się wrażeniami Sebastian Kawa. 32. Mistrzostwa Świata w Szybownictwie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "się wrażeniami Sebastian Kawa. 32. Mistrzostwa Świata w Szybownictwie"

Transkrypt

1 Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 03 (80), Kurier radia BIELSKO możesz odebrać bezpłatnie w ponad 100 punktach. Lista na stronie 21 Region Trzy miliony rozdanych egzemplarzy naszej gazety wyślij na adres: wyślij na adres: Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 10(42), Kurier radia BIELSKO możesz odebrać bezpłatnie w 91 punktach. Lista na stronie 21 Cieszyn, Skoczów Pierwszy e-jubileusz Przestępczy duet zatrzymany Jazda autobusami MZK będzie jeszcze droższa Kuriera radia BIELSKO Dziś odnotować pragniemy pier wszy jubileusz naszego, wciąż nowego przecież na prasowym rynku, K u r i e ra r a d i a B I E L S KO. W tym tygodniu przekroczyliğmy okrągáą iloğü naszych eabonentów. Mamy ich juī ponad tysiąc i, co warto podkreğliü, od początku licznik mierzący ich przybywanie nigdy nie staá w miejscu. Bardzo nas cieszy, Īe zainteresowanie naszym tytuáem przekracza jego, najwiċkszy na lokalnym rynku, papierowy nakáad. DziĊkujemy za to naszym e-czytelnikom. ZachĊcamy teī pozostaáych do korzystania z tej formy docierania do wiadomoğci z naszego tygodnika. KaĪdy, kto ma dostċp do komputera i sieci internetowej, moīe w bardzo prosty sposób zamówiü e-wydanie Kuriera radia BIELSKO. Wystarczy wprowadĩ swój adres na stronie lub wysáaü o treğci zamawiam na adres: kurierrb.pl. Od tego momentu peáne wydanie naszego tygodnika docieraáo bċdzie do e-abonenta w kaīdy czwartkowy poranek. Wanda Then redaktor naczelna Kuriera radia BIELSKO SkoĔczyáa siċ przestċpcza kariera dwóch mċīczyzn w wieku 28 i 41 lat, zatrzymanych w piątek przez policjantów z Cieszyna i Skoczowa. Są mieszkaĕcami ĝwiċtocháowic i Katowic, podejrzanymi o dokonanie kilkunastu wáamaĕ do mieszkaĕ w róīnych miejscowoğciach naszego regionu. Straty jakie spowodowali wycenia siċ na ponad 300 tys. zá. Decyzją sądu, starszy z mċīczyzn trafiá do tymczasowego aresztu, máodszy pozostaje pod policyjnym dozorem. Nad ustaleniem sprawców szeregu wáamaĕ kryminalni z cieszyĕskiej komendy i skoczowskiego komisariatu pracowali od początku roku. W zatrzymaniu oprócz kryminalnych braáo udziaá kilkunastu funkcjonariuszy z cieszyĕskiego wydziaáu prewencji oraz Komisariatów Policji w Strumieniu i Pawáowicach. ObáawĊ na przestċpców zorganizowano w powiecie pszczyĕskim. Zostali namierzeni i zatrzymani w Warszowicach,kiedy jechali swoim samochodem. Policjanci podejrzewali, Īe záodzieje mogą posiadaü broĕ palną. I nie mylili siċ. Podczas przeszukania w samochodzie, oprócz biīuterii i narkotyków, znaleĩli 3 pistolety. W bagaīniku byá takīe specjalistyczny sprzċt do wyáamywania okuü okiennych. ĝledczy ustalili, Īe zatrzymani są sprawcami kilkunastu wáamaĕ w powiatach cieszyĕskim, pszczyĕskim i mikoáowskim. Podczas weekendu funkcjonariusze przeszukali miejsca pobytu obu mċīczyzn i znaleĩli znaczną czċğü áupów. NET Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. Dziaáki 12 ar. H&P BUD, tel O d maja podroīeje komunikacja miejska w Bielsku-Biaáej. Jednorazowy bilet normalny bċdzie kosztowaá 3 zá, zamiast 2,60. Za bilet ulgowy zapáacimy 1,50 zá, a wiċc 20 gr wiċcej niī obecnie. Bielscy radni, przy 5 gáosach sprzeciwu, przegáosowali we wtorek uchwaáċ w tej sprawie. PodwyĪka zaboli bielszczan, zwáaszcza, Īe ostatnia byáa niedawno, bo w lipcu ubiegáego roku. Zdaniem Henryka Juszczyka, peánomocnika prezydenta BielskaBiaáej kaīdy, kto ma samochód wie, jaki jest powód podwyīki. Na cenċ skáadają siċ przede wszystkim: paliwo i etaty kierowców oraz pochodne związane z paliwem. Dotacja, którą miasto przekazuje zakáadowi co miesiąc, nie wystarcza przy tak gwaátownym wzroğcie cen paliw zapewnia Henryk Juszczyk. W zeszáym roku wydatki na olej napċdowy wzrosáy o blisko 2 mln zá. Z prognoz wynika, Īe jego ceny nadal bċdą rosáy mówi dyrektor MZK, Krzysztof Knapik. Obaj przekonują, Īe oprócz podwyīek bċdą takīe obniīki biletów. TaĔsze bċdą te na linie podmiejskie i nocne. Ceny zmniejszą siċ w tym przypadku z 3,40 zá i 1,70 zá na 3 i 1,5 zá. Po tych podwyīkach nie bċdziemy odbiegaü od cen w innych miastach mówi dyrektor przedsiċbiorstwa. Nawet jeğli niektóre miasta mają w tej chwili mniejsze stawki, to juī przygotowują uchwaáy do ich podniesienia dodaje Juszczyk. Odmiennego zdania jest czċğü radnych, którzy podwyīki nie poparli. JeĞli pójdziemy w tym kierunku, to za póá roku znowu bċdziemy musieli zmieniaü taryfy. Podczas obrad komisji mówiliğmy o nowym systemie związanym z pobieraniem opáat, o tym, by uatrakcyjniü komunikacjċ miejską dla mieszkaĕców, o uáatwieniu korzystania z MZK osobom spoza naszego miasta. KtoĞ z zewnątrz patrząc na rozkáad jazdy na przystanku nie ma zielonego pojċcia, którym autobusem gdzie dojedzie, gdzie powinien siċ przesiąğü mówiá podczas sesji radny Przemysáaw Drabek Przeciwna podwyīce byáa takīe radna GraĪyna Staniszewska. Ta podwyīka wydaje mi siċ niepotrzebna. Zróbcie burzċ mózgów i poszukajcie innych Ĩródeá dochodu. Mam wraīenie, Īe od zeszáego roku, kiedy podnosiliğmy ceny biletów, pan dyrektor MZK nie popracowaá, nie pomyğlaá. To jest wprost przeáoīenie problemu na obywatela, któremu przecieī nie przybyáo pieniċdzy mówiáa GraĪyna Staniszewska. Mimo ostrej dyskusji, uchwaáą o podwyīkach wejdzie w Īycie 1maja. Bilet miesiċczny na wszystkie linie, który teraz kosztuje 88 zá (ulgowy 44 zá), bċdzie kosztowaá 100 zá Starosta dział działał zgodnie z prawem prawe Wiosną ruszy budowa na stoku Dębowca zwolenie wodno-pra wodno-prawne na pobór wód podp ziemnych z ujęcia Pil Pilsko w Jeleśni. Krakowski sąd orzeká, Īe staros sta Īywiecki, Andrzej ZieliĔski, Zieli nie przekroczyá swoich uprawup nieĕ. Zdaniem sądu, dziaobowiązując áaá zgodnie z obowiązującymi praw przepisami, zgodnie z prawem. podejrz Zawiadomienie o podejrzeniu popeánienia przestċpstwa pprzez Īywiec starostċ záoīyli do Īywieckiej m Prokuratury Rejonowej mieszkaĕcy JeleĞni. Przypuszczal Przypuszczali, Īe ze strony starosty mogáo ddojğü do przekroczenia upraw uprawnieĕ obowiązków, i niedopeánienia obowiąz malny kosztuje 2 zá, a ulgowy a1 co zá. za tym idzie do dziaáan dziaáania na W Bielsku tak nie jest, co powoduszkodċ interesów publicznego publiczn je, Īe nawet za pokonanie jednego i prywatnego. przystanku zapáacimy 3 zá lub 1,5 czwartą BĊdąc starostą juī czw zá mówi Mariusz KoĞcielny, nigdy nie podjąáem podją który studiując w KrakowiekadencjĊ, koniezgodna z decyzji, która byáaby niezgod rzysta z biletu semestralnego na Podobnie jest i z tą decyprawem. d wszystkie linie za 184 zá, czyli 40 zją, z 3 marca 2011 roku, z klau klauzulą zá miesiċcznie. Do 5 marca prowadzonenatychmiastowej są wykonalnoğci wykonaln ankietowe badania zadowolenia Andrzej zapewnia starosta And pasaīerów z usáug przewozowych ZieliĔski. Ğwiadczonych przez MZK w BielAW sku-biaáej. RównieĪ na stronie MoĪna wiċc wyraziü swoją opiniċ, nie tylko na temat zadowolenia z usáug przewoĩnika, ale i na temat podwyīek. Magda Fritz, NET Nabraáy tempa prace związane z przygotowaniami do zagospodarowania stoku DĊbowca. Wycinka drzew w rejonie inwestycji, w swojej zasadniczej czċğci, zostaáa wáağnie zakoĕczona. Konieczne jest jeszcze usuniċcie pni, do czego uīyü trzeba ciċīkiego sprzċtu, a ten na razie na zbocze wjechaü nie moīe. Do przodu posuwają siċ natomiast formalnoğci związane z zaplanowaną na ten rok inwestycją. W najbliīszy poniedziaáek komisja wybierze inīyniera kontraktu, spoğród chċtnych, którzy stanċli do przetargu, ogáoszonego przez bielski Urząd Miejski. Ogáoszenie wyników przetargu na wykonawcċ prac to kwestia kilku kolejnych dni. Brakuje jeszcze tylko jednej opinii z UrzĊdu Marszaákowskiego, niezbċdnej w związku z faktem, Īe inwestycja na DĊbowcu do nansowana zostanie z pieniċdzy Unii Europejskiej. Wybrany wykonawca wybuduje na stoku DĊbowca kolejkċ krzeseákową o dáugoğci okoáo 600 m. Obok niej powstanie trasa narciarska na bazie istniejącej, która przedáuīona bċdzie do ul. Karbowej. OĞrodek otrzyma system sztucznego nağnieīania, bċdzie teī oğwietlony. SnowboardziĞci bċdą mogli poszaleü w snowparku, a dla dzieci powstaną urządzenia do nauki jazdy na nartach w rejonie schroniska na DĊbowcu. PomyĞlano teī o letnich atrakcjach: linoparku, Ğciance wspinaczkowej, oraz placu zabaw i boisku do gier zespoáowych w rejonie ul. Karbowej. Powstaü mają ponadto: ĞcieĪka dydaktyczno-przyrodnicza, sanitariaty i oczyszczalnia Ğcieków przy schronisku, parking w rejonie ul. Karbowej, budynek gospodarczy wraz z pomieszczeniami do obsáugi turystów, bċdą tu m.in. kasy i toalety. Zagospodarowujemy tylko stok DĊbowca. PrzypomnĊ, Īe w pierwotnych planach chcieliğmy zagospodarowaü DĊbowiec wraz z Szyndzielnią. Oba stoki miaáy byü poáączone nartostradą. Niestety, wskutek tego, Īe czċğü stoków Szyndzielni objċta jest programem ekologicznym Natura 2000, nie udaáo siċ pomysáu zrealizowaü. Plany trzeba byáo ograniczyü wyjağnia Tomasz FicoĔ, rzecznik prasowy UrzĊdu Miejskiego w BielskuBiaáej. Wiosną wbita ma zostaü symboliczna pierwsza áopata, rozpoczynająca prace przy inwestycji na DĊbowcu. Znając technologiċ budowy tego typu oğrodków, myğlċ Īe nie powinno byü problemów z tym, aby ta spora dla mieszkaĕców i goğci atrakcja turystyczna zaczċáa funkcjonowaü w przyszáym sezonie zimowym mówi Tomasz FicoĔ. wyślij na adres: Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 12(44), Kartoteki eeki pacjentów upchnięte w budynku do rozbiórki w Zakáadzie Opieki Zdrowotnej wszczċto wewnċtrzne postċpowanie w tej sprawie. Mamy peáną archiwizacjċ w szpitalu, niczego nie powinno tam byü. Nie byáem w Ğrodku, bo jest to niebezpieczne. Tam byáa graciarnia. Nadal nie wiem, co to jest. Byáem obecny przy wynoszeniu dokumentów, ale nie miaáem do nich wglądu mówi KuliĔski. Szef psychiatryka twierdzi, Īe nie mogą to byü historie choroby pacjentów, leczonych w zakáadzie przy ul. Olszówka 102. MogĊ tylko domniemywaü, Īe to dokumenty, które nie są D Maria PrzystraĪ poīarna mówi M kttor nadzoru byáa, powiatowy inspektor Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. budowlanego. Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. ttċpca ProJak informowaáa zastċpca Dziaákikuratora 12 ar. OkrĊgowego, eego, Maáaa, sprawa gorzata Borkowska, pli. Na miejscu byáa inspekcja nadzoru budowlanego, policja i prokurator. Nie wszċdzie moīna byáo siċ dostaü, poniewaī czċğü stropu jest zawalona. DokumentacjĊ Dyrektor szpitala, Józef KuliĔski jest zaskoczony caáą sytuacją. Wedáug niego, w budynku nie powinna siċ znajdowaü pod Īadnym pozorem dokumentacja medyczna. Informuje, Īe ujmowane w historii choroby pacjenta mówi dyrektor. Szpital mieğciá siċ w kilku miejscach w Bielsku- Biaáej. Jest wiċc szansa, Īe chodzi o dokumenty z poradni przy ul. Sobieskiego lub Mostowej, które zostaáy przeniesione do CygaĔskiego Lasu. MoĪe to czċğü dokumentacji, która miaáa zostaü zycznie zniszczo- NOTEBOOKI SERWIS-KOMIS S tanisáaw PiĊta, poseá ooseá Prawa i SprawiedliwoĞcii z Bielska BielskaBiaáej, domaga ssiċ odwoáa odwoáania ze stanowiska dyrektora Teatru kktora Teatr Polskiego, Roberta T Talarczyka. Talarczyk oorek, pod Mówiá o tym we wtorek, poden nia na ses czas swojego wystąpienia sesji Rady Miejskiej. ParlamentarzyĞcie nnie podoba ie podob Wedáug nie siċ repertuar teatru. W niewystawian go, oglądając sztuki w wystawiane na bielskiej scenie dowiadujemy wiadujem w siċ, Īe Polacy to podli aantysemici antysemici, a polscy Īoánierze, tak, ee, ot tak jej dziennikarz zadzwoniá dosobie do kobiet eet i dzieci w strzelają placówki przy ul. Olszówki, Afganistanie. Poseá nnie wymie wymie- zawiadomiá teī policjċ. Prokuratura prowadzi w tej sprawie czynnoğci pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych. Dokumentacja zostaáa zabezpieczona, policja rozpoczċáa przesáuchiwanie Ğwiadków. Tekst i zdjċcia: Magda Fritz To, Īe niektórzy aktorzy i reīyser zakáadają opaski na ramiċ (niebiesko-īóáte, to barwy Górnego ĝląska, a takīe flagi uīywanej przez Ruch Autonomii ĝląskared.) i jest to skoordynowane z akcją RAĝ na widowni, to niewyobraīalny skandal, który odbywa siċ za podatki bielszczan mówiá poseá. Stanisáaw PiĊta przyznaá po wyjğciu z sali sesyjnej, Īe nie widziaá Īadnego z przedstawieĕ, które tak go oburzyáy. Czytaáem wiarygodne recenzje i rozmawiaáem z osobami, które te sztuki widziaáy zapewnia. Na pytanie, czy Robert Talarczyk powinien straciü pracċ, odpowiada: natychmiast. W rozmowie z dziennikarzami parlamentarzysta uīywa bardzo mocnych sáów. To jest obraīanie potra my uīywaü Īelaza mówiá PiĊta osáupiaáym dziennikarzom. Na pytanie o tak ostrą reakcjċ, parlamentarzysta zapewnia, Īe zna historiċ. Wiem, jak takie rzeczy siċ zaczynają i jak siċ koĕczą argumentuje poseá. Zdaniem prezydenta BielskaBiaáej, na temat kultury i sztuki zawsze moīna dyskutowaü. Nie nazwaábym tego skandalem, ale w znacznej mierze podzielam pogląd pana posáa mówi Jacek Krywult, który juī w poniedziaáek, 23 kwietnia, wysáaá pismo do dyrektora teatru w sprawie ostatniej premiery. Problem, który jest Nowa Inwestycja âodygowice H&P BUD BUD, tel KOLEJNY NUMER KURIERA radia BIELSKO 10 MAJA Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 20(52), Kurier radia B BIELSKO IEL możesz odebrać bezpłatnie w ponad 100 punktach. Lista na stronie 21 Czy poseł seł wysadzi dyrektora z teatralnego stołka? Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. Bielsko-Biaãa, ul. Barlickiego 18 D Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 15(47), Kurier radia iia a BIELSKO BI możesz odebrać bezpłatnie w 97 punktach. Lista na stronie 21 Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. Dziaáki 12 ar. tel Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 24(56), na zastanawia siċ Józef KuliĔski. Stary drewniany budynek przy ul. Olszówka 102 jest Żywiec zamkniċty, od 2009 roku stoi pusty, zabezpieczony tağmami Bronów, Ligota i ogrodzeniem. Jeszcze na początku XXI wieku byá budynkiem mieszkalnym. Dyrekcja ZOZ chciaáa zorganizowaü Po ostatniejj premierze prem w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, poseł PiS domaga się odwołania w nim warsztaty terapii zajċciowej. Zrezygnowano z tego pomysáu, ze stanowiska iiska jego dyrektora. Głos w tej sprawie zabrał także prezydent miasta. po tym jak ekipa remontowa weszáa Czysta e Żywieckim, Żywie pięknie zagospodarowane brzegi, pensjonaty, sieć urządzeń turystyczno-rekreacyjnych. To nie mrzonki, ale konkretne plaposáa woda PiS w Jeziorze niając konkretnych tytuáów, nawią- pamiċci, to jest próba uprawiania w tej sztuce poruszany, nie jest w mentuje wystąpienie do obiektu i zobaczyáa, w jakim ny, których oceniana jest wysoko, a pierwsze konkretne porozumienie w tej sprawie podpisane zostało kilka dni temu w żywieckim Ratuszu. alizacji o a Teatru szansa realizacji zaá do spektakli ĩyd i Bitwa polityki antypolskiej. ĝląsk nie ma naszym mieğcie znany. To temat Robert Talarczyk, dyrektor jest on stanie. Na ogrodzeniu jest o Nangar Khel. Ostatnią pre- i nigdy nie bċdzie miaá autonomii. znany na ĝląsku i tam teī powinien Polskiego w Bielsku-Biaáej. Jego informacja: WstĊp wzbroniony. mierċ, MiáoĞü w Königshütte Jak RAĝ chce tċ autonomiċ zdo- byü wystawiany. Druga sprawa, to zdaniem, oprócz kontrowersyjsygnaá, Īe w Ğrodku moīe byü od dokumentem p podpisy kanalizacji, którego pierwszy etap dzonych obecnie w kraju inwedokumentacja pacjentów szpitala, Stanisáaw PiĊta nazwaá antypolską byü, to musi ją zdobyü bagnetami. czarno-biaáe kolory, czyli wskazy- nych i záych recenzji, są záoīyli dobre wójtowie wszystkich zzystkich jest gotowy, a drugi w trakcie za- stycji dotyczących uregulowania otrzymaáa telewizja TVN 24. To hecą. Tylko niech wiedzą, Īe my teī wanie, Īe jedni są dobrzy, a drudzy opinie. PrzypomnĊ tylko recenzjċ KOMPUTERY o r ą k naszych Czytelników oddajemy dziś 80. numer Kuriera radia BIELSKO i nie byłaby to może wystarczająco okrągła okazja do zadowolenia i satysfakcji, gdyby nie inny łączący się z tym fakt. To już trzy miliony wydrukowanych i dostarczonych naszym Czytelnikom w trzech powiatach egzemplarzy bezpłatnego tygodnika, który na regionalnym rynku prasowym obecny jest od niespełna dwóch lat, bo od maja 2011 roku. To dla nas powód do radości i okazja do pierwszego małego jubileuszu, bo OĞrodek na DĊbowcu ma kosztowaü okoáo 34 mln zá, z czego ponad 22 mln zá bċdą pochodziáy D o k utom e n t a c j ę m e d y c z n ą z n a l e z i o n o w o p u s t o s z a ł y m b u d y n k u n a z Unii Europejskiej. BĊdzie jedna z najwiċkszych inwestycji w szpitala terenie psychiatrycznego w Bielsku-Białej. Co konkretnie? Wya psych mieğcie w tym roku. JuĪ w zeszáym dzenie policji, prowadzone pod nadzorem prokuratur y. d każe to dochodzenie roku pod stok DĊbowca doprow ne, teg Jedno tego typu dokumenty nie powinny się tam znaleźć. wadzono wodociąg, który bċdzie jest pewne, dostarczaá wodċ do armatek o niewielkiego go drew- dotycząca szpitalnych kartotek znaleziono w dwóch pomieszğnieīnych. Pozwolenie na zannku na te- w opuszczonym budynku na czeniach, do których byá donianego budynku gospodarowanie stoków DĊttrycznego terenie psychiatrycznego ZOZ stċp. Znalezisko wynoszono i renie psychiatrycznego bowca w ramach zadania ZOZ przy ul. Olszówka kka 102 nie zarejestrowana zostaáa w biel- pakowano do furgonetki do Infrastruktura turystyczno-rekremoīna byáo wejğü od d razu, po- skiej prokuraturze w poniedziaáek. wieczora. Co konkretnie? Trudacyjna w Bielsku-Biaáej miasto waleniem w We wtorek po poáudniu straīa- no powiedzieü, poniewaī papier niewaī dostaáo juī w lipcu ubiegáego roku.grozi on zawaleniem. Uprawnienia do tego,, aby wejğü cy zabezpieczyli budynek przy jest wilgotny. Dokumenty trzeba Jest prawomocne. obiektu o ma u Ī y c i u d r e w n i a n y c h s t e m - wiċc najpierw osuszyü. do niebezpiecznego Wanda Then H&P BUD BUD, tel Polecamy atrakcje na czas długiej majówki str. 8-9 Kurier radia iia a BIELSKO BI możesz odebrać bezpłatnie w 96 punktach. Lista na stronie 21 Żywiec, Kraków (ulgowy 50 zá). Zdecydowana wiċkszoğü biletów teī bċdzie nas kosztowaáa wiċcej. Decyzja radnych juī budzi duīe Sąd Ad Admin i e z a d o w o l e n i e p a s a Ī e rwojewódzki ó w. Na Górnym ĝląsku od 1 kwietkrakowie nistracyjny w Krako nia tego roku teī wzrosną ceny orzekł w sprawie zabiletów, ale nie aī tak! Normalny skar żenia p pr zez firmę fir bilet zdroīeje tam o 20 groszy, a u nas o 40 groszy. Ponadto Ż yww i e c Z d r ó j d e c y z j i innych miastach w ciągu 15 czy Regionalnego dyrektora Regionaln 30 minut od skasowania biletu Zarządu Gospodarki moīna siċ przesiadaü i jechaü na jego podstawie dalej innym Wodnej w Krakowie uc uchyautobusem. Bilety czasowe są nie l anaj ą c e j w y d a n e p r z e z tylko godzinne. W Krakowie żywieckiego poprzykáad bilet 15-minutowy starostę nor- Rozmowa z Bogdanem Drendą, dyrektorem Górskiej Szkoły Szybowcowej AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim str. 4 Zamów e-wydanie Kurier radia ra a d i a BIELSKO B możesz odebrać bezpłatnie w 90 punktach. Lista na stronie 21 Region W numerze: Beskidzki Anioł Sukcesu dla księdza Sadkiewicza str. 2 Gorąca sesja w bielskim Ratuszu str. 3 Zamów e-wydanie Nowa Inwestycja cja c ja Pisarzowice Pis - 12 budynków. Stan developerski. ki.. C Ceny eny od 340 tys. zá. á. Dziaáki 12 ar. Nowa N owa Inwestycja âodygowice ells sko. H&P BUD, tel jak wynika z naszych ustaleń takiego wyniku nie udało się dotąd w regionie osiągnąć żadnemu tytułowi, tym bardziej bezpłatnemu i prywatnemu. Dlatego na łamy 80. numeru zaprosiliśmy kilkadziesiąt osób Czytelników, Samorządowców, Reklamodawców, Współpracowników by przekonać się, jak przyjęte zostało pojawienie się na lokalnym rynku naszego tytułu i jaki jest jego odbiór w różnych kręgach. Wanda Then redaktor naczelna Ĩli. Tak nie moīna, to nieprawda mówiá na sesji prezydent Krywult. Wedáug niego, gest zaáoīenia opasek przez aktorów, jest gestem typowo politycznym i tak teī zo- staá odebrany przez publicznoğü. Z caáą stanowczoğcią pragnċ stwierdziü, Īe tego typu sytuacje są niedopuszczalne w publicznych placówkach kultury czytamy w piğmie prezydenta do dyrektora Teatru Polskiego. To nie jest antypolska heca, to jest repertuar, który realizujemy od kilku lat, opowiadający o trudnych i kontrowersyjnych sprawach związanych z naszą historią ko- Kurier radia a B BIELSKO IE możesz odebrać bezpłatnie w ponad 100 punktach. Lista na stronie 21 Jest szansa ssz na turystyczne eldorado Boją się s wielkiej wody P Īywieckich gmin, burmistrz urmistrz u wybitnego krytyka Romana ĩywca,pawmiċdzygminny Z Związek áowskiego, czy felietonistki Alekny Zwiąn ds. Ekologii oraz Regionalny sandry Klich w ogólnopolskich Gospodarki Wodnej.. DziĊki dziennikach. Przedezek wszystkim ozdaniu porozumieniu, jednak zachċcam osoby, które tak w nowym rrozdaniu pieniċdzy unijnych samorządowcy zządowcy z ĩywiecczyzny staraü siċċ bċdą w Brukseli o Ğrodki na regulacjċ ccjċ brzegów rzek, potoków oraz Jeziora ĩywieckiego, wykonaniee zabeziiowych, pieczeĕ przeciwpowodziowych, oczyszczenie dna jeziora i zagone caáen spodarowanie rekreacyjne sstoğci w go zbiornika. W uroczystoğci aaá wziċli Īywieckim Ratuszu udziaá eekretarz Stanisáaw Gawáowski, sekretarz dowiska d stanu w Ministerstwie ĝrodowiska eekretarz oraz Adam Zdziebáo, sekretarz Rozwoju stanu w Ministerstwie R Regionalnego. ówiá po GratulujĊ pomysáu m mówiá ttanisáaw podpisaniu dokumentu Stanisáaw bardzo krytykują naszgawáowski. repertuar do MyĞlĊ, Īee juī za zobaczenia tych spektakli. kilka Wtedy lat bċdziemy moglii mówiü moīemy o czymğ rozmawiaü o jego zrealizowaniu. ĩee jest na przekonuje Talarczyk i dodaje: to szansa, Ğwiadczy waszz projekt Wszelkie sugestie od pana prezydenta zawsze przyjmujċ z wielką pokorą. Przeczytam pismo uwaīnie i na nie odpowiem. Magda Fritz ZdjĊcia ze spektaklu MiáoĞü w Königshütte z archiwum Teatru Polskiego w Bielsku-Biaáej awansowanej realizacji. Na doğwiadczenia i osiągniċcia związane z dobiegającym koĕca projektem Oczyszczanie Ğcieków na ĩywiecczyĩnie powoáywaá siċ takīe burmistrz ĩywca, Antoni Szlagor: KilkanaĞcie lat temu, gdy mówiliğmy, Īe caáa ĩywiecczyzna bċdzie skanalizowana, ludzie siċ Ğmiali. DziĞ juī siċ nie Ğmieją, bo skanalizowanych mamy w powiecie 80 procent obszarów. BĊdziemy teī mieli czyste jezioro i piċknie zagospodarowane brzegi. To projekt moīliwy do zrealizowania, choü zdobywanie unijnych pieniċdzy nie jest áatwe. Mamy juī jednak doğwiadczenie i wielu ludzi, którzy chcą nam pomagaü. Realizowany obecnie na ĩywiecczyĩnie projekt kanalizacyjny to przedsiċwziċcie, na które rzeczywiğcie moīna siċ powoáywaü. Jest jedną z najwiċkszych prowa- gospodarki wodno-ğciekowej. Trwa od kilku lat, wszedá w koĕcową fazċ, wart jest áącznie ponad miliard zá. Zaplanowane budowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni mają zakoĕczyü siċ do koĕca 2013 roku. O tym, jak dziċki kolejnemu projektowi zmieniü siċ moīe turystyczna oferta powiatu Īywieckiego, mówiáa podczas konferencji dr Joanna Kurowska-Pysz z Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Biaáej. Unikalne walory przyrodnicze pomogą w rozwoju róīnego typu turystyki. Atutem bċdzie dostċp do jeziora czystego, bogatego we florċ i fauną, ale i dobrze zagospodarowanego. Zbiornik trzeba wypromowaü jako produkt, ale takīe atrakcje wokóá niego. Wtedy region ma szansċ na tym zarobiü przekonywaáa dr KurowskaPysz. SpoĞród podanych przez nią przykáadów zagospodarowania brzegów jeziora, warto wymieniü: przystanie, stanowiska wċdkarskie, kąpieliska, plaīe z bezpiecznym zejğciem do wody, przebieralnie, wieīe widokowe, czatownie do obserwacji zwierząt, place do karawaningu, trasy turystyczne, rowerowe i dla rolkarzy, siáownie terenowe, letnie kina. Podobne urządzenia pojawiü siċ takīe mogą na terenach wzdáuī rzek. BĊdzie to zachċta dla inwestorów prywatnych, którzy ulokują siċ tu ze swoimi hotelami, pensjonatami i innymi pomysáami. Inwestycje mogą mieü bowiem charakter publiczny, publiczno-prywatny i komercyjny. ĩywiecczyzna ma juī doğwiadczenie w korzystaniu z dobrodziejstw partnerstwa publiczno-prywatnego. W ten spo- Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. Dziaáki 12 ar. Nowa Inwestycja âodygowice H&P BUD BUD, tel Pojawienie się na rynku darmowej gazety, w której są informacje bieżące, było dość dużym zaskoczeniem. Pojawiły się pytania, jak oni się utrzymują? Czytelników gazeta nic bowiem nie kosztuje. Kosztuje natomiast dużo pracy zespołów redakcyjnego i marketingowego. Waszą gazetę świetnie się czyta, a ilość reklam nie zakłóca tego, co chciałoby się tam znaleźć. Wstrzeliliście się znakomicie w lokalną medialną lukę, jednocześnie Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Zamów e-wydanie Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 08(40), W numerze: Trzy Złote Maski dla bielskich teatrów str. 2 Rozmowa z Jerzym Handzlikiem i Janem Wienckiem, założycielami Radia BIELSKO str. 4 Dołącz do naszej akcji Usługi na wyciągnięcie ręki str. 9 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec W numerze: Rozmowa ze Stanisławem Kotlarczykiem, podróżnikiem z Kobiernic str. 4 Tamborek Beskidzki, czyli dobry sposób na aktywność str. 5 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec W numerze: Dni Wolnego Oprogramowania str. 3 Sześcioletni rajdowiec z Łodygowic str. 4 Zbrodnia w Teatrze Polskim str. 20 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Robicie sobie z Bronowa oowa tere teren zalewowy! mieszkaĕcy y Bronowa Bronow i Ligoty w gminie Czechowiceeechowice Dziedzice protestują przeciwko pprzeciwk pracom na rzece Iáownica. cca. Roboty Robot prowadzi ĝląski Zarząd M Melioracji Meliorac sób powstanie tu bowiem szpital Wodnych w Katow i UrządzeĔ Katowipowiatowy, którego budowa rozcach. Ludzie groīą, Īe zablokuj zablokują pocznie siċ w tym roku.maszyny Efektówbudowlane. inwestycji turystycznej, wto sprawie jest regulacja rzeki, skuteeki, sku której podpisano wáağnie porozukująca obniīeniem waáów, które ááów, któr mienie, spodziewaü siċi moīna za wystarczyáy tak nie podczas y podcza osiem lat, w roku Wszystko ostatniej powodzi w rok roku zaleīy od kosztów przedsiċwziċcia denerwuje siċ Stanisáaw Wojssáaw Woj i proporcji unijnego wsparcia. ciechthen z Ligoty i pokazuje doaazuje do Wanda kąd dwa lata temu siċgaáa woda. gaáa wod Waáy zostaáy wybudowane wane 80 llat w temu, w tej chwili siċ jee rozbier rozbiera, a w pewnych miejscach obniīa cch obniī o ponad 60 centymetrów. jak óów. To ja to moīna nazwaü inaczej, eej, jak nnie sabotaī. JeĪeli chce siċ tu robiü naturalny polder zalewowy, trzeba powiedzieü to otwarcie mówi Bogusáaw Kopeü, mieszkaniec Bronowa. Ludzie reagują tak emocjonalnie, bo boją siċ o bezpieczeĕstwo swoich domów. Przypominają, co dziaáo siċ dwa lata temu, kiedy woda wystąpiáa z brzegów i zalaáa okolice. Ich zdaniem nowe waáy nie uchronią przed powodzią. W miejscu prowadzonych robót doszáo w ĞrodĊ do spotkania mieszkaĕców z przedstawicielami ĝląskiego Zarządu Melioracji i UrządzeĔ Wodnych. Soátys Bronowa, Marian Derlich, záoīyá u nich pismo z protestem, pod którym podpisaáo siċ ponad 100 osób. Jak bċdzie trzeba, to zbiorċ ich , a nawet wiċcej. Bo- imy siċ o swoje bezpieczeĕstwo, mieszkaĕcy są tak zdesperowani, Īe jeğli trzeba bċdzie, zablokujemy roboty zapewnia soátys. Stanisáaw Wagner, projektant przebudowy brzegów Iáownicy mówi, Īe wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Projekt powstaá w 2004 roku. Przez te 8 lat mogáo siċ coğ zmieniü, wody byü moīe jest trochċ wiċcej, ale nie wydaje mi siċ, Īeby to stwarzaáo zagroīenie powodziowe argumentuje. Dodaje, Īe nawet gdyby zbudowaü waáy dwa metry wyīsze, zawsze moīe przyjğü woda, która jest wyīsza, niī ta przewidziana w bardzo negatywnym scenariuszu. Nie moīna tutaj jednoznacznie powiedzieü, Īe waáy są obniīane. Wszystko zosta- sprawċ rozpoznaü zapowiada RypieĔ. Na miejscu byli w ĞrodĊ zastċpcy burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz przedstawiciele zarządu powiatu bielskiego. Przyjmujemy racje mieszkaĕców. Wystosujemy pisma do ĝląskiego Zarządu Melioracji i do marszaáka województwa Ğląskiego o przeanalizowanie tej sytuacji. Choü nie jestem ekspertem, to wyraĩnie widzċ, Īe korona waáu jest obniīona. To musi budziü projekt jest zatwierdzony. Przekrój hydrauliczny ma byü wykonany w ten sposób, Īe pomieğci wody powodziowe. Projektant twierdzi, Īe zostaáo to dobrze zrobione, mieszkaĕcy mają inne zdanie. Musimy niepokój, zwáaszcza po naszych przykrych doğwiadczeniach i spustoszeniu, jakie wyrządziáa nato tych juī poznaá urokii i atrakterenach powódĩ mówi wiceburgodów, cje ĩywieckich G mistrz, Maciej Koáoczek. widziaá kolorowee grupy Magda Fritz Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. Dziaáki 12 ar. Nowa Inwestycja âodygowice H&P BUD BUD, tel K konkurdziadów, zauroczyáy go k o lorowe sy trzaskania z bata, kolorowe owych, o korowody grup obrzċdowych, ki dziak kolċdnicy czy potaĕcówki wi siċ w w dowskie, na pewno pojawi najbliīszych dniach i tygodniach w ĩywcu i Milówce. Kto jeszcze tego nie widziaá, powinien koniecznie nadrobiü zalegáoğci. Karnawaá beskidzkich górali nie ma sobie równych. W ĩywcu potrwa do 27 stycznia, w Milówce zakoĕczy siċ 15 lutego. Przegląd Zespoáów KolĊdniczych i ObrzĊdowych ĩywieckie Gody 2013 o cjalnie rozpocznie siċ w najbliīszą sobotċ, 19 stycznia, w ĩywcu, a organizowany jest juī po raz 44. Zabawa w Milówce startuje wczeğniej, bo juī w czwartek, 17 stycznia, w Starej Chaáupie, gdzie o zobaczyü moīna jak kiedyğ skubano pierze, przċdziono weánċ, áuskano fa- i najciekawsza czċğü zabawy. Na rynku odbċdzie siċ konkurs trzaskania z bata, potem zobaczyü moīna korowód grup obrzċdowych, a o w Starej Chaáupie swoje kolċdowanie rozpoczną grupy dziadów noworocznych. PotaĔcówka dziadowska zacznie siċ o W ĩywcu w nadchodzący weekend grupy kolċdnicze i ze- kursowe prezentacje programów kolċdniczych dziadów noworocznych. Tego dnia w Īywieckim Miejskim Centrum Kultury odbċdzie siċ takīe Karnawaá w Beskidach. O godz w Īywieckim MCK koncert kolċd w wykonaniu zespoáu Trebunie-Tutki zaprasza do zabawy w ĩywcu Marek Regel, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. solċ. Zabawie towarzyszyü bċdą kolorowe grupy kolċdników z gwiazdą i innymi atrybutami. W ten weekend karnawaáowi góralskiemu warto przyglądaü siċ w Milówce, gdzie w sobotċ od 9.00 zaplanowano dzieĕ plenerowy. To najdynamiczniejsza spoáy bċdą prezentowaáy swoje umiejċtnoğci w kubie Papiernik. DzieĔ plenerowy w ĩywcu zaplanowano w kolejną sobotċ, 26 stycznia. W programie korowód przebieraĕców, który przejdzie ulicami miasta, konkurs trzaskania z bata na rynku i pozakon- W lutym, w Milówce, warto nie przeoczyü kuligu i ogniska z kapelą i kieábaskami (3.02), GoĞciny, czyli prógowacki potraw regionalnych i Spotkania z tradycją (10.02) oraz konkursu rzeĩby w Ğniegu (15.02). Gáównymi organizatorami ĩywieckich Godów są Regionalny OĞrodek Kultury w Bielsku-Biaáej, Miejskie Centrum Kultury w ĩywcu i Gminny OĞrodek Kultury w Milówce. ZaáoĪeniem programowym imprezy jest kultywowanie i popularyzacja ludowych obrzċdów i tradycji, związanych z okresem od początku grudnia poprzez ĞwiĊta BoĪego Narodzenia, Nowy Rok, do koĕca MiĊsopustu. Dawne obrzċdy, tradycje ludowe trzeba podtrzymywaü, bo same zamierają. ĩywieckie Gody są wáağnie po to, aby ocaliü od zapomnienia tradycjċ naszych przodków mówi Leszek Miáoszewski z Regionalnego OĞrodka Kultury w Bielsku-Biaáej o najwiċkszej w regionie imprezie kultywującej obrzċdy Ğwiąteczne i noworoczne. Agnieszka WykrĊt, NET Foto: Wanda Then LOMBARD RD KANTOR BLHOVNR BLDãD BLDãD XO &HFKRZD T HO HO HO THO nie szarpiąc nas po kieszeni. Widać z istnienia gazety korzyść mają też reklamodawcy, skoro chcą tu zostawiać swoje pieniądze. Henryk Juszczyk pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej Bardzo cenię sobie wasz tygodnik. Czytelnik, co tydzień dostaje Czas na góralski karnawał áo zrobione zgodnie z rozporządzeniem, którego projektant musi siċ trzymaü. OkreĞlono w nim, jakie mają byü parametry waáu, jakie ma byü przewyīszenie ponad wody normatywne wyjağnia Wagner. Janusz RypieĔ ze ĝląskiego Zarządu Melioracji i UrządzeĔ Wodnych zapewnia, Īe bċdzie o cjalna odpowiedĩ na pismo mieszkaĕców. Mówi, Īe budowy nie da siċ nagle przerwaü, bo obowiązują odpowiednie procedury. Generalnie Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 02 (79), Kurier radia BIELSKO BIEL możesz odebrać bezpłatnie w ponad 100 punktach. Lista na stronie 21 Żywiec, Milówka porcję bardzo ciekawych, rzeczowych, różnorodnych artykułów. Kurier radia BIELSKO ma bardzo dużą sieć dystrybucyjną i dostępny jest, co bardzo ważne bezpłatnie, na terenie całej Żywiecczyzny. Właścicielowi gazety, wszystkim dziennikarzom i współpracownikom życzę dalszych sukcesów na niełatwym rynku medialnym. Antoni Szlagor burmistrz Żywca Z OMOWANIE POJAZDÓW AUTO SKUP , skupujemy kaide sprawne, rozbite, skorodowane gotówka od rčki wydajemy zaĥwiadczenia odbieramy odbieram wãasnym wãasn m trans transportem ortem POMOC DROGOWA us ugi LAWET LOMBARD KANTOR BLHOVNR BLDãD XO &HFKRZD THO Współczesne czasy nie są łaskawe dla gazet i czasopism. Dlatego tym bardziej wart uznania jest fakt, że tygodnik Kurier radia BIELSKO zyskał sympatię czytelników i reklamodawców. Sprawiła to zapewne interesująca publicystyka, ciek a w y d z i a ł i n f o r m a c y j n y, uwzględniający wieści z naszego regionu. Te ważne z punktu widzenia społecznego, jak i te mniej istotne, przez co dla innych tytułów mało medialne, a także rubryka dobrego humoru oraz przejrzysta szata graficzna. Wszystko to wpływa na fakt, że z przyjemnością sięgamy po Kurier Radia Bielsko szukając w nim informacji z własnego podwórka, sołectwa, wsi, gminy, miasta czy powiatu. Gratuluję zespołowi redakcyjnemu ciekawych pomysłów, wytrwałości w ich realizacji oraz szerokiego grona współpracowników i sympatyków. Andrzej Płonka starosta bielski Czytaj również na str. 3

2 2 Kurier radia BIELSKO O TYM SIĘ MÓWI O tym się Mówi Sebastian Kawa po raz dziewiąty mistrzem świata PROMOCJA W drugiej części 32. mistrzostw świata, które od 6 do 19 stycznia odbywały się w miejscowości Adolfo Gonzales Cheves w Argentynie, bielski szybownik Sebastian Kawa znów został szybowcowym mistrzem świata. Po raz dziewiąty. Tym razem obronił tytuł w klasie Standard. Rywali zostawił daleko z tyłu. W Argentynie startowało 91 pilotów z 24 krajów. Cieszę się bardzo z wyniku i dziękuję kolegom za pomoc, a kibicom za wsparcie. Oby zawsze można było na podium wchodzić z własnym pucharem pod pachą i zabierać go z powrotem dzieli się wrażeniami Sebastian Kawa. 32. Mistrzostwa Świata w Szybownictwie podzielone zostały na dwie części. Pierwsza została rozegrana na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku w Uvalde w USA, skąd Sebastian Kawa przywiózł złoty medal za zwycięstwo w klasie 15-metrowej, latając szybowcem SZD- Diana 56. Teraz laury uzupełnił zwycięstwem w klasie Standard. Dla pilota Aeroklubu Bielsko-Bialskiego to dziewiąty tytuł najlepszego szybownika globu i trzynasty złoty krążek zdobyty w mistrzostwach Europy, świata lub w igrzyskach lotniczych. Sebastian Kawa lata na szybowcach od 1988 roku, kontynuując lotniczą pasję swojego ojca. Zanim zasiadł z sterami pływał na żaglówkach, zdobywając medale w klasach Optymist, Kadet i 420. Z zawodu jest lekarzem. NET Katowice Nowy marszałek województwa Mirosław Sekuła, obecny wiceminister finansów i były prezes NIK, wybrany został w poniedziałek nowym marszałkiem województwa śląskiego. Kandydat PO wygrał w głosowaniu z rywalami z PiS i SLD. Sekuła zastąpił Adama Matusiewicza, który w grudniu podał się do dymisji. Rywalami Sekuły byli: radny sejmiku i były wicewojewoda Artur Warzocha, zgłoszony przez PiS oraz kandydat SLD, wiceprezydent Częstochowy Przemysław Koperski. Pawka Żywiec Kolejny Klub Amazonek W klubie środowiskowym Globik Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Sporyskiej, zawiązało się Stowarzyszenie Żywiecki Klub Amazonek. Spotkania ŻKA odbywały się już od września ubiegłego roku, teraz jednak sformalizowano działalność. Na zebraniu założycielskim wybrano zarząd, prezesem została założycielka żywieckiego klubu, Irena Dziki. Kolejne spotkanie amazonek odbędzie się 12 lutego o godz NET 177 potencjalnych dawców Niedzielna akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku, która odbyła się w bielskim Centrum Medycznym Galena, zakończyła się sukcesem. Do banku danych Fundacji DKMS Polska trafiło 177 potencjalnych dawców. Jak zapewniają organizatorzy akcji, to bardzo dobry wynik. NET Wygrany sprzęt będzie służył bezdomnym Nagroda zdobyta przez Bielsko-Białą w konkursie Świeć się z Energą, wart 10 tys. zł nowoczesny sprzęt AGD, zostanie decyzją prezydenta miasta przekazana dla Domu dla Bezdomnych w Cygańskim Lesie. Zarówno w Domu Dziecka w Cygańskim Lesie bowiem, jak również w innych placówkach opiekuńczych, w ostatnich latach zostały wyremontowane pomieszczenia kuchenne i zamontowano w nich nowoczesne urządzenia AGD. NET W wojewódzkim nadal ograniczenia odwiedzin Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego zmienił swoje poprzednie zarządzenie w sprawie zakazu odwiedzin i od minionego poniedziałku przywrócił zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii do odwołania. W pozostałych oddziałach szpitala ograniczona została możliwość odwiedzin pacjentów do godziny 18.00, wprowadzono też zasadę, że do jednego pacjenta przyjść może jedna osoba, a czas odwiedzin nie może przekraczać 15 minut. NET Zabrzeg Zbudują nowy most na Iłownicy Spore utrudnienia czekać będą na kierowców podróżujących trasą Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg. Od 4 lutego do 10 sierpnia trwała będzie budowa nowego mostu na Iłownicy w ciągu ul. Waryńskiego. Dla pieszych ma zostać wybudowana tymczasowa kładka. Kierowcy będą zmuszeni korzystać z objazdu. Szczegóły można znaleźć na stronie czechowickiego przewoźnika: Pawka PRZYJMUJEMY: 23 stycznia Żywiec, 24 stycznia Tychy, 25 stycznia Racibórz 29 stycznia Katowice, 30 stycznia BIELSKO BIAŁA, 31 stycznia Cieszyn, Kozy Jechała za szybko, pod wpływem amfetaminy 21-letnia kobieta jechała za szybko, była pod wpływem amfetaminy. Do bielskiego sądu trafił akt oskarżenia w sprawie tragicznego wypadku na przejściu dla pieszych w Kozach. W jego wyniku zmarło dwóch 10-letnich chłopców. Kobiecie grozi kara do 12 lat więzienia. W akcie oskarżenia są dwa zarzuty: prowadzenie samochodu pod wpływem środka odurzającego oraz doprowadzenie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do tragedii, która wstrząsnęła nie tylko mieszkańcami Kóz, doszło w październiku zeszłego roku. Prokuratura ustaliła, że oskarżona w chwili zdarzenia pozostawała pod wpływem amfetaminy. Zażyła ją w celach pobudzających po śniadaniu, około godz rano w dniu wypadku. Przez Kozy przejeżdżała około Bezpośrednią przyczyną tragedii była nadmierna prędkość. Kobieta, w terenie zabudowanym jechała blisko 100 kilometrów na godzinę. Na liczniku powinno być o połowę mniej. Nie stwierdzono, aby kierująca miała ograniczone pole widzenia. Chłopcy, którzy wracali ze szkoły do domu przechodzili przez przejście prawidłowo. Zdaniem biegłego, weszli na pasy, kiedy nadjeżdżające auto znajdowało się 106 m od przejścia. Oskarżona nie jest uzależniona od narkotyków czy alkoholu. Nie była wcześniej karana. Kobieta początkowo przyznawała się do popełnienia zarzucanych jej czynów, wyjaśniając, że oślepiło ją słońce. Następnie zmieniła stanowisko, nie przyznając się do popełnienia zarzutów. FRI

3 Kurier radia BIELSKO 3 WYDARZENIA Region W numerze: Bitwa pod Grunwaldem Górnym w Międzyrzeczu str. 2 Mirosławem Rozmowa z ks. Szkoły Wróblem z Wyższej Finansów i Prawa str. 3 Bielsku i Białej Sto lat temu w str. 22 REKL KONKURS KONKURS 2011 Przebój Roku Radio Bielsko REKL str. 20 Kr., Stare Bielsko, Nr 32(32), Miast BielskoStraconka i Mikuszowie Nakład egz. Leszczyny, Beskidzkie, bielskiego i żywieckiego, Urzędach w ZUS, I Urzędzie Złote Łany, Śródmiejskie, Gmin powiatu ISSN Poczcie Głównej, Intermarche Karpackie, Kamienica, regionu: w każdym z 22 UrzędówRestauracji Browar Miejski, na Tygodnik bezpłatny. publicznej Onkologii, Lewiatan oraz supermarkecie Skrzydeł, Aleksandrowice, Olszówki, W numerze: W numerze: ZZamów e-wydanie Szybki internet w twoim zasięgu W numerze: Kto do Sejmu, str. 2 kto do Senatu Z rektorem ATH SZCZEGÓŁY 2 NA STRONIE rozmawia 4 Magda Fritz str. Poczuj siłę 8 wolontariatu str. Zamów e-wydanie strona 5 Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. cze ka rew oluc ja Mie jską ośw iatę Tak działa reklama bielskiej w funkcjonowaniu BIELSKO o roku zmianach oświatowych. Kuriera radia na wrzesień przyszłeg dyrektorzy szkół i placówek oddajemy gáos planowanych W Ze- W tej rubryce korzystająubiegłego tygodnia zmian na zdjċciu). Pierwsi o dużych naszym Czytelnikom, li się pod koniec spole Szkóá Ogólnoksztaáz moīliwoğci umieszczania reklam. oświaty dowiedzie im. ĩeromskiego cym W miniony poniedziaáek o nich poinformowano Educzáonków Komisji Rady Miejskiej. kacji i Kultury i Jana Zgodnie z zapewnieniam Miejskiego Solicha, dyrektora za kilka dni Zarządu OĞwiaty, tej prezentacja w szczegóáowa bċdzie na stronie sprawie dostċpna bielskiego UrzĊdu internetowej bċdzie moīna Miejskiego. Zanim analizie i ocenie, tam poddaü ją zaáoīenia przedsiċnajwaīniejsze na áamach wziċcia prezentujemy BIELSKO. Kuriera radia cących w naszym tygodniku ich do nas bowiem ma powstaü dwujċzyczne istniejąca Docierają zaskakująco dobrym gimnazjum, a SP 22 ma opinie o Niektórzy tam obecnie do SP odzewie na reklamy. ü na nazostaü przeniesiona przy ul. chcą je zaprezentowa 9. Zespóá szkól siċ ma szych áamach. Lompy 8 przenieğüsáowacul. wáağcicielka do zespoáu przy ulec Alicja Zalewska, przy kiego 24. Likwidacjia jego kawiarni Ciachomania 22, na Bulwarach ma Gimnazjum mają ul. Górskiej j: zadania przekazane 9. StraceĔskich w Bielsku-Biaáe zostaü do Gimnazjum zmian, a ich wielu ludzi odwiedzato tylko czċğü kawiarniċ oszczċdno- Bardzo efektem, poza zwolnie- jących naszą nową doīe o jej istnieniu Ğciami, ma byü obiektów, zapewnia, siċ z Kuriera radia nie siedmiu dzierīawio- wiedzieli Szukali nas na bulw wiċkszoğci zamiasto. BIELSKO. trafili i są bardzo nych obecnie przez budynek po warach, bo tak, jak donosiáa Jeden z nich, upomina- dowoleni, i tak, jak zapewniaáai IV LO, tra do sądu. gazeta sympatycznie jącego siċ o obiekt reklama, jest tu Kuw siċ Po ukazaniu W wyniku reorganizacji ulubiony zostaną dwa smacznie. przepisu na mój zlikwidowane do Szkoáy rierze do (10 i 22), dwie Szkóá sernik z jagodami, przybiegá który powċdruje przez i Handlowych, Filarowej, gdzie gimnazja (5 i 22), Zespóá starszy pan, wysáany caáej operacji przy ul. do Podstawowe ch i Ognisko Pracy nas ĪonĊ, która nie miaáa pewgeneralnie celem tak, by zopty- obiektów siċ (planowany chorą trzeba jest reforma bazy i zwolniü kilka obecnie mieğcizespóá Szkóá Samo- Elektroniczny. Dla wielu dzieci, noğci jakich ciasteczek deseru. Zamalizowaü koszty roszad i prze- rozwiązania)i Ogólnoksztaácących. Pozaszkolnej i nauczycieli zmiany przy tworzeniu uīyü rodziców ich Dlatego Ĕ chodowych budynków. Choü są konieczne, aī takim zainteresowaco niemiara. zmian i przemieszcze nie bċdą áatwe. o chċci skoczona mu dla Īony prowadzek bċdzie Zespóá Szkól Z innych warto plany przenieich autorzy zapewniają i brania niem, podarowaáam ciastek. Utworzony zostaniei Hotelarskich, wymieniü konsultacji odpowiednich do budynku przy ch uwag. paczkċ z pewnoğcią sienia IV LO, którego obecni prowadzenia i Gastronomicznych konstruktywny Bielskiej zachwycony goğciem. do pod uwagċ wáączyü siċ w dysku- Byá zmieniona struktura j, przy ul. ul. Michaáowicza nie raz naszym dziesiątki tra ą Warto wiċc zmian, bċdzie wiċksze grugimnazjaliğci z Szkoáy Przemysáowe MiĊtusiej, Zespóá Szkóá temat planowanych pewnie Podobnie jak coraz u nas osób. przy ul, Doliny go, sjċ na siċ Filarowej powstanie y, lo- szkóá dzieĕ rozgorzeje i Broniewskie pojawiających lada py -Gimnazjaln która Plater Emilii przy Notowaáa: NET tylko. Podstawowo SP nr 4, która z SP 5 do SP 27 w Internecie i nie Wanda Then kalizacjċ zmieniprzeniesie siċ na a uczniowie ckiej, SP 25 przy z ul. Sikorskiego o. Do obecnego ul. Kossak-Szczu 4 (ten fragment Pocztowej i SP ul. WyspiaĔskieg Gastronomicznych Zespoáu Szkóá ISSN Poczta Główna, Pierwszy UG Jasienica, UG Jaworze, UG Górka. we Gemini Park, Ujsoły, UG Węgierska Handlowo-Rozrywko w Bystrej, UG Bestwina, UG Świnna, UG wyślij na adres: Powiatowe, Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy Radziechowy Wieprz, UG Rajcza, Radio Bielsko, Starostwo UM Szczyrk, Specjalistyczny Zespół Milówka, UG : ce, UG Łękawica, UG UM Czechowice-Dziedzi Ślemień, UG Koszarawa, radia BIELSKO: Żywiec: UM Żywiec, Starostwo Powiatowe,UG Jeleśnia, UG Lipowa, UG znajdziesz Kurier Gilowice, Tu zn Książnica Beskidzka, planowane Czernichów, UG Browar Miejski, Łodygowice, UG Restau Restauracja narciarzy jest zapewne cen UG Porąbka, UG UG Buczkowice, o blisko 50 procent Wilko Wilkowice, Nr 19(19), Biuro Podróży Tęcza, Centrum Onkologii, Kozy, UG US, ZUS, Beskidzkie Wilamowice, UG Poczta Główna, Pierwszy UG Jasienica, UG Jaworze, UG Górka. we Gemini Park, Ujsoły, UG Węgierska Handlowo-Rozrywko w Bystrej, UG Bestwina, UG Świnna, UG Powiatowe, Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy Radziechowy Wieprz, UG Rajcza, UG Radio Bielsko, Starostwo UM Szczyrk, Specjalistyczny Zespół : ce, Żywiec Łękawica, UG Milówka, Koszarawa, UG, Powiatowe, UM Czechowice-Dziedzi UG Ślemień, UG BIELSKO: UM Żywiec, Starostwo Kurier radia Jeleśnia, UG Lipowa, Beskidzka, Żywiec: Tu znajdziesz UG Gilowice, UG UG Czernichów, Miejski, Książnica Restauracja Browar Porąbka, UG Łodygowice, Buczkowice, UG Wilkowice, UG Biuro Podróży Tęcza, Nr 22(22), Centrum Onkologii, Kozy, UG Nakład egz. US, ZUS, Beskidzkie Wilamowice, UG Tygodnik bezpłatny. kłopotów Koniec narciarskich obniīenie naleīących na duīych parkingach narciarskie do oğrodka. Warunki na bieīąco oğropanujące na trasach sersezonie sprawdzaü na CzyrnamoĪna bċdzie owski.pl lub dek narciarski pracowaá wisie pod numesolisko bċdzie jego nowi korzystając z infolinii Na nartostradach peán peáną parą zapewniają spóáki rem SON umieszczonee wáağciciele, czáonkowie wáağ naleīących do OĞrodek Narciarski, umoīliwiając Szczyrkowski Szcz mogący są takīe kamery, (link do obrazu wiosny samodzielnie od w podgląd stoków siċ na stronie sprawy na trasach, porządkowaü porz znajduje do Gliwicz kamer nowoğci to naleīących wczeğniej nale www). Tegoroczne zmian czekająkiej Agencji Turystycznej. tylko początek zmiany trudno o. W Na bardzo duīe wszystko, by OĞrodek Czyrna-Solisk jest cych zrobimy planowane liczyü, ale liczy przyszáym roku wysokie wywyciągu nasza oferta speániaáai przyciągnċáa nasz uruchomienie pierwszego narciarzy, a kolejne inwestyi magania mag krzeseákowego bywalców, jak mają, Īe Szczyrk zarówno staáych szaleĕstwa, któzaró cje spowodowaü iejszym amatorów biaáego po raz pierwama stanie siċ najnowoczeğnw Polsce wybiorą Szczyrk rzy w kompleksem narciarskim przez Stanisáaw Richter, zajmowane szy deklaruje o to i powróci na Czyrna-Solisk lidera w branīy. prezes spóáki. prez dáugie lata miejsce kompleksów nowi ambicje mają jeden z najwiċkszych Takie plany i NET Polsce, skáadająnarciarskich w narc gáównych wáağciciele oğrodka. s z dwóch stacji m cy siċ Skrzyczne 1211 Czyr Czyrna (Maáe (PoĞredni 990 m Region n.p.m n.p.m.) i Solisko 13 wyciągów tu n.p.m n.p.m). Istnieje 7800 metrów. oraz áącznej dáugoğci e, ski-serwisy o áąc o áącznej na sto- i snowboardowsprzċtu narciarskie13 ttras narciarskich, jest dostostandard wyjazdu na wypoīyczalnie punkty gastronobielsko dáug dáugoğci 25 kilometrów, poziomów przeniesio- podniesie zainstalowane liczne Kuriera radia róīnych na go, a takīe ki. OĞwietlenie bywalców poprzednich sezonach sow sowanych do Sympatyków i trasy. Caáy czas czċğci z tras pozwoli narciarzom Dwie trasy, rów- miczne. ucieszy zapewne fakt, oddajemy gáos ne zostaną na inne umie umiejċtnoğci narciarzy. W tej rubryce oraz czerwona rozbudowywane są teī rurociągi korzystanie z atrakcji oğrodka Szczyrku korzystająbċdzie siċ czar czarna BieĔkula naszym Czytelnikom, homologacjċ ce wodċ na stoki. nieī po zmroku. Jak zapewniają Īe przed mrozem znów trasy Golg Golgota, posiadają w nadchodzącym moīna schroniü w legendarnymj. ch dla doprowadzają z moīliwoğci umieszczania wszystkie cym prawie wáağciciele, najistotniejszy nim reklam. nowi áadziċki FIS. Jedną z na Hali SkrzyczeĔskie w naszym tygodniku dziċki modernizacji bċdzie nağnieīanie oğrodka bċdą sztucznie nağnieīane, wiċkszą Akwarium restauracja ze szklaną a tras sezonie, narciarzy zmian narc armatek ĞnieĪnych a maszynowe przygotowanisposób twych tras zjazdowych, nie To dawna oğmiu latach przerwy, z aptek tras. 21 nowych jazdy odnajdą w znaczący na Golgocie Ğcianą. Po zotomasz àuczkowski przyjemnoğü i narciarze, pracowaáo bċdzie dziaáające tu w pod wyciągami prac w tym sezonie ul. 11 Listopada Ğw. Anny przy o 55 tylko doğwiadczen za- po remoncie, otwarta. Znów BieĔkuli. Armatki i Bie w Szczyrku stanie ponownie 21 i ul. Ks. Stojaáowskieg których których trasy j oraz ul. Sienale teī mniej kominki, przy w Bielsku-Biaáe i bċdą w niej wsze przyciągaáy, zagrzaü i barek, REKL KĊtach: amatorzy dwóch moīna siċ bċdzie kiewicza 13 w posiliü doğwiadczeni bardziej, Īe na moīna bċdzie siċ Nad jednej deski. Tym przygotowano w którym szusami. reklam naszych h terenie kompleksuwyciągi i stoki, miċdzy kolejnymi Znaczący efekt siċ na áaem odwiedzającyc takīe specjalne aptek, które pojawiáybielsko, o czuwają pod opieką bezpieczeĕstw OĞrodek Czyrna-Solisk na których najmáodsi, mach Kuriera radia GOPR zlokalizowane w pracy z dzieümi niemal natychdoğwiadczonych stawiaü pierw- dwie stacje widoczny byá i Hali SkrzyzwiĊkinstruktorów, mogą W Czyrnej- na Hali PoĞredniejinformacją dla miast. Tak odczuwalnie nie mielidobrą nartach. klientów na czeĕskiej. liczby kroki sze szonej gdy nasze szkoáy narciarskie Solisko dziaáają Ğmy nigdy wczeğniej, siċ w innych reklamy pojawiaáy Dlatego wy lokalnych tytuáach. ze wspóácofaliğmy siċ wáağnie w Kurierze Radia i pracy z nimi, a juī opracowaną Bielsko mamy kampaniċ szczegóáowo rozpisaną dwa i najbliīsze reklamową na Dla skutecznoğci póá miesiąca. waīniejreklamy najwyraĩniej nakáad tytuáu, szy jest bowiem przywiązanie niī ewentualne Przekodo niego czytelników. tym, stąd wybór naliğmy siċ o z Kurierem. dáuīszej wspóápracyod przyszáeīe ĩaáujemy tylko, w Īycie zakaz go roku wchodzi aptek. Dopóki siċ reklamowania jednak z moīemy, bċdziemyw najlepiej reklamy korzystaü. do tego lokalnym nadającym siċ tytule. Then Notowaáa: Wanda zcz Szczyrk S W Regionalna gazeta informacyjna o przystępnej formie przekazu, dostarczana czytelnikom bezpłatnie to dobra propozycja, która jak widać po ilości kolportowanych egzemplarzy Kuriera radia BIELSKO była i jest potrzebna. Piszecie nie tylko o wydarzeniach politycznych i społecznych, ale również sportowych i kulturalnych. Gazeta stwarza okazje do prezentowania spraw nurtujących poszczególne samorządy gminne i powiatowe. Ponadto Kurier radia BIELSKO to nie tylko informacje, ale także porady ekspertów i pomysły na rozwiązanie trudnych kwestii, np. o charakterze prawnym. Coraz bogatsze spektrum lokalnych informacji oraz już osiągnięty wysoki poziom rozchodzenia się cotygodniowych nakładów, dobrze rokują na przyszłość. Jacek Falfus Poseł na Sejm RP, Dzięki dobrej formie dystrybucji, państwa gazeta ma stałe grono czytelników. Zainteresowanie życiem i tematami lokalnymi to znak dbania o naszą Małą Ojczyznę. Cieszę się, że na rynku pojawiła się gazeta mówiąca o naszych ważnych i znaczących problemach oraz informująca o bieżących wydarzeniach. Życzę czytelnikom pełnego zadowolenia z przystępnie i obiektywnie podanych informacji, a zespołowi redakcyjnemu satysfakcji, wytrwałości. Przemysław Drabek wiceprzewodniczący bielskiej Rady Miejskiej Kuriera radia BIELSKO czytam regularnie od pierwszego numeru. Przede wszystkim interesują mnie informacje z regionu, a nimi właśnie wypełniona jest gazeta. I widać, że przez niespełna dwa lata zdobyła sobie trwałe i pewne miejsce na rynku informacyjnym. Cieszę się też, że sporo miejsca poświęca naszej Akademii. Muszę przyznać, że w niewielu innych miejscach tak dobrze widać, że nie jesteśmy jedynie szkołą wyższą, ograniczającą się do prowadzenia zajęć ze studentami, ale ważnym fragmentem życia naszej lokalnej społeczności. Prof. Ryszard Barcik rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej Kuriera radia BIELSKO jest ciekawą, praktyczną i dostępną gazetą, której wielkim walorem jest to, że jest bezpłatna. Dzięki Tak działa reklama wyślij na adres: ISSN Nakład egz. STRONA 24 Tak działa reklama iel B Stefan siċ arcyksiąīċ Naz Nazywam sáowami witani Hab Habsburg. Takimi poniedziaáku gosą ood minionego Stary Zamek. Po Ğcie odwiedzający ym obiekodrestaurowan piċknie piċk obecnie siedzibą cie, który jest oprowadza Muz Muzeum Miejskiego, dni arcyksiąīċ bowiem od kilku bow Habsburg, dawny Karol Kar Stefan I to nie wszystwáağciciel ĩywca. wáağ na które czekają kie atrakcje, h obecnie turystów odwiedzającyc tury Tego samego miasto nad Soáą. Starym Zamku mia w dnia, w którym dnia uīytkowanie elekrozpoczċáo siċ rozp oprowatron tronicznego przewodnika uruchomiono dzania po zabytku, dzan trasċ miejską. e teī elektroniczną Īywieckiego Muzeum s W salach zostaá zainstalowany Miejskiego Mie pozwala na nowosystem, który syst oprowadzanie czesne i wygodne do pierwszej czes Wchodząc z po zamku. moīe uīyü specjalsali, kaīdy goğü elektronicznego. nego urządzenia jednej z czterech Po uuruchomieniu zwiedzający wersji wer jċzykowych, Kuriera radia wyślij na adres: Nr 25(25), Biuro Podróży Tęcza, Centrum Onkologii, Kozy, UG US, ZUS, Beskidzkie Wilamowice, UG Poczta Główna, Pierwszy UG Jasienica, UG Jaworze, UG Górka. we Gemini Park, Ujsoły, UG Węgierska Handlowo-Rozrywko w Bystrej, UG Bestwina, UG Świnna, UG Powiatowe, Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy Radziechowy Wieprz, UG Rajcza, Radio Bielsko, Starostwo UM Szczyrk, Specjalistyczny Zespół Milówka, UG : ce, UG Łękawica, UG UM Czechowice-Dziedzi UG Koszarawa, BIELSKO: Starostwo Powiatowe, Jeleśnia, UG Lipowa, UG Ślemień, Kurier radia Żywiec: UM Żywiec, zn Gilowice, UG Tu znajdziesz Książnica Beskidzka, Czernichów, UG Browar Miejski, Łodygowice, UG Restau Restauracja UG Porąbka, UG UG Buczkowice, Wilko Wilkowice, Tygodnik bezpłatny. Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. radia ur Kuriera K oddajemy W tej rubryce Czytelnikom, głos naszym z możliwości korzystającym w naszym umieszcza nia tygodniku reklam. AArcyksiążę oprowadz a po żywieckim zamk REKL u W y ce oddajem W tej rubry Czytelnikom, gło głos naszym z możliwości kor korzystający m m ia w naszy umieszczan tygodniku reklam. czyły Miasto i powiat połą e ital siły ora z dw a szp Bartosz Przybyáa, Studio Agencja Reklamy áej Dar w Bielsku-Bia agencji ukareklamy naszej e r z e r a d i a uri zują siċ w K regularnie i nie BIELSKO doğü po pierwszej JuĪ bez powodu. y duīe zaedycji obserwowaliğm naszą ofertą. Rozinteresowanie byáo duīo dzwoniáy siċ telefony,ğmy sporo pytaĕ, przygotowali ich czċğü ofert, zadowalająca konkretnymi zlezaowocowaáa klientów, ceniami. Gdy pytaáem niemal skąd siċ o nas dowiedzieli, byá Kurier radia zawsze Ĩródáem siċ BIELSKO. Reklamujemy wciąī jest wiċc nadal i odzew jest wejğü duīy. Coraz wiċcej odar. stronċ naszą na drukujemy bez pl. DziĊki temu wizytówki, kakonkurencyjnoğci ustanku ulotki, obecnie jest i siċ do wzrostu a szczególnie lendarze, na któreprojektujemy i Poprawa jakoğci turystycznej regionu, pod nazwą turystyczne projektem i rozwonajlepszy sezon, w maáe urządzenie dostċpnoğci informacji gmin objċtych strony interneto. Projekt pozycjonujemy informacje zaopatrzyü wraz z sáuchawkami. na terenie powiatów: bielskiego ju rynku turystycznego identy kacje wijest uzyskuje szczegóáowe siċ znajdu- elektroniczne uzys we, tworzymy. Projekt realizo- realizowany jest w partnerstwie urządzenia wgrana w której porównania jak z niego i Īywieckiego i pamiċci mam W stycznia Nie ko od o komnacie, zualne. jċzyki: polski, trasa, oprowadzająca wany jest w okresie Studia Dar, pomiċdzy korzystającym jest Do wyboru są i niemiecki. 23-minutowa je. D Liderem projektu wyglądaáaby sytuacja atrakcjach tury2011 roku i obejmuje siċ na sáowacki po najwiċkszych Po wciğniċciu do grudnia ne dziaáania związa- gminami. angielski, ang informuje Tomasz gdybyğmy zdecydowali y system zomiasta. lokalnych tyo gmina ĩywiec komplementar prasowy UrzĊdu Tak elektronicznw kaīdej z sal stycznych Taki reklamċ w innych nawet, o przycisku, moīna ne z utworzeniem zintegrowanegna Terteka, rzecznik staá zainstalowanyrolċ arcyksiċcia odpowiednieg turystycznej miċdzy intuáach. Nie próbowaliğmy Miejskiego w ĩywcu. Kurier radia W uzyskaü informacje,parku, zamku, systemu informacji Czernichów, muzealnych. muz elektroniczny oprowaod razu wybraliğmybyá strzaá w siċ aktor czyto terenie gmin: ĩywiec, i Wilkowice. Przewodnik w ĩywcu przekonująco wciela z czterech nymi o : Īywieckim prze BIELSKO i konkatedralstarym Zamku kaīdym Lipowa, àodygowicepoprawie do- dzania po projektu zaprezentodzwonnicy, koğciele tający tając tekst w dziesiątkċ. na oraz efekty Dziaáanie te sáuīą nym. jċzyków. jċzy w poniedziaáek waīny jest zapewne stċpu do informacji turystycznej od poniedziaáoğci wane zostaáy podsumonotowaáa: NET Dla turystów Dziaáająca równieī Dzia trasa po mieğcie fakt, Īe oba systemy są bezpáatne. oraz poprawie rozpoznawaln specjalnej konferencji NET i elekna tym obku eelektroniczna nowoğci turystycznej elektroniczny wującej. zostaáy oferty PoĞrednio przyczyniają w Przewodnik to ddruga z turystycznych niej skorzystaü w troniczna trasa po mieğcie szarze. ĩywca. By z ĩyw lub ramach projektu zrealizowane w Informacji Turystycznej Info naleīy siċ Miejskim Muzeum Mu Nakład egz. e wtorek w bielskim poratuszu podpisano sprawie rozumienie w Ogólnego i poáączenia Szpitala Onkologii Centrum Beskidzkiego publiczny zakáad w samodzielny opieki zdrowotnej.wydarzenie nie To historyczne miasta. Z tego tylko dla naszego w kraju jeszcze inny co wiemy, nikt áączyá placówek, tego nie robiá. Nie są przez róīne Joanna które prowadzone Lekarz stomatolog kliniki podmioty mówi prezydent BielLek PrezywáaĞcicielka Jacek Krywult. Bag BagiĔska, Stomatologia ska-biaáej, bċdzie organem Plus które miasta, Rodental Rod dent pod przy ul. Karpackiej prowadzącym nowej placówki OnRodzinna Rod j Centrum 15 w Bielsku-Biaáe nazwą Beskidzkie Miejski im. Jana kologii - Szpital trudnej rzeczynowym adresem o PoniewaĪ pod Pon Pawáa II, mówiá nasza klinisamorządów, przy ul. Karpackiej bo od kilku wistoğci nansowej są limity w ka ddziaáa niedáugo, na które nakáadane nansowych. pacjentów, któmie miesiċcy, wğród w niej po raz postaci wskaĩnikówpowiatem bielsiċ rzy pojawiają Rozmowy miċdzy prowadzimy Centrum pier pierwszy, regularnie o skim, który przekazuje dowiedzieli siċ trwaáy ponad ank ankietċ, skąd Onkologii, a miastemtrudnych spoi zmianie lokanasz naszych usáugach 2 lata. Byáo wiele odpowiedzialdaáo siċ zalizac lizacji. DoĞü szybko tkaĕ. CzujĊ duīą pojawiającym dzieje, ale wyboru uwa uwaīyü, Īe czċsto byáa reklama noğü za to, co siċ zapewniaá mieliğmy siċ wskazaniem nie raczej Kurierze radia umieszczona w umi liczbċ chorych prezydent Krywult.skutkami reforzapewne dlatego, ze Zmniejszym y IE B BIELSKO. Zmagamy siċ przy ul. Emilii w poszczególnych salach. Obecmamy duīe kiedy szpitale potowanym budynku we sale Īe w sąsiedztwie i Beskidzoddziaá my z 1999 roku, samorządy. Nam Ratuszu. zostanie otwarty nie mamy siedmioosobo nie osie osiedla Karpackie we wtorek w bielskim przy- Plater dzielono miċdzy Chorzy na raka wasza gazeta szeğü placówek Co zmieni nowa struktura w BĊ- opieki paliatywnej. ch bez áazienek. hospitalizowa ni w kie, na których powierzono aī jest w wielotypowiatu bielskie- padku szpitala ogólnego? wy- Dla pacjentów onkologiczny powinni byü kolp kolportowana mówi senator mówi starosta a zauwaīyoznacza przede lepiej Dodaje, Īe nie mieli szansċ poáączenie szpitali przekonuje takich warunkach siċc siċcznym nakáadzie, ją bardzo go, Andrzej Páonka. czytają nansowe. dziemy rozwój naszą bazċ lokalową Muchacki. áam áam, Īe ludzie powstanie wraz w naszej száy za tym moīliwoğci podpisania korzystaü fachowców. CzĊĞü wszystkimdyrektor tego szpitala, Nowa placówka Rejestru dokáadnie. RównieĪ dok a pierwszy i Ğwietnych Obecna na uroczystoğci dociera kildr Rafaá Muchacdo Krajowego Beata Maáecw zakresie zabezpieczeni obecnie senator lat mają zostaü z wpisem poczekalni, gdzie. Z efekpoc siċ staü za trzy dokumentu, posáanka a sejmo- dziaáaĕ i ostrego pacjenta bċdzie kilku Sądowego, co moīe ka jjej egzemplarzy ogólnego przy ki. W ciągu ka- Libera, przewodnicząc hematologii i miesiące. To czas, miċdzy innymi, Kurierze radia w poprzedniej tylko w szpitalu adminiotwarte oddziaáy tów reklam w zadowej komisji zdrowia dziċkowaáa realizowana. Miejskie wáadze na opracowanie struktury i wybór go. Natomiast jestem bardzo IE B BIELSKO kadencji parlamentu, om za od- ul. WyspiaĔskieul. Wyzwolenia, brachyterapii nowy budyīe to najlepsze nowej placówki wybudowaü przy stracyjnej ostatni chcą siċ samorządowc wol wolona i uwaīam, medium. W placówka bielskim bċdą mieğciáy dyrektora. Ten sáuībie zdrowia planowane inwestycje, nek, w którym do tego lokalne mają po nowego wyáoniony w konkursie. wagċ. W naszej ktoğ ma dobry, poprzez innymi tytuáami, zwiċkszyü zakres sale operacyjne. Stare poró porównaniu z Magda Fritz bċdzie mogáa alny. wymogów zostanie jest tak, Īe jeğli twierdzi racjonalny pomysá,z usáug onkologicznych 100 lat, nie speániają efek efekt jest nieporównyw owych. zamieinnowacyjny, czas Ogólnego, borykaü przeciwpoīar siċ Szpitala Sanepidu i Dlat Dlatego co pewien to niestety musi z moīliwoğci W wyremon. GratulujĊ dyrektorka rzam korzystaü was. wieloma przeszkodami posáanka Joanna Dworniczek. u mówiáa promowania siċ prom odwagi i uporu Notowaáa: NET Tak działa reklama BIELSKO o 18, ul. Barlickieg 08 Bielsko-Biaãa 00 tel BIELSKO ISSN eg Region R I NOTE BO OKS I WIS-KOM plikuje życie miasta? S E RMPUTERY Cz szybka kolej skom Czy KO iel B Tygodnik bezpłatny. wyślij na adres: pod apelowała miasto na pół o działanie podzielon o Staniszew ska pozwolić, żeby prędkości. radna Grażyna Nie możemy ją do dużych Miejskiej bielska dostosowującej ane już teraz. cza sesji Rady czas linii kolejowej są podejmow z prędkoprzebudowy tej sprawie s w sprawie że decyzje w jadą przez miasto ska dodaje, tej chwili pociągi 160 kilometrów na godzinę. Staniszew Sta aż sobie tego. W N wyobrażam na godzinę, a jeździć mają są Nie miastach ukáadane jnych do tory w ścią ści 30 kilometrów antywibracy z Katowic istniejącej linii cą ją na matach bezstykowe j, uk, smród o bċdzie h na w technologii Zwardonia, dostosowują mniejszy haáas. e bezpie160 kilometrów i zagroīeni w do prċdkoğcimiejscach, które na co oznacza j PKP proponuje W Bielsku-Biaáe czeĕstwa mieszkaĕcó godzinċ. W i a d u k t ó w, podziaá miasta to nie pozwalają, pociąg pojedzie b u d o w Ċ d w ó c h w j i Mooraz skuteczny radna. Proi 120 kilometrów w ciągu ul. PrzĊdzalnicze w zap przekonuje na inwe- wolniej. 80 na póá Roberta Jeden wiadukt, aby wymusiü terenu, na godzinċ. Zdaniem projek- relowej. ponuje, pon od warunków, dyrektora są PKP Polskie w Biel- leīnoğciod 20 do 50 mln zá. To nie storze, którym budowċ tunelu KuczyĔskiego stor obawy artykuáowane ne. to koszt Linie Kolejowe, Lini Robert KuczyĔmiasta po tu, nieuzasadnio jest maáo mówi sku-biaáej są od tteatru w centrum argument, Īe po- ski. Na odcinku od Bielska-Biaáej MiĊdzy innymi jest budowa wiċcej Leszczyny. Lesz propozycje dla ciąg jadący szybciej robi do ĩywca planowana siċ to z komamy swoje M przywiąīe modernizacja tunelu KaĪda drugiego toru. wąskiego PKP. WydáuĪenie Biaáej oraz haáasu. PKP jest analizą wpáy- niecznoğcią likwidacji rzeki Musinajmniej do najm ten odcinek oraz mówi poprzedzona gardáa, jakim jest wu kolei na Ğrodowisko. budowċ wiaduktów bud siċ do restryk- tunel wyjazdowy ze stacji Bielskopeánomocnik dostosowaü Henryk Juszczyk, Dodaje, Īe my Hen zapewnia Studium wykoprzepisów Biaáa Gáówna. sierpnia prezydenta miasta. j nie zga- cyjnych prez ma powstaü do wáadze Bielska-Biaáe przejaz- KuczyĔski. przez Regionalne Dy- nalnoğci Obecnie prowadzane są wáa 2013 roku. ruszyü Wydawane decymogą dzają siċ na likwidacjċ dzaj Roboty ĝrodowiska zamienienie dów i proponują bezkolizyj- rekcje Ochrony, wskazują w jaki konsultacje. po 2015 roku. W ich w skrzyīowaniawiaduktów. zje Ğrodowiskoweotoczenie przed najwczeğniej roku w spóáce PKP ubiegáego sposób chroniü NaleĪą lipcu Linie Kolejowe powoáaáy ne, czyli budowċ propozycji tylko tego typu oddziaáywaniami. Polskie DuĪych Wedáug naszej W Centrum Kolei ulegáby likwidacji. do nich m.in. ekrany akustyczne, linii do Īycia które ma opracowaü jeden przejazd jede w okolicy bylub obwaáowanie PrĊdkoĞci, proten przy ul. Bajki, wyjağnia nasadzenia nasypem. Rodzaj wy- plany i zarządzaü realizacją kolejowej harmoáego szpitala Stalownik budowy linii kolejowych dowiedzieliğ my branego elementu musi Juszczyk. Jak Jusz Zdaniem jektów prċdkoğci w Polsce. Linie Kolejoz otoczeniem. Magda Fritz siċ w PKP Polskie jest na etapie nizowaü najwaī- duīych KuczyĔskiego we SA, inwestycja wykonalno- dyrektora jest to, Īe obecnie jednak studium niejsze tworzenia two ona modernizacjċ Ğci. Zakáada Mieszkam w Londynie ponad 15 lat. Ostatnio nawiązałam kontakt z rodziną z Bielska. W rezultacie nie tylko odzyskałam kuzynki, ale również dołączyłam do swojej prasówki Kuriera radia BIELSKO. Moja odnaleziona rodzina posyła mi bowiem elektroniczną wersję gazety. Jest fantastyczna! Informacje są ciekawe i obejmują tak wiele różnych dziedzin. Kurier jest dynamiczny, bardzo dobry graficznie. Po jego lekturze czuję się dużo bliżej Polski i Bielska. Jestem pod wielkim wrażeniem poziomu gazety i gratuluję tak wielkiego nakładu, który mnie nie dziwi, gdyż odzwierciedla jedynie, że dobra gazeta przygotowana z troską o odbiorcę i zawierająca interesujące i ważne treści zostanie zawsze doceniona. Beata Aleksandrowicz Londyn Wasz tygodnik to wspaniała inicjatywa, której brakowało w naszym regionie. Gazetę można znaleźć w wielu miejscach, a dzięki temu, że jest bezpłatna, stała się niezwykle dostępna dla wszystkich. Dlatego dziś, bez względu na to czy ktoś ma pieniądze, czy nie, może mieć bieżący dostęp do informacji z regionu. Gratuluję pomysłu! Bartosz Filapek Bioenergoterapeuta Gazeta przyjęła się znakomicie i to niemal natychmiast. W moim sklepie co tydzień rozdajemy jej 200 egzemplarzy, które znikają jak kamfora. Zanim zdążę sprzedać kilka sztuk innych tytułów, po Kurierze radia BIELSKO nie ma już śladu. Ludzie pytają o swoją ulubioną gazetę, szukają jej. Jeśli jej już nie ma, są mocno rozczarowani. Żaden tytuł, który sprzedajemy, nie rozchodzi się tak szybko i w takich ilościach. Nie ma porównania. Z tej popularności Kuriera, my też mamy korzyści. Część osób, które pojawiły się u nas tylko po gazetę, teraz robi u nas regularnie zakupy. Tomasz Mrowiec współwłaściciel sklepu Jedynka w Łodygowicach przy ul. Piłsudskiego ISSN Nakład egz. przy Grzybowej Rośnie przystań Re Region Tak działają ogłoszenia BIELSKO radia u Kuriera K głos Czytelte rubryce oddajemy możliwości W tej z nikom, niko korzystającym i ogłoszeń reklam umieszczania umi w naszym tygodniku. w bielskiej Przy ulicy Grzybowej dobiega koĕca dzielnicy Olszówka Domu Staáebudowa KatolickiegoUzupeáni dziago Pobytu Józefów.Dom Dziennego áające tu od dawna wspólnie z. Pobytu i prowadzoną ĝrodowiskową miastem ĝwietlicċ przyjąü Pierwszych podopiecznychroku. radia przyszáego w Kurierze ma w poáowie Rek Reklama etapie wykaĕcza-i jest bardzo skuteczobiekt jest na IE B BIELSKO mu wyposaīenia Īe wykorzynia. Brakuje na. Tym bardziej, podwójnego jest dla armatury. Przeznaczony jest tak stuj stujemy moīliwoğü siċ w budynek reklamujemy 25 osób, ale ude uderzenia, Īe istnieje moīlii Kurierze radia skonstruowany, go. Radiu Bielsko Rad rozbudowania To ogromny potenwoğü znacznego IE B BIELSKO. bielskiego stosujepowstaje z inicjatywy cjaá cjaá. W obu mediach Katolickiej, do reklamowej Klubu Inteligencji teren przy ul. my taktykċ ciągáej to duīy Kurierze jest którego naleīy buobe obecnoğci. W na zabytkowy zawsze duīy i Grzybowej dod dodatkowo reklama Niewielka, GraĪyna Nalepa.JeĞli mieğci siċ Dom za- pewnia wątpliwoğci, podynek, w którym pierwszej stronie. pie i zbiórki, które a. jednak ktoğ ma Dom Dziennei cotygodniow zują róīne akcje Dziennego Pobytu. Utrzymywaü ale kolorowa do skarbu e duīej inwestykonto budowy. wymagają- winien odwiedziüul. Grzybowej. nam wasze NaleĪącą wczeğniej przy ul. RozpoczĊci sprzedaī czċğci silają SprawĊ uáatwiają ĩe reklama Spr równieī go Pobytu przy podopiecznyc h jednak muszą, cji umoīliwiáa paĕstwa nieruchomoğü iu przystċpne ceny. BIELSKO prz KIK przed laty cy ciągáych remontów, zabytkowy roku przekazali KilkudziesiĊc przekazaneg o wiegrzybowej w 1998 Kurierze radia mam ĪadmieĞci siċ Dom emanuje wielką radoğcią Īycia. wk ogromne serca wojewoda bielski budynek, w którym najstarefekty, nie KIK ówczesny kierownik UrzĊ- terenu oraz prz przynosi h w przedsiċ- Dziennego Pobytu. Pieniądze Wszystkich zadziwia i Wielu klienmiasta Andrzej Sikora Jan Chrząszcz. lu pomagającyc pensjonarius zka, nyc nych wątpliwoğci. o Od etapu projektu otrzymywane z UrzĊdu sza, 91-letnia duīo dowiedziaáo siċ wziċciu ludzi. du Rejonowego tów mówi, Īe opáaty za media, Kazimiera Gryáka, która u j e, którego autorgáówny byá waszych áamów, wystarczą na architektonicznego, podopieczprzejċty budynek nie deklam nas naszej ofercie z z gazetą i czyta, piċk i wymagaá remontu kami są Maria i Marta Witosáaw- wyīywienie i dowóz przychodzi z pozostaáymi osób zdewastowany powstaje wie wiele dostosowania mówi, Īe a obecnie, razem niemal wszystko nych. kapitalnego oraz juī bardzo duīo podopiecznymi DDP, przygotowsk wskazując na reklamċ Pozostaáe skie, wsparciu sponsorów. Za WaĪne jest to, Pomogáo nam w jaseákach, dziċki wiec, Īe do nowych warunków. chc chce taki kredyt. siċ raczej do roz- darmo wykonano uzgodnienia ludzi i firm, wierzymy na wuje siċ do wystċpu bezpáatna i kaīdy obiekty nadawaáy etapie przedsiċ- których premierċ zaplanowano jest nadzór, i Īe ggazeta jest wspomina gratisowy koĕcowym przeczytaü remontu budowlane, wsparcia. wáa- i na biórki niī do mo moīe ją zdobyü, GraĪyna Nalepa páytki nie wziąá wziċcia nie zabraknie informacje zawarte osób 21 grudnia.niezwykáym Īyciu, pawiceprezes KIK, powstającym grosza za wyk wykorzystaü Ceramika Pilch, W mieğcie jest coraz wiċcej WiĊcej o peni reklamach. WiĞciciel fabryki (na zdjċciu przed w aartykuáach ch staáej opieki, sjach i zajċciach obecnych zastosowaáy Ceramed. tygodnik rozwymagający To zniīki wasz napiszemy duīe jak rm. obiektem). niewiele. DDP dzia dziaáem w Gemini dokonali adapta- Okmar, Ellux i wiele innych a miejsc przybywa zauwa- sjonariuszykurierze Radia BielCzáonkowie KIK cho chodzi siċ ze stojaków, a kolejne a nastċpnie sponsorów skáon- problem coraz bardziej w kolejnym Teraz KIK szuka Báyskawicznie obiekcji budynku gáównego, Par Parku. Do idei budowa- sko. Katolicki Dom w wykoĕczeniu dokáadane są Īany i palący. Wanda Then powoáali do Īycia dziennej opieki nych pomóc nie trzeba juī i porcje gazety po wyposaīenie opieki jest Z wraīenie domu robi zaopieki Józefów. 20 osób. Wkrót- tu. Potrzebne sal do rehabilita- nia reg regularnie. To wydane przez nikogo przekonywaü Īe Ğwietlicy, pokoi, korzysta tu ponad organi- dziğ daje pewnoğü, nich podopieczni cji. Czáonkowie KIK sami pieniądze nie ce doáączą do nas na reklamy Pobytu. Staáego siċ. Domu marnują mar Notowaáa: NET rmy Raf Blaut, peánomocnik Rafaá Finansowy Nie NiezaleĪny Operator przy Cen Centrum 9 w Bielsku-Biaáej i Mostowej 1 Mickiewicza 35 ul. M Centrum Polskich Supermarkecie instytucjach użyteczności Tęcza, Beskidzkim Wojska Polskiego, w CH - Galerii Lider, Biurze Podróży na osiedla: Kopernika, stojakach w najważniejszych Żywcu jest dostępny ym Gemini Park, w Bielsku-Białej Płuc i Gruźlicy. W na specjalnie oznakowanych Handlowo-Rozrywkow Zespole Chorób można znaleźć jest również w Centrum w Specjalistycznym Kuriera radia BIELSKO jest do skrzynek pocztowych UG dostępny jest i Żywcu. W Bielsku-Białej osiedla zamknięte., w Bystrej poza Bielsku-Białej ra BIELSKO dostarczany Kurier radia bloki Kozia) oraz Powiatowych w Komorowice Sarni Stok (nowe Szczyrk, Starostwach supermarkecie Intermarche Mikusz Mikuszowie Śl., Bielsko, siedzibie Radia Biała, Żywiec, Czechowice-Dziedzice, Książnicy Beskidzkiej, Skarbo Skarbowym, w etó w Mia now ani na kad m dniem w Liceum NajwaĪniejszy ącym im. Tadeusza Ogólnoksztaác jest Bielsku-Biaáej KoĞciuszki w kadeta. W minioną mianowanie na pierwszych klas sobotċ 43 uczniów i policyjo pro lach wojskowymprzyjċtych nym zostaáo uroczyğcie Na sáowa do szkolnej spoáecznoğci. na kadeta, kaīdy MianujĊ CiĊ Ku chwale uczeĕ odpowiedziaá ĩoánierza Domu Ojczyzny. W o máodzieī przy ul. Broniewskieg Wiesáaw mianowali komisarz 18. bielskiego Mizia i szef sztabu antowego batalionu powietrznodes Przygotoznacznie wiċkszą KoĪuch. KoĞciuszki, ma niī jej rókpt. Sáawomir trwają od Mikoáaj Przemyk. specjalistyczną wiedzċ, wojskowym, wania do tej uroczystoğci szkóá Ğrednich. byli rodzice moīna nas rozpoznaü. co wieğnicy z innych 1 wrzeğnia. GoĞümi máodzieī àatwo przydaje siċ na poligon lub inne których Na uroczystoğci, wychodzimy w Taką, która niu poliuczniów, dla samoobrony. dzieĕ. Na przysposobie przygotowaáa pokazmają trzy lata, okazje, zawsze iu. Mamy na sporo teorii: pracyjnym mamy cywilne, prawa Nasi uczniowie czy ich pasja peánym umundurowan emblematach mundur, beret, wo karne, prawo Īe byáoby mnie aby zdecydowaü w zawód sobie dodaje jego kolega, Kamil czáowieka. MyĞlĊ, Mamy takīe szkoáy zamieni siċ w przyszáoğci liceum, Teresa Aleksandra Krzempek trudniej oszukaü. mówi dyrektorka oprócz typo- Skrzela. klasie o pro lu wyjğcia na poligon, czy komisariat uczy siċ w drugiej Wojtaszek. MáodzieĪ, raz w tygodniu Zawsze chciaáam mówi Ola. wych przedmiotówie policyjne lub policyjnym. policji kryminal- policji liceum wspóápracuje z 18. pracowaü w siċ Bielskie ma przysposobien powietrznodebawiáam bielskim batalionem W dzieciĕstwie wojskowe. e wyjğcia nej. w policjantów santowym, straīą poīarną i policją, są cotygodniow z rodzeĕstwem Aeroklubem, Aleksandra, takīe z bielskim -noworocznej przerwie, natopoligon. Uczymy siċ musztry, mówi uczennica. im. Tadeusza ale oraz innymi organizacjağwiąteczno po y wojskowej LO w taktyki nauce PCK czy zapraszam za dziċki w szkoleniu czoágania, klasy o pro lu mi, które pomagają szef sztabu, mówi uczeĕ drugiej máodzieīy. Zarówno PSP w BielzastĊpca komendanta i komisarz Wiesáaw sku-biaáej jak potrzebċ istniemizia podkreğlali cącego REKL nia Liceum Ogólnoksztaá Klasy policyjne, im. T. KoĞciuszki. ksztaácą wojskowe i straīackie pracowników wielu przyszáych. sáuīb mundurowych FRI Do lektury kolejne Kuriera radia go wydania BIELSKO 12 stycznia 2012 roku. REKL wyślij na adres: Tygodnik bezpłatny. ISSN Żywieckie Międzybrodzie, e Region R reklama Tak działa BIELSKO Ta Nakład egz. e w przestworza Mucha znów poszybuj caáy nasz wolny camy szybowcowi czy ocen w czas nie dla punktów bċdzie dofrajdą szkole. Wielką do stanu prowadzenie szybowca siċ nim uniesienie uīywalnoğci i Endziaáu mówi Wojciech w powietrze Marek Gracz, kierownik M nim przy szybowcu i marketingu glert. Razem z organizacji imprez or Wiktor Dudek, go pracują intensywnie Bielsko-Bialskie Tomasz Wandzel i Rekreacji Tomasz Stokáosa, OĞrodka Sportu BIELi Damian Soloch. Mucha oderwie w Kurierze radia Īe Rek Reklama Przeko Planujemy, K jest bardzo skuteczna. efekty w wakacje. Mogą SKO S siċ od ziemi obserwując pieniądze. PonaliĞmy siċ o tym nali w tygodniku nas ograniczyü tyjeszcze reklam umieszczonychzachċcających rekl trzebujemy ferii, wspierają nas przed i podczas prze siċcy. Finansowo ze sztucznego lodoprace z do sskorzystania w hali widowiszkoáa oraz prowadzący Jerzy Biskup. wis wiska pod dachem, ul. Karbowej. uczniami na ĩarze Īe bċdziemy j przy ne, skowo-sportowe sko Niewykluczo szczególnie zainna przykáad Zaskoczyáo nas Zas innych szukaü sponsorów. na naszym i tere teresowanie mieszkaĕców za logo umieszczone wyjağnia Ludzie dzwonili mie miejscowoğci. wejğü na lodoniezwykáym szybowcu JuĪ dziğ pyta pytali czy jest szansa są jeszkrzysztof CieĞlawski. odnowieniu szywisko, czy w wypoīyczalni wis dostali nowy wiadomo, Īe po z logo bielskiej cze áyīwy, bo wáağnie BIELSKO bowiec lataá bċdzie radia Technumer Kuriera Īe moīna u nas num Szkół szkoáy. siċ, bielskiego Zespołu ksztaáci w zawodo i dowiedzieli trzeciej klasy wolną chwi- Nasza szkoáa do dawna, bo UwaĪamy, Īe w spędza każdą pięciu uczniów jeĩd jeĩdziü pod dachem. tym reklamom jest dach lotniczych kiedy wspóáhanik lotniczy zboczu góry Żar ą technik-mec duī duīym stopniu dziċki oblegane. Na wieku. Ich celem W hangarze na roku Od jest ze specjalności ych ubiegłego wakacje. od Krzysztof Cienas nasze lodowisko ponad tysiąc nicznych i Handlowych 100 z lat pięćdziesiąt pracuje z nami to już w najbliższe zmieniáo. tafli mamy dziennie pojawienie siċ tafl że stanie się szybowiec Mucha wszystko siċ byáo lę. Reanimują. Mają nadzieję, renowacjċ Ğlawski, swoją pasją, są osób. Rekordem jeĩdziü w ciągu osó który wspiera nim w przestworza Zaraziá uczniów latania wszystpowiedzia- latania, wybudowane j w Szyposzybowanie dla 250 osób chcących Nie mogliğmy w stanie rzuciü Muchy, w powietrze. Kiedy pilota tej samej godziny. juī w wie- siċ mu, Īe jestem zaangaīowany bowcowym Zakáadzie DoĞwiad- ko. Zdobywają uprawienia wszystkich, siċ iċkna, choü bċdąca j w 120 Mu- áem wpuğciü na lodowisko wpu lotnicze uczniówi czalnym w Bielsku-Biaáe Mimo szybowcowe go, spotykająch w a nawet uniemoīku dojrzaáym, Īóáciutka w szkolenie h. pozaszkolny bo ĞĞcisk zepsuáby, zainteresowanie Technicznyc h na ĩar z Choegzemplarzac cha 100A tra áa Zespoáu Szkóá Bielsku-Biaá ej, zaledwie jest nadal na zajċciachszybowcem, teraz liwiá zabawċ. Takie liwi w Pod lat szybowiec ubiegáego roku. naszej hali wielka postċpu- klubie rzowa w grudniu narciarskiego Handlowych zainteresowa niu upáywu lodowiskiem to dla siċ tu ludzie, któlodo jeīdīą w weekendy stanie. Prace przy o ich regularnie o ich wielkim przeka- w dobrym Podczas obozu promocja. Zjawiają w hali nie byli i prom poznaáem nieprze- lotnictwem, zgodziá siċ mówi ją, a uczniowie informujązaáoīo- na ĩar, Īeby popracowaü mów Rysiance wczeğniej na nigdy samolocie rzy na specjalnie nauczyciela swój szybowiec o istnieniu obiektu. dyrektorka ciċtnego czáowieka, Ju- zaü nam CieĞlawski o genezie przebiegu Zainteresowanie ich odnawianym i nie mieli pojċcia blogu. o Liceum im. i wygląda, gdzie duīe. Halina Majdak-Maj, Krzysztof ĩarze. nym chorzowskieg Technicznyc h Teraz wiedzą jak Ter em jest bardzo, Tadeusza siċ Muchy na Gdy usáyszą przedsiċwziċci KĊpki odno- Zespoáu Szkóá liusza Sáowackiego jakie mamy parkingi. jaki ą im. Franciszka z rozmów pojawienia stoi w zaprzy- Blog dziaáa miesiąc, a wejğü tra jednej szybowiec Handlowych Karbowej, Then tysiące. RzepielĊ. Podczas szybowcowy, Teraz imprezie przy ul. o im WIRKK Serwis towano na nim juī ponad 3 Biaáej. Wanda pilot Przy okazji warto na jaĩnionej rmie PoĞwiĊ- w Bielsku Tadeusz, takīe tu bbez problemu. Jerzego Biskupa jest wáağcicielem nasza wielka pasja. sztuczne lodowipochwaliá siċ, Īe 100A i bardzo Szybowców miáoğnik To wie wiedzieü, Īe nasze koĕca marca. To kolejny wielki do Mucha ĩarze. bċdzie szybowca czynne wzbiá sko kiedyğ chciaáby, aby jeszcze Notowaáa: NET radia u Kuriera K głos firmom, tej rubryce oddajemy W te z możliwości umieszkorzystającym korz tygodniku reklam. czania cza w naszym P REKL U 25% RABAT dzieci. zabaw dla h nagród! Plac i kìcik atrakcyjnyc ra.pl losowanie 00, Raz w miesiìcu tel.: Bielsko-BiaÊa, ul. Falista 13 (kierunek Szyndzielnia), REKLA T temu trafia do wielu mieszkańców Bielska-Białej i okolic. Przekonałam się, że reklamy i ogłoszenia docierają za jej pośrednictwem do dużej grupy osób, zatem radzę wszystkim korzystanie z tej formy przekazu. Teresa Zejma naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej Nr 30(30), Olszówki, Kr., Stare Bielsko, Miast BielskoStraconka i Mikuszowie Leszczyny, Beskidzkie, bielskiego i żywieckiego, Urzędach w ZUS, I Urzędzie Złote Łany, Śródmiejskie, Gmin powiatu Poczcie Głównej, Intermarche Karpackie, Kamienica, regionu: w każdym z 22 UrzędówRestauracji Browar Miejski, na oraz supermarkecie Aleksandrowice, publicznej Centrum Onkologii, Lider, Supermarkecie Lewiatan Polskich Skrzydeł, instytucjach użyteczności Tęcza, Beskidzkim Wojska Polskiego, w CH - Galerii Biurze Podróży na osiedla: Kopernika, stojakach w najważniejszych Żywcu jest dostępny ym Gemini Park, w Bielsku-Białej Płuc i Gruźlicy. W na specjalnie oznakowanych Handlowo-Rozrywkow Zespole Chorób można znaleźć jest również w Centrum w Specjalistycznym Kuriera radia BIELSKO jest do skrzynek pocztowych UG dostępny jest i Żywcu. W Bielsku-Białej osiedla zamknięte., w Bystrej poza Bielsku-Białej radia BIELSKO dostarczany Kurier ra bloki Kozia) oraz Powiatowych w Komorowice Sarni Stok (nowe Szczyrk, Starostwach supermarkecie Intermarche Mikusz Mikuszowie Śl., Bielsko, siedzibie Radia Biała, ŻŻywiec, Czechowice-Dziedzice, Książnicy Beskidzkiej, Skarbo Skarbowym, w Tygodnik bezpłatny. Nr 27(27), Biuro Podróży Tęcza, Centrum Onkologii, Kozy, UG US, ZUS, Beskidzkie Wilamowice, UG Poczta Główna, Pierwszy UG Jasienica, UG Jaworze, UG Górka. we Gemini Park, Ujsoły, UG Węgierska Handlowo-Rozrywko w Bystrej, UG Bestwina, UG Świnna, UG Powiatowe, Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy Radziechowy Wieprz, UG Rajcza, UG Radio Bielsko, Starostwo UM Szczyrk, Specjalistyczny Zespół : ce, Łękawica, UG Milówka, Koszarawa, UG Powiatowe, UM Czechowice-Dziedzi UG Ślemień, UG BIELSKO: UM Żywiec, Starostwo Kurier radia Jeleśnia, UG Lipowa, zn Beskidzka, Żywiec: Tu znajdziesz UG Gilowice, UG UG Czernichów, Miejski, Książnica Restauracja Browar Restau Porąbka, UG Łodygowice, Buczkowice, UG Wilkow UG Wilkowice, Zamów e-wydanie Zamów e-wydanie kurierrb.pl e- Nr 24(24), Biuro Podróży Tęcza, Centrum Onkologii, Kozy, UG US, ZUS, Beskidzkie Wilamowice, UG Poczta Główna, Pierwszy UG Jasienica, UG Jaworze, UG Górka. we Gemini Park, Ujsoły, UG Węgierska Handlowo-Rozrywko w Bystrej, UG Bestwina, UG Świnna, UG Powiatowe, Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy Radziechowy Wieprz, UG Rajcza, Radio Bielsko, Starostwo UM Szczyrk, Specjalistyczny Zespół Milówka, UG : ce, UG Łękawica, UG UM Czechowice-Dziedzi UG Koszarawa, Region BIELSKO: Starostwo Powiatowe, Jeleśnia, UG Lipowa, UG Ślemień, Kurier radia Żywiec: UM Żywiec, zn Gilowice, UG Tu znajdziesz Książnica Beskidzka, Czernichów, UG Browar Miejski, Łodygowice, UG Restau Restauracja UG Porąbka, UG UG Buczkowice, Wilko Wilkowice, Zamów e-wydanie Nagrody Nominowani do im. Starosty Bielskiego 9 ks. Londzina str. wyślij na adres ruchu Zmiana organizacji str. 5 Z w rejonie cmentarzy Edukacyjna wymiana ncuska str. 6 beskidzko-fra b Uroczyste otwarcie8 str. biblioteki ATH Jedyny w Polsce obszar ochrony 2 str. ciemnego nieba godnie, Przeżyć życie str. 3 z honorem i miłością Pełna kontrola od pierwszych 9 tygodni ciąży str. na huberlipowa zaprasza za lisem str. 2 tusową pogoń ie Bielskie Stowarzyszen wieczbuduje dom dla 3 nych dzieci str. W numerze: Zamów e-wydanie Nr 05(37), Olszówki, Kr., Stare Bielsko, Miast BielskoStraconka i Mikuszowie Leszczyny, Beskidzkie, bielskiego i żywieckiego, Urzędach w ZUS, I Urzędzie Złote Łany, Śródmiejskie, Gmin powiatu Poczcie Głównej, Intermarche Karpackie, Kamienica, regionu: w każdym z 22 UrzędówRestauracji Browar Miejski, na oraz supermarkecie Aleksandrowice, publicznej Centrum Onkologii, Lider, Supermarkecie Lewiatan Polskich Skrzydeł, instytucjach użyteczności Tęcza, Beskidzkim Wojska Polskiego, w CH - Galerii Biurze Podróży na osiedla: Kopernika, stojakach w najważniejszych Żywcu jest dostępny ym Gemini Park, w Bielsku-Białej Płuc i Gruźlicy. W na specjalnie oznakowanych Handlowo-Rozrywkow Zespole Chorób można znaleźć jest również w Centrum w Specjalistycznym Kuriera radia BIELSKO jest do skrzynek pocztowych UG dostępny jest i Żywcu. W Bielsku-Białej osiedla zamknięte., w Bystrej poza Bielsku-Białej ra BIELSKO dostarczany Kurier radia bloki Kozia) oraz Powiatowych w Komorowice Sarni Stok (nowe Szczyrk, Starostwach supermarkecie Intermarche Mikusz Mikuszowie Śl., Bielsko, siedzibie Radia Biała, Żywiec, Czechowice-Dziedzice, Książnicy Beskidzkiej, Skarbo Skarbowym, w ła, Wisła, Wisłła, 03,,33 FM Wi 103, 103,3 ca, 103 k lica, okoli ł i okolica, Bi Biała -Biała ko-biała l kko Biels Bielsk Bi 06,,7 FM Bielsko 106 : 106,7 di BIELSKO i ś i radia ę t tlliiwości CCzęstotl str. 20 y iec Żywi,9 FM ŻŻywiec 99,9 ońń, 99 t oń, Ustr UUstroń, 2011 Przebój Roku Radio Bielsko REKL U 25% RABAT dzieci. zabaw dla h nagród! Plac i kìcik atrakcyjnyc ra.pl losowanie 00, Raz w miesiìcu tel.: U 25% RABAT Bielsko-BiaÊa, ul. Falista 13 (kierunek Szyndzielnia), zabaw dla dzieci. h nagród! Plac i kìcik ra.pl losowanie atrakcyjnyc 00, Raz w miesiìcu tel.: Bielsko-BiaÊa, ul. Falista 13 (kierunek Szyndzielnia), Jestem bielszczanką, od wielu lat mieszkającą w Stanach Zjednoczonych. Często odwiedzam jednak Polskę i oczywiście Bielsko-Białą. Dwa lata temu podczas wakacji trafiłam na Kuriera radia BIELSKO. Uważam, że redagowanie takiego bezpłatnego tygodnika jest niezwykle korzystne dla regionu i jego mieszkańców. Różnorodność publikowanych w nim informacji jest zaskakująca. Imponujący jest też dział ogłoszeń komercyjnych i prywatnych. Uznałam, że żyjąc w innym kraju byłoby niezwykle miło otrzymywać taki tygodnik, który podtrzymywałby żywą wieź z moim miastem. Znajomi przesyłają mi więc kolejne numery, co sprawia ze będąc w odległości tysięcy mil, jestem na bieżąco z wydarzeniami mojego rodzinnego regionu. Wasza stała czytelniczka Bogusia Rosner Nowy Jork Hasło Gemini Park brzmi Jesteśmy stąd, dlatego też cieszymy się, że bezpłatny tygodnik stąd, czyli Kuriera radia BIELSKO, jest dystrybuowany na terenie naszego Centrum, a jego wersja elektroniczna jest dostępna on-line. Nasi klienci, jak również pracownicy Gemini Park, z przyjemnością sięgają po tytuł, który poświęcony jest lokalnym wydarzeniom, relacjom z inicjatyw sportowych, kulturalnych, społecznych. Trochę historii, nieco więcej współczesności, ciekawe porady, program telewizyjny, odrobina rozrywki i reklamy. Wszystko we właściwych proporcjach. Cieszymy się też, że Kurier pisze o akcjach, które są u nas organizowane. Anna Dworak dyrektor marketingu Gemini Park w Bielsku-Białej Przede wszystkim gratuluję obiektywizmu przekazywanych informacji. Serdecznie też dziękuję za pomoc okazywaną naszym podopiecznym oraz za dotychczasową znakomitą współpracę. Dzięki takim działaniom możliwe jest realizowanie idei pomocy dzieciom i młodzieży najbardziej jej potrzebującym, dotkniętym przez los. Sądzimy, że nasza współpraca znajdzie swą kontynuację w przyszłości. Kazimierz Bieniecki prezes Fundacji Dziecięce Marzenia Od samego początku Kurier radia BIELSKO stał się dla wielu czytelników źródłem informacji lokalnych. Bardzo szybko zyskał aprobatę, gdyż w sposób przejrzysty można dzięki niemu uzyskać informacje zarówno z naszego miasta jak i okolicy. Wielu moich znajomych korzysta również z działu reklam, gdyż najłatwiej nawiązać kontakt z osobami z sąsiedztwa. Życzę wielu sukcesów i powodzenia w dalszej działalności. Grzegorz Puda Radny bielski Kurier radia BIELSKO czytam od pierwszego numeru. Od innych czytelników dowiaduję się, że informacje dotyczące zagadnień ubezpieczeniowych przekazywane są przez dziennikarzy w sposób bardzo przejrzysty i zrozumiały. Każda ważna informacja ZUS ekspresowo trafia na łamy gazety, co daje możliwość szybkiego dotarcia przede wszystkim do tej grupy naszych klientów, którzy preferują przekaz tradycyjny. Życzę, aby czasopismo cieszyło się jeszcze większym powodzeniem niż do tej pory. Helena Stokłosa rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Bielsku-Białej W tak krótkim, bo niespełna dwuletnim okresie istnienia, stworzyliście bogatą przestrzeń informacyjną dla mieszkańców miasta i regionu, doręczając czytelnikom Kuriera radia BIELSKO 3 mln egzemplarzy bezpłatnego tygodnika. To uzasadniony powód do radości. Jesteście zawsze tam, gdzie dzieją się rzeczy, o których należy i warto informować. Piszecie zarówno o radościach mieszkańców regionu, jak i o ich troskach. Dzięki wam sukcesy i problemy miasta stały się bliższe jego mieszkańcom. Czynnie uczestniczycie również w życiu akademickim, a informacje, reklamy, komunikaty uczelni docierać mogą do szerokiego grona czytelników. Prof. nadzw. dr hab. inż. Jacek Binda prorektor Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Jako reklamodawcy jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Kurierem radia BIELSKO. Wiemy, że ludzie bardzo chętnie go czytają. Informacje są obiektywne i przygotowane profesjonalnie. Inne media często zapominają o pisaniu o problemach regionu. Wiemy, że reklama w państwie piśmie będzie skuteczna, gdyż gazeta nie wyląduje, zaraz po otrzymaniu, w koszu na śmieci. Życzymy rozwoju i kolejnych jubileuszy. Aleksandra Bargiel w imieniu Iridium Oodszkodowania Pojawienie się na lokalnym rynku prasowym Kuriera radia BIELSKO było strzałem w dziesiątkę. Tygodnik redagowany jest w sposób ciekawy, przejrzysty dla czytelnika. Można w nim znaleźć wiele interesujących informacji z Bielska-Białej, powiatu bielskiego i oczywiście Żywiecczyzny. Mnie bardzo cieszy współpraca z wami, która trwa od chwili rozpoczęcia przez KRB działalności. Dziennikarze tego tytułu biorą udział w imprezach organizowanych przez nas, a niejednokrotnie wspierają nas swą wiedzą i doświadczeniem. Najważniejsze dla nas jest jednak to, że w sposób rzetelny i obiektywny prezentują naszą działalność i informują tak wielu mieszkańców Podbeskidzia o naszej szerokiej ofercie programowej. Marek Regel dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu W obecnych czasach ludzie oczekują szybkich, aktualnych, a co najważniejsze, obiektywnych informacji. Cieszy mnie, że to, co do niedawana można było usłyszeć w Radiu BIELSKO, teraz można po prostu przeczytać. Uważam, że każda regionalna gazeta mówiąca swoim własnym głosem jest dla mieszkańców czymś bardzo cennym. Mam nadzieję, że w następnych latach Kurier nadal będzie dostarczał rzetelnych i kompetentnych informacji o regionie, a sama redakcja zachowa tak cenną niezależność prezentowanych opinii. Janusz Szymura prezes zarządu BTS Rekord i Rekord Systemy Informatyczne Stworzenie bezpłatnego pisma, które dociera do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Podbeskidzia to znakomity pomysł. Państwa tygodnik cieszy się bardzo dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta. Specjalny stojak z Kurierem jest ustawiony w holu żywieckiego Ratusza. Mieszkańcy bardzo często pytają o ten tytuł. Oznacza to, że jesteście już znaną i szanowaną marką na rynku medialnym. Tak trzymać! Tomasz Terteka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Żywcu

4 4 Kurier radia BIELSKO ROZMOWA KURIERA RADIA BIELSKO Z ks. Mateuszem Dudkiewiczem z bielskiej fundacji Drachma rozmawia Magda Fritz Fundacja Drachma zajmuje się wieloma sprawami, między innymi edukacją przez sport. W poniedziałek sprowadziła Mariusza Czerkawskiego, gwiazdę polskiego hokeja, którzy grał w NHL, najsłynniejszej lidze zawodowej hokeja na świecie. Do Bielska-Białej, na kryte lodowisko pod Dębowcem. Jak udało się tego dokonać? Do pana Mariusza dzwoniłem od czterech lat, próbując go ściągnąć najpierw do Jastrzębia na mecz charytatywny, który tam organizowaliśmy z drużyną policjantów. Wtedy się nie udało, bo było dziecko w drodze. Dzwoniłem w ubiegłym roku, żeby go ściągnąć do Bielska, ale też było to nierealne ze względu na terminy. W tym roku udało się, gdy pan Mariusz był w pobliskich Mysłowicach i mógł to połączyć z przyjazdem do Bielska-Białej. Nie jest więc łatwo sprowadzić znaną osobę na zajęcia z dziećmi? Gwiazdy świecą bardzo jasno, ale są gdzieś daleko. Ale pan Mariusz jest osobą bardzo otwartą. Za każdym razem kiedy nie mógł do nas przyjechać, posyłał koszulkę, zdjęcia czy krążki ze swoimi podpisami, żeby przynajmniej w takiej formie wspomóc prowadzone przez nas dzieła charytatywne. Jakie zajęcia fundacja Drachma prowadzi na lodowisku w hali pod Dębowcem? To tak zwana zabawa z krążkiem. Chcemy, aby dzieci i młodzież z Bielska-Białej i okolic miały możliwość poślizgania się na lodzie. Z krążkiem, bo wtedy nauka jazdy na łyżwach przebiega bardzo szybko. Nie myślimy o tym, jak ułożyć nogi do skrętu czy przy przyspieszeniu, ale o tym, jak przejąć krążek, jak się dobrze zabawić. Ile osób bierze udział w takich zajęciach i czy są to głównie chłopcy? Przez szkółkę przewinęło się już ponad sto osób, średnio w zajęciach uczestniczy młodych ludzi. Są to zarówno chłopcy jak i dziewczęta, których jest około 15. Najmłodszy uczestnik zajęć ma 6 lat, najstarszy 34. Jesteśmy otwarci na wszystkich, nie liczy się stopień umiejętności jazdy na łyżwach, bo tego się można szybko nauczyć. W zajęciach naszej szkółki uczestniczą też podopieczni dwóch świetlic środowiskowych i wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii. Jak często odbywają się zajęcia i czy można do nich dołączyć w każdej chwili? Można przyjść w każdym momencie. Zajęcia mamy w poniedziałki i środy od godziny W ferie zajęcia będą codziennie, przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do To pora bardzo poranna, ale dla tych, którzy chcą się bawić z krążkiem to nie jest przeszkoda. Oprócz tego można się na ślizgawce pojawiać o innych porach. Uczestnicy naszej szkółki przynajmniej dwa razy w tygodniu przyjeżdżają pod Dębowiec po południu czy wieczorem. Można do nich dołączyć. Zanim jeszcze rozpoczną się ferie chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Bielska-Białej i okolic na krótką wycieczkę do Cieszyna. W najbliższą sobotę, bo to będzie historyczny moment dla Drachmy i Bielska-Białej. Po raz pierwszy bowiem, drużyna utworzona tutaj z adeptów zabawy z krążkiem wystąpi w profesjonalnym turnieju drużyn amatorskich na lodzie, organizowanym przez naszą fundację w Cieszynie, gdzie jest lodowisko przygotowane do tego, by przyjąć hokeistów w sposób bezpieczny i atrakcyjny. Podczas turnieju będą też zabawy dla kibiców, będą rzuty karne, występy dzieci, atrakcje dla wszystkich. Jeśli już zapraszamy, powiedzmy od której coś będzie się działo w sobotę na lodowisku w Cieszynie. Zaczynamy o godzinie 8.00, zakończenie planujemy o Finałowy mecz, w którym Drachma zmierzy się z czarnymi Panterami z Jastrzębia i Cieszyna, odbędzie się o Mam nadzieję, że puchar prezesa Skok Piast trafi w nasze ręce. A potem już ferie. Co trzeba mieć, żeby do was dołączyć? Własne łyżwy, kij hokejowy, kask? Trzeba przede wszystkim mieć dobre chęci. Jeśli nie mamy łyżew, na lodowisku pod Dębowcem jest wypożyczalnia. Należy kupić bilet wstępu na ślizgawkę. W ramach tego biletu wypożyczamy ochraniacze na łokcie i kolana, kask oraz kij, zapewniamy też ubezpieczenie i opiekę trenerską. Skąd fundacja ma na to wszystko pieniądze? Działamy według zasady Robin Hooda. Zabieramy bogatym, żeby dawać biednym. Bogatym nie dzieje się jednak krzywda, są nawet szczęśliwi. Zazwyczaj chcą zrobić coś dobrego, tylko trzeba im to umożliwić. Jest mnóstwo dobrych ludzi, którzy nas wspierają w zakupie sprzętu, biletów na przejazd czy wejście do obiektów sportowych. Bardzo ważnym źródłem utrzymania fundacji jest też 1% z odpisów podatkowych. Wszystkich zapraszamy więc na lodowisko, gdzie jest ksiądz jednym z trenerów. Tak. Uprawnienia trenerskie zdobyłem w Czechach, razem z kolegą z drużyny Czarnych Panter i teraz razem prowadzimy zajęcia. Oprócz tego, że zapraszamy na lodowisko, zapraszam też na stronę fundacji Tam znaleźć można informacje o szczegółach naszej działalności. FM GROUP Polska Profesjonalne dobieranie zapachów dla kobiet

5 WYDARZENIA Kurier radia BIELSKO 5 Region Łatwiej o paszport Zmieniły się przepisy paszportowe. Nowelizacja ustawy o dokumentach paszportowych wprowadziła trzy zasadnicze zmiany. Wnioski o wydanie dokumentu możemy obecnie składać w dowolnym wydziale paszportowym w kraju, bez względu na miejsce zameldowania czy stałego zamieszkania. W tym samym urzędzie będzie można też odebrać nowy paszport. Można ubiegać się o wydanie paszportu tymczasowego także w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą czy zawodową. Możliwe jest ponadto otrzymanie tzw. drugiego paszportu. To dobra informacja dla turystów, którzy odwiedzają skonfliktowane ze sobą kraje. W związku z nowelizacją ustawy, nastąpią również zmiany organizacyjne w organach przyjmujących wnioski paszportowe i wydających paszporty. Obecnie w województwie śląskim wnioski paszportowe można składać w Śląskim Urzędzie Wojewódz- kim w Katowicach oraz w 17 terenowych punktach paszportowych, zlokalizowanych, m.in. Pszczynie, Tychach czy Żywcu. Odbiór gotowego dokumentu jest jednak możliwy jedynie w oddziale paszportowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz w pięciu terenowych delegaturach paszportowych: w Bielsku-Białej, Częstochowie, Bytomiu, Gliwicach i Rybniku. Tak będzie do końca marca tego roku. Potem nastąpi zmiana. Do końca czerwca powstaną nowe jednostki paszportowe wojewody śląskiego. W 12 miastach: Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, Rybniku, Sosnowcu, Bielsku-Białej, Częstochowie, Tarnowskich Górach, Jastrzębiu Zdroju, Tychach, Żorach i Zawierciu - będzie można złożyć wniosek paszportowy i odebrać paszport. Pawka Kandydat na premiera u studentów W minioną sobotę w Bielsku- Białej przebywał prof. Piotr Gliński, kandydat PiS na premiera rządu technicznego. Przyjechał na zaproszenie posła Stanisława Szweda, po południu spotkał się z mieszkańcami miasta, wcześniej był gościem Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, gdzie wygłosił dla studentów wykład zatytułowany Kapitał społeczny jako fundament sprawnego państwa. Odpowiadał też na pytania. Piotr Gliński jest profesorem socjologii i magistrem ekonomii oraz wykładowcą akademickim, w latach był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Po sobotnim wykładzie wiemy na pewno, że potrafi zainteresować słuchaczy. Kapitał społeczny mamy w Polsce bardzo niski. Na tle europejskim plasujemy się na szarym końcu, na poziomie Portugalii, krajów leżących bardziej na południu Europy niż Czechy czy Węgry. Jesteśmy mniej więcej trzy razy słabsi jeśli chodzi o natężenie kapitału społecznego niż kraje skandynawskie i dwa razy słabsi niż kraje rozwinięte. To olbrzymia dysfunkcja, która jest barierą także dla polskich reform mówił w sobotę Piotr Gliński. Przekonywał, że nie zreformuje się kraju, jeśli nie zmieni się deficytu kapitału społecznego, jaki mamy w Polsce. Brak tego kapitału powoduje, że nie potrafimy wspólnotowo współpracować przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów. Mamy niedobór wspólnotowego rozwiązywania problemów, natomiast dość dobrze sobie radzimy jeśli chodzi o indywidualne scenariusze dostosowawcze. Potrafimy każdy system oswoić, wypracować dostosowawcze działania indywidualne lub w ramach grupy czy kliki. Znacznie gorzej wychodzi nam to na poziomie wspólnotowym, szczególnie w odniesieniu do dobra publicznego. Podczas gdy w społeczeństwie amerykańskim, na przykład, bardzo źle jest odbierane rabunkowe podejście do wspólnego dobra, jak choćby jazda na gapę, w Polsce tego rodzaju praktyki nie są potępiane. Konsekwencją jest to, że wiele naszych instytucji jest mniej sprawnych, bo nie możemy oprzeć ich działania na założeniu, że ludzie będą się racjonalnie zachowywali wobec siebie, zgodnie z normami zaufania i regułami wzajemności. Rodzajem podsumowania wykładu było przedstawienie dwunastu warunków, ukazujących jak profesor wyobraża sobie sprawne państwo. Potem gość konkludował: Bez rozwoju wymiaru obywatelskiego, bez rozwoju i reformy sieci organizacji obywatelskich, które mają w pewnym sensie wyręczać, a na pewno uzupełniać funkcje państwa, nie będziemy mieli sprawnego państwa. Na zakończenie słuchacze sobotniego wykładu pytali prof. Glińskiego, między innymi, o to czy układając się z PiS nie bał się, że wyjdzie jak Zabłocki na mydle, jakie są szanse na funkcjonowanie państwa obywatelskiego we współczesnej demokracji w Polsce? Gość odpowiadał, że jego relacje z władzami PiS są oparte wyłącznie na zaufaniu, a jego funkcjonowanie z życiu publicznym jest oparte na jego życiorysie, na przemyśleniach. Zapewniał, że zawsze był i będzie niezależny, więc bardzo możliwe, że nawet jutro rozstanie się z tą siłą polityczną, która poprosiła go o zaistnienie w życiu publicznym. Szanse funkcjonowania państwa obywatelskiego profesor ocenia jako realne. Trzeba o nim mówić, trzeba zbudować sprzyjający mu system. To nie jest ani drogie, ani niemożliwe. Trzeba przede wszystkim przełamać opór polityków, którzy nie bardzo chcą być kontrolowani. Przy okazji warto wiedzieć, że obecny prof. Gliński trenował dżudo i wspinał się, również w Himalajach. Dziś amatorsko biega, także na nartach. Od ponad 40 lat żegluje. Mieszka w Warszawie. Jest żonaty, ma córkę. Jego brat Robert to znany reżyser. NET

6 6 Kurier radia BIELSKO FOTOREPORTAŻ 150. rocznica Powstania Styczniowego w naszym obiektywie Policjanci podsumowali udany ubiegły rok Katowice to jedno z najbezpieczniejszych miast w województwie śląskim. Współczynnik przestępstw stwierdzonych na 100 tys. mieszkańców jest niższy od wskaźnika dla dużych aglomeracji miejskich wynika z podsumowania pracy bielskiej policji za 2012 rok. W ubiegłym roku pion kryminalny bielskiego garnizonu uzyskał najlepsze wyniki w rankingu 32 śląskich komend. Spadło zagrożenie kradzieżami pojazdów, przestępczością rozbójniczą, włamaniami i kradzieżami. Nastąpił wzrost skuteczności zwalczania przestępczości kryminalnej w siedmiu podstawowych kategoriach. W 2012 roku bielscy policjanci przeprowadzili łącznie ponad 8,3 tys. postępowań przygotowawczych w formie śledztw i dochodzeń. Ustalono blisko 6,5 tys. sprawców przestępstw. W policyjnym areszcie zatrzymano ponad 1,1 tys. osób, a 169 tymczasowo aresztowano. Policja zatrzymała 460 osób poszukiwanych. W naradzie podsumowującej wyniki pracy policji uczestniczyli m.in. prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult, zastępca starosty bielskiego Grzegorz Szetyński, kierownictwo lokalnych prokuratur oraz przedstawiciele innych służb mundurowych. Pawka Kryształowy Laur dla Jana Olbrychta Złodzieje z Czech grasowali w centrum handlowym Złodziejski duet w rękach bielskich policjantów. 41-letni Czech i jego 34-letnia wspólniczka, podejrzani są o liczne kradzieże sklepowe, za co mogą trafić za kratki na pięć lat. Mężczyzna wpadł na gorącym uczynku w sklepie sportowym przy ul. Mostowej, gdy próbował ukraść markowe spodnie warte kilkaset złotych. Ochroniarze odzyskali skradzioną odzież i przekazali rabusia w ręce policjantów. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany mężczyzna miał wspólniczkę. Zatrzymali kobietę, a w czasie przeszukania jej bagażu odnaleźli markową odzież, którą złodziejska para skradła w innych sklepach centrum handlowego. Kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do policyjnego aresztu. Usłyszeli już zarzuty kradzieży, za co mogą trafić do więzienia nawet na pięć lat. Pawka Wymienią bruk na nowy Przebudowa ciągu ulic Orkana i Waryńskiego na bielskiej starówce rozpocznie się wiosną tego roku. Inwestycja potrwa dwa lata. Rozpoczniemy od robót na ulicy Waryńskiego mówi Wojciech Waluś, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku- Białej. Z ulic zniknie stary nierówny bruk, w jego miejsce pojawi się nowa, także brukowana, nawierzchnia, wybudowane zostanie odwodnienie. Koszt całej dwuletniej inwestycji to ok. 2 mln zł. W tym roku realizowana będzie jeszcze jedna nowa inwestycja drogowa w mieście. Przebudowana zostanie ulica Pikowa. To droga boczna od ul. Górskiej w dzielnicy Straconka. Największą inwestycją w Bielsku- Białej jest obecnie kontynuacja budowy połączenia ul. Partyzantów z ul. Żywiecką. FRI Jan Olbrycht wyróżniony został Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji przyznawanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Uroczysta gala podczas której wręczono Laury odbyła się już po raz 21. Diamentowymi, Kryształowymi, Platynowymi oraz Złotymi Laurami nagrodzone zostały nieprzeciętne osobowości oraz firmy, instytucje i organizacje wyróżniające się aktywnością w procesie tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do europejskich standardów. Jan Olbrycht, poseł Parlamentu Europejskiego i były burmistrz Cieszyna, wyróżniony został Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Najbardziej prestiżowa z nagród, Diamentowy Laur, powędrowała do Janusza Lewandowskiego, komisarza europejskiego ds. programowania finansowego i budżetu. Laureatami Złotych Laurów zostali między innymi: burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian Błachut i prezydent Tychów Andrzej Dziuba. Łącznie nagrodzono 63 osoby, firmy i instytucje. Do tej pory laury trafiły do ponad 720 osób. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in.: Jose Manuel Barroso, Lech Wałęsa, Władysław Bartoszewski, czy Vaclav Havel. Pawka

7 FOTOREPORTAŻ Kurier radia BIELSKO 7 W Porąbce odbyły się w niedzielę powiatowe uroczystości z okazji 150. rocznicy Powstania Styczniowego. Były poczty sztandarowe i przedstawiciele organizacji z Bielska- Białej, powiatu bielskiego, Cieszyna i Pszczyny. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową na ścianie kaplicy św. Urbana, na której napis głosi: Bohaterom Powstania Styczniowego. W miejscowym domu kultury można oglądać pokonkursową wystawę plastyczną. W Kozach i Bielsku- Białej młodzież wysłuchała wykładów historyka, prof. Wojciecha Roszkowskiego. TEKST SPONSOROWANY Poznaj zalety ekojazdy W sytuacji, gdy korzystanie z samochodu dla wielu stało się koniecznością, zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym, jednym z elementów walki ze zmianami klimatycznymi oraz stale rosnącymi cenami paliw stał się ecodriving (ekojazda) nowoczesna filozofia jazdy pozwalająca na optymalne wykorzystanie rozwiązań technologicznych stosowanych we współczesnych samochodach. Dzięki prostym zasadom stosowanym w codziennej jeździe możemy zmniejszyć koszty związane z eksploatacją pojazdu przede wszystkim zużycie paliwa (nawet do 30%), przyczynić się do redukcji emisji spalin oraz poziomu hałasu, w znacznym stopniu poprawiając bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Drobna korekta stylu jazdy w oparciu o proste reguły sprawi, że jazda stanie się płynna i mniej stresująca, a zarazem dynamiczna. Komisja Europejska, angażując środki na rozpowszechnienie idei ekojazdy w krajach członkowskich, kładzie duży nacisk na edukację kierowców, dążąc do tego, aby każda osoba zdająca egzamin praktyczny na prawo jazdy wykazywała się umiejętnościami w tym zakresie. Obecnie w 13 państwach Europy realizowany jest projekt ECOWILL, który ma za zadanie wdrożyć zasady ekojazdy w proces szkolenia kandydatów na kierowców oraz osób posiadających prawo jazdy. Polskim partnerem w projekcie jest Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowowiejskiej 21/25 (www.kape.gov.pl). We współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii SA realizatorem projektu na terenie Bielska - Białej jest Ośrodek Szkolenia Kierowców PRODRIVE, który wspólnie z Biurem Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego, w ramach akcji chroni klimat prowadzi nabór na bezpłatne i częściowo dotowane kursy ekojazdy dla mieszkańców Bielska-Białej. Kurs, trwający min, prezentuje sztukę ekojazdy pozwalającą zaoszczędzić nawet 1l paliwa na 100 km wydłużając tym samym podróż na jednym baku o ok. 100 km!! Ośrodek prowadzi również nabór na kursy prawa jazdy kat B. w oparciu o zasady ekojazdy, z częściowym dofinansowaniem w ramach projektu ECOWILL. Wszelkie informacje dotyczące szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy na kursy znajduje się na stronie bielsko.pl. Liczba kursów jest ograniczona. Strumień Foto: Sławomir Leśków Przybędzie miejsc parkingowych Strumień wzbogaci się o nowe miejsca parkingowe. Powstaną przy ul. Podwale oraz u zbiegu ulic Młyńskiej i Osiedlowej. Gmina jest w trakcie przygotowania procedury przetargowej. Utworzenie nowych miejsc postojowych jest możliwe dzięki funduszom unijnym. Gmina zdobyła środki za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Żabi Kraj, w ramach projektu Poprawa infrastruktury komunikacji poprzez utworzenie miejsc postojowych i parkingowych Żywiec w gminie Strumień. Projekt przewiduje utworzenie ponad 50 nowych miejsc postojowych wraz ze stanowiskami dla osób niepełnosprawnych. Będzie realizowany do końca roku. Prace ruszą po wyłonieniu wykonawcy zadania. Pawka Prezydenci trzech państw pod Grojcem W Żywcu gościli w sobotę prezydenci Polski Bronisław Komorowski, Republiki Czeskiej Václav Klaus i Republiki Słowackiej Ivan Gašparovič. Podczas nieoficjalnej wizyty zwiedzili Muzeum Browaru i spotkali się z przedstawicielami Grupy Żywiec. W spotkaniu uczestniczyli też lokalni samorządowcy, burmistrz Żywca Antoni Szlagor, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Greń, starosta żywiecki Andrzej Zieliński, przewodniczący rady Powiatu Edward Płonka oraz Marian Knapek, radny powiatu żywieckiego. Na zakończenie wizyty prezydenci Polski, Czech i Słowacji odwiedzili Stary i Nowy Zamek w Żywcu. Jak informuje rzecznik żywieckiego magistratu, Tomasz Tereteka, prezydenci podpisali się pod pozdrowieniami i życzeniami dla mieszkańców Żywiecczyzny. Jest to pamiątka historyczna, ponieważ w ponad 700-letniej historii miasta nie zdarzyło się gościć jednocześnie aż trzech prezydentów zapewnia Terteka. AW Foto: Jarosław Deka arch. UM Żywiec

8 8 Targi Edukacyjne już po raz jedenasty Na 29 i 30 stycznia zaplanowano tegoroczne Targi Edukacyjne. Organizowana są już po raz jedenasty przez Bielskie Biuro Promocji i Wystaw Astra. Odbędą się tradycyjnie w hali BKS pryz ul. Rychlińskiego. Do udziału zgłosiło się ponad 80 szkół gimnazjalnych, średnich, policealnych oraz wyższych. W czasie trwania targów organizowany jest konkurs dla odwiedzających targi uczniów i osób. Można będzie wygrać szereg cennych nagród m. in. tablet, kursy językowe, zaproszenia do teatru i kina oraz inne. Targom towarzyszą ciekawe prelekcje i seminaria, których prelegentami są eksperci i fachowcy m. in. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Poradni Psychologicznych i innych instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym. Targi Edukacyjne w Bielsku- Białej są ważnym wydarzeniem na Podbeskidziu, o czym świadczy z roku na rok powiększająca się liczba wystawców z różnych rejonów Polski. Zwiększa się także frekwencja odwiedzających targi uczniów szkół gimnazjalnych, średnich, rodziców oraz osób chcących pogłębić swoją wiedzę. Prze- prowadzane co roku sondaże wykazują, że z ofertą edukacyjną chcą się zapoznać nie tylko mieszkańcy Bielska-Białej, okolicznych miast i gmin, ale również ze Śląska oraz województwa małopolskiego informuje Eugeniusz Kropka, prezes Biura Promocji i Wystaw Astra. W poprzedniej edycji targów swoją ofertę zaprezentowało około 100 placówek edukacyjnych, a stoiska odwiedziło 8 tysięcy osób. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. W oba dni targi odwiedzać można od 9.00 do Zaprezentują się na nich gimnazja, szkoły zawodowe, szkoły średnie, szkoły policealne, szkoły wyższe, placówki kształcenia pozaszkolnego, ośrodki szkoleniowe i doradcze kształtowanie ścieżki kariery, szkoły językowe. Będą też sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne, wydawnictwa edukacyjne. Na stoiskach targowych można będzie poznać najnowsze propozycje placówek edukacyjnych, uzyskać informacje bezpośrednio u przedstawicieli szkół, skorzystać z pakietu materiałów informacyjnych. Kadra, studenci i uczniowie obsługujący stoiska chętnie udzielą informacji i rozwieją wszelkie wątpliwości. Targi Edukacyjne to niepowtarzalna okazja, aby w jednym miejscu i w krótkim czasie poznać oraz porównać oferty wielu szkół i uczelni, uzyskać praktyczne porady i konsultacje. Dużą atrakcją targów będą pokazy, prezentacje i występy artystyczne szkół na scenie ustawionej w hali wystawowej. Pozwoli to z zapoznaniem się z możliwościami, jakie szkoły proponują dla uczniów i studentów w czasie pozalekcyjnym w celu rozwijania swojej osobowości, zainteresowań i pasji. NET EDUKACJA - PROMOCJA Bielski Tyszkiewicz wśród zwycięzców konkursu Milion złotych zdobyła Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza za napisanie najlepszego programu nauczania na kierunku Kosmetologia. To wygrana w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W konkursie nagrodzono 62 kierunki studiów, prowadzone przez 37 uczelni z 17 polskich miast. Bielski Tyszkiewicz znalazł się w ścisłej czołówce, na 5. miejscu wśród wszystkich uczelni. Tuż za AGH czy Uniwersytetem Warszawskim. Konkurs pokazał, że nasze uczelnie potrafią uczyć nowocześnie i reagują na wyzwania, jakie stawia przed nimi rozwijająca się wiedza oraz rynki pracy zapewnia prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Zwycięskie wydziały mogą przeznaczyć otrzymany w ramach dotacji podmiotowej 1 mln zł na doskonalenie oferty dydaktycznej, np. sfinansowanie nowoczesnych technik i narzędzi stosowanych LO - Jesteś chory?! - Nie masz czasu?! - Pracujesz?! - Pracujesz za granicą?! - Mieszkasz na wsi lub w mieście?! i nie masz wykształcenia, A MASZ INTERNET! TO KLIKNIJ I DZWOŃ podczas wykładów i ćwiczeń, pokrycie kosztów praktyk zawodowych dla studentów czy lepsze przygotowanie wykładowców akademickich. Trudno wyrazić mi radość i satysfakcję. Jesteśmy niewielką uczelnią lokalną, która swoim programem zdystansowała duże akademickie uczelnie. Świadczy to o właściwie przyjętej strategii rozwoju. Ranga wydarzenia jest ogromna. Prestiż, promocja i co ważne środki finansowe na dalszy rozwój. Nagroda zwieńczyła nasze wieloletnie działania projakościowe zmierzające do upraktyczniania kierunku. Dała nadzieję i wiarę, że to co robimy ma ogromny sens. Możemy zrobić wspólnie dla studentów program czyniący ich konkurencyjnymi na rynku pracy mówi Ewa Madoń, prorektor ds. strategii i rozwoju Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza. Zgłoszone w konkursie wnioski oceniał powołany przez minister nauki i szkolnictwa wyższego zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Marciniaka. Szczegóły na: dla dorosłych w 1,5 r , , Nauczyciele przyjdą do Ciebie, do domu!!! DOMENA Zapraszamy na kursy: Pracownika ochrony Komputerowy Ochrona imprez masowych: Samoobrona dla kobiet

9

10 EDUKACJA - PROMOCJA 10 Olimpijczyk odwiedził szkołę w Wapienicy Brązowy medalista Igrzysk Paraolimpijskich Ateny 2004, Tomasz Hamerlak, był gościem uczniów Szkoły Podstawowej nr 32 w bielskiej Wapienicy. Spotkanie odbyło się w ramach cyklicznych Spotkań z ciekawymi ludźmi. Tomasz Hamerlak to rodowity bielszczanin obecnie mieszkający w Bystrej. Sport uprawia zawodowo od 16 lat. Po chorobie nowotworowej i amputacji nogi, poważnie zajął się sportem. Jego pasją i sposobem na życie są wyścigi na wózkach. W reprezentacji Polski jest od 1998 roku. Ma na koncie wiele tytułów mistrzowskich, a także brązowy medal Igrzysk Paraolimpijskich Trwa rekrutacja na ATH Zima to okres rekrutacji na niektóre studia w Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej. Dotyczy to przyjęć na bezpłatne studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kilku kierunkach technicznych i wynika z 3,5-letniego okresu studiów I stopnia na tych kierunkach. I tak Wydział Budowy Maszyn i Informatyki prowadzi obecnie nabór na studia II stopnia na kierunku zarządzania i inżynieria produkcji, z kolei Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku na kierunkach inżynieria środowiska i włókiennictwo. Zajęcia rozpoczną się wraz z początkiem semestru letniego. Więcej informacji o studiach można znaleźć na ath.bielsko.pl. MŁ Ateny Wyścigi na wózkach to moje życie, to moja pasja mówi Tomasz Hamerlak. W wyniku choroby nowotworowej straciłem nogę i to właśnie zdopingowało mnie do tego, aby znaleźć nowy cel w życiu. Wtedy zacząłem się interesować sportem. Najpierw pływaniem, a potem wyścigami. Tomasz Hamerlak spotkał się z dziećmi, by zachęcić je do pokonywania trudności i dbania o rozwój fizyczny. Zawód sportowca wiąże się z wieloma wyrzeczeniami i ciężką pracą. Sportowcy stanowią wzór dla dzieci i młodzieży, która wchodząc w dorosłe życie często szuka autorytetu. Dzięki temu mają oni niezwykłą łatwość w przekazywaniu informacji młodym ludziom, które mogą pozytywnie wpłynąć na ich dalszy rozwój. Stąd też wziął się pomysł zaproszenia Tomasza Hamerlaka do naszej szkoły mówi Łukasz Sikora, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 32 oraz inicjator wydarzenia. Podczas wizyty olimpijczyka uczniowie mogli obejrzeć ciekawy teledysk o osobach niepełnosprawnych osiągających znaczące sukcesy w różnych dyscyplinach. Wielką atrakcją okazała się możliwość wzięcia do ręki medalu olimpijskiego. Zainteresowaniem cieszył się również wózek, który można było zobaczyć z bliska. Był także czas na pytania. Uczniowie zaciekawieni byli przede wszystkim sukcesami sportowymi gościa oraz tym, jak wygląda jego trening. Na koniec każdy uczeń mógł otrzymać autograf od swojego idola. Grzegorz Wójtowicz Spotkanie z historią informatyki W czwartek, 24 stycznia, o godz zapraszamy do ATH na nietypowe spotkanie z historią informatyki. Wykładom ekspertów towarzyszyć będzie wystawa dawnego sprzętu IT. Spotkanie z historią informatyki rozpocznie się w holu na IV piętrze głównego gmachu uczelni (budynek L). Program przewiduje wykład Jerzego S. Nowaka z sekcji historycznej Polskiego Towarzystwa Informatyki, konkurs wiedzy z historii informatyki, a także prezentację starych komputerów oraz innych akcesoriów branży IT, zgromadzonych przez Stowarzyszenie Miłośników Informatyki. Dla miłośników starych gier komputerowych przewidziano nie lada atrakcję. Przez cały czas spotkaniu towarzyszyć będzie turniej gier na wycofanych już ze zwykłego funkcjonowania komputerach. Spotkanie organizują Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH, Akademickie Centrum Informatyki i koło naukowe Inżynier na miarę XXI wieku wraz z Oddziałem Górnośląskim Polskiego TowarzystwaInformatykiorazStowarzyszeniem Miłośników Zabytków Informatyki. Harmonogram: Otwarcie spotkania godz Wystąpienie prezesa Górnośląskiego oddziału PTI dr Adriana Kapczyńskiego oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Miłośników Zabytków Techniki godz Wykład Jerzego s. Nowaka z sekcji historycznej PTI godz Konkurs wiedzy z historii informatyki godz Prezentacja eksponatów Stowarzyszenia Miłośników Informatyki (stare komputery i akcesoria IT) godz R OFERTA DYDAKTYCZNA Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia WYDZIAŁ EKONOMII studia stacjonarne I stopnia II stopnia WYDZIAŁ FINANSÓW I UBEZPIECZEŃ studia niestacjonarne I stopnia II stopnia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ zarządzanie bezpieczeństwem publicznym zarządzanie strategiczne w organizacjach non-profit public relations w organizacjach strategie społecznej odpowiedzialności GOSPODARKA TURYSTYCZNA studia stacjonarne I stopnia II stopnia studia stacjonarne I stopnia II stopnia studia niestacjonarne I stopnia II stopnia bankowość i finanse międzynarodowe doradztwo finansowe finanse i inwestycje finanse i rynek ubezpieczeń gospodarowanie nieruchomościami inżynieria finansowa rachunkowość WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA kierunek i specjalność kierunek i specjalność studia niestacjonarne I stopnia II stopnia zarządzanie zasobami ludzkimi FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA GOSPODARKA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE kierunek i specjalność finanse ochrony zdrowia zarządzanie w ochronie zdrowia gospodarowanie zasobami w ochronie zdrowia ZARZĄDZANIE Bielski Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny ul. Dworkowa 5, tel.: , więcej na

11 Dodatek POLSAT TVP HIT NA PONIEDZIAŁEK Ktoś całkiem obcy (Perfect Stranger) Polsat 22:05, Reżyseria: James Foley Obsada: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Gary Dourdan, Kathleen Chalfant, Richard Portnow, Nicki Dziennikarka ledcza Rowena Price podejrzewa, e za mierci jej przyjació ki stoi wa na osobisto ze wiata reklamy, Harrison Hill. Aby to udowodni, postanawia przenikn do jego rodowiska. Z pomoc zauroczonego w niej asystenta zostaje Katherin, pracownic agencji Hilla, oraz Weronik, kobiet, która prowadzi z nim internetowy irt. Sprawy komplikuj si, gdy Rowena niespodziewanie odkrywa, e nie tylko ona zmienia to samo. Od tej chwili rozpoczyna desperack walk o ycie. POLSAT - HIT NA PONIEDZIAŁEK Liberator (Under Siege) Polsat 20:00, Reżyseria: Andrew Davis Obsada: Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Damian Chapa, Troy Evans, Patrick O Neal, Gary Busey, Erika Eleniak Casey Ryback, w przesz o ci wyborowy agent do zada specjalnych, wiedzie spokojne ycie kucharza okr towego na statku USS Missouri. Za oga przygotowuje si do obchodów urodzin kapitana, na których zagra zespó Williama Straniksa, a z tortu wyskoczy dziewczyna Playboya. Zamiast striptizu kapitana czeka jednak inna, mniej przyjemna niespodzianka. Straniks bowiem zamierza zabi Adamsa, aby przej przewo ony pod pok adem tajny adunek nuklearny i w ten sposób szanta owa prezydenta USA. ycie za ogi uratowa mo e tylko Casey. PONIEDZIAŁEK TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN 05:20 Telezakupy 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda poranna 08:09 Polityka przy kawie 08:30 Król Maciuś Pierwszy (2) - serial 08:40 Magiczne przygody misia Ruperta (52) 08:50 Telezakupy 09:30 Dzika Polska (160) - dokument 09:55 Dzika Polska (158) - dokument 10:30 Operacja Życie (10) 11:00 Okrasa łamie przepisy 11:30 Moda na sukces 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:35 Planeta Ziemia (4) 13:35 Jaka to melodia? 14:10 Jaka to melodia? 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:20 Wójt roku :25 Nad rozlewiskiem (9) 16:25 Moda na sukces 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Klan (2391) - serial 18:25 Elżbieta Jaworowicz. Tak było - tak jest 18:45 Galeria - serial 19:10 Noddy w krainie zabawek (40) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Droga do Rio - magazyn 20:10 Pogoda 20:20 Oszuści - teatr, Polska :40 Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu - rozrywka, 22:05 Narkolepsja jak zły sen - dokument 23:05 Dynastia Tudorów (4) - serial, USA/Kanada/Irlandia :10 Rozmowy o miłości - film obyczajowy 01:45 Naszaarmia.pl 02:15 Narkolepsja jak zły sen - dokument, Wielka Brytania :45 Sportowa niedziela 09:10 Bre Banca Lannutti Cuneo - Itas Diatec Trentino 11:00 Z archiwum TVP 11:15 Telezakupy 11:40 Puchar Świata w Kitzbühel 12:45 Mistrzostwa Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie w Sanoku 14:30 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii 16:10 Zwarcie - magazyn TVP SPORT 05:35 Przerwa w nadawaniu 06:00 Telezakupy 06:35 Złotopolscy (17) 07:05 M jak miłość (130) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:55 Lokatorzy (304) 11:30 Telezakupy 12:00 Coś dla Ciebie (33) - publicystyka, 12:30 Tancerze (19) - serial, Polska :25 Barwy szczęścia (866) - serial 14:00 Współczesna rodzina (19) 14:35 Maria - film 15:45 Panorama - kraj 16:00 Pogoda 16:05 Rodzinka.pl (67) 16:35 Rodzinka.pl (68) 17:05 Republika Doyle ów (14) - serial 17:50 Miss Polonia: prezentacja finalistek (1) 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram - wiadomości sportowe, 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Współczesna rodzina (19) 19:55 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze 20:05 Barwy szczęścia (867) - serial 20:40 M jak miłość (961) 21:35 Kulisy serialu M jak miłość 21:45 Tomasz Lis na żywo (193) - publicystyka, 22:50 Magia kłamstwa (16) - serial, USA :45 Iran i Zachód (1) - dokument, Wielka Brytania :50 Oficer (4) - serial, Polska :55 Tomasz Lis na żywo (193) - publicystyka, 16:40 Puchar Świata w Kitzbühel 17:45 Wielkie chwile polskiego futbolu - 18:45 Polpharma Starogard Gdański - Kotwica Kołobrzeg 21:05 Manchester United - Sporting Braga - piłka nożna 23:05 Sportowy wieczór 23:20 Po bandzie - magazyn 23:45 Polpharma Starogard Gdański - Kotwica Kołobrzeg 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Przygody Animków (95) - serial, USA :00 Pinky i Mózg (50) - serial, USA :30 Scooby Doo (4) - serial, USA :00 Czarodziejki (70) - serial, USA :00 Dopóki śmierć nas nie rozłączy (22) - serial, USA :30 Świat według Kiepskich (380) - serial, 11:00 Dlaczego ja? (103) - serial, Polska :00 Szpilki na Giewoncie (9) - serial 13:00 Dom nie do poznania 14:00 Pierwsza miłość (1632) - serial 14:45 Trudne sprawy (40) 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (85) 17:00 Dlaczego ja? (343) 18:00 Pierwsza miłość (1633) - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (318) 20:00 Liberator - film sensacyjny, USA/ Francja :05 Ktoś całkiem obcy - thriller, USA :20 Układy (9) - serial, USA :25 Układy (10) - serial 02:30 Zagadkowa noc (1038) - rozrywka, Polska Interaktywny program z mnóstwem ciekawych zagadek i quizów matematyczno-logiczno-językowych. Widzowie mają szansę wziąć udział w zabawie i wygrać nagrody pieniężne. 07:00 Świat w pigułce 07:35 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 07:55 Wyprawy Corwina 08:50 W klatce czasu 09:20 Katastrofy w przestworzach 10:20 Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka - komedia 12:20 Na straży prawa 12:45 Telezakupy 14:20 Jedz i bądź sexy 14:50 Ostatnie pięć kilogramów 15:20 Ślubne SOS TV SILESIA 05:00 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku (2013) - talk show, Polska 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi (648) - serial, Polska :00 Dzień dobry TVN 11:05 Co za tydzień 11:40 Sąd rodzinny (86) - serial, Polska 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (560) - serial, Polska :40 Ostry dyżur (13) - serial, USA :45 Ukryta prawda (87) - serial, 15:50 W-11 wydział śledczy (574) - serial, Polska :30 Rozmowy w toku (2014) 17:25 Detektywi (884) 18:00 Ukryta prawda (88) 19:00 Fakty 19:30 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! Program prezentujący opinie i komentarze na temat najciekawszych i najbardziej sensacyjnych wydarzeń ostatnich dni. Poruszane są kontrowersyjne tematy 20:05 Na Wspólnej (1701) - serial, 20:45 W-11 wydział śledczy (746) - serial, Polska :30 Sekrety chirurgii (8) - rozrywka, 22:30 Top Gear, Wielka Brytania :35 Lekarze (8) - serial, 00:35 Detektyw Monk (10) - serial, USA :35 Uwaga! 01:50 Arkana magii (819) - rozrywka, 15:50 Silesia Cafe 17:10 Flesz Silesia 17:12 Schlesien Journal 17:30 Informator miejski 17:45 Silesia Informacje 18:00 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:25 Niesamowite historie - dokument 20:55 Katastrofy w przestworzach 21:55 Przepraszam, czy tu biją? - film sensacyjny 00:00 Na tropie zbrodni 00:35 Gdzie wtedy byłeś? Dodatek WTOREK TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN 05:20 Telezakupy 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda poranna 08:08 Polityka przy kawie 08:25 Noddy w krainie zabawek (43) 08:35 Bali (6) - serial 08:55 Opowiedz nam coś, Milu (34) 09:00 Telezakupy 09:35 Planeta Ziemia (4) - dokument 10:35 Rok w ogrodzie 11:00 Plebania (1419) 11:30 Moda na sukces 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:30 Planeta Ziemia (5) - dokument 13:30 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2391) - serial 14:30 Galeria - serial 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:20 Wójt roku :25 Blondynka (12) 16:25 Moda na sukces 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Klan (2392) - serial 18:25 Prawdziwe życie - publicystyka 18:45 Galeria - serial 19:10 Pomysłowy Dobromir (17) 19:30 Wiadomości 20:00 Sport 20:05 Droga do Rio - magazyn 20:10 Pogoda 20:20 Po prostu. Program Tomasza Sekielskiego - publicystyka, 21:25 Wszystko przed nami (59) - serial, 21:50 Wszystko przed nami (60) - serial, 22:25 Zemsta (4) - serial, USA :15 Seks, kasa i kłopoty (7) - serial, USA :05 Seks, kasa i kłopoty (8) - serial, USA :05 Telezakupy 08:45 Polpharma Starogard Gdański - Kotwica Kołobrzeg 10:50 Zwarcie - magazyn 11:15 Telezakupy 11:35 Po bandzie - magazyn 12:00 Bre Banca Lannutti Cuneo - Itas Diatec Trentino 13:55 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii 15:25 Puchar Świata w Kitzbühel - narciar- 05:55 Telezakupy 06:35 Złotopolscy (18) - serial, Polska :05 M jak miłość (131) - serial, Polska :00 Pytanie na śniadanie 10:40 Przygody pana Michała (1) - serial 11:15 Telezakupy 11:50 Ołtarze - dokument, 12:20 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze (25) 12:35 Tancerze (20) 13:40 Barwy szczęścia (867) - serial 14:10 Współczesna rodzina (20) 14:40 Iran i Zachód (1) - dokument, 15:45 Panorama - kraj 16:00 Pogoda 16:10 M jak miłość (961) 17:05 Republika Doyle ów (15) - serial 17:50 Miss Polonia: prezentacja finalistek (2) 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:40 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Współczesna rodzina (20) 19:55 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze (32) 20:05 Barwy szczęścia (868) - serial, 20:40 M jak miłość (962) - serial, 21:35 Kulisy serialu M jak miłość (698) - dokument, 21:45 Magazyn Ekspresu Reporterów 22:50 Pałac - dokument, 23:55 Na linii strzału (17) - serial, USA :50 Lalka (3) - serial, Polska :20 Magazyn Ekspresu Reporterów TVP SPORT TV SILESIA stwo alpejskie 16:30 Celtic Glasgow - FC Barcelona - piłka nożna 18:30 Najpiękniejsza gra (1) - magazyn 19:05 Polska - Urugwaj - piłka nożna 21:25 Puchar Króla - piłka nożna 23:30 Sportowy wieczór - wiadomości sportowe, 23:50 Puchar Świata w Kitzbühel - narciarstwo alpejskie 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Przygody Animków (96) - serial, USA :00 Pinky i Mózg (51) 08:30 Scooby Doo (5) 09:00 Czarodziejki (71) 10:00 Dopóki śmierć nas nie rozłączy (23) 10:30 Świat według Kiepskich (381) 11:00 Dlaczego ja? (104) 12:00 Szpilki na Giewoncie (10) - serial, Polska :00 Dom nie do poznania (164) - rozrywka, USA :00 Pierwsza miłość (1633) - serial 14:45 Trudne sprawy (41) 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (86) 17:00 Dlaczego ja? (344) 18:00 Pierwsza miłość (1634) - serial, 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (319) 20:05 W cywilu - film sensacyjny, USA :55 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (6) - serial, USA :55 Głębia - film przygodowy, USA :25 Zagadkowa noc (1039) - rozrywka,. Interaktywny program z nagrodami z mnóstwem ciekawych zagadek i quizów matematyczno-logiczno - językowych. 07:00 Świat w pigułce 07:35 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 07:55 Wyprawy Corwina 08:50 W klatce czasu 09:20 Katastrofy w przestworzach - serial 10:20 Człowiek z M-3 - komedia, Polska :20 Na straży prawa 12:45 Telezakupy 14:20 Jedz i bądź sexy 14:50 Ostatnie pięć kilogramów 15:20 Ślubne SOS 15:50 Silesia Cafe 05:00 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku (2014) - talk show, Polska 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi (649) - serial, Polska :00 Dzień dobry TVN 11:05 Na Wspólnej (1701) - serial, 11:40 Sąd rodzinny (87) - serial, Polska 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (561) - serial, Polska :40 Ostry dyżur (14) - serial, USA :45 Ukryta prawda (88) - serial, 15:50 W-11 wydział śledczy (746) - serial, Polska :30 Rozmowy w toku (2015) - talk show, Polska 17:25 Detektywi (847) - serial, Polska :00 Ukryta prawda (89) - serial, 19:00 Fakty 19:30 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1702) - serial, 20:45 W-11 wydział śledczy (756) - serial, 21:30 Agenci NCIS: Los Angeles (13) - serial, USA :30 Agenci NCIS: Los Angeles (14) - serial, USA :30 Kuba Wojewódzki (1) - talk show, 00:30 The Event - Zdarzenie (12) - serial, USA :25 Uwaga! 01:40 Arkana magii (820) - rozrywka,. Wróżki odpowiadają na pytania widzów. 17:10 Flesz Silesia Informacje 17:12 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 17:30 Informator miejski 17:45 Silesia Informacje 18:00 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:25 Niesamowite historie 20:55 Katastrofy w przestworzach 21:55 Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy - komedia muzyczna, Polska :00 Na tropie zbrodni 00:35 Gdzie wtedy byłeś? POLSAT - HIT NA WTOREK W cywilu (The Marine) Polsat 20:05, Reżyseria: John Bonito Obsada: John Cena, Robert Patrick, Kelly Carlson, Anthony Ray Parker, Abigail Bianca, Jerome Ehlers, O cer marines, John Triton, niedawno zosta zwolniony ze s u by. Zwierzchnikom nie spodoba o si to, e odmówi wykonania rozkazu, cho dzia aj c na w asn r k, zako czy akcj powodzeniem. By y o nierz s dzi, e teraz jego ycie znacznie si uspokoi, a pi kna ona Kate nie b dzie ju dr e o niego. Wojskowa emerytura okazuje si jednak gorsza od s u by. Grupa z odziei diamentów podczas ucieczki bierze zak adnika. Jest nim Kate. Zrozpaczony John wyrusza jej ladem przez pustkowia Po udniowej Karoliny. POLSAT - HIT NA WTOREK Głębia (The Deep) Polsat 22:55, Reżyseria: Peter Yates Obsada: Dick Anthony Williams, Jacqueline Bisset, Nick Nolte, Robert Shaw, Earl Maynard, Robert Tessier, Bob Minor Para zakochanych, Gail Berke i David Sanders, beztrosko sp dza wakacje na Bermudach. Którego dnia, nurkuj c w ród koralowych raf wpadaj na szcz tki zatopionego transportowca, w którym znajduj stary medalion i osobliwie wygl daj c ampu k. Zaraz potem zaczyna si nimi interesowa rzekomy kolekcjoner, który chce odkupi fiolk. Poniewa sprawa staje si nadzwyczaj intryguj ca, Gail i David postanawiaj j wyja ni. Mimo pomocy innych nie b dzie to atwe.

12 Dodatek TVP TVP 1 - HIT 1 - HIT NA PONIEDZIAŁEK NA ŚRODĘ Świat to za mało (The World Is Not Enough) TVP 1 20:20, Obsada: Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert Carlyle, Denise Richards, Robbie Coltrane, Desmond Llewelyn, John Cleese James Bond ma ustali, kto zabi sir Roberta Kinga, w a ciciela szybów naftowych i strategicznych linii przesy u surowców. Agent 007 musi ochrania córk o ary, Elektr, spadkobierczyni King Enterprises. Tymczasem do akcji wkracza terrorysta Renard, który planuje zniszczenie ruroci gów oraz przej cie bomby neutronowej i adunku plutonu. Bond dociera jego tropem do Turcji. Okazuje si, e Renard ukry bomb we wn trzu ruroci gu. James zaczyna si domy la, kto jest mocodawc Renarda. TVP 1 - HIT NA ŚRODĘ Sekta (The Skulls) TVN 21:30, Reżyseria: Rob Cohen Obsada: Joshua Jackson, Paul Walker, Hill Harper, Leslie Bibb, Christopher McDonald, Steve Harris, William Petersen Pochodz cy z robotniczej rodziny Luke McNamara chcia by po uko czeniu college u studiowa prawo na Uniwersytecie Harvarda. Ma nadziej, e przyst pienie do tajnej organizacji studenckiej pomo e mu w realizacji tego marzenia. Ch opak zaprzyja nia si z jednym z cz onków, Calebem. Seria nieszcz liwych wypadków, szczególnie za samobójstwo przyjaciela, sprawiaj, e Luke zaczyna docieka prawdy o stowarzyszeniu, którego jest cz onkiem. Ch opak dociera do dowodów obci aj cych Littena Mandrake a, prezesa organizacji. TVP 1 05:20 Telezakupy 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda poranna 08:08 Polityka przy kawie 08:30 Noddy w krainie zabawek (44) 08:40 Stacyjkowo (43) 08:55 Telezakupy 09:30 Planeta Ziemia (5) - dokument 10:30 Cudowne miejsca 11:00 Plebania (1420) 11:30 Moda na sukces 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:30 Planeta Ziemia (6) - dokument 13:30 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2392) - serial 14:30 Galeria - serial 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:20 Wójt roku :25 Blondynka (13) 16:25 Moda na sukces 16:50 Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? 17:55 Klan (2393) - serial 18:25 Prawdziwe życie 18:45 Galeria - serial 19:15 Przygody Bolka i Lolka (45) - serial 19:30 Wiadomości 20:00 Sport - wiadomości sportowe, 20:04 Droga do Rio - magazyn 20:10 Pogoda 20:20 Świat to za mało - film sensacyjny, USA/Wielka Brytania :35 Przebłysk jutra (9) - serial, USA :30 Przebłysk jutra (10) - serial, USA :25 Szczęśliwy brzeg - film obyczajowy, Polska :05 Życie na podglądzie - dokument, 02:35 Notacje (30) - dokument, Polska 08:05 Telezakupy 08:45 Puchar Króla - piłka nożna 10:50 Najpiękniejsza gra (1) - magazyn 11:35 Mój najcenniejszy medal - magazyn 11:45 Telezakupy 12:00 Polpharma Starogard Gdański - Kotwica Kołobrzeg - koszykówka 14:05 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii - piłka ręczna 15:35 Puchar Świata w ŚRODA TVP SPORT TVP 2 POLSAT TVN 05:20 Telezakupy 06:00 Złotopolscy (19) - serial, Polska :35 Złotopolscy (20) - serial, Polska :05 M jak miłość (132) - serial, Polska :00 Pytanie na śniadanie 10:40 Przygody pana Michała (2) - serial 11:15 Telezakupy 11:50 Ukryte życie Jezusa - dokument 12:45 Tancerze (21) 13:45 Barwy szczęścia (868) - serial 14:20 Współczesna rodzina (21) 14:45 Wytańczyć marzenia - dokument 15:45 Panorama - kraj 16:00 Pogoda 16:10 M jak miłość (962) 17:05 Republika Doyle ów (16) - serial 17:50 Miss Polonia: prezentacja finalistek 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram - wiadomości sportowe, 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Współczesna rodzina (21) 19:55 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze (33) 20:05 Barwy szczęścia (869) - serial, 20:40 Na dobre i na złe (509) - serial, 21:40 Na dobre i na złe - kulisy (5) - dokument, 21:45 Wariat na wolności - komedia, USA :35 Reporter Polski 00:15 Powrót do życia (32) - serial, USA :10 Korzenie Europy (1) - dokument, Polska :15 Reporter Polski 02:50 Trzeci - film obyczajowy, Polska 2004 Kitzbühel - narciarstwo alpejskie 16:40 Borussia Dortmund TV - piłka nożna 17:45 TS Wisła Can-Pack Kraków - Rivas Ecópolis Madryt - koszykówka 20:00 Złote chwile polskiego sportu - magazyn 20:45 Najpiękniejsza gra (2) - magazyn 23:30 Sportowy wieczór 23:50 TS Wisła Can-Pack Kraków - Rivas Ecópolis Madryt 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 The Looney Tunes Show (1) - serial 08:00 Pinky i Mózg (52) 08:30 Miś Yogi (62) 08:40 Miś Yogi (63) 08:50 Miś Yogi (64) 09:00 Czarodziejki (72) 10:00 Dopóki śmierć nas nie rozłączy (24) 10:30 Świat według Kiepskich (382) 11:00 Dlaczego ja? (105) 12:00 Szpilki na Giewoncie (11) - serial 13:00 Dom nie do poznania 14:00 Pierwsza miłość (1634) - serial 14:45 Trudne sprawy (42) 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (87) - serial, Polska :00 Dlaczego ja? (345) - serial, 18:00 Pierwsza miłość (1635) - serial, 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (320) 20:00 Świat według Kiepskich (273) - serial, Polska :35 Wolna chata - komedia, USA :30 Idiokracja - komedia, USA :10 Mój najlepszy przyjaciel - komedia, Francja Catherine nie wierzy, że jej arogancki i zarozumiały wspólnik François umiałby się z kimkolwiek zaprzyjaźnić. Proponuje mu więc zakład. Jeśli w ciągu 10 dni znajdzie przyjaciela, zatrzyma kosztowną grecką wazę. 07:25 Bajkowa TVS 10:10 Muzyczny relaks 11:05 Propozycje do Muzycznego relaksu - muzyka 11:20 Wyprawy Corwina - dokument 12:15 Świat na talerzu Andrew Zimmerna 13:15 Emily Richards: Czas przebaczenia - romans, Niemcy :05 Lady s Club 15:35 Urządzeni 16:10 Koncert życzeń 17:10 Śląskie od kuchni TV SILESIA 05:00 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku (2015) - talk show, Polska 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi (650) - serial, Polska :00 Dzień dobry TVN 11:05 Na Wspólnej (1702) - serial, 11:40 Sąd rodzinny (88) - serial, Polska 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (562) - serial, Polska :40 Ostry dyżur (15) - serial, USA :45 Ukryta prawda (89) - serial, 15:50 W-11 wydział śledczy (756) - serial, 16:30 Rozmowy w toku (2016) - talk show, Polska 17:25 Detektywi (859) - serial, Polska :00 Ukryta prawda (90) - serial, 19:00 Fakty 19:30 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1703) - serial, 20:45 W-11 wydział śledczy (748) - serial, Polska :30 Sekta - thriller, USA/ Kanada :35 Prawo Agaty (23) - serial, 00:40 Agenci NCIS: Los Angeles (13) - serial, USA :35 Uwaga! 01:50 Arkana magii (821) - rozrywka, 17:45 Silesia Informacje 18:05 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:25 Tygodniowy finał Listy śląskich szlagierów - muzyka 22:15 Śląskie od kuchni 22:50 Koncert życzeń 23:50 Muzyczny relaks - muzyka 00:45 Propozycje do Muzycznego relaksu - muzyka 01:00 Program ezoteryczny - rozrywka 02:30 Świat w pigułce Dodatek NIEDZIELA TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN 05:10 Telezakupy 05:50 W labiryncie (15) 06:25 W labiryncie (16) 07:00 Msza św. 08:00 Tydzień 08:25 EURO przeżyjmy to jeszcze raz 08:55 Ziarno 09:30 LOL:-) - dla dzieci 10:05 Witaj, siostrzyczko - film obyczajowy 11:50 Między ziemią a niebem 12:00 Anioł Pański 12:15 Między ziemią a niebem 12:50 Tour de Pologne w Trentino - magazyn 13:15 Wszystko przed nami (57) - serial 13:40 Wszystko przed nami (58) - serial 14:10 Puchar Świata w Vikersund 16:35 Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu - rozrywka, 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Ojciec Mateusz (28) - serial, Polska :20 Jaka to melodia? 19:00 Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:00 Droga do Rio - magazyn 20:05 Pogoda 20:20 Nad rozlewiskiem (9) - serial, 21:20 August Rush - melodramat, USA :20 Dziewczyna na plusie - film obyczajowy 00:55 Kroniki domowe - dramat obyczajowy.okolice Krakowa, połowa lat pięćdziesiątych. Mały Olo wspomina opowieści krążące w rodzinie na temat jego narodzin. 09:05 Puchar Świata w Kitzbühel - narciarstwo alpejskie 10:05 Puchar Świata w Kitzbühel - narciarstwo alpejskie 11:45 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii - piłka ręczna 13:20 Puchar Świata w Kitzbühel - narciarstwo alpejskie 14:50 Mistrzostwa Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie w Sanoku 05:40 Przerwa w nadawaniu 05:50 Słowo na niedzielę 06:05 Bliskie i groźne spotkania Steve a (16) - dokument, Wielka Brytania :40 Ostoja 07:20 M jak miłość (960) - serial, 08:10 Barwy szczęścia (865) - serial, 08:45 Barwy szczęścia (866) - serial, 09:15 Kultura, głupcze (59) 09:55 Rodzina surykatek - dokument 10:55 Wojciech Cejrowski - boso przez świat 11:25 Makłowicz w podróży 11:55 Czyste szaleństwo - komedia, USA :00 Familiada 14:30 Ja to mam szczęście! - 14:50 Janosik (9) - serial 15:50 Na dobre i na złe (508) - serial 16:55 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii - piłka ręczna 19:30 Kabaret Moralnego Niepokoju - rozrywka :05 Moby Dick - serial, Austria/ Niemcy :20 Głęboka woda (6) - serial, Polska :15 Kocham kino (215) - kultura, 23:50 WOK - wszystko o kulturze (87) - kultura, 00:40 Stańko+ (3) - muzyka, 01:40 Na koniec świata - dramat psychologiczny, Polska 1999 TVP SPORT TV SILESIA 16:45 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii 18:50 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii 19:35 Zwarcie - magazyn 20:05 Bre Banca Lannutti Cuneo - Itas Diatec Trentino - siatkówka 22:00 Puchar Świata w Kitzbühel 23:00 Sportowa niedziela 23:25 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii 05:00 Wstawaj! Gramy! (2177) - rozrywka, 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 The New Scooby Doo Movies (4) - serial, USA :15 Gang Misia Yogi (4) - serial, USA :45 Pinky i Mózg (51) - serial, USA :15 Scooby Doo (5) - serial, USA :45 The Looney Tunes Show (2) - serial, USA :15 Jaskiniowcy (1) - serial, USA :45 Bogus - mój przyjaciel na niby - komediodramat, USA :00 Mężowie i żona - komedia, USA :30 Uzbrojony i niebezpieczny - komedia sensacyjna, USA :10 Świat według Kiepskich (79) - serial, Polska :45 Pamiętniki z wakacji - serial, Polska :50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Państwo w państwie 20:00 CSI: Kryminalne zagadki Miami (21) - serial, USA :00 CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku (18) - serial, USA :00 Kości (9) - serial, USA :00 Instynkt mordercy (9) - serial, USA :00 Detektyw Amsterdam (4) - serial, USA :00 Puchar Polski w siatkówce mężczyzn - finał - siatkówka 07:00 Świat w pigułce 07:35 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 07:55 Wyprawy Corwina 08:50 W klatce czasu 09:20 Katastrofy w przestworzach - serial, Kanada :20 Jak to się robi - komedia, Polska :20 Na straży prawa 12:45 Telezakupy 14:20 Jedz i bądź sexy 14:50 Ostatnie pięć kilogramów 15:20 Ślubne SOS 05:35 Uwaga! 05:55 Mango - Telezakupy 08:00 Maja w ogrodzie 08:25 Akademia ogrodnika 08:30 Dzień dobry TVN 11:00 Smakuj świat z Pascalem 11:35 Co za tydzień 12:05 Mam talent (9) - rozrywka,. Piąta edycja konkursu talentów, w którym uczestnicy walczą o sympatię widzów i uznanie jurorów. Nie zabraknie emocji - Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Robert Kozyra oceniać będą niezwykłe pokazy artystyczne. Wśród uczestników znajdą się m. in. iluzjoniści, akrobaci, piosenkarze i tancerze. 13:55 Prawo Agaty (23) - serial, 14:55 Lekarze (8) - serial 15:55 Agent Cody Banks - film przygodowy, USA/Kanada :00 Ugotowani (13) 19:00 Fakty 19:25 Sport - wiadomości 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Specjalista - film sensacyjny, Peru/ USA :15 Zaginiony w akcji III - film sensacyjny, USA Weteran wojny w Wietnamie, pułkownik Braddock, przez dwanaście lat był przekonany, że jego żona zginęła. Przypadkiem Braddock dowiaduje się od misjonarzy, że kobieta żyje i samotnie wychowuje ich syna. 00:20 MasterChef (9) - rozrywka, 01:25 Uwaga! 01:40 Arkana magii 15:50 Silesia Cafe 17:10 Flesz Silesia Informacje 17:12 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 17:30 Informator miejski 17:45 Silesia Informacje 18:00 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:25 Niesamowite historie 20:55 Katastrofy w przestworzach - serial 21:55 Lalka - dramat obyczajowy, Polska :00 Na tropie zbrodni 00:35 Gdzie wtedy byłeś? TVN - HIT NA NIEDZIELĘ Specjalista (The Specialist) TVN 20:00, Obsada: Sylvester Stallone, Sharon Stone, James Woods, Rod Steiger, Eric Roberts, Mario Ernesto Sánchez, Sergio Doré Jr. Przed laty May by a wiadkiem mierci rodziców, którzy zostali zamordowani przez kuba sk mafi. Przysi g a wtedy, e sprawcy zostan ukarani, przez lata y a my l o krwawej zem cie na gangsterskiej rodzinie Leon. Zleceniodawc egzekucji sprzed lat jest Leo. May uwodzi jego syna i dzi ki temu udaje jej si przenikn do rodziny. Dziewczyna op tana dz odwetu spotyka znanego specjalist od materia ów wybuchowych. Ray Quick ulega jej czarowi. Zostaje uwik any w jej plany wyrównania rachunków z Kuba czykami. TVN - HIT NA NIEDZIELĘ Agent Cody Banks (Agent Cody Banks) TVN 15:55, Reżyseria: Harald Zwart Obsada: Frankie Muniz, Hilary Duff, Angie Harmon, Keith David, Cynthia Stevenson, Arnold Vosloo, Daniel Roebuck Cody Banks jest typowym nastolatkiem z dobrej ameryka skiej rodziny. CIA zakwalifikowa a go do tajnego programu szkolenia m odych agentów. Szkolenie jednak to nie zabawa. Agent Banks wkrótce otrzymuje pierwsze powa ne zadanie. Ojciec Natalie Connors, jednej ze szkolnych kole anek, jest naukowcem. CIA podejrzewa doktora o wspó prac z pewn organizacj podejrzan o dzia alno terrorystyczn. Cody ma poderwa dziewczyn i pozna tajemnice jej ojca. Okazuje si jednak, e nie b dzie to atwe.

13 Dodatek CZWARTEK TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN 05:20 Telezakupy 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda poranna 08:08 Polityka przy kawie 08:30 Marta mówi! (33) 08:55 Telezakupy 09:30 Planeta Ziemia (6) - dokument 10:30 My, wy, oni 11:05 Plebania (1421) 11:30 Moda na sukces 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:30 Himalaje - dokument 13:30 Jaka to melodia? 14:00 Klan (2393) - serial 14:30 Galeria - serial 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:20 Wójt roku :25 Przystań (1) - serial 16:25 Moda na sukces 16:50 Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 17:00 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:20 Jaka to melodia? 17:50 Klan (2394) - serial, 18:25 Prawdziwe życie - publicystyka 18:40 Galeria - serial, 19:10 Mikołajek (1) - serial, Francja :30 Wiadomości 20:00 Sport - wiadomości sportowe, 20:05 Droga do Rio - magazyn 20:10 Pogoda 20:30 Ojciec Mateusz (29) - serial, Polska :25 Sprawa dla reportera - dokument, 22:20 Anatomia prawdy (5) - serial, USA :15 Zagubieni (5) - serial, USA :10 Futro - komedia, Polska/Niemcy :05 Sprawa dla reportera - dokument, 02:55 Notacje (63) 08:00 Telezakupy 08:35 Puchar Króla - piłka nożna 10:40 Najpiękniejsza gra (2) - magazyn 11:10 Telezakupy 11:35 Zwarcie - magazyn 12:05 TS Wisła Can-Pack Kraków - Rivas Ecópolis Madryt 14:00 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii 15:30 Puchar Świata w Kitzbühel - narciarstwo alpejskie 05:55 Telezakupy 06:35 Złotopolscy (21) - serial, Polska :05 M jak miłość (133) 08:00 Pytanie na śniadanie 10:50 Przygody pana Michała (3) - serial 11:25 Telezakupy 12:00 Pożyteczni.pl (50) 12:30 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze 12:40 Tancerze (22) 13:40 Barwy szczęścia (869) - serial 14:10 Współczesna rodzina (22) 14:40 Sekrety dzikiej Amazonii (1) - dokument 15:45 Panorama - kraj 16:00 Pogoda 16:10 Na dobre i na złe (509) - serial 17:05 Republika Doyle ów (17) - serial 17:50 Miss Polonia: prezentacja finalistek 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu - rozrywka, 19:30 Współczesna rodzina (22) 19:55 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze (35) 20:05 Barwy szczęścia (870) - serial, 20:40 Dr House (146) - serial, USA :35 Dr House (147) - serial, USA :35 Noi Albinoi - dramat obyczajowy, Islandia/Wielka Brytania/Dania :15 Miejsce wśród gwiazd - dokument, Holandia :20 Polska śmierć - film sensacyjny, Polska 1995 TVP SPORT TV SILESIA 16:30 Puchar Króla - piłka nożna 18:35 Borussia Dortmund TV 19:50 Z archiwum TVP 20:10 Mistrzostwa Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie w Sanoku 22:00 Wielkie chwile polskiego futbolu 23:00 Sportowy wieczór - wiadomości 23:20 Bre Banca Lannutti Cuneo - Itas Diatec Trentino 01:10 Z archiwum TVP 05:00 Wstawaj! Gramy! 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Przygody Animków 08:00 Pinky i Mózg (53) 08:30 Gang Misia Yogi (4) 09:00 Czarodziejki (73) 10:00 Dopóki śmierć nas nie rozłączy (25) 10:30 Świat według Kiepskich (383) 11:00 Dlaczego ja? (106) 12:00 Szpilki na Giewoncie (12) - serial, Polska :00 Dom nie do poznania 14:00 Pierwsza miłość (1635) - serial, 14:45 Trudne sprawy (43) - serial, 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (88) - serial, Polska :00 Dlaczego ja? (346) - serial, 18:00 Pierwsza miłość (1636) - serial, 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (321) 20:00 Miłość w Seattle - melodramat, USA/ Kanada :10 Korowód - film obyczajowy, Polska :45 Candy - melodramat, Australia Sydney. Początkujący poeta Dan zakochuje się z wzajemnością w ślicznej Candy, czuje się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Rodzice dziewczyny, zdolnej malarki, nie pochwalają tego związku. Dan jest uzależniony od heroiny. Bierze ją również Candy. 07:00 Świat w pigułce 07:35 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 07:55 Wyprawy Corwina 08:50 W klatce czasu 09:20 Katastrofy w przestworzach - serial 10:20 Żona dla Australijczyka - komedia 12:20 Na straży prawa 12:45 Telezakupy 14:20 Schlesien Journal 14:50 Ostatnie pięć kilogramów 15:20 Ślubne SOS - dokument 05:00 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku (2016) - talk show, Polska 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi (651) - serial, Polska :00 Dzień dobry TVN 11:05 Na Wspólnej (1703) - serial, 11:40 Sąd rodzinny (89) - serial, Polska 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (563) - serial, Polska :40 Ostry dyżur (16) - serial, USA :45 Ukryta prawda (90) - serial, 15:50 W-11 wydział śledczy (748) - serial, Polska :30 Rozmowy w toku (2017) - talk show, Polska 17:25 Detektywi (895) - serial, Polska :00 Ukryta prawda (91) - serial, 19:00 Fakty 19:30 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:05 Na Wspólnej (1704) - serial, 20:45 W-11 wydział śledczy (777) - serial, Polska :30 Kuchenne rewolucje (5) - rozrywka, 22:30 Przynęta - film sensacyjny, Kanada/ Australia/USA :55 Agenci NCIS: Los Angeles (14) - serial, USA :50 Uwaga! 02:05 Arkana magii (822) - rozrywka, 15:50 Silesia Cafe 17:10 Flesz Silesia Informacje 17:12 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 17:30 Gość TVS 17:45 Silesia Informacje 18:00 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:25 Niesamowite historie 20:55 Katastrofy w przestworzach 21:55 Smażalnia story - komedia, Polska :00 Na tropie zbrodni 00:35 Gdzie wtedy byłeś? TVP 2 - HIT NA CZWARTEK Noi Albinoi (Nói albínói) TVP 2 22:35, Reżyseria: Dagur Kári Obsada: Tómas Lemarquis, Leó Gunnarsson, Elín Hansdóttir, Anna Fridriksdóttir, Hjalti Rögnvaldsson Noi ma siedemna cie lat, ale z powodu oryginalnej urody albinosa wygl da na wi cej. Do typowego nastolatka bardzo mu jednak daleko. Nie chce chodzi do szko y, za to fenomenalnie radzi sobie z kostk Rubika i zaskakuj co du o wie o Kirkegaardzie. Ch opak nie znosi miejsca, w którym mieszka. Zim wioska zostaje odci ta od wiata przez nieg i staje si bia ym wi zieniem. Uwi ziony w nim Noi pustk próbuje bezskutecznie wype ni marzeniami, lenistwem, drobnymi kradzie ami, a wreszcie uczuciem do poznanej na stacji benzynowej Iris. POLSAT - HIT NA CZWARTEK Korowód Polsat 22:10, Reżyseria: Jerzy Stuhr Obsada: Jan Frycz, Karolina Gorczyca, Aleksandra Konieczna, Kamil Maćkowiak, Katarzyna Maciąg, Maciej Stuhr, Matylda Baczyńska Student Bartek zarabia jako owca sensacji, które sprzedaje prasie brukowej. Ch opak uczyni z oszustwa i cwaniactwa yciow strategi. Pewnego dnia Bartek znajduje w poci gu porzucony telefon. Rusza tropem w a ciciela, licz c na zdobycie sensacyjnego materia u. Odebranie telefonu rozpoczyna seri zaskakuj cych wydarze, w które zostanie uwik anych kilka obcych sobie osób. Wszyscy zaanga owani w histori - ona i córka w a ciciela komórki, dziewczyna Bartka czy poznana Ula, do której ch opak zaczyna co czu, maj swoje sekrety. Dodatek POLSAT - HIT NA SOBOTĘ Skowyt V: Przebudzenie (Howling V: The Rebirth) Polsat 00:30, Reżyseria: Neal Sundstrom Obsada: Philip Davis, Victoria Catlin, Elizabeth Shé, Ben Cole, William Shockley, Mark Sivertsen Kontynuacja kultowego horroru, którego akcja rozgrywa si w starym rumu skim zamku. W XV wieku ród wilko aków pope ni tu samobójstwo, by uwolni wiat od swojej obecno ci. Jednak nie wszyscy jego cz onkowie zgin li. Pi set lat pó niej grupa obcych sobie ludzi zostaje zaproszona na zamek, przez jego obecnego w a ciciela, hrabiego Istvana, który chce odnale potomka wilko aka, który ocala. Jest nim jeden z przyby ych go ci. Wkrótce wilko ak, zaczyna zabija kolejne osoby... TVN - HIT NA SOBOTĘ Diukowie Hazzardu (The Dukes of Hazzard) TVN 22:15, Reżyseria: Jay Chandrasekhar Obsada: Johnny Knoxville, Seann William Scott, Burt Reynolds, Jessica Simpson, Willie Nelson, Alice Greczyn, Kuzyni Bo i Luke Duke owie mieszkaj w Hazzard County, gdzie wiod rozrywkowe ycie, cz sto wchodz c w kon ikt z szeryfem. Kiedy okazuje si, e ich farm, wraz z ca ym miasteczkiem, chce wykupi skorumpowany delegat rz dowy, Boss Hoggie, Bo i Luke postanawiaj wzi sprawy w swoje r ce. W walce o rodzinne dobro niezwykle pomocni oka si kuzynka Daisy, wuj Jesse i dodge charger z 1969 roku. Utrzymanie farmy wcale nie b dzie proste i b dzie ob towac w liczne po cigi i fortele. SOBOTA TVP 1 05:15 Telezakupy 06:00 W labiryncie (13) 06:30 W labiryncie (14) 07:00 Dlaczego? Po co? Jak? 07:15 Las bliżej nas 07:30 Rok w ogrodzie 08:00 Naszaarmia.pl 08:25 Dora poznaje świat (37) 08:55 SpongeBob Kanciastoporty (37) 09:25 Superninja (10) 10:00 Jak to działa? 11:00 Chłopi (7) - serial 11:55 Galeria (142) 12:25 Galeria (143) 12:50 Galeria (144) 13:25 Galeria (145) 13:55 Małpi gang (8) - dokument, Holandia :30 Okrasa łamie przepisy 15:00 Złota sobota (7) - rozrywka, Polska :35 Puchar Świata w Vikersund - narciarstwo klasyczne 16:55 Teleexpress 17:05 Puchar Świata w Vikersund 18:05 Nad rozlewiskiem (8) - serial 19:00 Tabaluga (27) 19:30 Wiadomości 19:55 Sport 20:05 Pogoda 20:20 Twierdza - film sensacyjny, USA :45 Zaginiony skarb Wielkiego Kanionu - film fantastyczny, Kanada :25 Moja Angelika - dramat obyczajowy, Polska :05 Kocie ślady - film kryminalny, Polska W Zakopanem działa szajka przemytników drogich kamieni, wykorzystująca w swojej przestępczej działalności zagranicznych turystów. 08:20 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii - piłka ręczna 09:50 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii - piłka ręczna 11:20 Puchar Świata w Kitzbühel 13:05 Ja, Herminator - magazyn, Polska :45 Sport w TVP - obrazki z wystawy (1) 14:40 Mistrzostwa Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie w Sanoku TVP SPORT TVP 2 POLSAT TVN 06:00 Czterdziestolatek (7) - serial, Polska :00 M jak miłość (959) - serial, 08:00 Pytanie na śniadanie 10:40 Barwy szczęścia (863) - serial, 11:15 Barwy szczęścia (864) - serial, 11:45 Rodzinka.pl (58) - serial, 12:25 Bitwa na głosy (7) - rozrywka, 13:20 Bliskie i groźne spotkania Steve a (16) - dokument, Wielka Brytania :00 Familiada - rozrywka, 14:40 Rodzinka.pl (67) - serial, 15:10 Rodzinka.pl (68) - serial, 15:45 Alternatywy 4 (8) - 16:45 Słowo na niedzielę 17:00 Hity kabaretu Neo-Nówka 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:45 Pogoda 18:55 Postaw na milion - kulisy (45) - dokument, 19:05 Postaw na milion (45) - rozrywka 20:05 Kabaretowa Noc Listopadowa (3) -kabaretowy program rozrywkowy, 21:10 Matrix, czyli 1000 kabaretowych światów - rozrywka, Polska :15 I stanie się koniec - thriller, USA :25 Prawie najlepszy - komedia, USA :05 Wirus - film sensacyjny, Polska/ Francja/Wielka Brytania :15 Mistrzostwa Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie w Sanoku 18:50 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii 21:30 Puchar Świata w Kitzbühel 22:30 Zwarcie - magazyn 23:00 Sportowy wieczór 23:20 Mistrzostwa Świata w wyścigach motocyklowych na lodzie w Sanoku 01:10 Przerwa w nadawaniu 05:00 Wstawaj! Gramy! (2176) - rozrywka, 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15 The New Scooby Doo Movies (3) - serial, USA :15 Miś Yogi (62) - serial, USA :25 Miś Yogi (63) - serial, USA :35 Miś Yogi (64) - serial, USA :45 Pinky i Mózg (50) - serial, USA :15 Scooby Doo (4) - serial, USA :45 The Looney Tunes Show (1) - serial, USA :15 Ewa gotuje 10:45 Weekend z Polsatem 12:10 Dom nie do poznania (255) - rozrywka, USA :10 Dom nie do poznania (256) 14:00 Jumanji - film fantastyczny, USA :15 Dlaczego ja? (142) 17:15 Trudne sprawy (18) 18:15 Imperium disco polo 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (317) 20:05 Medalion - komedia sensacyjna, USA/ Hongkong :55 Conan barbarzyńca - film fantastyczny, USA :30 Skowyt V: Przebudzenie - horror, Wielka Brytania :30 Zagadkowa noc (1037) - rozrywka, Polska Interaktywny program z nagrodami z mnóstwem ciekawych zagadek i quizów matematyczno-logicznojęzykowych. 07:10 Bajkowa TVS 10:05 Weekend z TVS 10:15 Wyprawy Corwina - dokument 11:10 Weekend z TVS 11:20 Tygodniowy finał Listy śląskich szlagierów - muzyka 13:10 Weekend z TVS 13:20 Śląskie od kuchni 13:55 Urządzeni 14:25 Autozwiad 14:45 W klatce czasu - dokument 15:15 Bonanza (131) - serial, USA 1963 TV SILESIA 05:35 Uwaga! 05:55 Mango - Telezakupy 08:00 Kobieta na krańcu świata (2) - dokument, 08:30 Dzień dobry TVN 10:55 Na Wspólnej (1697) - serial, 11:20 Na Wspólnej (1698) - serial, 11:45 Na Wspólnej (1699) - serial, 12:05 Na Wspólnej (1700) - serial, 12:40 Ugotowani (12) - rozrywka, Polska :40 MasterChef (9) - rozrywka, 14:45 Kobieta na krańcu świata (3) - dokument, 15:20 Top Gear 16:25 Smakuj świat z Pascalem 17:00 Sekrety chirurgii (7) - dokument 18:00 Kuchenne rewolucje (4) - rozrywka, 19:00 Fakty 19:25 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:35 Pogoda 19:45 Uwaga! 20:00 Poznaj mojego tatę - komedia, USA :15 Diukowie Hazzardu - komedia, USA/Australia :30 Bagno - horror, Kanada :15 Uwaga! Program prezentujący opinie i komentarze na temat najciekawszych i najbardziej sensacyjnych wydarzeń ostatnich dni. Poruszane są kontrowersyjne tematy, np. korupcja, afery gospodarcze. 02:30 Arkana magii (817) 16:15 Koncert życzeń 17:15 Kuchnia po śląsku 17:45 Silesia Informacje 18:05 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:25 W klatce czasu - dokument 20:55 Niesamowite historie - dokument 21:25 Katastrofy w przestworzach 22:25 Na straży prawa - dokument 23:00 Nawiedzone domy 23:55 Koncert życzeń 01:00 Program ezoteryczny

14 tel.: MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ SWOICH STUDIO DAR Cyfrowa agencja reklamy Pozycjonowanie PONIEDZIAŁEK PIĄTEK Wiadomości i prognoza pogody: od 6.00 do co godzinę oraz o 6.30 i Wiadomości sportowe radia BIELSKO: 6.45 i 7.45 Wiadomości dla kierowców: o poranku: 7.15, 7.45, 8.15, 8.45 popołudniu: 14.15, 14.45, 15.15, Wiadomości kulturalne: o Audycje: POLSKA NOC 8.47 GOŚĆ DNIA 9.20 KONCERT ŻYCZEŃ Z KWIATKIEM KURSY WALUT PŁYTA TYGODNIA JARMARK (we wtorki i czwartki MOTO JARMARK) TELEFON SMS TREŚĆ: JARMARK, NUMER: , KOSZT: 9ZŁ + VAT KONCERT ŻYCZEŃ Z KWIATKIEM GIEŁDA PRACY PŁYTA TYGODNIA MASZ TO JAK W RADIU GALAKTYKA CODZIENNA LISTA PRZEBOJÓW GALAKTYKA NOWOŚCI MUZYCZNE MARZENIA RADIORANDKA SOBOTA Wiadomości i prognoza pogody: od 6.00 do co godzinę. Wiadomości sportowe radia BIELSKO: 10.30, i Audycje: 9.20 KONCERT ŻYCZEŃ Z KWIATKIEM PRZYGARNIJ ZWIERZAKA KONCERT ŻYCZEŃ Z KWIATKIEM Z KINA WZIĘTE SZAFA GRAJĄCA PARTY MIX NIEDZIELA: Wiadomości i prognoza pogody: od 7.00 do co godzinę. Wiadomości sportowe radia BIELSKO: Audycje: 8.30, 13:30 PODSUMOWANIE TYGODNIA MEGA WORLD DANCE PARTY MIX STREFA 80 Dodatek TVP 1 TVP 2 POLSAT TVN 05:10 Opowiedz nam coś, Milu (20) - serial 05:20 Telezakupy 05:55 Kawa czy herbata? 08:00 Wiadomości 08:05 Pogoda poranna 08:08 Polityka przy kawie 08:30 Domisie (266) 08:55 Telezakupy 09:30 Planeta Ziemia (3) 10:30 Słownik polski 11:00 Plebania (1418) 11:30 Moda na sukces 12:00 Wiadomości 12:10 Agrobiznes 12:30 Magazyn rolniczy 12:55 Małpi gang (7) - dokument 13:25 Jaka to melodia? 13:55 Klan (2390) - serial 14:25 Wideoteka - 60 hitów na 60 lat! (3) 15:00 Wiadomości 15:10 Pogoda 15:20 Wójt roku 2012 (6) 15:25 Sprawa dla reportera 16: Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry (7) 16:30 Moda na sukces 16:55 Teleexpress 17:15 Pogoda 17:25 Jaka to melodia? 17:55 N jak Neo-Nówka 18:15 Ranczo (48) - serial 19:10 Baśnie i bajki polskie 19:30 Wiadomości 20:00 Sport - wiadomości sportowe, 20:10 Pogoda 20:30 Szpiedzy w Warszawie (3) - serial, Polska/USA/Wielka Brytania :25 E=mc2 - komedia, Polska :15 Fast Track - bez granic - film sensacyjny, Niemcy :00 Mistrzowie horroru (4) - serial, USA :05 Zagadkowa Jedynka - rozrywka, 08:10 Telezakupy 08:50 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii 10:20 Gwiazdy wielkiego sportu - magazyn 10:55 Telezakupy 11:20 Puchar Świata w Kitzbühel 13:00 Złote chwile polskiego sportu - magazyn 13:40 Pełnosprawni - magazyn, 14:10 Borussia Dortmund TV 15:25 Málaga CF - FC Barcelona - piłka nożna 05:25 Telezakupy 06:00 Złotopolscy (15) - serial, Polska :35 Złotopolscy (16) - serial, Polska :05 M jak miłość (129) - serial, Polska :00 Pytanie na śniadanie 10:55 Lokatorzy (301) - serial, Polska :25 Telezakupy 12:00 Sztuka życia 12:30 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze (39) - rozrywka, 12:40 Tancerze (18) - serial, Polska :35 Barwy szczęścia (865) - serial 14:10 Współczesna rodzina (18) 14:40 Ostatni Mazurzy - dokument 15:45 Panorama - kraj 16:10 Pogoda 16:15 Dr House (144) 17:05 Dr House (145) 18:00 Panorama 18:35 Sport-telegram 18:45 Pogoda 18:50 Jeden z dziesięciu 19:30 Współczesna rodzina (18) 19:55 Ja to mam szczęście! - ulubione skecze (40) - rozrywka, 20:05 Barwy szczęścia (866) - serial, 20:40 Rodzinka.pl (67) - serial, 21:10 Rodzinka.pl (68) - serial, 21:45 Szczęki - thriller, USA :55 CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas (7) - serial, USA :55 Ekstradycja (1) - serial, Polska :00 Ekstradycja (2) - serial, Polska 1996 TVP SPORT TV SILESIA 16:30 Málaga CF - FC Barcelona - piłka nożna 17:35 Puchar Świata w Kitzbühel 18:25 Reportaż - magazyn 18:50 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii - piłka ręczna 20:50 Zbigniew Boniek - dokument 21:20 Mistrzostwa Świata mężczyzn w Hiszpanii - piłka ręczna 23:15 Sportowy wieczór 23:30 Puchar Świata w Kitzbühel 06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:30 Przygody Animków 08:00 Pinky i Mózg (48) 08:30 Sylwester i Tweety na tropie (13) 09:00 Czarodziejki (69) 10:00 Dopóki śmierć nas nie rozłączy (21) 10:30 Świat według Kiepskich (379) - serial, Polska :00 Dlaczego ja? (102) - serial, Polska :00 Szpilki na Giewoncie (8) - serial, Polska :00 Dom nie do poznania (162) - rozrywka, USA :00 Pierwsza miłość (1631) - serial, 14:45 Trudne sprawy (39) - serial, 15:50 Wydarzenia 16:10 Pogoda 16:15 Interwencja 16:30 Malanowski i Partnerzy (84) 17:00 Dlaczego ja? (342) 18:00 Pierwsza miłość (1632) - serial 18:50 Wydarzenia 19:20 Sport 19:25 Pogoda 19:30 Świat według Kiepskich (316) 20:00 Jumanji - film fantastyczny, USA :15 Z Archiwum X - thriller, USA :50 Kraina tygrysów - dramat obyczajowy, USA/Niemcy :50 Zagadkowa noc (1036) - rozrywka, Polska Interaktywny program z mnóstwem ciekawych zagadek i quizów matematyczno-logiczno-językowych. Widzowie mają szansę wziąć udział w zabawie i wygrać nagrody pieniężne. 07:35 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 07:55 Wyprawy Corwina - dokument 08:55 W klatce czasu 09:30 Na straży prawa 09:55 Katastrofy w przestworzach - serial 10:55 Dziwne i niebezpieczne 11:25 Świat na talerzu Andrew Zimmerna 12:15 Świat w pigułce 12:45 Telezakupy 14:20 Autozwiad 14:50 Lady s Club PIĄTEK :00 Uwaga! 05:20 Rozmowy w toku (2012) - talk show, Polska 05:25 Przerwa w nadawaniu 06:20 Mango - Telezakupy 07:25 Detektywi (647) - serial, Polska :00 Dzień dobry TVN 11:05 Na Wspólnej (1700) - serial, 11:40 Sąd rodzinny (85) - serial, Polska 12:40 Sędzia Anna Maria Wesołowska (559) - serial, Polska :40 Ostry dyżur (12) - serial, USA :45 Ukryta prawda (86) - serial, 15:50 W-11 wydział śledczy (772) - serial, Polska :30 Rozmowy w toku (2013) - talk show, Polska 17:25 Detektywi (892) - serial, Polska :00 Ukryta prawda (87) - serial, 19:00 Fakty 19:30 Sport - wiadomości sportowe, Polska 19:40 Pogoda 19:50 Uwaga! 20:00 Zielona mila - dramat psychologiczny, USA :55 Amerykański ninja III: Krwawe łowy - film sensacyjny, USA :50 Californication (8) - serial, USA :25 Wszystkie wcielenia Tary (8) - serial, USA :55 Uwaga! Program prezentujący opinie i komentarze na temat najciekawszych i najbardziej sensacyjnych wydarzeń ostatnich dni. 15:20 Żyć jak milioner 15:50 Silesia Cafe 16:55 Flesz Silesia 17:00 Propozycje do Listy śląskich szlagierów 17:10 Biznesklasa 17:45 Silesia Informacje 18:05 Bajkowa TVS 20:00 Silesia Informacje 20:25 Niesamowite historie 20:55 Katastrofy w przestworzach 21:55 Na straży prawa 22:25 W klatce czasu 22:55 Impreza po studencku 23:30 Ostry dyżur TVP 1 - HIT NA PIĄTEK E=mc2 TVP 1 21:25, Reżyseria: Olaf Lubaszenko Obsada: Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, Agnieszka Włodarczyk, Renata Dancewicz, Edward Linde-Lubaszenko, Jan Nowicki, Mirosław Zbrojewicz Max jest wietnie zapowiadaj cym si doktorem filozofii. Jednak praca naukowa nie przynosi kokosów, wi c musi dorabia na boku. Pisze na zamówienie prace magisterskie, dyplomowe i licencjackie. Jedn z jego klientek zostaje Stella, studentka pedagogiki i dziewczyna gangstera. Do prosta sytuacja komplikuje si, gdy Max zakochuje si w Stelli, a Ramzes postanawia awansowa w hierarchii spo ecznej i zdoby tytu doktora lozo i. Tematem jego pracy dyplomowej ma by paradoks k amcy. TVN - HIT NA PIĄTEK Zielona mila (The Green Mile) TVN 20:00, Reżyseria: Frank Darabont Obsada: Tom Hanks, David Morse, Bonnie Hunt, James Cromwell, Michael Jeter, Graham Greene, Michael Pensjonariusz domu starców, Paul Edgecomb, ogl da w telewizji przedwojenny lm. Obraz przywo uje w nim odleg e wspomnienia, z których zwierza si przyjació ce. W 1935 r. m czyzna pracowa w jednym z wi zie na po udniu Stanów Zjednoczonych jako stra nik czwórki morderców czekaj cych na kar mierci. Przysz o mu odprowadza skazanych do sali, gdzie odbywa y si egzekucje. Jednym z wi niów by czarnoskóry John Coffey, który zosta skazany za zamordowanie dwóch dziewcz t.

15 Biuro Ogłoszeń i Reklamy, ul. Olszówka 62 tel w , fax: 33/ RUBRYKI KURIERA radia BIELSKO BIZNES KREDYTY USŁUGI POSZUKUJĘ OFERUJĘ RÓŻNE BUDOWNICTWO DOM I OGRÓD SPORT SPRZĘT ELEKTRONICZNY DLA DZIECKA SUKNIE ŚLUBNE ZWIERZĘTA KSIĄŻKI NAUKA, KOREPETYCJE OKAZJE ZDROWIE I URODA URLOP Z KURIEREM PRACA DAM PRACĘ SZUKAM PRACY NIERUCHOMOŚCI DOMY LOKALE DZIAŁKI MIESZKANIA INNE MOTORYZACJA OSOBOWE DOSTAWCZE CZĘŚCI INNE W domu klienta >1500>bez BIK>od rêki Bielsko Bia³a ul.ks.stoja³owskiego 41 tel , POŻYCZKA BEZ BIK ul. Stojałowskiego 50 Cieszyn i okolice CHWILÓWKI Impuls od 300 do , Żywiec i Okolice KREDYTY ZŁ BEZ SPRAWDZANIA BIK JUŻ OD 800 ZŁ DOCHODU BIELSKO I OKOLICE TEL: (7711) 100% gotówki dla odrzuconych przez banki - Dzwoń lub sms: KREDYT (7712) ZŁ BEZ SPRAWDZANIA BIK WYSTARCZY ZADZWONIC (7717) MAMY DLA CIEBIE POŻYCZKE ZADZWOŃ ; tel (7719) MASZ złą historię kredytową? Potrzebujesz gotówki? Dzwoń: (7718) NOWA pożyczka dla odrzuconych przez banki, tel (7722) USŁUGI OFERUJĘ BANK Ci odmówił? Sprawdź nas! - Zadzwoń lub SMS KREDYT (7713) ŁAZIENKI - kompleksowe remonty, usługi glazurnicze. Sufity podwieszane, zabudowy GK i inne nietypowe. Przeróbki wod-kan i biały montaż. Zrealizujemy każdy projekt. Zapewniamy wysoką jakość usług, dajemy gwarancję. Wycena usługi nic nie kosztuje. Tel (7643) PRZEPROWADZKI, PRZEWÓZ OSÓB, TRANSPORT PO KRAJU I EUROPIE. Przeprowadzki z ekipą lub bez w każde miejsce Polski i Europy długoletnie doświadczenie, ceny konkurencyjne. Samochody: -fiat ducato plandeka -fiat ducato blaszanka -mercedes sprinter blaszanka -Oferujemy również przewóz osób renault trafic KONKURENCYJNE CENY TEL MOŻLIWOŚĆ STAŁEJ WSPÓŁPRACY Wykończenia Wnętrz Remonty. Oferujemy usługi malowania wykonywania gładzi gipsowych układania paneli podłogowych ponadto instalacje wodno kanalizacyjne i centralnego ogrzewania, jak i również ocieplenia budynków i drobne instalacje elektryczne jesteśmy solidni szybcy i tani. Wolne Terminy. Tel Producent. produkcja garaży blaszanych -bram garażowych -kiosków wiat. Tel INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych, domy z bali, domy inteligentne, inst: tv, alarm, wideodomofon. Posiadamy uprawnienia SEP. Gwarantujemy niskie ceny, fachową usługę oraz doradztwo. ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA BEZ- PŁATNĄ WYCENĘ!!!. TEL Firma Czyścioszek oferuję usługi w zakresie sprzątania mieszkań, domów i biur. Pierzemy Tapicerkę dywanową i samochodową. Czyścimy parą i mechanicznie czyścimy posadzki (Lastriko). Posiadamy profesjonalny sprzęt firmy Karcher. Wystawiamy faktury. Tel RÓŻNE BUDOWNICTWO WYKONUJĘ OGRODZENIA tel Sprzedam bojler 80 l mało używany w dobrym stanie. Cena: 150. Tel Wywozimy niepotrzebne meble typu meblościanki, szafy, kanapy, stoły, ławy, krzesła itp., już od 50 zł, Posiadam własny transport. Cena: 50. Tel Sprzedam garaż blaszany. Sprzedam garaż blaszany z roku 2011, szerokość 2m, dl 3m, wys. około 2m, idealny na budowę do przechowywania narzędzi, garaż do obejrzenia w Radziechowach, transport we własnym zakresie. Cena: 650. Tel SPRZEDAM STEMPLE BUDOWLANE. Sprzedam Stemple budowlane dł szt Cena 5zł, dł szt. Cena dl szt Cena 3zl.Do odbioru w Radziechowach. Tel DREWNO OPAŁOWE. Kupię drewno opałowe, odpady drewna, stemple, deski, foszty modrzewiowe, węgiel, sklejkę, płyty szalunkowe, kamień płaski, kostkę granitową, kliniec/tłuczeń. Tel UMYWALKA. Sprzedam małą umywalkę firmy KOŁO szerokość umywalki 38 cm stan bardzo dobry bez otworu na baterie zdjęcia mogę wysłać mailem. Cena do negocjacji. Cena: 30. Tel STĘPLE BUDOWLANE KUPIĘ. Chętnie kupię 40 stempli budowlanych o długości 3 m w rozsądnej cenie najlepiej z okolicy Kęt lub Kóz. Tel wózek transportowy platforma. Sprzedam nowy solidny wózek transportowy platforma, długość 1150 mm Szerokość 700 mm koła metalowo gumowe 125 mm z hamulcem. Cena: 270. Tel DOM i OGRÓD wełniane, z pierza, KOŁDRY puchu, antyalergiczne SZYCIE SPRZEDAŻ GRĘPLOWANIE WEŁNY CZYSZCZENIE PIERZA Fotele, ława, kwietnik drewniany, drzwi wewnętrzne. Sprzedam dwa fotele 35zł/szt., kwietnik drewniany 35zł., ława 50zł., drzwi wewnętrzne 80-tki LP 40zł., drzwi wewnętrzne 70-tki z szybą 25zł. Tel Sypialnia Wajnert DUO. Piękne, zadbane, roczne meble do sypialni. W kolorze jasny brąz ramy i wypełnienia drzwi w kol. ecru. Uchwyty srebrne. W zestawie. Dwie szafy, dwie bardzo pojemne komody, dwie szafeczki nocne oraz łóżko bez materaca. Komplet zadbany, aktualnie przeprowadzam się i dlatego sprzedaję, możliwy transport. Cena: 2999,99. Tel WYPOSAZENIE LAZIENKI DLA NIEPELNOSPRAW- NYCH. Mam do sprzedania wyposażenie dla niepełnosprawnych, nie używane dobrej firmy z Lehnen z certyfikatem. W skład tego wchodzi: siedzisko pod prysznic lehen koło- uchylne, oraz uchwyty pod prysznic, poręcz wc uchylna, oraz wieszak zasłony prysznicowej LEHNEN. Zdjęcia na maila. Cena do negocjacji, cena: Tel Bateria Umywalkowa NOWA! Witam, mam dziś na sprzedaż baterie umywalkową. Jest ona nowa, posiada jeszcze gwarancje. Cena: 140. Tel Piecyk na butlę gazową! Sprzedam piecyk na butlę gazową. Cena: 100. Tel Mam do sprzedania drewno na opał pocięte i porąbane jest tego 5 m przestrzennych, podana Cena jest za 1 m przestrzenny 80,00 zł jest to mieszanka drewna iglastego i liściastego, pociętych fosztów i desek. Cena: 80,00. Tel SPORT Sprzedam kimono do judo karate plus pasy. Cena: 70. Tel Buty narciarskie ROSSIGNOL 105. Witam, mam do sprzedania damskie buty narciarskie marki Rossignol 105 w rozmiarze 38-38,5, dł. skorupy 291mm. Buty są w dobrym stanie, kolor białofioletowy, zapinane na jedną klamrę, posiadają również regulację wysokości podbicia. Cena: 70,00. Tel kupię narty i buty dla chłopca 5-6 lat do chodzenia typu biegowego. Tel Do sprzedania łyżwy rozmiar Skorupa tworzywo sztuczne Zapięcie 2 klamry Wyjmowane wkładki Kolor biały. Cena: 40. Tel Rower 26 FULL PROMO (na gwarancji 2013). witam, mam do zaoferowania rower użytkowany przez kobietę w bardzo dobrym stanie, na gwaranci. Posiada trochę rys i odprysków. Rama stalowa, amortyzowana (przód, tył)18 biegów, hamulce V-BRAKE. Zainteresowanym prześlę zdjęcia na a. Cena 250. Tel KIJKI NARCIARSKIE. Sprzedam używane kijki narciarskie ATOMIC ARC dł. 120cm zdjęcia mogę przesłać mailem. Cena: 20. Tel BODY SPACE ROWER. Sprzedam BODY SPACE - rowerek podciśnieniowy + 5 gorsetów możliwość wystawienia FV Vat. Cena: Tel SPRZĘT ELEKTRONICZNY SPRZEDAM TELEFON XPERIA X8. sprzedam. Tel. xperie x8 wygląda jak nowa do niej posiadam: folie ochronna, sylikonowy pokrowiec, ładowarka, słuchawki, kabel usb, pudełko z dokumentami. Cena do negocjacji zapraszam naprawdę warto. zdjęcia wyślę na a. Cena: 250. Tel UWAGA!! Telefon LG P350 Swift Me Z WIFI I GPS, Z Gwarancja. Witam. Mam do sprzedania okazyjnie nowiutki, stylowy super telefonik LG P350, w pełni sprawny, wyposażony w wiele przydatnych funkcji jak łączenie się z bezprzewodowym internetem za pomocą wifi, a także posiada nawigację GPS, aparat 3,2 Mpx, telefon pracuje na systemie android, gratis karta sd 2gb. Cena: 295. Tel oryginalne nowe ładowarki zestawy słuch do telefonów nokia. NOKIA LG SAMSUNG MOTOROLA i wiele innych firm, kable do komputera i dużo innych rzeczy. Cena: 10. Tel kupie. kupie telewizor LCD do40 cali nie odp na maila. Cena: 350. Tel kupie tv led 37 do40cali samsung lub sony z 3d na gwarancji. Tel TELEWIZOR. Kupię TV cali, najchętniej na gwarancji. Tel Wieża HIFI Thomson MS2300. Wieża Thomson 5-cio płytowa, odtwarzacz kaset, Bass, świetne brzmienie. Wieża w stanie bardzo dobrym, nie posiada oryginalnego opakowania gdyż był to prezent, sprzedaje bo z niej nie korzystam. Odbiór osobisty. Cena: 350. Tel KUPIĘ MAGNETOFON DO CD+KASETY. KUPIĘ MAGNETOFON DO ODTWARZANIA PŁYT CD I KA- SET.NAJLEPIEJ UŻYWANY W BARDZO DOBRYM STANIE. Cena: 50. Tel MASZYNA DO SZYCIA LUCZNIK. SPRZEDAM MASZYNE WIELOCZYNNOSCIOWA ELEKTRYCZNA DO SZYCIA. KILKA RAZY UZYWANA CENA 200 ZL. Tel Pralka Mastercook biała w b. dobrym stanie używana. pralka Mastercook Sposób załadunku: od góry Głębokość: 60 cm Maksymalna prędkość wirowania: 1000 obr/min Pojemność znamionowa: 6 kg Klasa energetyczna: AA odbiór po przedpłacie na konto osobisty bądź kurierem. Cena: 800. Tel Odkurzacz, żelazko. Sprzedam odkurzacz- 50 zł, Żelazko- 50zł. Tel Kupię lodówkę w dobrym stanie obojętnie jaką do 100 zł. Tel Lodówka. sprzedam lodówkę używaną firmy amica, pojemność ok.100l,wysokość 85cm. Cena: 250. Tel zmywarka do zabudowy beko. Sprzedam używaną 3 letnią zmywarkę marki Beko, pojemność 12 kompletów, cicha i praktyczna w użytkowaniu, szerokość 60 cm, wysokość 80 cm, do zabudowy, panel ukryty. Cena 750 zł. Odbiór w Buczkowicach. Nie mam transportu. Zdjęcia Cena: 750. Tel Komputer Amd Athlonx2 TANIO! KOMPUTER EASY TOUCH -DYSK 500GB ( PRAKTYCZNIE NOWY 3MIES UZYWANY) -PROCESOR AMD ATHLON X2 -PAMIEĆ RAM DDR2 1GB -KARTA GRAFICZNA NVIDIA GT M DDR2 128 CRT DVI HDMI -NAGRYWARKA DVD-RV LG POLECAM!! Cena: 540. Tel Canon tusze do drukarki. Mam do sprzedania komplet tuszy (zamienniki) do drukarki canon IP 3000 w cenie 3 zł. za sztukę (12 zł komplet tuszy) Zamienniki te pasują również do innych drukarek tej firmy. Cena: 12. Tel Laptop Toshiba. Sprzedam laptopa Toshiba satellite l 30. Cena do negoc dam pamięć ram AE 1 gb DDR 2 8oomhz pc Cena: 40. Tel Kupię laptopa, w rozsądnej cenie do ew. dalszej odsprzedaży. Cena: 200. Tel DLA DZIECKA Łóżeczko drewniane, wózek, krzesełko. Sprzedam łóżeczko drewniane 80zł., wózek głęboko-spacerowy z gondolą stan bdb 250zł., krzesełko plastikowe 15zł. Tel

16 16 Ogłoszenia Kuriera radia BIELSKO Wózek dziecięcy 3 w 1. Witam, sprzedam wózek dziecięcy w zestawie głęboki, spacerówka i fotelik samochodowy montowane na jednej ramie. Skrętna tylna oś. pompowane duże kółka. Kolor srebrno szary producent MIKRUS Na życzenie foto do przesłania. Cena: 500. Tel PILNIE KUPIĘ KOMODE KĄPIELOWĄ. Witam pilnie kupię komodę kąpielową w dobrym stanie za rozsądną cenę oferty proszę kierować na telefon TANIO+GRATISY. SPRZEDAM WÓZEK GŁĘBOKO- SPORTOWY KOLORU ZIELONEGO FIRMY KAPS DODAJE DUŻĄ ZABAWKE FISHER PRICE DLA MALUSZKA. Cena: 200. Tel fotelik dla niemowlaka Cena 100zł z budką. jak nowy granat plus kolorowa kratka z pomarańczem zielenią i żółcią zapraszam warto, nie zniszczony. Cena: 100. Tel SPRZEDAM NOWE NOSIDEŁKO. Mam do sprzedania, nowe, nieużywane nosidełka dla dziecka w różnych kolorach, zdjęcia mogę przesłać na . Cena: 120. Tel WÓZEK WIELOFUNKCYJNY+NOSIDEŁKO (FOTE- LIK SAMOCHODOWY) BD STAN. sprzedam wózek dziecięcy wielofunkcyjny głęboki, spacerówka, możliwość dołączenia nosidełka dla niemowlaka. W zestawie nosidełko które jednocześnie służy jako fotelik samochodowy. Możliwość regulacji. Koła pompowane amortyzowane. Wózek w kolorze niebieskim i szarym w stanie idealnym. użyty 3 razy. Cena: 500. Tel SUKNIE ŚLUBNE SPRZEDAM KORONKOWĄ SUKNIĘ BARCELONA FIRMY GIOVANI. Suknia -szyta na wzrost cm z kołem regulowanym -gorset wiązany z tyłu szeroką wstążką (rozmiar 36-38) -wyszywana kryształkami swarovskiego -w kolorze śnieżno-białym GRATIS! - koronkowe bolerko z kryształkami również swarovskiego - długi welon - biały kożuszek o wartości 190 zł. Cena: Tel Bolerko ślubne białe futerko roz.36/38. Sprzedam futerko ślubne w kolorze białym w rozmiarze 36/38. Futerko jest ciepłe, raz używane w stanie bdb. Zdjęcia mogę przesłać na maila. Cena: 50. Tel ŚLICZNA SUKNIA ŚLUBNA ROZM 38/40. SPRZEDAM ŚLICZNĄ SUKNIĘ ŚLUBNĄ W KOLORZE BIAŁYM ROZ- MIAR 38/40. DODATKI GRATIS. SUKNIA IDEALNIE WYSZCZUPLA, MASKUJE NIEDOSKONAŁOŚCI, JEST SUPER WYGODNA, Z WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁÓW POKRYTA PRZEPIĘKNĄ BŁYSZCZĄCĄ KORONKĄ. POLECAM I ZAPRASZAM DO PRZYMIE- RZENIA. Cena: Tel Suknia ślubna. Witam mam do sprzedania suknie ślubną koloru białego + biały welon. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny bądź mailowy. Pozdrawiam :) Cena: 500. Tel sprzedam suknie ślubną agnes. gorset i spódnica ekri rozm 36 plus dodatki welon rękawiczki ozdoba na włosy i szyje. Cena 400 zł do negocjacji. Tel ZWIERZĘTA przyjmę labradora, albo Golden Retriever. przyjmę szczeniaczka, lub młodego psa, ważne jest, aby lubił dzieci i inne zwierzęta (w domu jest kot i szczur), najchętniej suczkę i żeby była/był zdrowy. Tel Oddam psa tylko w dobre ręce! Riko to roczny psiak, średniej wielkości. Szukamy dla niego domu, koniecznie z ogródkiem, ponieważ kocha ruch i zabawę. Riko to bardzo mądry i kochany pies, nadający się do domu z dziećmi. Szukamy dla niego ludzi, którzy pokochają. Jest zaszczepiony i odrobaczony. ZDJĘCIA- dostępne przez ) Tel SPRZEDAM KRÓLIKI CAŁE GNIAZDO. Sprzedam młode króliki jednomiesięczne razem z samicą 8 sztuk młodych. Tel Oddam ślicznego kociaka. Oddam w dobre ręce młodego kocurka. Nie boi się psów. Tel Słodkie Mordeczki oddam w dobre ręce. Oddam dwa pieski i dwie sunie - mieszańce jamniczki i mopsika. Urodziły się 14 grudnia zeszłego roku i czekają na miłość do nich w nowym domu. Są śliczne śmiesznie nieporadne i pełne życia. Do szczęścia potrzebny Nowy Pan/Pani. Dziadek z rodowodem (mops). Tel Szukamy domu dla szczeniaczka. Witamy!!! Bardzo prosimy o pomoc w znalezieniu domu dla tego szczeniaczka r. mąż znalazł na drodze piska Ktoś go wyrzucił na mróz!!! do poniedziałku będzie u nas w domku a w poniedziałek oddajemy go do schroniska w bielsku My byśmy go zostawili sobie go ale warunki nam nie pozwalają. Tel NAUKA, KOREPETYCJE Język polski - korepetycje, pomoc w pisaniu prac, korekty. Jako absolwentka filologii polskiej pomogę Wam się uporać z każdym dotyczącym języka polskiego (ortografia, gramatyka, literatura, słownictwo, komunikacja, stylistyka, korekty) zakres od podstawówki do studiów. Jeśli jesteś zainteresowany/a proszę o kontakt - ustalimy szczegóły GG Cena od 20 zl/h. Tel tłumaczenia, nauka języka francuskiego. Witam tłumaczenia i nauka języka francuskiego z możliwością dojazdu. Tel Korepetycje matematyka, fizyka. Witam. Studenta IV roku Akademii Górniczo -Hutniczej udzieli korepetycji z zakresu matematyki oraz fizyki do poziomu maturalnego. Możliwość przygotowania do egzaminów. Posiadam doświadczenie. Atrakcyjna Cena: 20,00. Tel (Straconka) ul.miernicza 170 tel Zapraszamy , w soboty OKAZJE BANK Ci odmówił? Sprawdź nas, tel (7723) EKSPRES gotówkowy do zł bez BIK - Zadzwoń lub SMS: KREDYT (7714) Sprzedam wyposażenie sklepu. Do sprzedania wyposażenie sklepu odzieżowego/obuwniczego, regały i wieszaki naścienne i wolnostojące, stanowisko kasowe. Cena do uzgodnienia. Kontakt Cena: 5000 DLA zadłużonych i odrzuconych przez banki, szybko i bez sprawdzania - Zadzwoń lub SMS: KREDYT (7716) PRACA DAM PRACĘ PRACA DODATKOWA! DLA STUDENTÓW, OSÓB PRACUJACYCH, EMERYTÓW, RENCISTÓW! WY- SOKIE PROWIZJE 350 zł za umowę 2-3 GODZINY DZIENNIE BEZPŁATNE SZKOLENIA Zadzwoń (7720) PRACA dodatkowa, nie wymagamy doświadczenia-nauczymy. Nie akwizycja. Tel (7725) Biznes dla Kobiet. Budowa własnego biznesu. Możesz traktować tą pracę jako dodatkowy dochód, reperując budżet domowy lub prowadzić swój własny biznes Oferujemy : system profesjonalnych szkoleń, atrakcyjny dochód dla osób zaangażowanych, pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze. Kontakt tel Biznes dla kobiet. Budowa własnego biznesu. Możesz traktować tą pracę jako dodatkowy dochód, reperując budżet domowy lub prowadzić swój własny biznes Oferujemy : system profesjonalnych szkoleń, atrakcyjny dochód dla osób zaangażowanych, pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze. Napisz tel Nie masz nic do stracenia... Nie masz nic do stracenia, a zyskać możesz finansową niezależność, bezpieczeństwo, satysfakcję, radość życia. Już dziś otwórz się na nowe sposoby zarabiania, w gronie ludzi przedsiębiorczych, którzy podzielą się z Tobą swoją wiedzą i pomogą osiągnąć sukces. Napisz: tel Profesjonalna opiekunka. Przyjmę do pracy opiekunkę z doświadczeniem do leżącego chorego. Praca polegać będzie na karmieniu i utrzymaniu higieny.praca codziennie w godzinach wieczornych.proszę osoby z oś. Kopernika, lub najbliższej okolicy. 6zł/godz. Tel praca dla każdego. Polska dynamicznie rozwijająca się firma szuka osób do współpracy. Chcesz coś zmieni w swoim życiu? Zależy to tylko od ciebie. napisz, zadzwoń zostaw numer telefonu. Tel Kierowca Kategorii C. Praca 5 dni w tygodniu, po 8 godzin/ dziennie. Praca kierowcy w Bielsku Białej - na miejscu (obsługa magazynu). Podanie o pracę wraz z danymi kontaktowymi proszę przesyłać na maila: Mile widziany emeryt/ rencista. Tel opiekunka do dziecka. Witam Poszukuję osoby(najlepiej pani która che sobie dorobić)do opieki nad rocznym dzieckiem.6 godzin dziennie. Koniecznie z Bestwiny lub najbliższych okolic. Tel prace dla Studenta RECEPCJA HOTELU. Zatrudnię do recepcji hotelu studentkę/studenta na umowę-zlecenie. Wymagania: zamieszkanie w ścisłym centrum Bielska-Białej, dyspozycyjność, j. angielski komunikatywny, miłe usposobienie. CV proszę przesyłać na adres wp.pl. Tel Kierowców kat. B do obsługi reklam terenowych Wymagamy: > własny samochód w okresie próbnym (zwracamy koszty paliwa) Oferujemy: > samochód po okresie próbnym > praca od pon - pt w godz Wynagrodzenie: zł netto. Tel Zatrudnię Kierownika apteki. Apteka z okolic Żywca poszukuje Kierownika apteki z doświadczeniem. CV proszę przesyłać na adres: wp.pl Tel Krawcowa-praca. Zakład krawiecki z Bielska-Białej zatrudni krawcową do szycia odzieży damskiej doświadczenie wymagane i dokładność. Tel Praca w handlu stała lub dodatkowa. Dam pracę osobie kreatywnej, posiadającej umiejętności szybkiego nawiązywania kontaktu. Praca w sprzedaży bezpośredniej ( nie akwizycja). Możliwość podjęcia pracy od ukończonego 16-tego roku życia. CV prosimy wysyłać na adres wp.pl Kontakt wyłącznie z wybranymi kandydatami. Tel PRACOWNIK FIZYCZNY. FIRMA WIBA ZATRUDNI PRACOWNIKÓW DO PRAC FIZYCZNYCH NA BUDOWIE. Tel Płaszcze Kurtki Kamizelki Szale z futer sztucznych Atrakcyjne ceny Płatny staż w Dz. Personalnym. Zakład z branży motoryzacyjnej (ponad 670 osób) poszukuje studenta III, IV rok Wymagania: dyspozycyjność 5 dni w tygodniu, j. angielski dobry, znajomość MS Office, motywacja do pracy i chęć uczenia się Oferujemy możliwości dłuższej współpracy i zdobycia doświadczenia w zakresie ZZL. Tel Ślusarz/Spawacz. Zatrudnię na bardzo dobrych warunkach Ślusarza - Spawacza z uprawnieniami mig-mag, wymagane doświadczenie w spawaniu konstrukcji. Praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku w sezonie również soboty. Praca w Jasienicy. CV proszę wysyłać na maila: siatkobram.pl Tel. 33/ pomoc domowa - okazjonalna opieka na dzieckiem. Poszukuję osoby do pomocy raz lub dwa w tygodniu w mieszkaniu (sprzątanie, prasowanie), która czasem będzie również w stanie zaopiekować się dzieckiem. Ulica Lotnicza. Tel Agent w obrocie nieruchomościami. Zatrudnimy Agentów ds. nieruchomości, wymagane doświadczenie w sprzedaży lub marketingu, mile widziane doświadczenie w nieruchomościach. Oferujemy wysokie zarobki prowizyjne, szkolenia, praca w energicznym i młodym zespole. Nienormowane godziny pracy. Tel ZATRUDNIĘ LISTONOSZA. Zatrudnię listonoszadoręczyciela listów, praca od zaraz na terenie Bielska-mile widziana znajomość topografii Bielska. Zapraszam również osoby które roznoszą bądź roznosiły ulotki (gazetki) więcej informacji pod numerem. Tel SZUKAM PRACY Szukam pracy - Prace wykończeniowe. Szukam zleceń na; kafelkowanie, malowanie, adaptacja poddaszy, gładź gipsowa, sufity podwieszane, ścianki działowe, inst. wod-kan. Tel szukam normalnej pracy. dyspozycyjna, wysportowana, ambitna, pracowita, zmotoryzowana, obsługa komputera (doświadczenie w prowadzeniu sklepu) kobieta lat 52 lata szuka pracy. Tel SZUKAM PRACY. KOBIETA LAT 32 UCZĄCA SIE W LICEUM DLA DOROSŁYCH W TRYBIE ZAOCZNYM SZUKA PRACY NA TERENIE BIELSKA W SKLEPIE ODZIEŻOWYM, OBUWNICZYM LUB JAKO POMOC W PRZEDSZKOLU TOW. I MATR. WYKLUCZONE. Tel Niania szuka maluszka. Doświadczona opiekunka z wykszt. medycznym, z doświadczeniem w opiece nad dziećmi od 1-15 lat również nad grupkami dzieci, praca w szpitalu, szkole, szkole specjalnej, ciepła, spokojna i solidna. Poszukuje pracy. Dyspozycyjność od zaraz. Tel Doświadczona fizjoterapeutka. Doświadczona fizjoterapeutka z doskonałą znajomością masażu również wyszczuplającego i modelującego, z dodatkowymi kursami z zakresu masaży ajurwedyjskich, gorącymi kamieniami, bańką chińska, akupresury i refleksologii, poszukuje pracy. Podejmę również współprace z studiami urody i siłowniami. Tow. wyklu. Tel pracownik biurowy-księgowa. Poszukuje pracy jako księgowa(prowadzenie KPIR)l, pomoc głównej księgowej. sekretarka pracownik biurowy. Posiadam również doświadczenie w administracji państwowej. i okolice Tylko oferty zgodne z ogłoszeniem!!! Tel Szukam Pracy. Mam 37lat bez nałogów niekarany prawo jazdy kat B,C doświadczenie w obsłudze klienta szukam pracy. Tel SZUKAM PRACY - OPIEKA. ENERGICZNA Z DOŚWIADCZENIEM PODEJMIE SIĘ OPIEKI NAD OSOBĄ STARSZĄ LUB DZIECKIEM OD ZARAZ NA TERENIE BIELSKA LUB OKOLIC. Tel Opiekunka dla osób starszych. Pielęgniarka na emeryturze szuka pracy jako opiekunka dla osób starszych lub dzieci. Najlepiej godziny popołudniowe. Cena: 400. Tel Od zaraz. Jestem młodą, szybko się uczącą dziewczyną poszukującą pracy stałej na stanowisku sprzedawcy bądź kelnerki. Posiadam doświadczenie i zawód kelnerki. Praca na terenie Bielska. tow. wykl. Tel: Poszukuje pracy. Poszukuje pracy jako osoba do sprzątania domów mieszkań i biur. Posiadam referencie i profesjonalny sprzęt. Piorę tapicerki samochodowe i meblowe. Tel szukam pracy. WITAM PRZYJMĘ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM PO POŁUDNIAMI PROSZĘ O POWAŻ- NE OFERTY. Tel podejmiemy prace budowlane. podejmiemy się szpachlowanie malowanie pokoi biur klatek schodowych i inne może być podwykonawstwo. Tel SZUKAM PRACY. Mężczyzna lat 28. Posiadam prawo jazdy kat. B,C. Aktualne badania lekarskie szuka pracy od zaraz. Tel szukamy pracy przy odśnieżaniu dachy place parkingi i inne akweny do odśnieżania. Tel mistrz lakiernik z kursem pedagogicznym. szukam pracy w zawodzie lakiernik samochodowy. posiadam 12-letnie doświadczenie. mam papiery mistrzowskie i ukończony kurs pedagogiczny. Tel BARDZO PILNE. ABSOLWENTKA PEDAGOGIKI PODEJMIE SIE OPIEKI NAD DZIECKIEM. Tel Podejmę się prac wykończeniowych; malowanie, gładź gipsowa, kafelkowanie, montaż ścianek działowych sufitów podwieszanych, adaptacja poddaszy, posiadam wieloletnia praktykę. Tel Szukam pracy-usługi wykończeniowe. Szukam zleceń na prace wykończeniowe; kafelkowanie, malowanie, gładź gipsowa, montaż sufitów podwieszanych, ścianek działowych, paneli podłogowych, adaptacja poddaszy, instal. wod-kan. Tel NIERUCHOMOŚCI DOMY 0. Bielsko Biała Hałcnów, Budynek w zabudowie bliźniaczej 150m2, super lokalizacja i dojazd, ogrodzona działka 6a, wysoki standard, garaż, kotłownia, kuchnia, jadalnia, salon, 3 sypialnie, bukowe schody, stan deweloperski podwyższony. Cena 389 tyś zł. Tel , Wilkowice/Meszna, Dom, zł. do negocjacji!!! Wolnostojący dom o pow. 150 mkw.+budynek gospodarczy, garaż na 2 samochody o pow. 60 mkw. Widokowa parcela 26 a., ogrodzona. Stan surowy zamknięty. Technologia tradycyjna, wysoka jakość materiałów budowlanych. Sygn Danuta Lachendro SPRZEDAM DOM W STARYM BIELSKU. Witam Sprzedam dom dwukondygnacyjny w stanie surowym zamkniętym, okna pcv, tynki, wylewki, położony w Bielsku-Białej w dzielnicy Stare Bielsko ul. Zapłocie Małe. Powierzchnia całkowita 224,10m2 powierzchnia użytkowa 107,71m2,działka o powierzchni 1562 m2 uzbrojona we wszystkie media, widokowa, ogrodzona. Cena: Tel Poszukuję. Szukam domu do wydzierżawienia w zamian za opiekę, dozór, opłaty, drobne remonty. Tel Sprzedam Dom. Dom dwurodzinny o powierzchni 160m2 na działce 12a. Komorowice śląskie, dzielnica przemysłowa. Dobre miejsce na działalność firmy. 6 pokoi, 2 łazienki, 2 kuchnie. Cena ok zł do negocjacji. Tel LOKALE Lokale biurowe do wynajęcia w biurowcu, przy ul. Legionów 57 w Bielsku-Białej. Powierzchnia lokali od 13m2 do 35m2. Na każdej kondygnacji znajdują się pomieszczenia sanitarne. Biura po remoncie. Całodobowa ochrona, recepcja na parterze, parking przed biurowcem. Tel , kom Wapienica, Lokal użytkowy Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 65 mkw., w nowym obiekcie usługowym. Lokal zlokalizowany jest na parterze, z własnym parkingiem, bezpośrednim zjazdem z głównej arterii komunikacyjnej miasta. Sygn Danuta Lachendro Sprzedam bar na osiedlu Karpackim. Tel LOKAL DO WYNAJĘCIA, RÓG ULICY SZKOLNEJ I PADEREWSKIEGO. PO REMONCIE, ATRAKCYJNA CENA - TEL Lokal do wynajęcia w centrum Ustronia. Wynajmę lokal 50m2 w atrakcyjnym miejscu w centrum Ustronia obok Rynku na ul. 9 Listopada 3c. Lokal wyposażony w własną instalację centralnego ogrzewania, zaplecze sanitarne z ciepłą wodą i WC, duża witryna, parking. Niskie koszty eksploatacji. 900zł + media. Cena: 900. Tel Wynajmę lokal pod magazyn 60m kw. Wynajmę lokal pod magazyn, pow. 60m kw, dogodny dojazd, 12 km od Bielska-Białej. Tel Lokal użytkowy. Wynajmę wolnostojący budynek warsztatowy 140 mkw. Budynek ze wszystkimi mediami. Cena: Tel DZIAŁKI działka w Komorowicach. sprzedam działkę w Komorowicach krakowskich 16,60 a pod lasem dojazd droga asfaltowa oświetlona więcej informacji lub WIDOKOWA DZIAŁKA BUDOWLANA MIĘDZYBRO- DZIE ŻYWIECKIE. Atrakcyjnie położona widokowa działka budowlana w Międzybrodziu Żywieckim. Działka jest terenem budowlanym, płaskim, prostokątnym, niezalesionym, nasłonecznionym. Powierzchnia: m² Cena: zł. Bez pośredników. Cena: Tel OKAZJA!!!!!!!!!!! Sprzedam działkę budowlaną w Łodygowicach o pow. 18 arów (90x20), nie jest uzbrojona, dojazd drogą gminną, piękna okolica. Cena do negocjacji!!! Cena: Tel MIESZKANIA ŚLĄSK - kupię mieszkanie z dowolnym problemem prawnym, zadłużone, z kredytem, z komornikiem. Również lokatorskie. Stan techniczny i lokalizacja bez znaczenia. Gotówka płatna od ręki. Tel (7741) 1., M-3, Os. Beskidzkie zł Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, otwartej kuchni, łazienki wraz z wc, przedpokoju, o powierzchni 44 mkw. Usytuowane zostało na siódmym piętrze 10- cio piętrowego bloku. Piękny widok na panoramę miasta oraz góry. Sygn Danuta Lachendro Bielsko- Biała, M-4 Os. Beskidzkie, zł Mieszkanie składa się z trzech pokoi, widnej kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 57,6 mkw.. Usytuowane zostało na 1 piętrze niskiego, ocieplonego bloku. Mieszkanie w dobrym stanie technicznym. Posiada duży balkon oraz piwnicę. Sygn Danuta Lachendro Bielsko- Biała, M-3, Os. Śródmiejskie, zł. Mieszkanie zlokalizowane zostało na 7 piętrze wysokiego, ocieplonego bloku w ścisłym centrum. Składa się z dwóch niezależnych pokoi, widnej dużej kuchni, łazienki wraz z wc i przedpokoju o powierzchni 44 mkw. Duży balkon. Sygn Danuta Lachendro Bielsko- Biała, M-2 Leszczyny, zł. Mieszkanie zlokalizowane zostało na wysokim parterze, ocieplonego, niskiego bloku. Składa się z pokoju, kuchni, łazienki razem z wc i przedpokoju o powierzchni użytkowej 29 mkw. Mieszkanie do częściowego remontu. Okna wymienione. Sygn Danuta Lachendro Bielsko- Biała, M-4, os. Kopernika zł. Mieszkanie zlokalizowane na parterze niskiego, ocieplonego bloku. Składa się z 3 pokoi, widnej kuchni, łazienki wraz z wc, przedpokoju. Może być umeblowane. Sygn Danuta Lachendro tel: , M-4 os. Karpackie zł. Mieszkania typu M-4, o pow. 64 mkw., położonego na piątym piętrze., wysokiego bloku. Mieszkanie składa się z: dużego pokoju z balkonem, 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Atrakcyjna cena! Mieszkanie do remontu. Sygn Danuta Lachendro tel: , M-4, os. Złote Łany. Widokowe mieszkanie typu M-4, o pow. 52 mkw., położone na czwartym piętrze, niskiego, ocieplonego bloku. Mieszkanie składa się z: dużego pokoju z balkonem, 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. W 2009 r., wymienione zostały instalacje wod-kan, oraz elektryczna. Sygn Danuta Lachendro OKAZJA!!!, M-4 os. Karpackie zł Mieszkanie typu M-4, położone na VII p., wysokiego bloku. W skład mieszkania wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój. Duży balkon. Mieszkanie do odnowienia. Sygn Danuta Lachendro mam do wynajęcia m3 na Złotych Łanach, w niskim bloku, przestronne, umeblowane, ładne, zadbane, super lokalizacja, własny parking! bardzo niskie opłaty eksploatacyjne, Cena do negocjacji, dostępne od zaraz. Cena: 800. Tel Pokój do wynajęcia os. Kopernika, 10p/10p. Witam, mam do wynajęcia pokój na 10piętrze/10p. w mieszkaniu 3-pokojowym na osiedlu Kopernika. Blisko sklepy, przystanek autobusowy, itp. Cena 470,00zł (czynsz, prąd, woda, tv) Od 1 lutego. Tel:

17 Ogłoszenia Kuriera radia BIELSKO 17 MOTORYZACJA OSOBOWE Warsztat samochodowy Wulkanizacja i wymiana opon Telefon: ul.leszczyńska 20 C.H.GEMINI - parking podziemny (przy myjni) Fiat Seicento FIAT SEICENTO ROK. Sprzedam w dobrym stanie technicznym Fiat Seicento rok, Cena : 5000 zł do negocjacji. Cena: Tel CITROEN 2004R 7700ZL XSARA PICASSO SREBRNY Citroen Xsara Picasso 2004R 1,8BENZ MEGA TANIO. SPRZEDAM W SUPER CENIE Citroen Xsara Picasso 2004R 1,8BENZ AUTO LEKKO USZKODZ TYLNY LEWY BLOTNIK I TYLNY ZDERZAK POZA TYM WSZYSTKO OK W PELNI SPRAWNY SREBRNY PRZEBIEG 160TYSKM BO- GATE WYPOSAZENIE KLIMATRONIK I INNE NISKI KOSZT NAPRAWY CENA BARDZO OKAZYJNA MODEL PO LIFCIE CALKIEM SPRAWNY ZDJ NA . Cena: Tel vw polo vw POLO III. Sprzedam vw polo III rok poj. silnika 1.4 radio mp3 panasonic. samochód nieużywany, stoi na parkingu około 2 lat. Cena do negocjacji 1700 zł Pojemność: 1400 Rok produkcji: 1995 Typ silnika: benzyna Liczba drzwi: 2/3 Typ nadwozia: Hatchback Rodzaj skrzyni: manualna Pochodzenie: kupiony w Polsce. Cena: Tel Sprzedam Audi A4 multitronic, Sterownik skrzyni biegów nowy. Auto serwisowane zadbane.2 komplety opon, felgi alu. Cena: Tel SEAT ALHAMBRA SEAT ALHAMBRA 2.0 BENZYNA + GAZ. Sprzedam Seat Alhambra 2.0 benzyna- +LPG. Rocznik 1996/97. Samochód 4 lata jeździł w kraju. Stan bardzo dobry. Zarejestrowany na 7 osób. Dla zainteresowanych zdjęcia prześlę na a. Cena: Tel Fiat 126p KupieMalucha. Witam kupie taniego malucha z okolic: B-B, Żywca. Cena za Fiata którego chce kupić jest dość mała bo 400 zł. Samochód nie musi być Opłacony. Pozdrawiam. Drugi. Tel. kom SUZUKI ALTO SUZUKI ALTO NIE MATIZ SEICENTO OKAZJA. WITAM DO SPRZEDANIA MAM SUPER AUTKO JAKIM JEST SUZUKI ALTO SAMOCHÓD 1998 ROK ZADBANY NOWY MODEL PRZEJE- CHANE ZALEDWIE 90 TYS KM BARDZO MAŁO PALI PRZEGLĄD DO 2014 POLECAM. Cena: Tel Volkswagen Passat VW PASSAT B5 1,9 TDI 110KM KOMBI. Sprzedam VW Passat lub zamienię na auto z LPG bez dopłaty z mojej strony. W styczniu 2012 wymieniony został kompletny rozrząd. Zdjęcia mogę wysłać na maila. Oferty można składać telefonicznie lub na maila. Cena do niewielkiej negocjacji. Cena: Tel SAMOCHÓD KUPIĘ. Kupię auto po 2007 r z niskim przebiegiem. Tel Ford Escort Ford Escort V Okazja. Ford Escort. W stanie dobrym rocznik 1994 poj V. Wyposażenie: Wspomaganie kierownicy, elektryczne szyby,centralny zamek, Hak. Na kołach zimowych letnie gratis Zarejestrowany i opłacony. Lokalizacja: Łodygowice woj. Ślaskie. Cena: Tel FIAT BRAVO Sprzedam Fiata Bravo Gaz Okazja Polecam. SPRZEDAM FIATA BRAVO STAN SA- MOCHODU BARDZO DOBRY ROK PROD POJ. SILNIKA 1,4 + INSTALACJA GAZOWA WYPOSAŻENIE: - PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY - PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻE- RA - WSPOMAGANIE KIEROWNICY - CENTRALNY ZAMEK - ELEKTRYCZNY SZYBERDACH - AUTO- ALARM - ORYGINALNE RADIO -2 KOMPLETY OPON POLECAM. Cena: Tel ford focus ford focus krajowy 1wlasciciel kombi. ks serwisowa. Cena: Tel fiat 126 fiat p maluch kaszlak buggy gokart kjs. sprzedam fiata 126p obniżony szachownica na dachu chromy seldynowe lampy pali na dotyk silnik ładnie pracuje rok 1986 Cena to 1000 do negocjacji tel Cena: Kupię samochód na chodzie z oc i przeglądem do 600 zł. tylko poważne oferty. Cena: 600. Tel RENAULT SCENIC RENO SCENIC 2003r. Sprzedam Reno Scenic 2003r zadbany książka serwisowa 2 komplety kluczyków 2 komplety kol letnie zimowa. Cena: Tel Subaru Legacy Subaru Legacy 1996r 2,0 boxer 4x4 Kombi. Witam serdecznie, do sprzedania mam samochód Subaru Legacy 2,0 w wersji kombi. Auto świeżo po przeglądzie technicznym, wszystkie napędy, elektronika sprawna w 100%. Niezastąpiony we wszystkich warunkach. Cena do negocjacji. Do lekkich poprawek blacharskolakierniczych. Zapraszam do obejrzenia w BB. Cena: Tel Ford Scorpio Sprzedam!!! Ford Scorpio 1995 rok, przebieg 65 tyś, silnik stan idealny, amerykańska wersja, automat, silnik pojemność 2,0 benzyna. Cena 4000zl do negocjacji. Tel FORD FOCUS FORD FOCUS V, KLIMA, 5 DRZWI, 1999R. SPROWADZONY,PO WSZYSTKICH OPŁATACH, KLIMATYZACJA, PEŁNA ELEKTRYKA, STAN TECHN BDB. Cena: Tel OPEL ASTRA 1.7TD,KLIMA,5 DRZWI. KLIMATY- ZACJA,PEŁNA ELEKTRYKA,5,5 L/100KM. Cena: Tel renault biały reno trafic 3tys. sprawne max. Sprzedam trafica max długi wysoki sprawny auto w ciągłej eksploatacji. Cena: Tel Toyota Corolla Toyota Corolla 1,4 D4D 2006r. Sprzedam samochód osobowy TOYOTA COROLLA E12 1,4 D4D ABS, Centralny zamek, Elektryczne szyby, Immobiliser, Klimatyzacja, Komputer, Poduszki powietrzne x 4, Radio z CD, Wspomaganie kierownicy bardzo dobry stan techniczny i wizualny, ekonomiczny silnik 1.4 D4D, bezawaryjna, serwis ASO co 15 tys. Cena: Tel Subaru Legacy Subaru Legacy 2,0 Boxer 4x4 Kombi. Witam serdecznie, do sprzedania mam samochód Subaru Legacy 2,0 w wersji kombi. Auto świeżo po przeglądzie technicznym, wszystkie napędy, elektronika sprawna w 100%. Niezastąpiony we wszystkich warunkach. Cena do negocjacji. Do lekkich poprawek lakierniczych. Zapraszam do obejrzenia w. Cena: Tel Audi B3 AUDI LPG OKAZJA. Witam mam do sprzedania Audi 80 B3 stan techniczny bardzo dobry nic nie stuka nie puka jak na audi przystało. Wnętrze zadbane czyściutkie. Auto posiada instalacje LPG, szyberdach, wspomaganie kierownicy. Ubezpieczenie oraz przegląd aktualne Wszystkie dodatkowe informacje udzielam telefonicznie. Cena: Tel Mazda 323c Kupię MAZDĘ 323c. Kupię Mazdę 323c w dobrym stanie, z okolic Bielska i Żywca, za rozsądną cenę. Najlepiej w gazie. Cena: Tel KUPIĘ SAMOCHÓD. Kupię Fiata SEICENTO, PAN- DA, PUNTO lub podobny innej marki z przebiegiem do 120 tyś. km. Tel REFLEKTOR CITROEN C3 - KUPIĘ. Kupię lewy przedni reflektor do Citroena C3 z 2002 r. Tel daewoo tico Dewoo tico. Witam mam do sprzedania tico w satanie bdb., aktualny przegląd i OC, bez znaków korozji, poj:800 benzyna, rok:1997. Cena: Tel Volkswagen transporter T4 caravella. Pilne. Witam mam do sprzedania T4 caravella w stanie bdb., aktualny przegląd i OC do października, instalacja gazowa, zarejestrowanemu ma 8-miejsc siedzących, pojemność 2,0 benzyna + gaz, rok:1991r., hak, bagażnik na dachu, przygotowana instalacja na CB radio. Cena: Tel MITSUBISHI COLT MITSUBISHI COLT 1, r 5-DRZWI KLIMA 2011 R. Samochód sprowadzony z Austrii z przebiegiem 12 tyś km, uszkodzony jak na zdjęciach, samochód pali i jeździ. Bogate wyposażenie ABS, ESP, Klimatyzacja el. szyby i lusterka, centralny zamek i inne. Samochód posiada książkę serwisową i dwa kluczyki. Do opłat, możliwość zrobienia opłat. Airbagi całe. Cena: Tel reno grant scenic Renault megane grand Scenic 7 osobowy pilnie sprzedam lub za. auto do kraju przyjechało na własnych kołach jest bezwypadkowy wszystko 100% sprawne wyposażony climatronik,10 poduszek, abs, esp, pełna elektryka, tempomat [w rozliczeniu wezmę mniejszy peugeot 206,clio 2,corsa c.] gorąco polecam. Cena: Tel VW Golf IV Sprzedam. Samochód osobowy VW GOLF IV. Cena: Tel Peugeot 206 PEUGEOT 206 SUPER WYPOSAŻO- NY!!! Sprzedam Peugeot benzyna, 2000r., srebrny, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, radio CD, centralny zamek, imobiliser, ABS, nowe sprzęgło, opony zimowex4/ letniex2, 3-drzwiowe. Przegląd do 12/2013, OC do 06/2013. Cena 5800zł do negocjacji! Więcej pod telefonem Zapraszam!!! volkswagen golf GOLF TDI KLIMA. Sprzedam Golfa TDI 1995 r, kombi w super stanie. Bez wkładu finansowego!!! Wyposażenie; Wspomaganie, Klimatyzacja (sprawna), ABS, airbag x2,elektryczne podgrzewane lusterka, autoalarm, blokada skrzyni biegów, Hak,radio CD Pionier, białe zegary i wiele innych drobnych dodatków. Nic nie trzeba naprawiać. Cena: Tel VW PASSAT Vw PASSAT B$ 1,9TD. Sprzedam passata 1,9 td, samochód po stłuczce. Cena: Tel MERCEDES 190 Mercedes 190 1,8 benzyna+gaz OKAZJA. Sprzedam Mercedesa 190 benzyna + lpg Przebieg 236 tys. rok produkcji 1993 Samochód w bardzo dobrym stanie technicznym Silnik zdrowy, pali na rys Zawieszenie w bardzo dobrym stanie Jeździ bez problemu na benzynie i na gazie Do delikatnych poprawek lakierniczych Zadbany środek Samochód posiada: -wsp. Cena: Tel DOSTAWCZE PEUGEOT BOXER PEUGEOT BOXER MAXI. Sprzedam Boxera Maxi 2,5 d 1994r stan dobry dużo wymienionych części więcej informacji telefonicznie lub . Cena do niewielkiej negocjacji. Cena: Tel Mercedes Sprinter Sprzedam Busa Mercedes Sprinetr 313 CDI Maxi. Sprzedam busa Mercedes Sprinter 313 CDI, podwyższony, przedłużony, 2003 rok, pojemność; Kontakt: lub Cena: Volkswagen LT 35TD POMOC DROGOWA VW LT35 TD POMOC DROGOWA. SPRZEDAM LT35-55 TD 1997 ROK PEŁNA PŁYTA HYDRAULICZNIE PODNOSZONA,WCIĄGARKA,NOWY PRZEGLĄD,A- KUMULATOR TYŁ NA BLIŻNIAKU,OŚWIETLENIE ROBOCZE,KOGUT,NOWE PŁYNY.CENA+VAT OD FAKTURY. Cena: Tel lublin kupie lublina. kupie Lublina ramę nie skorodowanego za rozsądną cenę. Tel KUPIĘ BUSA DO 1000 ZŁ. STAN OBOJĘTNY! Cena: Tel CZĘŚCI 1 opona zimowa 175/70/13. Witam, sprzedam jedną zimową oponę FULDA KRISTALL MONTERO M+S 175/70/13.W dobrym stanie. Cena: 35. Tel Sprzedam koło zapasowe FORD FOCUS. Sprzedam koło zapasowe do Forda Focusa. Felga w stanie idealnym, opona w stanie bardzo dobrym +. Wymiary opony to 195/65R15. Zdjęcia mogę przesłać na . Cena: 120. Tel Koła zimowe 13 Fiat 145/70/13 Dębica Frigo 2010r. Mam do sprzedania koła zimowe do np Fiata Seicento, Cinquecento. Felgi 4x98 13 Opony 145/70/13. 3 opony bieżnik około 6mm a jedna 4mm. 2 opony 2010r, jedna 2009r i jedna 2002r. Koła jeździły na Seicencie. Cena: 360. Tel ZIMOWKI BIEZNIKOWANE 195/65/15. Sprzedam 2 lub 4 opony zimowe bieżnikowane 195/65/15 wzór CONTINENTAL asymetryczny, Cena 115zl/ szt. Tel felgi aluminiowe z oponami. Sprzedam felgi aluminiowe z oponami rozmiar felgi 16 et 36,felgi były zamontowane w mercedesie w opona jest do wymiany reszta ma bieżnik 5,5mn, rozmiar opon 205/55/16. Tel Cena: 1100 SPRZEDAM CZESCI SEAT TOLEDO 1. sprzedam drzwi lewe przednie oraz tylne prawe i lewe kompletne, klapę tylną,maskę przednią. Cena za sztukę 80 zł, zderzak przedni z halogenami za 100 zł zderzak tylny za 30 zł. błotniki przednie zawieszenie przednie i tylne atrapę, oświetlenie, kolor zielony. Tel Sprzedam opony letnie 13 z felgami. Mam do sprzedania dwie opony PIRELLI z felgami o rozmiarze 165/70r13 wysokość bieżnika 5-6min śmiało na1-2 sezony letnie felgi pochodzą z forda eskorta możliwe że podejdą do innego samochodu. za komplet chciałbym 100zł do negocjacji, więcej informacji pod numerem zdjęcia prześle na . Cena: 100. Tel Akumulator Bosch (czarny) 72Ah, 680A Ford i inne. Całkowicie nowy akumulator 2 lata gwarancji z paragonem. 260,-zł. Zadzwoń poradzę w sprawie doboru innych akumulatorów. Problemy z rozruchem, alternatorem, akumulatorem, świecami żarowymi. Zadzwoń. Cena: 260. Tel alufelgi RH CUP 15 na oponach. komplet felg RH CUP w rozmiarze 15 na oponach. (przednie - duże zużycie, tył - jeszcze pojeździ) rozstaw śrub 4x100 felgi posiadają normalne ślady użytkowania, na którejś od wewnątrz jest małe wgniecenie. Cena: 430. Tel Akumulator Bosch (czarny) 72Ah, 680A Ford i inne. Całkowicie nowy akumulator 2 lata gwarancji z paragonem. 260,-zł. Zadzwoń poradzę w sprawie doboru innych akumulatorów. Problemy z zapłonem, rozrusznikiem, alternatorem, świecami żarowymi. Cena: 260. Tel Okazja. Opony używane z Niemiec roz 13-19, bieżnik 4-6 mm, zimowe, letnie-firm Michelin, Pirelli, Goodyear, Cena zł., sprzedam ok. 300 szt. oraz opony letnie roz.17 sprzedam ok.50 szt. Cena 40 zł./szt. Tel Antena CB SirioML145 nowa. nieużywana, Qntena magnesowa. Cena: 100. Tel CB Jackson kupie lub inne z SSB. Tel Używane akumulatory. Sprawne. Masz problem z odpalaniem, alternatorem, rozrusznikiem, świecami żarowymi, zadzwoń. Cena: 70. Tel Sprzedam łańcuchy śniegowe 215x65 R16. Witam dziś do sprzedania posiadam raz używane łańcuchy śniegowe o rozmiarze 215x65 R16, lecz pasują do wielu innych rozmiarów opon, łańcuchy są w stanie bardzo dobrym, gdyż są prawie nowe, więcej informacji pod numerem. Tel.: Sprzedam koła zimowe 195/65R15 opony Bridgestone jak nowe, felgi proste, rozstaw śrub 5+112, pasują np. do audi lub volkswagen, polecam. Cena: 850. Tel Sprzedam 4 opony zimowe o wymiarach 185/65/ R15 W dobrym stanie. Cena: 150. Tel SPRZEDAM RADIO SAMOCHODOWE FIRMY FENNER MODEL AF060PUSB WEJŚCIE NA 4 GŁOŚNIKI WYŚWIETLACZ NIEBIESKI ODTWARZ PŁYTY CD, KARTY SD, MUZYKE Z USB. Cena: 80. Tel SPRZEDAM. Sprzedam siedzenia do golfa 2 (cały komplet). Cena: 100. Tel GOLF II. Sprzedam lusterka, pompa hamulcowa z serwem, tylna klapa alternator, rozrusznik (Cena do uzgodnienia). Tel BMW E36 SILNIK+SKRZYNIA+OSPRZET. BMW E36 SPRZEDAM SILNIK +SKRZYNIA BIEGOW WSZYSTKO KAPLETNE 1.6 BEZYNA CENA 800 ZL DO NEGOCJACJI GWARANCJA ROZRUCHOWA. Cena: Tel FORD RADIO. Sprzedam oryginalne radio samochodowe CD do forda w BDB stanie z kodem. Cena: 140. Tel Sprzedam opony 15 lub zamienię!!! Witam mam do sprzedania 2 opony bieżnikowane 195/65 r15 jeździłem na nich dwa miesiące sprzedam sztukę za 100zł lub zamienię na amortyzatory z dopłatą do opla vectry b r98 więcej informacji pod numerem zdjęcia opon prześle na a. Cena: 100. Tel FIAT STILO SILNIK V. Witam, do sprzedania silnik pochodzący z fiata Stilo V, silnik w stanie idealnym, przebieg niecałe Km. Numer telefonu OPEL CORSA -felgi ALU 14. Sprzedam 4 felgi ALU do opla corsy oryginalne z logo opla, wzór trójramienna gwiazda, 4 x 100 ET x 14, stan bdb. Cena 250zl/szt. Tel koła cc sprzedam. Sprzedam kompletne koła do cc 13 letnie Dębica stan opon igła. Dwie sztuki. Cena: 140. Tel sprzedam. Sprzedam silnik z malucha kompletny w stanie dobrym. Cena: 220. Tel MERCEDES W124 - ATRAPA - GRILL SPRZEDAM!!! WITAM,MAM DO SPRZEDANIA W BARDZO DO- BRYM STANIE ORYGINALNY GRILL DO MERCEDE- SA - W124 BARDZIEJ ZAINTERESOWANYM MOGĘ PRZESŁAĆ NA MAILA. Cena: 120. Tel SPRZEDAM. Sprzedam koła z oponami do fiata lub poloneza w dobrym stanie. dwa komplety lato i zima. Cena do uzgodnienia. Tel INNE SPRZEDAM SKUTER 400ZŁ. sprzedam skuter 50ccm nowy gaźnik bez dokumentów do kupienia tylko pasek bo stary pękł. Cena: 400. Tel WITAM chętnie kupię stare motocykle, części uczciwe ceny. Szanowni Państwo! Kupię każdy stary motocykl, motorower, skuter - oferuję najlepsze ceny. Jeśli posiadasz coś ciekawego, nawet jakieś części - nie oddawaj ich do skupu złomu za bezcen. Zadzwoń lub napisz dogadamy się.. Tel Serdecznie pozdrawiam Grzegorz Witam pilnie sprzedam skuter zipp quantum rs 2011r. posiadam jeszcze gwarancje rok, komplet kluczy + pilot. Sprzedaje ponieważ wyjeżdżam. Kolor czerwono-czarny. Cena: Tel Kupię MZ ETZ 150 lub 251. Mogą być uszkodzone, po wypadku, z dokumentacją lub bez dokumentów. Interesują mnie też inne modele MZ bez względu na stan. Najlepiej z województwa śląskiego. Jeśli masz taki motocykl zadzwoń lub napisz. Jeśli masz oddać części na złom, to lepiej zadzwoń do mnie. Tel KUPIE WSK JAWA JUNAK KOMAR SHL I INNE ORAZ CZĘŚCI. WITAM KUPIĘ CZĘŚCI ORAZ CAŁE MOTOCYKLE TYPU STARA JAWA SHL WFM JUNAK OSA AWO SIMSON MOTORYNKA I INNE jawa 175,250.junak 350.shl 125.osa 150,175. komar sztywniak. simson awo oraz inne starocie motoryzacji pozdrawiam,. TEL KTM EXC. kupie KTM EXC z papierami tel Z OSTATNIEJ CHWILI MASZ problem w banku, u nas gotówka bez BIK - Zadzwoń lub SMS: KREDYT (7715) EKSPRES gotówkowy do zł bez BIK - Zadzwoń lub SMS: KREDYT (7714) NOWE chwilówki i pożyczki bez BIK, tel (7724) ŚLICZNA SUKIENKA W ROZMIARZE S! WITAM! MAM DO SPRZEDANIA ŚLICZNĄ, BALOWĄ, SUKIENKĘ W ODCIENIU NIEBIESKIM, ROZMIAR S. DOSKONAŁA NA STUDNIÓWKĘ, WESELE, CZY INNE PRZYJĘCIE. STAN IDEALNY - ZAŁOŻONA TYLKO RAZ. WIĘCEJ IN- FORMACJI POD PODANYM NUMEREM TELEFONU. Cena: 250,00. Tel LIPOSUKCJA. Sprzedam urządzenie Kawitacja HS-520V do wykonywania zabiegów liposukcji mało używana, możliwość oglądnięcia w Studio, FV Vat. Cena: Tel W okolicy ul. Widok a Ul. Młyńskiej w Bielsku znaleziono psa Średniej wielkości rasy mieszanej typu kundelek kolor. czarno-podpalany.ma na szyi obrożę koloru czarnego z napisem CHAMPIONS. Piesek bardzo przyjazny i zadbany. Bardzo tęskni za swoim właścicielem, którego prosimy o kontakt telef Przyjmę od zaraz mechanika samochodowego albo elektromechanika. Tel Konsola djska za niewielkie pieniądze - WAR- TO. Na sprzedaż konsola djska, w sam raz dla kogoś kto chce rozpocząć przygodę z graniem. Więcej informacji telefon. Cena: Tel

18 18 Kurier radia BIELSKO EKSPERT RADZI / PROMOCJA radzą Przeliczanie wysokości emerytur i rent z uwzględnieniem minimalnych wynagrodzeń Pan Waldemar złożył wniosek o przeliczenie podstawy wymiaru emerytury z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych, za okresy, za które, przy składaniu w 2008 roku wniosku o emeryturę, nie miał możliwości przedłożenia dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia za jeden rok, który obejmował okres 10 lat wskazanych przez niego do wyliczenia podstawy wymiaru emerytury. Zdziwił się bardzo, gdy otrzymał decyzję ZUS odmawiającą takiego przeliczenia. Czy decyzja była właściwa? Z pytaniem tym zwróciliśmy się do Oddziału ZUS w Bielsku-Białej. Odpowiedzi udziela Helena Stokłosa rzecznik prasowy. Istotnie z dniem 1 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana ustawy o emeryturach i rentach, która wprowadziła regulację, umożliwiającą w przypadkach, w których nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie pozostawania w stosunku pracy, wskazanym do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i renty przyjęcie za podstawę wymiaru składek kwoty obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu i wymiaru czasu pracy. Nie w każdym przypadku, w roku, w którym było wykonywane zatrudnienie w ramach stosunku pracy, wynagrodzenie zerowe może być zastąpione wynagrodzeniem minimalnym. Jeżeli z analizy przedłożonych dokumentów będzie wynikało, np. że w okresie, za który przyjęto zarobki zerowe pracownik przez 12 miesięcy korzystał z urlopu bezpłatnego, przy ustalaniu podstawy wymiaru za ten rok nie będzie można przyjąć minimalnego wynagrodzenia. Aby podstawa wymiaru emerytury mogła być przeliczona z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia, musi zaistnieć okoliczność nieudowodnienia wysokości wynagrodzenia uzyskanego w okresie zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z którego zarobki przyjęto do ustalenia podstawy wymiaru emerytury. Jeżeli do ustalenia podstawy wymiaru wskazane zostały wynagrodzenia za cały okres, ZUS odmówi przeliczenia podstawy wymiaru pobieranego świadczenia. Nie jest możliwe przyjęcie minimalnego wynagrodzenia pracowników za okres, w którym osoba zainteresowana podlegała ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż wykonywanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy bądź też nie podlegała ubezpieczeniu społecznemu. W przypadkach, w których brak jest podstaw do przeliczenia ostatniej podstawy wymiaru emerytury, ZUS sprawdza czy dla świadczeniobiorcy nie jest korzystne ustalenie podstawy wymiaru od zarobków z innego okresu, z uwzględnieniem wynagrodzeń minimalnych. Czy w przypadkach, gdy wysokość podstawy wymiaru emerytury zostanie przeliczona z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia w miejsce wynagrodzenia zerowego, będzie również przyjęta nowa kwota bazowa? Zastąpienie w podstawie wymiaru emerytury wynagrodzeń zerowych wynagrodzeniami minimalnymi, nie stanowi podstawy do obliczenia wysokości świadczenia emerytalnego oraz podstawy jego wymiaru od nowej kwoty bazowej. Wysokość tej podstawy oblicza się od tej samej kwoty bazowej, od jakiej obliczono ją poprzednio., Szczyrk, Korbielów Pilnuj swojego sprzętu narciarskiego Policja apeluje do narciarzy o wzmożoną uwagę i czujność, a przede wszystkim o staranne zabezpieczenie posiadanego, nierzadko bardzo drogiego sprzętu narciarskiego. Wraz z rozpoczęciem ferii zimowych w Szczyrku i innych górskich miejscowościach tłumnie pojawili się turyści i narciarze. Niestety, odnotowano też pierwsze kradzieże sprzętu narciarskiego. Dlatego apelujemy o ostrożność. Snowboardzista z Warszawy stracił dwie deski warte 3000 zł. Rabuś włamał się do bagażnika zamontowanego na dachu hondy civic i skradł pozostawiony tam sprzęt. Do kradzieży doszło na ul. Wiślańskiej w Szczyrku. Wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, aby pozostawiony przez niefrasobliwych właścicieli sprzęt narciarski zniknął ze stoku czy sprzed lokalu gastronomicznego. Giną też narty pozostawione zarówno w samochodach, jak i w bagażnikach montowanych na dachach pojazdów. Dlatego narciarzy prosimy o wzmożoną uwagę i czujność, a przede wszystkim o staranne zabezpieczenie posiadanego nierzadko bardzo drogiego sprzętu narciarskiego. Aby uniknąć kradzieży, narty warto oddać do przechowalni. Sprzęt można także oznakować w sposób wiadomy tylko dla właściciela. Oznakowanie nart jest istotne w przypadku ich kradzieży. Wówczas zgłaszający o przestępstwie może podać cechę charakterystyczną, dzięki której narty w momencie ich odnalezienia trafią z powrotem do właściciela. Komisarz Elwira Jurasz ofi cer prasowy KMP w Bielsku-Białej Jak zdrowo żywić dziecko Promocja zdrowego żywienia dzieci będzie głównym tematem konferencji, która odbędzie się 7 lutego w siedzibie Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku- Białej przy ul. Piastowskiej 21. Potrwa od godz do 18.30, a udział w niej jest bezpłatny. Konferencję organizują Przedszkola nr 32, 37 i 44 w Bielsku-Białej, promujące zdrowe żywienie dzieci. Zapraszają na nią rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Będą wykłady i degustacja potraw. Tematem konferencji będzie żywienie dzieci oparte na diecie naturalnej. Wykład poprowadzi Dorota Łapa, moderator programu Zdrowy Przedszkolak, kampanii na rzecz naturalnej diety w przedszkolu, którego organizatorem jest Fundacja Instytut Medycyny Integracyjnej. Pomysłodawczynią programu jest dietetyk, diagnosta laboratoryjny i biolog molekularny Emilia Lorenc. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane będą 28 i 29 stycznia w godz. od 9.00 do pod numerem telefonu NET Jest okazja, by pogłębić wiedzę energetyczną Jak zmniejszyć zużycie energii w firmie i obniżyć koszty działalności? Jak racjonalnie użytkować urządzenia i technicznie przygotować przedsiębiorstwo do poprawy efektywności energetycznej? Szkolenia efektywności energetycznej dla firm i nauka eco-drivingu to tylko niektóre działania, które w nowym roku inicjuje Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Wszystko po to, by wspierać edukację ekologiczną i zredukować zużycie energii w mieście. Spotkanie informujące o bezpłatnych szkoleniach dla firm odbędzie się 24 stycznia w bielskim Ratuszu. Uczestnikami spotkania będą nie tylko przedstawiciele Urzędu Miejskiego i spółek miejskich, ale także reprezentanci przedsiębiorstw komunalnych, spółek energetycznych, spółdzielni mieszkaniowych. Zaproszono również firmy oraz fundacje ekologiczne, aby wspólnie zastanowić się jak zwiększyć efektywność energetyczną. Spotkanie odbędzie się o godzinie w sali sesyjnej na pierwszym piętrze. W programie oprócz prezentacji bezpłatnych szkoleń z efektywności energetycznej przedstawiona zostanie oferta darmowych kursów eco-drivingu dla mieszkańców Bielska-Białej, a także informacje o strategii energetycznej miasta, które mogą posłużyć do otwarcia nowych możliwości współpracy biznesu z samorządem. NET Przekaż nam POMÓŻ NAM POMÓC Tak działamy: KRS: ul.

19 WYDARZENIA Kurier radia BIELSKO 19 Minister Mucha była pod wielkim wrażeniem Joanna Mucha, minister sportu i turystyki odwiedziła w ubiegłym tygodniu Szkołę Mistrzostwa Sportowego Rekord w Bielsku- Białej. Minister obejrzała nowoczesną szkołę w Cygańskim Lesie, w której uczą się i trenują uczniowie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Budynek wybudował prywatny przedsiębiorca, Janusz Szymura, prezes BTS Rekord i właściciel spółki Rekord Systemy Informatyczne. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, co tu się dzieje. Takich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu jest u nas w kraju niewiele, można je policzyć na palcach jednej, może dwóch rąk mówiła minister Joanna Mucha. Prezes Janusz Szymura mówił o działalności Rekordu, o modernizacji ośrodka w Cygańskim Lesie, który wydzierżawił od bielskiej gminy 11 lat temu, prowadzeniu gimnazjum i liceum ogólnokształcącego oraz prowadzeniu klubu sportowego. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie działalność gospodarcza Szymury. Od lat połowa zysków spółki Rekord Systemy Informatyczne jest przeznaczana na działalność społeczną. W czasie wizyty minister Muchy, prezes Rekordu zaproponował wprowadzenie subwencji sportowej, która wsparłaby szkolenie młodzieży. Chcemy mieć wielkich sportowców, a zapominamy o finansach. Chcę zaszczepić pani minister pomysł subwencji sportowej, żeby za każdym młodym sportowcem szły pieniądze z budżetu państwa. Kluby sportowe są biedne, a szkolenie młodzieży zrzuca się na gminy, które mają wiele innych zadań przekonywał Janusz Szymura. Szef grupy Rekord zaproponował też rywalizację o tytuł gimnazjalnego i licealnego mistrza Polski w minipiłce nożnej, która odbywałyby się na Orlikach. Zdaniem minister Muchy, subwencja sportowa, to przede wszystkim pomysł dla minister edukacji. W tej chwili przygotowujemy dość dużą zmianę, jeśli chodzi o kwestie będące na styku naszych ministerstw, a więc szkoły sportowe, sposób ich prowadzenia, organizacja lekcji w-f. Przedstawię ten pomysł obiecała minister Mucha. W SMS Rekord uczy się 160 uczniów, budowa szkoły kosztowała 6,5 mln zł. W klubie trenuje ok. 300 młodych adeptów futbolu na dużych boiskach oraz w hali. Wizytę minister Muchy pomogła zorganizować poseł Mirosława Nykiel. FRI Egzamin, który rzeczywiście sprawdza? Miniony poniedziałek był pierwszym dniem, kiedy egzamin na prawo jazdy odbywał się według nowych zasad. Zmiany dotknęły przede wszystkim kandydatów na kierowców samochodów osobowych. Inną formę ma egzamin teoretyczny. Zdaniem przyszłych kierowców, zdać egzamin jest teraz dużo trudniej. - Ta trudność polega tylko na tym, że będzie to zupełnie inny egzamin PROMOCJA mówi Edward Płonka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku - Białej. Jego zdaniem, inny oznacza w tym przypadku lepiej przygotowujący nowych kierowców. Mamy takie odczucie, że kursanci dotychczas byli słabo przygotowani. Uczyli się po prostu zdać egzamin twierdzi dyrektor Płonka. Dotychczas, aby uzyskać prawo jazdy kategorii B, odpowiadało się na 18 pytań wylosowanych z puli 500. Obecnie kandydat na kierowcę odpowiada na 32 pytania z puli dr n.med Tadeusz Leśniak - chirurg onkolog lek. med Mirosław Kawulok chirurg ogólny rejestracja: lub osobiście 3 tysięcy pytań. Kolejną nowością jest to, że w nowym w teście nie można poprawić raz udzielonej odpowiedzi. Wśród pytań są filmiki z konkretną sytuacją na drodze. Jest 20 sekund na zapoznanie się z pytaniem i 15 sekund na odpowiedź. W ruchu drogowym mamy czasem ułamek sekundy na reakcję. To powinno wystarczyć, żeby odpowiedzieć na pytanie mówi dyrektor WORD. W teście wybiera się odpowiedź tak lub nie. Jest 20 pytań podstawowych i 12 specjalistycznych. FRI Klinika św. Łukasza sp. z o.o, ul. Bystrzańska 94 b, Bielsko- Biała Bioenergoterapia metodą Zdenko Domancica Radio BIELSKO Przeboje Non Stop Wiadomości z Twojego regionu!,,, Metoda terapii bioenergią Domancica, powstała ponad 30 lat temu. Jest unikalna w swej prostocie i skuteczności, udowodniona naukowo i praktykowana na całym świecie. Przywraca zdrowie dorosłych i dzieci - tam, gdzie zawodzą inne sposoby. Przez lata swojej pracy Domancic uzdrowił ponad milion osób, osiągając, w każdej sklasyfikowanej chorobie, spektakularne efekty. Za wyniki pracy otrzymał prestiżową nagrodę Prezydenta Słowenii. Uczestniczy w badaniach nad AIDS prowadzonych przez Uniwersytet Stanford oraz w badaniach nad rakiem w Instytucie Onkologii w Ljubljanie. Choroby które zostały skutecznie uzdrowione metodą Zdenko Domancica Alergie, Alzheimer, artretyzm. astma, autyzm, choroby autoimmunologiczne, bronchit, choroby krwi (leukemia, anemia itp), cholesterol, diabetyzm, choroby uszu, rozedma płuc, epilepsja, choroby oczu, układ rozrodczy (cysty, rak, nowotwory, menopauza, zaburzenia menstruacji, bolesne menstruacje, płodność (problemy z zajściem w ciążę poronienia), gangrena, problemy gastrologiczne, serce (wszystkie choroby), hemoroidy, herpes, wysokie i niskie ciśnienia krwi, nerki, skolioza (skrzywienia kręgosłupa), wątroba, prostata, impotencja, stwardnienie rozsiane, migrena, osteoporoza, choroba Parkinsona, zapalenie płuc, choroby o podłożu stricte psychicznym (depresja, lęki, bezsenność), reflux, ischias, zatoki, nowotwory, wrzody, żylaki etc wszystkie te schorzenia zostały skutecznie (i na wielu przypadkach) wyleczone Metodą Bioenergii Zdenka Domancica Dyplomowany Bioenergoterapeuta Bartosz Filapek Zajmuję się uzdrawianiem tą metodą od ponad 4 lat, jako jedna z pierwszych osób z Polski miałem okazje nauczyć się od Domancica niezwykle skutecznej metody uzdrawiania. Jeśli masz problem zdrowotny, postaram się pomóc i wspólnie będziemy pracować nad zażegnaniem problemu raz na zawsze. Terapia trwa 5 dni od poniedziałku do piątku. Jeśli mamy do czynienia z cięższymi schorzeniami terapie można powtarzać co miesiąc, aż do uzyskania znacznej poprawy zdrowia. Podziękować za terapie można według własnego uznania. Metoda Domancica w żaden sposób nie ingeruje oraz nie zaprzecza wyznaniom religijnym. Serdecznie zapraszam BARTOSZ FILAPEK Czechowice-Dziedzice ul. Drzymały 7 tel

20 KINA 20 Kurier radia BIELSKO Kalejdoskop BIELSKO-BIAŁA Helios, ul. Mostowa Mistrz 18.00, Fuck For Forest Kino kobiet: Podejrzani zakochani Premiery: Nędznicy, Niemożliwe, Kolekcjoner, Podejrzani zakochani. Pozostałe tytuły: Bejbi blues, Django, Hobbit: Niezwykła podróż 3D, Prawie jak gladiator 3D i 2D, Ralph Demolka 3D i 2D, Sęp, Życie Pi 3D i 2D. Cinema City, ul. Leszczyńska 20 Kolekcjoner, Nędznicy, Niemożliwe, Podejrzani zakochani. Kino 3D: Hobbit: Niezwykła podróż, Prawie jak gladiator, Ralph Demolka, Strażnicy marzeń, Życie Pi. Repertuar bieżący: Bejbi blues, Django, Hobbit: Niezwykła podróż 2D, Jack Reacher: Jednym strzałem, Sęp, Wyszłam za mąż, zaraz wracam, Życie Pi 2D. Kino familijne: Dino mama 2D, Prawie jak gladiator 2D, Ralph demolka, Renifer Niko ratuje brata 2D, Strażnicy marzeń 2D. Kino Studio, ul. Cieszyńska Połączeni Kurczak ze śliwkami. Seanse godz i Bilety po 14 zł. W każdą niedzielę o godz filmy animowane produkcji SFR. Bilety po 8 zł. DKF Kogucik w każdy poniedziałek o godz CZECHOWICE-DZIEDZICE Prawie jak gladiator 16.15, Sęp 18.00, DKF Prawie jak gladiator 16.15, Bejbi blues Festiwal Dobrych Filmów Prawie jak gladiator, Festiwal Dobrych Filmów Prawie jak gladiator 16.15, Bejbi blues Festiwal Dobrych Filmów Prawie jak gladiator 16.15, Bejbi blues i ŻYWIEC Kino Janosik Sęp 17.30, , Prawie jak gladiator Prawie jak gladiator 3D sob.- niedz Prawie jak gladiator 2D 16.00, sob.-niedz Bajbi blues Wyszłam za mąż, zaraz wracam (poza środą) Klub Filmowy o Piąta pora roku. TEATRY BIELSKO-BIAŁA Teatr Polski godz Tak wiele przeszliśmy, tak wiele przed nami godz Singielka, godz Miłość w Königshütte godz Czerwony Kapturek (gościnnie artyści teatru cieszyńskiego), godz czytanie przez aktorów sztuki Pismo węzełkowe z partią skrzypiec (Mała Scena) odz Bielska Scena Kabaretowa godz Żyd, godz Beskidzkie kolędowanie. Teatr Lalek Banialuka godz.9.00 i Calineczka godz. kulturalny 9.00 i Złoty klucz godz Czerwony Kapturek godz Czerwony Kapturek, godz Złoty klucz godz i Ballady i romanse. CIESZYN Teatr im. Adama Mickiewicza 1.02 godz Koncert karnawałowy Tercet czyli kwartet. Śpiewają: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus, Wojciech kaleta. CZESKI CIESZYN Scena Polska godz i W Paryżu żyje się jak na prowincji. IMPREZY BIELSKO-BIAŁA Bielskie Centrum Kultury godz Kabaret Łowcy B godz Koncert zespołu U studni (dawniej Stare Dobre Małżeństwo). Sala koncertowa Szkoły Muzycznej godz Koncert karnawałowy w wykonaniu uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej. Wstęp wolny. Pod Sceną godz Postrzępione kalendarze piosenki Wiery Gran w wykonaniu Marii Suprun godz Marcin Klimczak & M4U. Hotel na Błoniach godz Bielska Scena Piosenki Niebanalnej, zaśpiewa Andrzej Brzeski. Książnica Beskidzka godz do Maraton Biblijny, godz Jacek Zachara: Stare pocztówki z Cygańskiego Lasu. Podróż sentymentalna wykład wykład Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego godz z cyklu: Bielskie spotkania z historią projekcja filmu Pawła Woldana Uwięziony Prymas. Wstęp i prowadzenie: Marek Łukasik (IPN Katowice). Bazyliszek godz Muzyczny piątek w Bazyliszku, czyli koncert jazz, blues, rock na żywo. Bistro Kryzys Posmak Afryki: Eryk Bednarz muzyka grana na bębnach na żywo w każdą sobotę o godz Rude Boy godz Czad Party godz Sztywny Pal Azji: Fiss Pink. Mucha Małgorzata Pomorska gra na pianinie w czwartki i piątki w godz. od do Galicja Dyskoteki w stylu lat 70., 80., 90. oraz najnowsze hity w każdy piątek i sobotę od godz Klub muzyczny Sephia Karaoke w środy o godz , rockowe piątki o godz , taneczne soboty w rytmach lat 70., 80. i 90. godz Klub muzyczny Papuga W każdy wtorek karaoke, ponad 8000 utworów polskich i zagranicznych. Wstęp wolny. CIESZYN Teatr CST godz Koncert poświęcony pamięci 230 więźniarek francuskich Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu. WYDARZENIA KULTURALNE COK Dom Narodowy godz Przygody Koziołka Matołka. CZECHOWICE-DZIEDZICE MDK Kino Świt Festiwal Dobrych Filmów. ISTEBNA Amfiteatr Pod Skocznią godz Zimowe Zawody Furmanów z góralską kuchnią i muzyką. USTROŃ MDK Prażakówka godz Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka. Muzeum Ustrońskie godz spotkanie z Janiną Gazdą na temat Ameryka okiem polskiej podróżniczki. SKOCZÓW MCK Integrator godz Teatr Elektryczny: Zwyczajna historia godz Kabaret DNO. SZCZYRK Czyrna Akcja zimowa Jestem na stoku. WISŁA Wiślańskie Centrum Kultury zajęcia i warsztaty dla dzieci i dorosłych na czas ferii godz Wiślański Narciarski Bieg Retro (plac Hoffa). MILÓWKA Stara Chałupa Do Żywieckie Gody, czyli 44. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych. Szczegóły na: ŻYWIEC Miejskie Centrum Kultury Do Żywieckie Gody, czyli 44. Przegląd Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych. Szczegóły na: Pismo węzełkowe z partią skrzypiec Miłośników niebanalnych tekstów scenicznych i dobrej zabawy zapraszamy na Małą Scenę Teatru Polskiego w poniedziałek 28 stycznia. O godz rozpocznie się tam czytanie sztuki zatytułowanej Pismo węzełkowe z partią skrzypiec. Jej autorem jest Jerzy Handzlik, piszący dotychczas swoje książki, sztuk i monodramy w języku esperanto. Na koncie ma też sukcesy aktorskie, bo monodramy prezentował na scenie kilkadziesiąt razy w kilkunastu krajach. 28 stycznia pierwszym scenicznym czytaniem Jerzy Handzlik zadebiutuje jako autor tekstu napisanego w języku polskim. Pismo węzełkowe z partią skrzypiec to sztuka z pogranicza farsy i groteski, obnażająca ludzkie przywary. W czytaniu tekstu na scenie udział wezmą aktorzy Teatru Polskiego: Jadwiga Grygierczyk, Majka Suprun, Tomasz Lorek, Sławomir Miska, Adam Myrczek oraz Kuba Abrahamowicz, który jest też koordynatorem całości przedsięwzięcia. Lektorem czytającym didaskalia będzie Ewelina Kroczek, doskonale znana słuchaczom Radia BIELSKO. Za wejście na poniedziałkowe czytanie sztuki zapłacić trzeba jedynie 5 zł. Bilety w kasie teatru. Po czytaniu będzie okazja, by wyrazić swoją opinie na temat tekstu sztuki. NET Mam taką kolorową wyobraźnię Miłośnikom sztuki przypominamy, by zarezerwowali sobie czas na piątkowy wieczór, 1 lutego. O godzinie w Galerii Bielskiej BWA zaplanowano tego dnia spotkanie połączone z promocją albumu Jan Grabowski. Mam taką kolorową wyobraźnię. Album w dwujęzycznej wersji (polskiej i angielskiej) wydany został przez Galerię Bielską BWA z okazji trwającej w galerii wystawy, zorganizowanej w stulecie urodzin artysty. Redaktorką wydawnictwa i autorką zawartych w nim tekstów jest Teresa Dudek Bujarek. Autorem projektu graficznego jest Mistrz na seansie konesera W czwartek, 24 stycznia o godz bielskie kino Helios zaprasza na kolejny seans konesera i proponuje film, który z całą pewnością obejrzeć warto. To Mistrz w reżyserii Paula Thomasa Andersona, w którym znajdują się odniesienia do genezy sekty scjentologicznej. W rolach głównych: Amy Adams, Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman. Obraz opowiada historię spotkania wizjonera, który głosi, że odkrył zagadkę istnienia i człowieka, który mu uwierzył i zaczął ślepo wypełniać jego polecenia. Reżyser koncentruje się na początkach sekty, momencie werbowania nowych członków, który przyrównuje do sztuki uwodzenia. Zaczarowany przez mistrza Freddie (Joaquin Phoenix), weteran II wojny światowej, to człowiek niezaspokojony seksualnie, złamany alkoholizmem, targany agresją, niepogodzony z własną przeszłością. Założyciel sekty jest pierwszym, który okazuje mu dobro, przygarnia go w celu przywrócenia mu pełni człowieczeństwa. Między mężczyznami tworzy się dziwna więź. NET Piotr Wisła. Będzie można posłuchać ciekawych informacji o wystawie, artyście i albumie. Zaplanowano też minirecital Soni Więckowskiej (śpiew) i Wojciecha Więckowskiego (fortepian). Jana Grabowskiego wspominali będą przyjaciele i rodzina. Spotkanie rozpocznie się w dolnej sali Galerii Bielskiej BWA, gdzie prezentowana jest wystawa, a zakończy w kawiarni Aquarium, gdzie posłuchać można będzie wspomnień i minirecitalu. Wystawę prac Jana Grabowskiego oglądać można w BWA do 3 marca. NET Żywiec Trwa góralski karnawał Żywieckie Gody, w tym tygodniu, najciekawiej zapowiadają się w Żywcu. Na sobotę zaplanowano dzień plenerowy. Już o godz sprzed Karczmy Żywieckiej wyruszy kolorowy korowód, by ulicami Kościuszki i Zamkową dotrzeć na Rynek, gdzie o rozpocznie się konkurs trzaskania z bata i prezentacje programów kolędniczych. O godz w żywieckim MCK koncert kolęd w wykonaniu zespołu Trebunie-Tutki. W niedzielę o 16.00, również w MCK, odbędzie się koncert finałowy. Nie oznacza to jednak końca obrzędowej zabawy, bo w Milówce potrwa ona aż do 15 lutego, a zakończy ją konkurs na rzeźbę w śniegu. NET Spotkanie z Jackiem Proszykiem Już dziś warto wiedzieć, że oczekiwane przez wielu bielszczan spotkanie z Jackiem Proszykiem zaplanowano na 21 lutego o godz w Książnicy Beskidzkiej. Porozmawiać można będzie wówczas o jego najnowszej książce Życie według wartości. Żydowscy liberałowie, ortodoksi i syjoniści w Bielsku-Białej. Jacek Proszyk jest znanym religioznawcą, badaczem historii i kultury społeczności żydowskiej oraz przedwojennych ruchów religijnych w Bielsku- Białej. Najnowsze wydawnictwo to jego trzecia samodzielna książka. Na koncie ma też prawie 30 artykułów publikowanych na łamach różnych periodyków. Pierwsza książka to Cmentarz żydowski, druga to bibliofilskie wydanie biografii Salomona Joachima Halberstama. Wydana została tylko w stu egzemplarzach, ręcznie zszywanych. Najnowsza książka to praca doktorska, zmodyfikowana tak, aby mogła być interesująca dla każdego czytelnika. Opowieść o bielskich i bialskich Żydach, od XIX wieku po rok To spojrzenie na społeczność żydowską Bielska i Białej z perspektywy trzech najważniejszych grup żydowskich. Z perspektywy nurtu haskali, czyli żydowskiego oświecenia, liberałów, dla których najważniejsze były wartości humanistyczne i syjonistów, którzy doszli do wniosku, że nie ma co inwestować w kraj, w którym się znajdują, ale odbudować trzeba państwo w Palestynie. NET

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie 1 Początki działalności Związku sięgają 1991 roku, kiedy Urząd Rady Ministrów zarejestrował Związek Komunalny ds. Gazyfikacji w Żywcu. Pierwszym zadaniem Związku

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro

Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II Inwestycja w czyste rzeki i jezioro Dla rozwoju infrastruktury i środowiska 11 gmin które ze sobą współpracują! Związek Międzygminny ds. Ekologii w

Bardziej szczegółowo

Razem bez granic -transgraniczny projekt współpracy i integracji młodzieży. Łączy nas granica-projekt Integracji społeczności Gmin Ujsoły i Novot

Razem bez granic -transgraniczny projekt współpracy i integracji młodzieży. Łączy nas granica-projekt Integracji społeczności Gmin Ujsoły i Novot LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGSRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA POLSKA REPUBLIKA SŁOWACKA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO STOWARZYSZENIE REGION

Bardziej szczegółowo

Po turnieju podbeskidzkiego szczypiorniaka w Milówce

Po turnieju podbeskidzkiego szczypiorniaka w Milówce Po turnieju podbeskidzkiego szczypiorniaka w Milówce ZMIANA LIDERÓW Do zmiany na szczycie doszło po turnieju w Milówce rozgrywanym pod honorowym patronatem wójta Roberta Piętki i w ramach jubileuszu 85-lecia

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - od pomysłu do sukcesu www.zmge.zywiec.pl Projekt Oczyszczanie ścieków na czyźnie - od pomysłu do sukcesu Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu ul. Ks. Prałata St. Słonki 22 34-300 tel. 33 861 28 98 Związek Międzygminny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 lutego 2016 r. Poz. 718 UCHWAŁA NR V/21/145/16 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

Turniej Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt

Turniej Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt Turniej Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt TURNIEJ PODBESKIDZKIEJ RĘCZNEJ W WIEPRZU MIAŁO BYĆ JAŚNIEJ JEST CIAŚNIEJ Po turnieju w Wieprzu na czele tabeli wciąż pozostaje LKS Orzeł

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

MĘSKA DRUŻYNA I TRENER ROSJAN NA TURNIEJU W ŁODYGOWICACH!

MĘSKA DRUŻYNA I TRENER ROSJAN NA TURNIEJU W ŁODYGOWICACH! 14.01.2014 MĘSKA DRUŻYNA I TRENER ROSJAN NA TURNIEJU W ŁODYGOWICACH! Niespodzianki, emocje i zaskakujący goście tak wyglądał turniej Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt w Łodygowicach,

Bardziej szczegółowo

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Inwestycja, która otwiera nowy rozdział w rozwoju Żywiecczyzny 1 Projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie to pierwsza w historii Żywiecczyzny inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztów kwalifikowalnych w EUR EFRR budżet państwa wkład własny. całość wydatków kwalifikowalnych. Nazwa wnioskodawcy. Tytuł projektu. Lp.

Wartość kosztów kwalifikowalnych w EUR EFRR budżet państwa wkład własny. całość wydatków kwalifikowalnych. Nazwa wnioskodawcy. Tytuł projektu. Lp. Wnioski zakwalifikowane do oceny technicznej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 II nabór Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 - Rozwój społeczno-gospodarczy Działanie 2.3 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) II nabór. Nazwa wnioskodawcy

Priorytet 2 - Rozwój społeczno-gospodarczy Działanie 2.3 Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) II nabór. Nazwa wnioskodawcy Lista mikroprojektów z Euroregionu Beskidy, zatwierdzonych przez Podkomitet Sterujący do dofinansowania z EFRR (30 31 maja 2006 r.) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Polska Republika Słowacka

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach

Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy Tytuł projektu. Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej. Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach Wnioski złożone do SRB podczas II naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 do 15 października 2010 r. Lp. Nr projektu Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku w zł i gr Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie DOCHODY

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Liga SPR Nie Zwalnia Tempa!

Liga SPR Nie Zwalnia Tempa! Liga SPR Nie Zwalnia Tempa! Znamy już pierwsze niewiadome w Podbeskidzkiej Lidze Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt. SPR ŁODYGOWICE ODJEŻDŻA Ale największą niespodzianką ostatniego turnieju w I lidze

Bardziej szczegółowo

Trwa akcja ZNICZ 2014

Trwa akcja ZNICZ 2014 Trwa akcja ZNICZ 2014 Trwa policyjna akcja Znicz 2014. Od piątku setki podlaskich funkcjonariuszy dbają o porządek i bezpieczeństwo, zwłaszcza na drogach, oraz pomagają mieszkańcom województwa w dotarciu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 września 2015 r. Poz. 4856 UCHWAŁA NR V/14/99/15 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/113/2011 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 28 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/113/2011 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 28 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XII/113/2011 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Żywieckiego na rok 2012. Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 25 listopada 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

projekt Instytucje i Oczekiwane rezultaty we wdrażaniu RPO WSl/ środki własne Starostwo Powiatowe

projekt Instytucje i Oczekiwane rezultaty we wdrażaniu RPO WSl/ środki własne Starostwo Powiatowe Zadania do realizacji na 2016 rok projekt Załącznik nr 15.1 Lp. Nazwa planowanego działania Etapy działania Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Instytucje i podmioty Źródła Koszt w złotych w

Bardziej szczegółowo

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi

Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Powiat zmienia oblicze. Tym razem powstaną nowe drogi Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Płocku, radni jednomyślnie przyjęli projekt uchwały dotyczący przystąpienia do Programu Przebudowy Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 18 20 lipca 2011 roku Szanowni Państwo, W bieŝącym numerze biuletynu pragniemy zwrócić szczególną uwagę na informację dotyczącą rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Piątek, 13 stycznia 2017, 04:38

Źródło:  Wygenerowano: Piątek, 13 stycznia 2017, 04:38 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/132203,zlikwidowali-plantacje-konopi-indyjskich.html Wygenerowano: Piątek, 13 stycznia 2017, 04:38 Strona znajduje się w archiwum. ZLIKWIDOWALI

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz

Nr 11/2012. Przewodniczący Rady Powiatu Włoszczowskiego Jarosław Ratusznik. Starosta Włoszczowski Zbigniew Matyśkiewicz ISSN 1429-8589 Nr 11/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności. Niech te najpiękniejsze w roku święta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 611/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągów wysokiego ciśnienia DN 200. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6078 UCHWAŁA NR V/17/116/15 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI

ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI Załącznik do Uchwały nr 37/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 stycznia 2009 ZASADY OGÓLNE PLEBISCYTU NAJLEPSZA STACJA NARCIARSKA MAŁOPOLSKI art. 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami plebiscytu pt.

Bardziej szczegółowo

Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie

Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie Źródło: http://www.msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 21 grudnia 2015, 11:18 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 03 lipca 2015 Budowa nowej Komendy Powiatowej Policji w Krakowie fot. KWP Kraków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Wakacji z pomysłem 2008 NOWE WYZWANIA

Podsumowanie Wakacji z pomysłem 2008 NOWE WYZWANIA Podsumowanie Wakacji z pomysłem 2008 NOWE WYZWANIA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w Lublinie. Na terenie woj. śląskiego

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015

XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ PODBESKIDZIE W BIELSKU BIAŁEJ I KOMISJA ŚRODOWISKOWA ZG PTTK XVI OGÓLNOPOLSKI ZLOT ODDZIAŁÓW I KÓŁ ŚRODOWISKOWYCH PTTK PODBESKIDZIE 2015 SZCZYRK, 02

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej:

POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: POLITYKA SŁUCHANIE I PISANIE (A2) Oto opinie kilku osób na temat polityki i obecnej sytuacji politycznej: Ania (23 l.) Gdybym tylko mogła, nie słuchałabym wiadomości o polityce. Nie interesuje mnie to

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 4 listopada 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 4 listopada 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 4 listopada 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU

REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU Patronatem REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO CUKROWNICZEGO BIEGU ULICZNEGO WERBKOWICE 26 KWIETNIA 2015 ROKU 1. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego 2. Prezes Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 3. Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

Związek komunalny jako region gospodarki odpadami w praktyce

Związek komunalny jako region gospodarki odpadami w praktyce Związek komunalny jako region gospodarki odpadami w praktyce Spis prezentacji Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Historia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu Założenia programu grupowego

Bardziej szczegółowo

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców

Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Czwartek, 22 października 2015, 03:55 Strona znajduje się w archiwum. Piątek, 15 maja 2015 Surowsze kary dla piratów drogowych i pijanych kierowców Utrata prawa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYKAZ NUMERÓW DRÓG POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 17c DO UCHWAŁY nr 597/356/II/2006 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 06.04.2006r. POWIAT ŻYWIECKI 1 1400 S Łodygowice Łodygowice # DK

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

PODBESKIDZKA RĘCZNA GRAŁA W TWARDORZECZCE

PODBESKIDZKA RĘCZNA GRAŁA W TWARDORZECZCE 15.12.2014 PODBESKIDZKA RĘCZNA GRAŁA W TWARDORZECZCE Po turnieju Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt w podżywieckiej Twardorzeczce szczypiornistki SPR Łodygowice wciąż na czele I Ligi.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWY PRAWNE... 2 3. TERMIN WPROWADZANIA ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU... 2 4. TRASA OBJAZDU... 3 5. ADMINISTRATOR DRÓG...

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWY PRAWNE... 2 3. TERMIN WPROWADZANIA ZMIAN ORGANIZACJI RUCHU... 2 4. TRASA OBJAZDU... 3 5. ADMINISTRATOR DRÓG... NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE WIŚLE W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 4116S UL. LEGIONÓW W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH NAZWA I ADRES INWESTORA POWIAT BIELSKI ul. Piastowska 40, 43-300

Bardziej szczegółowo

Zakończyliśmy Boże Narodzenie w Beskidach

Zakończyliśmy Boże Narodzenie w Beskidach 28.01.2013 Zakończyliśmy Boże Narodzenie w Beskidach Podczas imprezy swój dorobek artystyczny zaprezentowały gminy powiatu żywieckiego. Tradycyjne powinszowania grup kolędniczych, występy chórów, grup

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

www.radiostargard.fm

www.radiostargard.fm Radio Stargard jest pierwszą niezależną, prywatną rozgłośnią radiową w naszym regionie. Nadajemy na częstotliwości 90,3FM. Zasięgiem technicznym docieramy do mieszkańców powiatu stargardzkiego i części

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa Wydział VIII Zamiejscowy w Rzeszowie Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Krajowa Wydział VIII Zamiejscowy w Rzeszowie Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/32787,uderzenie-cbs-w-narkobiznes.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 01:43 Strona znajduje się w archiwum. UDERZENIE CBŚ W NARKOBIZNES

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 listopada 2014 r. Poz. 5485 UCHWAŁA NR IV/58/418/14 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin

Bardziej szczegółowo

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY

POLICJANCI ODZYSKALI SKRADZIONE SAMOCHODY I NACZEPY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129239,policjanci-odzyskali-skradzione-samochody-i-naczepy.html Wygenerowano: Poniedziałek, 23 stycznia 2017, 10:34 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH:

OŚRODEK DYSPONUJE BAZĄ 200 MIEJSC NOCLEGOWYCH: POŁOŻENIE Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Neptun jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych terenów rekreacyjno- wypoczynkowych położonych nad Jeziorem Żywieckim (Beskid Żywiecki). Najpopularniejszym

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ ORGANIZACJĄ RUCHU ZARZĄDZONĄ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. NA OKRES 13 III 11 VI 2016

ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ ORGANIZACJĄ RUCHU ZARZĄDZONĄ PRZEZ PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. NA OKRES 13 III 11 VI 2016 I N F O R M A C J A O N O W Y M R O Z K Ł A D Z I E J A Z D Y P O C I Ą G Ó W K O L E I Ś L Ą S K I C H OBOWIĄZUJĄCYM W OKRESIE 13 III 11 VI 2016 S T A N N A D Z I E Ń : 1 0. 0 3. 2 0 1 6 ZGODNIE ZE ZMIENIONĄ

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA. porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda piaski, żwiry, piaskowce

IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA. porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda piaski, żwiry, piaskowce IDENTYFIKACJA I LOKALIZACJA JCWPd PL_GW_2200_152 POWIERZCHNIA JCWPd [km 2 ] 2369,9 TYP WARSTWY WODONOŚNEJ porowata podziemna warstwa wodonośna krzemionkowa czwartorzęd, trzeciorzęd, kreda LITOLOGIA piaski,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Żywiecki Raj Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary

Bardziej szczegółowo

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Kondycja finansowa i przyszłość lecznictwa w województwie podlaskim, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, pakiet onkologiczny, konkursy na świadczenia

Bardziej szczegółowo

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU

JEST EFEKT WPROWADZENIA NOWYCH PRZEPISÓW. KIEROWCY ZDJĘLI NOGĘ Z GAZU POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/112843,jest-efekt-wprowadzenia-nowych-przepisow-kierowcy-zdjeli-noge-z-gazu.html Wygenerowano: Niedziela, 25 grudnia 2016, 10:21 Strona znajduje

Bardziej szczegółowo

Droga 786 kontrolowana

Droga 786 kontrolowana ISSN 1429-8589 IO IP IN P R I N C Nr 7/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Akcja Dar szpiku darem życia Organizatorzy akcji "Dar szpiku darem życia" składają serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, które przyczyniły

Bardziej szczegółowo

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza

Marcin Rausch dyrektor działu reklamy Głos Dziennik Pomorza Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę związaną ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Oferta obejmuje wszystkie nośniki Głosu Dziennika Pomorza największej i najchętniej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH. Zarząd Województwa Śląskiego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH. Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 0400 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 0400 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu

Bardziej szczegółowo

Etap I. Tak się to zaczęło. Powstanie projektu - Grudzień 2005 rok

Etap I. Tak się to zaczęło. Powstanie projektu - Grudzień 2005 rok Tak się to zaczęło Etap I Powstanie projektu - Grudzień 2005 rok Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR grudnia - 02 stycznia 2005r.

Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR grudnia - 02 stycznia 2005r. Informator Wojewody Opolskiego Co? Gdzie? Kiedy? NR 52 27 grudnia - 02 stycznia 2005r. 27.12., poniedziałek godz.09.00 Wicewojewoda Opolski Franciszek Stankala poprowadzi cotygodniową naradę z Kadrą Kierowniczą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 6812 UCHWAŁA NR XVIII/143/2016 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury i

Bardziej szczegółowo

Pan Mirosław Czaja Radny Miasta Sandomierza Zapytał czy stady tour to jest projekt?

Pan Mirosław Czaja Radny Miasta Sandomierza Zapytał czy stady tour to jest projekt? Protokół z posiedzenia Komisji Wspólnej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta Nr 4/4/2007 oraz Komisji Praworządności Nr 5/5/2007 w dniu 9 marca 2007 roku Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

WOJSŁAWICE I SZADEK ZAPRASZAJĄ!

WOJSŁAWICE I SZADEK ZAPRASZAJĄ! Strona znajduje się w archiwum. WOJSŁAWICE I SZADEK ZAPRASZAJĄ! I Przystanek PaT Powiatu Zduńskowolskiego POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI zaprasza na POWIATOWY PRZYSTANEK PaT Wojsławice Szadek 11 12 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00

Źródło:  Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00 Policja 997 Źródło: http://www.gazeta.policja.pl/997/informacje/115542,oferta-dla-mlodych-nr-125082015.html Wygenerowano: Poniedziałek, 9 stycznia 2017, 06:00 Oferta dla młodych (nr 125/08.2015) Policjanci

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie. Leśne Podchody Pełne Przygody Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie Leśne Podchody Pełne Przygody www.soswtanowo.pl e-mail: soswtan@wp.pl Nasz Ośrodek Nasz Ośrodek jest położony na skraju Puszczy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie REGULAMIN Biegów Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka VII Edycja Gąsawa 01.08.2015 NAZWA IMPREZY: Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka

Bardziej szczegółowo

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE

POLICYJNE ZABEZPIECZENIE SZCZYTU NATO W WARSZAWIE KOMENDA STOŁECZNA POLICJI Źródło: http://www.policja.waw.pl/pl/dzialania-policji/aktualnosci/39233,policyjne-zabezpieczenie-szczytu-nato-w-warszawie.html Wygenerowano: Środa, 28 września 2016, 05:59 Strona

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

www.budzet.darlowo.pl mln złotych kosztować będzie nowy ciąg ulic prowadzących do portu morskiego

www.budzet.darlowo.pl mln złotych kosztować będzie nowy ciąg ulic prowadzących do portu morskiego W Darłowie ruszył pilotażowy program budżetu obywatelskiego na 2015 rok. Każdy, kto chce i ma ciekawy pomysł na działanie, zmianę, inwestycję czy remont w swojej okolicy, może zgłosić swój projekt do 9

Bardziej szczegółowo

P A R K N A R O D O W Y. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym

P A R K N A R O D O W Y. Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym P A R K N A R O D O W Y Edukacja przyrodnicza w Narwiańskim Parku Narodowym Cele: 1. Uzyskanie akceptacji społeczeństwa dla istnienia Parku Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi:

Dni i godziny pracy: poniedziałek:.., wtorek:.., środa, czwartek.., piątek:.., sobota:.., niedziela:.., dodatkowe uwagi: CHCEMY PRZYCIĄGNĄĆ TURYSTÓW DO NASZEGO REGIONU POMÓŻ NAM WYPEŁNIJ ANKIETĘ SKORZYSTAMY NA TYM WSZYSCY WERSJA ELEKTRONICZNA ANKIETY (edytowalna) do pobrania bezpośrednio pod adresem www.lotmz.org DANE PODMIOTU.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz.

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Oferta Niezale ne wyjazdy Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. 01 Korzyści 04 dla Ciebie Nasz zespół 02 Oferta 03 Referencje Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Chcesz podróżować niezależnie,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 266/14 Wójta Gminy Łomża z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia badania ankietowego. Na podstawie 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/187/13 Rady Gminy Łomża z dnia 30 października 2013

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista projektów wybranych do dofinansowania zał. nr 1 do uchwały nr 1621/281/III/2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa alokacja: 37 745 000 PLN założona

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki

Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Załączniki do Regulaminu wycieczek szkolnych w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach : Regulamin wycieczki Przyjęcie regulaminu wycieczki do wiadomości przez uczestników Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego

Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Kampania Piłeś? Nie jedź! 2009 Wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 26 1 luty stycznia 2010r. 2009 r. Metodologia badania Metodologia PAPI - Paper and Pencil Interview Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do ZAPRASZAMY

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do ZAPRASZAMY Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 17.00 ZAPRASZAMY WRZESIEŃ 2016 CZY W WALIZKĘ CZY TEŻ W TECZKĘ WEŹ WAKACJI CHODŹ TROSZECZKĘ RAMKA DO KARTKI Z WAKACJI ALBUM KOLOROWE KLEKSY REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku

PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 19 kwietnia 2013 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

18 SYLWETKI luty 2013r., PRAWDA O RUDZIE ŚLĄSKIEJ Planów mam bardzo dużo Lucjan Szajbel Rudzianin, jeden z najlepszych fryzjerów w Polsce, w rozmowie z " Prawdą". J aki był 2012 rok dla Ciebie? - Bardzo

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Trasy narciarstwa biegowego

Trasy narciarstwa biegowego Środa, 7 stycznia 2015 Trasy narciarstwa biegowego Wielofunkcyjne trasy rekreacyjne Trasy te łączą okolice Góry Parkowej, z malowniczą miejscowością agroturystyczną, jaką jest Tylicz. Obecnie trasy posiadają

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty trafią do świadczeniobiorców przed świętami

Emerytury i renty trafią do świadczeniobiorców przed świętami Emerytury i renty trafią do świadczeniobiorców przed świętami Emeryci i renciści, którzy zwykle swoje świadczenie otrzymują 25 dnia miesiąca, nie muszą się obawiać, że w grudniu dostaną je dopiero po Świętach

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku 1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku W Brzesku rozmawiano o przyszłości transplantacji Społeczne i medyczne aspekty transplantacji - to tytuł konferencji jaka odbyła się w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01095 Pozostała działalność 205.080,34zł Dział 750 Administracja publiczna Rozdział

Bardziej szczegółowo

Minister Mariusz Błaszczak apeluje o rozsądek podczas wakacyjnego wypoczynku

Minister Mariusz Błaszczak apeluje o rozsądek podczas wakacyjnego wypoczynku Źródło: http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14727,minister-mariusz-blaszczak-apeluje-o-rozsadek-podczas-wakacyjnego-w ypoczynku.html Wygenerowano: Niedziela, 10 lipca 2016, 00:44 Piątek, 24 czerwca

Bardziej szczegółowo