się wrażeniami Sebastian Kawa. 32. Mistrzostwa Świata w Szybownictwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "się wrażeniami Sebastian Kawa. 32. Mistrzostwa Świata w Szybownictwie"

Transkrypt

1 Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 03 (80), Kurier radia BIELSKO możesz odebrać bezpłatnie w ponad 100 punktach. Lista na stronie 21 Region Trzy miliony rozdanych egzemplarzy naszej gazety wyślij na adres: wyślij na adres: Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 10(42), Kurier radia BIELSKO możesz odebrać bezpłatnie w 91 punktach. Lista na stronie 21 Cieszyn, Skoczów Pierwszy e-jubileusz Przestępczy duet zatrzymany Jazda autobusami MZK będzie jeszcze droższa Kuriera radia BIELSKO Dziś odnotować pragniemy pier wszy jubileusz naszego, wciąż nowego przecież na prasowym rynku, K u r i e ra r a d i a B I E L S KO. W tym tygodniu przekroczyliğmy okrągáą iloğü naszych eabonentów. Mamy ich juī ponad tysiąc i, co warto podkreğliü, od początku licznik mierzący ich przybywanie nigdy nie staá w miejscu. Bardzo nas cieszy, Īe zainteresowanie naszym tytuáem przekracza jego, najwiċkszy na lokalnym rynku, papierowy nakáad. DziĊkujemy za to naszym e-czytelnikom. ZachĊcamy teī pozostaáych do korzystania z tej formy docierania do wiadomoğci z naszego tygodnika. KaĪdy, kto ma dostċp do komputera i sieci internetowej, moīe w bardzo prosty sposób zamówiü e-wydanie Kuriera radia BIELSKO. Wystarczy wprowadĩ swój adres na stronie lub wysáaü o treğci zamawiam na adres: kurierrb.pl. Od tego momentu peáne wydanie naszego tygodnika docieraáo bċdzie do e-abonenta w kaīdy czwartkowy poranek. Wanda Then redaktor naczelna Kuriera radia BIELSKO SkoĔczyáa siċ przestċpcza kariera dwóch mċīczyzn w wieku 28 i 41 lat, zatrzymanych w piątek przez policjantów z Cieszyna i Skoczowa. Są mieszkaĕcami ĝwiċtocháowic i Katowic, podejrzanymi o dokonanie kilkunastu wáamaĕ do mieszkaĕ w róīnych miejscowoğciach naszego regionu. Straty jakie spowodowali wycenia siċ na ponad 300 tys. zá. Decyzją sądu, starszy z mċīczyzn trafiá do tymczasowego aresztu, máodszy pozostaje pod policyjnym dozorem. Nad ustaleniem sprawców szeregu wáamaĕ kryminalni z cieszyĕskiej komendy i skoczowskiego komisariatu pracowali od początku roku. W zatrzymaniu oprócz kryminalnych braáo udziaá kilkunastu funkcjonariuszy z cieszyĕskiego wydziaáu prewencji oraz Komisariatów Policji w Strumieniu i Pawáowicach. ObáawĊ na przestċpców zorganizowano w powiecie pszczyĕskim. Zostali namierzeni i zatrzymani w Warszowicach,kiedy jechali swoim samochodem. Policjanci podejrzewali, Īe záodzieje mogą posiadaü broĕ palną. I nie mylili siċ. Podczas przeszukania w samochodzie, oprócz biīuterii i narkotyków, znaleĩli 3 pistolety. W bagaīniku byá takīe specjalistyczny sprzċt do wyáamywania okuü okiennych. ĝledczy ustalili, Īe zatrzymani są sprawcami kilkunastu wáamaĕ w powiatach cieszyĕskim, pszczyĕskim i mikoáowskim. Podczas weekendu funkcjonariusze przeszukali miejsca pobytu obu mċīczyzn i znaleĩli znaczną czċğü áupów. NET Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. Dziaáki 12 ar. H&P BUD, tel O d maja podroīeje komunikacja miejska w Bielsku-Biaáej. Jednorazowy bilet normalny bċdzie kosztowaá 3 zá, zamiast 2,60. Za bilet ulgowy zapáacimy 1,50 zá, a wiċc 20 gr wiċcej niī obecnie. Bielscy radni, przy 5 gáosach sprzeciwu, przegáosowali we wtorek uchwaáċ w tej sprawie. PodwyĪka zaboli bielszczan, zwáaszcza, Īe ostatnia byáa niedawno, bo w lipcu ubiegáego roku. Zdaniem Henryka Juszczyka, peánomocnika prezydenta BielskaBiaáej kaīdy, kto ma samochód wie, jaki jest powód podwyīki. Na cenċ skáadają siċ przede wszystkim: paliwo i etaty kierowców oraz pochodne związane z paliwem. Dotacja, którą miasto przekazuje zakáadowi co miesiąc, nie wystarcza przy tak gwaátownym wzroğcie cen paliw zapewnia Henryk Juszczyk. W zeszáym roku wydatki na olej napċdowy wzrosáy o blisko 2 mln zá. Z prognoz wynika, Īe jego ceny nadal bċdą rosáy mówi dyrektor MZK, Krzysztof Knapik. Obaj przekonują, Īe oprócz podwyīek bċdą takīe obniīki biletów. TaĔsze bċdą te na linie podmiejskie i nocne. Ceny zmniejszą siċ w tym przypadku z 3,40 zá i 1,70 zá na 3 i 1,5 zá. Po tych podwyīkach nie bċdziemy odbiegaü od cen w innych miastach mówi dyrektor przedsiċbiorstwa. Nawet jeğli niektóre miasta mają w tej chwili mniejsze stawki, to juī przygotowują uchwaáy do ich podniesienia dodaje Juszczyk. Odmiennego zdania jest czċğü radnych, którzy podwyīki nie poparli. JeĞli pójdziemy w tym kierunku, to za póá roku znowu bċdziemy musieli zmieniaü taryfy. Podczas obrad komisji mówiliğmy o nowym systemie związanym z pobieraniem opáat, o tym, by uatrakcyjniü komunikacjċ miejską dla mieszkaĕców, o uáatwieniu korzystania z MZK osobom spoza naszego miasta. KtoĞ z zewnątrz patrząc na rozkáad jazdy na przystanku nie ma zielonego pojċcia, którym autobusem gdzie dojedzie, gdzie powinien siċ przesiąğü mówiá podczas sesji radny Przemysáaw Drabek Przeciwna podwyīce byáa takīe radna GraĪyna Staniszewska. Ta podwyīka wydaje mi siċ niepotrzebna. Zróbcie burzċ mózgów i poszukajcie innych Ĩródeá dochodu. Mam wraīenie, Īe od zeszáego roku, kiedy podnosiliğmy ceny biletów, pan dyrektor MZK nie popracowaá, nie pomyğlaá. To jest wprost przeáoīenie problemu na obywatela, któremu przecieī nie przybyáo pieniċdzy mówiáa GraĪyna Staniszewska. Mimo ostrej dyskusji, uchwaáą o podwyīkach wejdzie w Īycie 1maja. Bilet miesiċczny na wszystkie linie, który teraz kosztuje 88 zá (ulgowy 44 zá), bċdzie kosztowaá 100 zá Starosta dział działał zgodnie z prawem prawe Wiosną ruszy budowa na stoku Dębowca zwolenie wodno-pra wodno-prawne na pobór wód podp ziemnych z ujęcia Pil Pilsko w Jeleśni. Krakowski sąd orzeká, Īe staros sta Īywiecki, Andrzej ZieliĔski, Zieli nie przekroczyá swoich uprawup nieĕ. Zdaniem sądu, dziaobowiązując áaá zgodnie z obowiązującymi praw przepisami, zgodnie z prawem. podejrz Zawiadomienie o podejrzeniu popeánienia przestċpstwa pprzez Īywiec starostċ záoīyli do Īywieckiej m Prokuratury Rejonowej mieszkaĕcy JeleĞni. Przypuszczal Przypuszczali, Īe ze strony starosty mogáo ddojğü do przekroczenia upraw uprawnieĕ obowiązków, i niedopeánienia obowiąz malny kosztuje 2 zá, a ulgowy a1 co zá. za tym idzie do dziaáan dziaáania na W Bielsku tak nie jest, co powoduszkodċ interesów publicznego publiczn je, Īe nawet za pokonanie jednego i prywatnego. przystanku zapáacimy 3 zá lub 1,5 czwartą BĊdąc starostą juī czw zá mówi Mariusz KoĞcielny, nigdy nie podjąáem podją który studiując w KrakowiekadencjĊ, koniezgodna z decyzji, która byáaby niezgod rzysta z biletu semestralnego na Podobnie jest i z tą decyprawem. d wszystkie linie za 184 zá, czyli 40 zją, z 3 marca 2011 roku, z klau klauzulą zá miesiċcznie. Do 5 marca prowadzonenatychmiastowej są wykonalnoğci wykonaln ankietowe badania zadowolenia Andrzej zapewnia starosta And pasaīerów z usáug przewozowych ZieliĔski. Ğwiadczonych przez MZK w BielAW sku-biaáej. RównieĪ na stronie MoĪna wiċc wyraziü swoją opiniċ, nie tylko na temat zadowolenia z usáug przewoĩnika, ale i na temat podwyīek. Magda Fritz, NET Nabraáy tempa prace związane z przygotowaniami do zagospodarowania stoku DĊbowca. Wycinka drzew w rejonie inwestycji, w swojej zasadniczej czċğci, zostaáa wáağnie zakoĕczona. Konieczne jest jeszcze usuniċcie pni, do czego uīyü trzeba ciċīkiego sprzċtu, a ten na razie na zbocze wjechaü nie moīe. Do przodu posuwają siċ natomiast formalnoğci związane z zaplanowaną na ten rok inwestycją. W najbliīszy poniedziaáek komisja wybierze inīyniera kontraktu, spoğród chċtnych, którzy stanċli do przetargu, ogáoszonego przez bielski Urząd Miejski. Ogáoszenie wyników przetargu na wykonawcċ prac to kwestia kilku kolejnych dni. Brakuje jeszcze tylko jednej opinii z UrzĊdu Marszaákowskiego, niezbċdnej w związku z faktem, Īe inwestycja na DĊbowcu do nansowana zostanie z pieniċdzy Unii Europejskiej. Wybrany wykonawca wybuduje na stoku DĊbowca kolejkċ krzeseákową o dáugoğci okoáo 600 m. Obok niej powstanie trasa narciarska na bazie istniejącej, która przedáuīona bċdzie do ul. Karbowej. OĞrodek otrzyma system sztucznego nağnieīania, bċdzie teī oğwietlony. SnowboardziĞci bċdą mogli poszaleü w snowparku, a dla dzieci powstaną urządzenia do nauki jazdy na nartach w rejonie schroniska na DĊbowcu. PomyĞlano teī o letnich atrakcjach: linoparku, Ğciance wspinaczkowej, oraz placu zabaw i boisku do gier zespoáowych w rejonie ul. Karbowej. Powstaü mają ponadto: ĞcieĪka dydaktyczno-przyrodnicza, sanitariaty i oczyszczalnia Ğcieków przy schronisku, parking w rejonie ul. Karbowej, budynek gospodarczy wraz z pomieszczeniami do obsáugi turystów, bċdą tu m.in. kasy i toalety. Zagospodarowujemy tylko stok DĊbowca. PrzypomnĊ, Īe w pierwotnych planach chcieliğmy zagospodarowaü DĊbowiec wraz z Szyndzielnią. Oba stoki miaáy byü poáączone nartostradą. Niestety, wskutek tego, Īe czċğü stoków Szyndzielni objċta jest programem ekologicznym Natura 2000, nie udaáo siċ pomysáu zrealizowaü. Plany trzeba byáo ograniczyü wyjağnia Tomasz FicoĔ, rzecznik prasowy UrzĊdu Miejskiego w BielskuBiaáej. Wiosną wbita ma zostaü symboliczna pierwsza áopata, rozpoczynająca prace przy inwestycji na DĊbowcu. Znając technologiċ budowy tego typu oğrodków, myğlċ Īe nie powinno byü problemów z tym, aby ta spora dla mieszkaĕców i goğci atrakcja turystyczna zaczċáa funkcjonowaü w przyszáym sezonie zimowym mówi Tomasz FicoĔ. wyślij na adres: Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 12(44), Kartoteki eeki pacjentów upchnięte w budynku do rozbiórki w Zakáadzie Opieki Zdrowotnej wszczċto wewnċtrzne postċpowanie w tej sprawie. Mamy peáną archiwizacjċ w szpitalu, niczego nie powinno tam byü. Nie byáem w Ğrodku, bo jest to niebezpieczne. Tam byáa graciarnia. Nadal nie wiem, co to jest. Byáem obecny przy wynoszeniu dokumentów, ale nie miaáem do nich wglądu mówi KuliĔski. Szef psychiatryka twierdzi, Īe nie mogą to byü historie choroby pacjentów, leczonych w zakáadzie przy ul. Olszówka 102. MogĊ tylko domniemywaü, Īe to dokumenty, które nie są D Maria PrzystraĪ poīarna mówi M kttor nadzoru byáa, powiatowy inspektor Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. budowlanego. Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. ttċpca ProJak informowaáa zastċpca Dziaákikuratora 12 ar. OkrĊgowego, eego, Maáaa, sprawa gorzata Borkowska, pli. Na miejscu byáa inspekcja nadzoru budowlanego, policja i prokurator. Nie wszċdzie moīna byáo siċ dostaü, poniewaī czċğü stropu jest zawalona. DokumentacjĊ Dyrektor szpitala, Józef KuliĔski jest zaskoczony caáą sytuacją. Wedáug niego, w budynku nie powinna siċ znajdowaü pod Īadnym pozorem dokumentacja medyczna. Informuje, Īe ujmowane w historii choroby pacjenta mówi dyrektor. Szpital mieğciá siċ w kilku miejscach w Bielsku- Biaáej. Jest wiċc szansa, Īe chodzi o dokumenty z poradni przy ul. Sobieskiego lub Mostowej, które zostaáy przeniesione do CygaĔskiego Lasu. MoĪe to czċğü dokumentacji, która miaáa zostaü zycznie zniszczo- NOTEBOOKI SERWIS-KOMIS S tanisáaw PiĊta, poseá ooseá Prawa i SprawiedliwoĞcii z Bielska BielskaBiaáej, domaga ssiċ odwoáa odwoáania ze stanowiska dyrektora Teatru kktora Teatr Polskiego, Roberta T Talarczyka. Talarczyk oorek, pod Mówiá o tym we wtorek, poden nia na ses czas swojego wystąpienia sesji Rady Miejskiej. ParlamentarzyĞcie nnie podoba ie podob Wedáug nie siċ repertuar teatru. W niewystawian go, oglądając sztuki w wystawiane na bielskiej scenie dowiadujemy wiadujem w siċ, Īe Polacy to podli aantysemici antysemici, a polscy Īoánierze, tak, ee, ot tak jej dziennikarz zadzwoniá dosobie do kobiet eet i dzieci w strzelają placówki przy ul. Olszówki, Afganistanie. Poseá nnie wymie wymie- zawiadomiá teī policjċ. Prokuratura prowadzi w tej sprawie czynnoğci pod kątem ustawy o ochronie danych osobowych. Dokumentacja zostaáa zabezpieczona, policja rozpoczċáa przesáuchiwanie Ğwiadków. Tekst i zdjċcia: Magda Fritz To, Īe niektórzy aktorzy i reīyser zakáadają opaski na ramiċ (niebiesko-īóáte, to barwy Górnego ĝląska, a takīe flagi uīywanej przez Ruch Autonomii ĝląskared.) i jest to skoordynowane z akcją RAĝ na widowni, to niewyobraīalny skandal, który odbywa siċ za podatki bielszczan mówiá poseá. Stanisáaw PiĊta przyznaá po wyjğciu z sali sesyjnej, Īe nie widziaá Īadnego z przedstawieĕ, które tak go oburzyáy. Czytaáem wiarygodne recenzje i rozmawiaáem z osobami, które te sztuki widziaáy zapewnia. Na pytanie, czy Robert Talarczyk powinien straciü pracċ, odpowiada: natychmiast. W rozmowie z dziennikarzami parlamentarzysta uīywa bardzo mocnych sáów. To jest obraīanie potra my uīywaü Īelaza mówiá PiĊta osáupiaáym dziennikarzom. Na pytanie o tak ostrą reakcjċ, parlamentarzysta zapewnia, Īe zna historiċ. Wiem, jak takie rzeczy siċ zaczynają i jak siċ koĕczą argumentuje poseá. Zdaniem prezydenta BielskaBiaáej, na temat kultury i sztuki zawsze moīna dyskutowaü. Nie nazwaábym tego skandalem, ale w znacznej mierze podzielam pogląd pana posáa mówi Jacek Krywult, który juī w poniedziaáek, 23 kwietnia, wysáaá pismo do dyrektora teatru w sprawie ostatniej premiery. Problem, który jest Nowa Inwestycja âodygowice H&P BUD BUD, tel KOLEJNY NUMER KURIERA radia BIELSKO 10 MAJA Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 20(52), Kurier radia B BIELSKO IEL możesz odebrać bezpłatnie w ponad 100 punktach. Lista na stronie 21 Czy poseł seł wysadzi dyrektora z teatralnego stołka? Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. Bielsko-Biaãa, ul. Barlickiego 18 D Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 15(47), Kurier radia iia a BIELSKO BI możesz odebrać bezpłatnie w 97 punktach. Lista na stronie 21 Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. Dziaáki 12 ar. tel Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 24(56), na zastanawia siċ Józef KuliĔski. Stary drewniany budynek przy ul. Olszówka 102 jest Żywiec zamkniċty, od 2009 roku stoi pusty, zabezpieczony tağmami Bronów, Ligota i ogrodzeniem. Jeszcze na początku XXI wieku byá budynkiem mieszkalnym. Dyrekcja ZOZ chciaáa zorganizowaü Po ostatniejj premierze prem w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, poseł PiS domaga się odwołania w nim warsztaty terapii zajċciowej. Zrezygnowano z tego pomysáu, ze stanowiska iiska jego dyrektora. Głos w tej sprawie zabrał także prezydent miasta. po tym jak ekipa remontowa weszáa Czysta e Żywieckim, Żywie pięknie zagospodarowane brzegi, pensjonaty, sieć urządzeń turystyczno-rekreacyjnych. To nie mrzonki, ale konkretne plaposáa woda PiS w Jeziorze niając konkretnych tytuáów, nawią- pamiċci, to jest próba uprawiania w tej sztuce poruszany, nie jest w mentuje wystąpienie do obiektu i zobaczyáa, w jakim ny, których oceniana jest wysoko, a pierwsze konkretne porozumienie w tej sprawie podpisane zostało kilka dni temu w żywieckim Ratuszu. alizacji o a Teatru szansa realizacji zaá do spektakli ĩyd i Bitwa polityki antypolskiej. ĝląsk nie ma naszym mieğcie znany. To temat Robert Talarczyk, dyrektor jest on stanie. Na ogrodzeniu jest o Nangar Khel. Ostatnią pre- i nigdy nie bċdzie miaá autonomii. znany na ĝląsku i tam teī powinien Polskiego w Bielsku-Biaáej. Jego informacja: WstĊp wzbroniony. mierċ, MiáoĞü w Königshütte Jak RAĝ chce tċ autonomiċ zdo- byü wystawiany. Druga sprawa, to zdaniem, oprócz kontrowersyjsygnaá, Īe w Ğrodku moīe byü od dokumentem p podpisy kanalizacji, którego pierwszy etap dzonych obecnie w kraju inwedokumentacja pacjentów szpitala, Stanisáaw PiĊta nazwaá antypolską byü, to musi ją zdobyü bagnetami. czarno-biaáe kolory, czyli wskazy- nych i záych recenzji, są záoīyli dobre wójtowie wszystkich zzystkich jest gotowy, a drugi w trakcie za- stycji dotyczących uregulowania otrzymaáa telewizja TVN 24. To hecą. Tylko niech wiedzą, Īe my teī wanie, Īe jedni są dobrzy, a drudzy opinie. PrzypomnĊ tylko recenzjċ KOMPUTERY o r ą k naszych Czytelników oddajemy dziś 80. numer Kuriera radia BIELSKO i nie byłaby to może wystarczająco okrągła okazja do zadowolenia i satysfakcji, gdyby nie inny łączący się z tym fakt. To już trzy miliony wydrukowanych i dostarczonych naszym Czytelnikom w trzech powiatach egzemplarzy bezpłatnego tygodnika, który na regionalnym rynku prasowym obecny jest od niespełna dwóch lat, bo od maja 2011 roku. To dla nas powód do radości i okazja do pierwszego małego jubileuszu, bo OĞrodek na DĊbowcu ma kosztowaü okoáo 34 mln zá, z czego ponad 22 mln zá bċdą pochodziáy D o k utom e n t a c j ę m e d y c z n ą z n a l e z i o n o w o p u s t o s z a ł y m b u d y n k u n a z Unii Europejskiej. BĊdzie jedna z najwiċkszych inwestycji w szpitala terenie psychiatrycznego w Bielsku-Białej. Co konkretnie? Wya psych mieğcie w tym roku. JuĪ w zeszáym dzenie policji, prowadzone pod nadzorem prokuratur y. d każe to dochodzenie roku pod stok DĊbowca doprow ne, teg Jedno tego typu dokumenty nie powinny się tam znaleźć. wadzono wodociąg, który bċdzie jest pewne, dostarczaá wodċ do armatek o niewielkiego go drew- dotycząca szpitalnych kartotek znaleziono w dwóch pomieszğnieīnych. Pozwolenie na zannku na te- w opuszczonym budynku na czeniach, do których byá donianego budynku gospodarowanie stoków DĊttrycznego terenie psychiatrycznego ZOZ stċp. Znalezisko wynoszono i renie psychiatrycznego bowca w ramach zadania ZOZ przy ul. Olszówka kka 102 nie zarejestrowana zostaáa w biel- pakowano do furgonetki do Infrastruktura turystyczno-rekremoīna byáo wejğü od d razu, po- skiej prokuraturze w poniedziaáek. wieczora. Co konkretnie? Trudacyjna w Bielsku-Biaáej miasto waleniem w We wtorek po poáudniu straīa- no powiedzieü, poniewaī papier niewaī dostaáo juī w lipcu ubiegáego roku.grozi on zawaleniem. Uprawnienia do tego,, aby wejğü cy zabezpieczyli budynek przy jest wilgotny. Dokumenty trzeba Jest prawomocne. obiektu o ma u Ī y c i u d r e w n i a n y c h s t e m - wiċc najpierw osuszyü. do niebezpiecznego Wanda Then H&P BUD BUD, tel Polecamy atrakcje na czas długiej majówki str. 8-9 Kurier radia iia a BIELSKO BI możesz odebrać bezpłatnie w 96 punktach. Lista na stronie 21 Żywiec, Kraków (ulgowy 50 zá). Zdecydowana wiċkszoğü biletów teī bċdzie nas kosztowaáa wiċcej. Decyzja radnych juī budzi duīe Sąd Ad Admin i e z a d o w o l e n i e p a s a Ī e rwojewódzki ó w. Na Górnym ĝląsku od 1 kwietkrakowie nistracyjny w Krako nia tego roku teī wzrosną ceny orzekł w sprawie zabiletów, ale nie aī tak! Normalny skar żenia p pr zez firmę fir bilet zdroīeje tam o 20 groszy, a u nas o 40 groszy. Ponadto Ż yww i e c Z d r ó j d e c y z j i innych miastach w ciągu 15 czy Regionalnego dyrektora Regionaln 30 minut od skasowania biletu Zarządu Gospodarki moīna siċ przesiadaü i jechaü na jego podstawie dalej innym Wodnej w Krakowie uc uchyautobusem. Bilety czasowe są nie l anaj ą c e j w y d a n e p r z e z tylko godzinne. W Krakowie żywieckiego poprzykáad bilet 15-minutowy starostę nor- Rozmowa z Bogdanem Drendą, dyrektorem Górskiej Szkoły Szybowcowej AP Żar w Międzybrodziu Żywieckim str. 4 Zamów e-wydanie Kurier radia ra a d i a BIELSKO B możesz odebrać bezpłatnie w 90 punktach. Lista na stronie 21 Region W numerze: Beskidzki Anioł Sukcesu dla księdza Sadkiewicza str. 2 Gorąca sesja w bielskim Ratuszu str. 3 Zamów e-wydanie Nowa Inwestycja cja c ja Pisarzowice Pis - 12 budynków. Stan developerski. ki.. C Ceny eny od 340 tys. zá. á. Dziaáki 12 ar. Nowa N owa Inwestycja âodygowice ells sko. H&P BUD, tel jak wynika z naszych ustaleń takiego wyniku nie udało się dotąd w regionie osiągnąć żadnemu tytułowi, tym bardziej bezpłatnemu i prywatnemu. Dlatego na łamy 80. numeru zaprosiliśmy kilkadziesiąt osób Czytelników, Samorządowców, Reklamodawców, Współpracowników by przekonać się, jak przyjęte zostało pojawienie się na lokalnym rynku naszego tytułu i jaki jest jego odbiór w różnych kręgach. Wanda Then redaktor naczelna Ĩli. Tak nie moīna, to nieprawda mówiá na sesji prezydent Krywult. Wedáug niego, gest zaáoīenia opasek przez aktorów, jest gestem typowo politycznym i tak teī zo- staá odebrany przez publicznoğü. Z caáą stanowczoğcią pragnċ stwierdziü, Īe tego typu sytuacje są niedopuszczalne w publicznych placówkach kultury czytamy w piğmie prezydenta do dyrektora Teatru Polskiego. To nie jest antypolska heca, to jest repertuar, który realizujemy od kilku lat, opowiadający o trudnych i kontrowersyjnych sprawach związanych z naszą historią ko- Kurier radia a B BIELSKO IE możesz odebrać bezpłatnie w ponad 100 punktach. Lista na stronie 21 Jest szansa ssz na turystyczne eldorado Boją się s wielkiej wody P Īywieckich gmin, burmistrz urmistrz u wybitnego krytyka Romana ĩywca,pawmiċdzygminny Z Związek áowskiego, czy felietonistki Alekny Zwiąn ds. Ekologii oraz Regionalny sandry Klich w ogólnopolskich Gospodarki Wodnej.. DziĊki dziennikach. Przedezek wszystkim ozdaniu porozumieniu, jednak zachċcam osoby, które tak w nowym rrozdaniu pieniċdzy unijnych samorządowcy zządowcy z ĩywiecczyzny staraü siċċ bċdą w Brukseli o Ğrodki na regulacjċ ccjċ brzegów rzek, potoków oraz Jeziora ĩywieckiego, wykonaniee zabeziiowych, pieczeĕ przeciwpowodziowych, oczyszczenie dna jeziora i zagone caáen spodarowanie rekreacyjne sstoğci w go zbiornika. W uroczystoğci aaá wziċli Īywieckim Ratuszu udziaá eekretarz Stanisáaw Gawáowski, sekretarz dowiska d stanu w Ministerstwie ĝrodowiska eekretarz oraz Adam Zdziebáo, sekretarz Rozwoju stanu w Ministerstwie R Regionalnego. ówiá po GratulujĊ pomysáu m mówiá ttanisáaw podpisaniu dokumentu Stanisáaw bardzo krytykują naszgawáowski. repertuar do MyĞlĊ, Īee juī za zobaczenia tych spektakli. kilka Wtedy lat bċdziemy moglii mówiü moīemy o czymğ rozmawiaü o jego zrealizowaniu. ĩee jest na przekonuje Talarczyk i dodaje: to szansa, Ğwiadczy waszz projekt Wszelkie sugestie od pana prezydenta zawsze przyjmujċ z wielką pokorą. Przeczytam pismo uwaīnie i na nie odpowiem. Magda Fritz ZdjĊcia ze spektaklu MiáoĞü w Königshütte z archiwum Teatru Polskiego w Bielsku-Biaáej awansowanej realizacji. Na doğwiadczenia i osiągniċcia związane z dobiegającym koĕca projektem Oczyszczanie Ğcieków na ĩywiecczyĩnie powoáywaá siċ takīe burmistrz ĩywca, Antoni Szlagor: KilkanaĞcie lat temu, gdy mówiliğmy, Īe caáa ĩywiecczyzna bċdzie skanalizowana, ludzie siċ Ğmiali. DziĞ juī siċ nie Ğmieją, bo skanalizowanych mamy w powiecie 80 procent obszarów. BĊdziemy teī mieli czyste jezioro i piċknie zagospodarowane brzegi. To projekt moīliwy do zrealizowania, choü zdobywanie unijnych pieniċdzy nie jest áatwe. Mamy juī jednak doğwiadczenie i wielu ludzi, którzy chcą nam pomagaü. Realizowany obecnie na ĩywiecczyĩnie projekt kanalizacyjny to przedsiċwziċcie, na które rzeczywiğcie moīna siċ powoáywaü. Jest jedną z najwiċkszych prowa- gospodarki wodno-ğciekowej. Trwa od kilku lat, wszedá w koĕcową fazċ, wart jest áącznie ponad miliard zá. Zaplanowane budowy sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni mają zakoĕczyü siċ do koĕca 2013 roku. O tym, jak dziċki kolejnemu projektowi zmieniü siċ moīe turystyczna oferta powiatu Īywieckiego, mówiáa podczas konferencji dr Joanna Kurowska-Pysz z Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Biaáej. Unikalne walory przyrodnicze pomogą w rozwoju róīnego typu turystyki. Atutem bċdzie dostċp do jeziora czystego, bogatego we florċ i fauną, ale i dobrze zagospodarowanego. Zbiornik trzeba wypromowaü jako produkt, ale takīe atrakcje wokóá niego. Wtedy region ma szansċ na tym zarobiü przekonywaáa dr KurowskaPysz. SpoĞród podanych przez nią przykáadów zagospodarowania brzegów jeziora, warto wymieniü: przystanie, stanowiska wċdkarskie, kąpieliska, plaīe z bezpiecznym zejğciem do wody, przebieralnie, wieīe widokowe, czatownie do obserwacji zwierząt, place do karawaningu, trasy turystyczne, rowerowe i dla rolkarzy, siáownie terenowe, letnie kina. Podobne urządzenia pojawiü siċ takīe mogą na terenach wzdáuī rzek. BĊdzie to zachċta dla inwestorów prywatnych, którzy ulokują siċ tu ze swoimi hotelami, pensjonatami i innymi pomysáami. Inwestycje mogą mieü bowiem charakter publiczny, publiczno-prywatny i komercyjny. ĩywiecczyzna ma juī doğwiadczenie w korzystaniu z dobrodziejstw partnerstwa publiczno-prywatnego. W ten spo- Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. Dziaáki 12 ar. Nowa Inwestycja âodygowice H&P BUD BUD, tel Pojawienie się na rynku darmowej gazety, w której są informacje bieżące, było dość dużym zaskoczeniem. Pojawiły się pytania, jak oni się utrzymują? Czytelników gazeta nic bowiem nie kosztuje. Kosztuje natomiast dużo pracy zespołów redakcyjnego i marketingowego. Waszą gazetę świetnie się czyta, a ilość reklam nie zakłóca tego, co chciałoby się tam znaleźć. Wstrzeliliście się znakomicie w lokalną medialną lukę, jednocześnie Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Zamów e-wydanie Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 08(40), W numerze: Trzy Złote Maski dla bielskich teatrów str. 2 Rozmowa z Jerzym Handzlikiem i Janem Wienckiem, założycielami Radia BIELSKO str. 4 Dołącz do naszej akcji Usługi na wyciągnięcie ręki str. 9 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec W numerze: Rozmowa ze Stanisławem Kotlarczykiem, podróżnikiem z Kobiernic str. 4 Tamborek Beskidzki, czyli dobry sposób na aktywność str. 5 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec W numerze: Dni Wolnego Oprogramowania str. 3 Sześcioletni rajdowiec z Łodygowic str. 4 Zbrodnia w Teatrze Polskim str. 20 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Robicie sobie z Bronowa oowa tere teren zalewowy! mieszkaĕcy y Bronowa Bronow i Ligoty w gminie Czechowiceeechowice Dziedzice protestują przeciwko pprzeciwk pracom na rzece Iáownica. cca. Roboty Robot prowadzi ĝląski Zarząd M Melioracji Meliorac sób powstanie tu bowiem szpital Wodnych w Katow i UrządzeĔ Katowipowiatowy, którego budowa rozcach. Ludzie groīą, Īe zablokuj zablokują pocznie siċ w tym roku.maszyny Efektówbudowlane. inwestycji turystycznej, wto sprawie jest regulacja rzeki, skuteeki, sku której podpisano wáağnie porozukująca obniīeniem waáów, które ááów, któr mienie, spodziewaü siċi moīna za wystarczyáy tak nie podczas y podcza osiem lat, w roku Wszystko ostatniej powodzi w rok roku zaleīy od kosztów przedsiċwziċcia denerwuje siċ Stanisáaw Wojssáaw Woj i proporcji unijnego wsparcia. ciechthen z Ligoty i pokazuje doaazuje do Wanda kąd dwa lata temu siċgaáa woda. gaáa wod Waáy zostaáy wybudowane wane 80 llat w temu, w tej chwili siċ jee rozbier rozbiera, a w pewnych miejscach obniīa cch obniī o ponad 60 centymetrów. jak óów. To ja to moīna nazwaü inaczej, eej, jak nnie sabotaī. JeĪeli chce siċ tu robiü naturalny polder zalewowy, trzeba powiedzieü to otwarcie mówi Bogusáaw Kopeü, mieszkaniec Bronowa. Ludzie reagują tak emocjonalnie, bo boją siċ o bezpieczeĕstwo swoich domów. Przypominają, co dziaáo siċ dwa lata temu, kiedy woda wystąpiáa z brzegów i zalaáa okolice. Ich zdaniem nowe waáy nie uchronią przed powodzią. W miejscu prowadzonych robót doszáo w ĞrodĊ do spotkania mieszkaĕców z przedstawicielami ĝląskiego Zarządu Melioracji i UrządzeĔ Wodnych. Soátys Bronowa, Marian Derlich, záoīyá u nich pismo z protestem, pod którym podpisaáo siċ ponad 100 osób. Jak bċdzie trzeba, to zbiorċ ich , a nawet wiċcej. Bo- imy siċ o swoje bezpieczeĕstwo, mieszkaĕcy są tak zdesperowani, Īe jeğli trzeba bċdzie, zablokujemy roboty zapewnia soátys. Stanisáaw Wagner, projektant przebudowy brzegów Iáownicy mówi, Īe wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Projekt powstaá w 2004 roku. Przez te 8 lat mogáo siċ coğ zmieniü, wody byü moīe jest trochċ wiċcej, ale nie wydaje mi siċ, Īeby to stwarzaáo zagroīenie powodziowe argumentuje. Dodaje, Īe nawet gdyby zbudowaü waáy dwa metry wyīsze, zawsze moīe przyjğü woda, która jest wyīsza, niī ta przewidziana w bardzo negatywnym scenariuszu. Nie moīna tutaj jednoznacznie powiedzieü, Īe waáy są obniīane. Wszystko zosta- sprawċ rozpoznaü zapowiada RypieĔ. Na miejscu byli w ĞrodĊ zastċpcy burmistrza Czechowic-Dziedzic oraz przedstawiciele zarządu powiatu bielskiego. Przyjmujemy racje mieszkaĕców. Wystosujemy pisma do ĝląskiego Zarządu Melioracji i do marszaáka województwa Ğląskiego o przeanalizowanie tej sytuacji. Choü nie jestem ekspertem, to wyraĩnie widzċ, Īe korona waáu jest obniīona. To musi budziü projekt jest zatwierdzony. Przekrój hydrauliczny ma byü wykonany w ten sposób, Īe pomieğci wody powodziowe. Projektant twierdzi, Īe zostaáo to dobrze zrobione, mieszkaĕcy mają inne zdanie. Musimy niepokój, zwáaszcza po naszych przykrych doğwiadczeniach i spustoszeniu, jakie wyrządziáa nato tych juī poznaá urokii i atrakterenach powódĩ mówi wiceburgodów, cje ĩywieckich G mistrz, Maciej Koáoczek. widziaá kolorowee grupy Magda Fritz Nowa Inwestycja Pisarzowice - 12 budynków. Stan developerski. Ceny od 340 tys. zá. Dziaáki 12 ar. Nowa Inwestycja âodygowice H&P BUD BUD, tel K konkurdziadów, zauroczyáy go k o lorowe sy trzaskania z bata, kolorowe owych, o korowody grup obrzċdowych, ki dziak kolċdnicy czy potaĕcówki wi siċ w w dowskie, na pewno pojawi najbliīszych dniach i tygodniach w ĩywcu i Milówce. Kto jeszcze tego nie widziaá, powinien koniecznie nadrobiü zalegáoğci. Karnawaá beskidzkich górali nie ma sobie równych. W ĩywcu potrwa do 27 stycznia, w Milówce zakoĕczy siċ 15 lutego. Przegląd Zespoáów KolĊdniczych i ObrzĊdowych ĩywieckie Gody 2013 o cjalnie rozpocznie siċ w najbliīszą sobotċ, 19 stycznia, w ĩywcu, a organizowany jest juī po raz 44. Zabawa w Milówce startuje wczeğniej, bo juī w czwartek, 17 stycznia, w Starej Chaáupie, gdzie o zobaczyü moīna jak kiedyğ skubano pierze, przċdziono weánċ, áuskano fa- i najciekawsza czċğü zabawy. Na rynku odbċdzie siċ konkurs trzaskania z bata, potem zobaczyü moīna korowód grup obrzċdowych, a o w Starej Chaáupie swoje kolċdowanie rozpoczną grupy dziadów noworocznych. PotaĔcówka dziadowska zacznie siċ o W ĩywcu w nadchodzący weekend grupy kolċdnicze i ze- kursowe prezentacje programów kolċdniczych dziadów noworocznych. Tego dnia w Īywieckim Miejskim Centrum Kultury odbċdzie siċ takīe Karnawaá w Beskidach. O godz w Īywieckim MCK koncert kolċd w wykonaniu zespoáu Trebunie-Tutki zaprasza do zabawy w ĩywcu Marek Regel, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. solċ. Zabawie towarzyszyü bċdą kolorowe grupy kolċdników z gwiazdą i innymi atrybutami. W ten weekend karnawaáowi góralskiemu warto przyglądaü siċ w Milówce, gdzie w sobotċ od 9.00 zaplanowano dzieĕ plenerowy. To najdynamiczniejsza spoáy bċdą prezentowaáy swoje umiejċtnoğci w kubie Papiernik. DzieĔ plenerowy w ĩywcu zaplanowano w kolejną sobotċ, 26 stycznia. W programie korowód przebieraĕców, który przejdzie ulicami miasta, konkurs trzaskania z bata na rynku i pozakon- W lutym, w Milówce, warto nie przeoczyü kuligu i ogniska z kapelą i kieábaskami (3.02), GoĞciny, czyli prógowacki potraw regionalnych i Spotkania z tradycją (10.02) oraz konkursu rzeĩby w Ğniegu (15.02). Gáównymi organizatorami ĩywieckich Godów są Regionalny OĞrodek Kultury w Bielsku-Biaáej, Miejskie Centrum Kultury w ĩywcu i Gminny OĞrodek Kultury w Milówce. ZaáoĪeniem programowym imprezy jest kultywowanie i popularyzacja ludowych obrzċdów i tradycji, związanych z okresem od początku grudnia poprzez ĞwiĊta BoĪego Narodzenia, Nowy Rok, do koĕca MiĊsopustu. Dawne obrzċdy, tradycje ludowe trzeba podtrzymywaü, bo same zamierają. ĩywieckie Gody są wáağnie po to, aby ocaliü od zapomnienia tradycjċ naszych przodków mówi Leszek Miáoszewski z Regionalnego OĞrodka Kultury w Bielsku-Biaáej o najwiċkszej w regionie imprezie kultywującej obrzċdy Ğwiąteczne i noworoczne. Agnieszka WykrĊt, NET Foto: Wanda Then LOMBARD RD KANTOR BLHOVNR BLDãD BLDãD XO &HFKRZD T HO HO HO THO nie szarpiąc nas po kieszeni. Widać z istnienia gazety korzyść mają też reklamodawcy, skoro chcą tu zostawiać swoje pieniądze. Henryk Juszczyk pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej Bardzo cenię sobie wasz tygodnik. Czytelnik, co tydzień dostaje Czas na góralski karnawał áo zrobione zgodnie z rozporządzeniem, którego projektant musi siċ trzymaü. OkreĞlono w nim, jakie mają byü parametry waáu, jakie ma byü przewyīszenie ponad wody normatywne wyjağnia Wagner. Janusz RypieĔ ze ĝląskiego Zarządu Melioracji i UrządzeĔ Wodnych zapewnia, Īe bċdzie o cjalna odpowiedĩ na pismo mieszkaĕców. Mówi, Īe budowy nie da siċ nagle przerwaü, bo obowiązują odpowiednie procedury. Generalnie Tygodnik bezpłatny. ISSN Nakład egz. Nr 02 (79), Kurier radia BIELSKO BIEL możesz odebrać bezpłatnie w ponad 100 punktach. Lista na stronie 21 Żywiec, Milówka porcję bardzo ciekawych, rzeczowych, różnorodnych artykułów. Kurier radia BIELSKO ma bardzo dużą sieć dystrybucyjną i dostępny jest, co bardzo ważne bezpłatnie, na terenie całej Żywiecczyzny. Właścicielowi gazety, wszystkim dziennikarzom i współpracownikom życzę dalszych sukcesów na niełatwym rynku medialnym. Antoni Szlagor burmistrz Żywca Z OMOWANIE POJAZDÓW AUTO SKUP , skupujemy kaide sprawne, rozbite, skorodowane gotówka od rčki wydajemy zaĥwiadczenia odbieramy odbieram wãasnym wãasn m trans transportem ortem POMOC DROGOWA us ugi LAWET LOMBARD KANTOR BLHOVNR BLDãD XO &HFKRZD THO Współczesne czasy nie są łaskawe dla gazet i czasopism. Dlatego tym bardziej wart uznania jest fakt, że tygodnik Kurier radia BIELSKO zyskał sympatię czytelników i reklamodawców. Sprawiła to zapewne interesująca publicystyka, ciek a w y d z i a ł i n f o r m a c y j n y, uwzględniający wieści z naszego regionu. Te ważne z punktu widzenia społecznego, jak i te mniej istotne, przez co dla innych tytułów mało medialne, a także rubryka dobrego humoru oraz przejrzysta szata graficzna. Wszystko to wpływa na fakt, że z przyjemnością sięgamy po Kurier Radia Bielsko szukając w nim informacji z własnego podwórka, sołectwa, wsi, gminy, miasta czy powiatu. Gratuluję zespołowi redakcyjnemu ciekawych pomysłów, wytrwałości w ich realizacji oraz szerokiego grona współpracowników i sympatyków. Andrzej Płonka starosta bielski Czytaj również na str. 3

Szansa na przetrwanie bielskich zabytków

Szansa na przetrwanie bielskich zabytków reklama reklama 45,8 x 58mm 45,8 x 58 mm Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 42.000 egz. Nr 9(09), 07.07.2011 Tu znajdziesz Kurier radia BIELSKO: : Radio Bielsko, UM, Starostwo Powiatowe, Centrum

Bardziej szczegółowo

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna.

Ruchy pozorowane. Szykują się na zimę. Gazeta. Ekspresowa sesja. bezpłatna. po zdrój. czytaj na stronie 4. Klasa polityczna. DWUTYGODNIK NR: 19 (88) Nakład 7000 18 września 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 PAŹDZIERNIKA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Jaworze

Bardziej szczegółowo

Niepewna przyszłość spadochroniarzy

Niepewna przyszłość spadochroniarzy SAMOCHODY PICK-UP 4x4 45,8 x 58 mm ny 45,8 x 58mm peł is odp ku t poda T VA WEKTOR Tygodnik bezpłatny. Nakład 42.000 egz. Nr 5(05), 09.06.2011 ul. Warszawska 295 tel. 33 829 56 49 / 660 426 837 Tu znajdziesz

Bardziej szczegółowo

Psia. sprawiedliwość. Gazeta. bezpłatna. Gazociąg KREDYTY. korzystny dla gminy czytaj na stronie 12. Wilkowice PIEKARNIA-CUKIERNIA CZADER

Psia. sprawiedliwość. Gazeta. bezpłatna. Gazociąg KREDYTY. korzystny dla gminy czytaj na stronie 12. Wilkowice PIEKARNIA-CUKIERNIA CZADER DWUTYGODNIK NR: 23 (92) Nakład 7000 27 listopada 2013 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 18 GRUDNIA Gazociąg Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 korzystny

Bardziej szczegółowo

Wielkiego inwestowania nie będzie

Wielkiego inwestowania nie będzie REKLAMA W numerze: Wypięknieje Westerplatte Południa str. 2 Seweryn i Marcin wracają do Gambii str. 3 Dziewczyny z bielskiego kalendarza str. 20 Zamów e-wydanie wyślij email na adres: Tygodnik bezpłatny.

Bardziej szczegółowo

pod patronatem i Radia BIELSKO

pod patronatem i Radia BIELSKO Zamów e-wydanie wyślij email na adres e-wydanie@kurierrb.pl Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 42.000 egz. Nr 15(15), 25.08.2011 strona 24 Tu znajdziesz Kurier radia BIELSKO: Bielsko-Biała: Radio

Bardziej szczegółowo

do grudnia 2011 roku i obejmuje komplementarne działania związane z utworzeniem zintegrowanego

do grudnia 2011 roku i obejmuje komplementarne działania związane z utworzeniem zintegrowanego REKLAMA W numerze: Zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy str. 5 Edukacyjna wymiana beskidzko-francuska str. 6 Uroczyste otwarcie biblioteki ATH str. 8 Zamów e-wydanie wyślij email na adres: e-wydanie@kurierrb.pl

Bardziej szczegółowo

Zjedz za pół ceny i zagłosuj na ulubiony lokal

Zjedz za pół ceny i zagłosuj na ulubiony lokal REKLAMA REKLAMA Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 13 (90), 11.04.2013 Kurier radia BIELSKO

Bardziej szczegółowo

Kto na wójta, kto na burmistrza?

Kto na wójta, kto na burmistrza? MIESIĘCZNIK NR: 11 (104) Nakład 15 000 5 listopada 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 2 GRUDNIA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl

Brak słów... Gazeta. bezpłatna. czytaj na stronie 17. Kredyt. Pobierz bezpłatne e-wydanie ze strony. Kozy. www.region.info.pl MIESIĘCZNIK NR: 7 (100) Nakład 15 000 25 czerwca 2014 REDAKCJA: Bielsko-Biała, ul. Krańcowa 35, tel: 33 4876606 Gazeta bezpłatna Następny numer: 23 LIPCA Nr indeksu: 285080 ISSN: 2299-0976 Pobierz bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 39(71), 08.11.2012

Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 39(71), 08.11.2012 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 39(71), 08.11.2012 Kurier radia BIELSKO możesz odebrać

Bardziej szczegółowo

Pozbawieni wody, nie tylko bieżącej

Pozbawieni wody, nie tylko bieżącej Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny ISSN 2083-4845 Nr 2 (164), 22.01.2015 Świętoszówka Pozbawieni wody, nie tylko bieżącej Pięćset

Bardziej szczegółowo

Rośnie przystań przy Grzybowej

Rośnie przystań przy Grzybowej KONKURS Przebój Roku 2011 Radio Bielsko str. 20 Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 42.000 egz. Nr 30(30), 08.12.2011 Kurier radia BIELSKO dostarczany jest do skrzynek pocztowych w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Pod okiem Hannu Lepistoe

Pod okiem Hannu Lepistoe Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 36(68), 11.10.2012 www.nakarmpupila.pl Kurier radia BIELSKO

Bardziej szczegółowo

Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 04 (81), 31.01.2013

Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 04 (81), 31.01.2013 Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 04 (81), 31.01.2013 Kurier radia BIELSKO możesz odebrać

Bardziej szczegółowo

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!!

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!! PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą zaproszenie do restauracji na dancing i kolację! Darmowe życzenia na Walentynki! Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku! Złóż życzenia swojej

Bardziej szczegółowo

Ustalono zasady naliczania i stawki za śmieci

Ustalono zasady naliczania i stawki za śmieci Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 10 (87), 14.03.2013 www.nakarmpupila.pl Kardynał Jorge Mario Bergoglio z Argentyny papieżem Franciszkiem, 13 marca 2013 Kurier radia BIELSKO możesz

Bardziej szczegółowo

Zwykłe wakacje ich nudzą

Zwykłe wakacje ich nudzą Zamów e-wydanie W numerze: Finał TKB z prezydentem Komorowskim str. 5 wyślij email na adres e-wydanie@kurierrb.pl W Czechowicach automat sprzedaje bilety autobusowe str. 7 x 58mm lub45,8 odbierz Kuriera

Bardziej szczegółowo

Trudny rok dla pasażerów kolei

Trudny rok dla pasażerów kolei Targi Dom Mieszkanie Wnętrze Pruszków, 9-10 marca Hala Znicz PIĄTEK 22 LUTEGO 2013 (nr 204) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW,

Bardziej szczegółowo

Wicepremier przywiozła nad Sołę miliony

Wicepremier przywiozła nad Sołę miliony Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec www.nakarmpupila.pl ISSN 2083-4845 Tygodnik bezpłatny Nr 07 (127), 27.02.2014 Żywiec, Warszawa Wicepremier przywiozła

Bardziej szczegółowo

Pierwszy etap budowy hospicjum zakończony

Pierwszy etap budowy hospicjum zakończony strona 5 Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 42.000 egz. Nr 18(18), 15.09.2011 16 18.IX.2011 ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE W SZKÓŁKACH w w w. b a b i e l a t o. c o m Tu znajdziesz Kurier radia BIELSKO:

Bardziej szczegółowo

Radio BIELSKO liderem

Radio BIELSKO liderem Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny. ISSN 2083-4845 Nakład 32.000 egz. Nr 16 (93), 09.05.2013 www.nakarmpupila.pl Kurier radia BIELSKO

Bardziej szczegółowo

Nr 3/489 1 kwietnia 2012

Nr 3/489 1 kwietnia 2012 Nr 3/489 1 kwietnia 2012 Podczas targów edukacyjnych gimnazjaliści mogli zdobyć informacje z pierwszej ręki Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno- E l e k t r y c z n y c h i Z e s p o ł u S z k ó ł Technicznych

Bardziej szczegółowo

jeszcze poczeka Tychy kibicują

jeszcze poczeka Tychy kibicują Twoje tychy 20 lipca 2010 Bohaterowie tygodnia: Wiktoria Pogorielska i Igor Geletij nasze Tychy Byli najlepsi w 15. edycji Międzynarodowego Tyskiego Biegu Ulicznego. >strona 2 bezpłatny tyski tygodnik

Bardziej szczegółowo

Pod koniec października

Pod koniec października PIĄTEK 21 GRUDNIA 2012 (nr 197) WWW.WPR24.PL, PIASTÓW, RASZYN, PODKOWA LEŚNA, MICHAŁOWICE, BRWINÓW, JAKTORÓW, JANKI, GRODZISK MAZ., BARANÓW, ŻABIA WOLA, MILANÓWEK, NADARZYN, OTRĘBUSY, NOWA WIEŚ Walka o

Bardziej szczegółowo

Awantura na pierwszej sesji Rady Miejskiej

Awantura na pierwszej sesji Rady Miejskiej Częstotliwości Radia BIELSKO: 106,7 FM i okolica, 103,3 FM Wisła, Ustroń, 99,9 FM Żywiec Tygodnik bezpłatny ISSN 2083-4845 Nr 40 (160), 04.12.2014 Awantura na pierwszej sesji Rady Miejskiej Wielka polityka

Bardziej szczegółowo

Pijacy w skansenie Str. 16. NOWY SĄCZ DO ZWOLNIENIA! Str. 3. Co nam obiecał marszałek Sowa Str. 6 Dziewczyna roku mieszka w Tęgoborzy Str.

Pijacy w skansenie Str. 16. NOWY SĄCZ DO ZWOLNIENIA! Str. 3. Co nam obiecał marszałek Sowa Str. 6 Dziewczyna roku mieszka w Tęgoborzy Str. NOWY SĄCZ LIMANOWA GORLICE KRYNICA MUSZYNA PIWNICZNA STARY SĄCZ MSZANA DOLNA GRYBÓW BOBOWA BIECZ www.dts24.pl GAZETA BEZPŁATNA Nr 5 (118), 7 lutego 2013 Nakład 14 000 NOWY SĄCZ DO ZWOLNIENIA! Str. 3 Co

Bardziej szczegółowo

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Julia Lauer nasze Tychy Zdobyła drugie miejsce podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Gitaromania 2012. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Kazimierz Okoński. Prezes Klubu Turystyki Kolarskiej Gronie opowiada nam o planach na ten rok. strona 2

Bohater tygodnia: Kazimierz Okoński. Prezes Klubu Turystyki Kolarskiej Gronie opowiada nam o planach na ten rok. strona 2 Bohater tygodnia: Kazimierz Okoński Prezes Klubu Turystyki Kolarskiej Gronie opowiada nam o planach na ten rok. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 9/119 2 marca 2010 ISSN 1898-7206 Mamy dworzec!

Bardziej szczegółowo