczące odmiany nazwisk zawartym w Słowniku Ortograficznym Języka Polskiego jest takie: jeśli tylko można przyporządkować nazwisko jakiemuś wzorcowi odmiany, należy je odmieniać (wraz z imieniem!). Wybór właściwego wzorca odmiany zależy przede wszystkim od: 1) płci danej osoby, 2) jej narodowości, 3) zakończenia nazwiska (może chodzić albo o zakończenie fonetycznej formy nazwiska, albo o zakończenie tematu). ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK ŻEŃSKICH Odmieniają się tylko nazwiska kobiet zakończone na -a: Nazwiska o zakończeniu -owa, -ewa odmieniają się tak jak przymiotniki, np. Bogolubowa, DCMs. Bogolubowej, BN. Bogolubową; Paduczewa, DCMs. Paduczewej, BN. Paduczewą. ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK MĘSKICH Należy stosować szczegółowe zasady odmiany obcych nazwisk męskich zawarte w Słowniku ortograficznym języka polskiego Odmiana nazw zakończonych na X (typu EUR-Lex, N-Lex) Zgodnie z uchwałą Rady Języka Polskiego z 8 grudnia 2008 r. (http://www.rjp.pan.pl/) nazwy zakończone na -x, jak EUR-Lex, N-Lex itp., można w przypadkach zależnych zapisywać na dwa sposoby: z x lub ks. Zaleca się stosowanie formy EUR-Lex, EUR-Lexu, EUR-Lexie, N-Lex, N-Lexu, N-Lexie. 18

19 Transkrypcja nazwisk i nazw bułgarskich Transkrypcja to zapisanie tekstu mówionego na podstawie ścisłej odpowiedniości głosek i znaków pisma. Wyrazy bułgarskie transkrybujemy podobnie jak wyrazy rosyjskie. Różnice są następujące: 1. Literę е po spółgłoskach i na początku wyrazu zapisujemy jako e, np. месец mesec, език ezik. 2. Literę щ oddaje się przez szt: Копривщица Kopriwsztica, срещам sresztam 3. Literę л oddajemy: a) przez ł przed spółgłoskami i samogłoskami о, а, у oraz w wygłosie, np. лак łak, бял bjał, b) przez l przed е, и, я, ю, np. хляб chljab, лев lew. 4. Literę ъ zapisujemy jako y, np. мъж myż, Търново Tyrnowo. Nie uwzględniamy ъ występującego na końcu wyrazów w dawnej pisowni. W związku z tym poprawna polska transkrypcja nazwiska bułgarskiej komisarz (buł. Кристалина Георгиева) wygląda następująco: Kristalina Georgijewa. W przypadku podpisów w aktach prawnych stosuje się taką transkrypcję, jak w języku angielskim, czyli: Kristalina GEORGIEVA. Litery alfabetu bułgarskiego А а Б б В в Г г Д д К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Transkrypcja A a B b W w G g D d K k Ł, L ł, l M m N n O o P p R r S s T t U u 19

20 Е е Ж ж З з И и Й й Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ю ю Я я E e Ż ż Z z I i J i F f Ch ch C c Cz cz Sz sz Szt szt Y y Ju ju Ja ja Podstawowe informacje o transkrypcji innych alfabetów można znaleźć w Wielkim słowniku ortograficznym PWN Wyrażenia w języku obcym w polskim tekście Jeżeli w polskim tekście chcemy zostawić do celów informacyjnych w nawiasie jakieś wyrażenie w języku obcym, należy zrobić to następująco: technologie ICT (ang. information and communication technologies), czyli podając w skrócie język oryginału oraz stosując kursywę na tekście w języku obcym. Kursywy nie stosujemy, jeżeli podajemy nazwę własną w języku obcym np. Instrument Wspierania Systemu Rządów (ang. Governance Facility). 20

USTALENIA I WNIOSKI OGÓLNE

USTALENIA I WNIOSKI OGÓLNE Wielkie i małe litery w tekstach UE ustalenia Zespołu Rady Języka Polskiego ds. Współpracy z Tłumaczami UE, poczynione na posiedzeniu Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP 2 XII 2005 r. Z uzupełnieniami

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

1. Komisja, obradując w trybie art. 6 ust 3 ustawy 1 rozpatrzyła i postanowiła nie zgłaszać uwag do:

1. Komisja, obradując w trybie art. 6 ust 3 ustawy 1 rozpatrzyła i postanowiła nie zgłaszać uwag do: Zapis ustaleń dotyczący projektów aktów prawnych (COM(2001) 018końcowy, (COM(2001) 201końcowy, (COM(2002) 457końcowy, (COM(2002) 773końcowy, (COM(2003) 78końcowy, (COM(2003) 289końcowy, (COM(2003) 370końcowy,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA RADY

Wniosek DYREKTYWA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Wniosek DYREKTYWA RADY zmieniająca dyrektywy 2006/112/WE i 2008/118/WE w odniesieniu do francuskich regionów najbardziej

Bardziej szczegółowo

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich:

Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: Dr hab. Robert Grzeszczak Wskazówki redakcyjne w procesie pisania prac magisterskich: I. Budowa pracy magisterskiej (dyplomowej) struktura pracy powinna mieć następującą kolejność: pierwsza strona strona

Bardziej szczegółowo

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę (Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę, dyrektywę oraz dyrektywę )

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę (Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę, dyrektywę oraz dyrektywę ) Dobre praktyki legislacyjne 23 Odnośniki do tytułu aktu normatywnego informujące o wdrożeniu prawa unijnego Tezy: 1. Odnośniki informujące o wdrażanych dyrektywach powinny wskazywać zakres wdrożenia dyrektywy

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.5.2015 r. COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY zmieniająca decyzję 2009/790/WE w celu upoważnienia Polski do przedłużenia okresu stosowania

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Warszawa, dnia 19 maja 2009 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA EUROPEJSKA

INTEGRACJA EUROPEJSKA A 388687 INTEGRACJA EUROPEJSKA Podręcznik,akademicki redakcja naukowa Antoni Marszałek Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 17 Część pierwsza PODSTAWOWE ZASADY INTEGRACJI 23

Bardziej szczegółowo

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ

BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE BARIERY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją Heleny Tendery-Właszczuk Kraków 2009 4 Autorzy Wojciech Bąba rozdz. 4 Czesław Kłak rozdz. 1 Helena Tendera-Właszczuk rozdz.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.7.2015 r. COM(2015) 368 final ANNEX 2 ZAŁĄCZNIK do WNIOSKU DOTYCZĄCEGO DECYZJI RADY w sprawie określenia stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 19.1.2005 COM(2005) 4 końcowy Wniosek dotyczący DECYZJI RADY upoważniającej Republikę Cypryjską do wprowadzenia środka stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 30.11.2005 KOM(2005) 623 wersja ostateczna 2005/0243 (ACC) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 w sprawie ochrony przed

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009

L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009 L 67/14 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.3.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 Warszawa, dnia 22 sierpnia 2014 r. Poz. 1116 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych

Bardziej szczegółowo

17. Definicje w rozumieniu Kodeksu tłumacza przysięgłego 55 18. Znamiona dokumentu urzędowego i firmowego 56 19. Definicja oryginału w rozumieniu

17. Definicje w rozumieniu Kodeksu tłumacza przysięgłego 55 18. Znamiona dokumentu urzędowego i firmowego 56 19. Definicja oryginału w rozumieniu SPIS TREŚCI KODEKS TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 9 KOMENTARZ DO KODEKSU TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO 29 Preambuła 32 Dział I. Zasady etyki zawodowej 34 1. Godność osoby zaufania publicznego 34 2. Obowiązek zachowania

Bardziej szczegółowo

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH Pytania dotyczące CZĘŚCI III DPSN - DOBRE PRAKTYKI CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH 1. (Ad. III. 1) Jakie informacje powinna zawierać samoocena rady nadzorczej jako odrębny dokument (punkt III.1.2 Dobrych Praktyk)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92

SPIS TREŚCI. III.2.2. Definicja i cele... 92 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne... 13 Rozdział I. Pod znakiem idei ponadnarodowości... 29 I. Motywy i przesłanki integracji państw Europy Zachodniej... 29 II. Projekty federalistów... 35 II.1. Plan Schumana...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia

KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia KONKURS LGPW: Wiedza o Unii Europejskiej 2013 r. Kod ucznia Suma pkt.: Masz przed sobą 38 zadań, za które możesz zdobyć 50 pkt. Czytaj je uważnie. Swoje odpowiedzi wpisz w miejsce kropek lub zaznacz wybraną

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają,

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (4) Konsultacje z ekspertami w tej dziedzinie potwierdzają, 9.5.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 122/19 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 708/2006 z dnia 8 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe standardy

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 24/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: DEKLARACJE PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.4.2016 r. COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie należy przyjąć w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 5.2.2015 L 29/3 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/171 z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie niektórych aspektów procedury wydawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym (Tekst mający znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r.

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 1 października 2015 r. U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 1 października 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI C 164/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 24.6.2010 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI Zaproszenie do składania ofert IX-2011/01 Dotacje dla partii politycznych na poziomie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego

INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego MINISTER INFRASTRUKTURY Cezary Grabarczyk Warszawa, dnia czerwca 2011 r. INFORMACJA o zakresie i wynikach przeprowadzonego postępowania uzgadniającego Ósmy Protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 16 grudnia 2015 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0296 (CNS) 15373/15 FISC 191 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 14 grudnia 2015 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konwencja nr 187 dotycząca struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjna Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2011 KOM(2011) 516 wersja ostateczna 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr 810/2009

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ,

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W PRZYPADKU KOREKTY ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW POWIĄZANYCH P/CDI/1 WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Wniosek DECYZJA RADY Bruksela, dnia 30.10.2009 KOM(2009)605 wersja ostateczna 2009/0168 (CNS) w sprawie zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Republiką

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 1/2016. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.:

Opinia nr 1/2016. (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) 12, rue Alcide De Gasperi L-1615 Luxembourg Tel.: Opinia nr 1/2016 (przedstawiona na mocy art. 325 TFUE) w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 883/2013 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY

WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY WSPÓLNE DEKLARACJE I OŚWIADCZENIA OBECNYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON I NOWYCH UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON UMOWY AF/EEE/BG/RO/DC/pl 1 WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE TERMINOWEJ RATYFIKACJI UMOWY O UDZIALE REPUBLIKI

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Powiatowego Turnieju Ortograficznego Szkół Gimnazjalnych miasta Konina w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin XII Powiatowego Turnieju Ortograficznego Szkół Gimnazjalnych miasta Konina w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin XII Powiatowego Turnieju Ortograficznego Szkół Gimnazjalnych miasta Konina w roku szkolnym 2015/2016 1. Organizatorzy Organizatorami konkursu są II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Forma orzeczenia przy podmiocie szeregowym

Forma orzeczenia przy podmiocie szeregowym Dobre praktyki legislacyjne 83 Forma orzeczenia przy podmiocie szeregowym Teza W tekstach aktów prawnych wiele wątpliwości poprawnościowych budzą połączenia podmiotu z orzeczeniem, zwłaszcza gdy podmiot

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 4.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 229/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI Regulamin Konferencji Komisji do Spraw

Bardziej szczegółowo

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji ---------------------------------------------------------

31.5.2016 A8-0126/2 POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO * do wniosku Komisji --------------------------------------------------------- 31.5.2016 A8-0126/2 Poprawka 2 Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej Sprawozdanie Markus Ferber Rynki instrumentów finansowych COM(2016)0056 C8-0026/2016 2016/0033(COD) A8-0126/2016

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY wprowadzająca tymczasowe odstępstwo od dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa

Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Określanie statusu przedsiębiorstwa Część II Szacowanie danych do określenia statusu przedsiębiorstwa Grupa robocza ds. pomocy publicznej Warszawa, 8 czerwca 2010 r. 1 Artykuł 2 rozporządzenia nr 800/2008

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić.

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (7) Z tego względu rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 należy odpowiednio zmienić. 26.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 282/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1751/2005 z dnia 25 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące określone międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 PL Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 68 Anhänge_ 48-Prot_1999_pl4 Poln. (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY KONWENCJĘ Z DNIA 23 LIPCA 1990 R. W SPRAWIE ELIMINOWANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH KONWENCJA RAMOWA O OCHRONIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L EUROPE Czym jest Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych? Konwencja Ramowa, która weszła w życie 1 lutego 1998

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 31.8.2009 KOM(2009) 437 wersja ostateczna Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.8.2013 COM(2013) 609 final 2013/0299 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Włoską do dalszego stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.9.2014 r. COM(2014) 594 final 2014/0276 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi unijnymi kontyngentami

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres konkurs_ortograficzny_sp113@wp.pl do 10 lutego 2016 roku.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres konkurs_ortograficzny_sp113@wp.pl do 10 lutego 2016 roku. XVII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI o tytuł Mistrza Ortografii 2016 Do tej pory odbyło się 16 edycji konkursu. Biorą w nim udział uczniowie klas IV-VI szkół wrocławskich oraz z kilku pobliskich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2013 C(2013) 5405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW Uprzejmie prosimy Autorów o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami edytorskimi i stosowanie ich w pracy, co pozwoli usprawnić proces wydawniczy. 1. Dokument należy zapisać do pliku

Bardziej szczegółowo

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza w Rzymie Dotacje-STOP-Manipulacje "This(event, publication, conference, training session) has been co-funded by theeuropean Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: ACommunity Action Programme

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów

Józef Wyciślok. Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów Józef Wyciślok Przedsiębiorstwa powiązane Przerzucanie dochodów 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010 110 Spis treści Wprowadzenie Wykaz aktów prawnych Wykaz skrótów Bibliografia XI XV XIX XXIII

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 4 października 2014 r. Opinia prawna w przedmiocie nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym przewidującej wliczanie stypendium doktoranckiego przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) Warszawa, dnia 6 września 2011 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1357) I. Cel i przedmiot ustawy Celem nowelizacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010,

uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2010, 17.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 286/239 REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z dnia 10 maja 2012 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 289/18 5.11.2015 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 2000 r. o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 3, poz. 20, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r.

BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. BL-112-233-TK/15 Warszawa, 28 maja 2015 r. INFORMACJA PRAWNA O WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO Z 10 LUTEGO 2015 R. (SYGN. AKT P 10/11) DOTYCZĄCYM USTAWY Z DNIA 20 LISTOPADA 1999 R. O ZMIANIE USTAWY O

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej.

- o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 4147 Warszawa, 14 stycznia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

W styczniowym Biuletynie przedstawiliśmy zarys zmian dotyczących tej klasyfikacji, w tym numerze podajemy więcej szczegółów.

W styczniowym Biuletynie przedstawiliśmy zarys zmian dotyczących tej klasyfikacji, w tym numerze podajemy więcej szczegółów. W styczniowym Biuletynie przedstawiliśmy zarys zmian dotyczących tej klasyfikacji, w tym numerze podajemy więcej szczegółów. W dniu 29 grudnia 2008 r. opublikowano Dziennik Ustaw Nr 229, w którym znajdują

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/41/2015

UCHWAŁA Nr VII/41/2015 UCHWAŁA Nr VII/41/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, Źródło: http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/prawo-wspolnotowe/dyrektywy/1275,dzu-l-157-z-3042004.html Wygenerowano: Sobota, 18 czerwca 2016, 23:57 Dz.U. L 157 z 30.4.2004 Dyrektywa Rady 2004/74/WE z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ

ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ 1 ZASADY REDAGOWANIA PRACY LICENCJACKIEJ ZASADY OGÓLNE Praca licencjacka pisana jest samodzielnie przez studenta. Format papieru: A4. Objętość pracy: 40-90 stron. Praca drukowana jest dwustronnie. Oprawa:

Bardziej szczegółowo